Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957E227

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ZESDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN, ARTIKEL 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_227/sign

11957E227

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ZESDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN, ARTIKEL 227


++++

Artikel 227

1 . Dit Verdrag is van toepassing op het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Portugese Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (*) .

2 . Ten aanzien van Algerië en de Franse overzeese departementen zijn zodra dit Verdrag in werking treedt van toepassing de bijzondere en algemene bepalingen daarvan betreffende .

- het vrije verkeer van goederen ,

- de landbouw , met uitzondering van artikel 40 , lid 4 ,

- de vrijmaking van het dienstenverkeer ,

- de regels voor de mededinging ,

- de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de artikelen 108 , 109 en 226 ,

- de instellingen .

De voorwaarden voor de toepassing van de overige bepalingen van dit Verdrag worden uiterlijk twee jaar na zijn inwerkingtreding bij beschikkingen van de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie vastgesteld .

De instellingen van de Gemeenschap dragen er , binnen het raam van de procedures waarin dit Verdrag voorziet , met name van artikel 226 , zorg voor dat de economische en sociale ontwikkeling van die streken mogelijk wordt gemaakt .

3 . De landen en gebieden overzee waarvan de lijst als bijlage IV aan dit Verdrag is gehecht , vormen het onderwerp van de bijzondere associatieregeling omschreven in het vierde deel van dit Verdrag .

Dit Verdrag is niet van toepassing op de landen en gebieden overzee die met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijzondere betrekkingen onderhouden , die niet op bovengenoemde lijst voorkomen (**) .

4 . De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de Europese grondgebieden welker buitenlandse betrekkingen door een Lid-Staat worden behartigd .

5 . (***) In afwijking van de voorgaande leden :

a ) is dit Verdrag niet van toepassing op de Faeroer . De Regering van het Koninkrijk Denemarken kan evenwel door een verklaring die uiterlijk op 31 december 1975 wordt nedergelegd bij de Regering van de Italiaanse Republiek , die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen van de overige Lid-Staten , ervan kennis geven dat dit Verdrag op die eilanden van toepassing is . In dat geval is dit Verdrag op die eilanden van toepassing vanaf de eerste dag van de tweede maand , volgende op de nederlegging van die verklaring ;

b ) is dit Verdrag niet van toepassing op de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen ;

c ) zijn de bepalingen van dit Verdrag op de Kanaaleilanden en op het eiland Man slechts van toepassing voor zover noodzakelijk ter verzekering van de toepassing van de regeling die voor deze eilanden is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (****) .

(*) Lid 1 zoals dit is gewijzigd door artikel 24 van de Toetredingsakte ESP/PORT .

(**) Tweede alinea van lid 3 toegevoegd door artikel 26 , lid 2 , van de Toetredingsakte DK/IRL/VK .

(***) Lid 5 toegevoegd door artikel 26 , lid 3 , van de Toetredingsakte DK/IRL/VK in de uit artikel 15 , lid 2 , van het BA AT DK/IRL/VK volgende versie .

(****) Zie deel II van deze uitgave .

Top