EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0330(01)

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds - Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouw-producten uit Tunesië van toepassing is - Protocol nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van visserijproducten van oorsprong uit Tunesië - Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Tunesië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap - Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking - Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken - Gemeenschappelijke verklaringen - Verklaringen

OJ L 97, 30.3.1998, p. 2–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 278, 21.10.2005, p. 9–169 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 070 P. 133 - 315
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 012 P. 16 - 196

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/oj

Related Council decision

21998A0330(01)

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds - Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouw-producten uit Tunesië van toepassing is - Protocol nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van visserijproducten van oorsprong uit Tunesië - Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Tunesië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap - Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking - Protocol nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken - Gemeenschappelijke verklaringen - Verklaringen

Publicatieblad Nr. L 097 van 30/03/1998 blz. 0002 - 0183


EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna "lidstaten" te noemen, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

hierna "de Gemeenschap" te noemen, enerzijds, en

DE REPUBLIEK TUNESIË,

hierna "Tunesië" te noemen, anderzijds,

GELET OP het belang van de traditionele banden tussen de Gemeenschap, haar lidstaten en Tunesië en hun gemeenschappelijke waarden;

OVERWEGENDE dat de Gemeenschap, de lidstaten en Tunesië deze banden wensen te versterken en duurzame betrekkingen op basis van wederkerigheid, partnerschap en gezamenlijke ontwikkeling tot stand wensen te brengen;

GELET OP het belang dat de partijen hechten aan de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en in het bijzonder aan de eerbiediging van de mensenrechten en de politieke en economische vrijheden waarop de Associatie is gegrondvest;

GELET OP de politieke en economische ontwikkelingen van de laatste jaren op het Europese continent en in Tunesië;

GELET OP de belangrijke vorderingen van Tunesië en het Tunesische volk bij de verwezenlijking van hun doelstellingen van volledige integratie van de Tunesische economie in de wereldeconomie en deelname aan de gemeenschap van democratische landen;

ZICH BEWUST VAN het belang van deze overeenkomst, die gebaseerd is op samenwerking en dialoog, voor de duurzame stabiliteit en de veiligheid van de Euro-mediterrane regio;

ZICH BEWUST VAN het belang van de betrekkingen in de algemene Euro-mediterrane context, enerzijds, en van de doelstelling van integratie van de Maghreb-landen, anderzijds;

REKENING HOUDEND MET het verschil in niveau van economische en sociale ontwikkeling tussen de Gemeenschap en Tunesië en verlangende de doelstellingen van deze associatie te verwezenlijken door middel van de desbetreffende bepalingen van deze overeenkomst;

VERLANGENDE een regelmatige politieke dialoog over bilaterale en internationale kwesties van wederzijds belang in te stellen en te ontwikkelen;

REKENING HOUDEND MET de bereidheid van de Gemeenschap Tunesië aanzienlijke steun te verlenen in zijn streven naar hervorming en aanpassing op economisch vlak en naar sociale ontwikkeling;

GELET OP de keuze van zowel de Gemeenschap als Tunesië voor vrijhandel in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel GATT);

VERLANGENDE een samenwerking in te stellen die steunt op een regelmatige dialoog op economisch, sociaal en cultureel gebied, met het oog op een beter wederzijds begrip;

OVERTUIGD dat deze overeenkomst een gunstig klimaat zal scheppen voor de ontwikkeling van hun economische betrekkingen, met name wat betreft handel en investeringen, die van doorslaggevend belang zijn voor de economische herstructurering en de technologische modernisering,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

1. Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Tunesië, anderzijds.

2. Deze associatie heeft ten doel:

- een passend kader tot stand te brengen voor de politieke dialoog tussen de partijen met het oog op het versterken van hun betrekkingen op alle terreinen die zij in het kader van een dergelijke dialoog van belang achten;

- de voorwaarden vast te leggen voor de geleidelijke liberalisering van het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer;

- het bevorderen van de handel en van evenwichtige sociale en economische betrekkingen tussen de partijen, met name door middel van dialoog en samenwerking, teneinde de ontwikkeling en de welvaart van Tunesië en de Tunesische bevolking te bevorderen;

- het aanmoedigen van de Maghrebijnse integratie door bevordering van de handel en samenwerking tussen Tunesië en de landen in de regio;

- het bevorderen van de samenwerking op economisch, sociaal, cultureel en financieel gebied.

Artikel 2

De betrekkingen tussen de partijen en alle bepalingen van deze overeenkomst zijn gebaseerd op de eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten die de grondslag van hun binnen- en buitenlands beleid vormen en een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst zijn.

TITEL I POLITIEKE DIALOOG

Artikel 3

1. Er wordt een regelmatige politieke dialoog tussen de partijen ingesteld. Via deze dialoog kunnen tussen de partners duurzame, op solidariteit gebaseerde betrekkingen worden ingesteld, die zullen bijdragen aan de welvaart, de stabiliteit en de veiligheid van het Middellandse-Zeegebied en een klimaat van begrip en tolerantie tussen culturen zullen scheppen.

2. Doelstellingen van de dialoog en de politieke samenwerking zijn met name:

a) de partijen nader tot elkaar te brengen door het ontwikkelen van beter wederzijds begrip en door regelmatig overleg over internationale vraagstukken van wederzijds belang;

b) elke partij in staat te stellen het standpunt en de belangen van de andere partij in overweging te nemen;

c) te werken aan de handhaving van de veiligheid en de stabiliteit in het Middellandse-Zeegebied en in de Maghreb in het bijzonder;

d) het uitwerken van gemeenschappelijke initiatieven.

Artikel 4

De politieke dialoog heeft betrekking op alle onderwerpen van wederzijds belang en met name op de noodzakelijke voorwaarden voor het waarborgen van vrede, veiligheid en regionale ontwikkeling door het bevorderen van de samenwerking, met name binnen de Maghreb.

Artikel 5

De politieke dialoog wordt regelmatig en telkens wanneer nodig gehouden, en met name:

a) op ministerieel niveau, voornamelijk in het kader van de Associatieraad;

b) op het niveau van hoge functionarissen die Tunesië vertegenwoordigen, enerzijds, en het voorzitterschap van de Raad en de Commissie, anderzijds;

c) met optimale gebruikmaking van de diplomatieke kanalen, in het bijzonder door middel van regelmatige briefings, overleg ter gelegenheid van internationale vergaderingen en contacten tussen diplomatieke vertegenwoordigers in derde landen;

d) zo nodig met gebruikmaking van alle andere middelen die kunnen bijdragen tot de intensivering en doelmatigheid van deze dialoog.

TITEL II VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 6

De Gemeenschap en Tunesië brengen in de loop van een overgangsperiode van ten hoogste twaalf jaar, te beginnen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, overeenkomstig de hierna omschreven bepalingen en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 en andere multilaterale overeenkomsten inzake de handel in goederen die opgenomen zijn in bijlagen bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), hierna "GATT" te noemen, geleidelijk een vrijhandelszone tot stand.

HOOFDSTUK I INDUSTRIEPRODUCTEN

Artikel 7

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap en Tunesië, met uitzondering van de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genoemde producten.

Artikel 8

Er worden geen nieuwe invoerrechten of heffingen van gelijke werking ingesteld in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië.

Artikel 9

Producten van oorsprong uit Tunesië worden bij invoer in de Gemeenschap toegelaten met vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking en zonder kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking.

Artikel 10

1. De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor het door de Gemeenschap handhaven van een landbouwelement bij invoer van de in bijlage I genoemde goederen van oorsprong uit Tunesië.

Dit landbouwelement houdt verband met de verschillen in prijs op de markt van de Gemeenschap van de landbouwproducten die geacht worden in deze goederen te zijn verwerkt en de prijs van uit derde landen ingevoerde producten, wanneer de totale kosten van genoemde basisproducten hoger is in de Gemeenschap. Het landbouwelement kan de vorm van een vast bedrag of een ad valorem-recht aannemen. Zo nodig kunnen specifieke rechten worden ingesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van het landbouwelement, of ad valorem-rechten.

De op landbouwproducten van toepassing zijnde bepalingen van hoofdstuk 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op het landbouwelement.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor Tunesië om in de rechten die van toepassing zijn bij invoer van de in bijlage 2 genoemde producten van oorsprong uit de Gemeenschap een landbouwelement te onderscheiden. Het landbouwelement kan de vorm van een vast bedrag of een ad valorem-recht aannemen.

De op landbouwproducten van toepassing zijnde bepalingen van hoofdstuk 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op het landbouwelement.

3. Op de in lijst 1 van bijlage 2 opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap past Tunesië bij de inwerkingtreding van de overeenkomst geen hogere invoerrechten en heffingen van gelijke werking toe dan die welke op 1 januari 1995 van toepassing waren binnen de grenzen van de in genoemde lijst opgenomen tariefcontingenten.

In de loop van de afschaffing van het industrie-element in de rechten, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, worden op de producten voor welke de tariefcontingenten worden opgeheven, geen hogere rechten toegepast dan die welke op 1 januari 1995 van toepassing waren.

4. Voor de in lijst 2 van bijlage 2 opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap schaft Tunesië het industrie-element af overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 3, van de overeenkomst voor de producten van bijlage 4.

Voor de in de lijsten 1 en 3 van bijlage 2 opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap schaft Tunesië het industrie-element af overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 3, van de overeenkomst voor de producten van bijlage 5.

5. De overeenkomstig de leden 1 en 2 toegepaste landbouwelementen kunnen worden verminderd wanneer in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië de op een basislandbouwproduct toegepaste heffing is verlaagd of wanneer deze verminderingen het gevolg zijn van wederzijdse concessies op het gebied van verwerkte landbouwproducten.

6. De in lid 5 bedoelde vermindering, de lijst van betrokken producten, en, in voorkomend geval, de tariefcontingenten, waarvoor de verlagingen gelden, worden door de Associatieraad vastgesteld.

Artikel 11

1. De douanerechten en heffingen van gelijke werking bij invoer welke in Tunesië van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de Gemeenschap, met uitzondering van de in de bijlagen 3 tot 6 vermelde producten, worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst

2. De douanerechten en heffingen van gelijke werking bij invoer welke in Tunesië van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de Gemeenschap vermeld in bijlage 3, worden geleidelijk afgeschaft overeenkomstig het hiernavolgende tijdschema:

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 85 % van het basisrecht.

Een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 70 % van het basisrecht.

Twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 55 % van het basisrecht.

Drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 40 % van het basisrecht.

Vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 25 % van het basisrecht.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen afgeschaft.

3. De douanerechten en heffingen van gelijke werking bij invoer welke in Tunesië van toepassing zijn op de in de bijlagen 4 en 5 vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap, worden geleidelijk afgeschaft volgens onderstaande tijdschema's:

Voor de lijst in bijlage 4:

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 92 % van het basisrecht.

Een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 84 % van het basisrecht.

Twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 76 % van het basisrecht.

Drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 68 % van het basisrecht.

Vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 60 % van het basisrecht.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 52 % van het basisrecht.

Zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 44 % van het basisrecht.

Zeven jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 36 % van het basisrecht.

Acht jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 28 % van het basisrecht.

Negen jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 20 % van het basisrecht.

Tien jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 12 % van het basisrecht.

Elf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 4 % van het basisrecht.

Twaalf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen afgeschaft.

Voor de lijst in bijlage 5:

Vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 88 % van het basisrecht.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 77 % van het basisrecht.

Zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 66 % van het basisrecht.

Zeven jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 55 % van het basisrecht.

Acht jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 44 % van het basisrecht.

Negen jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 33 % van het basisrecht.

Tien jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 22 % van het basisrecht.

Elf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 11 % van het basisrecht.

Twaalf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen afgeschaft.

4. Indien zich met betrekking tot een bepaald product ernstige problemen voordoen, kunnen de overeenkomstig lid 3 van toepassing zijnde tijdschema's in overleg worden herzien door het Associatiecomité, met dien verstande dat het tijdschema waarvoor de herziening is aangevraagd voor het betrokken product niet verder verlengd kan worden dan de maximale overgangsperiode van twaalf jaar. Indien het Associatiecomité geen besluit heeft genomen binnen 30 dagen na de kennisgeving van het verzoek van Tunesië om herziening van het tijdschema, kan Tunesië het tijdschema voorlopig opschorten voor een periode van maximaal een jaar.

5. Het basisrecht waarop de in de leden 2 en 3 vastgestelde achtereenvolgende verlagingen worden toegepast, is voor elk product het op 1 januari 1995 daadwerkelijk ten opzichte van de Gemeenschap toegepaste recht.

6. Indien na 1 januari 1995 enige tariefverlaging op erga omnes grondslag wordt toegepast, treden de verlaagde rechten in de plaats van de in lid 5 bedoelde basisrechten, met ingang van de datum waarop de verlagingen toepassing vinden.

7. Tunesië deelt de Gemeenschap zijn basisrechten mede.

Artikel 12

De bepalingen van de artikelen 10, 11 en 19, onder b), zijn niet van toepassing op de producten vermeld in bijlage 6. De op deze producten toegepaste regeling wordt vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst door de Associatieraad herzien.

Artikel 13

De bepalingen betreffende de afschaffing van de invoerrechten zijn eveneens van toepassing op de douanerechten van fiscale aard.

Artikel 14

1. Tunesië mag in de vorm van verhoogde of opnieuw ingestelde douanerechten buitengewone maatregelen van beperkte duur nemen die afwijken van het bepaalde in artikel 11.

Dergelijke maatregelen mogen uitsluitend worden genomen ten behoeve van jonge industrieën of van bepaalde sectoren waarin herstructureringen plaatsvinden of die met grote moeilijkheden te kampen hebben, vooral wanneer deze moeilijkheden ernstige sociale gevolgen hebben.

De invoerrechten die krachtens deze maatregelen door Tunesië worden toegepast ten aanzien van producten van oorsprong uit de Gemeenschap mogen niet meer dan 25 % ad valorem bedragen en dienen een preferentie voor producten van oorsprong uit de Gemeenschap in te houden. De totale waarde van de ingevoerde producten waarop dergelijke maatregelen van toepassing zijn mag niet meer bedragen van 15 % van de totale invoer van industrieproducten uit de Gemeenschap gedurende het laatste jaar waarvoor statistische gegevens beschikbaar zijn.

Deze maatregelen gelden voor een periode van ten hoogste vijf jaar, tenzij het Associatiecomité de toepassing ervan over een langere periode toestaat. Zij treden uiterlijk bij het verstrijken van de maximale overgangsperiode van twaalf jaar buiten werking.

Deze maatregelen kunnen voor een bepaald product niet worden getroffen, indien meer dan drie jaren zijn verstreken sedert de afschaffing van alle rechten en kwantitatieve beperkingen of heffingen en maatregelen van gelijke werking die op het betrokken product van toepassing waren.

Tunesië stelt het Associatiecomité in kennis van alle buitengewone maatregelen die het voornemens is te treffen. Op verzoek van de Gemeenschap vindt vooraf overleg plaats over deze maatregelen en de sectoren waarop zij betrekking hebben. Indien het dergelijke maatregelen neemt, legt Tunesië aan het comité een tijdschema voor de afschaffing van de overeenkomstig dit artikel ingestelde douanerechten voor. Dit tijdschema dient te voorzien in de geleidelijke afschaffing van deze rechten in gelijke jaarlijkse percentages, beginnende uiterlijk twee jaar nadat zij werden ingesteld. Het Associatiecomité kan een ander tijdschema vaststellen.

2. In afwijking van de bepalingen van lid 1, vierde alinea, kan het Associatiecomité, teneinde rekening te houden met moeilijkheden in verband met het oprichten van een nieuwe industrie, bij uitzondering Tunesië toestaan de krachtens lid 1 genoemde maatregelen te handhaven voor een periode van maximaal drie jaar na de overgangsperiode van twaalf jaar.

HOOFDSTUK II LANDBOUWPRODUCTEN EN VISSERIJPRODUCTEN

Artikel 15

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap en Tunesië.

Artikel 16

De Gemeenschap en Tunesië stellen geleidelijk een grotere liberalisering in van het onderlinge handelsverkeer in landbouw- en visserijproducten.

Artikel 17

1. Op de landbouw- en visserijproducten van oorsprong uit Tunesië zijn bij invoer in de Gemeenschap de bepalingen van respectievelijk protocol nr. 1 en nr. 2 van toepassing.

2. Op de landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn bij invoer in Tunesië de bepalingen van protocol nr. 3 van toepassing.

Artikel 18

1. Met ingang van 1 januari 2000 onderzoeken de Gemeenschap en Tunesië de situatie met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Tunesië met ingang van 1 januari 2001 toe te passen liberaliseringsmaatregelen in overeenstemming met de in artikel 16 opgenomen doelstelling.

2. Onverminderd de in lid 1 opgenomen bepalingen en rekening houdend met de handelsstromen voor landbouwproducten tussen de partijen, en de bijzondere gevoeligheid van deze producten, onderzoeken de Gemeenschap en Tunesië binnen de Associatieraad, product per product, en op basis van wederkerigheid, de mogelijkheid om elkaar op passende wijze concessies te doen.

HOOFDSTUK III GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 19

Onverminderd de bepalingen van de GATT:

a) worden in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië geen nieuwe kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking ingesteld;

b) worden in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking bij de inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft;

c) stellen de Gemeenschap en Tunesië onderling geen douanerechten bij uitvoer of heffingen van gelijke werking, noch kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking in.

Artikel 20

1. Indien ten gevolge van de tenuitvoerlegging van hun landbouwbeleid een specifieke regeling wordt ingesteld of indien de bestaande regelingen worden gewijzigd of in geval van wijziging of uitbreiding van de bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van hun landbouwbeleid, kunnen de Gemeenschap en Tunesië voor de betrokken producten de in deze overeenkomst vervatte regeling wijzigen.

De partij die tot een dergelijke wijziging overgaat, stelt daarvan het Associatiecomité in kennis. Op verzoek van de andere partij komt het Associatiecomité bijeen om op passende wijze rekening te houden met de belangen van genoemde partij.

2. Ingeval de Gemeenschap of Tunesië op grond van lid 1 de in deze overeenkomst vervatte regeling voor landbouwproducten wijzigt, verlenen zij voor de invoer van producten van oorsprong uit de andere partij, een voordeel dat vergelijkbaar is met het voordeel waarin deze overeenkomst voorziet.

3. Over de wijziging van de in deze overeenkomst bepaalde regeling wordt op verzoek van de andere overeenkomstsluitende partij overleg gepleegd in de Associatieraad.

Artikel 21

Voor producten van oorsprong uit Tunesië geldt bij invoer in de Gemeenschap geen gunstiger regeling dan die welke tussen de lidstaten onderling geldt.

De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden.

Artikel 22

1. Beide partijen onthouden zich van alle binnenlandse maatregelen of praktijken van fiscale aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, discrimineren tussen de producten van de ene partij en soortgelijke producten van oorsprong uit de andere partij.

2. Voor producten die naar een der partijen worden uitgevoerd mogen de terugbetaalde bedragen aan binnenlandse belastingen niet hoger zijn dan de bedragen van de op deze producten rustende directe of indirecte belastingen.

Artikel 23

1. Deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de handhaving of de oprichting van douane-unies, vrijhandelszones of regelingen voor grensverkeer, mits de in deze overeenkomst neergelegde handelsregelingen daardoor niet worden gewijzigd.

2. De partijen plegen in het Associatiecomité overleg over de overeenkomsten tot oprichting van douane-unies of vrijhandelszones en desgewenst over andere belangrijke onderwerpen in verband met hun handelsbeleid ten aanzien van derde landen. Een dergelijk overleg vindt met name plaats bij de toetreding van een derde land tot de Gemeenschap, teneinde rekening te kunnen houden met de onderlinge belangen van de Gemeenschap en Tunesië als omschreven in deze overeenkomst.

Artikel 24

Indien een der partijen constateert dat in het handelsverkeer met de andere partij dumping in de zin van artikel VI van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel plaatsvindt, kan zij passende maatregelen nemen tegen deze praktijk overeenkomstig de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel en haar nationale wettelijke regeling terzake, en volgens de voorwaarden en procedures van artikel 27.

Artikel 25

Indien een product wordt ingevoerd in hoeveelheden en onder omstandigheden die:

- ernstige moeilijkheden veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor binnenlandse producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten op het grondgebied van een der overeenkomstsluitende partijen, of

- de enige sector van de economie aanleiding geven of kunnen geven tot moeilijkheden die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de economische situatie in een bepaald gebied,

kan de Gemeenschap of Tunesië, naar gelang van het geval, passende maatregelen nemen overeenkomstig de bepalingen en procedures van artikel 27.

Artikel 26

Wanneer de naleving van artikel 19, onder c)

i) ertoe leidt dat goederen wederuitgevoerd worden naar een derde land ten aanzien waarvan de exporterende partij voor het betrokken product kwantitatieve uitvoerbeperkingen, uitvoerrechten of maatregelen van gelijke werking toepast, of

ii) ernstige tekorten aan producten die van wezenlijk belang zijn voor de exporterende partij doet ontstaan of dreigt te doen ontstaan,

en de bovenbedoelde situaties aanleiding geven of vermoedelijk zullen geven tot ernstige moeilijkheden voor de exporterende partij, kan deze partij passende maatregelen nemen volgens de voorwaarden en procedures van artikel 27. Deze maatregelen mogen geen discriminerend karakter hebben en dienen te worden ingetrokken zodra zij niet langer gerechtvaardigd zijn.

Artikel 27

1. Indien de Gemeenschap of Tunesië de invoer van producten die de in artikel 25 bedoelde moeilijkheden zouden kunnen geven, aan een administratieve procedure onderwerpt die ten doel heeft snel informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de handelsstromen, dan stelt de betrokken partij de andere partij hiervan in kennis.

2. In de in de artikelen 24, 25 en 26 bedoelde gevallen verstrekt de Gemeenschap of Tunesië, naar gelang van het geval, voordat zij de in de genoemde artikelen bedoelde maatregelen nemen of in de gevallen waarop lid 3, onder d), van toepassing is, zo spoedig mogelijk het Associatiecomité alle terzake dienende informatie teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de overeenkomst het minst verstoren.

De vrijwaringsmaatregelen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van het Associatiecomité, die hierover periodiek overleg pleegt, meer bepaald met het oog op de vaststelling van een tijdschema voor de afschaffing van deze maatregelen zodra de omstandigheden dit toelaten.

3. Voor de toepassing van lid 2 geldt het hiernavolgende:

a) de exporterende partij wordt van de in artikel 24 bedoelde dumping in kennis gesteld zodra de autoriteiten van de importerende partij een onderzoek hebben geopend. Indien geen einde is gemaakt aan de dumping in de zin van artikel VI van de GATT of geen andere bevredigende oplossing is gevonden binnen 30 dagen na de kennisgeving van deze zaak, kan de importerende partij passende maatregelen nemen.

b) De moeilijkheden welke voortvloeien uit de omstandigheden bedoeld in artikel 25 worden voorgelegd aan het Associatiecomité dat alle noodzakelijke beslissingen kan nemen om een einde te maken aan deze moeilijkheden.

Indien het Associatiecomité of de exporterende partij geen beslissing heeft genomen die een einde maakt aan de moeilijkheden of geen andere bevredigende oplossing wordt gevonden binnen 30 dagen na kennisgeving van de zaak, kan de invoerende partij passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Deze maatregelen mogen niet verder strekken dan hetgeen noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor de gerezen moeilijkheden.

c) De moeilijkheden die voortvloeien uit de in artikel 26 bedoelde omstandigheden worden aan het Associatiecomité voorgelegd.

Het Associatiecomité kan elke beslissing nemen die nodig is om een einde te maken aan de moeilijkheden. Indien het geen beslissing heeft genomen binnen 30 dagen nadat de zaak hem is voorgelegd, kan de exporterende partij passende maatregelen nemen ten aanzien van de uitvoer van het betrokken product.

d) Wanneer uitzonderlijke omstandigheden die tot onmiddellijk optreden nopen voorafgaande kennisgeving of onderzoek, al naar gelang van het geval, onmogelijk maken, kan de Gemeenschap of Tunesië, al naar gelang van het geval, in de in de artikelen 24, 25 en 26 bedoelde omstandigheden onverwijld de vrijwaringsmaatregelen toepassen die strikt noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. De andere partij wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

Artikel 28

Deze overeenkomst vormt geen beletsel voor verboden of beperkingen op de invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, en de bescherming van het nationaal artistiek, historisch en archeologisch erfgoed, of uit hoofde van de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom, noch voor voorschriften betreffende goud en zilver. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de partijen vormen.

Artikel 29

Het begrip "producten van oorsprong" voor de toepassing van deze titel en de desbetreffende methoden van administratieve samenwerking zijn gedefinieerd in protocol nr. 4.

Artikel 30

In het handelsverkeer tussen de twee partijen worden de goederen ingedeeld overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur.

TITEL III RECHT VAN VESTIGING EN DIENSTEN

Artikel 31

1. De partijen komen overeen de toepassingssfeer van de overeenkomst uit te breiden tot het recht van vestiging van vennootschappen van een partij op het grondgebied van de andere partij en de liberalisering van de dienstverlening door vennootschappen van een partij aan ontvangers van diensten in een andere partij.

2. De Associatieraad doet de nodige aanbevelingen voor de uitvoering van de in lid 1 vermelde doelstelling.

Bij het opstellen van deze aanbevelingen houdt de Associatieraad rekening met de opgedane ervaring bij de wederzijdse toekenning van de meestbegunstigingsbehandeling en met de respectieve verplichtingen van de partijen overeenkomstig de aan de overeenkomst tot oprichting van de WTO gehechte Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, hierna GATS te noemen, met name artikel V.

3. De Associatieraad verricht op zijn laatst vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een eerste onderzoek naar de verwezenlijking van deze doelstelling.

Artikel 32

1. In een eerste fase bevestigen de partijen opnieuw hun respectieve verplichtingen krachtens de GATS, met name de wederzijdse toekenning van de meestbegunstigingsbehandeling voor de dienstensector waarvoor deze verplichting geldt.

2. Overeenkomstig de GATS is deze behandeling niet van toepassing op:

a) door een partij toegekende voordelen overeenkomstig de bepalingen van een overeenkomst zoals gedefinieerd in artikel V van de GATS of maatregelen die genomen zijn op grond van een dergelijke overeenkomst;

b) andere voordelen toegekend overeenkomstig de lijst van uitzonderingen op de meestbegunstigingsclausule die door een partij aan de GATS is gehecht.

TITEL IV BETALINGEN, KAPITAAL, CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 33

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 35 verbinden de partijen zich ertoe machtiging te verlenen, in vrije convertibele valuta, tot alle betaalverrichtingen die verband houden met lopende transacties.

Artikel 34

1. Met betrekking tot de verrichtingen op de kapitaalrekening van de betalingsbalans garanderen vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst de Gemeenschap en Tunesië het vrije verkeer van kapitaal met betrekking tot directe investeringen in Tunesië in vennootschappen die in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten zijn opgericht, alsook de liquidatie of de repatriëring van die investeringen en van alle opbrengsten daarvan.

2. De partijen raadplegen elkaar met het oog op de vergemakkelijking van het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië en de volledige liberalisering ervan wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Artikel 35

Indien zich met betrekking tot de betalingsbalans van een of meer lidstaten van de Gemeenschap of van Tunesië ernstige moeilijkheden voordoen of hiervoor onmiddellijk gevaar bestaat, kan de Gemeenschap of Tunesië, al naar gelang van het geval, in overeenstemming met de in de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel en met de artikelen VIII en XIV van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds bepaalde voorwaarden beperkende maatregelen treffen met betrekking tot lopende transacties. Deze maatregelen zijn van beperkte duur en mogen niet verder reiken dan wat noodzakelijk is om de situatie van de betalingsbalans recht te trekken. De Gemeenschap of Tunesië, al naar gelang van het geval, brengt deze onverwijld ter kennis van de andere partij en doet deze partij zo spoedig mogelijk een tijdschema toekomen voor de opheffing van deze maatregelen.

HOOFDSTUK II BEPALINGEN INZAKE DE MEDEDINGING EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

Artikel 36

1. Onverenigbaar met de goede werking van deze overeenkomst, voorzover de handel tussen de Gemeenschap en Tunesië daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, zijn:

a) alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen welke ertoe strekken of die ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

b) het misbruik maken van een machtspositie door een of meer ondernemingen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap of van Tunesië, of op een wezenlijk deel daarvan;

c) alle steunmaatregelen van de staten die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, met uitzondering van afwijkingen die zijn toegestaan krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

2. Alle handelwijzen welke met dit artikel in strijd zijn, worden beoordeeld op grond van de criteria welke voortvloeien uit de toepassing van de regels van de artikelen 85, 86 en 92 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en voor onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten, die van de artikelen 65 en 66 van dit Verdrag, en de regels betreffende overheidssteun, met inbegrip van het afgeleide recht.

3. De Associatieraad stelt bij besluit genomen binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst de nodige voorschriften vast voor de uitvoering van de leden 1 en 2.

In afwachting van de vaststelling van deze voorschriften worden de bepalingen van de overeenkomst inzake de interpretatie en toepassing van de artikelen VI, XVI en XXIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel toegepast als regels voor de tenuitvoerlegging van lid 1, onder c), en het ermee verband houdende gedeelte van lid 2.

4. a) Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1, onder c), komen de partijen overeen dat tijdens de eerste vijf jaren na de inwerkingtreding van deze overeenkomst alle door Tunesië toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat Tunesië wordt beschouwd als een regio gelijk aan de in artikel 92, lid 3, onder a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde streken van de Gemeenschap.

Tijdens deze zelfde periode mag Tunesië bij wijze van uitzondering met betrekking tot onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende ijzer- en staalproducten, overheidssteun voor herstructurering verlenen, mits:

- deze steun ertoe leidt dat de begunstigde ondernemingen aan het einde van de herstructureringsperiode onder normale marktvoorwaarden levensvatbaar zijn;

- het bedrag en de intensiteit van de steun strikt beperkt blijven tot hetgeen voor dit herstel van de levensvatbaarheid absoluut noodzakelijk is en ze geleidelijk worden verminderd, en

- het herstructureringsprogramma aansluit bij een algemene rationalisatie van de capaciteit in Tunesië.

De Associatieraad besluit met inachtneming van de economische situatie in Tunesië, of die periode met verdere termijnen van vijf jaar dient te worden verlengd.

b) Elke partij garandeert doorzichtigheid ten aanzien van de overheidssteun, met name door ieder jaar aan de andere partij mededeling te doen van het totale bedrag en de verdeling van de verstrekte steun en door op verzoek informatie over steunprogramma's te verstrekken. Op verzoek van de ene partij verstrekt de andere partij informatie over bepaalde afzonderlijke steunmaatregelen van de overheid.

5. Met betrekking tot de producten vermeld in titel 2, hoofdstuk II,

- is het bepaalde in lid 1, onder c), niet van toepassing;

- dienen alle praktijken die in strijd zijn met lid 1, onder a), te worden beoordeeld aan de hand van de criteria welke door de Gemeenschap zijn vastgesteld op grond van de artikelen 42 en 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in het bijzonder bij Verordening nr. 26 van de Raad van 4 april 1962.

6. Indien de Gemeenschap of Tunesië van mening is dat een bepaalde praktijk onverenigbaar is met lid 1 en:

- deze met de in lid 3 bedoelde uitvoeringsmaatregelen niet afdoende kan worden tegengegaan, of dat

- bij ontstentenis van dergelijke voorschriften, de praktijk de belangen van de andere partij ernstig schaadt of dreigt te schaden of aan haar nationale industrie, met inbegrip van de dienstverlenende sector, aanmerkelijke schade toebrengt of dreigt toe te brengen,

kunnen zij passende maatregelen nemen na overleg in het kader van het Associatiecomité of na een termijn van 30 werkdagen volgende op het verzoek om een dergelijk overleg.

Met betrekking tot praktijken die onverenigbaar zijn met lid 1, onder c), kunnen, indien de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel erop van toepassing is, deze passende maatregelen alleen worden vastgesteld in overeenstemming met de procedures en voorwaarden bepaald in de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel of in een andere in het kader daarvan tot stand gekomen handeling die op beide partijen van toepassing is.

7. Niettegenstaande eventueel daarmee strijdige bepalingen die overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, wisselen de partijen informatie uit met inachtneming van de beperkingen welke voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim.

Artikel 37

De lidstaten en Tunesië passen, onverminderd de in het kader van de GATT aangegane verplichtingen, alle staatsmonopolies van commerciële aard geleidelijk aan, in dier voege dat tegen het einde van het vijfde jaar volgende op de inwerkingtreding van deze overeenkomst er tussen onderdanen van de lidstaten en van Tunesië geen discriminatie meer bestaat wat de voorwaarden van de herziening en de afzet van goederen betreft. Het Associatiecomité wordt in kennis gesteld van de maatregelen welke te dien einde worden genomen.

Artikel 38

Met betrekking tot overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan speciale of exclusieve rechten zijn toegekend, ziet de Associatieraad erop toe dat vanaf het vijfde jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst geen maatregelen die het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Tunesië verstoren of strijdig zijn met de belangen van de partijen, worden vastgesteld of gehandhaafd. Deze bepaling vormt geen beletsel voor de uitvoering, de jure of de facto, van bijzondere taken die aan deze ondernemingen zijn opgedragen.

Artikel 39

1. De partijen waarborgen een adequate en effectieve bescherming van intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten, overeenkomstig de hoogste internationale normen, met inbegrip van effectieve middelen om deze rechten te doen gelden.

2. De tenuitvoerlegging van dit artikel en van bijlage 7 wordt regelmatig door de partijen onderzocht. In geval van problemen op het gebied van intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten die het handelsverkeer beïnvloeden, wordt op verzoek van een partij dringend overleg gevoerd, teneinde tot wederzijdse bevredigende oplossingen te komen.

Artikel 40

1. De partijen wenden passende middelen aan ter bevordering van het gebruik door Tunesië van communautaire technische voorschriften en Europese normen betreffende de kwaliteit van industriële producten en producten uit de agrolevensmiddelensector, en de certificatieprocedures.

2. Op grond van de in lid 1 bedoelde beginselen sluiten de partijen overeenkomsten van wederzijdse erkenning van certificatie wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Artikel 41

1. De partijen stellen zich een wederzijdse en geleidelijke liberalisering van de overheidsopdrachten ten doel.

2. De Associatieraad neemt de nodige maatregelen voor de uitvoering van lid 1.

TITEL V ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 42 Doelstellingen

1. De partijen verbinden zich ertoe hun economische samenwerking te versterken, in hun wederzijds belang en in de geest van partnerschap waarop deze overeenkomst is gebaseerd.

2. De economische samenwerking heeft als doel Tunesië te steunen in zijn activiteiten ter bevordering van duurzame economische en sociale ontwikkeling.

Artikel 43 Toepassingssfeer

1. De samenwerking is in de eerste plaats gericht op terreinen waar zich interne beperkingen en problemen voordoen of die de gevolgen ondergaan van het liberaliseringsproces van de gehele Tunesische economie, met name de liberalisering van het handelsverkeer tussen Tunesië en de Gemeenschap.

2. Voorts wordt bij de samenwerking prioriteit gegeven aan de sectoren die de economieën van Tunesië en de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen, met name sectoren die groei en werkgelegenheid scheppen.

3. De samenwerking zal de intra-Maghrebijnse economische integratie bevorderen door de uitvoering van maatregelen die bijdragen tot de ontwikkeling van deze intra-Maghrebijnse betrekkingen.

4. In het kader van de uitvoering van de verschillende terreinen van de economische samenwerking is de bescherming van milieu en ecologisch evenwicht een essentieel onderdeel van de overeenkomst.

5. Eventueel stellen de partijen in overleg andere terreinen voor economische samenwerking vast.

Artikel 44 Middelen en modaliteiten

De economische samenwerking wordt met name verwezenlijkt door middel van:

a) een regelmatige economische dialoog tussen de twee partijen die alle terreinen van het macro-economisch beleid bestrijkt;

b) uitwisseling van informatie en bevordering van de communicatie;

c) activiteiten op het gebied van raadgeving, expertise, opleiding;

d) gezamenlijke activiteiten;

e) technische en administratieve bijstand en bijstand op het gebied van de regelgeving.

Artikel 45 Regionale samenwerking

Met het oog op een goede werking van deze overeenkomst bevorderen de partijen alle activiteiten met een regionaal effect of waarbij andere derde landen betrokken zijn, met name op de volgende terreinen:

a) de intraregionale handel op Maghreb-niveau;

b) milieu;

c) ontwikkeling van de economische infrastructuren;

d) wetenschappelijk en technologisch onderzoek;

e) cultuur;

f) douanezaken;

g) regionale instellingen en de uitvoering van gemeenschappelijke of geharmoniseerde programma's en beleid.

Artikel 46 Onderwijs en opleiding

De samenwerking is gericht op:

a) het omschrijven van de middelen om de situatie in de sector onderwijs en opleiding, waaronder beroepsopleidingen, aanzienlijk te verbeteren;

b) het bevorderen van met name de toegang van de vrouwen tot het onderwijs, met inbegrip van technisch en hoger onderwijs en beroepsopleidingen;

c) het bevorderen van duurzame banden tussen gespecialiseerde instellingen van de partijen met het oog op het uitwisselen van ervaring en middelen.

Artikel 47 Wetenschappelijke, technische en technologische samenwerking

De samenwerking is gericht op:

a) het bevorderen van permanente banden tussen de wetenschappelijke gemeenschappen van de twee partijen, met name door middel van:

- de toegang van Tunesië tot communautaire programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling overeenkomstig de communautaire bepalingen inzake de deelname van derde landen aan deze programma's;

- de deelname van Tunesië aan gedecentraliseerde samenwerkingsnetwerken;

- bevordering van synergie tussen opleiding en onderzoek;

b) het versterken van de onderzoekscapaciteit van Tunesië;

c) het stimuleren van technologische innovatie, de uitwisseling van nieuwe technologieën en knowhow;

d) het bevorderen van activiteiten die gericht zijn op het creëren van synergie met regionaal effect

Artikel 48 Milieu

De samenwerking is gericht op het voorkomen van de achteruitgang van het milieu en de verbetering van de kwaliteit ervan, de bescherming van de volksgezondheid en een rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen met het oog op een duurzame ontwikkeling.

De partijen komen overeen met name op de volgende terreinen samen te werken:

a) de kwaliteit van bodem en water;

b) de gevolgen van ontwikkeling, met name industriële ontwikkeling (veiligheid van installaties, met name afvalstoffen);

c) controle op en preventie van verontreiniging van de zee.

Artikel 49 Industriële samenwerking

De samenwerking is gericht op:

a) het bevorderen van samenwerking tussen het bedrijfsleven van de partijen, ook in het kader van de toegang van Tunesië tot de communautaire netwerken voor samenwerking tussen bedrijven of tot gedecentraliseerde samenwerkingsnetwerken;

b) het steunen van de inspanningen van de Tunesische openbare en particuliere sectoren om de industrie te moderniseren en te herstructureren, met inbegrip van de agrolevensmiddelenindustrie;

c) het bevorderen van de ontwikkeling van een gunstig klimaat voor particulier initiatief teneinde de voor lokale en exportmarkten bestemde productie te stimuleren en te diversifiëren;

d) het optimaal gebruiken van de Tunesische menselijke en industriële hulpbronnen door een betere toepassing van beleid op het gebied van innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling;

e) het vergemakkelijken van de kredietverstrekking voor de financiering van investeringen.

Artikel 50 Bevordering en bescherming van investeringen

De samenwerking is gericht op het scheppen van gunstige omstandigheden voor investeringsstromen en wordt met name verwezenlijkt door middel van:

a) het instellen van geharmoniseerde en vereenvoudigde procedures, regelingen voor gezamenlijke investeringen (met name in het midden- en kleinbedrijf) en de identificatie van de informatie over investeringsmogelijkheden;

b) waar nodig het instellen van een juridisch kader ter bevordering van investeringen, met name door de sluiting tussen Tunesië en de lidstaten van overeenkomsten ter bescherming van investeringen en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting.

Artikel 51 Samenwerking op het gebied van de normalisatie en de conformiteitsbeoordeling

De partijen werken samen aan:

a) het bevorderen van het gebruik van communautaire voorschriften op het gebied van de normalisatie, de metrologie, kwaliteitszorg en -borging en de conformiteitsbeoordeling;

b) het op niveau brengen van de Tunesische laboratoria om op termijn overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning op het gebied van de conformiteitsbeoordeling te sluiten;

c) het ontwikkelen van de Tunesische structuren op het gebied van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom, normalisatie en kwaliteit.

Artikel 52 Harmonisatie van de wetgevingen

De samenwerking is erop gericht Tunesië te helpen bij het aanpassen van zijn wetgeving aan die van de Gemeenschap op de door deze overeenkomst bestreken terreinen.

Artikel 53 Financiële diensten

De samenwerking is gericht op de harmonisatie van gemeenschappelijke regels en normen, onder andere met het oog op:

a) de versterking en herstructurering van de financiële sectoren in Tunesië;

b) de verbetering van de boekhoudings- en boekhoudcontrolesystemen, het toezicht, de reglementering van financiële diensten en de financiële controle in Tunesië.

Artikel 54 Landbouw en visserij

De samenwerking is gericht op:

a) modernisering en herstructurering van de landbouw- en visserijsectoren, ook door middel van de modernisering van infrastructuren en uitrusting en de ontwikkeling van technieken voor verpakking en opslag, en de verbetering van particuliere distributie en afzetmogelijkheden;

b) diversificatie van de productie en de externe afzetmarkten;

c) samenwerking op sanitair en fytosanitair gebied en op het gebied van teeltmethoden.

Artikel 55 Vervoer

De samenwerking is gericht op:

a) de herstructurering en modernisering van weg-, spoorweg-, haven- en luchthaveninfrastructuur van gemeenschappelijk belang in samenhang met de belangrijkste trans-Europese verbindingen;

b) de definitie en toepassing van normen voor het functioneren die vergelijkbaar zijn met die welke in de Gemeenschap gangbaar zijn;

c) de vernieuwing van de technische installaties volgens communautaire normen, vooral wat betreft het multimodale vervoer, de containerisering en de overslag;

d) de geleidelijke verbetering van de omstandigheden voor het transitovervoer over de weg en het beheer van vliegvelden, luchtverkeer en spoorwegen.

Artikel 56 Telecommunicatie en informatietechnologie

De samenwerkingsactiviteiten zijn met name gericht op:

a) het algemene kader van de telecommunicatie;

b) normalisatie, conformiteitsproeven en certificatie op het gebied van de informatietechnologie en telecommunicatie;

c) verbreiding van nieuwe informatietechnologieën, met name op het gebied van netwerken en hun onderlinge verbindingen (digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN) en elektronische gegevensuitwisseling (EDI));

d) stimulering van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor communicatie en informatietechnologieën, gericht op het ontwikkelen van de markt voor uitrusting, diensten en toepassingen in verband met informatietechnologieën en communicatie, diensten en installaties.

Artikel 57 Energie

De samenwerkingsactiviteiten zijn met name gericht op:

a) duurzame energie;

b) bevordering van energiebesparing;

c) toegepast onderzoek naar de netwerken van databanken op economisch en sociaal gebied van de twee partijen;

d) ondersteuning van de inspanningen voor modernisering en de ontwikkeling van energienetwerken en hun verbindingen met de netwerken van de Gemeenschap.

Artikel 58 Toerisme

De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van het toerisme, met name op de volgende gebieden:

a) hotelmanagement en de kwaliteit van de dienstverlening in de verschillende met het hotelwezen verband houdende beroepen;

b) ontwikkeling van de marketing;

c) de ontwikkeling van het toerisme onder jongeren.

Artikel 59 Samenwerking op douanegebied

1. De samenwerking is erop gericht de eerbiediging van de handelsbepalingen en een eerlijk handelsverkeer te waarborgen, met prioriteit voor:

a) de vereenvoudiging van de controles en de douaneprocedures;

b) de toepassing van het enig administratief document en de aansluiting van de transitoregelingen van de Gemeenschap en Tunesië.

2. Onverminderd de verdere bepalingen inzake samenwerking van deze overeenkomst en in het bijzonder de artikelen 61 en 62 vindt de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de overeenkomstsluitende partijen plaats overeenkomstig de bepalingen van protocol nr. 5.

Artikel 60 Statistische samenwerking

De samenwerking is gericht op het beter op elkaar afstemmen van de door de partijen gebruikte methoden en de toepassing van statistische gegevens betreffende alle door deze overeenkomst bestreken terreinen zodra deze zich lenen voor het opstellen van statistieken.

Artikel 61 Witwassen van geld

1. De partijen zijn het eens over de noodzaak van samenwerking om te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengst van criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.

2. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en technische bijstand met het oog op de vaststelling van passende normen ter voorkoming van het witwassen van geld, die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn aangenomen door de Gemeenschap en internationale fora op dit gebied, met inbegrip van de Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 62 Drugsbestrijding

1. De samenwerking is gericht op:

a) het verbeteren van de doeltreffendheid van het beleid en de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de productie, de voorziening met en de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;

b) op het terugdringen van het misbruik van die producten.

2. De partijen bepalen samen, in overeenstemming met hun respectieve wetgevingen, welke samenwerkingsmethoden er nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Hun optreden, voorzover niet gemeenschappelijk, wordt gebaseerd op overleg en nauwe coördinatie.

Aan dit optreden kunnen bevoegde openbare en particuliere instellingen en internationale organisaties deelnemen in samenwerking met de regering van de Republiek Tunesië en de betrokken instellingen van de Gemeenschap en haar lidstaten.

3. De samenwerking wordt met name verwezenlijkt door middel van:

a) de oprichting of uitbreiding van informatiecentra en centra voor sociale dienstverlening en gezondheidszorg met het oog op de behandeling en wederopname in de maatschappij van drugverslaafden;

b) de uitvoering van projecten op het gebied van preventie, voorlichting, opleiding en epidemiologisch onderzoek;

c) het opstellen van normen voor de preventie van het onrechtmatig gebruik van precursoren en andere essentiële stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen overeenkomend met de normen van de Gemeenschap en van de betrokken internationale organen, inzonderheid de Chemical Action Task Force (CATF).

Artikel 63

De twee partijen bepalen samen de nodige modaliteiten voor de verwezenlijking van de samenwerking op de terreinen van deze titel.

TITEL VI SOCIALE EN CULTURELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK I BEPALINGEN INZAKE WERKNEMERS

Artikel 64

1. Elke lidstaat past op de werknemers van Tunesische nationaliteit die werkzaam zijn op zijn grondgebied een regeling toe die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en zijn eigen onderdanen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden, de lonen en het ontslag.

2. Op elke Tunesische werknemer die gemachtigd is tijdelijk een beroepsactiviteit in loondienst uit te oefenen op het grondgebied van een lidstaat zijn de bepalingen van lid 1 van toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden en de lonen.

3. Tunesië past dezelfde regeling toe op de op zijn grondgebied werkzame werknemers die onderdaan zijn van de lidstaten.

Artikel 65

1. Behoudens het bepaalde in de onderstaande leden vallen de werknemers van Tunesische nationaliteit en de bij hen woonachtige gezinsleden op het gebied van de sociale zekerheid onder een regeling die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en de eigen onderdanen van de lidstaten waar zij werkzaam zijn.

Het begrip sociale zekerheid dekt alle takken van sociale zekerheid die betrekking hebben op uitkeringen bij ziekte en zwangerschap, pensioenen bij invaliditeit, ouderdomspensioenen, pensioenen voor nabestaanden, uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag.

Deze bepaling kan echter niet tot gevolg hebben dat de andere coördinatieregelingen waarin de op artikel 51 van het EG-Verdrag gebaseerde communautaire regelgeving voorziet, worden toegepast in andere dan de in artikel 67 van deze overeenkomst vervatte voorwaarden.

2. Deze werknemers komen in aanmerking voor samentelling van de tijdvakken van verzekering, van arbeid of van woonplaats die zij in de verschillende lidstaten vervuld hebben, voor wat betreft de ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingspensioenen en -renten, kinderbijslag, uitkeringen bij ziekte en zwangerschap, alsmede de gezondheidszorg voor de werknemer en zijn binnen de Gemeenschap woonachtige gezin.

3. Deze werknemers komen in aanmerking voor gezinsbijslagen voor de leden van hun gezin die binnen de Gemeenschap woonachtig zijn.

4. Deze werknemers mogen ouderdoms- en overlevingspensioenen en -renten, pensioenen en renten wegens arbeidsongevallen of beroepsziekten en invaliditeitspensioenen en -renten ingevolge arbeidsongevallen of beroepsziekten vrij overmaken naar Tunesië tegen de koers die geldt krachtens de wetgeving van de lidstaat of de lidstaten die de desbetreffende bedragen moeten betalen, met uitzondering van bijzondere uitkeringen waarvoor geen contributie is betaald.

5. Tunesië past een soortgelijke regeling als vermeld in de leden 1, 3 en 4 toe op de op zijn grondgebied werkzame werknemers die onderdaan zijn van de lidstaten en op hun gezinsleden.

Artikel 66

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op onderdanen van een van de partijen die illegaal op het grondgebied van het gastland verblijven of werken.

Artikel 67

1. Voor het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt de Associatieraad de nodige bepalingen vast teneinde de toepassing van de in artikel 65 vervatte beginselen te verzekeren.

2. De Associatieraad stelt de regels vast voor een administratieve samenwerking die de nodige waarborgen inzake beheer en controle biedt voor de toepassing van het bepaalde in lid 1.

Artikel 68

De door de Associatieraad overeenkomstig artikel 67 vastgestelde bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de bilaterale overeenkomsten tussen Tunesië en de lidstaten, voorzover deze voor de Tunesische onderdanen of de onderdanen van de lidstaten een gunstiger regeling inhouden.

HOOFDSTUK II DIALOOG OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 69

1. Tussen de partijen wordt een regelmatige dialoog ingesteld over elk onderwerp op sociaal gebied dat voor hen van belang is.

2. De dialoog is het instrument voor onderzoek naar de manieren en voorwaarden om vooruitgang te bewerkstelligen wat betreft het verkeer van werknemers, de gelijke behandeling en de sociale integratie van ingezetenen van Tunesië en van de Gemeenschap die legaal op het grondgebied van gastlanden verblijven.

3. De dialoog heeft met name betrekking op alle problemen betreffende:

a) leef- en werkomstandigheden van de migrantengemeenschappen,

b) migraties,

c) clandestiene immigratie en de voorwaarden voor terugkeer van personen die niet voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake verblijf en vestiging die in het gastland van toepassing is,

d) activiteiten en programma's ter bevordering van de gelijke behandeling van ingezetenen van Tunesië en van de Gemeenschap, wederzijdse kennis van cultuur en beschaving, de ontwikkeling van tolerantie en de afschaffing van discriminatie.

Artikel 70

De dialoog op sociaal gebied wordt gehouden op dezelfde niveaus en volgens dezelfde modaliteiten als die van titel I van deze overeenkomst, die tevens als kader ervoor kan dienen.

HOOFDSTUK III SAMENWERKING OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 71

Teneinde de samenwerking op sociaal gebied tussen de partijen te consolideren, worden activiteiten en programma's op elk gebied dat voor hen van belang is uitgevoerd.

Hierbij hebben de volgende onderwerpen prioriteit:

a) vermindering van de migratiedruk, met name door het scheppen van werkgelegenheid en de ontwikkeling van het onderwijs in de emigratiegebieden;

b) reïntegratie van personen die gerepatrieerd zijn wegens het illegale karakter van hun situatie op grond van de wetgeving van de betrokken lidstaat;

c) bevordering van de rol van de vrouw in het sociale en economische ontwikkelingsproces, met name door middel van onderwijs en de media, en dit in het kader van het Tunesische beleid op dit gebied;

d) ontwikkeling en versterking van Tunesische programma's voor geboorteregeling en de bescherming van moeder en kind;

e) verbetering van het stelsel van sociale zekerheid;

f) verbetering van de ziektekostenverzekering;

g) verbetering van de leefomstandigheden in achtergestelde gebieden met een grote bevolkingsdichtheid;

h) de uitvoering en financiering van uitwisselings- en vrijetijdsprogramma's voor gemengde groepen Europese en Tunesische jongeren die in de lidstaten verblijven ter bevordering van de kennis van elkaars cultuur en van de tolerantie.

Artikel 72

De samenwerkingsactiviteiten kunnen worden verwezenlijkt in samenwerking met de lidstaten en de bevoegde internationale organisaties.

Artikel 73

De Associatieraad richt voor het einde van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst een werkgroep op. Deze is belast met de permanente en regelmatige evaluatie van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van hoofdstukken I tot en met III.

HOOFDSTUK IV CULTURELE SAMENWERKING

Artikel 74

1. Met het oog op de vergroting van wederzijdse kennis en begrip en rekening houdend met reeds ondernomen activiteiten verbinden de partijen zich ertoe, met respect voor elkaars cultuur, de voorwaarden voor een duurzame culturele dialoog beter vast te leggen en een permanente culturele samenwerking te bevorderen, waarbij geen enkel terrein a priori wordt uitgesloten.

2. Bij de vaststelling van de samenwerkingsactiviteiten en -programma's en de gemeenschappelijke activiteiten besteden de partijen bijzondere aandacht aan de jongeren en aan de geschreven en audiovisuele communicatie- en uitdrukkingsmiddelen, aan kwesties betreffende de bescherming van het erfgoed en de verbreiding van de cultuur.

3. De partijen komen overeen dat de bestaande programma's voor culturele samenwerking in de Gemeenschap of in een of meer lidstaten tot Tunesië kunnen worden uitgebreid.

TITEL VII FINANCIËLE SAMENWERKING

Artikel 75

Teneinde zoveel mogelijk bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst wordt een financiële samenwerking ten gunste van Tunesië ingesteld volgens de passende modaliteiten en met de passende financiële middelen.

Deze modaliteiten worden in overleg tussen de partijen vastgesteld met behulp van de meest geschikte instrumenten met ingang van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Naast de in titel V en titel VI genoemde terreinen heeft deze samenwerking vooral betrekking op:

- het bevorderen van hervormingen die gericht zijn op de modernisering van de economie;

- het op peil brengen van de economische infrastructuur;

- het bevorderen van particuliere investeringen en activiteiten die werkgelegenheid scheppen;

- het rekening houden met de gevolgen voor de Tunesische economie van de geleidelijke instelling van een vrijhandelszone, met name vanuit het oogpunt van het op peil brengen en de omschakeling van de industrie;

- het begeleiden van het beleid in de sociale sectoren.

Artikel 76

In het kader van de communautaire instrumenten ter ondersteuning van de programma's voor structurele aanpassing in de landen van het Middellandse-Zeegebied en in nauwe samenwerking met de Tunesische autoriteiten en andere partijen, in het bijzonder de internationale financiële instellingen, onderzoekt de Gemeenschap de geschikte middelen ter ondersteuning van de structuurmaatregelen van Tunesië die gericht zijn op het herstel van een algemeen financieel evenwicht en het scheppen van een economisch klimaat dat een versnelde groei bevordert, waarbij echter de verbetering van het sociale welzijn van de bevolking niet uit het oog wordt verloren.

Artikel 77

Met het oog op een gecoördineerde benadering van de bijzondere macro-economische en financiële problemen die zouden kunnen voortvloeien uit de geleidelijke uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst besteden de partijen bijzondere aandacht aan de ontwikkelingen in het handelsverkeer en de financiële betrekkingen tussen de Gemeenschap en Tunesië in het kader van de krachtens titel V ingestelde regelmatige economische dialoog.

TITEL VIII INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 78

Hierbij wordt een Associatieraad opgericht die eens per jaar of telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen op ministerniveau bijeenkomt op initiatief van zijn voorzitter overeenkomstig zijn reglement van orde.

Hij behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen en alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Artikel 79

1. De Associatieraad bestaat uit leden van de Raad van de Europese Unie en leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en uit leden van de regering van de Republiek Tunesië, anderzijds.

2. De leden van de Associatieraad mogen regelingen treffen om zich te doen vertegenwoordigen, overeenkomstig de daartoe in het reglement van orde van deze Associatieraad vast te stellen voorwaarden.

3. De Associatieraad stelt zijn eigen reglement van orde vast.

4. De Associatieraad wordt beurtelings voorgezeten door een lid van de Raad van de Europese Unie en door een lid van de regering van de Republiek Tunesië, zulks overeenkomstig de in het reglement van orde van deze Associatieraad neer te leggen bepalingen.

Artikel 80

De Associatieraad heeft, voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst, in de in deze overeenkomst genoemde gevallen beslissingsbevoegdheid.

Zijn besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. De Associatieraad kan ook alle nuttige aanbevelingen doen.

De besluiten en aanbevelingen van de Associatieraad worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen partijen.

Artikel 81

1. Hierbij wordt een Associatiecomité opgericht, dat toezicht houdt op het beheer van deze overeenkomst, onder voorbehoud van de aan de Raad toegekende bevoegdheden.

2. De Associatieraad kan alle of een deel van zijn bevoegdheden aan het Associatiecomité delegeren.

Artikel 82

1. Het Associatiecomité vergadert op het niveau van hoge ambtenaren en bestaat uit vertegenwoordigers van de leden van de Raad van de Europese Unie en van leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en uit vertegenwoordigers van de regering van de Tunesische Republiek, anderzijds.

2. Het Associatiecomité stelt zijn reglement van orde vast.

3. Het Associatiecomité wordt beurtelings voorgezeten door een vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en door een vertegenwoordiger van de regering van de Republiek Tunesië.

In beginsel vergadert het Associatiecomité beurtelings in de Gemeenschap en in Tunesië.

Artikel 83

Het Associatiecomité heeft een beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van deze overeenkomst, en op de terreinen waarop de Raad het comité bevoegdheden heeft toegekend.

Besluiten worden in overleg tussen de partijen genomen en zijn bindend voor de partijen die gehouden zijn de maatregelen te nemen die voor de uitvoering ervan nodig zijn.

Artikel 84

De Associatieraad kan besluiten werkgroepen of lichamen in te stellen die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

Artikel 85

De Associatieraad kan alle nuttige maatregelen nemen ter bevordering van de samenwerking en de contacten tussen het Europees Parlement en de kamer van afgevaardigden van de Republiek Tunesië, en tussen het Economisch en Sociaal Comité van de Gemeenschap en de Economische en Sociale Raad van de Republiek Tunesië.

Artikel 86

1. Elk van beide partijen mag ieder geschil dat verband houdt met de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst aan de Associatieraad voorleggen.

2. De Associatieraad kan het geschil bij besluit beslechten.

3. Elk van beide partijen is verplicht de voor de uitvoering van het in lid 2 bedoelde besluit vereiste maatregelen te treffen.

4. Indien het geschil niet overeenkomstig lid 2 kan worden beslecht, kan elk van beide partijen de andere ervan in kennis stellen dat zij een scheidsrechter heeft aangewezen, waarop de andere partij binnen twee maanden een tweede scheidsrechter moet aanwijzen. Voor de toepassing van deze procedure worden de Gemeenschap en de lidstaten geacht één der beide partijen bij het geschil te zijn.

De Associatieraad wijst een derde scheidsrechter aan.

De scheidsrechters beslissen bij meerderheid van stemmen.

Elke partij bij het geschil moet het nodige doen om de beslissing van de scheidsrechters ten uitvoer te leggen.

Artikel 87

Niets in de overeenkomst zal een overeenkomstsluitende partij beletten maatregelen te nemen:

a) die zij nodig acht om de onthulling van informatie die tegen haar vitale veiligheidsbelangen indruist, te beletten;

b) die verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie of oorlogsmateriaal of met onderzoek, ontwikkeling of productie die absoluut vereist zijn voor defensiedoeleinden, mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de concurrentievoorwaarden voor producten die niet voor specifiek militaire doeleinden bestemd zijn;

c) die zij van vitaal belang voor haar eigen veiligheid acht, in geval van ernstige binnenlandse problemen die de openbare orde bedreigen, in tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen die een oorlogsdreiging inhouden, of om verplichtingen na te komen die zij voor de bewaring van de vrede en de internationale veiligheid heeft aangegaan.

Artikel 88

Op de door deze overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd eventueel daarin neergelegde bijzondere bepalingen, geldt het volgende:

- de regelingen die de Republiek Tunesië ten opzichte van de Gemeenschap toepast, zullen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen de lidstaten, hun onderdanen dan wel hun vennootschappen;

- de regelingen die de Gemeenschap ten opzichte van de Republiek Tunesië toepast, zullen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen Tunesische onderdanen of vennootschappen.

Artikel 89

Geen enkele bepaling van de overeenkomst heeft tot gevolg:

- de uitbreiding van de door een partij toegekende voordelen op fiscaal gebied in enige internationale overeenkomst of regeling waardoor deze partij gebonden is;

- het verhinderen van de vaststelling of toepassing door een partij van enige maatregel die gericht is op het voorkomen van fraude of belastingontduiking;

- dat er afbreuk wordt gedaan aan het recht van een partij om de terzake doende bepalingen van haar fiscale wetgeving toe te passen op belastingplichtigen die zich niet in dezelfde situatie bevinden ten aanzien van hun woonplaats.

Artikel 90

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst te voldoen. Zij zien erop toe dat de in de overeenkomst aangegeven doelstellingen worden bereikt.

2. Indien een van de partijen van mening is dat de andere partij een verplichting van de overeenkomst niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. Alvorens dit te doen, behalve in bijzonder dringende gevallen, verstrekt zij de Associatieraad alle terzake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden onmiddellijk ter kennis van de Associatieraad gebracht; op verzoek van de andere partij wordt daaromtrent in de Associatieraad overleg gepleegd.

Artikel 91

De protocollen nrs. 1 tot en met 5 en de bijlagen 1 tot en met 7 en de verklaringen vormen een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 92

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met de term "partijen" bedoeld de Gemeenschap, of de lidstaten, of de Gemeenschap en haar lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, enerzijds, en Tunesië, anderzijds.

Artikel 93

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere partij opzeggen. Deze overeenkomst houdt op van toepassing te zijn zes maanden na de datum van die kennisgeving.

Artikel 94

Deze overeenkomst is van toepassing op het grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing zijn, overeenkomstig de bepalingen van genoemde Verdragen, enerzijds, en op het grondgebied van de Republiek Tunesië, anderzijds.

Artikel 95

Deze Overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 96

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de partijen elkander kennisgeving doen van het feit dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

2. Bij haar inwerkingtreding vervangt deze overeenkomst de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië en de overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Tunesië, die op 25 april 1976 te Tunis werden getekend.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Por el Reino de España

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pour la République française

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Per la Repubblica italiana

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Für die Republik Österreich

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pela República Portuguesa

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Suomen tasavallan puolesta

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

För Konungariket Sverige

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

BIJLAGE 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 2

LIJST VAN PRODUCTEN WAARNAAR IN ARTIKEL 10, LID 2, WORDT VERWEZEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 3

Tariefpost

0505100

0505900

1302120

1302130

1302140

1302190

1302200

1302310

1505100

1505900

1515601

1515609

1516200

1522000

1702909

1804000

2001909

2101200

2101300

2103301

2106100

2106900

2403100

2403910

2403990

2501001

2501009

2502000

2504100

2504900

2505100

2505900

2506100

2506210

2506290

2507001

2507002

2508100

2508200

2508300

2508401

2508409

2508500

2508600

2508700

2509000

2511200

2512000

2513110

2513190

2513210

2513290

2514000

2516110

2516120

2516210

2516220

2517100

2517200

2517300

2517410

2517490

2518100

2518200

2518300

2519100

2519900

2520100

2521000

2523300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526100

2526200

2527000

2528100

2528900

2529100

2529210

2529220

2529300

2530100

2530200

2530300

2530900

2601110

2601120

2601200

2602000

2603000

2604000

2605000

2606000

2607000

2608000

2609000

2610000

2611000

2612100

2612200

2613100

2613900

2614000

2615100

2615900

2616100

2616900

2617100

2617900

2618000

2619000

2620110

2620190

2620200

2620300

2620400

2621000

2701110

2701120

2701190

2701200

2702100

2702200

2703000

2704001

2704002

2705000

2706000

2707101

2707109

2707201

2707209

2707301

2707309

2707401

2707409

2707501

2707509

2707600

2707910

2707990

2708100

2708200

2709009

2712109

2712209

2712909

2713119

2713129

2713909

2714108

2714109

2714909

2715002

2715009

2801100

2801200

2801300

2802000

2803000

2804100

2804210

2804290

2804300

2804400

2804500

2804610

2804690

2804800

2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2809100

2810000

2811110

2811210

2811220

2811230

2812100

2812900

2813100

2813900

2814100

2814200

2815110

2815120

2815201

2815202

2815300

2816100

2816200

2816300

2817000

2818100

2818200

2818300

2819100

2820100

2820900

2821100

2821200

2823000

2824100

2824200

2824900

2825100

2825200

2825300

2825400

2825500

2825600

2825700

2825800

2825909

2826110

2826120

2826190

2826200

2826300

2826900

2827100

2827200

2827310

2827320

2827330

2827340

2827350

2827360

2827370

2827380

2827390

2827410

2827490

2827510

2827590

2827600

2828100

2828901

2828902

2828909

2829110

2829190

2829900

2830100

2830200

2830300

2830901

2830909

2831100

2831900

2832100

2832200

2832300

2833110

2833190

2833210

2833220

2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290

2833300

2833400

2834220

2835100

2835210

2835220

2835230

2835249

2835260

2835290

2835390

2836100

2836200

2836300

2836409

2836500

2836600

2836700

2836910

2836920

2836930

2836990

2839110

2839190

2839200

2839900

2840110

2840190

2840200

2840300

2841100

2841200

2841300

2841400

2841500

2841600

2841700

2841800

2841900

2842100

2842901

2842909

2844400

2846100

2846900

2847000

2848100

2848900

2849100

2849200

2849900

2850000

2851001

2851002

2851009

2901100

2901210

2901220

2901230

2901240

2901290

2902110

2902190

2902200

2902300

2902410

2902420

2902430

2902440

2902500

2902600

2902700

2903110

2903120

2903130

2903140

2903150

2903160

2903190

2903210

2903220

2903230

2903510

2903590

2903610

2903621

2903690

2904200

2904900

2905110

2905120

2905130

2905140

2905150

2905160

2905170

2905190

2905210

2905220

2905290

2905310

2905320

2905390

2905410

2905420

2905430

2905440

2905490

2905500

2906110

2906120

2906130

2906140

2906190

2906210

2906290

2907110

2907120

2907130

2907140

2907150

2907190

2907210

2907220

2907230

2907290

2907300

2908100

2908200

2908900

2909110

2909190

2909200

2909300

2909410

2909420

2909430

2909440

2909490

2909500

2909600

2910100

2910200

2910300

2910900

2911000

2912110

2912120

2912130

2912190

2912210

2912290

2912300

2912410

2912420

2912490

2912500

2912600

2913000

2914110

2914120

2914130

2914190

2914210

2914220

2914230

2914290

2914300

2914410

2914490

2914500

2914610

2914690

2914700

2915110

2915120

2915130

2915210

2915220

2915230

2915240

2915290

2915310

2915320

2915330

2915340

2915350

2915390

2915400

2915500

2915600

2915700

2915900

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190

2916200

2916310

2916320

2916330

2916390

2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200

2917310

2917320

2917330

2917340

2917350

2917360

2917370

2917390

2918110

2918120

2918130

2918140

2918150

2918160

2918170

2918190

2918210

2918220

2918230

2918290

2918300

2918900

2919000

2920100

2920901

2920909

2921110

2921120

2921190

2921210

2921220

2921290

2921300

2921410

2921420

2921430

2921440

2921450

2921490

2921510

2921590

2922110

2922120

2922130

2922190

2922210

2922220

2922290

2922300

2922410

2922420

2922490

2922500

2923100

2923200

2923900

2924100

2924210

2924290

2925110

2925190

2925200

2926100

2926200

2926900

2927000

2928000

2929100

2929900

2930100

2930200

2930300

2930400

2930900

2931002

2931009

2932110

2932130

2932190

2932210

2932290

2932901

2932909

2933110

2933190

2933210

2933290

2933310

2933390

2933400

2933510

2933590

2933610

2933690

2933710

2933790

2933900

2934100

2934200

2934300

2934901

2934909

2935000

2940000

3001100

3001200

3001901

3001909

3002100

3002200

3002310

3002390

3002900

3003101

3003109

3003201

3003209

3003311

3003319

3003391

3003399

3003401

3003409

3003901

3003909

3004101

3004109

3004201

3004209

3004311

3004319

3004321

3004329

3004391

3004399

3004401

3004409

3004501

3004509

3004901

3004909

3006200

3006300

3006400

3006500

3101000

3102100

3102210

3102290

3102300

3102400

3102500

3102600

3102700

3102800

3102900

3103100

3103200

3103900

3104100

3104200

3104300

3104900

3105100

3105200

3105300

3105400

3105510

3105590

3105600

3105901

3105909

3201100

3201200

3201300

3201900

3202100

3202900

3203000

3204110

3204120

3204130

3204140

3204150

3204160

3204170

3204190

3204200

3204900

3205000

3206100

3206200

3206300

3206410

3206420

3206430

3206490

3206500

3207100

3207200

3207300

3207400

3212100

3212901

3213100

3213900

3214900

3215901

3215902

3215909

3301110

3301120

3301130

3301140

3301190

3301210

3301220

3301230

3301240

3301250

3301260

3301291

3301299

3301300

3301901

3301902

3301903

3302900

3401111

3402120

3402130

3402191

3403111

3403119

3403191

3403199

3403910

3403990

3404100

3404200

3404900

3405200

3405300

3405400

3405901

3405909

3407001

3407002

3407009

3501100

3501900

3502100

3502900

3503001

3503009

3504000

3505100

3505200

3506910

3506991

3506992

3506999

3507100

3507900

3701100

3701200

3701910

3701990

3702100

3702200

3702310

3702320

3702390

3702410

3702420

3702430

3702440

3702510

3702520

3702530

3702540

3702550

3702560

3702910

3702920

3702930

3702940

3702950

3703100

3703200

3703900

3705100

3705200

3705900

3707100

3707900

3801100

3801200

3801300

3801900

3802100

3802900

3803000

3804001

3804009

3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806901

3806909

3807000

3809100

3809910

3809920

3809990

3810100

3810900

3811110

3811190

3811210

3811290

3811900

3812100

3812200

3812300

3814000

3815110

3815120

3815190

3815900

3816000

3817100

3817200

3818000

3820000

3821000

3822000

3823100

3823200

3823300

3823400

3823500

3823600

3823901

3823902

3823903

3901100

3901200

3901300

3901901

3901909

3902200

3902300

3902901

3902909

3903110

3903190

3903200

3903300

3903901

3903909

3904100

3904210

3904300

3904400

3904500

3904610

3904901

3904909

3905190

3905200

3905901

3905909

3906100

3906909

3907100

3907200

3907300

3907400

3907600

3907910

3907991

3907999

3908100

3908900

3909102

3909109

3909201

3909209

3909301

3909309

3909401

3909409

3909501

3909509

3910001

3910009

3911100

3911900

3912110

3912120

3912200

3912310

3912390

3912900

3913100

3913900

3914000

3918101

3918102

3918901

3918902

3919900

3921120

3921140

3921190

3926201

3926902

3926903

3926904

3926907

4001100

4001210

4001220

4001290

4001300

4002110

4002190

4002200

4002310

4002390

4002410

4002490

4002510

4002590

4002600

4002700

4002800

4002910

4002990

4003000

4004000

4005100

4005200

4005910

4005990

4006100

4006900

4007000

4009201

4009209

4009301

4009309

4009401

4009409

4009501

4009509

4010101

4010102

4010109

4010910

4010991

4010992

4010999

4011300

4014100

4014901

4014909

4015110

4015190

4015900

4016100

4016940

4016951

4016959

4016991

4016999

4017001

4017002

4101100

4101210

4101220

4101290

4101300

4101400

4102100

4102210

4102290

4103100

4103200

4103900

4104101

4104102

4104221

4104291

4104311

4104391

4105121

4105201

4106121

4106201

4107210

4107290

4107900

4111000

4204001

4204009

4401100

4401210

4401220

4401300

4402001

4402009

4403100

4403200

4403310

4403320

4403330

4403340

4403350

4403910

4403920

4403990

4404100

4404200

4405000

4413001

4413009

4417001

4421902

4421903

4501100

4501900

4601200

4601910

4601990

4602100

4602900

4701000

4702000

4703110

4703190

4703210

4703290

4704110

4704190

4704210

4704290

4705000

4706100

4706910

4706920

4706990

4801000

4802200

4802300

4802400

4805400

4811391

4811902

4812000

4813900

4822100

4823300

4823511

4823901

4823904

4904009

4905100

4905910

4905990

4908101

4908901

4911101

5001000

5002000

5003100

5003900

5004000

5005000

5006001

5006002

5007100

5007201

5007209

5007901

5007909

5101110

5101190

5101210

5101290

5101300

5102100

5102200

5103100

5103200

5103300

5104000

5105100

5105210

5105290

5105300

5105400

5107100

5108100

5108200

5109100

5109900

5110001

5110002

5202910

5203000

5204110

5204190

5204200

5207100

5207900

5301100

5301210

5301290

5301300

5302100

5302900

5303100

5303900

5304100

5304900

5305110

5305190

5305210

5305290

5305911

5305919

5305991

5305999

5306100

5306200

5307100

5307200

5308100

5308200

5308300

5308900

5309110

5309190

5309210

5309290

5310101

5310109

5310901

5310909

5311001

5311002

5311003

5311004

5311009

5402100

5402200

5402310

5402320

5402330

5402390

5402410

5402420

5402430

5402490

5402510

5402520

5402590

5402610

5402620

5402690

5403100

5403200

5403310

5403320

5403330

5403390

5403410

5403420

5403490

5404100

5404900

5405001

5405009

5406100

5406200

5501100

5501200

5501300

5501900

5502001

5502002

5502009

5503100

5503200

5503300

5503400

5503900

5504100

5504901

5504909

5506100

5506200

5506300

5506900

5507001

5507002

5507009

5509520

5511100

5511200

5511300

5603001

5603002

5603009

5604100

5604200

5604900

5605000

5606001

5606002

5606003

5606009

5607109

5607309

5607909

5608110

5608190

5608900

5609000

5801101

5801102

5801210

5801220

5801230

5801240

5801250

5801260

5801310

5801320

5801330

5801340

5801350

5801360

5801901

5801902

5806311

5806312

5806321

5806322

5806391

5806392

5809000

5902100

5902200

5902900

5903100

5903200

5903900

5905001

5905009

5908000

5909000

5910000

5911100

5911200

5911310

5911320

5911400

5911901

5911902

5911909

6115921

6115931

6117801

6217100

6217900

6307200

6502009

6507000

6603100

6603200

6603900

6804101

6804109

6804211

6804219

6804300

6806100

6806200

6806900

6807100

6807900

6810110

6810200

6812101

6812109

6812200

6812300

6812400

6812500

6812600

6812700

6812900

6814100

6814900

6815100

6815200

6815910

6815990

6902100

6902201

6902901

6903100

6903201

6903900

6904101

6904109

6904901

6904909

6905101

6906001

6906009

6909119

6909199

7002100

7002200

7002310

7002320

7002390

7003110

7003190

7003200

7003300

7004100

7005210

7005290

7010901

7010902

7011100

7011200

7011900

7014000

7015100

7017100

7017200

7017900

7019100

7019200

7019310

7019320

7019390

7019900

7020002

7104101

7104201

7104901

7201100

7201200

7201300

7201400

7202110

7202190

7202210

7202290

7202300

7202410

7202490

7202500

7202600

7202700

7202800

7202910

7202920

7202930

7202990

7203100

7203900

7205100

7205210

7205290

7206900

7208110

7208120

7208130

7208140

7208210

7208220

7208230

7208240

7208320

7208410

7208420

7209310

7209320

7209330

7209410

7209420

7209430

7209900

7210319

7210391

7210399

7210419

7210491

7210499

7210701

7210709

7210901

7210909

7211110

7211120

7211190

7211210

7211220

7211290

7211300

7211410

7211490

7211900

7212219

7212291

7212299

7212309

7212401

7212409

7212501

7212509

7212601

7212609

7213209

7213390

7213490

7213501

7213509

7214100

7214309

7214409

7214509

7214600

7215100

7215200

7215300

7215400

7215900

7216100

7216220

7216310

7216320

7216330

7216400

7216500

7216609

7216900

7217121

7217129

7217139

7217199

7217219

7217229

7217239

7217299

7217319

7217329

7217339

7217399

7218100

7218900

7301200

7302100

7302200

7302300

7302400

7302900

7303000

7304200

7305110

7307210

7307220

7307230

7307290

7307930

7307990

7312900

7315111

7315119

7315121

7315129

7315190

7315200

7315810

7315890

7315900

7317002

7318161

7319100

7319200

7319300

7319900

7321901

7326190

7326901

7326902

7326903

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220

7403230

7403290

7405000

7406100

7406200

7407100

7407220

7407290

7408111

7408119

7408210

7408220

7408290

7409119

7409199

7409219

7409299

7409311

7409319

7409391

7409399

7409401

7409409

7409901

7409909

7410210

7410220

7412100

7414100

7414900

7416000

7417009

7419100

7419910

7419991

7501100

7501200

7502100

7502200

7504000

7505110

7505120

7505210

7505220

7506100

7506200

7507110

7507120

7507200

7508001

7508009

7601100

7601200

7603100

7603200

7604101

7604102

7604291

7604292

7605110

7605190

7605210

7605290

7606119

7606121

7606129

7606919

7606921

7606929

7607110

7609000

7613000

7614900

7616902

7616903

7616904

7616905

7801100

7801910

7801990

7803001

7803002

7804111

7804112

7804191

7804192

7804200

7806001

7806009

7901110

7901120

7901200

7903100

7903900

7904000

7905000

7906001

7906002

7907100

7907901

8001100

8001200

8003001

8003009

8004000

8005100

8005200

8006001

8007001

8007002

8007009

8101100

8101920

8101930

8101990

8102100

8102910

8102920

8102930

8102990

8103100

8103900

8104110

8104200

8104300

8104901

8104909

8105900

8106000

8107100

8107900

8108100

8108900

8110001

8110009

8111001

8111009

8112190

8112200

8112400

8112910

8112990

8201500

8201600

8202400

8203300

8203400

8204200

8208300

8208901

8209000

8210000

8211940

8212109

8212201

8212209

8212909

8214109

8301500

8301701

8302600

8305100

8305900

8307100

8311900

8401200

8402900

8403900

8405900

8406110

8406190

8406900

8407100

8407210

8407290

8407900

8409100

8410900

8411910

8411990

8412100

8412900

8414200

8414900

8418696

8419310

8419901

8419902

8419909

8420990

8421120

8421910

8422110

8422190

8423890

8425200

8425310

8425410

8428400

8428600

8428900

8430200

8431100

8431200

8431410

8431420

8431490

8432801

8432901

8433110

8433190

8437100

8437800

8437900

8442400

8443900

8448330

8448410

8448420

8450200

8450909

8451210

8452210

8452290

8452300

8453900

8454900

8455900

8462310

8462490

8466910

8466920

8466930

8466940

8467110

8467190

8467810

8467890

8467910

8467920

8467990

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470101

8470109

8470210

8470290

8470300

8470400

8470900

8472100

8472200

8472300

8473100

8473210

8473290

8473300

8473400

8474320

8475900

8477900

8478100

8478900

8480300

8480710

8481101

8481109

8481200

8481300

8481400

8481801

8482100

8482200

8482300

8482400

8482500

8482800

8482910

8482990

8485100

8485900

8501100

8501310

8501511

8501512

8502201

8502202

8504230

8504311

8504312

8504500

8504900

8505110

8505190

8505900

8506901

8506909

8507301

8507309

8507400

8507800

8507901

8507902

8507904

8507909

8508100

8508200

8508800

8508900

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510900

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800

8511900

8512100

8512201

8512300

8512400

8513101

8513900

8515900

8516103

8516310

8516320

8516330

8516400

8516500

8516720

8516790

8516800

8517200

8517400

8518211

8518300

8518400

8519290

8519310

8519390

8519400

8520100

8520200

8521100

8521900

8522100

8523110

8523120

8523130

8523209

8524100

8524210

8524220

8524230

8524901

8526100

8526910

8526920

8527311

8527312

8527321

8527322

8530100

8530800

8530900

8532100

8532210

8532220

8532230

8532240

8532250

8532290

8532300

8532900

8533100

8533210

8533290

8533310

8533900

8535210

8535290

8535400

8536410

8539210

8539229

8539310

8539391

8539400

8540110

8540120

8540200

8540300

8540410

8540420

8540810

8540890

8540910

8540990

8541100

8541210

8541290

8541300

8541400

8541500

8541600

8542110

8542190

8542200

8542800

8542900

8543200

8543800

8543900

8545110

8545190

8545200

8545900

8546200

8547100

8603100

8603900

8606100

8606200

8606300

8606910

8606920

8607191

8607192

8607199

8607210

8607290

8607300

8607910

8607990

8608009

8701100

8701300

8701900

8703212

8703222

8703322

8801100

8801900

8803100

8803200

8803300

8803900

8904000

8906009

9001100

9001200

9002110

9002190

9002200

9002900

9004903

9005100

9005801

9005809

9005901

9005909

9006200

9006301

9006309

9006400

9006510

9006520

9006530

9006590

9006610

9006620

9006690

9006910

9006990

9007110

9007191

9007199

9007210

9007290

9007910

9007920

9008100

9008300

9008900

9009110

9009120

9009210

9009220

9009300

9009900

9010300

9010900

9011900

9013900

9014100

9014200

9014800

9014900

9015300

9015900

9017109

9017209

9017300

9017809

9017900

9018110

9018190

9018200

9018320

9018390

9018410

9018491

9018499

9018500

9018902

9018903

9018904

9018909

9019100

9019200

9020000

9021211

9021291

9022110

9022210

9022900

9024900

9025190

9025209

9025900

9026900

9027400

9027901

9027909

9028100

9028209

9028900

9029201

9029209

9029900

9030900

9031900

9032100

9032900

9033000

9107000

9108110

9108120

9108190

9108200

9108910

9108990

9109110

9109190

9109900

9110110

9110120

9110190

9110900

9114100

9114200

9114300

9114400

9114900

9201100

9201200

9201900

9202100

9202900

9203000

9204100

9204200

9205100

9205900

9206000

9207100

9207900

9208100

9208900

9209100

9209200

9209300

9209910

9209920

9209930

9209940

9209990

9402102

9402902

9402909

9405501

9502910

9502991

9506110

9506120

9506190

9506290

9506310

9506320

9506390

9506400

9506510

9506590

9506610

9506690

9506700

9506910

9506990

9507100

9507201

9507202

9507300

9507900

9508000

9603500

9603901

9603909

9606300

9607201

9608103

9608409

9608600

9609200

BIJLAGE 4

Tariefpost

1302320

1506000

1521100

1521900

2008910

2101100

2103100

2205100

2205900

2503100

2503900

2510100

2510200

2511101

2511109

2515110

2515200

2516901

2516902

2520200

2522100

2530400

2710001

2710003

2710005

2710009

2713209

2804700

2805400

2806200

2808000

2811190

2811290

2819900

2822000

2828903

2834109

2834299

2837110

2837190

2837200

2838000

2843100

2843210

2843290

2843300

2843900

2844100

2844200

2844300

2844500

2845100

2845900

2902900

2903290

2903300

2903400

2903622

2904100

2931001

2932120

2936100

2936210

2936220

2936230

2936240

2936250

2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100

2937210

2937220

2937290

2937910

2937920

2937990

2938100

2938900

2939100

2939210

2939290

2939300

2939400

2939500

2939600

2939700

2939901

2939909

2941100

2941200

2941300

2941400

2941500

2941900

2942000

3208101

3208102

3208103

3208201

3208202

3208203

3208901

3208902

3208903

3209101

3209102

3209901

3209902

3210001

3210002

3210003

3211000

3212902

3214101

3214109

3215190

3302100

3401193

3406000

3601001

3601009

3602001

3602002

3602003

3602004

3602009

3603001

3603002

3603003

3603009

3604100

3604901

3604902

3604909

3605000

3606901

3701300

3808301

3808302

3808309

3823909

3902100

3904220

3904690

3905510

3906901

3907501

3907509

3909101

3915100

3915200

3915300

3915900

3916100

3916200

3916900

3917100

3917210

3917220

3917230

3917290

3917310

3917320

3917330

3917390

3917400

3919100

3920200

3920420

3920510

3920590

3920610

3920620

3920630

3920690

3920710

3920720

3920731

3920739

3920790

3920910

3920920

3920930

3920940

3920990

3921110

3921130

3921900

3922100

3922200

3922900

3923100

3923211

3923219

3923291

3923299

3923300

3923400

3923500

3923900

3924100

3924900

3925101

3925109

3925200

3925300

3925900

3926100

3926209

3926300

3926400

3926901

3926905

3926906

3926909

4011101

4011202

4011203

4011209

4104109

4104210

4104229

4104299

4104319

4104399

4105110

4105129

4105190

4105209

4106110

4106129

4106190

4106209

4107100

4108000

4109000

4110000

4201000

4205001

4205002

4206101

4206109

4206900

4301100

4301200

4301300

4301400

4301500

4301600

4301700

4301800

4301900

4302110

4302120

4302130

4302190

4302200

4302300

4303100

4303900

4304000

4409100

4409200

4412110

4412120

4412190

4412210

4412290

4412910

4412990

4414000

4415100

4415200

4416000

4417002

4417009

4418100

4418200

4418300

4418400

4418500

4418901

4418909

4420100

4420900

4421100

4421901

4421904

4421909

4502000

4503100

4503900

4504100

4504900

4601100

4707100

4707200

4707300

4707900

4804110

4804190

4805100

4805221

4805222

4805229

4805230

4805291

4805299

4805300

4805500

4806100

4806200

4806300

4806400

4807100

4807910

4807990

4808200

4808300

4908900

4810110

4810120

4810210

4810290

4810310

4810320

4810390

4810991

4810992

4811100

4811310

4811399

4811400

4811901

4813100

4813200

4814100

4814200

4814300

4814900

4815000

4818500

4823200

4823400

4823902

4823903

4823905

4904001

4907003

4907009

4908102

4908109

4908902

4908909

4909000

4910001

4910009

4911109

4911910

4911990

5106100

5106200

5107200

5111110

5111190

5111200

5111300

5111900

5112110

5112190

5112200

5112300

5112900

5113001

5113002

5202100

5202990

5205110

5205120

5205130

5205140

5205150

5205210

5205220

5205230

5205240

5205250

5205310

5205320

5205330

5205340

5205350

5205410

5205420

5205430

5205440

5205450

5206110

5206120

5206130

5206140

5206150

5206210

5206220

5206230

5206240

5206250

5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420

5206430

5206440

5206450

5401101

5401102

5401201

5401202

5407100

5407200

5407300

5407410

5407420

5407430

5407440

5407510

5407520

5407530

5407540

5407600

5407710

5407720

5407730

5407740

5407810

5407820

5407830

5407840

5407910

5407920

5407930

5407940

5408100

5408210

5408220

5408230

5408240

5408310

5408320

5408330

5408340

5505100

5505200

5508101

5508109

5508201

5508209

5509110

5509120

5509210

5509220

5509310

5509320

5509410

5509420

5509510

5509530

5509590

5509610

5509620

5509690

5509910

5509920

5509990

5510110

5510120

5510200

5510300

5510900

5513110

5513120

5513130

5513190

5513210

5513220

5513230

5513290

5513310

5513320

5513330

5513390

5513410

5513420

5513430

5513490

5514110

5514120

5514130

5514190

5514210

5514220

5514230

5514290

5514310

5514320

5514330

5514390

5514410

5514420

5514430

5514490

5516110

5516120

5516130

5516140

5516210

5516220

5516230

5516240

5516310

5516320

5516330

5516340

5516410

5516420

5516430

5516440

5516910

5516920

5516930

5516940

5601211

5601212

5601221

5601222

5601229

5601291

5601299

5601300

5602100

5602210

5602290

5602900

5607101

5607210

5607291

5607299

5607301

5607410

5607491

5607499

5607501

5607509

5607901

5702200

5704100

5704900

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900

5804100

5804210

5804290

5806100

5806200

5806319

5806329

5806399

5806400

5807101

5807109

5807901

5807909

5808100

5808901

5808902

5808909

5810100

5810910

5810920

5810990

5811001

5811002

5811003

5811009

5901100

5901900

5904100

5904910

5904920

5906100

5906910

5906990

5907001

5907002

5907009

6001101

6001102

6001103

6001104

6001109

6001210

6001220

6001291

6001299

6001910

6001920

6001991

6001999

6116100

6117809

6117900

6301100

6306111

6306112

6306121

6306122

6306191

6306192

6306210

6306220

6306290

6306310

6306390

6306410

6306490

6306911

6306919

6306991

6306999

6307900

6308000

6402110

6403110

6406200

6406910

6406991

6406992

6406999

6501001

6501009

6502001

6503000

6504000

6505100

6505901

6505902

6505903

6505909

6506100

6506910

6506920

6506990

6601100

6601911

6601919

6601991

6601999

6602000

6701001

6701009

6702100

6702900

6703000

6704110

6704190

6704200

6704900

6801000

6802101

6802102

6802220

6802230

6802290

6802920

6802930

6802990

6803000

6804221

6804222

6804223

6804224

6804225

6804229

6804230

6805100

6805200

6805300

6808000

6809110

6809190

6809900

6810190

6810910

6810990

6811100

6811200

6811300

6811900

6813100

6813900

6901001

6901002

6901003

6901009

6902209

6902909

6903209

6905109

6905901

6905909

6907100

6907901

6908101

6908102

6908108

6908109

6909900

6914101

6914109

6914901

6914909

7001000

7004900

7005100

7005301

7005309

7006000

7007111

7007119

7007190

7007211

7007219

7007290

7008000

7009100

7009910

7009920

7010909

7015901

7015909

7016100

7016901

7016909

7018100

7018200

7018901

7018909

7117110

7117191

7117192

7117193

7117199

7117900

7204100

7204210

7204290

7204300

7204410

7204490

7204500

7206100

7208310

7208330

7208340

7208350

7208430

7208440

7208450

7208900

7210311

7210411

7212211

7212301

7213201

7213310

7213410

7214301

7214401

7214402

7214403

7214501

7214502

7214503

7216601

7217111

7217112

7217119

7217122

7217131

7217132

7217191

7217192

7217211

7217212

7217221

7217222

7217231

7217232

7217291

7217292

7217311

7217312

7217321

7217322

7217331

7217332

7217391

7217392

7301100

7304100

7304310

7304931

7304399

7305120

7305310

7305390

7305900

7306100

7306200

7306400

7306500

7308100

7309000

7310100

7310210

7310290

7313000

7314110

7314420

7314490

7317004

7317009

7318110

7318130

7318140

7318151

7318153

7318154

7318169

7318190

7318210

7318220

7318240

7318290

7320209

7320900

7321130

7321821

7321830

7321902

7321903

7321909

7322900

7323100

7323910

7323920

7323939

7323941

7323949

7323990

7324100

7324211

7324219

7324291

7324299

7324901

7324902

7324909

7326200

7326904

7404000

7407210

7410110

7410120

7411101

7411210

7411220

7411290

7413000

7415100

7415210

7415290

7415310

7415320

7415390

7417001

7418100

7418200

7419999

7503000

7602000

7606111

7606911

7607191

7607199

7607201

7607209

7608201

7608209

7611000

7612900

7614100

7615200

7616100

7616901

7616909

7802000

7803003

7805001

7805002

7806002

7902000

7907909

8002000

8006002

8101910

8104190

8105100

8109100

8109900

8112110

8112300

8113000

8201100

8201200

8201300

8201400

8201900

8202310

8202320

8202990

8205100

8205200

8205300

8205510

8205590

8205600

8205700

8205800

8206000

8207200

8207300

8207400

8207500

8207600

8207700

8207800

8207900

8208200

8208400

8208909

8212901

8213000

8214101

8214102

8214200

8214901

8214909

8301600

8301709

8302200

8302300

8302490

8304000

8305200

8306100

8306210

8306290

8306300

8307900

8308100

8308200

8308901

8308902

8308909

8309100

8309901

8309902

8309909

8310000

8311200

8311300

8401100

8401300

8401400

8402190

8402200

8404900

8407310

8407320

8407330

8407340

8408200

8408909

8409910

8409990

8413110

8413200

8413910

8413920

8414510

8414600

8415819

8415831

8415839

8415900

8416100

8416900

8417200

8417900

8418290

8418694

8418695

8418699

8418991

8418992

8418993

8418994

8418995

8418999

8419110

8419190

8419819

8421991

8421992

8421999

8422900

8423100

8423900

8424890

8424900

8425490

8426910

8427900

8428320

8428500

8431310

8431390

8432909

8433200

8433300

8433510

8436290

8436800

8436910

8436990

8438100

8438900

8439910

8439990

8440900

8441900

8448200

8448510

8448590

8449000

8450901

8450902

8451900

8452100

8452900

8462290

8462910

8465990

8468900

8474900

8476110

8476190

8476900

8479820

8479900

8480200

8481901

8481902

8481909

8483100

8483200

8483300

8483400

8483500

8483600

8483900

8484100

8484909

8502301

8502302

8503000

8504402

8504403

8504409

8506200

8512209

8512900

8513109

8514100

8514900

8515310

8516101

8516210

8516602

8516609

8516710

8516901

8516902

8516909

8517101

8517301

8517302

8517309

8517810

8517901

8517909

8518100

8518219

8518220

8518291

8518299

8518500

8518900

8519100

8519210

8519910

8519990

8520310

8520390

8520900

8522900

8523902

8523903

8523909

8524905

8524906

8524907

8524909

8525101

8525102

8525300

8527110

8527190

8527210

8527290

8527313

8527314

8527323

8527329

8527391

8527392

8527393

8527394

8527399

8527900

8529109

8529902

8529903

8529905

8529909

8531200

8531800

8531900

8534000

8535100

8535300

8535901

8535909

8536100

8536209

8536499

8536502

8536619

8536699

8536903

8538100

8538900

8539100

8539291

8539299

8539399

8539900

8540490

8541900

8543100

8544111

8544119

8544190

8544301

8544309

8544591

8544592

8544601

8544602

8544700

8546100

8546900

8547200

8547900

8548000

8605000

8606990

8607120

8702900

8703100

8703211

8703213

8703219

8703221

8703223

8703224

8703229

8703231

8703232

8703239

8703241

8703242

8703249

8703311

8703312

8703319

8703321

8703329

8703331

8703332

8703339

8703901

8703902

8703909

8704101

8704109

8704211

8704221

8704229

8704319

8704321

8704329

8704900

8705100

8705200

8705300

8705400

8705901

8705909

5706001

5706009

8707100

8707900

8708100

8708210

8708290

8708390

8708400

8708500

8708600

8708700

8708930

8708940

8708991

8708999

8709190

8709900

8710000

8711301

8711309

8711401

8711409

8711500

8711900

8714199

8714930

8714940

8714960

8714999

8715002

8716900

8802111

8802119

8802121

8802129

8802201

8802209

8802301

8802309

8802401

8802409

8802500

8804000

8805100

8805200

8903100

8903910

8903920

8903990

8906001

8907100

8907900

9001300

9001400

9001500

9001900

9004101

9004901

9004904

9017201

9017801

9025111

9025201

9025801

9028201

9028309

9032891

9032892

9101111

9101112

9101121

9101122

9101191

9101192

9101211

9101212

9101291

9101292

9101911

9101912

9101991

9101992

9103101

9103109

9103901

9103909

9104000

9105111

9105119

9105191

9105199

9105211

9105219

9105291

9105299

9105911

9105919

9105991

9105999

9106100

9106200

9106900

9111101

9111102

9111200

9111800

9111901

9111902

9111909

9112100

9112801

9112809

9112901

9112909

9113100

9113200

9113901

9113909

9301000

9302000

9303100

9303200

9303300

9303900

9304000

9305100

9305210

9305290

9305901

9305909

9306100

9306210

9306290

9306301

9306309

9306901

9306909

9307000

9401100

9401801

9401901

9401902

9401909

9402109

9402901

9403901

9403902

9403909

9405101

9405102

9405103

9405104

9405109

9405201

9405202

9405203

9405204

9405209

9405300

9405401

9405402

9405403

9405404

9405405

9405409

9405509

9405600

9405911

9405919

9405920

9405991

9405999

9406000

9501000

9502999

9503100

9503200

9503300

9504100

9504200

9504300

9504401

9504409

9504900

9505100

9505900

9506210

9601101

9601109

9601901

9601902

9601903

9601909

9602001

9602002

9602009

9603100

9603210

9603290

9603300

9603400

9604000

9605000

9606101

9606102

9606210

9606220

9606290

9607110

9607190

9607209

9608101

9608201

9608203

9608206

9608209

9608311

8608319

9608391

9608401

9608501

9608911

9608919

9608999

9609901

9609909

9610000

9611000

9612200

9613100

9613201

9613209

9613301

9613309

9613801

9613809

9613901

9613909

9614100

9614201

9614209

9614900

9615110

9615190

9615901

9615902

9615909

9616100

9616200

9617000

9618000

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

9705000

9706000

BIJLAGE 5

Tariefpost

0509009

1212200

1517900

1518000

2008110

2103200

2103302

2103900

2104100

2104200

2202100

2202900

2207101

2207109

2207201

2207209

2208100

2208901

2208902

2208909

2515121

2515129

2522200

2522300

2523100

2523210

2523290

2523900

2620500

2620900

2710007

2806100

2807000

2809200

2825901

2834219

3005100

3005900

3006100

3006600

3215110

3303001

3303002

3303003

3303004

3304100

3304200

3304300

3304910

3304990

3305100

3305200

3305300

3305901

3305909

3306100

3306900

3307101

3307109

3307200

3307300

3307410

3307490

3307900

3401119

3401191

3401192

3401200

3402110

3402199

3402200

3402900

3405100

3506100

3606100

3606909

3808101

3808109

3808201

3808209

3808401

3808409

3808901

3808909

3813000

3819000

3920100

3920300

3920410

3923212

3923292

4008110

4008190

4008210

4008290

4009101

4009109

4011009

4011201

4011400

4011500

4011910

4011991

4011992

4011993

4011994

4011995

4011999

4012101

4012109

4012201

4012209

4012900

4013101

4013109

4013200

4013901

4013909

4016910

4016920

4016930

4016992

4016993

4202110

4202120

4202190

4202210

4202220

4202290

4202310

4202320

4202390

4202911

4202919

4202921

4202929

4202991

4202999

4203101

4203102

4203109

4203210

4203291

4203299

4203301

4203309

4203400

4205009

4407100

4407210

4407220

4407230

4407910

4407920

4407990

4408101

4408109

4408201

4408209

4408901

4408909

4410100

4410900

4411110

4411190

4411210

4411290

4411310

4411390

4411910

4411990

4419000

4802100

4802510

4802521

4802529

4802530

4802600

4803001

4803009

4804210

4804290

4804310

4804390

4804410

4804420

4804490

4804510

4804520

4804590

4805210

4805600

4805700

4805800

4808100

4809100

4809200

4809900

4810910

4810999

4811210

4811290

4811909

4816100

4816200

4816300

4816900

4817100

4817200

4817300

4818100

4818200

4818300

4818401

4818402

4818409

4818900

4819100

4819201

4819209

4819300

4819400

4819500

4819600

4820100

4820200

4820300

4820400

4820501

4820509

4820900

4821100

4821900

4822901

4822909

4823110

4823190

4823519

4823590

4823600

4823700

4823909

4901911

4901912

4901991

4901992

5208110

5208120

5208130

5208190

5208210

5208220

5208230

5208290

5208310

5208320

5208330

5208390

5208410

5208420

5208430

5208490

5208510

5208520

5208530

5208590

5209110

5209120

5209190

5209210

5209220

5209290

5209310

5209320

5209390

5209410

5209420

5209430

5209490

5209510

5209520

5209590

5210110

5210120

5210190

5210210

5210220

5210290

5210310

5210320

5210390

5210410

5210420

5210490

5210510

5210520

5210590

5211110

5211120

5211190

5211210

5211220

5211290

5211310

5211320

5211390

5211410

5211420

5211430

5211490

5211510

5211520

5211590

5212110

5212120

5212130

5212140

5212150

5212210

5212220

5212230

5212240

5212250

5512110

5512190

5512210

5512290

5512910

5512990

5515110

5515120

5515130

5515190

5515210

5515220

5515290

5515910

5515920

5515990

5601100

5703100

5703200

5703300

5703900

6002100

6002200

6002300

6002410

6002420

6002430

6002491

6002499

6002910

6002920

6002930

6002991

6002999

6101100

6101200

6101300

6101901

6101909

6102100

6102200

6102300

6102901

6102909

6103110

6103120

6103191

6103199

6103210

6103220

6103230

6103291

6103299

6103310

6103320

6103330

6103391

6103399

6103410

6103420

6103430

6103491

6103499

6104110

6104120

6104130

6104191

6104199

6104210

6104220

6104230

6104291

6104299

6104310

6104320

6104330

6104391

6104399

6104410

6104420

6104430

6104440

6104491

6104499

6104510

6104520

6104530

6104591

6104599

6104610

6104620

6104630

6104691

6104699

6105100

6105200

6105901

6105909

6106100

6106200

6106901

6106909

6107110

6107120

6107191

6107199

6107210

6107220

6107291

6107299

6107910

6107920

6107991

6107992

6107999

6108110

6108191

6108199

6108210

6108220

6108291

6108299

6108310

6108320

6108391

6108399

6108910

6108920

6108991

6108999

6109100

6109901

6109902

6109909

6110100

6110200

6110300

6110901

6110909

6111100

6111200

6111300

6111901

6111909

6112110

6112120

6112191

6112199

6112200

6112310

6112391

6112399

6112410

6112491

6112499

6113000

6114100

6114200

6114300

6114901

6114909

6115110

6115120

6115191

6115199

6115201

6115202

6115209

6115910

6115929

6115939

6115991

6115999

6116910

6116920

6116930

6116991

6116999

6117101

6117102

6117103

6117109

6117201

6117202

6117203

6117209

6201110

6201120

6201130

6201191

6201199

6201910

6201920

6201930

6201991

6201999

6202110

6202120

6202130

6202191

6202199

6202910

6202920

6202930

6202991

6202999

6203110

6203120

6203191

6203199

6203210

6203220

6203230

6203291

6203299

6203310

6203320

6203330

6203391

6203399

6203410

6203420

6203430

6203491

6203499

6204110

6204120

6204130

6204191

6204199

6204210

6204220

6204230

6204291

6204299

6204310

6204320

6204330

6204391

6204399

6204410

6204420

6204430

6204440

6204491

6204499

6204510

6204520

6204530

6204591

6204599

6204610

6204620

6204630

6204691

6204699

6205100

6205200

6205300

6205901

6205909

6206100

6206200

6206300

6206400

6206900

6207110

6207191

6207199

6207210

6207220

6207291

6207299

6207910

6207920

6207991

6207999

6208110

6208191

6208199

6208210

6208220

6208291

6208299

6208910

6208920

6208991

6208999

6209100

6209200

6209300

6209901

6209909

6210100

6210200

6210300

6210400

6210500

6211111

6211112

6211119

6211121

6211122

6211129

6211200

6211311

6211319

6211321

6211329

6211331

6211339

6211391

6211392

6211399

6211411

6211419

6211421

6211429

6211431

6211439

6211491

6211492

6211499

6212101

6212109

6212201

6212209

6212301

6212309

6212901

6212909

6213100

6213200

6213900

6214100

6214200

6214300

6214400

6214900

6215100

6215200

6215900

6216001

6216009

6301200

6301300

6301400

6301900

6302100

6302210

6302220

6302290

6302310

6302320

6302390

6302400

6302510

6302520

6302530

6302590

6302601

6302602

6302910

6302920

6302930

6302990

6303110

6303120

6303190

6303910

6303920

6303990

6304110

6304190

6304910

6304920

6304930

6304990

6305100

6305200

6305310

6305390

6305900

6310101

6310109

6310901

6310909

6401100

6401910

6401920

6401990

6402190

6402200

6402300

6402910

6402990

6403190

6403200

6403300

6403400

6403510

6403590

6403910

6403990

6404110

6404191

6404199

6404201

6464209

6405100

6405200

6405900

6406101

6406109

6802210

6802910

6907902

6907909

6908901

6908902

6908908

6908909

6910100

6910900

6911101

6911109

6911901

6911909

6912001

6912002

6912003

6912009

6913100

6913901

6913909

7010100

7012000

7013100

7013210

7013291

7013292

7013299

7013310

7013320

7013391

7013399

7013910

7013991

7013992

7013999

7020001

7020009

7101101

7101102

7101210

7101220

7102100

7102210

7102290

7102310

7102390

7103101

7103109

7103911

7103919

7103991

7103999

7104109

7104209

7104909

7105100

7105900

7106100

7106910

7106921

7106922

7106929

7107001

7107002

7108110

7108121

7108129

7108131

7108139

7108200

7109000

7110110

7110191

7110192

7110199

7110210

7110291

7110299

7110310

7110391

7110399

7110410

7110491

7110499

7111000

7112100

7112200

7112900

7113111

7113112

7113113

7113114

7113119

7113191

7113192

7113193

7113194

7113195

7113196

7113197

7113198

7113199

7113201

7113202

7113203

7113209

7114111

7114119

7114191

7114192

7114193

7114199

7114201

7114209

7115100

7115901

7115902

7115903

7115909

7116101

7116109

7116201

7116209

7118101

7118109

7118901

7118902

7118909

7207110

7207120

7207190

7207200

7213100

7214200

7216211

7216219

7306300

7306600

7306900

7307110

7307190

7307910

7307920

7308200

7308300

7308400

7308901

7308909

7311000

7312100

7314190

7314200

7314300

7314410

7314500

7315820

7316000

7317001

7317003

7318120

7318159

7318231

7318232

7318239

7320101

7320109

7320201

7321111

7321119

7321120

7321810

7321829

7322110

7322190

7323931

7325100

7325910

7325990

7326110

7326905

7326909

7409111

7409191

7409211

7409291

7411109

7412200

7419994

7604103

7604210

7604293

7608100

7610100

7610900

7612100

7615100

7616906

8202100

8202200

8202910

8203100

8203200

8204110

8204120

8205400

8205900

8208100

8211100

8211911

8211912

8211919

8211921

9211929

8211931

8211932

8211939

8212101

8215100

8215200

8215910

8215990

8301100

8301200

8301300

8301400

8302100

8302410

8302420

8302500

8303000

8311100

8403101

8403109

8408100

8408901

8413301

8413302

8413309

8413702

8413709

8413811

8413812

8413819

8415100

8415811

8415820

8418100

8418210

8418220

8418300

8418400

8418500

8418610

8418691

8418692

8418693

8418910

8419811

8421230

8421310

8422400

8423810

8423820

8424100

8424811

8424819

8425421

8425429

8426110

8428100

8432100

8432210

8432290

8432401

8432409

8433400

8436210

8450110

8450120

8450190

8452400

8462390

8465100

8465910

8465920

8465950

8474311

8481102

8481809

8484901

8501201

8501209

8501400

8501519

8501521

8501529

8502110

8502120

8502130

8504100

8504210

8504220

8504319

8504320

8504330

8504340

8504401

8506110

8506120

8506130

8506190

8507100

8507200

8507903

8515390

8516102

8516290

8516601

8517109

8528100

8528200

8529101

8529102

8529901

8529904

8531100

8536201

8536300

8536491

8536501

8536509

8536611

8536691

8536901

8536902

8537100

8537200

8539221

8544112

8544201

8544209

8544410

8544491

8544499

8544511

8544519

8544593

8544599

8544603

8544609

8607110

8609001

8609009

8701200

8702100

8704212

8704219

8704230

8704311

8708310

8708800

8708910

8708920

8708992

8708993

8711101

8711109

8711201

8711209

8712001

8712009

8714110

8714191

8714192

8714193

8714194

8714195

8714200

8714910

8714920

8714950

8714991

8714992

8715001

8716100

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

9003110

9003191

9003199

9003900

9004109

9004902

9004909

9017101

9018310

9028202

9028301

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401809

9402101

9403100

9403201

9403202

9403209

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9404100

9404210

9404290

9404300

9404900

9502100

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9506620

9608102

9608109

9608202

9608399

9608509

9608991

9609100

9612100

BIJLAGE 6

Tariefpost

0403900

0403100

1902110

1902190

1902200

1902300

1902400

1905100

1905200

1905300

1905400

1905901

1905902

1905909

2102100

2102200

2102300

2201100

2201900

5701101

5701102

5701103

5701109

5701901

5701902

5701903

5701909

5702100

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5705000

5804300

5805000

6307100

6309000

BIJLAGE 7 betreffende intellectuele, industriële en commerciële eigendom

1. Voor het einde van het vierde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst treedt Tunesië toe tot de volgende multilaterale verdragen inzake de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom:

- Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Rome, 1961).

- Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (1977, gewijzigd in 1980).

- Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (1970, aangepast in 1979 en gewijzigd in 1984).

- Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (Akte van Genève, 1991).

- Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Genève, 1977).

2. De Associatieraad kan besluiten dat punt 1 op andere multilaterale verdragen op dit gebied van toepassing is. In dit verband spant Tunesië zich tot het uiterste in om met name tot die verdragen toe te treden waarbij de Europese Gemeenschap en haar lidstaten partij zijn.

3. De overeenkomstsluitende partijen bevestigen het belang dat zij hechten aan de verplichtingen die uit de volgende multilaterale verdragen voortvloeien:

- Overeenkomst van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom in de Akte van Stockholm van 1967 (Unie van Parijs).

- Berner-conventie ter bescherming van werken van letterkunde en kunst in de Akte van Parijs van 24 juli 1971.

PROTOCOL nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Tunesië van toepassing is

Artikel 1

1. De in de bijlage genoemde producten van oorsprong uit Tunesië mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd onder de voorwaarden die hierna en in de bijlage zijn vermeld.

2. De douanerechten bij invoer worden afgeschaft of verlaagd volgens de percentages die naast de betrokken producten in kolom a zijn vermeld.

Voor bepaalde producten waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een "ad valorem"-douanerecht en in een specifiek douanerecht voorziet, zijn de in lid 3 bedoelde, in de kolommen a en c vermelde verlagingspercentages uitsluitend op de "ad valorem"-douanerechten van toepassing.

3. Voor bepaalde producten worden de douanerechten afgeschaft binnen de grenzen van de tariefcontingenten die voor elk van deze producten in kolom b zijn vermeld.

Voor de ingevoerde hoeveelheden die de contingenten overschrijden, worden de douanerechten verlaagd volgens de percentages die in kolom c zijn vermeld.

4. Voor bepaalde andere van douanerechten vrijgestelde producten zijn referentiehoeveelheden, vermeld in kolom d, vastgesteld.

Indien de invoer van een bepaald product de referentiehoeveelheid overschrijdt, kan de Gemeenschap, op basis van een balans van het handelsverkeer die zij jaarlijks opstelt, voor het betrokken product een communautair tariefcontingent openen voor een hoeveelheid die gelijk is aan deze referentiehoeveelheid. In een dergelijk geval wordt het recht van het gemeenschappelijk douanetarief, naar gelang van het product, hetzij volledig toegepast, hetzij volgens het in kolom c vermelde percentage verlaagd voor de ingevoerde hoeveelheden die het contingent overschrijden.

5. Voor bepaalde van de in de leden 3 en 4 bedoelde, in kolom e vermelde producten worden de contingenten of de referentiehoeveelheden vanaf 1 januari 1997 tot 1 januari 2000 jaarlijks verhoogd in vier gelijke tranches waarvan de omvang 3 % van deze contingenten of hoeveelheden bedraagt.

6. Voor bepaalde andere dan de in de leden 3 en 4 bedoelde, in kolom e vermelde producten kan de Gemeenschap een referentiehoeveelheid in de zin van het bepaalde in lid 4 vaststellen indien uit de door haar opgestelde jaarlijkse balans van het handelsverkeer blijkt dat de ingevoerde hoeveelheden moeilijkheden dreigen te veroorzaken op de markt van de Gemeenschap. Indien vervolgens voor dit product, onder de in lid 4 vermelde voorwaarden, een tariefcontingent wordt geopend, dan wordt het recht van het gemeenschappelijk tarief, naar gelang van het product, hetzij volledig toegepast, hetzij volgens de in kolom c vermelde percentages verlaagd voor de hoeveelheid die het contingent overschrijdt.

Artikel 2

Voor wijn van verse druiven met benaming van oorsprong, van post 2204 van de gecombineerde nomenclatuur, van oorsprong uit Tunesië, is het bepaalde in artikel 1 van toepassing op wijn die wordt aangeboden in verpakkingen van twee liter of minder met een effectief alcohol-volumegehalte van 15 % of minder.

Volgens de Tunesische wetgeving dragen deze wijnen de hiernavolgende benamingen: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

Artikel 3

1. Voor elk verkoopseizoen in het tijdvak van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1999, voor een hoeveelheid van 46 000 ton per verkoopseizoen, wordt bij de invoer in de Gemeenschap van geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap vervoerde ruwe olijfolie van de onderverdelingen 1509 10 10 en 1509 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur, een douanerecht van 7,81 ECU/100 kg geheven.

2. Indien de invoer van olijfolie in het kader van deze regeling het evenwicht op de markt van de Gemeenschap dreigt te verstoren, met name in het licht van de verbintenissen die de Gemeenschap ten aanzien van dit product in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is aangegaan, dan kan de Gemeenschap passende maatregelen treffen om deze dreiging weg te nemen.

3. In de loop van het tweede halfjaar van 1999 stellen de partijen een nieuw onderzoek in teneinde de met ingang van 1 januari 2000 toe te passen regeling vast te stellen.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PROTOCOL nr. 2 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van visserijproducten van oorsprong uit Tunesië

Enig artikel

De hieronder vermelde producten van oorsprong uit Tunesië kunnen vrij van douanerechten in de Gemeenschap worden ingevoerd.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PROTOCOL Nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Tunesië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

Enig artikel

Voor de in de bijlage vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn de douanerechten bij invoer in Tunesië niet hoger dan de rechten vermeld in kolom a in het kader van de tariefcontingenten vermeld in kolom b.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PROTOCOL Nr. 4 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a) "vervaardiging": elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

b) "materiaal": alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen enz., die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c) "product": het verkregen product, zelfs indien het bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d) "goederen": zowel materialen als producten;

e) "douanewaarde": de waarde zoals bepaald bij de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f) "prijs af fabriek": de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, voorzover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g) "waarde van de materialen": de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de betrokken gebieden is betaald;

h) "waarde van de materialen van oorsprong": de waarde van deze materialen als omschreven onder g), welke omschrijving van dienovereenkomstige toepassing is;

i) "hoofdstukken" en "posten": de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol "het geharmoniseerde systeem" of "GS" genoemd;

j) "ingedeeld": de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

k) "zending": producten die gelijktijdig van een exporteur naar een geadresseerde worden verzonden of vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt, of, bij gebreke daarvan, een enkele factuur.

TITEL II DEFINITIE VAN HET BEGRIP "PRODUCTEN VAN OORSPRONG"

Artikel 2 Oorsprongscriteria

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 van dit protocol worden voor de toepassing van deze overeenkomst beschouwd als:

1. producten van oorsprong uit de Gemeenschap:

a) geheel en al in de Gemeenschap verkregen producten in de zin van artikel 6 van dit protocol;

b) in de Gemeenschap verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 7 van dit protocol;

2. producten van oorsprong uit Tunesië:

a) geheel en al in Tunesië verkregen producten, in de zin van artikel 6 van dit protocol;

b) in Tunesië verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in Tunesië een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 7 van dit protocol.

Artikel 3 Bilaterale cumulatie

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, onder b), worden producten van oorsprong uit Tunesië in de zin van dit protocol beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap en is het niet noodzakelijk dat deze in de Gemeenschap een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 genoemde be- of verwerkingen.

2. In afwijking van artikel 2, lid 2, onder b), worden producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van dit protocol beschouwd als producten van oorsprong uit Tunesië en is het niet noodzakelijk dat deze in Tunesië een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 genoemde be- of verwerkingen.

Artikel 4 Cumulatie met materialen van oorsprong uit Algerije of Marokko

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, onder b), en onder voorbehoud van de leden 3 en 4 worden materialen van oorsprong uit Algerije of Marokko in de zin van protocol nr. 2 bij de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en deze landen beschouwd als materialen van oorsprong uit de Gemeenschap en is het niet noodzakelijk dat deze in de Gemeenschap een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 genoemde be- of verwerkingen.

2. In afwijking van artikel 2, lid 2, onder b), en onder voorbehoud van de leden 3 en 4 worden materialen van oorsprong uit Algerije of Marokko in de zin van protocol nr. 2 bij de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en deze landen beschouwd als materialen van oorsprong uit Tunesië en is het niet noodzakelijk dat deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 genoemde be- of verwerkingen.

3. De bepalingen van de leden 1 en 2 betreffende materialen van oorsprong uit Algerije zijn uitsluitend van toepassing indien in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Algerije en tussen Tunesië en Algerije dezelfde oorsprongsregels gelden.

4. De bepalingen van de leden 1 en 2 betreffende materialen van oorsprong uit Marokko zijn uitsluitend van toepassing indien in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Marokko en tussen Tunesië en Marokko dezelfde oorsprongsregels gelden.

Artikel 5 Cumulatie van be- of verwerkingen

1. Voor de toepassing van artikel 2, lid 1, onder b), worden in Tunesië uitgevoerde be- of verwerkingen of, indien aan de voorwaarden van artikel 4, lid 3 of lid 4, is voldaan, in Algerije of Marokko uitgevoerde be- of verwerkingen geacht in de Gemeenschap te hebben plaatsgevonden, wanneer de daarbij verkregen producten later in de Gemeenschap worden be- of verwerkt.

2. Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, onder b), worden in de Gemeenschap uitgevoerde be- of verwerkingen of, indien aan de voorwaarden van artikel 4, lid 3 of lid 4, is voldaan, in Algerije of Marokko uitgevoerde be- of verwerkingen geacht in Tunesië te hebben plaatsgevonden, wanneer de daarbij verkregen producten later in Tunesië worden be- of verwerkt.

3. Wanneer, bij toepassing van de leden 1 en 2, producten van oorsprong in twee of meer van de in deze leden bedoelde landen of in de Gemeenschap zijn verkregen, worden ze geacht van oorsprong te zijn uit de staat of de Gemeenschap waar de laatste be- of verwerking heeft plaatsgevonden, voorzover deze meer inhoudt dan de in artikel 8 genoemde be- of verwerkingen.

Artikel 6 Geheel en al verkregen producten

1. Als geheel en al in de Gemeenschap of in Tunesië verkregen, in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), en lid 2, onder a), worden beschouwd:

a) uit hun bodem of hun zeebodem gewonnen producten;

b) aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c) aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d) producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren;

e) voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;

f) producten van de zeevisserij en andere door hun schepen uit de zee gewonnen producten;

g) producten uitsluitend van de onder f) bedoelde producten aan boord van hun fabrieksschepen vervaardigd;

h) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvlak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i) afval afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen;

j) producten, gewonnen van of vanonder de zeebodem buiten de territoriale wateren, mits zij alleen het recht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond;

k) goederen die aldaar uitsluitend van de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2. De termen "hun schepen" en "hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen

- die in een lidstaat of Tunesië zijn ingeschreven of geregistreerd;

- die de vlag van een lidstaat of van Tunesië voeren;

- die voor minstens de helft toebehoren aan onderdanen van de lidstaten of van Tunesië of aan een vennootschap die haar hoofdkantoor in een lidstaat of in Tunesië heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van een lidstaat of van Tunesië, en waarvan bovendien, in het geval van personenvennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan lidstaten, aan Tunesië of aan openbare lichamen of onderdanen van lidstaten of Tunesië;

- waarvan de kapitein en de officieren allen onderdanen zijn van een lidstaat of van Tunesië;

- waarvan de bemanning voor ten minste 75 % bestaat uit onderdanen van lidstaten of van Tunesië.

3. Mits dezelfde oorsprongsregels van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen Tunesië of de Gemeenschap en Algerije of Marokko worden onder de termen "hun schepen" of "hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f) en g), eveneens Algerijnse en Marokkaanse schepen en fabrieksschepen in de zin van lid 2 verstaan.

4. De termen "Tunesië" en "de Gemeenschap" hebben ook betrekking op de territoriale wateren van Tunesië en de lidstaten van de Gemeenschap.

Schepen waarmede in volle zee wordt gevist, met inbegrip van fabrieksschepen waarop de door deze schepen gevangen visserijproducten worden be- of verwerkt, worden geacht deel uit te maken van het grondgebied van de Gemeenschap of van Tunesië voorzover zij voldoen aan de voorwaarden van lid 2.

Artikel 7 Toereikende bewerking of verwerking

1. Voor de toepassing van artikel 2 worden niet van oorsprong zijnde materialen geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan, wanneer het verkregen product onder een andere post wordt ingedeeld dan die waaronder alle niet van oorsprong zijnde materialen vallen die bij de vervaardiging zijn gebruikt, onder voorbehoud van lid 2 en artikel 8.

2. Wanneer een product in de kolommen 1 en 2 van de lijst in bijlage II is vermeld, moet aan de voorwaarden worden voldaan die voor dit product in kolom 3 zijn vermeld in plaats van aan het bepaalde in lid 1.

Voor producten die onder de hoofdstukken 84 tot en met 91 zijn ingedeeld, kan de exporteur, in plaats van de voorwaarden in kolom 3, kiezen voor de voorwaarden in kolom 4.

Wanneer in de lijst van bijlage II een percentageregel wordt toegepast voor de bepaling van de oorsprong van een in de Gemeenschap of in Tunesië verkregen product, stemt de door de be- of verwerking toegevoegde waarde overeen met de prijs af fabriek van het verkregen product, verminderd met de waarde van de in de Gemeenschap of in Tunesië uit derde landen ingevoerde materialen.

3. Deze voorwaarden geven voor alle producten waarop de overeenkomst betrekking heeft aan welke be- of verwerkingen de gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen moeten hebben ondergaan bij de vervaardiging van deze producten en zijn slechts op deze materialen van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer een product dat het karakter van product van oorsprong heeft verkregen omdat het aan de voorwaarden in de lijst voor dit product heeft voldaan, bij de vervaardiging van een ander product wordt gebruikt, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het wordt verwerkt, niet van toepassing zijn op het verwerkte product. Er wordt dan evenmin rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging van het verwerkte product kunnen zijn gebruikt.

Artikel 8 Ontoereikende bewerking of verwerking

Voor de toepassing van artikel 7 worden de volgende be- of verwerkingen als ontoereikend beschouwd de oorsprong te verlenen, ongeacht het feit of er een verandering van post plaatsvindt:

a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren (luchten, uitspreiden, drogen, koelen, in water zetten waaraan zout, zwaveldioxide of andere producten zijn toegevoegd, verwijderen van beschadigde gedeelten en soortgelijke behandelingen);

b) eenvoudige behandelingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen), wassen, verven en snijden;

c) i) veranderen van verpakkingen, splitsen en samenvoegen van colli;

ii) eenvoudig verpakken in flessen, zakken, etuis, dozen of blikken, bevestigen op kaartjes of plankjes enz., en alle andere handelingen in verband met de opmaak;

d) het aanbrengen van merken, etiketten of soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of op hun verpakkingen;

e) eenvoudig mengen van producten, ook van verschillende soorten, indien een of meer bestanddelen van het mengsel niet voldoen aan de voorwaarden van dit protocol om als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië te worden beschouwd;

f) eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig product;

g) twee of meer van de onder a) tot en met f) vermelde behandelingen tezamen;

h) het slachten van dieren.

Artikel 9 Determinerende eenheid

1. De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol is het product dat bij het vaststellen van de indeling in de nomenclatuur volgens het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat:

a) wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, volgens het geharmoniseerde systeem onder één enkele post wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b) wanneer een zending uit een aantal eendere producten bestaat die onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld, elk product voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol afzonderlijk moet worden genomen.

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 10 Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 11 Stellen of assortimenten

Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 12 Neutrale elementen

Om te bepalen of een product van oorsprong is uit de Gemeenschap of uit Tunesië wordt niet nagegaan of de energie, brandstof, fabrieksuitrusting, machines en werktuigen die zijn gebruikt om dit product te verkrijgen van oorsprong zijn en wordt ook niet nagegaan of goederen die tijdens het productieproces zijn gebruikt, maar die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen, van oorsprong zijn.

TITEL III TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 13 Territorialiteitsbeginsel

Aan de in titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van het karakter van product van oorsprong moet zonder onderbreking in de Gemeenschap of in Tunesië zijn voldaan, behoudens het bepaalde in de artikelen 4 en 5.

Artikel 14 Wederinvoer van goederen

Behoudens het bepaalde in de artikelen 4 en 5 worden producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Tunesië die naar een ander land worden uitgevoerd en teruggezonden, niet als van oorsprong beschouwd tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

a) de teruggekeerde goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen, en

b) zij in het land waarnaar ze waren uitgevoerd geen andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 15 Rechtstreeks vervoer

1. De bij de overeenkomst vastgestelde preferentiële regeling is uitsluitend van toepassing op producten of materialen die niet over het grondgebied van een ander land tussen het grondgebied van de Gemeenschap en dat van Tunesië of, wanneer de artikelen 4 en 5 van toepassing zijn, dat van Algerije of Marokko zijn vervoerd. Goederen van oorsprong uit Tunesië of de Gemeenschap die één enkele zending vormen, kunnen via een ander grondgebied dan dat van de Gemeenschap of van Tunesië of, wanneer artikel 3 van toepassing is, dat van Algerije of Marokko worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dit grondgebied, voorzover de goederen in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane zijn gebleven en aldaar geen andere behandelingen hebben ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

Het vervoer per pijpleiding van producten van oorsprong uit Tunesië of de Gemeenschap mag via een ander grondgebied gaan dan dat van de Gemeenschap of van Tunesië.

2. Het bewijs dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het land van invoer:

a) hetzij een in het land van uitvoer opgesteld enig vervoerdocument ter dekking van het vervoer door het land van doorvoer;

b) hetzij een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat, waarin:

i) de producten nauwkeurig zijn omschreven,

ii) de data zijn vermeld waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder opgave van de naam van de gebruikte schepen, en

iii) een verklaring betreffende de voorwaarden waarop de producten in het land van doorvoer verbleven;

c) hetzij, bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Artikel 16 Tentoonstellingen

1. De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing op de invoer van producten die uit een overeenkomstsluitende partij naar een tentoonstelling in een derde land zijn verzonden en na de tentoonstelling voor invoer in een andere overeenkomstsluitende partij zijn verkocht, voorzover deze producten aan de voorwaarden van dit protocol voldoen om als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië te worden beschouwd, en voorzover ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a) een exporteur deze producten vanuit een overeenkomstsluitende partij naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en ze daar heeft tentoongesteld;

b) de exporteur de producten heeft verkocht of op andere wijze afgestaan aan een geadresseerde in een andere overeenkomstsluitende partij;

c) de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan naar laatstgenoemde overeenkomstsluitende partij zijn verzonden, en

d) de producten, vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond.

2. Een bewijs van de oorsprong wordt overeenkomstig de bepalingen van titel IV afgegeven of opgesteld en op de normale wijze bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend. Op dit bewijs staan de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd ten aanzien van de aard van de producten en de voorwaarden waarop zij werden tentoongesteld.

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder douanetoezicht zijn gebleven.

TITEL IV BEWIJS VAN DE OORSPRONG

Artikel 17 Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Het karakter van product van oorsprong, in de zin van dit protocol, wordt aangetoond door middel van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage III is opgenomen.

Artikel 18 Normale procedure voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1

1. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

2. Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde vertegenwoordiger zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in. Modellen van beide formulieren zijn in bijlage III opgenomen.

Deze formulieren worden ingevuld in een van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de formulieren met de hand worden ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en het niet ingevulde gedeelte doorgekruist.

3. De exporteur die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoekt, moet op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, te allen tijde de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van een lidstaat van de Europese Gemeenschap indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van artikel 2, lid 1. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van Tunesië indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit Tunesië in de zin van artikel 2, lid 2.

5. Wanneer de gecumuleerde bepalingen van de artikelen 2 tot en met 5 van toepassing zijn, kunnen de douaneautoriteiten van de lidstaten van de Gemeenschap of van Tunesië certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 afgeven op de in dit protocol vermelde voorwaarden, indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië in de zin van dit protocol en voorzover de goederen waarop de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking hebben zich in de Gemeenschap of in Tunesië bevinden.

In deze gevallen worden de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 afgegeven na overlegging van de eerder afgegeven of opgestelde bewijsstukken ten aanzien van de oorsprong. Deze bewijsstukken worden gedurende ten minste drie jaar door de douaneautoriteiten van de staat van uitvoer bewaard.

6. De met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 belaste douaneautoriteiten nemen alle nodige maatregelen om te controleren of de producten inderdaad van oorsprong zijn en gaan na of aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de boeken van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten.

De met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 belaste douaneautoriteiten zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak zo is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

7. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt vermeld in dat deel van het certificaat dat voor de douaneautoriteiten is bestemd.

8. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van de staat van uitvoer afgegeven wanneer de producten waarop het betrekking heeft, worden uitgevoerd. Het wordt ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd.

Artikel 19 Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. In afwijking van artikel 18, lid 8, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien

a) dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd;

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wel was afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 dient de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer te vermelden van de producten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

3. De douaneautoriteiten kunnen eerst tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaan na te hebben vastgesteld dat de in de aanvraag van de exporteur voorkomende gegevens overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4. Op a posteriori afgegeven certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 komt een van de volgende aantekeningen voor:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", ">REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

".

5. De in lid 4 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak "Opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

Artikel 20 Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, kan de exporteur de douaneautoriteiten die dit certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2. Op het aldus afgegeven certificaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT","DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", ">REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

".

3. De in lid 2 bedoelde aantekening, de datum van afgifte en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat worden aangebracht in het vak "Opmerkingen" van het duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

4. Het duplicaat, dat dezelfde datum van afgifte draagt als het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 geldt vanaf die datum.

Artikel 21 Vervanging van certificaten

1. Vervanging van een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 door een of meer andere certificaten is steeds mogelijk, voorzover dit geschiedt door het douanekantoor of de andere bevoegde instanties die met het toezicht op de goederen zijn belast.

2. Het vervangende certificaat wordt met het oog op de toepassing van dit protocol, met inbegrip van dit artikel, als een definitief certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 beschouwd.

3. Het vervangende certificaat wordt afgegeven op schriftelijk verzoek van degene die de wederuitvoer verricht, nadat de betrokken instanties de door de aanvrager verstrekte gegevens hebben gecontroleerd. De datum en het volgnummer van het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 worden in vak 7 vermeld.

Artikel 22 Vereenvoudigde procedure voor de afgifte van certificaten

1. In afwijking van de artikelen 18, 19 en 20 kan volgens onderstaande bepalingen een vereenvoudigde procedure voor de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 worden toegepast.

2. De douaneautoriteiten van de staat van uitvoer kunnen een exporteur, hierna "toegelaten exporteur" genoemd, die veelvuldig goederen verzendt waarvoor certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 kunnen worden afgegeven en die, ten genoegen van de bevoegde instanties, de nodige waarborgen biedt wat de controle op de oorsprong van de producten betreft, vergunning verlenen om bij uitvoer noch de goederen, noch een aanvraag om een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 voor deze goederen bij het douanekantoor van de staat van uitvoer aan te bieden met het oog op de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 onder de bij artikel 18 vastgestelde voorwaarden.

3. In de in lid 2 bedoelde vergunning wordt naar keuze van de bevoegde instanties bepaald dat vak 11 "Visum van de douane" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1:

a) hetzij vantevoren wordt voorzien van het stempel van het bevoegde douanekantoor van de staat van uitvoer, alsmede van de geschreven of anderszins aangebrachte handtekening van een ambtenaar van dit kantoor,

b) hetzij door de toegelaten exporteur wordt voorzien van een speciaal stempel dat door de douaneautoriteiten van de staat van uitvoer is goedgekeurd en overeenkomt met het model dat in bijlage V is opgenomen. Dit stempel mag ook vantevoren op de formulieren worden gedrukt.

4. In de in lid 3, onder a), bedoelde gevallen wordt in vak 7 "Opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 een van de volgende vermeldingen aangebracht:

"PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCÉDURE SIMPLIFIÉE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA,", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERT AISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAT FÖRFARANDE", ">REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

".

5. Vak 11 "Visum van de douane" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt eventueel door de toegelaten exporteur ingevuld.

6. De toegelaten exporteur vermeldt eventueel in vak 13 "Verzoek om controle" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 naam en adres van de instantie die bevoegd is dit certificaat te controleren.

7. De douaneautoriteiten van de staat van uitvoer kunnen voorschrijven dat de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 bij toepassing van de vereenvoudigde procedure van een speciaal merkteken worden voorzien.

8. De bevoegde instanties geven in de in lid 2 bedoelde vergunning met name aan:

a) op welke wijze de aanvragen om certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden opgesteld;

b) op welke wijze deze aanvragen gedurende ten minste drie jaar worden bewaard;

c) in de in lid 3, onder b), bedoelde gevallen, de instantie die bevoegd is de in artikel 33 bedoelde controle achteraf uit te voeren.

9. De douaneautoriteiten van de staat van uitvoer mogen bepaalde categorieën goederen van de in lid 2 bedoelde speciale behandeling uitsluiten.

10. De in lid 2 bedoelde vergunning wordt geweigerd wanneer de exporteur niet alle waarborgen biedt die de douaneautoriteiten nodig achten. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning steeds intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet meer aan de voorwaarden voldoet of de nodige waarborgen biedt.

11. De toegelaten exporteur kan worden verplicht de douaneautoriteiten, op de wijze die deze bepalen, over zijn voorgenomen zendingen in te lichten, zodat het bevoegde douanekantoor eventueel de door hem nodig geachte controles kan uitvoeren voordat de goederen worden verzonden.

12. De douaneautoriteiten van de staat van uitvoer kunnen elke door hen nodig geachte controle uitvoeren bij de toegelaten exporteurs. Deze exporteurs kunnen zich hiertegen niet verzetten.

13. De bepalingen in dit artikel doen geen afbreuk aan de in de Gemeenschap, de lidstaten en Tunesië geldende voorschriften inzake douaneformaliteiten en het gebruik van douanedocumenten.

Artikel 23 Inlichtingenblad en aangifte

1. Wanneer de artikelen 3, 4 en 5 worden toegepast met het oog op de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, neemt het bevoegde douanekantoor van de staat waar om de afgifte van dit certificaat wordt verzocht voor producten waarin producten uit Algerije, Marokko of de Gemeenschap zijn verwerkt, de verklaring in aanmerking van de exporteur van de staat waaruit de goederen afkomstig zijn. Deze verklaring, waarvan het model in bijlage VI is opgenomen, moet op de bij die goederen behorende factuur worden gesteld of op een bijlage bij die factuur.

2. Het betrokken douanekantoor kan de exporteur evenwel om overlegging van het inlichtingenblad verzoeken dat overeenkomstig lid 3 is afgegeven en waarvan het model in bijlage VII is opgenomen, hetzij om de echtheid en de juistheid van de gegevens in de in lid 1 bedoelde verklaring te controleren, hetzij om aanvullende gegevens te verkrijgen.

3. Het inlichtingenblad betreffende de be- of verwerkte producten wordt op verzoek van de exporteur van die producten door het bevoegde douanekantoor van de staat van uitvoer van deze producten afgegeven, hetzij in de in lid 2 bedoelde gevallen, hetzij op initiatief van de exporteur. Het inlichtingenblad wordt in twee exemplaren opgemaakt. Een exemplaar wordt aan de aanvrager gegeven die het aan de exporteur van het eindproduct doet toekomen of aan het douanekantoor waarbij een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 voor deze producten is aangevraagd. Het tweede exemplaar wordt door het kantoor van afgifte gedurende ten minste twee jaar bewaard.

Artikel 24 Geldigheid van het bewijs van oorsprong

1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 is vier maanden geldig vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer. Het moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2. Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van overmacht of buitengewone omstandigheden.

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van de staat van invoer de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 aanvaarden wanneer de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

Artikel 25 Overlegging van het bewijs van oorsprong

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Bedoelde autoriteiten kunnen een vertaling van dit certificaat verlangen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van de overeenkomst voldoen.

Artikel 26 Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van de staat van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem, vallende onder de hoofdstukken 84 en 85 van het geharmoniseerde systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 27 Factuurverklaring

1. In afwijking van artikel 17 wordt het bewijs van oorsprong, in de zin van dit protocol, voor zendingen die uitsluitend producten van oorsprong bevatten waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 5 110 ECU per zending, geleverd door een verklaring, waarvan de tekst in bijlage IV is opgenomen, en die door de exporteur wordt aangebracht op een factuur, een pakbon of elk ander handelsdocument waarin de producten zo zijn omschreven dat ze geïdentificeerd kunnen worden (hierna "factuurverklaring" genoemd).

2. De factuurverklaring wordt door de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, door zijn gemachtigde vertegenwoordiger, overeenkomstig dit protocol, ingevuld en ondertekend.

3. Voor elke zending wordt een factuurverklaring opgesteld.

4. De exporteur die de factuurverklaring heeft opgesteld, is gehouden alle bewijsstukken betreffende het gebruik van die verklaring over te leggen indien de douaneautoriteiten van het land van uitvoer hierom verzoeken.

5. De artikelen 24 en 25 zijn van overeenkomstige toepassing op de factuurverklaring.

Artikel 28 Vrijstelling van bewijs van de oorsprong

1. Producten die in kleine zendingen aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat het nodig is een formeel bewijs van oorsprong over te leggen, voorzover aan zulke producten ieder handelskarakter vreemd is en verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldoen en er over de juistheid van een dergelijke verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneafgifteformulier C2/CP3 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is, wordt beschouwd de invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd zijn voor het persoonlijke gebruik van de geadresseerde, de reiziger of de leden van zijn gezin, voorzover noch de aard noch de hoeveelheid van de producten op commerciële doeleinden wijzen.

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 ECU voor kleine zendingen of 1 200 ECU voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 29 Bewaring van de bewijsstukken inzake de oorsprong en van de andere bewijsstukken

1. De exporteur die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoekt, bewaart de in artikel 18, leden 1 en 3, bedoelde bewijsstukken gedurende een periode van ten minste drie jaar.

2. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, bewaart een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 27, lid 1, bedoelde documenten gedurende een periode van ten minste drie jaar.

3. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer die een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 afgeven bewaren het in artikel 18, lid 2, bedoelde aanvraagformulier gedurende een periode van ten minste drie jaar.

4. De douaneautoriteiten van het land van invoer bewaren de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 die bij hen werden ingediend gedurende een periode van ten minste drie jaar.

Artikel 30 Verschillen en vormfouten

1. Worden geringe verschillen vastgesteld tussen de gegevens op het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of de factuurverklaring en de gegevens op de documenten die, met het oog op het vervullen van de invoerformaliteiten bij invoer, bij het douanekantoor worden ingediend, dan is het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of de factuurverklaring hierdoor niet automatisch ongeldig, indien blijkt dat het document wel degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt.

2. Kennelijke vormfouten zoals typefouten op het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of in de factuurverklaring maken dit document niet ongeldig indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 31 In ECU uitgedrukte bedragen

1. Het land van uitvoer stelt de bedragen in zijn nationale valuta vast die gelijk zijn aan de in ECU uitgedrukte bedragen en deelt deze aan de andere overeenkomstsluitende partijen mede. Indien deze bedragen hoger zijn dan de overeenkomstige door het land van invoer vastgestelde bedragen, worden ze door laatstgenoemd land aanvaard indien de producten gefactureerd zijn in de valuta van het land van uitvoer of van een van de andere in artikel 4 bedoelde landen.

Indien de producten gefactureerd zijn in de valuta van een andere lidstaat van de Gemeenschap, aanvaardt het land van invoer het door het betrokken land medegedeelde bedrag.

2. Tot en met 30 april 2000 is de waarde van de in een bepaalde nationale valuta uitgedrukte ECU gelijk aan de waarde van de ECU in die nationale valuta per 1 oktober 1994.

Voor iedere daaropvolgende periode van vijf jaar worden de in ECU uitgedrukte bedragen en hun tegenwaarde in de nationale valuta van de staten door de Associatieraad herzien aan de hand van de wisselkoers van de ECU op de eerste werkdag in oktober van het onmiddellijk aan die periode van vijf jaar voorafgaande jaar.

Bij deze herziening ziet de Associatieraad erop toe dat de te gebruiken bedragen in nationale valuta niet worden verminderd. Voorts zal de Associatieraad onderzoeken of het wenselijk is de gevolgen van de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Te dien einde kan hij besluiten de in ECU uitgedrukte bedragen te wijzigen.

TITEL V REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32 Toezending van de stempelafdrukken en adressen

De douaneautoriteiten van de lidstaten en van Tunesië doen elkaar, via de Commissie van de Europese Gemeenschappen, afdrukken toekomen van de stempels die in hun douanekantoren worden gebruikt bij de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, alsmede de adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de afgifte van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen.

Artikel 33 Controle van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de factuurverklaringen en de inlichtingenbladen

1. De certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en de factuurverklaringen worden achteraf door middel van steekproeven gecontroleerd en, wanneer de douaneautoriteiten van de staat van invoer redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, de factuurverklaring of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten van de staat van uitvoer, onder vermelding van de formele of materiële redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd.

Zij verstrekken bij deze aanvraag om een controle achteraf alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of in de factuurverklaring onjuist zijn.

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. Te dien einde zijn zij gerechtigd bewijsmateriaal op te vragen en de boeken van de exporteur in te zien en elke andere controle te verrichten die zij dienstig achten.

4. Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, stellen zij de importeur voor de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5. De douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd, worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen tien maanden van de resultaten van de controle in kennis gesteld. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten al dan niet echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong beschouwd kunnen worden en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

6. Indien bij gegronde twijfel binnen de termijn van tien maanden geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord niet voldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de aanvragende douaneautoriteiten de algemene tariefpreferenties niet toe, behoudens buitengewone omstandigheden.

7. De controle achteraf van de in artikel 23 bedoelde inlichtingenbladen wordt uitgevoerd in de in lid 1 bedoelde gevallen en volgens de methoden die in de leden 2 tot en met 6 zijn omschreven.

Artikel 34 Regeling van geschillen

Geschillen ten aanzien van de in artikel 33 bedoelde controles die de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd en de douaneautoriteiten die met deze controle zijn belast niet onderling kunnen regelen, en problemen in verband met de interpretatie van dit protocol worden aan het Comité Douanesamenwerking voorgelegd.

In alle gevallen is de wetgeving van de staat van invoer van toepassing op de regeling van geschillen tussen de importeur en de douaneautoriteiten van de staat van invoer.

Artikel 35 Sancties

Tegen eenieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel producten onder de preferentiële regeling te doen vallen, worden sancties getroffen.

Artikel 36 Vrije zones

1. De lidstaten van de Gemeenschap en Tunesië nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat producten die onder geleide van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 worden verhandeld en tijdens het vervoer in een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen de bevoegde douaneautoriteiten, wanneer producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Tunesië die onder dekking van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 in een vrije zone zijn ingevoerd een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 af te geven mits deze be- of verwerking met de bepalingen van dit protocol overeenstemt.

TITEL VI CEUTA EN MELILLA

Artikel 37 Toepassing van het protocol

1. De in dit protocol gebruikt term "Gemeenschap" heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla. Onder "producten van oorsprong uit de Gemeenschap" worden geen producten van oorsprong uit deze gebieden verstaan.

2. Dit protocol is van overeenkomstige toepassing op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, met inachtneming van de in artikel 38 vastgestelde bijzondere voorwaarden.

Artikel 38 Bijzondere voorwaarden

1. De volgende bepalingen zijn van toepassing in plaats van artikel 2, artikel 3 en artikel 4, leden 1 en 2, en de verwijzingen naar deze artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op onderhavig artikel.

2. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, worden beschouwd als:

1. producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:

a) geheel en al in Ceuta en Melilla verkregen producten;

b) in Ceuta en Melilla verkregen producten bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, mits:

i) deze producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 7, of

ii) deze producten van oorsprong zijn uit Tunesië of de Gemeenschap in de zin van dit protocol, of uit Algerije of Marokko indien aan de voorwaarden van artikel 4, leden 3 en 4, is voldaan, mits zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 8 bedoelde ontoereikende be- of verwerkingen;

2. producten van oorsprong uit Tunesië:

a) geheel en al in Tunesië verkregen producten;

b) in Tunesië verkregen producten waarin andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voorzover:

i) deze producten een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 7,

of voorzover

ii) deze producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of de Gemeenschap in de zin van dit protocol, of uit Algerije of Marokko indien aan de voorwaarden van artikel 4, leden 3 en 4, is voldaan, mits zij een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 8 omschreven ontoereikende be- of verwerkingen.

3. Ceuta en Melilla worden als één enkel grondgebied beschouwd.

4. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt "Tunesië" en "Ceuta en Melilla" in vak 2 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. Voor producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla wordt het karakter van oorsprong bovendien vermeld in vak 4 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

5. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van dit protocol in Ceuta en Melilla.

TITEL VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 39 Wijziging van het protocol

De Associatieraad kan besluiten de toepassing van de bepalingen van dit protocol te wijzigen op verzoek van een van beide partijen of van het Comité Douanesamenwerking.

Artikel 40 Comité Douanesamenwerking

1. Er wordt een Comité Douanesamenwerking ingesteld, dat belast is met de tenuitvoerlegging van de administratieve samenwerking met het oog op de correcte en uniforme toepassing van dit protocol en dat met elke andere taak op douanegebied kan worden belast.

2. Het Comité is samengesteld uit door de lidstaten benoemde douanedeskundigen en met douanezaken belaste ambtenaren van de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen enerzijds en met door Tunesië benoemde douanedeskundigen anderzijds.

Artikel 41 Bijlagen

De bijlagen bij dit protocol zijn een onderdeel van dit protocol.

Artikel 42 Uitvoering

De Gemeenschap en Tunesië nemen, ieder voor zich, de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van dit protocol.

Artikel 43 Regelingen met Algerije en Marokko

De partijen bij deze overeenkomst nemen de nodige maatregelen om met Algerije en Marokko regelingen met het oog op de toepassing van dit protocol te treffen. Zij stellen elkaar van deze maatregelen in kennis.

Artikel 44 Goederen in doorvoer of in opslag

De overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van dit protocol voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst onderweg zijn of die in de Gemeenschap of in Tunesië of, voorzover de artikelen 3, 4 en 5 van toepassing zijn, in Algerije of Marokko, tijdelijk zijn opgeslagen of zich daar in een douane-entrepot of vrije zone bevinden, mits binnen vier maanden na die datum een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij de douaneautoriteiten van de staat van invoer wordt ingediend dat achteraf door de bevoegde instanties van de staat van uitvoer is opgesteld, tezamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd.

BIJLAGE I

AANTEKENINGEN

VOORWOORD

Deze aantekeningen zijn van toepassing op alle producten die vervaardigd zijn met gebruikmaking van materialen die niet van oorsprong zijn, zelfs op producten waarvoor de speciale voorwaarden van de lijst in bijlage II niet gelden, maar waarop de in artikel 7, lid 1, bedoelde regel "verandering van post" van toepassing is.

Aantekening 1

1.1. De eerste twee kolommen van de lijst geven het verkregen product aan. In kolom 1 staat het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerde systeem en in kolom 2 de omschrijving van de goederen van die post of dat hoofdstuk volgens dat systeem. Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 is in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door "ex" betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom 2 is omschreven.

1.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerde systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten werden ingedeeld.

Aantekening 2

2.1. Wanneer een post of een deel van een post niet in de lijst voorkomt, geldt de regel "verandering van post" als bedoeld in artikel 7, lid 1. Indien de regel "verandering van post" van toepassing is op een in de lijst opgenomen product, is dit in kolom 3 aangegeven.

2.2. De be- of verwerking die volgens de regel in kolom 3 is vereist, dient alleen te worden uitgevoerd met betrekking tot de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn. De beperkingen die in kolom 3 zijn aangegeven, zijn eveneens slechts van toepassing op de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

2.3. Wanneer volgens een regel "materialen van iedere post" mogen worden gebruikt, dan mogen ook materialen van dezelfde post als het product worden gebruikt, voorzover de regel verder geen beperkingen inhoudt. De uitdrukking "vervaardiging uit materialen van om het even welke post met inbegrip van andere materialen van post . . ." betekent evenwel dat materialen van dezelfde post als het product slechts gebruikt mogen worden als de omschrijving ervan verschilt van die van het product in kolom 2.

2.4. Indien een product, vervaardigd van niet van oorsprong zijnde materialen, dat door de vervaardiging de oorsprong heeft verkregen krachtens de regel "verandering van post" of krachtens een regel in de lijst, gebruikt wordt als materiaal bij de vervaardiging van een ander product, geldt de regel die van toepassing is op het product waarin het is verwerkt daarvoor niet.

Bijvoorbeeld

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt niet meer mag bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van "ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed" van post 7224.

Werd dit smeedijzer in het betrokken land vervaardigd van niet van oorsprong zijnde ingots, dan heeft het smeedijzer reeds oorsprong verkregen krachtens de regel vermeld in de lijst voor post ex 7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of niet. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

2.5. Zelfs al wordt aan de regel "verandering van post" of aan de andere regels in de lijst voldaan, dan wordt een product niet als van oorsprong beschouwd indien de be- of verwerking, als geheel genomen, ontoereikend is in de zin van artikel 6.

Aantekening 3

3.1. De regels in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Is volgens de regel het gebruik van niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium toegestaan, dan is het gebruik ervan in een vroeger productiestadium wel, maar in een later productiestadium niet toegestaan.

3.2. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt.

Bijvoorbeeld

Volgens de regel voor weefsels mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische stoffen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene of het andere materiaal of beide kunnen worden gebruikt.

Indien evenwel volgens dezelfde regel voor een bepaald materiaal een beperking geldt en voor de andere materialen andere beperkingen, dan gelden de beperkingen alleen voor de werkelijk gebruikte materialen.

Bijvoorbeeld

Volgens de regel voor naaimachines moeten het draadspanmechanisme en het zigzagmechanisme van oorsprong zijn; beide beperkingen gelden alleen indien deze mechanismen daadwerkelijk in de naaimachine zijn ingebouwd.

3.3. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit evenwel niet dat geen andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen.

Bijvoorbeeld

De regel voor post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik uit van granen en derivaten daarvan. Minerale zouten, chemicaliën en andere additieven die niet van granen zijn vervaardigd mogen evenwel worden gebruikt.

Bijvoorbeeld

Indien voor een artikel vervaardigd van gebonden textielvlies slechts het gebruik van garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, dan is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies - zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval zou het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen moeten bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.

Zie ook aantekening 6.3 in verband met textielproducten.

3.4. Indien een regel in de lijst twee of meer percentages geeft als maximumwaarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages met betrekking tot bepaalde materialen niet worden overschreden.

Aantekening 4

4.1. De term "natuurlijke vezels" in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld omvat de term "natuurlijke vezels" vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

4.2. De term "natuurlijke vezels" omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003 en wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305.

4.3. De termen "textielmassa", "chemische stoffen" en "materialen voor het vervaardigen van papier" in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.4. De term "synthetische en kunstmatige stapelvezels" in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de posten 5501 tot en met 5507.

Aantekening 5

5.1. In het geval van producten die zijn ingedeeld onder die posten in de lijst die naar deze aantekening verwijzen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij hun vervaardiging zijn gebruikt en die, samen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken (zie ook de aantekeningen 5.3 en 5.4).

5.2. Deze tolerantie is evenwel slechts van toepassing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.

Basistextielmaterialen zijn:

- zijde,

- wol,

- grof haar,

- fijn haar,

- paardenhaar (crin),

- katoen,

- papier en materiaal voor het vervaardigen van papier,

- vlas,

- hennep,

- jute en andere bastvezels,

- sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave,

- kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,

- synthetische filamenten,

- kunstmatige filamenten,

- synthetische stapelvezels,

- kunstmatige stapelvezels.

Bijvoorbeeld

Garen van post 5205, vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde stapelvezels die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen.

Bijvoorbeeld:

Een weefsel van wol van post 5112, vervaardigd van garens van wol van post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509, is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) of garens van wol die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging is vereist uit natuurlijke vezels die niet gekaard zijn of gekamd, noch anderszins met het oog op het spinnen bewerkt) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel.

Bijvoorbeeld

Getuft textielweefsel van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.

Bijvoorbeeld:

Indien het betrokken getufte textielweefsel is vervaardigd van katoengarens van post 5205 en van synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is het getufte textielweefsel bijgevolg een gemengd product.

Bijvoorbeeld

Een getuft tapijt, vervaardigd van zowel kunstmatige garens als katoengarens en met een grondlaag van jute, is een gemengd product omdat drie basistextielmaterialen zijn gebruikt. Derhalve mogen alle niet van oorsprong zijnde materialen die in een later productiestadium zijn dan de regel toelaat, worden gebruikt, voorzover hun totale gewicht niet meer bedraagt dan 10 % van het gewicht van de textielmaterialen van het tapijt. Zo zouden in dit productiestadium zowel de jutegrondlaag als de kunstmatige garens ingevoerd kunnen zijn, voorzover aan de voorwaarden inzake het gewicht wordt voldaan.

5.3. In het geval van weefsels die garens bevatten, "gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld", bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.

5.4. In het geval van weefsels die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30 %.

Aantekening 6

6.1. In het geval van textielproducten die in de lijst van een voetnoot zijn voorzien die naar deze aantekening verwijst, mogen textielmaterialen, met uitzondering van voeringen en tussenvoeringen, die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde producten, worden gebruikt voorzover zij onder een andere post vallen dat het product en de waarde ervan niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het product.

6.2. Materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, kunnen vrij worden gebruikt, of ze nu textiel bevatten of niet.

Bijvoorbeeld

Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik van bijvoorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze ook textiel.

6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

Aantekening 7

7.1. Onder "aangewezen behandeling" in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 1901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan:

a) vacuümdistillatie,

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (1),

c) kraken,

d) reforming,

e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g) polymeriseren,

h) alkyleren,

i) isomeriseren.

7.2. Onder "aangewezen behandeling" in de zin van de posten 2710 tot en met 2712 wordt verstaan:

a) vacuümdistillatie,

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing,

c) kraken,

d) reforming,

e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g) polymeriseren,

h) alkyleren,

i) isomeriseren,

k) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1 266-59 T),

l) uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren,

m) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bijvoorbeeld "hydrofinishing" of onkleuren), wordt daarentegen niet als een aangewezen behandeling aangemerkt,

n) uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van het volume ervan overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86,

o) uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading.

7.3. In de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt geen oorsprong verleend door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.

(1) Zie aanvullende aantekening (GN) 4 b) bij hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur.

BIJLAGE II

LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUCT HET KARAKTER VAN PRODUCT VAN OORSPRONG VERKRIJGT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1

1. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt ingevuld op een formulier waarvan in deze bijlage een model is opgenomen. Het formulier wordt gedrukt in een of meer van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld. Het certificaat wordt in een van deze talen ingevuld overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van de staat van uitvoer. Indien een certificaat met de hand wordt ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren.

2. De afmetingen van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 zijn 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, goed beschrijfbaar en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25 g/m². Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

3. De bevoegde instanties van de lidstaten van de Gemeenschap en Tunesië kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door daartoe gemachtigde drukkerijen. In het laatste geval wordt op ieder certificaat van deze vergunning melding gemaakt. Op elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht. Om de certificaten van elkaar te kunnen onderscheiden, wordt elk exemplaar van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

BIJLAGE IV

VERKLARING BEDOELD IN ARTIKEL 27

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE V

MODEL VAN DE IN ARTIKEL 22, LID 3, ONDER B), BEDOELDE STEMPELAFDRUK

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE VI

MODEL VAN DE VERKLARING

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE VII

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

BIJLAGE VIII

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MET BETREKKING TOT ARTIKEL 1

De partijen komen overeen dat de bepalingen van artikel 1, onder e), van het protocol geen afbreuk doen aan het recht van Tunesië op de speciale gedifferentieerde behandeling en de overige afwijkingen waarvoor ontwikkelingslanden in aanmerking komen uit hoofde van de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE ARTIKELEN 19 EN 33

De partijen komen overeen dat een toelichting dient te worden opgesteld voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van artikel 19, lid 1, onder b), en van artikel 33, leden 1 en 2, van het protocol.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MET BETREKKING TOT ARTIKEL 39

Ten aanzien van de toepassing van artikel 39 van het protocol verklaart de Gemeenschap zich bereid de verzoeken van Tunesië om afwijkingen van de oorsprongsregels in behandeling te nemen zodra de overeenkomst ondertekend is.

PROTOCOL Nr. 5 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a) "douanewetgeving": alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van toepassing zijn betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, met inbegrip van de verbods-, beperkings- en controlemaatregelen die deze partijen hebben vastgesteld;

b) "verzoekende autoriteit": een bevoegde administratieve autoriteit die door een overeenkomstsluitende partij is aangewezen om verzoeken om administratieve bijstand in douanezaken in te dienen;

c) "aangezochte autoriteit": een bevoegde administratieve autoriteit die door een overeenkomstsluitende partij is aangewezen om verzoeken om administratieve bijstand in douanezaken te ontvangen;

d) "persoonsgebonden gegevens": alle inlichtingen over een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar binnen hun bevoegdheden bijstand, op de wijze en onder de voorwaarden die in dit protocol zijn vastgesteld, met het oog op de preventie, de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de douanewetgeving.

2. De bijstand in douanezaken waarin dit protocol voorziet, geldt voor elke administratieve autoriteit van de overeenkomstsluitende partijen die bevoegd is dit protocol toe te passen. Deze bijstand doet geen afbreuk aan de regels betreffende de wederzijdse bijstand in strafzaken en geldt evenmin voor informatie verkregen krachtens bevoegdheden die op verzoek van de rechterlijke autoriteiten worden uitgeoefend, tenzij deze autoriteiten hiermee instemmen.

Artikel 3 Bijstand op verzoek

1. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verschaft de aangezochte autoriteit eerstgenoemde alle terzake dienende informatie die deze nodig heeft voor de correcte toepassing van de douanewetgeving, met inbegrip van informatie betreffende vastgestelde of voorgenomen transacties die met deze wetgeving in strijd zijn of kunnen zijn.

2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de aangezochte autoriteit haar mede of goederen die uit het grondgebied van een overeenkomstsluitende partij zijn uitgevoerd, op regelmatige wijze op het grondgebied van de andere partij zijn ingevoerd, onder vermelding, in voorkomend geval, van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst.

3. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit zorgt de aangezochte autoriteit er, binnen de grenzen van haar wetgeving, voor dat een bijzonder toezicht wordt uitgeoefend op:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij de douanewetgeving overtreden of overtreden hebben;

b) plaatsen waar goederen op zodanige wijze zijn opgeslagen dat redelijkerwijze vermoed kan worden dat ze bedoeld zijn te worden gebruikt bij transacties die met de wetgeving van de andere overeenkomstsluitende partijen in strijd zijn;

c) goederenbewegingen waarover bericht wordt dat zij aanleiding kunnen geven tot overtredingen van de douanewetgeving;

d) vervoermiddelen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij bij overtredingen van de douanewetgeving worden of werden gebruikt of gebruikt zouden kunnen worden.

Artikel 4 Bijstand op eigen initiatief

De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar bijstand, in overeenstemming met hun wetten, voorschriften en andere rechtsinstrumenten, indien zij zulks noodzakelijk achten voor de juiste toepassing van de douanewetgeving, in het bijzonder indien zij informatie verkrijgen over:

- transacties die met deze wetgeving in strijd zijn of lijken te zijn en die van belang kunnen zijn voor andere overeenkomstsluitende partijen;

- nieuwe middelen of methoden die bij dergelijke transacties worden gebruikt;

- goederen waarvan bekend is dat zij het voorwerp vormen van overtredingen van de douanewetgeving;

- natuurlijke of fysieke personen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij in strijd met de douanewetgeving handelen of hebben gehandeld;

- vervoermiddelen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij bij overtredingen van de douanewetgeving worden of werden gebruikt of gebruikt zouden kunnen worden.

Artikel 5 Toezending van documenten/Kennisgeving van besluiten

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit, overeenkomstig haar wetgeving, de nodige maatregelen voor:

- de toezending van documenten,

- de kennisgeving van besluiten,

waarop het bepaalde in dit protocol van toepassing is, aan een geadresseerde die op haar grondgebied verblijft of gevestigd is. In een dergelijk geval is artikel 6, lid 3, van toepassing.

Artikel 6 Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

1. Verzoeken in het kader van dit protocol worden schriftelijk gedaan en gaan vergezeld van de bescheiden die voor de behandeling ervan noodzakelijk zijn. In spoedeisende gevallen kunnen mondelinge verzoeken worden aanvaard, mits zij onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

2. De overeenkomstig lid 1 ingediende verzoeken bevatten de hiernavolgende gegevens:

a) de naam van de verzoekende autoriteit,

b) de gevraagde maatregel,

c) het voorwerp en de reden van het verzoek,

d) de relevante wetten, voorschriften en andere rechtselementen,

e) zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie betreffende de natuurlijke personen of rechtspersonen waarop het onderzoek betrekking heeft,

f) een overzicht van de relevante feiten en van het reeds uitgevoerde onderzoek, behalve in de in artikel 5 bedoelde gevallen.

3. De verzoeken worden ingediend in een officiële taal van de aangezochte autoriteit of in een voor deze aanvaardbare taal.

4. Indien een verzoek niet in de juiste vorm wordt gedaan, kan om correctie of aanvulling worden verzocht. Er kunnen echter reeds voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Artikel 7 Behandeling van verzoeken

1. De aangezochte autoriteit behandelt verzoeken om bijstand, binnen de grenzen van haar bevoegdheden en met de middelen waarover zij beschikt, alsof zij voor eigen rekening of in opdracht van een andere autoriteit van dezelfde overeenkomstsluitende partij handelde, door reeds beschikbare informatie te verstrekken en het nodige onderzoek te verrichten of te doen verrichten. Deze bepaling is eveneens van toepassing op de administratieve dienst waaraan de verzoekende autoriteit haar aanvraag heeft gericht indien deze niet zelfstandig kan handelen.

2. Verzoeken om bijstand worden behandeld overeenkomstig de wetten, voorschriften en andere rechtsinstrumenten van de aangezochte overeenkomstsluitende partij.

3. Daartoe gemachtigde ambtenaren van een overeenkomstsluitende partij kunnen, met instemming van de andere betrokken overeenkomstsluitende partij en op de door deze gestelde voorwaarden, in de kantoren van de aangezochte autoriteit of van een andere autoriteit die onder de aangezochte autoriteit ressorteert, informatie verkrijgen over transacties die met de douanewetgeving in strijd zijn of kunnen zijn die de verzoekende autoriteit nodig heeft ter uitvoering van het bepaalde in dit protocol.

4. Ambtenaren van een overeenkomstsluitende partij kunnen, met de toestemming van de andere betrokken overeenkomstsluitende partij en op de door deze gestelde voorwaarden, aanwezig zijn bij onderzoek dat op het grondgebied van de laatstgenoemde wordt verricht.

Artikel 8 Vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt

1. De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het onderzoek aan de verzoekende autoriteit mede in de vorm van bescheiden, voor echt gewaarmerkte afschriften van bescheiden, rapporten en dergelijke.

2. De in lid 1 bedoelde bescheiden kunnen worden vervangen door informatie die, in welke vorm dan ook, met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking voor hetzelfde doel wordt verstrekt.

Artikel 9 Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend

1. De partijen kunnen de in dit protocol bedoelde bijstand weigeren wanneer het verlenen ervan:

a) de soevereiniteit van Tunesië of van een lidstaat van de Gemeenschap waaraan op grond van dit protocol om bijstand wordt gevraagd zou kunnen schenden, of

b) de openbare orde, de openbare veiligheid of andere essentiële belangen in gevaar zou kunnen brengen, of

c) de toepassing inhoudt van andere voorschriften dan de douanewetgeving, of

d) de schending inhoudt van een industrieel geheim, een handelsgeheim of een beroepsgeheim.

2. Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van bijstand verzoekt die zij desgevraagd zelf niet zou kunnen verlenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De aangezochte autoriteit bepaalt zelf hoe zij op een dergelijk verzoek reageert.

3. Indien bijstand wordt geweigerd, dienen het daartoe strekkende besluit en de redenen die daaraan ten grondslag liggen terstond aan de verzoekende autoriteit te worden medegedeeld.

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht

1. Alle informatie die ter uitvoering van dit protocol wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter. Zij valt onder het beroepsgeheim en wordt beschermd volgens het recht van de overeenkomstsluitende partij die ze heeft ontvangen en volgens het recht waaraan de autoriteiten van de Gemeenschap onderworpen zijn.

2. Persoonsgebonden gegevens kunnen uitsluitend worden doorgegeven indien de wetgeving van de overeenkomstsluitende partijen deze op gelijkwaardige wijze beschermt. Het rechtsbeschermingsniveau van de overeenkomstsluitende partijen omvat ten minste de in de bijlage bij de protocol omschreven beginselen.

Artikel 11 Gebruik van informatie

1. De verkregen informatie, met inbegrip van de persoonsgebonden gegevens, mag uitsluitend worden gebruikt voor de toepassing van het bepaalde in dit protocol. Het gebruik van deze informatie door een overeenkomstsluitende partij voor andere doeleinden is afhankelijk van de voorafgaande schriftelijke toestemming van de administratieve autoriteit die ze heeft verstrekt, waarbij de door deze autoriteit vastgestelde beperkingen in acht moeten worden genomen. Deze bepalingen zijn niet von toepassing wanneer de voor de toepassing van dit protocol verkregen informatie ook kan worden gebruikt voor de bestrijding van de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Dergelijke informatie mag worden doorgegeven aan andere autoriteiten die rechtstreeks bij de bestrijding van de illegale handel in verdovende middelen betrokken zijn, binnen de grenzen van artikel 2.

2. Lid 1 vormt geen beletsel voor het gebruik van informatie in gerechtelijke of administratieve procedures die achteraf worden ingesteld wegens niet-naleving van de douanewetgeving. De bevoegde autoriteit die deze informatie heeft verstrekt, wordt van een dergelijk gebruik onmiddellijk in kennis gesteld.

3. De overeenkomstsluitende partijen kunnen de overeenkomstig het bepaalde in dit protocol verkregen informatie en geraadpleegde bescheiden in hun rapporten, getuigenissen en gerechtelijke procedures als bewijsmateriaal gebruiken.

Artikel 12 Deskundigen en getuigen

1. Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende ambtenaar kan worden gemachtigd, binnen de perken van de hem verleende machtiging, in het rechtsgebied van een andere overeenkomstsluitende partij als getuige of deskundige op te treden in gerechtelijke of administratieve procedures die betrekking hebben op onderwerpen waarop dit protocol van toepassing is en daarbij de voor het gerechtelijk onderzoek noodzakelijke voorwerpen, bescheiden of voor echt gewaarmerkte afschriften van bescheiden voor te leggen. In de convocatie dient uitdrukkelijk te worden vermeld over welk onderwerp, op welke grond en in welke hoedanigheid de ambtenaar zal worden ondervraagd.

2. De gemachtigde ambtenaar geniet op het grondgebied van de verzoekende autoriteit dezelfde rechtsbescherming als de eigen ambtenaren van die autoriteit.

Artikel 13 Kosten van de bijstand

De partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor uitgaven die ter uitvoering van het bepaalde in dit protocol zijn gemaakt, met uitzondering, in voorkomend geval, van de uitgaven voor deskundigen, getuigen, tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zijn.

Artikel 14 Tenuitvoerlegging

1. Dit protocol wordt ten uitvoer gelegd door de nationale douaneautoriteiten van Tunesië, enerzijds, en de bevoegde diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en, in voorkomend geval, de douaneautoriteiten van de lidstaten, anderzijds. Deze instanties stellen alle praktische maatregelen en bepalingen voor de toepassing van dit protocol vast, rekening houdend met de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming. Zij kunnen, via het bij artikel 40 van protocol nr. 4 ingestelde Comité Douanesamenwerking, de Associatieraad aanbevelingen doen voor wijzigingen die huns inziens in dit protocol dienen te worden aangebracht.

2. De overeenkomstsluitende partijen plegen overleg over en geven elkaar kennis van alle uitvoeringsbepalingen die overeenkomstig dit protocol worden vastgesteld.

Artikel 15 Complementariteit

1. Dit protocol vormt een aanvulling op de overeenkomsten inzake wederzijdse bijstand die tussen een of meer lidstaten van de Europese Unie en Tunesië zijn of kunnen worden gesloten en doet geen afbreuk aan de toepassing van deze overeenkomsten. Het vormt geen beletsel voor een ruimere wederzijdse bijstand indien deze overeenkomsten daarin voorzien.

2. Onverminderd artikel 11 doen deze overeenkomsten geen afbreuk aan de bepalingen van de Gemeenschap betreffende de uitwisseling, tussen de bevoegde diensten van de Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten, van alle informatie over douanezaken die voor de Gemeenschap van belang kan zijn.

Bijlage bij het protocol

GRONDBEGINSELEN OP HET GEBIED VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

1. Persoonsgebonden gegevens die in de computer worden ingevoerd, dienen:

a) op eerlijke en rechtsgeldige wijze verkregen en behandeld te zijn;

b) voor nauwomschreven, legitieme doeleinden te worden bewaard; ze mogen niet worden gebruikt op een wijze die met deze doeleinden onverenigbaar is;

c) nuttig, relevant en redelijk te zijn gezien de doeleinden waarvoor ze worden bewaard;

d) nauwkeurig te zijn en eventueel te worden bijgewerkt;

e) in een vorm te worden bewaard waardoor de betrokkene gedurende een niet langere periode geïdentificeerd kan worden dan nodig is voor de procedure waarvoor die gegevens worden bewaard.

2. Persoonsgebonden gegevens die aanwijzingen over ras, politieke, religieuze of andere overtuigingen inhouden en gegevens over de gezondheid of het seksuele leven van een persoon mogen niet in de computer worden ingevoerd, tenzij de nationale wetgeving voldoende garanties biedt. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op persoonsgebonden gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

3. Er dienen veiligheidsmaatregelen te worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgebonden gegevens die in computerbestanden zijn opgeslagen, worden beschermd tegen vernietiging, ongeoorloofd gebruik of onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang tot, wijziging van of verspreiding van die gegevens.

4. Elke persoon dient gerechtigd te zijn:

a) vast te stellen of persoonsgebonden gegevens die op hem betrekking hebben in een computerbestand zijn opgenomen, voor welke doeleinden deze voornamelijk worden gebruikt en de naam, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling van degene die voor dit bestand verantwoordelijk is;

b) binnen redelijke termijnen en zonder vertraging of hoge kosten bevestiging te verkrijgen over het bestaan van een computerbestand waarin persoonsgebonden gegevens voorkomen die op hem betrekking hebben en dat deze gegevens hem op een begrijpelijke wijze worden medegedeeld;

c) te verkrijgen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of geschrapt indien ze in strijd met de nationale wetgeving zijn ingevoerd ter uitvoering van de in de punten 1 en 2 omschreven grondbeginselen;

d) in beroep te kunnen gaan indien aan zijn aanvraag tot mededeling geen gevolg wordt gegeven, of eventueel aan de mededeling, de correctie of de schrapping waarvan onder b) en c) sprake is.

5.1. Van de punten 1, 2 en 4 kan niet worden afgeweken, behoudens in de volgende gevallen:

5.2. Van de punten 1, 2 en 4 kan worden afgeweken indien dit volgens de nationale wetgeving van de overeenkomstsluitende partij mogelijk is en wanneer deze afwijking een in een democratische samenleving noodzakelijke maatregel vormt die gericht is op:

a) de bescherming van de staatsveiligheid, de openbare orde en de monetaire belangen van de staat alsmede de bestrijding van ernstige misdrijven;

b) de bescherming van de personen waarop deze gegevens betrekking hebben of van de rechten en vrijheden van andere personen.

5.3. De rechten waarin punt 4, onder b), c) en d), voorziet, kunnen bij wet worden beperkt voor computerbestanden met persoonsgebonden gegevens die voor statistische doeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, wanneer hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de personen waarop deze gegevens betrekking hebben.

6. Geen bepaling van deze bijlage mag zo worden geïnterpreteerd dat ze een overeenkomstsluitende partij belet een ruimere bescherming te verlenen aan de personen waarop de gegevens betrekking hebben dan die waarin deze bijlage voorziet.

SLOTAKTE

De gevolmachtigden van:

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna "de lidstaten" te noemen, en van

de EUROPESE GEMEENSCHAP en de EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, hierna "de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

de gevolmachtigden van de REPUBLIEK TUNESIË,

hierna "Tunesië" te noemen,

anderzijds,

bijeengekomen te Brussel op zeventien juli negentienhonderd vijfennegentig, voor de ondertekening van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, hierna de "Euro-mediterrane overeenkomst" te noemen, hebben de volgende teksten aangenomen:

de Euro-mediterrane overeenkomst en de volgende protocollen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De gevolmachtigden van de lidstaten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van Tunesië hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze slotakte zijn gehecht:

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 5 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 10 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 39 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 42 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 49 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 50 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64, lid 1, van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 65 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 34, 35, 76 en 77 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende textielproducten.

De gevolmachtigden van Tunesië hebben kennis genomen van de volgende verklaring van de Europese Gemeenschap, die aan deze slotakte is gehecht:

Verklaring betreffende artikel 29 van de overeenkomst.

De gevolmachtigden van de lidstaten van de Gemeenschap hebben kennis genomen van de volgende verklaringen van Tunesië, die aan deze slotakte zijn gehecht:

Verklaring betreffende de bescherming van de Tunesische belangen.

Verklaring betreffende artikel 69 van de overeenkomst.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Por el Reino de España

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pour la République française

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Per la Repubblica italiana

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Für die Republik Österreich

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Pela República Portuguesa

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Suomen tasavallan puolesta

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

För Konungariket Sverige

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 5 van de overeenkomst

1. De partijen komen overeen dat een politieke dialoog op ministerieel niveau ten minste eenmaal per jaar dient plaats te vinden.

2. De partijen zijn van mening dat een politieke dialoog tussen het Europees Parlement en de Tunesische kamer van afgevaardigden moet worden ingesteld.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 10 van de overeenkomst

Partijen komen overeen dat Tunesië in overleg een landbouwelement kan onderscheiden in de rechten bij invoer die op de in bijlage 2, lijst 2, van de overeenkomst genoemde producten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Dit principe is tevens van toepassing op de producten van bijlage 2, lijst 3, van de overeenkomst alvorens een begin wordt gemaakt met de afbraak van het industrie-element.

In het geval dat Tunesië de op 1 januari 1995 geldende rechten zou verhogen, als gevolg van het landbouwelement, voor de hierboven genoemde producten, kent zij de Gemeenschap een reductie van 25 % op de verhoging van de rechten toe.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 39 van de overeenkomst

De partijen komen overeen dat in het kader van de overeenkomst intellectuele, industriële en commerciële eigendom inzonderheid het volgende omvat: auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's, en naburige rechten, fabrieks- en handelsmerken, geografische aanduidingen, met inbegrip van benamingen van oorsprong, industriële tekeningen en modellen, octrooien, schema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, alsmede bescherming van niet-openbaargemaakte informatie en bescherming tegen oneerlijke mededinging als bedoeld in artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van industriële eigendom in de Akte van Stockholm (Unie van Parijs).

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 42 van de overeenkomst

Partijen bevestigen opnieuw het belang dat zij hechten aan de gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma's als een aanvullend middel ter bevordering van de uitwisseling van ervaring en de overdracht van kennis in het Middellandse-Zeegebied en tussen de Europese Gemeenschap en haar partners.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 49 van de overeenkomst

Partijen onderkennen de noodzaak van modernisering van de Tunesische productiesector om deze beter aan te passen aan de realiteit van de internationale en Europese economie.

De Gemeenschap zal Tunesië steunen bij de uitvoering van een steunprogramma voor de industriesectoren die zullen worden geherstructureerd en op peil gebracht om het hoofd te bieden aan eventuele problemen na de liberalisering van het handelsverkeer en met name de afschaffing van tarieven.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 50 van de overeenkomst

De overeenkomstsluitende partijen hechten belang aan een toename van de stroom van directe investeringen in Tunesië.

Zij komen overeen dat Tunesië grotere toegang krijgt tot de communautaire instrumenten ter bevordering van investeringen in overeenstemming met de desbetreffende communautaire bepalingen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64 van de overeenkomst

Onverminderd de in elke lid-staat geldende voorwaarden en modaliteiten onderzoeken de partijen de kwestie van toegang tot de arbeidsmarkt van een lidstaat van de uit hoofde van gezinshereniging wettig verblijvende echtgenoot en kinderen van een Tunesische werknemer die wettig op het grondgebied van een lidstaat is tewerkgesteld, met uitzondering van seizoenwerknemers, gedetacheerden en stagiaires, gedurende de periode van het toegestane tewerkstellingsverblijf van de werknemer.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 64 van de overeenkomst

Wat betreft het ontbreken van discriminatie op het gebied van ontslag kan geen beroep op artikel 64, lid 1, worden gedaan voor de verlenging van een verblijfsvergunning. De toekenning, verlenging en weigering van een verblijfsvergunning valt uitsluitend onder de wetgeving van elke lidstaat en onder de tussen Tunesië en die lidstaat van kracht zijnde overeenkomsten en bilaterale verdragen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 65 van de overeenkomst

Overeengekomen is dat de term "gezinsleden" wordt gedefinieerd volgens de nationale wetgeving van het betrokken gastland.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 34, 35, 76 en 77 van de overeenkomst

Indien zich voor Tunesië tijdens de geleidelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst ernstige problemen in verband met de betalingsbalans voordoen, kunnen Tunesië en de Gemeenschap overleg voeren over de meest geschikte middelen en modaliteiten om Tunesië te helpen aan deze problemen het hoofd te bieden.

Deze besprekingen vinden plaats in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende textielproducten

Overeengekomen is dat de regeling voor textielproducten in een afzonderlijk, voor 31 december 1995 te sluiten protocol wordt vastgelegd, waarin de in 1995 van toepassing zijnde bepalingen zijn opgenomen.

VERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP

Verklaring betreffende artikel 29 van de overeenkomst

Indien Tunesië met andere mediterrane landen overeenkomsten sluit met het oog op de instelling van vrijhandel is de Gemeenschap bereid de cumulatie van oorsprong in de handel met die landen te overwegen.

VERKLARINGEN VAN TUNESIË

Verklaring betreffende de bescherming van de Tunesische belangen

Tunesië verzoekt dat met de Tunesische belangen rekening wordt gehouden wanneer concessies en voordelen worden toegekend aan andere mediterrane derde landen in het kader van toekomstige overeenkomsten tussen die landen en de Gemeenschap.

Verklaring betreffende artikel 69 van de overeenkomst

- Beschouwende de gezinshereniging als een fundamenteel recht van in het buitenland verblijvende Tunesische werknemers,

- Rekening houdende met het belang van dit recht als doorslaggevende factor voor het evenwicht in het gezin en als basisvoorwaarde voor het onderwijs en integratie in maatschappij en beroep,

- Onverminderd de tussen Tunesië en bepaalde lidstaten van de Europese Unie gesloten bilaterale verdragen,

wenst Tunesië dat de kwestie van de gezinshereniging diepgaand besproken wordt met de Gemeenschap met het oog op een versoepeling en verbetering van de voorwaarden voor gezinshereniging.

Top