Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Slotakte

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/377


SLOTAKTE

I.   TEKST VAN DE SLOTAKTE

1.

De Gevolmachtigden van:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LETLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE PRESIDENT VAN MALTA,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN ROEMENIË,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND,

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

In Luxemburg bijeen, de vijfentwintigste april tweeduizendvijf ter gelegenheid van de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie,

Hebben er akte van genomen dat de volgende teksten zijn opgesteld en aangenomen in het kader van de Conferentie tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie:

I.

het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag”);

II.

de tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in de Bulgaarse en de Roemeense taal;

III.

het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsprotocol”);

IV.

de onderstaande teksten, die aan het Toetredingsprotocol worden gehecht:

A.

Bijlage I

Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen waartoe Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden (bedoeld in artikel 3, lid 3, van het Protocol)

Bijlage II

Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 4, lid 1, van het Protocol)

Bijlage III

Lijst bedoeld in artikel 16 van het Protocol: aanpassingen van de besluiten van de Instellingen

Bijlage IV

Lijst bedoeld in artikel 17 van het Protocol: aanvullende aanpassingen van de besluiten van de Instellingen

Bijlage V

Lijst als bedoeld in artikel 18 van het Protocol: andere permanente bepalingen

Bijlage VI

Lijst bedoeld in artikel 20 van het Protocol: overgangsmaatregelen, Bulgarije

Bijlage VII

Lijst bedoeld in artikel 20 van het Protocol: overgangsmaatregelen, Roemenië

Bijlage VIII

Plattelandsontwikkeling (bedoeld in artikel 34 van het Protocol)

Bijlage IX

Bijzondere door Roemenië bij de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen op 14 december 2004 aangegane verbintenissen en aanvaarde eisen (bedoeld in artikel 39 van het Protocol)

B.

De tekst van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Verdragen tot wijziging of aanvulling daarvan in de Bulgaarse en de Roemeense taal;

V.

de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (hierna „de Toetredingsakte”);

VI.

de onderstaande teksten, die aan Toetredingsakte worden gehecht:

A.

Bijlage I

Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen waartoe Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden (bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte)

Bijlage II

Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte)

Bijlage III

Lijst bedoeld in artikel 19 van de Toetredingsakte: aanpassingen van de besluiten van de Instellingen

Bijlage IV

Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte: aanvullende aanpassingen van de besluiten van de Instellingen

Bijlage V

Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte: andere permanente bepalingen

Bijlage VI

Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: overgangsmaatregelen, Bulgarije

Bijlage VII

Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: overgangsmaatregelen, Roemenië

Bijlage VIII

Plattelandsontwikkeling (bedoeld in artikel 34 van de Toetredingsakte)

Bijlage IX

Bijzondere door Roemenië bij de afronding van de toetredingsonderhandelingen op 14 december 2004 aangegane verbintenissen en aanvaarde eisen (bedoeld in artikel 39 van de Toetredingsakte)

B.

de teksten van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede de Verdragen waarbij zij zijn gewijzigd of aangevuld, met inbegrip van het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek, het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek in de Bulgaarse en de Roemeense taal.

2.

De Hoge Verdragsluitende Partijen hebben een politiek akkoord bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de Instellingen, en verzoeken de Raad en de Commissie om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen in overeenstemming met artikel 56 van het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, met artikel 56 van de Toetredingsakte, als bedoeld in artikel 4, lid 3, van de Toetredingsakte, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

3.

De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe de Commissie en elkaar alle voor de toepassing van het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, de Toetredingsakte vereiste informatie toe te zenden. Waar nodig, zal die informatie tijdig vóór de toetredingsdatum worden verstrekt, zodat het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, de Toetredingsakte vanaf de toetredingsdatum integraal kan worden toegepast, in het bijzonder wat betreft de werking van de interne markt. In dit verband is een tijdige kennisgeving in overeenstemming met artikel 53 van het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, met artikel 53 van de Toetredingsakte van de door Bulgarije en Roemenië genomen maatregelen van het grootste belang. De Commissie kan de Republiek Bulgarije en Roemenië in kennis stellen van het tijdstip dat zij passend acht voor de ontvangst of de toezending van andere specifieke informatie. Voor de dag van ondertekening hebben de Verdragsluitende Partijen een lijst ontvangen met de verplichtingen op informatiegebied in verband met veterinaire vraagstukken.

4.

De Gevolmachtigden hebben nota genomen van de volgende verklaringen die zijn afgelegd en aan deze Slotakte zijn gehecht:

A.

Gemeenschappelijke verklaringen van de huidige lidstaten

1.

Gemeenschappelijke verklaring over het vrije verkeer van werknemers: Bulgarije

2.

Gemeenschappelijke verklaring over zaaddragende leguminosen: Bulgarije

3.

Gemeenschappelijke verklaring over het vrije verkeer van werknemers: Roemenië

4.

Gemeenschappelijke verklaring inzake plattelandsontwikkeling: Bulgarije en Roemenië

B.

Gemeenschappelijke verklaring van de huidige lidstaten en de Commissie

5.

Gemeenschappelijke verklaring over de voorbereiding van Bulgarije en Roemenië op de toetreding

C.

Gemeenschappelijke verklaring van de verschillende huidige lidstaten

6.

Gemeenschappelijke verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk over het vrije verkeer van werknemers: Bulgarije en Roemenië

D.

Verklaring van de Republiek Bulgarije

7.

Verklaring van de Republiek Bulgarije over het gebruik van het cyrillisch alfabet in de Europese Unie

5.

De Gevolmachtigden hebben nota genomen van de aan deze Slotakte gehechte briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende een informatie- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   VERKLARINGEN

A.   GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE LIDSTATEN

1.   Gemeenschappelijke verklaring over het vrije verkeer van werknemers: Bulgarije

De Europese Unie benadrukt de sterke elementen van differentiatie en flexibiliteit in de regeling voor het vrije verkeer van werknemers. De lidstaten zullen ernaar streven de toegang tot de arbeidsmarkt krachtens de nationale wetgeving voor Bulgaarse staatsburgers te verruimen, teneinde de aanpassing aan het acquis te bespoedigen. Als consequentie daarvan moet de werkgelegenheid voor Bulgaarse staatsburgers in de Europese Unie bij de toetreding van Bulgarije aanzienlijk toenemen. Bovendien zullen de lidstaten van de Europese Unie de voorgestelde regeling zo goed mogelijk benutten om het acquis op het gebied van het vrije verkeer van werknemers zo spoedig mogelijk volledig toe te passen.

2.   Gemeenschappelijke verklaring over zaaddragende leguminosen: Bulgarije

Met betrekking tot zaaddragende leguminosen is een areaal van 18 047 ha in aanmerking genomen voor de berekening van het nationale maximum van Bulgarije in bijlage VIIIA van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van 29 september 2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

3.   Gemeenschappelijke verklaring over het vrije verkeer van werknemers: Roemenië

De Europese Unie benadrukt de sterke elementen van differentiatie en flexibiliteit in de regeling voor het vrije verkeer van werknemers. De lidstaten zullen ernaar streven de toegang tot de arbeidsmarkt krachtens de nationale wetgeving voor Roemeense staatsburgers te verruimen, teneinde de aanpassing aan het acquis te bespoedigen. Als consequentie daarvan moet de werkgelegenheid voor Roemeense staatsburgers in de Europese Unie bij de toetreding van Roemenië aanzienlijk toenemen. Bovendien zullen de lidstaten van de Europese Unie de voorgestelde regeling zo goed mogelijk benutten om het acquis op het gebied van het vrije verkeer van werknemers zo spoedig mogelijk volledig toe te passen.

4.   Gemeenschappelijke verklaring inzake plattelandsontwikkeling: Bulgarije en Roemenië

Met betrekking tot de vastleggingskredieten voor plattelandsontwikkeling uit de Afdeling Garantie van het EOGFL voor Bulgarije en Roemenië voor de driejarige periode 2007-2009 vermeld in artikel 34, lid 2, van het Toetredingsprotocol en artikel 34, lid 2, van de Toetredingsakte, neemt de Unie er nota van dat de volgende bedragen te verwachten zijn:

(miljoen EUR - prijzen van 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgarije

183

244

306

733

Roemenië

577

770

961

2 308

Totaal

760

1 014

1 267

3 041

Na de driejarige periode 2007-2009 zullen de bedragen voor plattelandsontwikkeling voor Bulgarije en Roemenië gebaseerd zijn op de toepassing van bestaande voorschriften of van voorschriften die het resultaat zijn van inmiddels doorgevoerde beleidshervormingen.

B.   GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE HUIDIGE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE

5.   Gemeenschappelijke verklaring over de voorbereiding van Bulgarije en Roemenië op de toetreding

De Europese Unie zal de voorbereidingen en prestaties van Bulgarije en Roemenië nauwlettend blijven volgen, onder meer de concrete uitvoering van de toezeggingen die zij op alle onderdelen van het acquis hebben gedaan.

De Europese Unie memoreert de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 16/17 december 2004, met name de punten 8 en 12 daarvan, en benadrukt dat bijzondere aandacht zal uitgaan naar de voorbereiding op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, mededinging en milieu wat Roemenië betreft, en naar de voorbereiding op het gebied van justitie en binnenlandse zaken wat Bulgarije betreft. De Commissie zal jaarverslagen over de vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding blijven indienen, zo nodig vergezeld van aanbevelingen. De Europese Unie herinnert eraan dat vrijwaringsclausules voorzien in maatregelen om ernstige problemen aan te pakken die zich vóór, dan wel binnen drie jaar na de toetreding eventueel zouden voordoen.

C.   GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN VERSCHILLENDE HUIDIGE LIDSTATEN

6.   Gemeenschappelijke verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk over het vrije verkeer van werknemers: Bulgarije en Roemenië

De tekst van punt 13 van de overgangsmaatregelen voor het vrije verkeer van werknemers overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG in de bijlagen VI en VII bij zowel het Toetredingsprotocol als de Toetredingsakte wordt door de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk in overeenstemming met de Commissie uitgelegd als implicerend dat „bepaalde regio's” in voorkomend geval ook het gehele nationale grondgebied kan omvatten.

D.   VERKLARING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

7.   Verklaring van de Republiek Bulgarije over het gebruik van het cyrillisch alfabet in de Europese Unie

Met de erkenning van het Bulgaars als authentieke taal van de Verdragen, en tevens als officiële en werktaal voor gebruik in de Instellingen van de Europese Unie, wordt het cyrillisch alfabet één van de drie alfabetten die officieel in de Europese Unie worden gebruikt. Dit wezenlijk onderdeel van de culturele erfenis van Europa is een bijzondere bijdrage van Bulgarije tot de taalkundige en culturele diversiteit van de Unie.


III.   BRIEFWISSELING

Briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende een informatie- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat

Mevrouw, Geachte heer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de kwestie van de informatie- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die voorafgaat aan de toetreding van uw land tot de Europese Unie, die in het kader van de toetredingsonderhandelingen is besproken.

Ik bevestig u bij deze dat de Europese Unie onder de in de bijlage bij deze brief genoemde voorwaarden kan instemmen met deze procedure, die kan worden toegepast vanaf 1 oktober 2004.

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.

Hoogachtend,

Mevrouw, Geachte heer,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van uw brief welke als volgt luidt:

„Ik heb de eer te verwijzen naar de kwestie van de informatie- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die voorafgaat aan de toetreding van uw land tot de Europese Unie, die in het kader van de toetredingsonderhandelingen is besproken.

Ik bevestig u bij deze dat de Europese Unie onder de in de bijlage bij deze brief genoemde voorwaarden kan instemmen met deze procedure, die kan worden toegepast vanaf 1 oktober 2004.

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.”.

Ik heb de eer U te bevestigen dat de inhoud van deze brief voor mijn regering aanvaardbaar is.

Hoogachtend,

BIJLAGE

Informatie- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat

I.

1.

Teneinde te waarborgen dat de Republiek Bulgarije en Roemenië, hierna toetredende staten te noemen, voldoende worden ingelicht, worden alle voorstellen, mededelingen, aanbevelingen of initiatieven die kunnen leiden tot besluiten van de instellingen of organen van de Europese Unie, na toezending aan de Raad ter kennis van de toetredende staten gebracht.

2.

Er wordt overleg gepleegd op een met redenen omkleed verzoek van een toetredende staat, die daarin zijn belangen als toekomstig lid van de Unie dient uiteen te zetten en zijn opmerkingen daarin neerlegt.

3.

Besluiten inzake beheer vormen in het algemeen geen aanleiding tot overleg.

4.

Het overleg vindt plaats in een Interimcomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Unie en van de toetredende staten. Behoudens een met redenen omkleed bezwaar van een toetredende staat mag overleg tevens plaatsvinden in de vorm van een uitwisseling van berichten langs elektronische weg, in het bijzonder wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

5.

Aan de zijde van de Unie zijn de leden van het Interimcomité de leden van het Comité van permanente vertegenwoordigers of diegenen die deze laatsten daarvoor aanwijzen. Waar dienstig, kunnen de leden van het Politiek en Veiligheidscomité de leden van het Interimcomité zijn. De Commissie wordt uitgenodigd zich bij deze werkzaamheden te doen vertegenwoordigen.

6.

Het Interimcomité wordt bijgestaan door een secretariaat, dat het secretariaat van de Conferentie is, dat tot dat doel in functie blijft.

7.

Het overleg vindt normaliter plaats zodra de voorbereidende werkzaamheden op communautair niveau met het oog op de aanvaarding van besluiten of gemeenschappelijke standpunten door de Raad gemeenschappelijke beleidslijnen hebben opgeleverd, en overleg dus nuttig kan zijn.

8.

Mochten er na het overleg nog ernstige moeilijkheden bestaan, dan kan het probleem op verzoek van een toetredende staat op ministerieel niveau worden besproken.

9.

Bovenstaande bepalingen worden mutatis mutandis toegepast op de besluiten van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank.

10.

De in de voorgaande punten omschreven procedure is eveneens van toepassing op alle door de toetredende staten te nemen besluiten die van invloed kunnen zijn op de verbintenissen die voortvloeien uit hun hoedanigheid van toekomstige leden van de Unie.

II.

11.

De Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië nemen de nodige maatregelen om hun toetreding tot de in de artikelen 3, lid 3, 6, lid 2, en 6, lid 6, van de Akte betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie bedoelde overeenkomsten of akkoorden voorzover mogelijk, en overeenkomstig het in die akte bepaalde, te doen samenvallen met de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag.

12.

Voorzover de overeenkomsten of akkoorden tussen lidstaten slechts in de vorm van een ontwerp bestaan, en waarschijnlijk in het tijdvak dat aan de toetreding voorafgaat niet meer kunnen worden ondertekend, zullen de toetredende staten worden uitgenodigd om na de ondertekening van het Toetredingsverdrag volgens passende procedures deel te nemen aan de uitwerking, in positieve zin, en zodanig dat de sluiting daarvan wordt bevorderd, van die ontwerpen.

13.

Ten aanzien van de onderhandelingen over de protocollen met de in artikel 6, lid 2, tweede alinea van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie genoemde medeovereenkomstsluitende landen, worden de vertegenwoordigers van de toetredende Staten als waarnemers bij de werkzaamheden betrokken, naast de vertegenwoordigers van de huidige lidstaten.

14.

Bepaalde door de Gemeenschap gesloten niet-preferentiële akkoorden die ook na de datum van toetreding blijven gelden, kunnen worden aangepast om rekening te houden met de uitbreiding van de Unie. De Gemeenschap zal de vertegenwoordigers van de toetredende staten overeenkomstig de in de vorige alinea omschreven procedure bij de onderhandelingen over deze aanpassing betrekken.

III.

15.

De Instellingen van de Unie stellen tijdig de bepalingen vast die worden bedoeld in de artikelen 58 en 60 van het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie en in de artikelen 58 en 60 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. Daartoe verstrekken de regeringen van de Republiek Bulgarije en van Roemenië de Instellingen tijdig ontwerp-vertalingen van genoemde teksten.


Top