EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20210512

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 van de Commissie van 7 juli 2020 tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2021-05-12

02020R0977 — NL — 12.05.2021 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/977 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 2020

tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 217 van 8.7.2020, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1667 VAN DE COMMISSIE van 10 november 2020

  L 377

5

11.11.2020

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/772 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 2021

  L 165

28

11.5.2021
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/977 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 2020

tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Afwijkingen van Verordening (EG) nr. 889/2008

1.  
In afwijking van artikel 65, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 mogen, ten aanzien van marktdeelnemers met een laag risico, zoals bepaald volgens de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 omschreven risicobeoordelingsprocedure van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan, wanneer door nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie verplaatsingsbeperkingen zijn opgelegd, de fysieke controles met het oog op de jaarlijkse inspecties en de vernieuwing van de bewijsstukken van biologische marktdeelnemers worden vervangen door documentencontroles. Die documentencontroles kunnen indien nodig ook met beschikbare middelen voor afstandscommunicatie worden uitgevoerd voor marktdeelnemers met een laag risico, zoals bepaald volgens de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde risicobeoordelingsprocedure van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan.
2.  
Ten aanzien van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde marktdeelnemers en van marktdeelnemers die voor het eerst aan de regeling voor de biologische productie wensen deel te nemen, en in alle andere gevallen, zoals erkenning met terugwerkende kracht, wanneer door nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie verplaatsingsbeperkingen zijn opgelegd, vindt de in artikel 65, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde fysieke controle plaats zodra de controle- en certificeringsactiviteiten in de betrokken lidstaten en derde landen kunnen worden hervat na afloop van de nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie. Tot dat tijdstip kunnen de documentencontroles voor de jaarlijkse inspectie, de afgifte en de vernieuwing van de bewijsstukken van biologische marktdeelnemers en de erkenning met terugwerkende kracht indien nodig ook worden uitgevoerd met beschikbare middelen voor afstandscommunicatie.
3.  
In afwijking van artikel 65, lid 2, van Verordening (EG) nr. 889/2008 moet het controleorgaan of de controlerende autoriteit jaarlijks voor ten minste 2 % van het aantal onder zijn/haar controle vallende marktdeelnemers monsters nemen en analyseren.
4.  
In afwijking van artikel 92 bis, lid 4, tweede alinea, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt het antwoord op een in die zin bedoelde kennisgeving over niet-conforme producten verzonden binnen zestig kalenderdagen na de datum van de oorspronkelijke kennisgeving.
5.  
In afwijking van artikel 92 quater, lid 2, tweede alinea, onder b), van Verordening (EG) nr. 889/2008 worden de overeenkomstig artikel 65, lid 4, van die verordening verrichte aanvullende bezoeken voor aselecte controles naargelang van de risicocategorie uitgevoerd bij 5 % van de marktdeelnemers met wie een contract is gesloten.
6.  
In afwijking van artikel 92 quater, lid 2, tweede alinea, onder c), van Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt ten minste 5 % van alle inspecties en bezoeken die overeenkomstig artikel 65, leden 1 en 4, van die verordening worden uitgevoerd, niet aangekondigd.

▼M2

Om ervoor te zorgen dat de inspecteurs de bedrijfsruimten van de exploitant onder veilige omstandigheden kunnen betreden, mogen dergelijke inspecties en bezoeken echter ten hoogste 24 uur van tevoren worden aangekondigd.

▼B

7.  
In afwijking van artikel 92 sexies van Verordening (EG) nr. 889/2008 kan de in dat artikel bedoelde “jaarlijkse inspectie” van het controleorgaan, die gepland is tot en met ►M2  1 juli 2021 ◄ , worden vervangen door een “jaarlijkse toezichtsaudit”, waarbij ook wordt gebruikgemaakt van beschikbare middelen voor afstandscommunicatie, zolang nationale noodmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie in de betrokken lidstaat beletten dat de bevoegde autoriteit die inspectie uitvoert.

Artikel 2

Afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1235/2008

1.  
In afwijking van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt het controlecertificaat door de betrokken controlerende autoriteit of het betrokken controleorgaan afgegeven door alle nodige informatie in te voeren en vak 18 te valideren in het Traces-systeem (Trade Control and Expert System). Het wordt door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat geviseerd door vak 20 in Traces te valideren en wordt door de eerste geadresseerde in Traces ingevuld.
2.  
In afwijking van artikel 13, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 viseert de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat bij de verificatie van een zending het controlecertificaat door vak 20 in Traces te valideren.
3.  
In afwijking van artikel 15, lid 4, eerste alinea, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt het antwoord op een in die zin bedoelde kennisgeving over niet-conforme producten verzonden binnen zestig kalenderdagen na de datum van de oorspronkelijke kennisgeving.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 maart 2020 tot en met ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Artikel 1, lid 1, is evenwel van toepassing van 1 maart 2020 tot en met ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Artikel 1, leden 3, 5 en 6, zijn van toepassing van 1 januari 2020 tot en met ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Voor in China verrichte controleactiviteiten is deze verordening van toepassing van 1 januari 2020 tot en met ►M2  1 juli 2021 ◄ .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Top