EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D1001R(01)

Rectificatie van Besluit nr. 1/2006 van de Associatieraad EG-Bulgarije van 31 mei 2006 betreffende de verbetering van de handelsregeling voor verwerkte landbouwproducten, neergelegd in Protocol nr. 3 van de Europaovereenkomst ( PB L 409 van 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 34–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1001/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/34


Rectificatie van Besluit nr. 1/2006 van de Associatieraad EG-Bulgarije van 31 mei 2006 betreffende de verbetering van de handelsregeling voor verwerkte landbouwproducten, neergelegd in Protocol nr. 3 van de Europaovereenkomst

( Publicatieblad van de Europese Unie L 409 van 30 december 2006 )

Besluit 2006/1001/EG komt te luiden als volgt:

BESLUIT Nr. 1/2006 VAN DE ASSOCIATIERAAD EG-BULGARIJE

van 31 mei 2006

betreffende de verbetering van de handelsregeling voor verwerkte landbouwproducten, neergelegd in Protocol nr. 3 van de Europaovereenkomst

(2006/1001/EG)

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds (1), en met name op artikel 1, lid 2, van Protocol nr. 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 3, zoals vervangen bij het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst (2), bevat de regeling voor de handel in verwerkte landbouwproducten tussen de Gemeenschap en Bulgarije. Protocol nr. 3 is laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 2/2002 van de Associatieraad EG-Bulgarije (3).

(2)

De onderhandelingen over nieuwe verbeteringen van de handelsregeling, die ten doel hebben de economische convergentie met het oog op de toetreding te verbeteren en waarin voor sommige verwerkte landbouwproducten concessies in de vorm van een volledige liberalisering van de handel, verlaging van invoerrechten, dan wel tariefcontingenten zijn opgenomen, zijn onlangs afgesloten.

(3)

Ingevolge artikel 1, lid 2, van Protocol nr. 3 besluit de Associatieraad over elke wijziging van de in de bijlagen I en II bij dit protocol vermelde rechten en over de verhoging of afschaffing van tariefcontingenten. De toegepaste rechten kunnen worden verlaagd wanneer de rechten ingevolge wederzijdse concessies voor verwerkte landbouwproducten worden verlaagd.

(4)

Op de invoer van bepaalde goederen worden geen douanerechten toegepast. Voor bepaalde andere goederen moeten tariefcontingenten worden geopend; deze contingenten moeten worden verlaagd met de hoeveelheid goederen waarvoor al gebruik is gemaakt van de tariefcontingenten die op 1 oktober 2004 werden geopend in het kader van Verordening (EG) nr. 1676/2004 van de Raad van 24 september 2004 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Bulgarije (4) en Decreet nr. 262 van 27 september 2004, laatstelijk gewijzigd bij Decreet nr. 293 van 2 november 2004.

(5)

Verwerkte landbouwproducten komen niet in aanmerking voor uitvoerrestituties uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1043/2005 van de Commissie van 30 juni 2005 houdende de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad met betrekking tot de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer van bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, en de criteria voor de vaststelling van de restitutiebedragen (5).

(6)

Verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, komen niet in aanmerking voor uitvoerrestituties,

BESLUIT:

Artikel 1

Op de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I genoemde goederen van oorsprong uit Bulgarije zijn vanaf 1 oktober 2004 de in die bijlage vermelde douanerechten van toepassing.

Op de invoer in Bulgarije van de in bijlage II genoemde goederen van oorsprong uit de Gemeenschap zijn vanaf 1 oktober 2004 de in die bijlage vermelde douanerechten van toepassing.

Artikel 2

Niet in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genoemde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap die naar Bulgarije worden uitgevoerd, komen niet voor uitvoerrestituties uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1043/2005 in aanmerking.

Niet in bijlage I bij het Verdrag genoemde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, komen in Bulgarije niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

Wanneer als gevolg van de afschaffing van de uitvoerrestituties technische vereisten moeten worden vastgesteld, gebeurt dit, naar gelang van het geval, door de Commissie dan wel overeenkomstig de wetgeving van Bulgarije.

Artikel 3

De in de bijlagen III en IV bedoelde tariefcontingenten worden van 1 oktober tot en met 31 december 2004 en voor de jaren daarna van 1 januari tot en met 31 december geopend onder de in die bijlagen neergelegde voorwaarden.

De hoeveelheden voor 2004 worden, met uitzondering van de tariefcontingenten onder de volgnummers 09.5463, 09.5487 en 09.5479, naar rata van de reeds verstreken tijd tot een kwart verlaagd.

De hoeveelheden goederen die onder de in het kader van Verordening (EG) nr. 1676/2004 geopende tariefcontingenten vallen en die vanaf 1 oktober 2004 in het vrije verkeer zijn gebracht, worden volledig in mindering gebracht op de hoeveelheden van de desbetreffende tariefcontingenten in bijlage III.

De hoeveelheden goederen die onder de in het kader van Verordening (EG) nr. 1446/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 betreffende de schorsing en opening van tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije in de Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/2000 (6) geopende tariefcontingenten voor de volgnummers 09.5463, 09.5487 en 09.5479 vallen en tussen 1 januari en 30 september 2004 in het vrije verkeer zijn gebracht, worden volledig in mindering gebracht op de hoeveelheden van de desbetreffende tariefcontingenten in bijlage III.

De hoeveelheden goederen die in Bulgarije onder tariefcontingenten vallen en die vanaf 1 oktober 2004 in het vrije verkeer zijn gebracht, worden volledig in mindering gebracht op de hoeveelheden van de desbetreffende tariefcontingenten in bijlage IV.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die van zijn goedkeuring.

Gedaan te Brussel, 31 mei 2006.

Voor de Associatieraad

De voorzitter

I. KALFIN

BIJLAGE I

Rechten die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Bulgarije

GN-code

Omschrijving

Recht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

van 1.10. t/m

31.12.2004

( %)

van 1.1. t/m

31.12.2005

( %)

van 1.1. t/m

31.12.2006

( %)

vanaf

1.1.2007

( %)

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

 

 

 

 

0403 10

yoghurt:

 

 

 

 

 

– –

gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

 

 

 

 

 

– – –

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

van meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

van meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

andere:

 

 

 

 

 

– –

gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

 

 

 

 

 

– – –

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

van meer dan 27 gewichtspercenten

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

van niet meer dan 3 gewichtspercenten

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

van meer dan 6 gewichtspercenten

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

 

 

 

 

0405 20

zuivelpasta's:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten

0

0

0

0

0509 00

Echte sponsen:

 

 

 

 

0509 00 90

andere

0

0

0

0

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

 

 

 

 

0710 40 00

suikermaïs

0

0

0

0

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

 

 

 

 

0711 90

andere groenten en mengsels van groenten:

 

 

 

 

 

– –

groenten:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

suikermaïs

0

0

0

0

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

 

 

 

 

 

plantensappen en plantenextracten:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

van hop

0

0

0

0

1302 20

pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

in droge toestand

0

0

0

0

1302 20 90

– –

andere

0

0

0

0

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

 

 

 

 

1505 00 10

ruw wolvet

0

0

0

0

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

 

 

 

 

1517 10

margarine, andere dan vloeibare margarine:

 

 

 

 

1517 10 10

– –

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

andere:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

1,9

0

0

0

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1518 00 10

linoxyne

0

0

0

0

1518 00 91

– –

standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

0

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

andere

0

0

0

0

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

 

 

 

 

1521 90

andere:

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

andere

0

0

0

0

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

 

 

 

 

1522 00 10

dégras

0

0

0

0

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

chemisch zuivere fructose

0

0

0

0

1702 90

andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose bevatten:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

chemisch zuivere maltose

0

0

0

0

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

 

 

 

 

1704 10

kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker:

 

 

 

 

 

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten:

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

in de vorm van stroken

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

andere

0

0

0

0

 

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten:

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

in de vorm van stroken

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

andere

0

0

0

0

1704 90

ander:

 

 

 

 

1704 90 10

– –

zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen

0

0

0

0

1704 90 30

– –

witte chocolade

0

0

0

0

 

– –

ander:

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

pasta's en spijs, marsepein daaronder begrepen, in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 1 kg of meer

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

keelpastilles en hoestbonbons

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen

0

0

0

0

 

– – –

ander:

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder begrepen

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

karamels, toffees en dergelijke

0

0

0

0

 

– – – –

ander:

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

verkregen door samenpersing

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(TARIC-code 1704909910)

– – – – –

ander (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

0

0

0

0

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

 

 

 

 

1806 10

cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd:

 

 

 

 

1806 10 20

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch minder dan 65 gewichtspercenten

0

0

0

0

1806 10 30

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

0

0

0

0

1806 20

andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

– –

met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer gewichtspercenten of met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 31 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

1806 20 30

– –

met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 25 of meer doch minder dan 31 gewichtspercenten

0

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

zogenaamde „chocolate milk crumb”

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(TARIC-code 1806208010)

– – –

cacaofantasie (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(TARIC-code 1806209510)

– – –

andere (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

0

0

0

0

 

andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

gevuld

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

niet gevuld:

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

met toegevoegde granen, noten of andere vruchten

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

andere

 (7)

0

0

0

1806 90

andere:

 

 

 

 

 

– –

chocolade en chocoladewerken:

 

 

 

 

 

– – –

bonbons of pralines, ook indien gevuld:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

alcohol bevattend

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

andere

 (7)

0

0

0

 

– – –

andere:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

gevuld

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

niet gevuld

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

boterhampasta die cacao bevat

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(TARIC-code 1806909011

en 1806909091)

– –

andere (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

 (7)

0

0

0

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtsprocent cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1901 10 00

bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

0

0

0

0

1901 20 00

mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905

0

0

0

0

1901 90

andere:

 

 

 

 

 

– –

moutextract:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

ander

0

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

0

0

0

0

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

 

 

 

 

 

deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

waarin ei is verwerkt

0

0

0

0

1902 19

– –

andere:

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

andere

0

0

0

0

1902 20

gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

 

 

 

 

 

– –

andere:

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

gekookt of gebakken

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

andere

0

0

0

0

1902 30

andere deegwaren:

 

 

 

 

1902 30 10

– –

gedroogd

0

0

0

0

1902 30 90

– –

andere

0

0

0

0

1902 40

koeskoes:

 

 

 

 

1902 40 10

– –

niet bereid

0

0

0

0

1902 40 90

– –

andere

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

0

0

0

0

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1904 10

graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren:

 

 

 

 

1904 10 10

– –

op basis van maïs

0

0

0

0

1904 10 30

– –

op basis van rijst

0

0

0

0

1904 10 90

– –

andere

0

0

0

0

1904 20

bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

bereidingen van de soort muesli, op basis van niet-geroosterde graanvlokken

0

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

op basis van maïs

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

op basis van rijst

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

andere

0

0

0

0

1904 30 00

bulgurtarwe

0

0

0

0

1904 90

andere:

 

 

 

 

1904 90 10

– –

rijst

0

0

0

0

1904 90 80

– –

andere

0

0

0

0

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel:

 

 

 

 

1905 10 00

bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

0

0

0

0

1905 20

ontbijtkoek:

 

 

 

 

1905 20 10

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten

0

0

0

0

1905 20 30

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten

0

0

0

0

1905 20 90

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

 

koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:

 

 

 

 

1905 31

– –

koekjes en biscuits, gezoet:

 

 

 

 

 

– – –

geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of andere bereidingen die cacao bevatten:

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

andere

0

0

0

0

 

– – –

andere:

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

 

– – – –

andere:

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

andere

0

0

0

0

1905 32

– –

wafels en wafeltjes:

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten

0

0

0

0

 

– – –

andere:

 

 

 

 

 

– – – –

geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of andere bereidingen die cacao bevatten:

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

andere

0

0

0

0

 

– – – –

andere:

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

gezouten, ook indien gevuld

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

andere

0

0

0

0

1905 40

beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten:

 

 

 

 

1905 40 10

– –

beschuit

0

0

0

0

1905 40 90

– –

andere

0

0

0

0

1905 90

andere:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

matzes

0

0

0

0

1905 90 20

– –

ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel

0

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

koekjes en biscuits

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

0

0

0

0

 

– – –

andere:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

gezoet

0

0

0

0

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

 

 

 

 

2001 90

andere:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

2001 90 60

– –

palmharten

0

0

0

0

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

 

 

 

 

2004 10

aardappelen:

 

 

 

 

 

– –

andere:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

0

0

0

0

2004 90

andere groenten en mengsels van groenten:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

 

 

 

 

2005 20

aardappelen:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

0

0

0

0

2005 80 00

suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

 

noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

 

 

 

 

2008 11

– –

grondnoten:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

pindakaas

0

0

0

0

2008 91 00

– –

palmharten

0

0

0

0

2008 99

– –

andere:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

 

 

 

 

 

extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie:

 

 

 

 

2101 11

– –

extracten, essences en concentraten:

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

met een gehalte aan droge uit koffie afkomstige stof van 95 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

andere

0

0

0

0

2101 12

– –

preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie:

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

andere

0

0

0

0

2101 20

extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté:

 

 

 

 

2101 20 20

– –

extracten, essences en concentraten

0

0

0

0

 

– –

preparaten:

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

andere

0

0

0

0

2101 30

gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

 

 

 

 

 

– –

gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

gebrande cichorei

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

andere

0

0

0

0

 

– –

extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten:

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

van gebrande cichorei

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

andere

0

0

0

0

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:

 

 

 

 

2102 10

levende gist:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

reinculturen van gist

0

0

0

0

 

– –

bakkersgist

 

 

 

 

2102 10 90

– –

andere

0

0

0

0

2102 20

inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:

 

 

 

 

 

– –

inactieve gist:

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

in tabletten, in blokken of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

andere

0

0

0

0

2102 30 00

samengesteld bakpoeder

0

0

0

0

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

 

 

 

 

2103 10 00

sojasaus

0

0

0

0

2103 20 00

tomatenketchup en andere tomatensausen

2,5

0

0

0

2103 30

mosterdmeel en bereide mosterd:

 

 

 

 

2103 30 90

– –

bereide mosterd

0

0

0

0

2103 90

andere:

 

 

 

 

2103 90 90

– –

andere

0

0

0

0

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie:

 

 

 

 

2104 10

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon:

 

 

 

 

2104 10 10

– –

gedroogd

3

0

0

0

2104 10 90

– –

andere

3

0

0

0

2104 20 00

samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

3,6

0

0

0

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend:

 

 

 

 

2105 00 10

geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend

0 % + 13,5 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

2105 00 91

– –

van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten

0 % + 25,9 EUR/100 kg MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

– –

van 7 of meer gewichtspercenten

0 % + 36,4 EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

2106 10

proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:

 

 

 

 

2106 10 20

– –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

0

0

0

0

2106 10 80

– –

andere

0

0

0

0

2106 90

andere:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

preparaten, „fondues” genaamd

0

0

0

0

2106 90 20

– –

samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

0

0

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

0

0

0

0

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

0

0

0

0

2202 90

andere:

 

 

 

 

2202 90 10

– –

geen producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 of vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 bevattend

0

0

0

0

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen:

 

 

 

 

2205 10

in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol

0

0

0

0

2205 90

andere:

 

 

 

 

2205 90 10

– –

met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18 % vol

0

0

0

0

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

 

 

 

 

2403 10

rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding:

 

 

 

 

2403 10 10

– –

in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

andere

50,5

33,7

16,8

0

 

andere:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

„gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

andere:

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

pruimtabak en snuif

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

andere

11,1

7,4

3,7

0

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

 

 

 

 

3301 90

andere:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën

0

0

0

0

 

– –

door extractie verkregen oleoharsen

 

 

 

 

3301 90 90

– –

andere

0

0

0

0

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

 

 

 

 

3302 10

van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:

 

 

 

 

 

– –

van de soort gebruikt in de drankenindustrie:

 

 

 

 

 

– – –

bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:

 

 

 

 

 

– – – –

andere:

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

andere

0

0

0

0

BIJLAGE II

Rechten die van toepassing zijn bij de invoer in Bulgarije van goederen van oorsprong uit de Gemeenschap

GN-code

Omschrijving

Recht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

van 1.10 t/m 31.12.2004

( %)

van 1.1 t/m 31.12.2005

( %)

van 1.1 t/m 31.12.2006

( %)

vanaf 1.1.2007

( %)

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

 

 

 

 

0403 10

yoghurt:

 

 

 

0

 

– –

gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

 

 

 

 

 

– – –

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

van meer dan 27 gewichtspercenten

32

22,4

12,8

 

 

– – –

andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

van niet meer dan 3 gewichtspercenten

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

van meer dan 6 gewichtspercenten

40

28

16

 

0403 90

andere:

 

 

 

 

 

– –

gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:

 

 

 

 

 

– – –

in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

van meer dan 27 gewichtspercenten

32

22,4

12,8

 

 

– – –

andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

van niet meer dan 3 gewichtspercenten

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

van meer dan 6 gewichtspercenten

40

28

16

 

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

 

 

 

0

0405 20

zuivelpasta's:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten

5,6

3,2

0

 

0405 20 30

– –

met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten

5,6

3,2

 

 

0501 00 00

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar

0

0

0

0

0502

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar:

 

 

 

 

0502 10 00

haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar

0

0

0

0

0502 90 00

ander

 

 

 

 

0503 00 00

Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

0

0

0

0

0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

0

0

0

0

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen:

 

 

 

 

0506 10 00

osseïne en met zuur behandelde beenderen

0

0

0

0

0506 90 00

andere

0

0

0

0

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

0

0

0

0

0508 00 00

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen

0

0

0

0

0509 00

Echte sponsen

0

0

0

0

0510 00 00

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

0

0

0

0

0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:

 

 

 

 

0710 40 00

suikermaïs

18

12

6

0

0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:

 

 

 

 

0711 90

andere groenten; mengsels van groenten:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

suikermaïs

0

0

0

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

1212 20 00

Zeewier en andere algen

0

0

0

0

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

 

 

 

 

 

plantensappen en plantenextracten:

 

 

 

 

1302 12 00

– –

van zoethout

0

0

0

0

1302 13 00

– –

van hop

0

0

0

0

1302 14 00

– –

van pyretrum of van wortels van rotenon bevattende planten

0

0

0

0

1302 19

– –

andere:

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

plantenextracten, onderling vermengd, voor de vervaardiging van dranken of van producten voor menselijke consumptie

0

0

0

0

 

– – –

andere:

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

voor geneeskundig gebruik

0

0

0

0

1302 20

pectinestoffen, pectinaten en pectaten:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

in droge toestand

0

0

0

0

1302 20 90

– –

andere

0

0

0

0

 

plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:

 

 

 

 

1302 31 00

– –

agar-agar

0

0

0

0

1302 32

– –

plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

0

0

0

0

1404

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1404 90 00

andere

0

0

0

0

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:

 

 

 

 

1505 00 10

ruw wolvet

0

0

0

0

1505 00 90

andere

0

0

0

0

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

0

0

0

0

1515 90 15

Jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten

0

0

0

0

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

 

 

 

 

1516 20

plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

 

 

 

 

1516 20 10

– –

gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

0

0

0

0

 

– –

andere

 

 

 

 

1516 20 91

– – –

in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

0

0

0

0

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

 

 

 

 

1517 90

andere:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

15

10

5

0

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1518 00 10

linoxyne

 

 

 

 

1518 00 91

– –

standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

0

0

0

0

1518 00 95

– – –

mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

 

 

 

 

1518 00 99

– – –

andere

 

 

 

 

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

0

0

0

0

1521

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

 

 

 

 

1521 10 00

plantaardige was

0

0

0

0

1521 90

andere

0

0

0

0

1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

 

 

 

 

1522 00 10

dégras

0

0

0

0

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

chemisch zuivere fructose

7

4

0

0

1702 90

andere, invertsuiker daaronder begrepen:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

chemisch zuivere maltose

17,5

10

0

0

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

0

0

0

0

1704 10

kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker:

 

 

 

 

 

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten:

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

in de vorm van stroken

 

 

 

 

1704 10 19

– – –

andere

 

 

 

 

 

– –

met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten:

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

in de vorm van stroken

 

 

 

 

1704 10 99

– – –

andere

 

 

 

 

1704 90

ander

23,6

15,7

7,8

0

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

0

0

0

0

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

0

0

0

0

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0

0

0

0

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

 

 

 

 

1806 10

cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

26,2

17,5

8,7

0

1806 20

andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg:

18,7

12,5

6,2

0

 

andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

gevuld

18,7

12,5

6,2

0

1806 32

– –

niet gevuld

18,7

12,5

6,2

0

1806 90

andere:

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

chocolade en chocoladewerken:

 

 

 

 

 

– – –

bonbons of pralines, ook indien gevuld:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

alcohol bevattend

 

 

 

 

1806 90 19

– – – –

andere

 

 

 

 

 

– – –

andere:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

gevuld

 

 

 

 

1806 90 39

– – – –

niet gevuld

 

 

 

 

1806 90 50

– –

suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten

 

 

 

 

1806 90 60

– –

boterhampasta die cacao bevat

 

 

 

 

1806 90 70

– –

bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

andere (met uitzondering van producten met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten)

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

andere, met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 70 of meer gewichtspercenten

22,5

22,5

22,5

0

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtsprocent cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1901 10 00

bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

0

0

0

0

1901 20 00

mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905

24,5

14

0

0

1901 90

andere:

 

 

 

 

 

– –

moutextract:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten

21

12

0

0

1901 90 19

– – –

ander

21

12

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404

5,6

3,2

0

0

1901 90 99

– – –

andere

5,6

3,2

0

0

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

20

15

10

0

 

deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

waarin ei is verwerkt

 

 

 

 

1902 19

– –

andere

 

 

 

 

1902 20

gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):

 

 

 

 

1902 30

andere deegwaren

 

 

 

 

1902 40

koeskoes

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

0

0

0

0

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

1904 10

graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

15,7

9

0

0

1904 20

bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen

17,5

10

0

0

1904 30 00

bulgurtarwe

17,5

10

0

0

1904 90

andere

17,5

10

0

0

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel:

 

 

 

 

1905 10 00

bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

9

6

3

0

1905 20

ontbijtkoek

24

16

8

 

 

koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:

 

 

 

 

1905 31

– –

koekjes en biscuits, gezoet

16,8

11,2

5,6

 

1905 32

– –

wafels en wafeltjes

16,8

11,2

5,6

 

1905 40

beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten:

24

16

8

 

1905 90

andere:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

matzes

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 20

– –

ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 30

– – –

brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 45

– – –

koekjes en biscuits

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 55

– – –

geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

18,7

12,5

6,2

 

 

– – –

andere:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

gezoet

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 90

– – – –

andere

25

25

25

 

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

 

 

 

 

2001 90

andere:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

0

0

2001 90 40

– –

broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

2001 90 60

– –

palmharten

0

0

0

0

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

 

 

 

 

2004 10

aardappelen:

 

 

0

0

 

– –

andere:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

25,2

14,4

 

 

2004 90

andere groenten en mengsels van groenten:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

 

 

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006:

 

 

0

0

2005 20

aardappelen:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

25,2

14,4

 

 

2005 80 00

suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

8,4

4,8

 

 

2008

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

 

noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:

 

 

 

 

2008 11

– –

grondnoten:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

pindakaas

17,5

10

0

0

2008 99

– –

andere:

 

 

 

 

 

– – –

zonder toegevoegde alcohol:

 

 

 

 

 

– – – –

zonder toegevoegde suiker:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

21

12

0

0

2008 99 91

– – – – –

broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten

0

0

0

0

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

 

 

 

 

 

extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie:

 

 

 

 

2101 11

– –

extracten, essences en concentraten

0

0

0

0

2101 12

– –

preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie

0

0

0

0

2101 20

extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté

0

0

0

0

2101 30

gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

0

0

0

0

2102

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder:

 

 

 

 

2102 10

levende gist:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

reinculturen van gist

42

24

0

0

 

– –

bakkersgist:

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

in droge toestand

12,6

7,2

0

0

2102 10 39

– – –

andere

20

20

20

0

2102 10 90

– –

andere

15,7

9

0

0

2102 20

inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood

5,6

3,2

0

0

2102 30 00

samengesteld bakpoeder

5,6

3,2

0

0

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

 

 

 

 

2103 10 00

sojasaus

14

8

0

0

2103 20 00

tomatenketchup en andere tomatensausen

18,7

12,5

6,2

0

2103 30

mosterdmeel en bereide mosterd:

 

 

 

 

2103 30 10

– –

mosterdmeel

17,5

10

0

0

2103 30 90

– –

bereide mosterd

18,9

10,8

0

0

2103 90

andere:

 

 

 

 

2103 90 10

– –

mangochutney, vloeibaar

0

0

0

0

2103 90 30

– –

aromatische bitters met een alcohol-volumegehalte van 44,2 of meer doch niet meer dan 49,2 % vol, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine, kruiden en diverse ingrediënten en met een suikergehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten in verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5 l

5,6

3,2

0

0

2103 90 90

– –

andere

5,6

3,2

0

0

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

26,2

17,5

8,7

0

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

21,7

14,5

7,2

0

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

 

 

2106 10

proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

5,6

3,2

0

0

2106 90

andere:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

preparaten, „fondues” genaamd

2,1

1,2

0

0

2106 90 20

– –

samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

28

16

0

0

2106 90 92

– – –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

2,1

1,2

0

0

2106 90 98

– – –

andere

3

3

0

0

2201

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw:

 

 

 

 

2201 10

mineraalwater en spuitwater:

 

 

 

 

2201 10 11

– –

natuurlijk mineraalwater

16,8

11,2

5,6

0

2201 10 19

– –

ander

16,8

11,2

5,6

0

ex 2201 10 90

– – –

niet-koolzuurgashoudend

27

18

9

0

ex 2201 10 90

– – –

ander

16,8

11,2

5,6

0

2201 90 00

andere

2,2

1,5

0,7

0

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009:

 

 

 

0

2202 10 00

water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

27

18

9

 

2202 90

andere

11,20

7,50

3,7

 

2203 00

Bier van mout

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

0 (8)

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen:

 

 

 

 

2205 10

in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

15,7

9

0

0

2205 90

andere

1,12 EUR/% vol/hl+ 5,5 EUR/hl

0,6 EUR/% vol/hl + 3,16 EUR/hl

0

0

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte:

 

 

 

0 (8)

2207 10 00

ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of meer

24 EUR/hl

24 EUR/hl

24 EUR/hl

 

2207 20 00

ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

13 EUR/hl

13 EUR/hl

13 EUR/hl

 

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

 

 

 

0 (8)

2208 20

dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer:

 

 

 

 

 

– –

in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 14

– – –

Armagnac

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 26

– – –

Grappa

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,7 9 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 29

– – –

andere

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

 

– –

in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

ruw distillaat

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

 

– – –

andere:

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 64

– – – –

Armagnac

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 86

– – – –

Grappa

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 89

– – – –

andere

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 30

whisky:

 

 

 

 

 

– –

zogenaamde Bourbon whisky, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 19

– – –

meer dan 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

zogenaamde Scotch whisky:

 

 

 

0 (8)

 

– – –

zogenaamde malt whisky, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 38

– – – –

meer dan 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

zogenaamde blended whisky, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 58

– – – –

meer dan 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

andere, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 78

– – – –

meer dan 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

andere, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 88

– – –

meer dan 2 l

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

2208 40

rum en tafia:

 

 

 

 

 

– –

in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– – –

andere:

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

met een waarde van meer dan 7,9 EUR/l zuivere alcohol

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 40 39

– – – –

andere

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– –

in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

andere:

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

met een waarde van meer dan 2 EUR/l zuivere alcohol

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 40 99

– – – –

andere

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50

gin en jenever:

 

 

 

0 (8)

 

– –

gin, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

niet meer dan 2 l

20 % MIN 0,40 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 50 19

– – –

meer dan 2 l

40 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

jenever, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

niet meer dan 2 l

20 % MIN 0,50 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50 99

– – –

meer dan 2 l

40 % MIN 1,0 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

 

2208 60

wodka:

 

 

 

 

 

– –

met een alcohol-volumegehalte van niet meer dan 45,4 % vol, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 19

– – –

meer dan 2 l

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

met een alcohol-volumegehalte van meer dan 45,4 % vol, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

niet meer dan 2 l

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 99

– – –

meer dan 2 l

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 70

likeuren:

 

 

 

0 (8)

2208 70 10

– –

in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 70 90

– –

in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90

andere:

 

 

 

0 (8)

 

– –

arak, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

niet meer dan 2 l

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 19

– – –

meer dan 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

niet meer dan 2 l

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 38

– – –

meer dan 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

 

– – –

niet meer dan 2 l:

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

ouzo

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – –

andere:

 

 

 

 

 

– – – – –

gedistilleerde dranken:

 

 

 

 

 

– – – – – –

uit fruit:

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 48

– – – – – – –

andere

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – – – –

andere:

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

zogenaamde „Korn”

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 56

– – – – – – –

andere

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 69

– – – – –

andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – –

meer dan 2 l:

 

 

 

0 (8)

 

– – – –

gedistilleerde dranken:

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

uit fruit

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 75

– – – – –

tequila

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 77

– – – – –

andere

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 78

– – – –

andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol, in verpakkingen inhoudende:

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

niet meer dan 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 99

– – –

meer dan 2 l

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten:

 

 

 

 

2402 10 00

sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

36

36

36

0 (8)

2402 20

sigaretten, tabak bevattend

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2402 90 00

andere

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

 

 

 

 

2403 10

rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding

30

20

10

0 (8)

 

andere:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

„gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2403 99

– –

andere

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

 

 

 

 

 

andere meerwaardige alcoholen:

 

 

 

 

2905 43 00

– –

mannitol

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

0

0

0

0

2905 45 00

– –

glycerol

0

0

0

0

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën:

 

 

 

 

3301 90

andere:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën

0

0

0

0

 

– –

door extractie verkregen oleoharsen:

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

van zoethout en van hop

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

andere

0

0

0

0

3301 90 90

– –

andere

0

0

0

0

3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

 

 

 

 

3302 10

van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

 

 

 

 

 

– –

van de soort gebruikt in de drankenindustrie:

 

 

 

 

 

– – –

bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5 % vol

30 % MIN 0,25 EUR/% vol/hl + 1,35 EUR/hl

20 % MIN 0,17 EUR/% vol/hl + 1,05 EUR/hl

10 % MIN 0,08 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

0

3302 10 21

– – – – –

bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

0