EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02024R0602-20240216

Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/602 van de Commissie van 14 december 2023 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handelsnormen in de hopsector, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de Commissie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/2024-02-16

02024R0602 — NL — 16.02.2024 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2024/602 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2023

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handelsnormen in de hopsector, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de Commissie

(PB L 602 van 16.2.2024, blz. 1)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 90238, 15.4.2024, blz.  1 ((EU) 2024/6022024/602)
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2024/602 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2023

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handelsnormen in de hopsector, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de CommissieAFDELING 1

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden regels vastgesteld ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de in artikel 2 bedoelde handelsnormen voor hop en hopproducten en de voorwaarden waaronder hop en hopproducten van de certificeringsplicht van artikel 77, lid 4, van die verordening zijn vrijgesteld.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op:

a) 

hopbellen van GN-code 1210 10 00 die vallen onder deel VI van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 en die in de Unie zijn geoogst of uit derde landen zijn ingevoerd overeenkomstig artikel 190 van die verordening;

b) 

hopproducten van de GN-codes 1210 20 en 1302 13 00 die vallen onder deel VI van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 en die in de Unie zijn bereid of uit derde landen zijn ingevoerd overeenkomstig artikel 190 van die verordening.

Zij is niet van toepassing op geïsomeriseerde hopproducten.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening en Uitvoeringsverordening (EU) 2024/601 zijn de volgende definities van toepassing:

a) 

“hopbellen” of “hop”: de katjes van de (vrouwelijke) hopplant (Humulus lupulus); deze katjes zijn groen-geel en eivormig, hebben een steel en meten in de lengte over het algemeen 2 tot 5 cm;

b) 

“niet-bereide hop”: hop die alleen de eerste droging heeft ondergaan en een eerste maal is verpakt;

c) 

“bereide hop”: hop in eindverpakking die de laatste droging heeft ondergaan;

d) 

“hop met zaad”: hop die in de handel wordt gebracht met meer dan twee gewichtspercenten zaad na het drogen;

e) 

“zaadloze hop”: hop die in de handel wordt gebracht met ten hoogste twee gewichtspercenten zaad na het drogen;

f) 

“hopproduct”: een product dat is afgeleid van hopbellen die een ingrijpender transformatie hebben ondergaan, zoals hoppoeder, -korrels of -extracten;

g) 

“geïsomeriseerd hopproduct”: hopproduct waarin de alfazuren vrijwel volledig zijn geïsomeriseerd;

h) 

“partij”: een aantal verpakkingseenheden die hop met dezelfde kenmerken bevatten en die door dezelfde afzonderlijke of georganiseerde producent of door dezelfde verwerker tegelijkertijd voor certificering worden aangeboden;

i) 

“productiegebieden van de hop”: de productiezones of -regio’s zoals vermeld op de door de betrokken lidstaten opgestelde lijst;

j) 

“verzegeling”: op zodanige wijze verrichte sluiting van de verpakking dat de sluiting bij het openmaken wordt beschadigd;

k) 

“markering”: etikettering en identificatie;

l) 

“gesloten bewerkingscircuit”: zodanige bereiding of verwerking van hop dat tijdens de bewerkingen geen hop of verwerkte producten kunnen worden toegevoegd of verwijderd. Het gesloten bewerkingscircuit begint bij het openen van de verzegelde verpakking met voor bereiding of verwerking bestemde hop of hopproducten en eindigt bij het verzegelen van de verpakking die de bereide hop of het verwerkte hopproduct bevat;

m) 

“bevoegde certificeringsinstantie”: het orgaan of de dienst die door de lidstaat is gemachtigd om certificering uit te voeren en om certificeringscentra goed te keuren en te controleren;

n) 

“certificeringscentrum”: plaats waar de certificering wordt uitgevoerd;

o) 

“vertegenwoordigers van een bevoegde certificeringsinstantie”: personeel in dienst van de bevoegde certificeringsinstantie of personeel in dienst van een derde partij dat door de bevoegde certificeringsinstantie gemachtigd is om certificeringstaken uit te voeren;

p) 

“officieel toezicht”: toezicht op certificeringsactiviteiten door de bevoegde certificeringsinstantie of haar vertegenwoordigers.

AFDELING 2

HANDELSNORMEN

Artikel 4

In de handel brengen van hop en hopproducten

Hopbellen en hopproducten die in de Unie zijn geoogst en/of bereid, mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij een certificeringsprocedure overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2024/601 hebben ondergaan en indien zij vergezeld gaan van een certificaat als bedoeld in artikel 77, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 5

Vrijstellingen van de certificeringsplicht

De in artikel 4 bedoelde certificeringsplicht is niet van toepassing op:

a) 

hop die is geoogst op land dat eigendom is van een brouwerij of die op contractbasis voor een brouwerij is geteeld en die door die brouwerij in ongewijzigde of in verwerkte staat wordt gebruikt;

b) 

hopproducten die onder contract voor rekening van een brouwerij zijn verwerkt, op voorwaarde dat die producten door de brouwerij worden gebruikt;

c) 

hop en hopproducten bestemd voor de verkoop aan particulieren voor eigen gebruik in kleine verpakkingen van niet meer dan 5 kg voor hopbellen, hopmeel en hopkorrels, en van niet meer dan 1 kg voor hopextract of geïsomeriseerde hopproducten, waarbij op de verpakking een beschrijving van het product en het gewicht ervan zijn vermeld.

Artikel 6

Bijzondere bepalingen voor brouwerijen

1.  
Wanneer hop door een brouwerij wordt geteeld op eigen land of op contractbasis wordt geteeld voor een brouwerij om door die brouwerij te worden gebruikt, zendt de brouwerij de bevoegde certificeringsinstantie uiterlijk op 15 november van elk jaar een oogstaangifte toe van de geteelde rassen, de geoogste hoeveelheden, de plaatsen van productie en de beplante oppervlakten, onder vermelding van de kadastrale gegevens of een gelijkwaardige officiële aanduiding.
2.  

Voor hop die op contractbasis voor rekening van een brouwerij wordt verwerkt, verstrekt de brouwerij, voordat de hop in de verwerkende inrichting aankomt, de verwerker en de bevoegde certificeringsinstantie een document inzake de verwerking met de volgende informatie:

a) 

het unieke referentienummer van het contract;

b) 

de brouwerij waarvoor het product bestemd is;

c) 

de naam en het adres van de verwerkende inrichting;

d) 

het unieke referentienummer van het certificaat voor de te verwerken hop of hopproducten en/of, in het geval van ingevoerde hop, de in artikel 190, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde gelijkwaardigheidsverklaring en/of een kopie van de oogstaangifte van de te verwerken hop.

3.  

De verwerker vermeldt na de verwerking het volgende op het document inzake de verwerking:

a) 

een beschrijving van het door de verwerking verkregen product;

b) 

het gewicht van het door de verwerking verkregen product.

4.  
Het in lid 2 bedoelde document inzake de verwerking krijgt een uniek referentienummer dat eveneens wordt vermeld op de verpakking. Op het document en op de verpakking wordt ook de volgende vermelding aangebracht: “hop/hopproducten voor eigen gebruik; mag/mogen niet in de handel worden gebracht”.

Artikel 7

Opdeling van partijen hop

1.  
Indien een gecertificeerde partij hop voor de verkoop wordt opgedeeld, gaat het product vergezeld van een factuur die of een handelsdocument dat door de verkoper is opgesteld en waarin het gewicht van het verkochte deel is vermeld.
2.  

In de factuur of het handelsdocument wordt eveneens de volgende van het in artikel 4 bedoelde certificaat overgenomen informatie opgenomen:

a) 

de beschrijving van het product;

b) 

het bruto- of nettogewicht van de oorspronkelijke gecertificeerde partij;

c) 

de productieplaats en het productiegebied;

d) 

het ras;

e) 

het oogstjaar;

f) 

het unieke referentienummer van het certificaat.

Artikel 8

Mengen van partijen hop en hopproducten

1.  
Gemengde producten van de hopsector mogen alleen worden gecertificeerd als zij onder officieel toezicht in certificeringscentra zijn vermengd.
2.  
Wanneer hopbellen worden vermengd om als zodanig te worden gebruikt of tot een hopproduct te worden omgevormd, moet elke voor het mengsel gebruikte partij voldoen aan de minimumkwaliteitseisen van bijlage I. Hopbellen voor gebruik als zodanig mogen alleen worden vermengd met hopbellen van hetzelfde ras, productiegebied en oogstjaar.
3.  

Bij de vervaardiging van hopproducten mag menging plaatsvinden van gecertificeerde hopproducten die zijn bereid uit gecertificeerde hop uit hetzelfde oogstjaar, maar van verschillende rassen en/of uit verschillende productiegebieden, mits het certificaat bij het product het volgende vermeldt:

a) 

de gebruikte rassen, de productiegebieden van de hop en het oogstjaar;

b) 

het gewichtspercentage van elk ras dat in het mengsel is gebruikt; indien voor het vervaardigen van hopproducten is gebruikgemaakt van hopproducten in combinatie met hopbellen of van verscheidene hopproducten, wordt het percentage van elk ras gebaseerd op het gewicht van de hopbellen die zijn gebruikt voor de bereiding van de uitgangsproducten;

c) 

de referentienummers van de certificaten die zijn afgegeven voor de gebruikte hop en hopproducten.

AFDELING 3

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1850/2006 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en naar Uitvoeringsverordening (EU) 2024/601 en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Minimumeisen voor het in de handel brengen van hopbellen als bedoeld in artikel 8, lid 2Kenmerken

Beschrijving

Maximumgehalte

(in gewichtspercenten)

Bereide hop

Niet-bereide hop

a)  Vochtgehalte

Gehalte aan water

12,0

14,0

b)  Bladeren en stengels

Stukken van bladeren van takranken, takranken, stelen van bladeren of van hopbellen; stelen van hopbellen worden slechts vanaf een lengte van 2,5 cm als stengels aangemerkt

6,0

6,0

c)  Hopafval

Kleine stukjes met een van donkergroen tot zwart variërende kleur die als gevolg van het machinaal plukken in de hop zijn terechtgekomen en over het algemeen niet van de hopbellen afkomstig zijn; deeltjes die afkomstig zijn van hoprassen die niet hoeven te worden gecertificeerd, mogen evenwel ten hoogste 2 gewichtspercenten van de maximumgehalten uitmaken

3,0

4,0

d)  Gehalte aan zaden in het geval van “zaadloze hop”

Rijpe vruchten van de hopbellen

2,0

2,0
BIJLAGE II

ConcordantietabelVerordening (EG) nr. 1850/2006

Deze verordening

►C1  Uitvoeringsverordening (EU) 2024/601 ◄

Artikel 1, lid 1

Artikel 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 2

Artikel 1, lid 3

Artikel 5

Artikel 1, lid 4

Artikel 5, lid 3

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 3, lid 2

Artikel 6, lid 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 2, lid 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 7, lid 1

Artikel 4, lid 3

Artikel 7, lid 2

Artikel 5

Artikel 7, lid 3

Artikel 6, lid 1

Artikel 2, leden 1 en 6

Artikel 6, lid 2

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 3

Artikel 3, lid 1

Artikel 6, lid 4

Artikel 2, lid 4

Artikel 6, lid 5

Artikel 2, lid 7

Artikel 7, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 7, lid 2

Artikel 8, lid 2

Artikel 7, lid 3

Artikel 8, lid 3

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9, lid 1

 

Artikel 2, lid 6

Artikel 9, lid 2

 

Artikel 2, lid 1

Artikel 9, lid 3

 

Artikel 3, lid 1

Artikel 9, lid 4

 

Artikel 2, lid 4

Artikel 9, lid 5

 

Artikel 2, lid 7

Artikel 10, lid 1

 

Artikel 5, lid 2

Artikel 10, lid 2

Artikel 10, lid 3

 

Artikel 5, lid 1

Artikel 11

 

Artikel 8

Artikel 12, lid 1

 

Artikel 9, lid 1

Artikel 12, lid 2

 

Artikel 9, lid 2

Artikel 12, lid 3

 

Artikel 9, lid 3

Artikel 13

 

Artikel 2, lid 7

Artikel 16

 

Artikel 4

Artikel 17

 

Artikel 3, lid 2

Artikel 18

 

Artikel 3, lid 3

Artikel 19

 

Artikel 2, lid 6

Artikel 20, lid 1

Artikel 6, lid 1

 

Artikel 20, lid 2

Artikel 6, leden 2, 3 en 4

 

Artikel 21

 

Artikel 10

Artikel 22, lid 1

 

Artikel 11

Artikel 22, lid 2

 

Artikel 12

Artikel 23

 

Artikel 14

Artikel 24

 

Artikel 15

Artikel 25

Artikel 9

 

Artikel 26

Artikel 10

Artikel 16

Bijlage I

Bijlage I

 

Bijlage II

 

Bijlage IV

Bijlage III

 

Bijlage I

Bijlage IV

 

Artikel 5, lid 3

Bijlage V

 

Bijlage III

Bijlage VI

 

Bijlage II

Bijlage VII

Bijlage II

 

Top