EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0078(01)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 78/2004 van 8 juni 2004 tot wijziging van bijlage XIV (Mededinging), Protocol nr. 21 (betreffende de tenuitvoerlegging van mededingingsregels ten aanzien van ondernemingen), Protocol nr. 22 (betreffende de definitie van «onderneming» en «omzet» (artikel 56)) en Protocol nr. 24 (betreffende samenwerking op het gebied van concentratiecontrole) bij de EER-overeenkomst

PB L 219 van 19.6.2004, p. 13–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/78(2)/oj

19.6.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 219/13


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 78/2004

van 8 juni 2004

tot wijziging van bijlage XIV (Mededinging), Protocol nr. 21 (betreffende de tenuitvoerlegging van mededingingsregels ten aanzien van ondernemingen), Protocol nr. 22 (betreffende de definitie van „onderneming” en „omzet” (artikel 56)) en Protocol nr. 24 (betreffende samenwerking op het gebied van concentratiecontrole) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XIV bij de overeenkomst is gewijzigd bij de op 14 oktober 2003 te Luxemburg ondertekende overeenkomst inzake deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte (1).

(2)

Protocol nr. 21 bij de overeenkomst is gewijzigd bij de op 14 oktober 2003 te Luxemburg ondertekende overeenkomst inzake deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte.

(3)

Protocol nr. 22 bij de overeenkomst is voorheen nog niet door het Gemengd Comité van de EER gewijzigd.

(4)

Protocol nr. 24 bij de overeenkomst is voorheen nog niet door het Gemengd Comité van de EER gewijzigd.

(5)

Artikel 57 van de overeenkomst vormt de rechtsgrond voor de concentratiecontrole binnen de Europese Economische Ruimte.

(6)

Artikel 57 moet worden toegepast in overeenstemming met de Protocollen nr. 21 en nr. 24 en bijlage XIV, waarin de toepasselijke regels inzake de concentratiecontrole zijn vastgesteld.

(7)

Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 (3), is in bijlage XIV en Protocol nr. 21 opgenomen en er wordt in Protocol nr. 24 bij de overeenkomst naar verwezen.

(8)

Bijlage XIV en Protocol nr. 21 zijn gewijzigd bij Besluit nr. 27/1998 van het Gemengd Comité van de EER (4), waarbij Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4064/89 in de overeenkomst is opgenomen, in de lijn van de doelstelling om een dynamische en homogene Europese Economische Ruimte tot stand te brengen, gebaseerd op gemeenschappelijke regels en gelijke mededingingsvoorwaarden.

(9)

Bij Verordening (EG) nr. 1310/97 is artikel 5, lid 3, van die verordening gewijzigd. Protocol nr. 22 bij de overeenkomst dient overeenkomstig te worden gewijzigd.

(10)

Door Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (5) (hierna „de EG-concentratieverordening” genoemd) is Verordening (EG) nr. 4064/89 ingetrokken en vervangen.

(11)

Verordening (EG) nr. 139/2004 dient in bijlage XIV en Protocol nr. 21 te worden opgenomen en er dient in Protocol nr. 24 bij de overeenkomst naar te worden verwezen, om gelijke mededingingsvoorwaarden binnen de Europese Economische Ruimte te handhaven,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIV bij de overeenkomst wordt overeenkomstig bijlage I bij dit besluit gewijzigd.

Artikel 2

Protocol nr. 21 bij de overeenkomst wordt overeenkomstig bijlage II bij dit besluit gewijzigd.

Artikel 3

Protocol nr. 22 bij de overeenkomst wordt overeenkomstig bijlage III bij dit besluit gewijzigd.

Artikel 4

Protocol nr. 24 bij de overeenkomst wordt overeenkomstig bijlage IV bij dit besluit gewijzigd.

Artikel 5

De in het EER-Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 139/2004 zijn authentiek.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op 9 juni 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 7

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

S. GILLESPIE


(1)  PB L 130 van 29.4.2004, blz. 3.

(2)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1.

(3)  PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1.

(4)  PB L 310 van 19.11.1998, blz. 9, en EER-Supplement nr. 48 van 19.11.1998, blz. 190.

(5)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(6)  Er zijn geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE I

In bijlage XIV bij de overeenkomst wordt punt 1 (Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad) als volgt gewijzigd:

32004 R 0139: Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1) (hierna „de EG-concentratieverordening” genoemd).

Voor de toepassing van de overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

In artikel 1, lid 1, wordt de zinsnede „of de overeenkomstige bepalingen in Protocol nr. 21 en Protocol nr. 24 bij de EER-overeenkomst” ingevoegd na „onverminderd artikel 4, lid 5,”;

daarnaast worden de woorden „communautaire dimensie” vervangen door „communautaire of EVA-dimensie”.

b)

In artikel 1, lid 2, worden de woorden „communautaire dimensie” vervangen door „onderscheidenlijk, communautaire of EVA-dimensie”;

daarnaast worden de woorden „omzet binnen de Gemeenschap” vervangen door „omzet binnen de Gemeenschap of de EVA”;

in de laatste alinea wordt het woord „lidstaat” vervangen door „EG-lidstaat of EVA-staat”.

c)

In artikel 1, lid 3, worden de woorden „communautaire dimensie” vervangen door „onderscheidenlijk, communautaire of EVA-dimensie”;

daarnaast worden de woorden „omzet binnen de Gemeenschap” vervangen door „omzet binnen de Gemeenschap of de EVA”;

in artikel 1, lid 3, onder b) en c), wordt het woord „lidstaten” vervangen door „EG-lidstaten of in elk van ten minste drie EVA-staten”;

in de laatste alinea wordt het woord „lidstaat” vervangen door „EG-lidstaat of EVA-staat”.

d)

De leden 4 en 5 van artikel 1 zijn niet van toepassing.

e)

In artikel 2, lid 1, eerste alinea, worden de woorden „gemeenschappelijke markt” vervangen door „werking van de EER-overeenkomst”.

f)

In artikel 2, lid 2, in fine, worden de woorden „gemeenschappelijke markt” vervangen door „werking van de EER-overeenkomst”.

g)

In artikel 2, lid 3, in fine, worden de woorden „gemeenschappelijke markt” vervangen door „werking van de EER-overeenkomst”.

h)

In artikel 2, lid 4, in fine, worden de woorden „gemeenschappelijke markt” vervangen door „werking van de EER-overeenkomst”.

i)

In artikel 3, lid 5, onder b), wordt het woord „lidstaat” vervangen door „EG-lidstaat of EVA-staat”.

j)

In artikel 4, lid 1, eerste alinea, worden de woorden „communautaire dimensie” vervangen door „communautaire of EVA-dimensie”;

daarnaast wordt in de eerste zin de zinsnede „overeenkomstig artikel 57 van de EER-Overeenkomst” ingevoegd na „moeten bij de Commissie worden aangemeld”;

in artikel 4, lid 1, tweede alinea, worden de woorden „communautaire dimensie” vervangen door „communautaire of EVA-dimensie”.

k)

In artikel 5, lid 1, komt de laatste alinea als volgt te luiden:

„De in de Gemeenschap of in een EG-lidstaat behaalde omzet omvat de in de Gemeenschap respectievelijk in die EG-lidstaat aan ondernemingen of consumenten verkochte producten en verleende diensten. Hetzelfde geldt voor de op het grondgebied van de EVA-staten als geheel of voor elke EVA-staat afzonderlijk behaalde omzet.”.

l)

In artikel 5, lid 3, onder a), komt de laatste alinea als volgt te luiden:

„De omzet van een kredietinstelling of een financiële instelling in de Gemeenschap of in een EG-lidstaat omvat de hierboven omschreven batenposten van het bijkantoor of de afdeling van deze instelling die is gevestigd in de Gemeenschap of in de betrokken EG-lidstaat, naar gelang van het geval. Hetzelfde geldt voor de omzet van een kredietinstelling of een financiële instelling op het grondgebied van de EVA-staten als geheel of voor elke EVA-staat afzonderlijk.”.

m)

In artikel 5, lid 3, onder b), wordt de laatste zinsnede „..., wordt respectievelijk rekening gehouden met de brutopremies, ontvangen van ingezetenen van de Gemeenschap en ingezetenen van een lidstaat.” vervangen door:

„..., wordt respectievelijk rekening gehouden met de brutopremies, ontvangen van ingezetenen van de Gemeenschap en ingezetenen van een EG-lidstaat. Hetzelfde geldt voor de brutopremies ontvangen van, respectievelijk, ingezetenen van het grondgebied van de EVA-staten als geheel en van ingezetenen van een EVA-staat.””.


BIJLAGE II

Punt 1, onder 1) (Verordening (EG) nr. 4064/89 van de Raad), van artikel 3 van Protocol nr. 21 bij de overeenkomst komt als volgt te luiden:

32004 R 0139: Artikel 4, leden 4 en 5, de artikelen 6 tot en met 12, de artikelen 14 tot en met 21 en de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1) (hierna „de EG-concentratieverordening” te noemen).”.


BIJLAGE III

De tekst van artikel 3 van Protocol nr. 22 bij de overeenkomst komt als volgt te luiden:

„De omzet wordt vervangen door:

a)

bij kredietinstellingen en andere financiële instellingen: de som van de onderstaande batenposten zoals omschreven in Richtlijn 86/635/EEG van de Raad, in voorkomend geval na aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde en van andere rechtstreeks met de betrokken baten samenhangende belastingen:

i)

rente en soortgelijke baten;

ii)

opbrengsten uit effecten:

opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende effecten;

opbrengsten uit deelnemingen;

opbrengsten uit aandelen in verbonden ondernemingen;

iii)

ontvangen provisie;

iv)

nettobaten uit financiële transacties;

v)

overige bedrijfsopbrengsten.

De omzet van een kredietinstelling of een financiële instelling in het door de overeenkomst bestreken grondgebied omvat de hierboven omschreven batenposten van het bijkantoor of de afdeling van deze instelling die in het door de overeenkomst bestreken grondgebied is gevestigd;

b)

bij verzekeringsmaatschappijen: de waarde van de bruto geboekte premies, die alle uit hoofde van de door of namens de verzekeringsonderneming gesloten verzekeringsovereenkomsten ontvangen en te ontvangen bedragen omvatten, met inbegrip van de aan herverzekering afgestane premies en na aftrek van belastingen en parafiscale bijdragen of heffingen over het bedrag van de afzonderlijke premies of het totale premievolume; wat betreft artikel 1, lid 2, onder b), en lid 3, onder b), c) en d), en de laatste zinsnede van beide leden, wordt respectievelijk rekening gehouden met de brutopremies, ontvangen van ingezetenen van het door de overeenkomst bestreken grondgebied.”


BIJLAGE IV

Protocol nr. 24 bij de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

PROTOCOL Nr. 24

betreffende samenwerking op het gebied van concentratiecontrole

ALGEMENE BEGINSELEN

Artikel 1

1.   De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de Commissie van de Europese Gemeenschappen verschaffen elkaar inlichtingen en treden met elkaar in overleg inzake algemene beleidskwesties wanneer één van deze toezichthoudende autoriteiten hierom verzoekt.

2.   In gevallen waarop artikel 57, lid 2, onder a), van de overeenkomst van toepassing is, werken de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA samen bij de behandeling van concentraties op de hierna bepaalde wijze.

3.   In de zin van dit protocol omvat het begrip „grondgebied van een toezichthoudende autoriteit” voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen het grondgebied van de EG-lidstaten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap blijkens dat Verdrag van toepassing is, en voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA het grondgebied van de EVA-staten waarop de EER-overeenkomst van toepassing is.

Artikel 2

1.   Samenwerking vindt overeenkomstig dit protocol plaats wanneer:

a)

de totale omzet die door de betrokken ondernemingen op het grondgebied van de EVA-staten wordt behaald, 25 % of meer van hun totale omzet uitmaakt in het door de overeenkomst bestreken grondgebied, of

b)

ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk op het grondgebied van de EVA-staten een totale omzet van meer dan 250 miljoen EUR hebben behaald, of

c)

de concentratie de daadwerkelijke mededinging op het grondgebied van de EVA-staten of op een wezenlijk deel daarvan op significante wijze dreigt te belemmeren, met name door een machtspositie in het leven te roepen of te versterken.

2.   Samenwerking vindt eveneens plaats wanneer:

a)

de concentratie aan de criteria voor verwijzing overeenkomstig artikel 6 voldoet;

b)

een EVA-staat overeenkomstig artikel 7 maatregelen wil nemen om gewettigde belangen te beschermen.

BEGINFASE VAN DE PROCEDURE

Artikel 3

1.   De Commissie van de Europese Gemeenschappen zendt aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA binnen drie werkdagen afschriften toe van de aanmeldingen van de in artikel 2, lid 1 en lid 2, onder a), bedoelde zaken, alsmede, op de kortst mogelijke termijn, van de belangrijkste bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingediende of door haar opgestelde bescheiden.

2.   De Commissie van de Europese Gemeenschappen voert de voor de toepassing van artikel 57 van de overeenkomst vastgestelde procedures uit, in nauw en voortdurend overleg met de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de EVA-staten kunnen met betrekking tot deze procedures hun standpunten kenbaar maken. Met het oog op de toepassing van artikel 6, lid 1, van dit protocol ontvangt de Commissie gegevens van de bevoegde autoriteit van de betrokken EVA-staat en biedt zij deze de mogelijkheid haar opmerkingen kenbaar te maken in elke fase van de procedure tot het tijdstip waarop overeenkomstig dat artikel een beschikking wordt vastgesteld. Met het oog daarop verleent de Commissie van de Europese Gemeenschappen toegang tot het dossier.

Bescheiden die, overeenkomstig dit protocol, door de Commissie aan een EVA-staat en door een EVA-staat aan de Commissie worden toegezonden, worden meegedeeld via de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

HOORZITTINGEN

Artikel 4

In de in artikel 2, lid 1 en lid 2, onder a), bedoelde gevallen nodigt de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit om bij het horen van de betrokken ondernemingen aanwezig te zijn. De EVA-staten kunnen eveneens bij deze hoorzittingen aanwezig zijn.

HET ADVIESCOMITÉ VOOR CONCENTRATIES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel 5

1.   In de in artikel 2, lid 1, en artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde gevallen stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tijdig op de hoogte van de datum van de zitting van het Adviescomité voor concentraties van de Europese Gemeenschap en verstrekt zij de relevante bescheiden.

2.   Alle daartoe aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA toegezonden bescheiden, met inbegrip van die welke uit de EVA-staten afkomstig zijn, worden tezamen met de overige relevante van de Commissie van de Europese Gemeenschappen afkomstige bescheiden ter beschikking gesteld van het Adviescomité voor concentraties van de Europese Gemeenschap.

3.   De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de EVA-staten hebben het recht om bij de vergaderingen van het Adviescomité voor concentraties van de Europese Gemeenschap aanwezig te zijn en daarin hun standpunten uiteen te zetten; zij hebben echter geen stemrecht.

RECHTEN VAN AFZONDERLIJKE STATEN

Artikel 6

1.   De Commissie van de Europese Gemeenschappen kan bij beschikking, die zij onverwijld aan de betrokken ondernemingen meedeelt en waarvan zij de bevoegde autoriteiten van de EG-lidstaten en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in kennis stelt, een aangemelde concentratie, in haar geheel of voor een gedeelte, naar een EVA-staat verwijzen wanneer die concentratie:

a)

in significante mate gevolgen dreigt te hebben voor de mededinging op een markt in die EVA-staat welke alle kenmerken van een afzonderlijke markt vertoont, of

b)

gevolgen heeft voor de mededinging op een markt in die EVA-staat welke alle kenmerken vertoont van een afzonderlijke markt en welke geen wezenlijk deel van het door de overeenkomst bestreken grondgebied vormt.

2.   In de in lid 1 bedoelde gevallen kan elke EVA-staat, op dezelfde gronden en voorwaarden als een EG-lidstaat op grond van de artikelen 230 en 243 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een beroep instellen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en in het bijzonder verzoeken dat voorlopige maatregelen worden genomen, met het oog op de toepassing van zijn nationale mededingingswetgeving.

3.   (Geen tekst)

4.   Vóór de aanmelding van een concentratie in de zin van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 139/2004 kunnen de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 139/2004 genoemde ondernemingen of personen de Commissie van de Europese Gemeenschappen door middel van een gemotiveerde kennisgeving ervan in kennis stellen dat de concentratie in significante mate gevolgen kan hebben voor de mededinging op een markt in een EVA-staat die alle kenmerken van een afzonderlijke markt vertoont, en dat deze concentratie derhalve geheel of gedeeltelijk door die EVA-staat dient te worden onderzocht.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zendt alle kennisgevingen overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 139/2004 en overeenkomstig onderhavig lid onverwijld door aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

5.   Met betrekking tot een concentratie zoals gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 139/2004 die geen communautaire dimensie heeft in de zin van artikel 1 van die verordening en die vatbaar is voor toetsing krachtens de nationale mededingingswetgeving van ten minste drie EG-lidstaten en minstens één EVA-staat, kunnen de in artikel 4, lid 2, van die verordening bedoelde personen of ondernemingen vóór enige aanmelding ervan bij de bevoegde autoriteiten, de Commissie van de Europese Gemeenschappen middels een gemotiveerde kennisgeving ervan in kennis stellen dat de concentratie door de Commissie dient te worden onderzocht.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zendt alle kennisgevingen overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 onverwijld door naar de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

Indien ten minste één EVA-staat kenbaar heeft gemaakt het met de verwijzing van de zaak niet eens te zijn, behoudt of behouden de bevoegde EVA-staat of EVA-staten zijn of hun bevoegdheid en wordt de zaak, overeenkomstig onderhavig lid, niet door de EVA-staten verwezen.

Artikel 7

1.   Onverminderd de uitsluitende bevoegdheid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om concentraties met een communautaire dimensie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 139/2004 te behandelen, kunnen de EVA-staten de nodige maatregelen treffen voor de bescherming van andere gewettigde belangen dan die welke in genoemde verordening in aanmerking worden genomen, mits deze verenigbaar zijn met de algemene beginselen en andere bepalingen die rechtstreeks of indirect van deze overeenkomst deel uitmaken.

2.   De openbare veiligheid, het pluralistische karakter van de media en prudentiële voorschriften gelden als gewettigde belangen in de zin van lid 1.

3.   Van ieder ander openbaar belang moet kennis worden gegeven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen; deze worden door haar erkend na een beoordeling van de verenigbaarheid ervan met de algemene beginselen en andere bepalingen die rechtstreeks of indirect van deze overeenkomst deel uitmaken, alvorens de hierboven bedoelde maatregelen kunnen worden getroffen. De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de betrokken EVA-staat binnen 25 werkdagen na genoemde kennisgeving op de hoogte van haar besluit.

ADMINISTRATIEVE BIJSTAND

Artikel 8

1.   Indien de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij beschikking van personen, ondernemingen of ondernemersverenigingen die op het grondgebied van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zijn gevestigd, verlangt dat zij gegevens verstrekken, zendt zij onverwijld een afschrift van die beschikking aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA toe. Op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zendt de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ook afschriften toe van gewone verzoeken om inlichtingen betreffende een aangemelde concentratie.

2.   Op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen verstrekken de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de EVA-staten aan de Commissie alle gegevens die zij nodig heeft om de haar bij artikel 57 van de overeenkomst opgedragen taken te vervullen.

3.   Wanneer de Commissie van de Europese Gemeenschappen daarin toestemmende natuurlijke of rechtspersonen op het grondgebied van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoort, wordt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hiervan vooraf op de hoogte gesteld. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan aanwezig zijn bij het verhoor, evenals ambtenaren van de mededingingsautoriteit op wier grondgebied het verhoor wordt afgenomen.

4.   (Geen tekst)

5.   (Geen tekst)

6.   (Geen tekst)

7.   Wanneer de Commissie van de Europese Gemeenschappen inspecties verricht op het grondgebied van de Gemeenschap, stelt zij, indien het zaken betreft die onder artikel 2, lid 1 en lid 2, onder a), vallen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op de hoogte van het feit dat zodanige inspecties hebben plaatsgevonden en verstrekt zij desgevraagd en op de daartoe geëigende wijze de ter zake dienende bevindingen van de inspecties.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Artikel 9

1.   De bij de toepassing van dit protocol verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de procedures overeenkomstig artikel 57 van de overeenkomst.

2.   De Commissie van de Europese Gemeenschappen, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, de bevoegde autoriteiten van de EG-lidstaten en van de EVA-staten, hun ambtenaren en overige personeelsleden, en andere onder het toezicht van deze autoriteiten werkende personen, alsmede functionarissen en ambtenaren van andere autoriteiten van de lidstaten en van de EVA-staten zijn verplicht de gegevens die zij bij de toepassing van dit protocol hebben ingewonnen en die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken.

3.   De in de overeenkomst of de wetgeving van de overeenkomstsluitende partijen opgenomen regels inzake de geheimhoudingsplicht en de vertrouwelijke omgang met gegevens laten de door dit protocol voorgeschreven uitwisseling en gebruik van gegevens onverlet.

AANMELDINGEN

Artikel 10

1.   Ondernemingen richten hun aanmeldingen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 57, lid 2, van de overeenkomst.

2.   Aanmeldingen of klachten die zijn gericht aan de autoriteit welke, op grond van artikel 57 van de overeenkomst, niet bevoegd is om over een bepaalde zaak beschikking te geven, worden onverwijld aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit overgedragen.

Artikel 11

Als datum van indiening van een aanmelding geldt de datum van ontvangst door de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

TALEN

Artikel 12

1.   Met betrekking tot aanmeldingen kunnen zowel ondernemingen als de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de Commissie van de Europese Gemeenschappen zich tot elkaar richten in een officiële taal van een EVA-staat of van de Gemeenschap naar keuze. Het voorgaande geldt voor alle fasen van een procedure.

2.   Indien ondernemingen zich tot een toezichthoudende autoriteit willen richten in een taal die niet behoort tot de officiële talen van de staten die onder haar bevoegdheid vallen, noch een werktaal van deze autoriteit is, voegen zij bij elk door hen ingediend document een vertaling daarvan bij in een officiële taal van die autoriteit.

3.   Wat betreft ondernemingen die geen partij zijn bij de aanmelding, kunnen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de Commissie van de Europese Gemeenschappen zich op overeenkomstige wijze tot deze ondernemingen richten in een passende officiële taal van een EVA-staat of van de Gemeenschap of in een werktaal van een van deze autoriteiten. Indien zij zich tot een toezichthoudende autoriteit willen richten in een taal die niet behoort tot de officiële talen van de staten die onder de bevoegdheid van deze autoriteit vallen, noch een werktaal van deze autoriteit is, is lid 2 van toepassing.

4.   De voor de vertaling gekozen taal is tevens de taal waarin de bevoegde autoriteit zich tot de ondernemingen kan richten.

TERMIJNEN EN ANDERE PROCEDURELE VRAAGSTUKKEN

Artikel 13

Met betrekking tot termijnen en andere procedurele bepalingen, met inbegrip van de procedures voor verwijzing van een concentratie tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en één of meer EVA-staten, gelden de regels voor de toepassing van artikel 57 van de overeenkomst eveneens voor de samenwerking tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de EVA-staten, tenzij in dit protocol iets anders is bepaald.

De in artikel 4, leden 4 en 5, en artikel 9, leden 2 en 6, van Verordening (EG) nr. 139/2004 gestelde termijnen vangen, voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en de EVA-staten, aan bij ontvangst van de relevante bescheiden door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 14

Artikel 57 van de overeenkomst is niet van toepassing op concentraties ten aanzien waarvan de overeenkomst, de openbaarmaking of de verwerving van zeggenschap tot stand is gekomen vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Het is in geen geval van toepassing op concentraties ten aanzien waarvan vóór dat tijdstip een procedure was ingeleid door een nationale autoriteit die op mededingingsgebied bevoegd is.


Top