EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0827(01)

Briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten

OJ C 215, 27.8.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

27.8.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/3


BRIEFWISSELING

TUSSEN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

EN

HET INTERNATIONAAL BUREAU VOOR BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN

(2004/C 215/03)

Geachte heer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten en de Commissie van de Europese Gemeenschappen over de totstandbrenging van officiële betrekkingen tussen beide organisaties.

In aansluiting op die besprekingen dienen de betrekkingen tussen het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten en de Commissie van de Europese Gemeenschappen mijns inziens gebaseerd te zijn op het volgende:

1.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen, hierna „de Europese Commissie” genoemd, en het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten, hierna „het OIE” genoemd, komen overeen om, ter vergemakkelijking van de vervulling van hun respectieve taken zoals vastgelegd in de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 302, en in de op 25 januari 1924 te Parijs ondertekende Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten, samen te werken en elkaar op de hoogte te houden wanneer het gaat om aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

2.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie worden uitgenodigd de jaarlijkse algemene vergaderingen van het Internationaal Comité en de vergaderingen van de Regionale Commissies van het OIE bij te wonen en zonder stemrecht deel te nemen aan de open beraadslagingen van deze organen over agendapunten die voor de Europese Commissie van belang zijn.

3.

Elke partij nodigt de andere partij uit deel te nemen aan de werkzaamheden van relevante werkgroepen wanneer het agendapunten betreft waarin de Europese Commissie en het OIE een gemeenschappelijk belang hebben, overeenkomstig hun voorschriften voor een dergelijke deelname.

4.

Er worden regelingen vastgesteld betreffende de deelname van de Europese Commissie en het OIE aan andere vergaderingen van niet-vertrouwelijke aard die onder auspiciën van een van beide organisaties worden gehouden en waarop aangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden besproken, met name in het kader van de erkenning van het OIE door de Wereldhandelsorganisatie als de mondiale referentieorganisatie voor dierziekten en zoönosen.

5.

De beide organisaties komen overeen elkaar in kennis te stellen van alle projecten en werkprogramma's van gemeenschappelijk belang.

6.

Behoudens de nodige regelingen om de vertrouwelijke aard van bepaalde documenten veilig te stellen, wisselen de Europese Commissie en het OIE technische documenten uit.

7.

De Europese Commissie en het OIE kunnen gezamenlijke maatregelen overeenkomen, met name om tot internationale samenwerking te komen teneinde de diergezondheid te beschermen, de veiligheid van levensmiddelen van dierlijke oorsprong te garanderen en zoönosen te bestrijden, op het gebied van het dierenwelzijn en betreffende de opstelling en toepassing van internationale normen en richtsnoeren op bovengenoemde gebieden door ontwikkelingslanden. Voor deze maatregelen zullen speciale overeenkomsten worden gesloten.

Indien deze beginselen voor uw organisatie aanvaardbaar zijn, stel ik voor dat deze brief, tezamen met uw in soortgelijke bewoordingen gestelde antwoord, als grondslag wordt beschouwd voor de betrekkingen tussen het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten en de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Parijs, 23 februari 2004.

Image

David BYRNE


Top