EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11994NN01/13/A1

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XIII. DOUANE EN INDIRECTE BELASTINGEN - A. DOUANE - I. TECHNISCHE AANPASSINGEN AAN HET DOUANEWETBOEK EN DE UITVOERINGSBEPALINGEN

OJ C 241, 29.8.1994, p. 239 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

11994NN01/13/A1

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XIII. DOUANE EN INDIRECTE BELASTINGEN - A. DOUANE - I. TECHNISCHE AANPASSINGEN AAN HET DOUANEWETBOEK EN DE UITVOERINGSBEPALINGEN

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0239


XIII. DOUANE EN INDIRECTE BELASTINGEN

A. DOUANE

I. TECHNISCHE AANPASSINGEN AAN HET DOUANEWETBOEK EN DE UITVOERINGSBEPALINGEN

a) Douanewetboek

392 R 2913: Verordening 2913/92/EEG van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB nr. L 302, van 19.10.1992, blz. 1)

a) Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

"Het douanegebied van de Gemeenschap omvat:

- het grondgebied van het Koninkrijk België;

- het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faroër en Groenland;

- het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van enerzijds het eiland Helgoland en anderzijds het grondgebied van Buesingen (Verdrag van 23 november 1964 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Zwiterse Bondsstaat);

- het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla;

- het grondgebied van de Franse Republiek, met uitzondering van de gebieden overzee en de territoriale lichamen (collectivités territoriales);

- het grondgebied van de Helleense Republiek,

- het grondgebied van Ierland;

- het grondgebied van de Italiaanse Republiek, met uitzondering van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, alsmede van de nationale wateren van het Meer van Lugano vanaf de oever tot aan de politieke grens van de zone tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio;

- het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg;

- het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa;

- het grondgebied van het Koninkrijk Noorwegen, met uitzondering van Svalbard;

- het grondgebied van de Republiek Oostenrijk;

- het grondgebied van de Portugese Republiek;

- het grondgebied van de Republiek Finland, met inbegrip van de AAland-Eiladen, mits een verklaring is afgelegd overeenkomstig artikel 227, lid 5, van het EG-Verdrag.

- het grondgebied van het Koninkrijk Zweden;

- het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man."

b) Artikel 3, lid 2, onder a), wordt ingetrokken.

b) Uitvoeringsbepalingen

393 R 2454: Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB nr. L 253 van 11.10.1993, blz. 1), als gewijzigd bij:

- 393 R 3665: Verordening (EG) nr. 3665/93 van de Commissie van 21 december 1993 (PB nr. L 335, 31.12.1993, blz. 1),

1. Artikel 26, lid 1, derde alinea, wordt vervangen door: "Het gaat om zogenaamde certificaten 'van echtheid` voor druiven, whisky en tabak, 'van benaming van oorsprong` voor wijn, en 'van kwaliteit` voor natriumnitraat."

2. In de tabel onder Artikel 26

a) wordt voor de goederen onder volgnummer 2 het volgende geschrapt:

"Oostenrijk" in kolom 5

"Agrarmarkt Austria, AMA" in kolom 6

"Wenen" in kolom 7.

b) wordt volgnummer 5 geschrapt.

3. Artikel 27, lid 2, tweede streepje, wordt vervangen door:

"- voor de onder volgnummer 4 van de bij artikel 26 bedoelde tabel bedoelde goederen, wit zijn, met gele randen, en tenminste 40 g/m2;"

4. Artikel 29, lid 1, derde streepje wordt vervangen door:

"- 6 maanden voor de goederen van volgnummer 7 van genoemde tabel;"

5. Aan artikel 62, derde alinea wordt het volgende toegevoegd:

"- annettu jaelkikaeteen/utfaerdat i efterhand,

- utstedt i etterhaand,

- Utfaerdat i efterhand."

6. In artikel 75, lid 1, onder c) wordt het volgende geschrapt:

"Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden of".

7. Artikel 80 wordt vervangen door:

"Artikel 80

Produkten van oorsprong in de zin van deze afdeling komen bij invoer in de Gemeenschap in aanmerking voor de in artikel 66 genoemde tariefpreferenties tegen overlegging van een certificaat van oorsprong formulier A, dat door de douaneautoriteiten van Zwitserland is afgegeven aan de hand van een certificaat van oorsprong formulier A, dat door de ter zake bevoegde instanties van het het begunstigde land van oorsprong is afgegeven, voor zover aan de in artikel 75 vastgestelde voorwaarden is voldaan en voor zover Zwitserland de Gemeenschap bijstand verleent door haar douaneautoriteiten toe te staan de echtheid en regelmatigheid van certificaten van oorsprong formulier A te controleren. De in artikel 95 bedoelde controleprocedure is van overeenkomstige toepassing. De in artikel 95, lid 3, genoemde termijn wordt tot acht maanden verlengd."

8. Artikel 96 wordt vervangen door:

"Artikel 96

Artikel 75, lid 1, onder c), en artikel 80 zijn slechts van toepassing voor zover Zwitserland, in het kader van de door dat land toegekende tariefpreferenties voor bepaalde produkten van oorsprong uit ontwikkelingslanden, soortgelijke voorschriften toepast.".

9. Aan artikel 107, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- annettu jaelkikaeteen/utfaerdat i efterhand,

- utstedt i etterhaand,

- utfaerdat i efterhand."

10. Aan artikel 108, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT".

11. Artikel 163, lid 2, wordt vervangen door:

"Voor goederen welke het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen en naar een plaats van bestemming in een ander gedeelte van dit gebied worden vervoerd over het grondgebied van Bulgarije, Zwitserland, Hongarije, Witrusland, Roemenië, Rusland, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Joegoslavië in haar samenstelling op 1 januari 1991, Polen, Estland, Letland of Litouwen, wordt bij de bepaling van de douanewaarde de eerste plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap in aanmerking genomen, voor zover de goederen rechtstreeks over het grondgebied van die landen worden vervoerd en het vervoer over deze grondgebieden een normale weg naar de plaats van bestemming vormt."

12. Artikel 163, lid 4, wordt vervangen voor:

"De leden 2 en 3 blijven eveneens van toepassing indien de goederen om vervoertechnische redenen in Bulgarije, Zwitserland, Hongarije, Witrusland, Roemenië, Rusland, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Joegoslavië in haar samenstelling op 1 januari 1991, Polen, Estland, Letland of Litouwen werden gelost, overgelaten of tijdelijk opgehouden.".

13. Aan artikel 280, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- Yksinkertaistettu vienti/Foerenklad export

- Forenklet utfoersel

- Foerenklad export."

14. Aan artikel 298, lid 2, vak 104, wordt het volgende toegevoegd:

"- TIETTY KAEYTTOETARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KAEYTTOEOEN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SAERSKILT AENDAMAAL: VARORNA SKALL STAELLAS TILL MOTTAGARENS FOERFOGANDE (ARTIKEL 298/ FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93),

- SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RAADIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERETTIGEDE (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 298)

- SAERSKILT AENDAMAAL: VARORNA SKALL STAELLAS TILL MOTTAGARENS FOERFOGANDE (ARTIKEL 298/FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93)."

15. Aan artikel 299, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- TIETTY KAEYTTOETARKOITUS/SAERSKILT AENDAMAAL

- SLUTTBRUK

- SAERSKILT AENDAMAAL".

16. Aan artikel 303, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"- TIETTY KAEYTTOETARKOITUS: VIETAEVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKAE MAATALOUSTUKEA)/SAERSKILT AENDAMAAL: VAROR AVSEDDA FOER EXPORT (ARTIKEL 303/FOERORDNING (EEG) N:o 2454/93 MONETAERA UTJAEMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA),

- SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFOERSEL (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 303: ANVENDELSE AV MONETAERE UTJEVNINGSBELOEP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET),

- SAERSKILT AENDAMAAL: VAROR AVSEDDA FOER EXPORT (ARTIKEL 303/FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETAERA UTJAEMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)."

17. Aan artikel 318 wordt het volgende toegevoegd:

"- annettu jaelkikaeteen/utfaerdat i efterhand,

- utstedt i etterhaand,

- utfaerdat i efterhand."

18. Aan artikel 335, lid 2, derde alinea, wordt het volgende toegevoegd:

"- ote/utdrag,

- utdrag,

- utdrag."

19. Aan artikel 361, lid 2, wordt het volgende toegevoegd na "- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93":

"- asetuksen (ETY) n:o 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillaempning av artikel 361.2 i foerordning (EEG) nr 2454/93,

- anvendelse av Artikkel 361, nr. 2 i forordning (EOEF) nr. 2454/93,

- tillaempning av artikel 361.2 i foerordning (EEG) nr 2454/93."

20. In artikel 371 wordt het volgende ingevoegd na "BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,":

"- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93, 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRAENSAD GILTIGHET - TILLAEMPNING AV ARTIKEL 371, FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93,

- BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 371,

- BEGRAENSAD GILTIGHET - TILLAEMPNING AV ARTIKEL 371 FOERORDNING (EEG) Nr 2454/93,"

21. Aan artikel 392, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- yksinkertaistettu menettely/foerenklat

foerfarande,

- forenklet prosedyre,

- foerenklat foerfarande.".

22. Aan Artikel 393, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- vapautettu allekirjoituksesta/befriad fraan

underskrift,

- fritatt for underskrift,

- befriad fraan underskrift."

23. Aan Artikel 402, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"- yksinkertaistettu menettely/foerenklat foerfarande,

- forenklet prosedyre,

- foerenklat foerfarande."

24. Aan artikel 404, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- vapautettu allekirjoituksesta/befriad fraan

underskrift,

- fritatt for underskrift,

- befriad fraan underskrift."

25. Aan artikel 464 wordt na "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen," toegevoegd:

"- Vienti yhteisoestae rajoitusten alaista/Export fraan Gemenskapen underkastad restriktioner,

- Utfoersel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner,

- Export fraan Gemenskapen underkastad restriktioner."

26. Het volgende wordt toegevoegd aan artikel 464 na "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen":

"- Vienti yhteisoestae maksujen alaista/Export fraan Gemenskapen underkastad avgifter,

- Utfoersel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling,

- Export fraan Gemenskapen underkastad avgifter."

27. Aan artikel 481, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssae/varor ej under transitering,

- varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre,

- varor ej under transitering."

28. Aan artikel 485, lid 4, wordt het volgende toegevoegd:

"- Ote valvontakappaleesta: .......... (numero, paeivaeys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfaerdande kontor och land)

- Utdrag av kontrolleksemplar: .......... (nummer, dato, utstedende kontor og land)

- Utdrag ur kontrollexemplar: .......... (nummer och datum samt utfaerdande kontor och land)."

29. Aan artikel 485, lid 5, wordt het volgende toegevoegd:

"- annettuja otteita .......... (lukumaeaerae) - kopiot oheisina/ .......... (antal) utfaerdade utdrag - kopior bifogas,

- .......... (antall) utstedte utdrag, kopier vedlagt,

- .......... (antal) utfaerdade utdrag - kopior bifogas."

30. Aan artikel 486, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- Annettu jaelkikaeteen/Utfaerdat i efterhand,

- Utstedt i etterhaand,

- Utfaerdat i efterhand."

31. Aan artikel 492, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"- Yksinkertaistettu menettely/Foerenklat

foerfarande,

- Forenklet prosedyre,

- Foerenklat foerfarande."

32. Aan artikel 494, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad fraan underskrift,

- Fritatt for underskrift,

- Befriad fraan underskrift."

33. Aan artikel 522, lid 4, worde het volgende toegevoegd:

"- TK-tavaroita/NB-varor,

- NB varer,

- NB-varor."

34. Aan artikel 601, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT."

35. Aan artikel 610, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

- IB/S-varer,

- AF/S-varor."

36. Aan artikel 610, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- Kauppapolititiikka/Handelspolitik,

- Handelspolitikk,

- Handelspolitik."

37. Aan artikel 644, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

- IB/R-varer,

- AF/R-varor."

38. Aan artikel 711 wordt het volgende toegevoegd:

"- VM-tavaroita/TI varor,

- MI-varer,

- TI varor."

39. Aan artikel 778, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- KAKSOIKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT."

40. Aan artikel 818, lid 4, wordt het volgende toegevoegd:

"- TK-tavaroita/VH-varor,

- NB varer,

- HVB-varor."

41. Aan artikel 849, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"- Vietaeessae ei myoennetty vientitukea eikae muita maeaeriae/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

- Ingen tilbakebetalinger eller andre beloep gitt ved utfoerselen,

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten."

42. Aan artikel 849, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

"- Vientituki ja muut vietaeessae maksetut maeaeraet maksettu takaisin .......... (maeaerae) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka foer .......... (kvantitet);

- Tilbakebetalinger og andre beloep gitt ved utfoerselen er betalt for .......... (mengde);

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka foer .......... (kvantitet)."

43. Aan artikel 849, lid 3, wordt na "of" het volgende toegevoegd:

"- Oikeus vientitukeen tai muihin vietaeessae maksettuihin maeaeriin peruutettu .......... (maeaerae) osalta/ Raett till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats foer .......... (kvantitet);

- Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling av andre beloep ved utfoerselen er opphevet for .......... (mengde);

- Raett till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats foer .......... (kvantitet);"

44. Aan artikel 855 wordt het volgende toegevoegd:

"- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT."

45. Aan artikel 822, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"- Yhteisoen tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alahodan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkodex

- Returvarer i henhold til artikkel 185 nr. 2 bokstav b) i Fellesskapets tollkodeks

- Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkodex."

46. Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

In vak "13 Taal" van de exemplaren 4 en 5 van de Bindende Tariefinlichtingen, wordt ingevoegd:

"FI", "NO", "SE".

47. Bijlage 6 wordet als volgt gewijzigd:

Het formulier "CERTIFICAAT VAN ECHTHEID FINSE WODKA" wordt vervangen door:

"Ingetrokken".

48. Bijlage 6A wordt als volgt gewijzigd:

Het formulier "CERTIFICAAT VAN ECHTHEID ZWEEDSE WODKA," wordt vervangen door:

"Ingetrokken".

49. Bijlage 17 wordt als volgt gewijzigd

a) De vier kolommen beginnende met "Australia" en eindigend met "United Kingdom" onder noot I.1. van de "notes" op de achterzijde van "Form A" in het Engels worden vervangen door:

"Australia * European Community:

Canada Austria Italy

Japan Belgium Luxembourg

New Zealand Denmark Netherlands

Switzerland Finland Norway

United States

of America

Germany Portugal

Greece Spain

France Sweden

Ireland United

Kingdom."

b) de vier kolommen beginnende met "Australie" en eindigend met "Royaume Uni" onder noot I.1. van de "notes" op de achterzijde van de "Formule A" in het Frans worden vervangen door:

"Australie * Communauté européenne:

Canada Autriche Irlande

États-Unis

Allemagne Italie

d'Amérique

Japon Belgique Luxembourg

Nouvelle-Zélande Danemark Norvège

Suisse Espagne Pays-Bas

Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède."

c) Noot III b), 3) van de "notes" op de achterzijde van "Form A" in het Engels, wordt vervangen door:

"Japan, Switzerland and the European Community enter the letter 'W` in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: 'W`96.18)."

d) Noot III, b), 3), van de notes op de achterzijde van "Formule A" in het Frans, wordt vervangen door:

"Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre 'W` suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: 'W`96.18)."

50. Bijlage 18 wordt als volgt gewijzigd:

a) Noot I.1. van de notes in Deel 2 van "Form APR" in het Engels, wordt vervangen door:

"Switzerland European Community:

Austria Italy

Belgium Luxembourg

Denmark Netherlands

Finland Norway

France Portugal

Germany Spain

Greece Sweden

Ireland United

Kingdom."

b) Noot I.1. van de "notes" in "Partie 2" van "Formulaire APR" in het Frans, wordt vervangen door:

"Suisse Communauté européenne:

Autriche Irlande

Allemagne Italie

Belgique Luxembourg

Danemark Norvège

Espagne Pays-Bas

Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède."

51. Bijlage 25 wordt aangevuld met:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

52. Bijlage 27 wordt aangevuld met de volgende tekst:

"HANDELSCENTRA DIE IN AANMERKING WORDEN GENOMEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE EENHEIDSPRIJZEN PER RUBRIEK VAN DE KLASSE-INDELING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

53. Bijlage 31 (Enig Document - ED) wordt als volgt gewijzigd:

Aan documenten 4 en 5 wordt het volgende toegevoegd: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "AAter till".

54. Bijlage 32 (ED - Geautomatiseerde systemen voor de verwerking van aangiften) wordt als volgt gewijzigd:

Aan document 4/5 wordt het volgende toegevoegd: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "AAter till".

55. Bijlage 48 wordt als volgt gewijzigd:

In punt I.1. wordt de zinsnede beginnend met "tegenover het Koninkrijk België" en eindigend met "voor al hetgeen (3) " vervangen door:

"tegenover het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, voor al hetgeen (3) .......... ....................................................".

56. Bijlage 49 wordt als volgt gewijzigd:

In punt I.1. wordt de zinsnede beginnend met "tegenover het Koninkrijk België" en eindigend met "voor al hetgeen (3)" vervangen door:

"tegenover het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, voor al hetgeen (3) .......... .................................................".

57. Bijlage 50 wordt als volgt gewijzigd:

In punt I.1. wordt de zinsnede beginnende met "tegenover het Koninkrijk België" en eindigende met "7 000 ecu per bewijs" vervangen door:

"tegenover het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek van Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, voor al hetgeen aangeven aan de vormende Staten zowel voor de hoofdsomming en interesten als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van rechten, belastingen, landbouw - andere heffingen, verschuldigd wordt wegens een bij communautair vervoer begane overtreding of nalatigheid waarvoor de ondergetekende zich aansprakelijkheid verklaart door de afgifte van bewijzen van zekerheidsstelling tot een bedrag van maximum 7 000 ecu per bewijs.".

58. Bijlage 51 wordt als volgt gewijzigd:

In vak 7 wordt het volgende geschrapt:

"ECONOMISCHE", "OOSTENRIJK", "FINLAND", "NOORWEGEN", "ZWEDEN".

59. Bijlage 60 wordt als volgt gewijzigd:

Onder "AANWIJZINGEN BIJ HET INVULLEN VAN HET VASTSTELLINGSFORMULIER", "I. Algemene opmerking":

a) wordt in de kolom die volgt op de zin beginnende met "Het vaststellingsformulier is van het volgende voorzien", ingevoegd:

"AT = Oostenrijk"

"FI = Finland"

"NO = Noorwegen"

"SE = Zweden";

b) wordt in de kolom volgende op de zinsnede beginnende met "Vak 16:" ingevoegd:

"ATS = Oostenrijkse shillings"

"FIM = Finse mark"

"NOK = Noorse kroon"

"SEK = Zweedse kroon";.

60. Bijlage 63 (Formulier controle-exemplaar T5) wordt als volgt gewijzigd:

Aan documenten 4 en 5 wordt de volgende Finse woorden toegevoegd: "Palautetaan"; "Tilbakesendes til," "AAter till".

61. Bijlage 68/A wordt als volgt gewijzigd:

Onder "BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERGUNNING VOOR HET BEHEREN VAN EEN DOUANE-ENTREPOT OF TOT GEBRUIKMAKING VAN HET STELSEL" wordt in de kolom in punt 3 toegevoegd

"- AT voor Oostenrijk"

"- FI voor Finland"

"- NO voor Noorwegen"

"- SE voor Zweden".

62. Bijlage 81 wordt als volgt gewijzigd:

In noot B.14. van de aanwijzingen op de keerzijde van inlichtingenblad INF 5 wordt toegevoegd:

"- ATS voor Oostenrijkse shilling,"

"- FIM voor Finse mark,"

"- NOK voor Noorse kroon,"

"- SEK voor Zweedse kroon.".

63. Bijlage 82 wordt als volgt gewijzigd:

In aanwijzing B.9. van de aanwijzing op de keerzijde van inlichtingenblad INF 1 wordt ingevoegd:

"- ATS voor Oostenrijkse shilling,"

"- FIM voor Finse mark,"

"- NOK voor Noorse kroon,"

"- SEK voor Zweedse kroon.".

64. Bijlage 98 wordt als volgt gewijzigd:

In aanwijzing B 13 van de aanwijzing op de keerzijde van inlichtingenblad INF 6 wordt het volgende ingevoegd:

"- ATS voor Oostenrijkse shilling"

"- FIM voor Finse kroon"

"- NOK voor Noorse kroon"

"- SEK voor Zweedse kroon".

65. Bijlage 99 wordt als volgt gewijzigd:

Het volgende wordt geschrapt:

"Oostenrijk

Finland

Noorwegen

Zweden".

66. Bijlage 106 wordt als volgt gewijzigd:

a) In aanwijzing B.15. van de aanwijzingen op de keerzijde van inlichtingenblad INF 2 wordt ingevoegd:

"- ATS voor Oostenrijkse shilling,"

"- FIM voor Finse mark,"

"- NOK voor Noorse kroon,"

"- SEK voor Zweedse kroon.";

b) In de betalingen betreffende inlichtingenblad INF 2 wordt ingevoegd:

"AT - Oostenrijk

FI - Finland

NO - Noorwegen

SE - Zweden".

67. Bijlage 108 wordt aangevuld met de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>

".

68. Bijlage 111 wordt als volgt gewijzigd:

In aanwijzing B.12. van de aanwijzingen op de keerzijde van het formulier "Verzoek tot terugbetaling/kwijtschelding" wordt ingevoegd:

"- ATS: Oostenrijkse shilling,"

"- FIM: Finse mark,"

"- NOK: Noorse kroon,"

"- SEK: Zweedse kroon".

Top