Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A1013(02)

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking - Gemeenschappelijke verklaring

OJ L 295, 13.10.1989, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 89 - 93
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 225 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 75 - 79

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/545/oj

21989A1013(02)

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking - Gemeenschappelijke verklaring

Publicatieblad Nr. L 295 van 13/10/1989 blz. 0009 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 7 blz. 0089
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 7 blz. 0089


AANVULLEND PROTOCOL bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking

DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK IJSLAND,

anderzijds,

GELET OP de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland, die op 22 juli 1972 in Brussel is ondertekend, hierna "de Overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 33,

HERINNEREND AAN de doelstelling om één Europese economische ruimte tot stand te brengen in overeenstemming met de gemeenschappelijke verklaring die de ministers van de EVA-landen en van de Lid-Staten van de Gemeenschap en de Commissie van de Europese Gemeenschappen op 9 april 1984 in Luxemburg hebben aangenomen,

INDACHTIG de noodzaak om hun handelsbetrekkingen in het belang van hun beider economie te ontwikkelen door het afschaffen van bestaande en het voorkomen van nieuwe belemmeringen voor hun uitvoer van onder de Overeenkomst vallende produkten,

ZICH ER EVENWEL VAN BEWUST dat een partij bij de Overeenkomst onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan worden genoopt vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de uitvoer toe te passen en dat daartoe specifieke voorzieningen dienen te worden getroffen,

HEBBEN BESLOTEN DIT PROTOCOL TE SLUITEN :

Artikel 1

De volgende artikelen worden in de Overeenkomst opgenomen :

"Artikel 13 A

1 . In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en IJsland worden geen nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen noch maatregelen van gelijke werking ingesteld .

2 . Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking worden op 1 januari 1990 afgeschaft, behalve die welke op 1 januari 1989 werden toegepast op de in Protocol nr . 7 genoemde produkten en overeenkomstig de bepalingen van dat Protocol worden afgeschaft .

Artikel 13

B

Een partij bij de Overeenkomst die overweegt de regelingen die zij op de uitvoer naar derde landen toepast te wijzigen, stelt het Gemengd Comité zo mogelijk ten minste 30 dagen vóór de inwerkingtreding van de voorgenomen wijziging daarvan in kennis . Zij neemt nota van de opmerkingen van de andere partij met betrekking tot de distorsies die daaruit zouden kunnen voortvloeien .

Artikel 25

A

Wanneer de inachtneming van de bepalingen van de artikelen 7 en 13 A leidt tot :

ii ) wederuitvoer naar een derde land ten aanzien waarvan de uitvoerende partij bij de Overeenkomst voor het betrokken produkt kwantitatieve uitvoerbeperkingen, uitvoerrechten of maatregelen van gelijke werking toepast, of tot

ii ) een ernstig tekort, of de dreiging van een ernstig tekort, aan een produkt dat voor de uitvoerende partij bij de Overeenkomst van essentieel belang is,

en wanneer bovenbedoelde situaties ernstige moeilijkheden voor de uitvoerende partij bij de Overeenkomst veroorzaken of dreigen te veroorzaken, mag die partij onder de voorwaarden en overeenkomstig de procedures van artikel 28 passende maatregelen nemen .".

Artikel 2

Artikel 28 wordt vervangen door

"Artikel 28

1 . Indien een partij bij de Overeenkomst de invoer of de uitvoer van produkten die de in de artikelen 25, 25 A

en 27 bedoelde moeilijkheden kan veroorzaken, onderwerpt aan een administratieve procedure die ten doel heeft snel inlichtingen omtrent de ontwikkeling van de handelsstromen te verstrekken, stelt zij de andere partij hiervan in kennis .

2 . De betrokken partij bij de Overeenkomst dient, in de gevallen bedoeld in de artikelen 23 tot en met 27, alvorens de daarin vermelde maatregelen te nemen, dan wel in de gevallen bedoeld in lid 3, onder e ), zo spoedig mogelijk, het Gemengd Comité alle nodige gegevens voor een diepgaand onderzoek van de situatie te verstrekken, ten einde een voor de partijen bij de Overeenkomst aanvaardbare oplossing te zoeken . Bij voorrang dienen maatregelen te worden gekozen die de werking van de Overeenkomst zo weinig mogelijk verstoren .

De vrijwaringsmaatregelen worden onverwijld ter kennis gebracht van het Gemengd Comité, dat hierover periodiek overleg pleegt, in het bijzonder met het oog op de opheffing daarvan zodra de omstandigheden zulks toelaten .

3 . Voor de tenuitvoerlegging van lid 2 zijn de onderstaande bepalingen van toepassing :

a ) Wat betreft artikel 24, kan elke partij bij de Overeenkomst zich wenden tot het Gemengd Comité, indien zij van mening is dat een bepaalde handelwijze onverenigbaar is met de goede werking van de Overeenkomst in de zin van artikel 24, lid 1 .

De partijen bij de Overeenkomst brengen alle dienstige inlichtingen ter kennis van het Gemengd Comité en verlenen dit Comité de nodige bijstand met het oog op de bestudering van het dossier en eventueel de opheffing van de aangevochten handelwijze .

Indien de betrokken partij bij de Overeenkomst binnen de door het Gemengd Comité vastgestelde termijn geen einde heeft gemaakt aan de aangevochten handelwijze, of indien in dit Comité binnen drie maanden vanaf de dag waarop het op de hoogte is gesteld, geen overeenstemming is bereikt, kan de betrokken partij de vrijwaringsmaatregelen nemen die zij nodig acht om de door de bedoelde handelwijze ontstane ernstige moeilijkheden te verhelpen, en met name tot intrekking van tariefconcessies overgaan .

b ) Wat betreft artikel 25, worden de moeilijkheden veroorzaakt door de in dat artikel bedoelde situatie voor onderzoek ter kennis gebracht van het Gemengd

Comité, dat elk dienstig besluit kan nemen om daaraan een einde te maken .

Indien het Gemengd Comité of de uitvoerende partij bij de Overeenkomst binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving geen besluit heeft genomen waardoor een einde aan de moeilijkheden wordt gemaakt, is de invoerende partij gerechtigd een compenserende heffing op het ingevoerde produkt toe te passen .

Deze compenserende heffing wordt berekend naar gelang van de invloed van de voor de verwerkte grondstoffen of halffabrikaten geconstateerde tariefverschillen op de waarde van de betrokken goederen .

c ) Wat betreft artikel 25 A, worden de moeilijkheden veroorzaakt door de in dat artikel bedoelde situaties voor onderzoek ter kennis gebracht van het Gemengd Comité. Wat betreft artikel 25 A, onder ii ), dient de dreiging van een tekort naar behoren te worden gestaafd door passende hoeveelheids - en prijsindicatoren .

Het Gemengd Comité kan elk besluit nemen dat dienstig is om een einde aan de moeilijkheden te maken . Indien het Gemengd Comité binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving geen besluit heeft genomen, is de uitvoerende partij bij de Overeenkomst gerechtigd tijdelijk passende maatregelen op de uitvoer van het betrokken produkt toe te passen .

d ) Wat betreft artikel 26, vindt overleg in het Gemengd Comité plaats alvorens de betrokken partij bij de Overeenkomst de passende maatregelen neemt .

e ) Indien uitzonderlijke omstandigheden die een onmiddellijk ingrijpen vereisen een voorafgaand onderzoek uitsluiten, kan de betrokken partij bij de Overeenkomst in de situatie bedoeld in de artikelen 25, 25 A, 26 en 27 alsmede in gevallen van steunmaatregelen bij uitvoer die een rechtstreekse en onmiddellijke invloed op het handelsverkeer hebben, onverwijld de strikt noodzakelijke beschermende maatregelen nemen om de situatie te verhelpen .".

Artikel 3

De volgende tekst wordt als Protocol nr . 7 aan de Overeenkomst gehecht :

"PROTOCOL Nr . 7

betreffende de afschaffing van bepaalde kwantitatieve uitvoerbeperkingen

De kwantitatieve beperkingen die de Gemeenschap op de uitvoer van onderstaande produkten naar IJsland toepast, worden uiterlijk op de hierna vermelde data afgeschaft .

Geharmoniseerd

systeem

Post

Omschrijving

Datum van afschaffing

ex 74.04

Resten en afval van koper

1 . 1 . 1992

ex 44.01

Brandhout van naaldhout en schaafkrullen van denne- en sparrehout

1 . 1 . 1993

ex 44.03

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst of ruw, behakt of ontdaan van het spint :

- ander, uitgezonderd populierehout

1 . 1 . 1993

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd :

- ander, uitgezonderd populierehout

1 . 1 . 1993

ex 44.07

Hout, enkel overlangs gezaagd of enkel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm:

- van naaldhout, uitgezonderd plankjes voor het vervaardigen van dozen, zeven, zeefroosters en dergelijke

1 . 1 . 1993

ex 41.01

Huiden en vellen van runderen met een gewicht van minder dan 6 kg per stuk

1 . 1 . 1992

ex 41.02

Huiden en vellen van schapen

1 . 1 . 1992

ex 41.03

Huiden en vellen van geiten

1. 1 . 1992

ex 43.01

Pelterijen van konijnen

".1 . 1 . 1992 ".

Artikel 4

Het Aanvullend Protocol wordt door de partijen bij de Overeenkomst volgens hun eigen procedures goedgekeurd .

Het treedt in werking op 1 januari 1990, op voorwaarde dat de partijen elkaar vóór die datum kennis hebben gegeven van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures .

Na die datum treedt het Aanvullend Protocol in werking

op de eerste dag van de tweede maand volgend op deze kennisgeving .

Artikel 5

Dit Aanvullend Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de IJslandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek .

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve .

Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs .

Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig .

iEgine stis Vryxelles, stis eikosi pente Ioylioy chilia enniakosia ogdonta ennea .

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine .

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf .

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove .

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig .

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove .

Gjoert í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag júlímánaóar nítján hundruó áttatíu og níu .

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyrir hond ráds Evrópubandalaganna

Por el Gobierno de la República de Islandia

For regeringen for Republikken Island

Fuer die Regierung der Republik Island

Gia tin kyvernisi tis Dimokratias tis Islandias

For the Government of the Republic of Iceland

Pour le gouvernement de la république d'Islande

Per il governo della Repubblica d'Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

Pelo Governo da República da Islândia

Fyrir rikisstjórn lydveldisins Îslands

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE PARTIJEN bij het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking

De partijen bij de Overeenkomst verklaren dat de artikelen 7, 13 A en 13 B van de Overeenkomst van toepassing zijn op de produkten genoemd in artikel 2 van de Overeenkomst,

- met inbegrip van de in artikel 14 van de Overeenkomst genoemde aardolieprodukten, en

- met uitsluiting van de produkten vallende onder de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en de Republiek IJsland anderzijds .

Top