EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(03)

Proces-verbaal van verbetering van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007 ( PB C 306 van 17.12.2007 )

OJ C 81, 29.3.2010, p. 1–2 (ES, EL, EN, GA, MT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2010-03-29/3/oj

29.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 81/1


PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING

van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007

( Publicatieblad van de Europese Unie C 306 van 17 december 2007 )

2010/C 81/01

Deze verbetering werd uitgevoerd bij proces-verbaal van verbetering dat op 23 maart 2010 te Rome werd ondertekend en waarvan de regering van de Italiaanse Republiek depositaris is.

1.

Wijzigingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

a)

Bladzijde 28, artikel 1, punt 33, onder a), ad artikel 15 bis, lid 1

In plaats van:

„a)

in lid 1 worden de woorden „Iedere lidstaat of de Commissie kan … aan de Raad voorleggen …” vervangen door „Iedere lidstaat, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid, of de hoge vertegenwoordiger met de steun van de Commissie, kan … aan de Raad voorleggen …” en de woorden „… voorstellen voorleggen …” door „… voorstellen indienen respectievelijk initiatieven voorleggen”.”

lezen:

„a)

in lid 1 worden de woorden „Iedere lidstaat of de Commissie kan … aan de Raad voorleggen …” vervangen door „Iedere lidstaat, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse zaken en Veiligheidsbeleid, of de hoge vertegenwoordiger met de steun van de Commissie, kan … aan de Raad voorleggen …” en de woorden „… voorstellen voorleggen …” door „… initiatieven voorleggen respectievelijk voorstellen indienen”.”.

b)

Bladzijde 48, artikel 2, punt 12, ad artikel 2 E, onder a)

In plaats van:

„…. bescherming en verbetering van de volksgezondheid;”

lezen:

„…. bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid;”.

c)

Bladzijde 49, artikel 2, punt 17, ad artikel 5 bis

In plaats van:

„… een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.”

lezen:

„… een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de menselijke gezondheid.”.

d)

Bladzijde 85, artikel 2, punt 133, onder a), ad artikel 161, eerste alinea

In plaats van:

„a)

aan het begin van de eerste alinea, eerste zin, wordt „Onverminderd artikel 162 stelt de Raad op voorstel van de Commissie, en na instemming van het Europees Parlement … vast” vervangen door „Onverminderd artikel 162 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen … vast” en in de tweede zin wordt „De Raad stelt volgens dezelfde procedure tevens de algemene regels vast …” vervangen door „Volgens dezelfde procedure worden tevens de algemene regels vastgesteld …”;”

lezen:

„a)

aan het begin van de eerste alinea, eerste zin, wordt „Onverminderd artikel 162 stelt de Raad op voorstel van de Commissie, en na instemming van het Europees Parlement … vast” vervangen door „Onverminderd artikel 162 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, de taken … vast” en in de tweede zin wordt „De Raad stelt volgens dezelfde procedure tevens de algemene regels vast …” vervangen door „Volgens dezelfde procedure worden tevens de algemene regels vastgesteld …”;”.

e)

Bladzijde 111, artikel 2, punt 227, ad artikel 245 bis

In plaats van:

„1.   De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESBC). De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, welke het Eurostelsel vormen, voeren het monetair beleid van de Unie.”

lezen:

„1.   De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken vormen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESBC). De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, welke het Eurosysteem vormen, voeren het monetair beleid van de Unie.”.

f)

Bladzijde 112, artikel 2, punt 228, onder b), ad artikel 245 ter

In plaats van:

„in de tweede alinea, wordt „door de regeringen van de lidstaten op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders benoemd” vervangen door „met gekwalificeerde meerderheid door de Europese Raad benoemd”.”

lezen:

„in de tweede alinea, wordt „in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders benoemd” vervangen door „met gekwalificeerde meerderheid door de Europese Raad benoemd”.”.

2.

Protocollen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en, in voorkomend geval, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

PROTOCOL BETREFFENDE DE OVERGANGSBEPALINGEN

Bladzijde 163, Titel VII

In plaats van:

lezen:

3.

Protocollen bij het Verdrag van Lissabon

Protocol nr. 1

a)

Bladzijde 172, artikel 1, STATUTEN VAN HET ESCB EN DE ECB, punt 11, onder c)

In plaats van:

„(…). De ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, vormen het Eurostelsel.”

lezen:

„(…). De ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, vormen het Eurosysteem.”.

b)

Bladzijde 180, artikel 1, PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE UNIE, punt 14

Na punt f) wordt het volgende punt ingevoegd:

„f bis)

in artikel 20, hernummerd tot 19, worden de woorden „op de leden van de Commissie” vervangen door de woorden „op de voorzitter van de Europese Raad”, en de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Zij zijn eveneens van toepassing op de leden van de Commissie”;”.


Top