EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21985A0201(01)

Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds

OJ L 29, 1.2.1985, p. 9–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 003 P. 104 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 003 P. 104 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 174 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 174 - 177
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 123 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2007; afgeschaft en vervangen door 22006A1230(10)

21985A0201(01)

Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 029 van 01/02/1985 blz. 0009 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 11 blz. 0174
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 04 Deel 3 blz. 0104
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 11 blz. 0174
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 04 Deel 3 blz. 0104


++++

VISSERIJOVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap , enerzijds , en de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland , anderzijds

DE REGERING VAN DENEMARKEN EN DE PLAATSELIJKE REGERING VAN GROENLAND ,

enerzijds , en

DE REGERING VAN DENEMARKEN en de PLAATSELIJKE REGERING VAN GROENLAND ,

anderzijds ,

IN DE GEEST van samenwerking die spreekt uit de door de Gemeenschap aan Groenland verleende status van gebied overzee en rekening houdend met het Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland ,

HERINNEREND aan de status van Groenland , dat autonoom is en tevens integrerend deel van een van de Lid-Staten van de Gemeenschap ;

OVERWEGENDE dat de visserij , die een essentiële economische activiteit is , voor Groenland van vitaal belang is ;

OVERWEGENDE dat het in hun gemeenschappelijk belang is de instandhouding en een rationeel beheer van de visbestanden in de kustwateren van Groenland te verzekeren ;

OVERWEGENDE dat voor de Gemeenschap de handhaving van de visserijactiviteiten in de wateren van Groenland van vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat voeren een essentiële rol speelt in de goede werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid ;

OVERWEGENDE dat de procedures met het oog op de toetreding van Denemarken , voor wat Groenland betreft , tot het Verdrag inzake de instandhouding van zalm in de Noordatlantische Oceaan ( 1 ) zijn ingeleid ; dat , in afwachting van de voltooiing hiervan , door de voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten de passende maatregelen zullen worden vastgesteld om de zalmvisserij in de wateren van Groenland te regelen overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van dat verdrag ,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :

Artikel 1

In deze overeenkomst worden de beginselen en regels vastgesteld die zullen gelden voor de uitoefening van de visserij in de wateren van Groenland door vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat van de Gemeenschap voeren en in die Lid-Staat zijn geregistreerd .

Artikel 2

1 . De vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat van de Gemeenschap voeren en in die Lid-Staat zijn geregistreerd , mogen vissen in de wateren van Groenland onder de door de partijen bij deze overeenkomst in toepassingsprotocollen vastgelegde voorwaarden .

2 . De omvang van de krachtens lid 1 geopende vangstmogelijkheden wordt , met inachtneming van de situatie van de bestanden , zodanig vastgesteld dat de visserijactiviteiten van de Gemeenschap in de visserijzone van Groenland op bevredigende wijze kunnen worden uitgeoefend .

De voor de Gemeenschap in het eerste toepassingsprotocol vastgestelde vangsthoeveelheden en de ontwikkeling van de bestanden vormen een referentiegrondslag voor de vaststelling van de toekomstige vangstmogelijkheden .

3 . De uit hoofde van lid 1 overeengekomen visserijquota kunnen door vaartuigen die niet de vlag van een Lid-Staat van de Gemeenschap voeren , worden gevangen in zoverre dit nodig is voor de goede werking van de door de Gemeenschap met derde landen gesloten visserijovereenkomsten en onder de tussen de partijen overeengekomen voorwaarden .

Artikel 3

De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap brengen de voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten tijdig op de hoogte van de naam , het registratienummer en andere belangrijke kenmerken van de vissersvaartuigen die toestemming zouden kunnen ontvangen tot vissen in de onder de visserijjurisdictie van Groenland vallende zone . De voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten geven vervolgens aan de door de Gemeenschap aangewezen vaartuigen vergunningen af naar gelang van de overeenkomstig artikel 2 verleende vangstmogelijkheden .

Artikel 4

1 . De voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten nemen alle maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding en het rationele beheer van de visbestanden alsmede voor de regeling van de visserij in de onder de visserijjurisdictie van Groenland vallende zone .

Op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst leggen zij hiertoe maatregelen ten uitvoer die overeenkomen met die welke de voorgaande dag van toepassing waren .

2 . De vissersvaartuigen van de Gemeenschap die vissen in de onder de visserijjurisdictie van Groenland vallende zone , houden zich aan de instandhoudingsmaatregelen , de andere bepalingen en voorwaarden en de regels en voorschriften inzake de visserij in deze zone als bedoeld in lid 1 .

3 . De voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten geven tijdig vooraf kennis van alle nieuwe maatregelen , uitvoeringsbepalingen , regels of voorschriften .

4 . Bij de krachtens dit artikel genomen maatregelen en bij de controles die worden uitgevoerd om na te gaan of deze worden nageleefd , wordt rekening gehouden met de noodzaak de overeengekomen vangstmogelijkheden niet in gevaar te brengen .

Artikel 5

1 . De voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten kunnen binnen de onder de visserijjurisdictie van Groenland vallende zone en overeenkomstig het internationale recht de maatregelen nemen die nodig kunnen zijn om te waarborgen dat de vaartuigen van de Gemeenschap zich aan de bepalingen van deze overeenkomst houden .

2 . De autoriteiten van de Gemeenschap nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat deze vaartuigen zich houden aan de bepalingen van deze overeenkomst en aan de andere relevante voorschriften .

Artikel 6

Als tegenprestatie voor de in het kader van deze overeenkomst geopende vangstmogelijkheden kent de Gemeenschap Groenland een financiële compensatie toe die in de in artikel 2 , lid 1 , bedoelde protocollen wordt vastgesteld .

Artikel 7

Wanneer voor een specifiek visseizoen de biologische omstandigheden nopen tot het vaststellen van een totale vangsthoeveelheid voor een bepaald visbestand , waardoor het Groenland niet mogelijk is de uit artikel 2 voortvloeiende verplichting na te leven en tegelijkertijd zijn visserijactiviteiten te handhaven op een niveau dat overeenkomt met de minimumhoeveelheden die zijn vastgesteld in de in artikel 2 , lid 1 , bedoelde protocollen , worden de met de Gemeenschap overeengekomen desbetreffende quota voor het betrokken visbestand of de betrokken visbestanden dienovereenkomstig verlaagd , zonder dat deze verlaging van invloed is op het in artikel 6 bedoelde bedrag van de financiële compensatie .

De partijen raadplegen elkaar om de situatie van de visbestanden te onderzoeken en na te gaan welke maatregelen geschikt zijn om het herstel ervan te bevorderen , alsmede om mogelijkheden te vinden om voornoemde quota over te dragen op andere visbestanden , andere soorten of de volgende jaren .

Artikel 8

1 . De voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten verlenen de Gemeenschap bijzondere voorrang voor wat betreft de toegang tot de aanvullende vangstmogelijkheden die uitgaan boven de vangstcapaciteiten van de Groenlandse vloot en de jaarlijkse voor de Gemeenschap overeengekomen quota uit hoofde van de in artikel 2 , lid 1 , bedoelde protocollen , rekening houdend met de speciale belangen van de Gemeenschap bij de exploitatie van de betrokken bestanden en met inachtneming van haar bijdrage tot de instandhouding ervan en haar deelneming in de ontwikkeling van Groenland .

2 . Bij de toewijzing van de in lid 1 bedoelde aanvullende vangstmogelijkheden bieden de voor Groenland verantwoordelijke autoriteiten de Gemeenschap tegen passende betaling hoeveelheden aan die overeenkomen met ten minste 20 % van een verhoging boven de 75 000 ton van de TAC voor kabeljauw uit het westelijk bestand van Groenland .

Artikel 9

De partijen verbinden zich ertoe hetzij rechtstreeks , hetzij in het kader van internationale organisaties , samen te werken op redelijke wijze het beheer en de instandhouding te verzekeren van de visbestanden die van gemeenschappelijk belang zijn en om het nodige wetenschappelijke onderzoek te vergemakkelijken .

Artikel 10

In geval van een aanzienlijke verslechtering van de situatie van een van de partijen , veroorzaakt door een ernstige inbreuk van de andere partij op de in deze overeenkomst vastgestelde verplichtingen , plegen de partijen snel overleg om het evenwicht in hun visserijbetrekkingen te herstellen . Wanneer binnen twee maanden geen bevredigende oplossing is gevonden , kan de partij die zich benadeeld acht , de toepassing van de overeenkomst schorsen .

Artikel 11

Geen enkele bepaling van deze overeenkomst is van invloed of loopt vooruit op de standpunten van de ene of de andere partij met betrekking tot vraagstukken inzake het zeerecht .

Artikel 12

Deze overeenkomst is van toepassing , enerzijds , op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden en , anderzijds , op Groenland .

Artikel 13

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag houdende wijziging van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor wat Groenland betreft . De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures .

Artikel 14

De partijen raadplegen elkaar over de vraagstukken betreffende de toepassing en de goede werking van deze overeenkomst en van de voor de toepassing ervan gesloten protocollen alsmede , tijdig voor het verstrijken van de geldigheidsduur van die protocollen , om de visserijregeling vast te stellen voor de volgende periode .

Artikel 15

Deze overeenkomst wordt gesloten voor en periode van tien jaar , ingaande op de datum waarop zij in werking treedt . Indien geen van de partijen de overeenkomst uiterlijk negen maanden voor het verstrijken van deze periode door middel van een kennisgeving heeft opgezegd , wordt de overeenkomst telkens met een periode van zes jaar verlengd , tenzij ten minste negen maanden voor het einde van zulk een periode kennisgeving van opzegging is gedaan .

Artikel 16

Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Griekse , de Italiaanse en de Nederlandse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek .

Udfaerdiget i Bruxelles , den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs .

Geschehen zu Bruessel am dreizehnten Maerz neunzehnhundertvierundachtzig .

!***

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-four .

Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .

Fatto a Bruxelles , addï tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig .

For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

!***

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

For den danske regering og det groenlandske landsstyre

Fuer die Regierung Daenemarks und die oertliche Regierung Groenlands

!***

For the Government of Denmark and the local Government of Greenland

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia

Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland

( 1 ) PB nr . L 378 van 31 . 12 . 1982 , blz . 25 .

Top