EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1395-20210526

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1395 van de Commissie van 5 oktober 2020 tot verlenging van de vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, de verlening van de vergunning van die stof voor opfokleghennen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1292/2008 (vergunninghouder Evonik Operations GmbH) (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1395/2021-05-26

02020R1395 — NL — 26.05.2021 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1395 VAN DE COMMISSIE

van 5 oktober 2020

tot verlenging van de vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, de verlening van de vergunning van die stof voor opfokleghennen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1292/2008 ( ►M1  vergunninghouder Evonik Operations GmbH ◄ )

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 324 van 6.10.2020, blz. 3)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/733 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2021

  L 158

11

6.5.2021
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1395 VAN DE COMMISSIE

van 5 oktober 2020

tot verlenging van de vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, de verlening van de vergunning van die stof voor opfokleghennen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1292/2008 ( ►M1  vergunninghouder Evonik Operations GmbH ◄ )

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden wordt voor het in de bijlage gespecificeerde toevoegingsmiddel, dat behoort tot de categorie “zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “darmflorastabilisatoren”, een vergunning verleend voor opfokleghennen, en wordt de vergunning voor mestkippen voor dezelfde categorie en functionele groep verlengd.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1292/2008 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGEIdentificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of ‐categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

kve/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: darmflorastabilisatoren.

4b1822

►M1  Evonik Operations GmbH ◄

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 met ten minste:

— 1 × 109 kve/g toevoegingsmiddel

Vaste vormen

Mestkippen

Opfokleghennen

1 × 109

1.  In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel worden de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling vermeld.

2.  Mag worden gebruikt in diervoeding die de toegelaten coccidiostatica diclazuril, monensin-natrium, of nicarbazine bevat.

3.  De exploitanten van diervoederbedrijven moeten operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en voormengsels om met de mogelijke risico’s bij gebruik ervan om te gaan. Indien die risico’s met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden uitgebannen of tot een minimum kunnen worden teruggebracht, moeten bij de toepassing van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, waaronder ademhalingsbescherming, een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.

26.10.2030

Karakterisering van de werkzame stof

Sporen van Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Analysemethode  (1)

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van trypton-soja-agar (EN 15 784 )

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE)

(1)   

Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn beschikbaar op de volgende webpagina van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Top