Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11994NN01/04/A

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - IV. SOCIALE POLITIEK - A. SOCIALE ZEKERHEID

OJ C 241, 29.8.1994, p. 61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

11994NN01/04/A

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - IV. SOCIALE POLITIEK - A. SOCIALE ZEKERHEID

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0061


IV. SOCIALE POLITIEK

A. SOCIALE ZEKERHEID

1. 371 R 1408: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, gewijzigd en bijgewerkt bij:

- 383 R 2001: Verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 (PB nr. L 230 van 22.8.1983, blz. 6)

en nadien gewijzigd bij:

- 385 R 1660: Verordening (EEG) nr. 1660/85 van de Raad van 13 juni 1985 (PB nr. L 160 van 20.6.1985, blz. 1)

- 385 R 1661: Verordening (EEG) nr. 1661/85 van de Raad van 13 juni 1985 (PB nr. L 160 van 20.6.1985, blz. 7)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 170)

- 386 R 3811: Verordening (EEG) nr. 3811/86 van de Raad van 11 december 1986 (PB nr. L 355 van 16.12.1986, blz. 5)

- 389 R 1305: Verordening (EEG) nr. 1305/89 van de Raad van 11 mei 1989 (PB nr. L 131 van 13.5.1989, blz. 1)

- 389 R 2332: Verordening (EEG) nr. 2332/89 van de Raad van 18 juli 1989 (PB nr. L 224 van 2.8.1989, blz. 1)

- 389 R 3427: Verordening (EEG) nr. 3427/89 van de Raad van 30 oktober 1989 (PB nr. L 331 van 16.11.1989, blz. 1)

- 391 R 2195: Verordening (EEG) nr. 2195/91 van de Raad van 25 juni 1991 (PB nr. L 206 van 29.7.1991, blz. 2)

- 392 R 1247: Verordening (EEG) nr. 1247/92 van de Raad van 30 april 1992 (PB nr. L 136 van 19.5.1992, blz. 1)

- 392 R 1248: Verordening (EEG) nr. 1247/92 van de Raad van 30 april 1992 (PB nr. L 136 van 19.5.1992, blz. 7)

- 392 R 1249: Verordening (EEG) nr. 1248/92 van de Raad van 30 april 1992 (PB nr. L 136 van 19.5.1992, blz. 7)

- 392 R 1249: Verordening (EEG) nr. 1249/92 van de Raad van 30 april 1992 (PB nr. L 136 van 19.5.1992, blz. 28)

- 392 R 1945: Verordening (EEG) nr. 1945/92 van de Raad van 30 juni 1993 (PB nr. L 181 van 20.7.1993, blz.1)

a) In artikel 82, lid 1, wordt het cijfer "72" vevangen door "96";

b) Bijlage I "Werknemers en/of zelfstandigen (artikel I, onder a), ii), en iii) van de verordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na de woorden niet van toepassing onder "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Als werknemer of zelfstandige in de zin van artikel 1 onder a) ii van de verordening wordt aangemerkt ieder die werknemer of zelfstandige is in de zin van Nationale Wet op de sociale verzekering.

L. OOSTENRIJK

Niet van toepassing.";

ii) "K. PORTUGAL" en "L. VERENIGD KONINKRIJK" worden "M. PORTUGAL" en "P. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "M. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

Als werknemer of zelfstandige in de zin van artikel 1, onder a), ii), van de verordening wordt aangemerkt ieder die werknemer of zelfstandige is in de zin van de wetgeving inzake de werknemerspensioenregeling.

O. ZWEDEN

Als werknemer of zelfstandige in de zin van artikel 1, onder a), ii), van de verordening wordt aangemerkt ieder die werknemer of zelfstandige is in de zin van de wetgeving inzake de arbeidsongevallenverzekering.";

c) Bijlage I "PERSONELE WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING", deel II "Gezinsleden (Artikel 1, onder f), tweede zin, van de verordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na de woorden "Niet van toepassing" onder "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder 'gezinslid` een echtgenoot, of kind jonger dan 25 jaar verstaan.

L. OOSTENRIJK

Niet van toepassing.";

ii) "K. PORTUGAL" en "L. VERENIGD KONINKRIJK" worden "M. PORTUGAL" en "P. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "M. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder 'gezinslid` een echtgenoot of kind verstaan als gedefinieerd in de Wet op de ziekteverzekering.

O. ZWEDEN

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder 'gezinslid` een echtgenoot, of kind jonger dan 18 jaar verstaan.";

d) Bijlage II "Artikel 1 onder j), en u), van de verordening)", Deel I "Bijzondere stelsels voor zelfstandigen welke van de werkingssfeer van de verordening zijn uitgesloten krachtens artikel 1 onder j), vierde sub-linea," wordt als volgt gewijzigd:

i) na de woorden "Niet van toepassing" onder "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Niet van toepassing.

L. OOSTENRIJK

De verzekerings- en verzorgingsinstellingen (Versicherungs- und Versorgungswerke), bijstandsfondsen (Fuersorgeeinrichtungen) en het stelsel tot uitbreiding van de verdeling van honoraria (erweiterte Honorarverteilung) voor artsen, dierenartsen, advocaten en civiele ingenieurs (Ziviltechniker)";

ii) "K. PORTUGAL" en "L. VERENIGD KONINKRIJK" worden "M. PORTUGAL" en "P. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "M. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

Niet van toepassing.

O. ZWEDEN

Niet van toepassing.";

e) Bijlage II, Deel II "Bijzondere uitkeringen bij geboorte welke krachtens artikel I, onder u), zijn uitgesloten" wordt als volgt gewijzigd:

i) na het woord "Geen" onder "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Uitkeringen ineens bij geboorte op grond van de Nationale Wet op de sociale verzekering.

L. OOSTENRIJK

Het algemeen gedeelte bij de uitkering bij geboorte.";

ii) "K. PORTUGAL" en "L. VERENIGD KONINKRIJK" worden "M. PORTUGAL" en "P. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "M. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

Het moederschapspakket of de uitkering ineens bij bevalling op grond van de Wet inzake de uitkering bij bevalling.

O. ZWEDEN

Geen.";

f) Bijlage II, Deel III. "Bijzondere, niet op het premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 ter, die niet binnen de werkingssfeer van de verordening vallen" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "Geen" onder "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Geen.

L. OOSTENRIJK

Prestaties uit hoofde van de wetgeving van de Bundeslaender voor gehandicapten en personen die zorg behoeven.";

ii) "K. PORTUGAL" en "L. VERENIGD KONINKRIJK" worden "M. PORTUGAL" en "P. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "M. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

Geen.

O. ZWEDEN

Geen.";

g) Bijlage II bis "(Artikel 10 bis van de verordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "Geen" onder "G. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

a) Basisuitkering en zorguitkering op grond van artikel 8, lid 2, van de nationale wet op de sociale verzekering van 17 juni 1966 nr. 12 ter bestrijding van extra kosten of de behoefte aan speciale zorg, verpleegkundige of huishoudelijke hulp voor gehandicapten, behoudens wanneer de begunstigden een ouderdoms-, gehandicapten- of overlevingspensioen ontvangen op grond van de Nationale Verzekeringsregeling.

b) Gegarandeerd minimum aanvullend pensioen voor personen die gehandicapt zijn geboren of op jeugdige leeftijd gehandicapt zijn geworden op grond van de artikelen 7, lid 3, en 8, lid 4, van de Nationale Wet op de sociale verzekering van 17 juni 1966 nr. 12.

c) Uitkeringen voor kinderverzorging en opvoeding aan de overlevende echtgenoot op grond van artikel 10, leden 2 en 3 van de Nationale Wet op de sociale verzekering van 17 juni 1966, nr. 12.

L. OOSTENRIJK

a) Compenserende aanvulling (Federale wet van 9 september 1955 betreffende de algemene sociale verzekering - ASVG, Federale wet van 11 oktober 1978 betreffende de sociale verzekering voor personen werkzaam in de handel - GSVG en Federale wet van 11 oktober 1978 betreffende de sociale verzekering voor landbouwers - BSVG).

b) Bijstand (Pflegegeld) op grond van de Federale Oostenrijkse wet inzake bijstand (Bundespflegegeldgesetz) met uitzondering van bijstand verleend door instellingen voor ongevallenverzekering indien de handicap is veroorzaakt door een arbeidsongeval of een beroepsziekte.";

ii) "K. PORTUGAL" en "L. VERENIGD KONINKRIJK" worden "M. PORTUGAL" en "P. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "K. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

a) Uitkering voor kinderverzorging (Wet op de uitkering voor kinderverzorging, 444/69).

b) Invalidenuitkering (Wet op de invalidenuitkering, 124/88).

c) Huisvestingstoelage voor gepensioneerden (Wet betreffende de huisvestingstoelage voor gepensioneerden, 591/78).

d) Basiswerkloosheidsuitkering (Wet betreffende de werkloosheid 602/84) voor die gevallen waarin een persoon niet voldoet aan de overeenkomstige voorwaarden voor een aan het inkomen gerelateerde werkloosheidsuitkering.

O. ZWEDEN

a) Gemeentelijke huisvestingstoeslag op het basispensioen (Wet 1962: 392, herzien 1976: 1014)

b) Gehandicaptenuitkeringen die niet worden betaald aan een persoon die een pensioen ontvangt (Wet 1962 381 herzien 1982: 120).

c) Verzorgingsuitkeringen voor gehandicapte kinderen (wet 1962: 381 herzien 1982: 120).";

h) Bijlage III, Deel A "Bepalingen van verdragen inzake sociale zekerheid welke ongeacht het bepaalde in artikel 6 van de verordening van toepassing blijven" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "Geen" onder "9. BELGIË-NEDERLAND" invoegen:

"10. BELGIË-NOORWEGEN

Geen.

11. BELGIË-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag inzake sociale zekerheid van 4 april 1977 met betrekking tot personen met woonplaats in een derde Staat.

b) Punt III van het Slotprotocol bij voornoemd verdrag met betrekking tot personen met woonplaats in een derde Staat.";

ii) het nummer vóór "BELGIË-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "10" in "12" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"13. BELGIË-FINLAND

Geen.

14. BELGIË-ZWEDEN

Geen.";

iii) het nummer vóór "BELGIË-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "11" in "15" en de nummering gaat als volgt verder:

"16. DENEMARKEN-DUITSLAND"

"17. DENEMARKEN-SPANJE"

"18. DENEMARKEN-FRANKRIJK"

"19. DENEMARKEN-GRIEKENLAND"

"20. DENEMARKEN-IERLAND"

"21. DENEMARKEN-ITALIË"

"22. DENEMARKEN-LUXEMBURG"

"23. DENEMARKEN-NEDERLAND";

iv) na "23. DENEMARKEN-NEDERLAND" invoegen:

"24. DENEMARKEN-NOORWEGEN

Artikel 10 van het Noords Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992.

25. DENEMARKEN-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 16 juni 1987 met betrekking tot personen met woonplaats in een derde Staat.

b) Punt III van het Slotprotocol bij voornoemd verdrag met betrekking tot personen met woonplaats in een derde Staat.";

v) het nummer vóór "DENEMARKEN-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "20" in "26" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"27. DENEMARKEN-FINLAND

Artikel 10 van de Noordse betreffende sociale zekerheid van 15 juni 1992.;

28. DENEMARKEN-ZWEDEN

Artikel 10 van het Noords Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992.";

vi) het nummer vóór "DENEMARKEN-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "21" in "29" en de nummering gaat als volgt verder:

"30. DUITSLAND-SPANJE"

"31. DUITSLAND-FRANKRIJK"

"32. DUITSLAND-GRIEKENLAND"

"33. DUITSLAND-IERLAND"

"34. DUITSLAND-ITALIË"

"35. DUITSLAND-LUXEMBURG"

"36. DUITSLAND-NEDERLAND."

vii) na "36. DUITSLAND-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"37. DUITSLAND-NOORWEGEN

Geen.

38. DUITSLAND-OOSTENRIJK

a) Artikel 41 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 22 december 1966, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomsten nr. 1 van 10 april 1969, nr. 2 van 29 maart 1974 en nr. 3 van 29 augustus 1980.

b) Punt 3 c) en d), punt 17, punt 20 a), en punt 21 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.

c) Artikel 3 van genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

d) Punt 3 g), van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

e) Artikel 4, lid 1, van het Verdrag met betrekking tot de Duitse wetgeving krachtens welke ongevallen (en beroepsziekten) die zich buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland voordoen, en buiten dat grondgebied vervulde tijdvakken van verzekering geen aanleiding geven tot de betaling van uitkeringen of alleen onder bepaalde voorwaarden aanleiding geven tot de betaling van uitkeringen als de rechthebbenden buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland wonen, in gevallen waarin:

i) de uitkering op 1 januari 1994 reeds is of kon worden toegekend;

ii) de belanghebbende zich voor 1 januari 1994 metterwoon in Oostenrijk gevestigd heeft en met de toekenning van pensioenen uit hoofde van de pensioen- en ongevallenverzekering voor 31 december 1994 is begonnen.

f) Punt 19 b), van het Slotprotocol bij genoemd verdrag. Bij de toepassing van punt 3c) van deze bepaling mag het door het bevoegd orgaan in aanmerking genomen bedrag niet hoger zijn dan het bedrag dat, gelet op de overeenkomstige tijdvakken die door dit orgaan moeten worden vergoed, verschuldigd is.

g) Artikel 2 van Aanvullende Overeenkomst nr. 1 van 10 april 1969 bij genoemd verdrag.

h) Artikel 1, lid 5, en artikel 8 van het Verdrag inzake werkloosheidsverzekering van 19 juli 1978.

i) Punt 10 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.";

viii) "het nummer vóór DUITSLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "29" in "39. DUITSLAND-PORTUGAL", en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"40. DUITSLAND-FINLAND

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 23 april 1979.

b) Punt 9 a) van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.

41. DUITSLAND-ZWEDEN

a) Artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 27 februari 1976.

b) Punt 8 a) van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.";

ix) het nummer vóór "DUITSLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "30" in "42", en de nummering gaat als volgt verder:

"43. SPANJE-FRANKRIJK"

"44. SPANJE-GRIEKENLAND"

"45. SPANJE-IERLAND"

"46. SPANJE-ITALIË"

"47. SPANJE-LUXEMBURG"

"48. SPANJE-NEDERLAND"

x) na "48. SPANJE-NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"49. SPANJE-NOORWEGEN

Geen.

50. SPANJE-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 6 november 1981 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xi) "37. SPANJE-PORTUGAL" wordt "51. SPANJE-PORTUGAL", en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"52. SPANJE-FINLAND

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 19 december 1985.

53. SPANJE-ZWEDEN

Artikel 5, lid 2, en artikel 16 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 29 juni 1987.";

xii) het nummer vóór "SPANJE-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van 38 in 54. en de nummering gaat als volgt verder:

"55. FRANKRIJK-GRIEKENLAND"

"56. FRANKRIJK-IERLAND"

"57. FRANKRIJK-ITALIË"

"58. FRANKRIJK-LUXEMBURG"

"59. FRANKRIJK-NEDERLAND"

xiii) na "59. FRANKRIJK-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"60. FRANKRIJK-NOORWEGEN

Geen.;

61. FRANKRIJK-OOSTENRIJK

Geen.";

xiv) het nummer vóór "FRANKRIJK-PORTUGAL" wordt gewijzigd van 44 in 62. en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"63. FRANKRIJK-FINLAND

Geen

64. FRANKRIJK-ZWEDEN

Geen.";

xv) het nummer vóór "FRANKRIJK-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van 45 in 65 en de nummering gaat als volgt verder:

"66. GRIEKENLAND-IERLAND"

"67. GRIEKENLAND-ITALIË"

"68. GRIEKENLAND-LUXEMBURG"

"69. GRIEKENLAND-NEDERLAND";

xvi) na "69. GRIEKENLAND-NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"70. GRIEKENLAND-NOORWEGEN

Artikel 16, lid 5, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 12 juni 1980.

71. GRIEKENLAND-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 december 1979, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 21 mei 1986 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xvii) het nummer vóór "GRIEKENLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van 50 in 72 en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"73. GRIEKENLAND-FINLAND

Artikel 5, lid 2, en artikel 21 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 11 maart 1988.

74. GRIEKENLAND-ZWEDEN

Artikel 5, lid 2, en artikel 23 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 5 mei 1978 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 14 september 1984.";

xviii) het nummer vóór "GRIEKENLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van 51 in 75. en de nummering gaat wordt als volgt verder:

"76. IERLAND-ITALIË"

"77. IERLAND-LUXEMBURG"

"78. IERLAND-NEDERLAND";

xix) na "78. IERLAND-NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"79. IERLAND-NOORWEGEN

Geen.

80. IERLAND-OOSTENRIJK

Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 30 september 1988 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xx) het nummer vóór "IERLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van 55 in 81 en de nummering gaat als volgt verder:

"82. IERLAND-FINLAND

Geen.

83. IERLAND-ZWEDEN

Geen.";

xxi) het nummer vóór "IERLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "56" in "84" en de nummering gaat als volgt verder:

"85. ITALIË-LUXEMBURG"

"86. ITALIË-NEDERLAND";

xxii) na "86. ITALIË-NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"87. ITALIË-NOORWEGEN

Geen.

88. ITALIË-OOSTENRIJK

a) Artikelen 5, lid 3, en 9, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 21 januari 1981.

b) Artikel 4 van genoemd Verdrag en punt 2 van het Slotprotocol bij genoemd Verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxiii) het nummer vóór "ITALIË-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "59" in "89" en de nummering gaat als volgt verder:

"90. ITALIË-FINLAND

Geen verdrag.

91. ITALIË-ZWEDEN

Artikel 20 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 25 september 1979.";

xxiv) het nummer vóór "ITALIË-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "60" in "92" en de nummering gaat als volgt verder:

"93. LUXEMBURG-NEDERLAND"

xxv) na "93. LUXEMBURG-NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"94. LUXEMBURG-NOORWEGEN

Geen.

95. LUXEMBURG-OOSTENRIJK

a) Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 21 december 1971, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomsten nr. 1 van 16 mei 1973 en nr. 2 van 9 oktober 1978.

b) Artikel 3, lid 2, van genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

c) Punt III van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxvi) het nummer vóór "LUXEMBURG-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "62" in "96" en de nummering volgt verder:

"97. LUXEMBURG-FINLAND

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 september 1988.

98. LUXEMBURG-ZWEDEN

a) Artikel 4 en artikel 29, lid 1, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 21 februari 1985 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Artikel 30 van genoemd Verdrag.";

xxvii) het nummer voor "LUXEMBURG-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "63" in "99" en de nummering volgt verder:

"100. NEDERLAND-NOORWEGEN

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 13 april 1989.

101. NEDERLAND-OOSTENRIJK

a) Artikel 3 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 7 maart 1974 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 5 november 1980 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxviii) het nummer vóór "NEDERLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "64" in "102" en de nummering volgt verder:

"103. NEDERLAND-FINLAND

Geen.

104. NEDERLAND-ZWEDEN

Artikel 4 en artikel 24, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 2 juli 1976 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxix) het nummer vóór "VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "65" in "105" en de nummering volgt verder:

"106. NOORWEGEN-OOSTENRIJK

a) Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 27 augustus 1985.

b) Artikel 4 van genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

c) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

107. NOORWEGEN-PORTUGAL

Artikel 6 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 5 juni 1980.

108. NOORWEGEN-FINLAND

Artikel 10 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992.

109. NOORWEGEN-ZWEDEN

Artikel 14, lid 4, van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 5 maart 1981.

110. NOORWEGEN-VERENIGD KONINKRIJK

Geen.

111. OOSTENRIJK-PORTUGAL

Geen.

112. OOSTENRIJK-FINLAND

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 11 december 1985, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 9 maart 1993 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

113. OOSTENRIJK-ZWEDEN

a) Artikel 4 en artikel 24, lid 1, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 11 november 1975 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 21 oktober 1982 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

114. OOSTENRIJK-VERENIGD KONINKRIJK

a) Artikel 3 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 22 juli 1980 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomsten nr. 1 van 9 december 1985 en nr. 2 van 13 oktober 1993 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Protocol betreffende verstrekkingen bij genoemd verdrag met uitzondering van artikel 2, lid 3, met betrekking tot personen die geen aanspraak kunnen maken op de behandeling krachtens Hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening.

115. PORTUGAL-FINLAND

Geen.

116. PORTUGAL-ZWEDEN

Artikel 6 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 25 oktober 1978.";

xxx) het nummer vóór "PORTUGAL-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "66" in "117" en de nummering gaat als volgt verder:

"118. FINLAND-ZWEDEN

Artikel 10 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid op 15 juni 1992.

119. FINLAND-VERENIGD KONINKRIJK

Geen.

120. ZWEDEN-VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 29 juni 1987.";

i) Bijlage III, deel B ("Bepalingen van verdragen, waarvan de toepassing niet wordt uitgebreid tot allen op wie de verordening van toepassing is"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na "9" BELGIË-NEDERLAND invoegen:

"10. BELGIË-NOORWEGEN

Geen.

11. BELGIË-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 4 april 1977 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt III van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

ii) het nummer vóór "BELGIË-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "10" in "12" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"13. BELGIË-FINLAND

Geen.

14. BELGIË-ZWEDEN

Geen.";

iii) het nummer vóór "BELGIË-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "11" in "15" en de nummering gaat als volgt verder:

"16. DENEMARKEN-DUITSLAND"

"17. DENEMARKEN-SPANJE"

"18. DENEMARKEN-FRANKRIJK"

"19. DENEMARKEN-GRIEKENLAND"

"20. DENEMARKEN-IERLAND"

"21. DENEMARKEN-ITALIË"

"22. DENEMARKEN-LUXEMBURG"

"23. DENEMARKEN-NEDERLAND";

iv) na "23. DENEMARKEN-NEDERLAND" invoegen:

"24. DENEMARKEN-NOORWEGEN

Geen.

25. DENEMARKEN-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 16 juni 1987 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt I van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

v) het nummer vóór "DENEMARKEN-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "20" in "26" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"27. DENEMARKEN-FINLAND

Geen.

28. DENEMARKEN-ZWEDEN

Geen.";

vi) het nummer vóór "DENEMARKEN-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "21" in "29" en de nummering gaat als volgt verder:

"30. DUITSLAND-SPANJE"

"31. DUITSLAND-FRANKRIJK"

"32. DUITSLAND-GRIEKENLAND"

"33. DUITSLAND-IERLAND"

"34. DUITSLAND-ITALIË"

"35. DUITSLAND-LUXEMBURG"

"36. DUITSLAND-NEDERLAND";

vii) na "36. DUITSLAND-NEDERLAND" wordt ingevoegd:

"37. DUITSLAND-NOORWEGEN

Geen.

38. DUITSLAND-OOSTENRIJK

a) Artikel 41 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 22 december 1966, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomsten nr. 1 van 10 april 1969, nr. 2 van 29 maart 1974 en nr. 3 van 29 augustus 1980.

b) Punt 20 a) van het Slotprotocol bij voornoemd Verdrag.

c) Artikel 3 van voornoemd Verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

d) Punt 3 g) van het Slotprotocol bij voornoemd Verdrag.

e) Artikel 4, lid 1, van het Verdrag met betrekking tot de Duitse wetgeving krachtens welke ongevallen (en beroepsziekten) die zich buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland voordoen, en buiten dat grondgebied vervulde tijdvakken van verzekering geen aanleiding geven tot de betaling van uitkeringen of alleen onder bepaalde voorwaarden aanleiding geven tot de betaling van uitkeringen als de rechthebbenden buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland wonen, in gevallen waarin:

i) de uitkering op 1 januari 1994 reeds is of kon worden toegekend,

ii) de belanghebbende zich 1 januari 1994 metterwoon in Oostenrijk gevestigd heeft en met de toekenning van pensioenen uit hoofde van de pensioen- en ongevallenverzekering voor 31 december 1994 is begonnen.

f) Punt 19 b) van het Slotprotocol bij genoemd Verdrag. Bij de toepassing van punt 3 c), van deze bepaling mag het door het bevoegd orgaan in aanmerking genomen bedrag niet hoger zijn dan het bedrag dat, gelet op de overeenkomstige tijdvakken die door dit orgaan moeten worden vergoed, verschuldigd is.";

viii) het nummer vóór "DUITSLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "29" in "39" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"40. DUITSLAND-FINLAND

Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 23 april 1979.

41. DUITSLAND-ZWEDEN

Artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 27 februari 1976.";

ix) het nummer vóór "DUITSLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "30" in "42" en de nummering gaat als volgt verder:

"43. SPANJE-FRANKRIJK"

"44. SPANJE-GRIEKENLAND"

"45. SPANJE-IERLAND"

"46. SPANJE-ITALIË"

"47. SPANJE-LUXEMBURG"

"48. SPANJE-NEDERLAND";

x) na "48. SPANJE-NEDERLAND" wordt ingevoegd:

"49. SPANJE-NOORWEGEN

Geen.

50. SPANJE-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 6 november 1981 met betrekking tot personen die in een derde staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xi) het nummer vóór "SPANJE-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "37" in "51" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"52. SPANJE-FINLAND

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 19 december 1985.

53. SPANJE-ZWEDEN

Artikel 5, lid 2, en artikel 16 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 29 juni 1987.";

xii) het nummer vóór "SPANJE-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "38" in "54" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"55. FRANKRIJK-GRIEKENLAND"

"56. FRANKRIJK-IERLAND"

"57. FRANKRIJK-ITALIË"

"58. FRANKRIJK-LUXEMBURG"

"59. FRANKRIJK-NEDERLAND.";

xiii) na "59. FRANKRIJK-NEDERLAND" wordt ingevoegd:

"60. FRANKRIJK-NOORWEGEN

Geen.

61. FRANKRIJK-OOSTENRIJK

Geen.";

xiv) het nummer vóór "FRANKRIJK-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "44" in "62" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"63. FRANKRIJK-FINLAND

Geen.

64. FRANKRIJK-ZWEDEN

Geen.";

xv) het nummer vóór "FRANKRIJK-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "45" in "65" en de nummering gaat als volgt verder:

"66. GRIEKENLAND-IERLAND"

"67. GRIEKENLAND-ITALIË"

"68. GRIEKENLAND-LUXEMBURG"

"69. GRIEKENLAND-NEDERLAND.";

xvi) na "69. GRIEKENLAND-NEDERLAND" wordt ingevoegd:

"70. GRIEKENLAND-NOORWEGEN

Geen.

71. GRIEKENLAND-OOSTENRIJK

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 december 1979, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 21 mei 1986 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd Verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xvii) het nummer vóór "GRIEKENLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "50" in "72" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"73. GRIEKENLAND-FINLAND

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 11 maart 1988.

74. GRIEKENLAND-ZWEDEN

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 5 mei 1978 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 14 september 1984.";

xviii) het nummer vóór "GRIEKENLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "51" in "75" en de nummering gaat als volgt verder:

"76. IERLAND-ITALIË"

"77. IERLAND-LUXEMBURG"

"78. IERLAND-NEDERLAND.";

xix) na "78. IERLAND-NEDERLAND" wordt ingevoegd:

"79. IERLAND-NOORWEGEN

Geen.

80. IERLAND-OOSTENRIJK

Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 30 september 1988 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xx) het nummer vóór "IERLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "55" in "81" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"82. IERLAND-FINLAND

Geen.

83. IERLAND-ZWEDEN

Geen.";

xxi) het nummer vóór "IERLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "54" in "84" en de nummering gaat als volgt verder:

"85. ITALIË-LUXEMBURG"

"86. ITALIË-NEDERLAND.";

xxii) na "86. ITALIË-NEDERLAND" invoegen:

"87. ITALIË-NOORWEGEN

Geen.

88. ITALIË-OOSTENRIJK

a) Artikel 5, lid 3, en artikel 9, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 21 januari 1981.

b) Artikel 4 van genoemd Verdrag en punt 2 van het Slotprotocol bij genoemd Verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxiii) het nummer vóór "ITALIË-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "59" in "89" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"90. ITALIË-FINLAND

Geen.

91. ITALIË-ZWEDEN

Artikel 20 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 25 september 1979.";

xxiv) het nummer vóór "ITALIË-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "60" in "92" en de nummering gaat als volgt verder:

"93. LUXEMBURG-NEDERLAND";

xxv) na "93. LUXEMBURG-NEDERLAND" invoegen:

"94. LUXEMBURG-NOORWEGEN

Geen.

95. LUXEMBURG-OOSTENRIJK

a) Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 21 december 1971, zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomsten nr. 1 van 16 mei 1973 en nr. 2 van 9 oktober 1978.

b) Artikel 3, lid 2, van genoemd Verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

c) Punt III van het Slotprotocol bij genoemd Verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxvi) het nummer vóór "LUXEMBURG-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "62" in "96" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"97. LUXEMBURG-FINLAND

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 september 1988.

98. LUXEMBURG-ZWEDEN

a) Artikel 4 en artikel 29, lid 1, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 21 februari 1985 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxvii) het nummer vóór "LUXEMBURG-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "63" in "99" an de volgende tekst wordt ingevoegd:

"100. NEDERLAND-NOORWEGEN

Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 13 april 1989.

101. NEDERLAND-OOSTENRIJK

a) Artikel 3 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 7 maart 1974 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 5 november 1980 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxviii) het nummer vóór "NEDERLAND-PORTUGAL" wordt gewijzigd van "64" in "102" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"103. NEDERLAND-FINLAND

Geen.

104. NEDERLAND-ZWEDEN

Artikel 4 en artikel 24, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 2 juli 1976 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.";

xxix) het nummer vóór "NEDERLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "65" in "105" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"106. NOORWEGEN-OOSTENRIJK

a) Artikel 5, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 27 augustus 1985.

b) Artikel 4 van genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

c) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

107. NOORWEGEN-PORTUGAL

Geen.

108. NOORWEGEN-FINLAND

Geen.

109. NOORWEGEN-ZWEDEN

Geen.

110. NOORWEGEN-VERENIGD KONINKRIJK

Geen.

111. OOSTENRIJK-PORTUGAL

Geen.

112. OOSTENRIJK-FINLAND

a) Artikel 4 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 11 december 1985 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 9 maart 1993 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

113. OOSTENRIJK-ZWEDEN

a) Artikel 4 en artikel 24, lid 1, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 11 november 1975 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 21 oktober 1982 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Punt II van het Slotprotocol bij genoemd verdrag met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

114. OOSTENRIJK-VERENIGD KONINKRIJK

a) Artikel 3 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 22 juli 1980 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst nr. 1 van 9 december 1985 en nr. 2 van 13 oktober 1992 met betrekking tot personen die in een derde Staat woonachtig zijn.

b) Protocol betreffende verstrekkingen bij genoemd verdrag met uitzondering van artikel 2, lid 3, met betrekking tot personen die geen aanspraak kunnen maken op de behandeling krachtens Hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening.

115. PORTUGAL-FINLAND

Geen.

116. PORTUGAL-ZWEDEN

Artikel 6 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 25 oktober 1978.";

xxx) het nummer vóór "PORTUGAL-VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "66" in "117" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"118. FINLAND-ZWEDEN

Geen.

119. FINLAND-VERENIGD KONINKRIJK

Geen.

120. ZWEDEN-VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 29 juni 1987.";

j) Bijlage IV, deel A "Wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Verordening volgens welke het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur der tijdvakken van verzekering" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Geen.

L. OOSTENRIJK

Geen.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL."

iii) na "M. PORTUGAL" invoegen:

"N. FINLAND

Nationale pensioenen voor personen die gehandicapt zijn geboren of op jonge leeftijd gehandicapt zijn geworden (Nationale pensioenwet 574/93).

O. ZWEDEN

Geen.";

iv) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK.";

k) Bijlage IV, deel B "Bijzondere stelsels voor zelfstandigen in de zin van artikel 38, lid 3 en artikel 45, lid 3, van Verordening nr. 1408/71" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Geen.

L. OOSTENRIJK

Geen.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Geen.

O. ZWEDEN

Geen.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK";

l) Bijlage IV, deel C, "Gevallen als bedoeld in artikel 46, lid 1, onder b), van de verordening, waarin van de berekening van de uitkering overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de verordening kan worden afgezien" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Alle aanvragen voor ouderdomspensioenen, met uitzondering van de in bijlage IV D vermelde pensioenen.

L. OOSTENRIJK

Geen.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Geen.

O. ZWEDEN

Alle aanvragen voor ouderdomspensioenen en aanvullende pensioenen, met uitzondering van de in bijlage IV D vermelde pensioenen.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK.";

m) Bijlage IV, deel D wordt vervangen door:

"Uitkeringen en overeenkomsten als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, van de verordening

1. Uitkeringen als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, onder a) van de verordening waarvan het bedrag niet afhankelijk is van de duur van de vervulde tijdvakken van verzekering of van wonen.

a) Invaliditeitsuitkeringen, vastgesteld bij de in deel A van deze bijlage vermelde wetgevingen.

b) Het volledige Deense nationale ouderdomspensioen, verworven na tien jaar woonplaats door personen aan wie uiterlijk vanaf 1 oktober 1989 een pensioen wordt toegekend.

c) De Spaanse pensioenen voor nabestaanden, toegekend in het kader van de algemene en bijzondere stelsels.

d) De weduwen- en weduwnaarsuitkering van de weduwen- en weduwnaarsverzekering van de Franse algemene sociale-zekerheidsregeling of van de regeling voor werknemers in de landbouw.

e) Het invalide-weduwen of -weduwnaarspensioen van de Franse algemene sociale-zekerheidsregeling of van de regeling voor werknemers in de landbouw, wanneer dit wordt berekend op basis van een invaliditeitspensioen van de overleden echtgenoot, vastgesteld op grond van artikel 46, lid 1, onder a), i).

f) Het Nederlandse weduwenpensioen op grond van de algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) van 9 april 1959, zoals laatstelijk gewijzigd.

g) Finse nationale pensioenen overeenkomstig de nationale pensioenwet van 8 juni 1956, uitgekeerd krachtens de overgangsregeling van de nationale pensioenwet (547/93).

h) Het volledige Zweedse basispensioen uitgekeerd krachtens de voor 1 januari 1993 geldende wettelijke regeling inzake het basispensioen en het volledige basispensioen uitgekeerd krachtens de overgangsregeling van na die datum.

2. Uitkeringen als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, onder b), van de verordening, waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van een fictief tijdvak dat geacht wordt te zijn vervuld tussen de datum waarop de verzekerde gebeurtenis is ingetreden en een latere datum:

a) De Deense vervroegde ouderdomspensioenen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de vóór 1 oktober 1984 geldende wetgeving.

b) De Duitse invaliditeits- en overlevingspensioenen, waarvoor rekening is gehouden met een aanvullend tijdvak ('Zurechnungszeit`), en de Duitse ouderdomspensioenen, waarvoor rekening is gehouden met een reeds verworven fictief tijdvak.

c) De Italiaanse pensioenen wegens algehele arbeidsongeschiktheid ('inabilità`).

d) De Luxemburgse invaliditeits- en overlevingspensioenen.

e) Het Noorse invaliditeitspensioen, ook indien omgezet in een ouderdomspensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en alle pensioenen (overlevings- en ouderdomspensioenen) gebaseerd op de pensioeninkomens van een overledene.

f) Het Finse werknemerspensioen waarvoor rekening wordt gehouden met toekomstige tijdvakken overeenkomstig de nationale wettelijke regeling.

g) Zweedse invaliditeits-overlevingspensioenen waarvoor rekening wordt gehouden met een fictief tijdvak van verzekering en Zweedse ouderdomspensioenen waarvoor rekening wordt gehouden met een reeds verworven fictief tijdvak.

3. Overeenkomsten als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, onder b), i), van de verordening, ten einde te voorkomen dat hetzelfde fictieve tijdvak meermaals in aanmerking wordt genomen.

Overeenkomst tussen de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende diverse sociale-zekerheidskwesties van 20 juli 1978.

Het Noordse Verdrag van 15 juni 1992 betreffende de sociale zekerheid.";

n) Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

1. De overgangsbepalingen van de Noorse wetgeving die een verkorting tot gevolg hebben van het tijdvak van verzekering dat vereist wordt voor een volledig aanvullend pensioen voor personen die voor 1937 geboren zijn, zijn van toepassing op personen die onder de verordening vallen, mits zij na hun zestiende verjaardag en voor 1 januari 1967 gedurende het vereiste aantal jaren in Noorwegen woonachtig zijn geweest of daar in loondienst of als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Voor elk jaar dat de betrokkene vóór 1937 geboren is, dient dit één jaar te zijn.

2. Iemand die krachtens de Nationale Wet op de sociale verzekering verzekerd is en verzekerde hulpbehoevende bejaarden, invaliden of zieken verzorgt, krijgt bepaalde voorwaarden voor dergelijke tijdvakken pensioenpunten. Evenzo krijgt iemand die kleine kinderen verzorgt, pensioenpunten wanneer hij verblijft in een andere Staat waarop deze verordening van toepassing is dan Noorwegen, mits de belanghebbende onder de Noorse arbeidswet ouderschapsverlof geniet.

3. Voor zover een Noors overlevings- of invaliditeitspensioen krachtens de verordening betaalbaar is, berekend overeenkomstig artikel 46, lid 2 en met toepassing van artikel 45, zijn de bepalingen van artikel 8, lid 1, onder 3 en artikel 10, lid 11, onder 3, van de wet betreffende de nationale verzekering op grond waarvan een pensioen kan worden toegekend door een uitzondering te maken op de algemene eis dat de betrokkene gedurende de laatste 3 jaar krachtens de wet betreffende de nationale verzekering volledig is verzekerd, niet van toepassing.

L. OOSTENRIJK

1. Voor de toepassing van Hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt iemand die een ambtenarenpensioen ontvangt, als een pensioengerechtigde beschouwd.

2. Voor de toepassing van artikel 46, lid 2, van de verordening blijven verhogingen voor aanvullende-verzekeringspremies en de aanvullende uitkering voor mijnwerkers krachtens de Oostenrijkse wetgeving buiten beschouwing. In deze gevallen wordt het overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de verordening berekende bedrag vermeerderd met de verhogingen voor aanvullende-verzekeringspremies en de aanvullende uitkering voor mijnwerkers.

3. Voor de toepassing van artikel 46, lid 2, van de verordening wordt bij de toepassing van de Oostenrijkse wetgeving de peildatum voor een pensioen (Stichtag) beschouwd als het tijdstip waarop de verzekerde gebeurtenis zich voordoet.

4. De toepassing van de bepalingen van de verordening mogen voor personen die in hun sociale-zekerheidssituatie om politieke of godsdienstige redenen of om redenen die verband houden met hun afkomst, nadeel ondervonden hebben, geen vermindering van het recht op prestaties uit hoofde van de Oostenrijkse wetgeving tot gevolg hebben."

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

1. Teneinde vast te stellen of het tijdvak tussen het intreden van de pensioengebeurtenis en de pensioengerechtigde leeftijd (toekomstige periode) moet worden meegeteld voor de berekening van het Finse werknemerspensioen, worden de tijdvakken van verzekering of wonen, vervuld krachtens de wetgeving van een andere Lid-Staat waarop deze verordening van toepassing is, in aanmerking genomen voor de voorwaarde dat men zijn woonplaats in Finland moet hebben.

2. Indien de werkzaamheid in loondienst of als zelfstandige in Finland is beëindigd en de gebeurtenis intreedt tijdens een werkzaamheid in loondienst of als zelfstandige in een andere Lid-Staat waarop deze verordening van toepassing is, en indien het pensioen volgens de Finse werknemerspensioenregeling niet langer het tijdvak tussen de gebeurtenis en de pensioengerechtigde leeftijd (toekomstige periode) omvat, worden de tijdvakken van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van een andere Staat waarop deze verordening van toepassing is, in aanmerking genomen voor de voorwaarde inzake de toekomstige periode alsof het tijdvakken van verzekering in Finland gold.

3. Indien een Fins orgaan krachtens de Finse wetgeving een toeslag verschuldigd is vanwege vertraging bij de behandeling van een verzoek om prestaties, wordt een verzoek dat is ingediend bij een orgaan van een andere Lid-Staat waarop deze verordening van toepassing is, voor de toepassing van de bepalingen van de Finse wetgeving met betrekking tot een dergelijke toeslag geacht te zijn ingediend op de datum waarop dat verzoek samen met alle bijlagen het bevoegd orgaan in Finland bereikt.

O. ZWEDEN

1. Bij de toepassing van artikel 18, lid 1, voor de vaststelling van iemands recht op een ouderschapsprestatie worden de tijdvakken van verzekering die zijn vervuld krachtens de wetgeving van een andere Staat waarop de verordening van toepassing is dan Zweden beschouwd als zijnde gebaseerd op dezelfde gemiddelde verdiensten als de Zweedse tijdvakken van verzekering waarbij zij worden samengeteld.

2. De bepalingen van de verordening met betrekking tot de samentelling van tijdvakken van verzekering of wonen zijn niet van toepassing op de overgangsregelingen van de Zweedse wetgeving inzake het recht op een gunstigere berekening van basispensioenen voor personen die gedurende een bepaalde periode voorafgaande aan de datum van de aanvraag in Zweden woonachtig zijn.

3. Voor de vaststelling van het recht op een invaliditeits- of overlevingspensioen dat gedeeltelijk gebaseerd is op toekomstige fictieve tijdvakken van verzekering wordt iemand geacht aan de verzekerings- en inkomensvoorwaarden van de Zweedse wetgeving te voldoen als hij als werknemer of als zelfstandige valt onder een regeling gebaseerd op verzekering of op wonen, van een andere Lid-Staat waarop deze verordening van toepassing is.

4. De jaren gedurende welke voor kleine kinderen is gezorgd, worden volgens de verplichte voorwaarden van de Zweedse wetgeving beschouwd als tijdvakken van verzekering voor een aanvullend pensioen, zelfs als het kind en de belanghebbende woonachtig zijn in een andere Staat waarop deze verordening van toepassing is, mits degene die voor het kind zorgt, met ouderschapsverlof is krachtens het bepaalde in de Wet inzake het recht op verlof voor het grootbrengen van kinderen."

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK";

o) Bijlage VII wordt vervangen door:

"BIJLAGE VII

(Artikel 14 quater, lid 1, onder b) van de verordening)

Gevallen waarin op een persoon gelijktijdig de wetgeving van twee Lid-Staten van

toepassing is

1. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in België en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat, behalve Luxemburg. Wat Luxemburg betreft, is de briefwisseling tussen België en Luxemburg van 10 en 12 juli 1968 van toepassing.

2. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Denemarken en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat door een in Denemarken wonend persoon.

3. Voor de stelsels van de ongevallenverzekering voor landbouwers en de pensioenverzekering voor landbouwers; uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Duitsland en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat.

4. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Spanje en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat door een in Spanje wonend persoon.

5. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat, behalve Luxemburg.

6. Uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in Luxemburg.

7. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Griekenland en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat.

8. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Italië en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat.

9. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat door een in Noorwegen wonend persoon.

10. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Oostenrijk en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat.

11. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Portugal en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat.

12. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Finland en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat door een in Finland wonend persoon.

13. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Zweden en van werkzaamheden in loondienst in een andere Lid-Staat door een in Zweden wonend persoon."

2. 372 R 0574: Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, bijgewerkt bij:

- 383 R 2001: Verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 (PB nr. L 230 van 22.8.1983, blz. 6)

en nadien gewijzigd bij:

- 385 R 1660: Verordening (EEG) nr. 1660/85 van de Raad van 13 juni 1985 (PB nr. L 160 van 20.6.1985, blz. 1)

- 385 R 1661: Verordening (EEG) nr. 1661/85 van de Raad van 13 juni 1985 (PB nr. L 160 van 20.6.1985, blz. 7)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de verdragen (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 188)

- 386 R 513: Verordening (EEG) nr. 513/86 van de Commissie van 26 februari 1986 (PB nr. L 51 van 28.2.1986, blz. 44)

- 386 R 3811: Verordening (EEG) nr. 3811/86 van de Raad van 11 december 1986 (PB nr. L 355 van 16.12.1986, blz. 5)

- 389 R 1305: Verordening (EEG) nr. 1305/89 van de Raad van 11 mei 1989 (PB nr. L 131 van 13.5.1989, blz. 1)

- 389 R 2332: Verordening (EEG) nr. 2332/89 van de Raad van 18 juli 1989 (PB nr. L 224 van 2.8.1989, blz. 1)

- 389 R 3427: Verordening (EEG) nr. 3427/89 van de Raad van 30 oktober 1989 (PB nr. L 331 van 16.11.1989, blz. 1)

- 391 R 2195: Verordening (EEG) nr. 2195/91 van de Raad van 25 juni 1991 (PB nr. L 206 van 29.7.1991, blz. 2)

- 392 R 1248: Verordening (EEG) nr. 1248/92 van de Raad van 30 april 1992 (PB nr. L 136 van 19.5.1992, blz. 7)

- 392 R 1249: Verordening (EEG) nr. 1249/92 van de Raad van 30 april 1992 (PB nr. L 136 van 19 mei 1992, blz. 28)

- 393 R 1945: Verordening (EEG) nr. 1945/93 van de Raad van 30 juni 1993 (PB nr. L 181 van 23 juli 1993, blz. 1)

a) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

1. Sosial- og helsedepartementet (het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (het Ministerie van Locale Entiteiten en werkgelegenheid), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (het Ministerie voor het Kind en het Gezin), Oslo.

L. OOSTENRIJK

1. Bundesminister fuer Arbeit und Soziales (Bondsminister van Arbeid en Sociale Zaken), Wien.

2. Bundesminister fuer Umwelt, Jugend und Familie (Bondsminister van Milieubeheer, Jeugdzaken en het Gezin), Wien.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Sosiaali- ja terveysministerioe/Social- och haelsovaardsministeriet (Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid), Helsinki.

O. ZWEDEN

Regeringen (Socialdepartementet) (de Regering (het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken)), Stockholm.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK";

b) Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

1. Werkloosheidsuitkeringen

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer paa bostedet eller oppholdsstedet (het nationaal arbeidsbureau, Oslo, de regionale arbeidsbureaus en de plaatselijke arbeidsbureaus in de woon- of verblijfplaats).

2. Alle andere uitkeringen krachtens de Noorse Nationale Wet op de sociale verzekering:

Rykstrygderverket, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale trygdekontorer paa bostedet eller oppholdsstedet (de Nationale Verzekeringsbank, Oslo, de regionale verzekeringskantoren en de plaatselijke verzekeringskantoren in de woon- of verblijfplaats).

3. Kinderbijslag

Rykstrygderverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer paa bostedet eller oppholdsstedet (de Nationale Verzekeringsbank, Oslo, en de plaatselijke verzekeringskantoren in de woon- of verblijfplaats).

4. Pensioenregeling voor zeevarenden

Pensjonstrygden for sjoemenn (de pensioenregeling voor zeevarenden), Oslo.

L. OOSTENRIJK

Voor zover hieronder niet anders wordt bepaald, wordt de bevoegdheid van de Oostenrijkse organen geregeld bij de Oostenrijkse wetgeving.

1. Ziekteverzekering

a) Indien de belanghebbende woont op het grondgebied van een andere Lid-Staat waarop deze verordening van toepassing is, en een Gebietskrankenkasse (Regionaal ziekenfonds) bevoegd is voor een verzekering en krachtens de Oostenrijkse wetgeving de plaatselijke bevoegdheid niet kan worden uitgemaakt, wordt de plaatselijke bevoegdheid als volgt vastgesteld:

- de Gebietskrankenkasse (Regionaal ziekenfonds) bevoegd voor de laatste dienstbetrekking in Oostenrijk, of

- de Gebietskrankenkasse (Regionaal ziekenfonds) bevoegd voor de laatste woonplaats in Oostenrijk, of

- indien er nooit sprake is geweest van een dienstbetrekking waarvoor een Gebietskrankenkasse (Regionaal ziekenfonds) bevoegd was of indien de belanghebbende nooit in Oostenrijk heeft gewoond, de Wiener Gebietskrankenkasse (Regionaal ziekenfonds van Wenen), Wien.

b) Voor de toepassing van titel III, hoofdstuk 1, afdeling 4 en 5, van de verordening in verband met artikel 95 van de toepassingsverordening met betrekking tot de terugbetaling van de uitgaven voor prestaties aan pensioengerechtigden krachtens de ASVG (Algemene Sociale-Verzekeringswet):

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van Oostenrijkse sociale-verzekeringsinstellingen), Wien, met dien verstande dat de terugbetaling van de uitgaven dient te geschieden uit de door genoemde Federatie ontvangen ziekteverzekeringspremies van de pensioengerechtigden.

2. Pensioenverzekering

Voor de aanwijzing van het orgaan dat uitkeringen verschuldigd is, worden alleen tijdvakken van verzekering krachtens de Oostenrijkse wetgeving in aanmerking genomen.

3. Werkloosheidsverzekering

a) Voor de aanmelding als werkloze:

het Arbeitsamt (Arbeidsbureau) bevoegd voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende.

b) Voor de afgifte van de formulieren nr. E 301, E 302 en E 303:

het Arbeitsamt (Arbeidsbureau) bevoegd voor de plaats van arbeid van de belanghebbende.

4. Gezinsbijslagen

a) Gezinsbijslagen met uitzondering van Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapsuitkering):

het Finanzamt (belastingkantoor).

b) Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapsuitkering):

het Arbeitsamt (Arbeidsbureau) bevoegd voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

1. Ziekte en moederschap:

a) Uitkeringen:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling)

Helsinki, of

het werknemersfonds waarbij de betrokkene is verzekerd;

b) Verstrekkingen

i) uit hoofde van de ziekteverzekering:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstel-

ling) Helsinki, of

het werknemersfonds waarbij de betrokkene is verzekerd;

ii) volksgezondheid en ziekenhuis:

de plaatselijke afdelingen die diensten verlenen krachtens het stelsel.

2. Ouderdom, invaliditeit, overlijden (pensioenen):

a) Nationale pensioenen:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstel-

ling).

b) Werknemerspensioenen:

de instelling die de werknemerspensioenen toekent en uitkeert.

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten:

de verzekeringsinstellingen die belast is met de arbeidsongevallenverzekering van de betrokkene.

4. Uitkeringen bij overlijden:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki, of

de verzekeringsinstelling die de uitkeringen in het geval van een ongevallenverzekering toekent en betaalt.

5. Werkloosheid:

a) basisstelsel:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki, of

b) aanvullend stelsel:

het bevoegde werkloosheidsfonds.

6. Gezinsbijslagen:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

O. ZWEDEN

1. Voor alle verzekerde gebeurtenissen behalve werkloosheidsuitkeringen

a) In het algemeen:

het sociale-verzekeringskantoor waarbij de belanghebbende verzekerd is.

b) Voor niet in Zweden woonachtige zeelieden:

Goeteborgs allmaenna foersaekringskassa, sjoefartskontoret (het Sociale-verzekeringskantoor van Goeteborg, afdeling Zeelieden).

c) Voor de toepassing van de artikelen 35 tot en met 59 van de toepassingsverordening voor niet in Zweden woonachtige personen:

Stockholms laens allmaenna foersaekringskassa, utlandsavdelningen (het Sociale-verzekeringskantoor van Stockholm, afdeling Buitenland).

d) Voor de toepassing van de artikelen 60 tot en met 77 van de toepassingsverordening voor niet in Zweden woonachtige personen met uitzondering van zeelieden:

- het sociale-verzekeringskantoor van de plaats waar het arbeidsongeval zich heeft voorgedaan of de beroepsziekte aan het licht is getreden, of

- Stockholms laens allmaenna foersaekringskassa, utlandsavdelningen (het Sociale-verzekeringskantoor van Stockholm, afdeling Buitenland).

2. Voor werkloosheidsuitkeringen:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Nationale Raad voor de Arbeidsmarkt).";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK";

c) Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer paa bostedet eller oppholdsstedet (de plaatselijke arbeidsbureaus en verzekeringskantoren van de woon- of verblijfplaats).

L. OOSTENRIJK

1. Ziekteverzekering:

a) In alle gevallen, behalve voor de toepassing van de artikelen 27 en 29 van de verordening en van de artikelen 30 en 31 van de toepassingsverordening met betrekking tot het orgaan van de woonplaats van een in artikel 27 van de verordening genoemde pensioengerechtigde:

De voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende bevoegde Gebietskrankenkasse (regionaal ziekenfonds).

b) Voor de toepassing van de artikelen 27 en 29 van de verordening en van de artikelen 30 en 31 van de toepassingsverordening met betrekking tot het orgaan van de woonplaats van een in artikel 27 van de verordening genoemde pensioengerechtigde:

het bevoegde orgaan.

2. Pensioenverzekering:

a) Indien de belanghebbende onderworpen is geweest aan de Oostenrijkse wetgeving, behalve voor de toepassing van artikel 53 van de toepassingsverordening:

het bevoegd orgaan.

b) In alle andere gevallen, behalve voor de toepassing van artikel 53 van de toepassingsverordening:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Pensioenverzekeringsinstelling voor beambten), Wien.

c) Voor de toepassing van artikel 53 van de toepassingsverordening:

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van de Oostenrijkse sociale-verzekeringsinstellingen), Wien.

3. Ongevallenverzekering:

a) Verstrekkingen

- de voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende bevoegde Gebietskrankenkasse (regionaal ziekenfonds);

- of de Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Algemene Ongevallenverzekeringsinstelling), Wien mag de verstrekkingen toekennen.

b) Uitkeringen

i) In alle gevallen behalve voor de toepassing van artikel 53 juncto artikel 77 van de toepassingsverordening:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Algemene Ongevallenverzekeringsinstelling), Wien.

ii) Voor de toepassing van artikel 53 juncto artikel 77 van de toepassingsverordening:

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van Oostenrijkse sociale-verzekeringsinstellingen), Wien.

4. Werkloosheidsverzekering:

het voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende bevoegde Arbeitsamt (Arbeidsbureau).

5. Gezinsbijslagen:

a) Gezinsbijslagen met uitzondering van het Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapstoelage):

het voor de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende bevoegde Finanzamt (belastingkantoor).

b) Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapstoelage):

het voor de woon- of verblijfplaats van de belanghebbende bevoegde Arbeitsamt (Arbeidsbureau).";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

1. Ziekte en moederschap:

a) uitkeringen:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki, of

b) verstrekkingen:

i) terugbetalingen krachtens de ziekteverzekering:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

ii) volksgezondheid en ziekenhuis:

de plaatselijke afdelingen die diensten verlenen krachtens het stelsel.

2. Ouderdom, invaliditeit, overlijden (pensioenen):

a) Nationale pensioenen:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki.

b) Werknemerspensioenen:

Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzie-

ningsinstituut), Helsinki

3. Uitkeringen bij overlijden:

Algemene uitkeringen bij overlijden:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki.

4. Werkloosheid:

a) basisstelsel:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

b) aanvullend stelsel:

i) in het geval van artikel 69: Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

ii) in andere gevallen:

het bevoegde werkloosheidsfonds waarbij de betrokkene is verzekerd.

5. Gezinsbijslagen:

Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

O. ZWEDEN

1. Voor alle verzekerde gebeurtenissen behalve werkloosheidsuitkeringen:

het sociale-verzekeringskantoor van de woon- of verblijfplaats.

2. Voor werkloosheidsuitkeringen:

het provinciale arbeidsbureau van de woon- of verblijfplaats.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK";

d) Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

1. Werkloosheidsuitkeringen:

Arbeidsdirektoratet (het Directoraat van de Arbeid), Oslo.

2. In alle overige gevallen:

Rikstrygdevertet (de Nationale Verzekeringsbank), Oslo.

L. OOSTENRIJK

1. Ziekte-, ongevallen- en pensioenverzekering:

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van Oostenrijkse verzekeringsinstellingen), Wien.

2. Werkloosheidsverzekering:

a) in de betrekkingen met Duitsland:

Landesarbeitsamt Salzburg (Provinciaal Arbeidsbureau Salzburg),

Salzburg.

b) in alle overige gevallen:

Landesarbeitsamt Wien (Provinciaal Arbeidsbureau Wenen), Wien.

3. Gezinsbijslagen:

a) Gezinsbijslagen met uitzondering van het Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapstoelage):

Bundesministerium fuer Umwelt, Jugend und Familie (Bondsministerie van Milieubeheer, Jeugdzaken en het Gezin), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapstoelage):

Landesarbeitsamt Wien (Provinciaal Arbeidsbureau Wenen), Wien.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt vervangen door "M. PORTUGAL" en het volgende wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

1. Ziekte- en moederschapsverzekering, nationale pensioenen,

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki.

2. Werknemerspensioenen:

Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas

Foerbund (Federatie van Ongevallenverzekeraars), Helsinki.

O. ZWEDEN

1. Voor alle verzekerde gebeurtenissen behalve werkloosheidsuitkeringen:

Riksfoersaekringsverket (Nationale Sociale-verzekeringsraad).

2. Voor werkloosheidsuitkeringen:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Nationale Raad voor de Arbeidsmarkt).";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK";

e) Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "9. BELGIË-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"10. BELGIË-NOORWEGEN

Niet van toepassing.

11. BELGIË-OOSTENRIJK

Geen.";

ii) "10. BELGIË-PORTUGAL" wordt "12. BELGIË-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"13. BELGIË-FINLAND

Niet van toepassing.

14. BELGIË-ZWEDEN

Niet van toepassing.";

iii) "11. BELGIË-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "15. BELGIË-VERENIGD KONINKRIJK", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"16. DENEMARKEN-DUITSLAND"

"17. DENEMARKEN-SPANJE"

"18. DENEMARKEN-FRANKRIJK"

"19. DENEMARKEN-GRIEKENLAND"

"20. DENEMARKEN-IERLAND"

"21. DENEMARKEN-ITALIË"

"22. DENEMARKEN-LUXEMBURG"

"23. DENEMARKEN-NEDERLAND";

iv) Na "23. DENEMARKEN-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"24. DENEMARKEN-NOORWEGEN

Artikel 23 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992: overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, artikel 70, lid 3, van de Verordening (kosten van de verstrekkingen met betrekking tot ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken).

25. DENEMARKEN-OOSTENRIJK

Geen.";

v) "20. DENEMARKEN-PORTUGAL" wordt "26. DENEMARKEN-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"27. DENEMARKEN-FINLAND

Artikel 23 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992: overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, artikel 70, lid 3, van de Verordening (kosten van de verstrekkingen met betrekking tot ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken).

28. DENEMARKEN-ZWEDEN

Artikel 23 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992: overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, artikel 70, lid 3, van de Verordening (kosten van de verstrekkingen met betrekking tot ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken).";

vi) "21. DENEMARKEN-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "29. DENEMARKEN-VERENIGD KONINKRIJK", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"30. DUITSLAND-SPANJE"

"31. DUITSLAND-FRANKRIJK"

"32. DUITSLAND-GRIEKENLAND"

"33. DUITSLAND-IERLAND"

"34. DUITSLAND-ITALIË"

"35. DUITSLAND-LUXEMBURG"

"36. DUITSLAND-NEDERLAND"

vii) na "36. DUITSLAND-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"37. DUITSLAND-NOORWEGEN

Niet van toepassing.

38. DUITSLAND-OOSTENRIJK

Afdeling II, Nummer 1, en Afdeling III van de Overeenkomst van 2 augustus 1979 betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag betreffende de werkloosheidsverzekering van 19 juli 1978.";

viii) "29. DUITSLAND-PORTUGAL" wordt "39. DUITSLAND-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"40. DUITSLAND-FINLAND

Geen.

41. DUITSLAND-ZWEDEN

Geen.";

ix) "30. DUITSLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "42. DUITSLAND- VERENIGD KONINKRIJK", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"43. SPANJE-FRANKRIJK"

"44. SPANJE-GRIEKENLAND"

"45. SPANJE-IERLAND"

"46. SPANJE-ITALIË"

"47. SPANJE-LUXEMBURG"

"48. SPANJE-NEDERLAND";

x) Na "48. SPANJE-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"49. SPANJE-NOORWEGEN

Niet van toepassing.

50. SPANJE-OOSTENRIJK

Geen.";

xi) "37. SPANJE-PORTUGAL" wordt "51. SPANJE-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"52. SPANJE-FINLAND

Geen.

53. SPANJE-ZWEDEN

Geen.";

xii) "38. SPANJE-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "54. SPANJE-VERENIGD KONINKRIJK", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"55. FRANKRIJK-GRIEKENLAND"

"56. FRANKRIJK-IERLAND"

"57. FRANKRIJK-ITALIË"

"58. FRANKRIJK-LUXEMBURG"

"59. FRANKRIJK-NEDERLAND";

xiii) Na "59. FRANKRIJK-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"60. FRANKRIJK-NOORWEGEN

Geen.

61. FRANKRIJK-OOSTENRIJK

Geen.";

xiv) "44. FRANKRIJK-PORTUGAL" wordt "62. FRANKRIJK-PORTUGAL", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"63. FRANKRIJK-VERENIGD KONINKRIJK"

"64. GRIEKENLAND-IERLAND"

"65. GRIEKENLAND-ITALIË"

"66. GRIEKENLAND-LUXEMBURG"

"67. GRIEKENLAND-NEDERLAND";

xv) Na "67. GRIEKENLAND-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"68. GRIEKENLAND-NOORWEGEN

Geen.

69. GRIEKENLAND-OOSTENRIJK

Geen.";

xvi) "50. GRIEKENLAND-PORTUGAL" wordt "70. GRIEKENLAND-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"71. GRIEKENLAND-FINLAND

Geen.

72. GRIEKENLAND-ZWEDEN

Geen.";

xvii) "51. GRIEKENLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "73. GRIEKENLAND-VERENIGD KONINKRIJK", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"74. IERLAND-ITALIË"

"75. IERLAND-LUXEMBURG"

"76. IERLAND-NEDERLAND";

xviii) na "76. IERLAND-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"77. IERLAND-NOORWEGEN

Niet van toepassing.

78. IERLAND-OOSTENRIJK

Geen.";

xix) "55. IERLAND-PORTUGAL" wordt "79. IERLAND-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"80. IERLAND-FINLAND

Niet van toepassing.

81. IERLAND-ZWEDEN

Niet van toepassing.";

xx) "56. IERLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "82. IERLAND-VERENIGD KONINKRIJK", en de verdere nummering wordt als volgt aangepast:

"83. ITALIË-LUXEMBURG"

"84. ITALIË-NEDERLAND";

xxi) Na "84. ITALIË-NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"85. ITALIË-NOORWEGEN

Geen.

86. ITALIË-OOSTENRIJK

Geen.";

xxii) "59. ITALIË-PORTUGAL" wordt "87. ITALIË-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"88. ITALIË-FINLAND

Niet van toepassing.

89. ITALIË-ZWEDEN

Geen.";

xxiii) "60. ITALIË-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "90. ITALIË-VERENIGD KONINKRIJK", en "61. LUXEMBURG-NEDERLAND" wordt "91. LUXEMBURG-NEDERLAND", en het volgende wordt ingevoegd:

"92. LUXEMBURG-NOORWEGEN

Niet van toepassing.

93. LUXEMBURG-OOSTENRIJK

Geen.";

xxiv) "62. LUXEMBURG-PORTUGAL" wordt "94. LUXEMBURG-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"95. LUXEMBURG-FINLAND

Overeenkomst inzake terugbetaling van 24 februari 1994 ingevolge de artikelen 36, lid 3 en 63, lid 3, van de Verordening.

96. LUXEMBURG-ZWEDEN

Geen.";

xxv) "61. LUXEMBURG-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "97. LUXEMBURG-VERENIGD KONINKRIJK", en het volgende wordt ingevoegd:

"98. NEDERLAND-NOORWEGEN

Geen.

99. NEDERLAND-OOSTENRIJK

Overeenkomst van 17 november 1993 inzake de terugbetaling van kosten op het gebied van de sociale zekerheid.";

xxvi) "64. NEDERLAND-PORTUGAL" wordt "100. NEDERLAND-PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"101. NEDERLAND-FINLAND

Overeenkomst inzake terugbetaling van 24 februari 1994 ingevolge de artikelen 36, lid 3 en 63, lid 3, van de Verordening.

102. NEDERLAND-ZWEDEN

Geen.";

xxvii) "65. NEDERLAND-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "103. NEDERLAND-VERENIGD KONINKRIJK", en het volgende wordt ingevoegd:

"104. NOORWEGEN-OOSTENRIJK

Geen.

105. NOORWEGEN-PORTUGAL

Geen.

106. NOORWEGEN-FINLAND

Artikel 23 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992: overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, artikel 70, lid 3, van de Verordening (kosten van de verstrekkingen met betrekking tot ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken).

107. NOORWEGEN-ZWEDEN

Artikel 23 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992: overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, artikel 70, lid 3, van de Verordening (kosten van de verstrekkingen met betrekking tot ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken).

108. NOORWEGEN-VERENIGD KONINKRIJK

Artikel 7, lid 3, van de Administratieve Overeenkomst van 28 augustus 1990 inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid.

109. OOSTENRIJK-PORTUGAL

Geen.

110. OOSTENRIJK-FINLAND

Geen.

111. OOSTENRIJK-ZWEDEN

Regeling van 22 december 1993 tussen de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk en Zweden betreffende de terugbetaling van kosten van de sociale zekerheid.

112. OOSTENRIJK-VERENIGD KONINKRIJK

a) Artikel 18, leden 1 en 2, van de Overeenkomst van 10 november 1980 inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 22 juli 1980 zoals gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomsten nr. 1 van 26 maart 1986 en nr. 2 van 4 juni 1993 met betrekking tot personen die geen aanspraak kunnen maken op de behandeling krachtens Hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening;

b) Artikel 18, lid 1, van genoemde Overeenkomst met betrekking tot personen die aanspraak kunnen maken op de behandeling krachtens hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening, met dien verstande dat voor Oostenrijkse onderdanen die op het Oostenrijkse grondgebied woonachtig zijn en voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Gibraltar) woonachtig zijn, het relevante paspoort het E 111-formulier vervangt voor alle onder dat formulier vallende verstrekkingen.

113. PORTUGAL-FINLAND

Niet van toepassing.

114. PORTUGAL-ZWEDEN

Geen.";

xxviii) "66. PORTUGAL-VERENIGD KONINKRIJK" wordt "115. PORTUGAL- VERENIGD KONINKRIJK", en het volgende wordt ingevoegd:

"116. FINLAND-ZWEDEN

Artikel 23 van het Noordse Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 15 juni 1992: overeenkomst inzake het wederzijds afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36, lid 3, artikel 63, lid 3, artikel 70, lid 3, van de Verordening (kosten van de verstrekkingen met betrekking tot ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en werkloosheidsuitkeringen) en artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken).

117. FINLAND-VERENIGD KONINKRIJK

Geen.

118. ZWEDEN-VERENIGD KONINKRIJK

Geen.";

f) Bijlage 6 ("Procedure voor de betaling van uitkeringen") wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

Rechtstreekse betaling.

L. OOSTENRIJK

Rechtstreekse betaling.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Rechtstreekse betaling.

O. ZWEDEN

Rechtstreekse betaling.";

iii) " L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK";

g) Bijlage 7 "BANKEN" wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt het volgende ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

Sparebanken NOR (de Spaarbank NOR), Oslo.

L. OOSTENRIJK

OEsterreichische Nationalbank (Nationale Bank van Oostenrijk), Wien.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL", en het volgende wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Postipankki N.V. Helsinki).

O. ZWEDEN

Geen";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK";

h) Bijlage 8 wordt vervangen door:

"BIJLAGE 8

TOEKENNING VAN GEZINSBIJSLAGEN

(Artikel 4, lid 8, artikel 10 bis, lid 1, onder d), en artikel 122 van de toepassings-

verordening)

Artikel 10 bis, lid 1, onder d), van de toepassingsverordening is van toepassing op:

A. Werknemers en zelfstandigen

a) met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

- België en Duitsland,

- België en Spanje,

- België en Frankrijk,

- België en Griekenland,

- België en Ierland,

- België en Luxemburg,

- België en Noorwegen,

- België en Oostenrijk,

- België en Portugal,

- België en Finland,

- België en Zweden,

- België en het Verenigd Koninkrijk,

- Duitsland en Spanje,

- Duitsland en Frankrijk,

- Duitsland en Griekenland,

- Duitsland en Ierland,

- Duitsland en Luxemburg,

- Duitsland en Noorwegen,

- Duitsland en Oostenrijk,

- Duitsland en Finland,

- Duitsland en Zweden,

- Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,

- Spanje en Noorwegen,

- Spanje en Oostenrijk,

- Spanje en Finland,

- Spanje en Zweden,

- Frankrijk en Luxemburg,

- Frankrijk en Noorwegen,

- Frankrijk en Oostenrijk,

- Frankrijk en Finland,

- Frankrijk en Zweden,

- Ierland en Noorwegen,

- Ierland en Oostenrijk,

- Ierland en Zweden

- Luxemburg en Noorwegen,

- Luxemburg en Oostenrijk,

- Luxemburg en Finland,

- Luxemburg en Zweden,

- Nederland en Noorwegen,

- Nederland en Oostenrijk,

- Nederland en Finland,

- Nederland en Zweden,

- Noorwegen en Oostenrijk,

- Noorwegen en Portugal,

- Noorwegen en Finland,

- Noorwegen en Zweden,

- Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk,

- Oostenrijk en Portugal,

- Oostenrijk en Finland,

- Oostenrijk en Zweden,

- Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk,

- Portugal en Frankrijk,

- Portugal en Ierland,

- Portugal en Luxemburg,

- Portugal en Finland,

- Portugal en Zweden,

- Portugal en het Verenigd Koninkrijk,

- Finland en Zweden,

- Finland en het Verenigd Koninkrijk,

- Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

b) met een referentieperiode van en kalenderkwartaal in de betrekkingen tussen:

- Denemarken en Duitsland, Noorwegen

- Nederland en Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Portugal.

B. Zelfstandigen

Met een referentieperiode van een kalenderkwartaal in de betrekkingen tussen:

- België en Nederland.

C. Werknemers

Met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

- België en Nederland.";

i) Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die worden toegekend krachtens hoofdstuk 2 van de Nationale Wet op de sociale verzekering (Wet nr. 12 van 17 juni 1966), krachtens Wet nr. 66 van 19 november 1982 inzake gemeentelijke gezondheidszorg, krachtens Wet nr. 57 van 19 juni 1969 op de ziekenhuizen en Wet nr. 2 van 28 april 1961 inzake geestelijke gezondheidszorg.

L. OOSTENRIJK

Voor de berekening van de gemiddelde kosten van de verstrekkingen worden de Gebietskrankenkassen (regionale ziekenfondsen) in aanmerking genomen."

ii) "K. PORTUGAL" wordt gewijzigd in "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de stelsels van openbare gezondheidszorg en ziekenhuisverpleging en de terugbetalingen krachtens de ziekteverzekering en revalidatieverlening van de Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki, in aanmerking genomen.

O. ZWEDEN

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die krachtens het nationale sociale-verzekeringsstelsel worden toegekend.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK";

j) Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd:

i) na "J. NEDERLAND" invoegen:

"K. NOORWEGEN

1. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1 a) en b), van de verordening, artikel 11, lid 1, onder a), en lid 2, van de toepassingsverordening wanneer de werkzaamheden buiten Noorwegen worden verricht, en artikel 14 bis, punt 1 b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (het Nationale Verzekeringskantoor voor sociale verzekeringen in het buitenland), Oslo.

2. Voor de toepassing van artikel 14 bis, punt 1 a), indien de werkzaamheden in Noorwegen worden verricht:

het plaatselijk verzekeringskantoor in de gemeente waar de belanghebbende woont.

3. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1 a), van de verordening, indien de belanghebbende in Noorwegen is gedetacheerd:

het plaatselijke verzekeringskantoor in de gemeente waar de werkgeversvertegenwoordiger in Noorwegen is geregistreerd, en indien de werkgever geen vertegenwoordiger in Noorwegen heeft, het plaatselijke verzekeringskantoor in de gemeente waar de werkzaamheden worden verricht.

4. Voor de toepassing van artikel 14, punt 2 en 3:

het plaatselijke verzekeringskantoor in de gemeente waar de belanghebbende woont.

5. Voor de toepassing van artikel 14 bis, punt 2:

het plaatselijk verzekeringskantoor in de gemeente waar de werkzaamheden worden verricht.

6. Voor de toepassing van artikel 14 ter, punt 1 en 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (het Nationale Verzekeringskantoor voor sociale verzekeringen in het buitenland), Oslo.

7. Voor de toepassing van de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5 en 8 van Titel III van de verordening en de hiermee samenhangende bepalingen in de toepassingsverordening:

Rikstrygdeverket (de Nationale Verzekeringsbank), Oslo, en de aangewezen organen (de regionale organen en de plaatselijke verzekeringskantoren).

8. Voor de toepassing van hoofdstuk 6 van deel III van de verordening en de daarmee samenhangende bepalingen in de toepassingsverordening:

Arbeidsdirektoratet (het Directoraat van de Arbeid), Oslo en de aangewezen organen.

9. Voor het pensioenstelsel voor zeevarenden:

a) het plaatselijk verzekeringskantoor in de woonplaats wanneer de belanghebbende in Noorwegen woont.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (het Nationale Verzekeringskantoor voor sociale verzekeringen in het buitenland), Oslo voor de uitbetaling van uitkeringen krachtens het stelsel aan in het buitenland wonende personen.

10. Voor kinderbijslag:

Rikstrygdeverket (de Nationale Verzekeringsbank), Oslo en de aangewezen organen (de plaatselijke verzekeringskantoren).

L. OOSTENRIJK

1. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening met betrekking tot zelfverzekering krachtens punt 16 van de ASVG (Algemene Sociale-verzekeringswet) voor niet in Oostenrijk woonachtige personen:

Wiener Gebietskrankenkasse (Regionaal ziekenfonds van Wenen), Wien.

2. Voor de toepassing van artikel 14, lid 1, onder b), en artikel 17 van de verordening:

Bundesminister fuer Arbeit und Soziales (Bondsminister van Arbeid en Sociale Zaken), Wien, in overleg met de Bundesminister fuer Umwelt, Jugend und Familie (Bondsminister van Milieubeheer, Jeugdzaken en het Gezin), Wien.

3. Voor de toepassing van artikel 11, artikel 11, onder a), artikel 12, onder a), en de artikelen 13 en 14 van de toepassingsverordening:

a) Als de belanghebbende onder de Oostenrijkse wetgeving valt en tegen ziekte verzekerd is:

het bevoegde orgaan van de ziekteverzekering.

b) Als de belanghebbende onder de Oostenrijkse wetgeving valt en niet tegen ziekte verzekerd is:

het bevoegde orgaan van de ongevallenverzekering.

c) In alle overige gevallen:

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van Oostenrijkse Sociale-verzekeringsinstellingen), Wien.

4. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, en artikel 70, lid 1, van de toepassingsverordening:

de voor de woonplaats van de gezinsleden bevoegde Gebietskrankenkasse (Regionale ziekenfondsen).

5. Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening:

Het Arbeitsamt (Arbeidsbureau) binnen welks ressort de laatste woon- of verblijfplaats van de werknemer gelegen is of binnen welks ressort hij laatstelijk heeft gewerkt.

6. Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening met betrekking tot het Karenzurlaubsgeld (bijzondere moederschapstoelage):

het Arbeitsamt (Arbeidsbureau) binnen welks ressort de laatste woon- of verblijfplaats van de werknemer gelegen is of binnen welks ressort hij laatstelijk heeft gewerkt.

7. Voor de toepassing van:

a) Artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening met betrekking tot de artikelen 36 en 63 van de verordening:

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van Oostenrijkse Sociale-verzekeringsinstellingen), Wien.

b) Artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening met betrekking tot artikel 70 van de verordening:

Landesarbeitsamt Wien (Provinciaal Arbeidsbureau Wenen), Wien.

8. Voor de toepassing van artikel 110 van de toepassingsverordening:

- het bevoegde orgaan, of

- indien er geen Oostenrijks bevoegd orgaan is, het orgaan van de woonplaats.

9. Voor de toepassing van artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening:

Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger (Federatie van Oostenrijkse Sociale-verzekeringsinstellingen), Wien, met dien verstande dat de terugbetaling van de uitgaven voor verstrekkingen geschiedt uit de door genoemde federatie ontvangen premies voor de ziekteverzekering van pensioengerechtigden.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

1. Voor de toepassing van artikel 14, lid 1, onder b), 14 bis, lid 1, onder b) van de verordening en van artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikelen 13, leden 2 en 3 en 14, leden 1 en 2 van de toepassingsverordening:

Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

2. Voor de toepassing van artikel 10 ter van de toepassingsverordening:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

3. Voor de toepassing van de artikelen 36 en 90 van de toepassingsverordening:

- Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki.

- Tyoeelaekelaitokset (werknemerspensioenfondsen) en Elaeketurvakeskus (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

4. Voor de toepassing van artikel 37, onder b), artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 82, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

5. Voor de toepassing van de artikelen 41 tot en met 59 van de toepassingsverordening:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling), Helsinki.

Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

6. Voor de toepassing van de artikelen 60 tot en met 67, 71, 75, 76 en 78 van de toepassingsverordening:

De instelling van de woon- of verblijfplaats de verzekeringsinsteling aangewezen door:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federatie van Ongevallenverzekeraars), Helsinki.

7. Voor de toepassing van de artikelen 80 en 81 van de toepassingsverordening:

Het bevoegde werkloosheidsfonds in het geval van werknemerswerkloosheidsuitkeringen.

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki, in geval van basiswerkloosheidsuitkeringen.

8. Voor de toepassing van de artikelen 102 en 113 van de toepassingsverordening:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki.

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federatie van Ongevallenverzekeraars), Helsinki, in geval van een ongevallenverzekering.

9. Voor de toepassing van artikel 110 van de toepassingsverordening:

a) Werknemerspensioenen:

Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki, in het geval van werknemerspensioenen.

b) Arbeidsongevallen, beroepsziekten:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (Federatie van Ongevallenverzekeraars), Helsinki, in het geval van ongevallenverzekering.

c) Overige gevallen:

Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociale-verzekeringsinstelling),

Helsinki.

O. ZWEDEN

1. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, artikel 14 bis, punt 1, artikel 14 ter, punt 1 en 2, van de verordening en artikel 11, lid 1, onder a), en artikel 11 bis, lid 1, van de toepassingsverordening:

het sociale-verzekeringskantoor waarbij de belanghebbende verzekerd is.

2. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1 b), en 14 bis, punt 1 b), in gevallen waarin iemand naar Zweden worden gedetacheerd:

het sociale-verzekeringskantoor in de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

3. Voor de toepassing van artikel 14 ter, punt 1 en 2, in gevallen wanneer iemand voor langer dan 12 maanden naar Zweden wordt gedetacheerd:

Goeteborgs allmaenna foersaekringskassa, Sjoefartskontoret (Sociale-verzekeringskantoor van Gotenburg, afdeling Zeelieden).

4. Voor de toepassing van artikel 14, punt 2 en 3, en artikel 14 bis, punt 2 en 3, van de verordening:

het sociale-verzekeringskantoor van de woonplaats.

5. Voor de toepassing van artikel 14 bis, punt 4, van de verordening en artikel 11, lid 1, onder b), artikel 11 bis, lid 1, onder b), en artikel 12 bis, punt 5, 6 en 6 a), van de toepassingsverordening:

het sociale-verzekeringskantoor in de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

6. Voor de toepassing van artikel 17 van de verordening:

a) het sociale-verzekeringskantoor in de plaats waar de werkzaamheden worden of zullen worden verricht, en

b) Riksfoersaekringsverket (Nationale Sociale-verzekeringsraad) voor categorieën werknemers of zelfstandigen.

7. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2:

a) Riksfoersaekringsverket (Nationale Sociale-verzekeringsraad).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Nationale Raad voor de Arbeidsmarkt), voor werkloosheidsuitkeringen.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd in "P. VERENIGD KONINKRIJK";

k) Bijlage 11 ("Stelsels als bedoeld in artikel 35, lid 2, van de verordening") wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

Geen.

L. OOSTENRIJK

Geen.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL", en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Geen.

O. ZWEDEN

Geen.";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK".

3. Besluiten van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van Migrerende Werknemers:

a) Besluit nr. 117 van 7.7.1982 (PB nr. C 238, 7.9.1983, blz. 3)

Punt 2.2 van dit besluit wordt vervangen door de volgende tekst:

"Onder 'aangewezen instelling` in de zin van dit besluit wordt verstaan:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

b) Besluit nr. 118 van 20.4.1983 (PB nr. C 306, 12.11.1983, blz. 2).

Punt 2.4 van dit besluit wordt vervangen door de volgende tekst:

"Onder 'aangewezen instelling` in de zin van dit besluit wordt verstaan:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

c) Besluit nr. 135 van 1.7.1987 (PB nr. C 281, 4.11.1988, blz. 7).

Punt 2.2 van dit besluit wordt vervangen door de volgende tekst:

"de waarschijnlijke of werkelijke kosten van de verstrekking het hierna genoemde vaste bedrag overschrijden:

a) 20 000 Bfr. voor het orgaan van de woonplaats in België,

b) 3 600 Dkr. voor het orgaan van de woonplaats in Denemarken,

c) 1 000 DM voor het orgaan van de woonplaats in Duitsland,

d) 50 000 dr. voor het orgaan van de woonplaats in Griekenland,

e) 50 000 pta. voor het orgaan van de woonplaats in Spanje,

f) 2 900 Ffr. voor het orgaan van de woonplaats in Frankrijk

g) 300 Iers pond voor het orgaan van de woonplaats in Ierland,

h) 590 000 lire voor het orgaan van de woonplaats in Italië,

i) 20 000 Lfr. voor het orgaan van de woonplaats in Luxemburg,

j) 1 100 Hfl. voor het orgaan van de woonplaats in Nederland,

k) 3 600 Nkr. voor het orgaan van de woonplaats in Noorwegen,

l) 7 000 OES voor het orgaan van de woonplaats in Oostenrijk,

m) 60 000 esc. voor het orgaan van de woonplaats in Portugal,

n) 3 000 FM voor het orgaan van de woonplaats in Finland,

o) 3 600 Zkr. voor het orgaan van de woonplaats in Zweden,

p) 350 pond sterling voor het orgaan van de woonplaats in het Verenigd Koninkrijk.";

d) Besluit nr. 136 van 1.7.1987 (PB nr. C 64, 9.3.1988, blz. 7).

De bijlage bij dit besluit wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

Geen.

L. OOSTENRIJK

Geen.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

Geen.

O. ZWEDEN

Geen."

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK";

e) Besluit nr. 150 van 26.6.1992 (PB nr. C 229, 25.8.1993, blz. 5).

De bijlage bij dit besluit wordt als volgt gewijzigd:

i) Na "J. NEDERLAND" wordt de volgende tekst ingevoegd:

"K. NOORWEGEN

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (het Nationale Verzekeringskantoor voor sociale verzekeringen in het buitenland), Oslo.

L. OOSTENRIJK

1. Indien het uitsluitend gaat om gezinsbijslagen: het bevoegde Finanzamt (belastingkantoor);

2. In alle andere gevallen: de bevoegde pensioenverzekeringsinstelling.";

ii) "K. PORTUGAL" wordt "M. PORTUGAL", en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"N. FINLAND

1. Kansanelaekelaitos - Folkpensionsanstalten (sociale verzekeringsinstelling), Helsinki,

en

2. Elaeketurvakeskus - Pensionsskyddcentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

O. ZWEDEN

Voor belanghebbenden die in Zweden woonachtig zijn:

het sociale-verzekeringskantoor van de woonplaats.

Voor belanghebbenden die niet in Zweden woonachtig zijn:

Stockholms laens allmaenna foersaekringskassa, utlandsavdelningen (Sociaal Verzekeringskantoor van Stockholm, afdeling buitenland).";

iii) "L. VERENIGD KONINKRIJK" wordt "P. VERENIGD KONINKRIJK".

Top