EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0140(01)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 140/2002 van 8 november 2002 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en Protocol nr. 37 bij de EER-overeenkomst

OJ L 19, 23.1.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 062 P. 50 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 062 P. 50 - 51
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 096 P. 144 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/140(2)/oj

22002D0140(01)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 140/2002 van 8 november 2002 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en Protocol nr. 37 bij de EER-overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 019 van 23/01/2003 blz. 0005 - 0006


Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 140/2002

van 8 november 2002

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en Protocol nr. 37 bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de overeenkomst" genoemd, inzonderheid op de artikelen 98 tot en met 101,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage II bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 125/2002 van het Gemengd Comité van de EER(1).

(2) Protocol nr. 37 bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 83/1999 van het Gemengd Comité van de EER(2).

(3) Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen(3) is bij Besluit nr. 68/2001 van het Gemengd Comité van de EER(4) in de overeenkomst opgenomen.

(4) De betrokken EVA-staten moeten bij de werkzaamheden van het Comité voor weesgeneesmiddelen worden betrokken.

(5) Protocol nr. 37 bij de overeenkomst, waarin een lijst is opgenomen van de commissies bij de werkzaamheden waarvan deskundigen uit de EVA-staten moeten worden betrokken wanneer de goede werking van de overeenkomst zulks vereist, moet worden gewijzigd.

(6) Bijlage II bij de overeenkomst moet naar aanleiding van de wijziging van Protocol nr. 37 eveneens worden gewijzigd met het oog op specifiëring van de samenwerkingsvoorwaarden,

BESLUIT:

Artikel 1

In Protocol nr. 37 bij de overeenkomst (waarin de in artikel 101 bedoelde lijst is opgenomen) wordt het volgende punt ingevoegd:

"14. Comité voor weesgeneesmiddelen (Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad).".

Artikel 2

In hoofdstuk XIII van bijlage II bij de overeenkomst wordt aan punt 15m (Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende punt toegevoegd:

"De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

De EVA-staten worden volledig betrokken bij de werkzaamheden van het Comité voor weesgeneesmiddelen. Met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de vertegenwoordigers van de EVA-staten wordt uitgegaan van de bepalingen van artikel 4 van de verordening. Deze vertegenwoordigers hebben evenwel geen stemrecht en hun standpunten worden afzonderlijk genotuleerd. De voorzitterfunctie wordt voorbehouden aan een door een lidstaat van de Gemeenschap aangewezen lid. Het reglement van orde van genoemd comité wordt met het oog op een volledige deelneming van de EVA-staten gewijzigd.

De EVA-staten dragen financieel bij aan de werkzaamheden van het comité in overeenstemming met artikel 82, lid 1, onder a), van de overeenkomst.".

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 november 2002, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER(5) hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 8 november 2002.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan Jóhannsson

(1) PB L 336 van 12.12.2002, blz. 23.

(2) PB L 296 van 23.11.2000, blz. 41.

(3) PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1.

(4) PB L 238 van 6.9.2001, blz. 14.

(5) Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.

Top