EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0825(05)

Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen

OJ L 221, 25.8.2007, p. 15–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 250 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/566(4)/oj

Related Council decision
Related Council decision

25.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 221/15


OVEREENKOMST

betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

IERLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

hierna „de EG-lidstaten” genoemd,

IJSLAND,

HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN,

HET KONINKRIJK NOORWEGEN,

hierna „de EVA-staten” genoemd,

gezamenlijk hierna de „huidige overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

en

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

ROEMENIË,

OVERWEGENDE dat op 25 april 2005 te Luxemburg het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd) is ondertekend;

OVERWEGENDE dat, op grond van artikel 128 van de te Porto op 2 mei 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, elke Europese staat die tot de Gemeenschap toetreedt, moet vragen partij te worden bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd);

OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië gevraagd hebben partij te worden bij de EER-overeenkomst;

OVERWEGENDE dat de voorwaarden voor de deelname dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de huidige overeenkomstsluitende partijen en de staten die de aanvraag doen,

HEBBEN BESLOTEN DE VOLGENDE OVEREENKOMST TE SLUITEN:

Artikel 1

1.   De Republiek Bulgarije en Roemenië worden partij bij de EER-overeenkomst en worden hierna „de nieuwe overeenkomstsluitende partijen” genoemd.

2.   Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn de bepalingen van de EER-overeenkomst, zoals gewijzigd bij de vóór 1 oktober 2004 vastgestelde besluiten van het Gemengd Comité van de EER, voor de nieuwe overeenkomstsluitende partijen bindend onder dezelfde voorwaarden als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen, overeenkomstig de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

3.   De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integrerend deel van deze overeenkomst.

Artikel 2

1.   AANPASSINGEN VAN HET DISPOSITIEF VAN DE EER-OVEREENKOMST

a)

Preambule:

De lijst van de overeenkomstsluitende partijen wordt vervangen door:

„DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

IERLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

ROEMENIË,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

en

IJSLAND,

HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN,

HET KONINKRIJK NOORWEGEN,”.

b)

Artikel 2:

i)

onder b) wordt „de Republiek” geschrapt;

ii)

na d) wordt het volgende toegevoegd:

„e)

„Toetredingsakte van 25 april 2005”: de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, goedgekeurd te Luxemburg op 25 april 2005;

f)

„Toetredingsprotocol van 25 april 2005”: het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, goedgekeurd te Luxemburg op 25 april 2005.”.

c)

Artikel 117

De tekst van artikel 117 wordt vervangen door:

„Protocol 38, Protocol 38 bis en het addendum bij Protocol 38 bis bevatten bepalingen betreffende het financieel mechanisme.”.

d)

Artikel 126:

In lid 1 wordt „de Republiek” geschrapt.

e)

Artikel 129:

i)

de tweede alinea van lid 1 wordt vervangen door:

„Naar aanleiding van de uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte zijn eveneens de versies van deze overeenkomst in de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal gelijkelijk authentiek.”;

ii)

de derde alinea van lid 1 wordt vervangen door:

„De teksten van de in de bijlagen genoemde besluiten zijn gelijkelijk authentiek in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zoals zij in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen, en worden met het oog op hun echtverklaring in de IJslandse en de Noorse taal opgemaakt en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.”.

2.   AANPASSINGEN VAN DE PROTOCOLLEN BIJ DE EER-OVEREENKOMST

a)

Protocol 4 betreffende de oorsprongsregels wordt als volgt gewijzigd:

i)

in artikel 3, lid 1, wordt de verwijzing naar de nieuwe overeenkomstsluitende partijen geschrapt;

ii)

bijlage IVa (Tekst van de factuurverklaring) wordt als volgt gewijzigd:

aa)

voor de Spaanse versie van de tekst van de factuurverklaring wordt het volgende ingevoegd:

„Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).”;

bb)

voor de Sloveense versie van de tekst van de factuurverklaring wordt het volgende ingevoegd:

„Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).”;

iii)

bijlage IVb (Tekst van de factuurverklaring EUR-MED) wordt als volgt gewijzigd:

aa)

voor de Spaanse versie van de tekst van de factuurverklaring EUR-MED wordt het volgende ingevoegd:

„Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническоразрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).

cumulation applied with … (naam van land/landen)

no cumulation applied (3)”;

bb)

voor de Sloveense versie van de tekst van de factuurverklaring EUR-MED wordt het volgende ingevoegd:

„Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

cumulation applied with … (naam van land/landen)

no cumulation applied (3)”.

b)

Protocol 38 bis wordt als volgt gewijzigd:

De tekst van artikel 4, lid 3, wordt vervangen door „De Commissie van de Europese Gemeenschappen kan de voorgestelde projecten op hun verenigbaarheid met de communautaire doelstellingen onderzoeken.”.

c)

Aan Protocol 38 bis wordt het volgende toegevoegd:

ADDENDUM BIJ PROTOCOL 38 bis

betreffende het financieel mechanisme van de eer voor de Republiek Bulgarije en Roemenië

Artikel 1

1.   Protocol 38 bis is van overeenkomstige toepassing op de Republiek Bulgarije en Roemenië.

2.   Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is artikel 6 van Protocol 38 bis niet van toepassing. Wanneer niet-vastgelegde middelen van Bulgarije of Roemenië beschikbaar zijn, vindt geen nieuwe toewijzing aan andere begunstigde staten plaats.

3.   Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is artikel 7 van Protocol 38 bis niet van toepassing.

4.   Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 mogen bijdragen aan niet-gouvernementele organisaties en sociale partners ten hoogste 90 % van de projectkosten belopen.

Artikel 2

De extra bedragen voor de financiële bijdrage ten behoeve van de Republiek Bulgarije en Roemenië zijn 21,5 miljoen EUR voor de Republiek Bulgarije en 50,5 miljoen EUR voor Roemenië voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 april 2009. Deze bijdragen worden ter beschikking gesteld vanaf de datum waarop de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, dan wel een overeenkomst tot voorlopige toepassing van die overeenkomst, in werking treedt, en zijn voor vastlegging beschikbaar in één tranche in 2007.

”.

d)

De tekst van Protocol 44 wordt vervangen door:

„Betreffende vrijwaringsmechanismen naar aanleiding van uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte

1.

Toepassing van artikel 112 van de Overeenkomst op de algemene economische vrijwaringsclausule en de vrijwaringsmechanismen vervat in bepaalde overgangsregelingen betreffende het vrije verkeer van werknemers en het wegvervoer

Artikel 112 van de overeenkomst is eveneens van toepassing op de situaties omschreven of bedoeld in:

a)

artikel 37 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 en artikel 36 van de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005, en

b)

de vrijwaringsmechanismen vervat in de overgangsregelingen, onder de rubriek „Overgangsperiode” in bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) en bijlage VIII (Recht van vestiging), in punt 30 (Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) van bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) en in punt 26c (Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad) van bijlage XIII (Vervoer) met dezelfde tijdslimieten, werkingssfeer en gevolgen als die vastgelegd in genoemde bepalingen.

2.

Vrijwaringsclausule betreffende de interne markt

De algemene besluitvormingsprocedure waarin de overeenkomst voorziet, is tevens van toepassing op de besluiten die de Commissie van de Europese Gemeenschappen neemt ter uitvoering van artikel 38 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 en artikel 37 van de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005.”.

Artikel 3

1.   Alle wijzigingen van in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten van de instellingen van de Gemeenschap die zijn aangebracht in het kader van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, dan wel het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, worden in de EER-overeenkomst opgenomen en worden daarvan een onderdeel.

2.   Met het oog daarop wordt in de punten van de bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst die verwijzingen bevatten naar bedoelde communautaire besluiten, het volgende streepje opgenomen:

„—

1 2005 SA: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, goedgekeurd op 25 april 2005 (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 203).”.

3.   Indien en zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in werking is getreden, wordt het in lid 2 bedoelde streepje vervangen door:

„—

1 2005 SP: Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, goedgekeurd op 25 april 2005 (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 29).”.

4.   Indien het in de leden 2 of 3 bedoelde streepje het eerste is in het punt waar het wordt ingevoegd, wordt het voorafgegaan door „, gewijzigd bij:”.

5.   Bijlage A bij deze overeenkomst bevat een lijst van de punten in de bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst waar de in de leden 2, 3 en 4 aangegeven tekst dient te worden ingevoegd.

6.   Wanneer met betrekking tot vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de deelname van de nieuwe overeenkomstsluitende partijen, en bedoelde aanpassingen niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, worden deze aanpassingen overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures aangebracht.

Artikel 4

1.   De in bijlage B bij deze overeenkomst bedoelde regelingen die zijn vervat in de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, worden in de EER-overeenkomst opgenomen.

2.   Indien en zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in werking is getreden, worden de in bijlage B bedoelde regelingen geacht te zijn aangebracht bij het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

3.   Alle voor de EER-overeenkomst relevante regelingen die in de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond worden vermeld of uit hoofde daarvan zijn goedgekeurd, worden, wanneer zij niet in bijlage B bij deze overeenkomst zijn vermeld, overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures getroffen.

Artikel 5

Alle partijen bij deze overeenkomst kunnen vraagstukken betreffende de interpretatie of toepassing ervan aan het Gemengd Comité van de EER voorleggen. Het Gemengd Comité van de EER onderzoekt de vraagstukken teneinde een in het kader van het goede functioneren van de EER-overeenkomst aanvaardbare oplossing te vinden.

Artikel 6

1.   Deze overeenkomst wordt door de huidige en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging of goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

2.   Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgende op de dag waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring door een huidige overeenkomstsluitende partij of een nieuwe overeenkomstsluitende partij is nedergelegd, mits de onderstaande aanverwante overeenkomsten en protocollen op diezelfde dag in werking treden:

a)

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een samenwerkingsprogramma voor economische groei en duurzame ontwikkeling in Bulgarije;

b)

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een samenwerkingsprogramma voor economische groei en duurzame ontwikkeling in Roemenië;

c)

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie; en

d)

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

Artikel 7

Deze overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de IJslandse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Noorse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan de regeringen van elk van de partijen bij deze overeenkomst.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 1

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 2

Za Českou republiku

Image 3

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 4

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Eesti Vabariigi nimel

Image 6

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 7

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 8

Por el Reino de España

Image 9

Pour la République française

Image 10

Per la Repubblica italiana

Image 11

Για την Κυπριακή Δημορατία

Image 12

Latvijas Republikas vārdā

Image 13

Lietuvos Respublikos vardu

Image 14

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 15

A Magyar Köztársaság részéről

Image 16

Għal Malta

Image 17

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 18

Für die Republik Österreich

Image 19

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 20

Pela República Portuguesa

Image 21

Pentru România

Image 22

Za Republiko Slovenijo

Image 23

Za Slovenskú republiku

Image 24

Suomen tasavallan puolesta

Image 25

För Konungariket Sverige

Image 26

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 27

За Европейската общност

For the European Community

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 28

Image 29

Fyrir hőnd íslands

Image 30

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image 31

For Kongeriket Norge

Image 32


BIJLAGE A

LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 3 VAN DE OVEREENKOMST

DEEL I

Besluiten vermeld in de EER-overeenkomst

zoals die is gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond en het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

De streepjes bedoeld in de leden 2 en 3 van artikel 3 worden op de volgende plaatsen in de bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst ingevoegd:

In hoofdstuk XXVII (Gedistilleerde dranken) van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie):

Punt 1 (Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad);

Punt 3 (Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad).

In bijlage XIII (Vervoer):

Punt 19 (Richtlijn 96/26/EEG van de Raad).

In bijlage XVII (Intellectuele eigendom):

Punt 6 (Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad);

Punt 6a (Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad).

DEEL II

Andere wijzigingen van de bijlagen bij de EER-overeenkomst

In de bijlagen bij de EER-overeenkomst worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In bijlage V (Vrij verkeer van werknemers):

 

In punt 3 (Richtlijn 68/360/EEG van de Raad) wordt aanpassing e), ii), vervangen door:

„ii)

wordt de voetnoot vervangen door het volgende:

„Belgische, Britse, Bulgaarse, Cyprische, Deense, Duitse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Ierse, IJslandse, Italiaanse, Letse, Liechtensteinse, Litouwse, Luxemburgse, Maltese, Nederlandse, Noorse, Oostenrijkse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, Zweedse, al naar gelang het land dat de kaart heeft afgegeven.”.”.


BIJLAGE B

LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN DE OVEREENKOMST

De bijlagen bij de EER-overeenkomst worden als volgt gewijzigd:

Bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie):

1)

In hoofdstuk XV, punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad), wordt na de alinea inzake de overgangsregelingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 5, afdeling B, deel II) zijn van toepassing.”.

2)

In hoofdstuk XVII, punt 7 (Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad), wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling B, punt 2) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling B, punt 2) zijn van toepassing.”.

3)

In hoofdstuk XVII, punt 8 (Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad), wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling A, punt 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling A) zijn van toepassing.”.

4)

In hoofdstuk XXV, punt 3 (Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad), wordt vóór de tekst inzake de aanpassing de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 7) zijn van toepassing.”.

Bijlage V (Vrij verkeer van werknemers):

De tekst van de tweede alinea van de rubriek „OVERGANGSPERIODE” wordt vervangen door:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 1) zijn van toepassing.

Met betrekking tot de vrijwaringsmechanismen opgenomen in de in de vorige alinea bedoelde overgangsregelingen, met uitzondering van de regelingen voor Malta, is Protocol 44 betreffende vrijwaringsmechanismen naar aanleiding van uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte van toepassing.”.

Bijlage VIII (Recht van vestiging):

De tekst van de tweede alinea van de rubriek „OVERGANGSPERIODE” wordt vervangen door:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 1) zijn van toepassing.

Met betrekking tot de vrijwaringsmechanismen opgenomen in de in de vorige alinea bedoelde overgangsregelingen, met uitzondering van de regelingen voor Malta, is Protocol 44 betreffende vrijwaringsmechanismen naar aanleiding van uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte van toepassing.”.

Bijlage IX (Financiële diensten):

In punt 30c (Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 2) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 2) zijn van toepassing.”.

Bijlage XI (Telecommunicatiediensten):

In punt 5cm (Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt voor de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 9) zijn van toepassing.”.

Bijlage XII (Vrij verkeer van kapitaal):

Na de tekst van de rubriek „OVERGANGSPERIODE” wordt de volgende nieuwe alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 3) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 3) zijn van toepassing.”.

Bijlage XIII (Vervoer):

1)

In punt 15a (Richtlijn 96/53/EG van de Raad) wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 5, punt 3) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 6, punt 2) zijn van toepassing.”.

2)

In punt 18a (Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 6, punt 3) zijn van toepassing.”.

3)

In punt 19 (Richtlijn 96/26/EG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 5, punt 2) zijn van toepassing.”.

4)

In punt 26c (Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad) wordt de tekst van de tweede alinea inzake de overgangsregelingen vervangen door:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 5, punt 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 6, punt 1) zijn van toepassing.

Met betrekking tot de vrijwaringsmechanismen opgenomen in de in de vorige alinea bedoelde overgangsregelingen is Protocol 44 betreffende vrijwaringsmechanismen naar aanleiding van uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte van toepassing.”.

Bijlage XV (Staatssteun):

1)

Aan het einde van de rubriek „SECTORALE AANPASSINGEN” wordt de volgende alinea ingevoegd:

„De regelingen betreffende de bestaande steunprogramma’s, omschreven in hoofdstuk 2 (Mededingingsbeleid) van bijlage V bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005, zijn tussen de overeenkomstsluitende partijen van toepassing.”.

2)

Het volgende wordt vóór de rubriek „VERMELDE BESLUITEN” ingevoegd:

„OVERGANGSPERIODE

De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 4) zijn van toepassing.”.

Bijlage XVII (Intellectuele eigendom):

Aan de rubriek „SECTORALE AANPASSINGEN” wordt het volgende toegevoegd:

„De specifieke mechanismen die zijn omschreven in hoofdstuk 1 (Vennootschapsrecht) van bijlage V bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 zijn tussen de overeenkomstsluitende partijen van toepassing.”.

Bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen):

In punt 30 (Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt de tekst van de tweede alinea inzake de overgangsregelingen vervangen door het volgende:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 1) zijn van toepassing.

Met betrekking tot de vrijwaringsmechanismen opgenomen in de in de vorige alinea bedoelde overgangsregelingen is Protocol 44 betreffende vrijwaringsmechanismen naar aanleiding van uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte van toepassing.”.

Bijlage XX (Milieu):

1)

In punt 1f (Richtlijn 96/61/EG van de Raad) wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling D, punt 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling D, punt 1) zijn van toepassing.”.

2)

In punt 7a (Richtlijn 98/83/EG van de Raad) wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling C, punt 5) zijn van toepassing.”.

3)

In punt 9 (Richtlijn 83/513/EG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling C, punt 1) zijn van toepassing.”.

4)

In punt 10 (Richtlijn 84/156/EEG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling C, punt 1) zijn van toepassing.”.

5)

In punt 11 (Richtlijn 84/491/EEG van de Raad) wordt voor de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling C, punt 2) zijn van toepassing.”.

6)

In punt 12 (Richtlijn 86/280/EEG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling C, punt 3) zijn van toepassing.”.

7)

In punt 13 (Richtlijn 91/271/EEG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling C) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling C, punt 4) zijn van toepassing.”.

8)

In punt 19a (Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling D, punt 2) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling D, punt 3) zijn van toepassing.”.

9)

In punt 21ad (Richtlijn 1999/32/EG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling A, punt 2) zijn van toepassing.”.

10)

In punt 32c (Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling B, punt 1) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling B, punt 1) zijn van toepassing.”.

11)

In punt 32d (Richtlijn 1999/31/EG van de Raad) wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling B, punt 3) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling B, punt 3) zijn van toepassing.”.

12)

In punt 32f (Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt voor de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling D, punt 2) zijn van toepassing.”.

13)

In punt 32fa (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad), wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd:

„De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005 voor Bulgarije (bijlage VI, hoofdstuk 10, afdeling B, punt 4) en Roemenië (bijlage VII, hoofdstuk 9, afdeling B, punt 4) zijn van toepassing.”.


SLOTAKTE

De gevolmachtigden van:

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

en van

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

IERLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna de „EG-lidstaten” genoemd,

de gevolmachtigden van:

IJSLAND,

HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN,

HET KONINKRIJK NOORWEGEN,

hierna „de EVA-staten” genoemd,

gezamenlijk partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gedaan te Porto op 2 mei 1992, hierna „de EER-overeenkomst” genoemd, hierna gezamenlijk „de huidige overeenkomstsluitende partijen” genoemd, en

de gevolmachtigden van:

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

ROEMENIË,

hierna de „nieuwe overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

bijeengekomen te […] op […] in het jaar tweeduizend en […] voor de ondertekening van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, hebben de volgende teksten goedgekeurd:

I.

Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte (hierna „de Overeenkomst” genoemd);

II.   De onderstaande teksten die aan de Overeenkomst zijn gehecht:

Bijlage A

:

Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst;

Bijlage B

:

Lijst bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst.

De gevolmachtigden van de huidige overeenkomstsluitende partijen en de gevolmachtigden van de nieuwe overeenkomstsluitende partijen hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze slotakte zijn gehecht:

1.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de tijdige bekrachtiging van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte;

2.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de datum waarop de overgangsregelingen verstrijken;

3.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van de oorsprongsregels na de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte;

4.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de handel in landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten;

5.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de sectorale aanpassing voor Liechtenstein op het gebied van het vrije verkeer van personen;

6.

Gezamenlijke verklaring betreffende de prioritaire sectoren genoemd in Protocol 38 bis;

7.

Gezamenlijke verklaring betreffende de financiële bijdragen.

De gevolmachtigden van de huidige overeenkomstsluitende partijen en de gevolmachtigden van de nieuwe overeenkomstsluitende partijen hebben nota genomen van de volgende verklaringen, die aan deze slotakte zijn gehecht:

1.

Algemene gemeenschappelijke verklaring van de EVA-staten;

2.

Gemeenschappelijke verklaring van de EVA-staten betreffende het vrije verkeer van werknemers;

3.

Unilaterale verklaring van de regering van Liechtenstein betreffende het Addendum bij Protocol 38 bis.

Bovendien zijn zij overeengekomen dat, uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst, de EER-overeenkomst, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en de volledige tekst van alle besluiten van het Gemengd Comité van de EER moeten worden opgemaakt in de Bulgaarse en Roemeense taal en door de vertegenwoordigers van de huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen moeten worden bekrachtigd.

Zij nemen nota van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een samenwerkingsprogramma voor economische groei en duurzame ontwikkeling in Bulgarije, die eveneens aan deze slotakte is gehecht.

Zij nemen tevens nota van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een samenwerkingsprogramma voor economische groei en duurzame ontwikkeling in Roemenië, die aan deze slotakte is gehecht.

Zij nemen verder nota van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, dat aan deze slotakte is gehecht.

Zij nemen verder nota van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, dat eveneens aan deze slotakte is gehecht.

Zij benadrukken dat over de bovengenoemde overeenkomsten en protocollen overeenstemming is bereikt in de veronderstelling dat dit de deelname aan de Europese Economische Ruimte onverlet laat.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 33

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 34

Za Českou republiku

Image 35

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 36

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 37

Eesti Vabariigi nimel

Image 38

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 39

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 40

Por el Reino de España

Image 41

Pour la République française

Image 42

Per la Repubblica italiana

Image 43

Για την Κυπριακή Δημορατία

Image 44

Latvijas Republikas vārdā

Image 45

Lietuvos Respublikos vardu

Image 46

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 47

A Magyar Köztársaság részéről

Image 48

Għal Malta

Image 49

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 50

Für die Republik Österreich

Image 51

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 52

Pela República Portuguesa

Image 53

Pentru România

Image 54

Za Republiko Slovenijo

Image 55

Za Slovenskú republiku

Image 56

Suomen tasavallan puolesta

Image 57

För Konungariket Sverige

Image 58

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 59

За Европейската общност

For the European Community

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 60

Image 61

Fyrir hőnd Íslands