EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20210501

Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2018 van de Commissie van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2021-05-01

02019R2018 — NL — 01.05.2021 — 002.004


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2018 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 315 van 5.12.2019, blz. 155)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/340 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2020

  L 68

62

26.2.2021


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 317, 1.10.2020, blz.  42 (2019/2018)

►C2

Rectificatie, PB L 065, 25.2.2021, blz.  81 (2019/2018)

 C3

Rectificatie, PB L 309, 2.9.2021, blz.  36 (2019/2018)

►C4

Rectificatie, PB L 373, 21.10.2021, blz.  95 (2019/2018)
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2018 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.  
In deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over ►C2  op netspanning werkende ◄ koelapparaten met een directe-verkoopfunctie, met inbegrip van apparaten die worden verkocht voor de koeling van andere producten dan levensmiddelen.
2.  

Deze verordening is niet van toepassing op:

a) 

koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die uitsluitend worden aangedreven door andere energiebronnen dan elektriciteit;

b) 

koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die geen gebruikmaken van een dampcompressie-koelkringloop;

c) 

de onderdelen op afstand, zoals de condensoreenheid, de compressoren of de watercondensoreenheid waarop een koelmeubel zonder koelgroep moet worden aangesloten om te kunnen werken;

d) 

voedselverwerkingskoelapparaten met een directe-verkoopfunctie;

e) 

koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die specifiek getest en goedgekeurd zijn voor het bewaren van medicijnen of wetenschappelijke stalen;

f) 

koelapparaten met een directe-verkoopfunctie voor de verkoop en het tonen van levende levensmiddelen, zoals koelapparaten voor de verkoop en het tonen van levende vis en schaal- en schelpdieren, gekoelde aquaria en watertanks;

g) 

saladettes;

h) 

horizontale koeltoonbanken met geïntegreerde opslagruimte die bestemd zijn om te werken bij gekoelde bedrijfstemperaturen;

i) 

koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die niet met een geïntegreerd koelsysteem zijn uitgerust en functioneren door toevoer van gekoelde lucht die wordt geproduceerd door een externe eenheid voor luchtkoeling; dit geldt niet voor koelmeubelen zonder koelgroep, noch geldt dit voor koelautomaten van categorie 6, zoals gedefinieerd in bijlage IV, tabel 4;

▼M1

j) 

hoekmeubelen/gebogen meubelen en carrouselmeubelen;

▼B

k) 

automaten die zijn ontworpen om te werken bij bevroren bedrijfstemperaturen;

l) 

toonbanken voor vis met scherfijs;

m) 

professionele koelbewaarkasten, snelkoelers/-vriezers, condensoreenheden en proces-chillers, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2015/1095;

n) 

wijnbewaarkasten en minibars.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1) 

„koelapparaat met een directe-verkoopfunctie”: een geïsoleerd koelmeubel met één of meer compartimenten die op specifieke temperaturen worden gehouden, dat wordt gekoeld door natuurlijke of geforceerde convectie op een of meer energieverbruikende wijzen en dat is bedoeld voor het tonen en verkopen, met of zonder bediening, van levensmiddelen en andere producten aan klanten bij gespecificeerde temperaturen onder de omgevingstemperatuur, en dat rechtstreeks toegankelijk is via open zijkanten of via een of meer deuren of laden, of beide, met inbegrip van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie met ruimten die worden gebruikt voor de opslag van levensmiddelen en andere producten die niet voor klanten toegankelijk zijn, uitgezonderd minibars en wijnbewaarkasten;

2) 

„levensmiddelen”: voedsel, ingrediënten, dranken, inclusief wijn, en andere hoofdzakelijk voor consumptie gebruikte producten die op een bepaalde temperatuur moeten worden gekoeld;

3) 

„condensoreenheid”: een product met ten minste één elektrisch aangedreven compressor en één condensor, dat in een koelapparaat of -systeem zorgt voor koeling en het continue behoud van een lage of gemiddelde temperatuur en dat, aangesloten op een verdamper en een expansievoorziening, gebruikmaakt van een dampcompressie-kringloop, zoals omschreven in Verordening (EU) 2015/1095;

4) 

„koelmeubel zonder koelgroep”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat bestaat uit een in de fabriek vervaardigd samenstel van onderdelen dat, om te kunnen werken als koelapparaat met een directe-verkoopfunctie daarnaast nog moet worden aangesloten op onderdelen op afstand (condensoreenheid en/of compressor en/of watercondensoreenheid) die niet integraal deel uitmaken van het meubel;

5) 

„voedselverwerkingskoelapparaat met een directe-verkoopfunctie”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat specifiek getest is en goedgekeurd ten behoeve van voedselverwerking, zoals ijsmachines, met een microgolfoven uitgeruste koelautomaten of ijsblokjesmachines; koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die zijn voorzien van een compartiment dat specifiek is ontworpen voor voedselverwerking en dat minder dan 20 % van het totale nettovolume van het apparaat beslaat, vallen niet onder deze definitie;

6) 

„nettovolume”: het deel van het brutovolume van elk compartiment dat overblijft na aftrek van het volume van de onderdelen en de ruimten die niet kunnen worden gebruikt om levensmiddelen en andere producten te bewaren of uit te stallen, uitgedrukt in kubieke decimeters (dm3) of liters (l);

7) 

„brutovolume”: het volume binnen de binnenwanden van het compartiment, zonder binneninrichting en met gesloten deur of deksel, uitgedrukt in kubieke decimeters (dm3) of liters (l);

8) 

„specifiek getest en goedgekeurd”: het product voldoet aan alle onderstaande eisen:

a) 

het is specifiek ontworpen en getest voor de genoemde bedrijfsomstandigheid of toepassing overeenkomstig de genoemde wetgeving van de Unie of daarmee verband houdende handelingen, de desbetreffende wetgeving van de lidstaten en/of de desbetreffende Europese of internationale normen;

b) 

het gaat vergezeld van bewijs in de technische documentatie, in de vorm van een certificaat, een typegoedkeuringsmerk of een testverslag, dat het product specifiek is goedgekeurd voor de genoemde bedrijfsomstandigheid of toepassing;

c) 

het is specifiek voor de genoemde bedrijfsomstandigheid of toepassing op de markt gebracht, hetgeen ten minste blijkt uit de technische documentatie, de informatie ten behoeve van het product en alle reclame of promotiemateriaal;

9) 

„saladette”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie met één of meer in het verticale vlak geplaatste deuren of laden waarbij het bovenvlak beschikt over uitsparingen waarin tijdelijke opslagbakken kunnen worden geplaatst voor een gemakkelijk toegankelijke bewaring van levensmiddelen, zoals toppings voor pizza’s of ingrediënten voor salades;

10) 

„horizontale koeltoonbank met geïntegreerde opslagruimte”: een horizontaal koelmeubel voor bediening, waarin een gekoelde opslagruimte van ten minste 100 liter (l) per meter (m) lengte is geïntegreerd, die normaal gesproken in de onderbouw van de koeltoonbank is ondergebracht;

11) 

„horizontaal koelmeubel”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie met een horizontale, van bovenaf toegankelijke uitstalopening aan de bovenzijde;

12) 

„gekoelde bedrijfstemperatuur”: een temperatuur tussen -3,5 graden Celsius (°C) en 15 graden Celsius (°C) voor apparaten die zijn uitgerust met energiebeheersystemen voor energiebesparing en tussen -3,5 graden Celsius (°C) en 10 graden Celsius (°C) voor apparaten die niet zijn uitgerust met energiebeheersystemen voor energiebesparing;

13) 

„bedrijfstemperatuur”: de referentietemperatuur binnen een compartiment tijdens het testen;

14) 

„koelautomaat”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat is ontworpen om geld of betaalpenningen van consumenten te ontvangen en gekoelde levensmiddelen en andere producten te leveren zonder dat hiervoor ter plaatse handelingen moeten worden verricht;

▼M1

15) 

„hoekmeubel/gebogen meubel”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat wordt gebruikt om geometrische continuïteit tot stand te brengen tussen twee rechte koelmeubelen die in een hoek ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en/of een kromme vormen. Een hoekmeubel/gebogen meubel heeft geen herkenbare lengteas of lengte, aangezien het uitsluitend uit een opvullende vorm (wig of iets soortgelijks) bestaat en niet is ontworpen om als een op zichzelf staande koeleenheid te functioneren. De twee uiteinden van het hoekmeubel/gebogen meubel hebben een hoek tussen 30° en 90°;

▼B

16) 

„bevroren bedrijfstemperatuur”: een temperatuur, lager dan -12 graden Celsius (°C);

17) 

„toonbank voor vis met scherfijs”: een horizontaal koelmeubel voor bediening, specifiek ontworpen en op de markt gebracht voor het uitstallen van verse vis. Deze toonbank wordt gekenmerkt door het feit dat er een bed van scherfijs op ligt dat wordt gebruikt om de uitgestalde verse vis op temperatuur te houden, met een ingebouwde afvoer voor smeltwater;

18) 

„wijnbewaarkast”: een koelapparaat met slechts één compartimenttype voor het bewaren van wijn, met precieze temperatuurcontrole voor de bewaaromstandigheden en de doeltemperatuur, en uitgerust met trillingdempende maatregelen, zoals omschreven in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2016;

19) 

„compartiment”: een gesloten ruimte binnen een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, gescheiden van andere compartimenten door een scheidingswand, een recipiënt of een vergelijkbare constructie, die rechtstreeks toegankelijk is via een of meer buitendeuren en die zelf in subcompartimenten kan zijn verdeeld. Voor de doeleinden van deze verordening verwijst „compartiment” naar zowel compartimenten als subcompartimenten, tenzij anders vermeld;

20) 

„buitendeur”: het deel van een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat kan worden bewogen of verwijderd om ten minste toe te laten dat producten in het koelapparaat met een directe-verkoopfunctie kunnen worden geplaatst of eruit kunnen worden gehaald;

21) 

„subcompartiment”: een gesloten ruimte in een compartiment met een ander bedrijfstemperatuurbereik dan het compartiment waartoe het behoort;

22) 

„minibar”: een koelapparaat met een totaal volume van maximaal 60 liter, dat in de eerste plaats is bedoeld voor de opslag en verkoop van levensmiddelen in hotelkamers en dergelijke ruimten, zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2016;

23) 

„verkooppunt”: een locatie waar koelapparaten met een directe-verkoopfunctie worden uitgestald of te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden;

24) 

„energie-efficiëntie-index” (EEI): een indexcijfer voor de relatieve energie-efficiëntie van een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, uitgedrukt in een percentage (%), berekend volgens punt 2 van bijlage IV;

▼M1

25) 

„carrouselmeubel”: een rond/cirkelvormig supermarktmeubel dat als op zichzelf staande eenheid kan worden geïnstalleerd of als eenheid ter verbinding van twee rechte koelmeubelen voor supermarkten. Carrouselmeubelen kunnen ook worden voorzien van een draaisysteem dat de levensmiddelen 360° zichtbaar maakt;

26) 

„koelmeubel voor supermarkten”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat is bestemd voor het verkopen en tonen van levensmiddelen en andere producten in detailhandelstoepassingen, zoals in supermarkten. Drankenkoelers, koelautomaten, schepijsvitrines en ijsvriezers worden niet beschouwd als koelmeubelen voor supermarkten.

▼B

Artikel 3

Verplichtingen van leveranciers

1.  

De leveranciers zien erop toe dat:

a) 

elk koelapparaat met een directe-verkoopfunctie wordt voorzien van een gedrukt etiket in het in bijlage III vastgestelde formaat;

▼M1

b) 

de waarden van de in het productinformatieblad opgenomen en in bijlage V vastgestelde parameters in het openbare gedeelte van de productendatabank worden ingevoerd;

▼B

c) 

het productinformatieblad in gedrukte vorm ter beschikking wordt gesteld indien de handelaar hier uitdrukkelijk om verzoekt;

d) 

de inhoud van de technische documentatie, zoals vastgesteld in bijlage VI, in de productendatabank wordt ingevoerd;

e) 

in alle visuele advertenties voor een specifiek model koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, de energie-efficiëntieklasse en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig bijlage VII;

f) 

in al het technische promotiemateriaal of andere promotiemateriaal voor een specifiek model koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, waaronder het technische promotiemateriaal of andere promotiemateriaal op internet, de energie-efficiëntieklasse van dat model en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig de bijlagen VII en VIII;

g) 

voor elk model koelapparaat met een directe-verkoopfunctie een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaren beschikbaar wordt gesteld;

h) 

voor elk model koelapparaat met een directe-verkoopfunctie een elektronisch productinformatieblad, zoals beschreven in bijlage V, aan de handelaren beschikbaar wordt gesteld.

2.  
De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op de energie-efficiëntie-index, die wordt berekend overeenkomstig bijlage II.

Artikel 4

Verplichtingen van handelaren

De handelaren zien erop toe dat:

a) 

elk koelapparaat met een directe-verkoopfunctie in het verkooppunt van het apparaat, waaronder handelsbeurzen, is voorzien van het etiket dat door de leveranciers overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), is verstrekt, waarbij het etiket op inbouwapparaten zodanig is weergegeven dat het duidelijk zichtbaar is, en het etiket op alle andere koelapparaten met een directe-verkoopfunctie zodanig is weergegeven dat het duidelijk zichtbaar is op de voor- of bovenzijde aan de buitenkant van het koelapparaat;

b) 

in het geval van verkoop op afstand het etiket en het productinformatieblad worden verstrekt overeenkomstig de bijlagen VII en VIII;

c) 

in alle visuele advertenties voor een specifiek model koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, ook op internet, de energie-efficiëntieklasse en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig de bijlagen VII en VIII;

d) 

in al het technische promotiemateriaal of andere promotiemateriaal voor een specifiek model koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, waaronder het technische promotiemateriaal of andere promotiemateriaal op internet waarin de specifieke technische parameters ervan worden beschreven, de energie-efficiëntieklasse van dat model en de reeks beschikbare energie-efficiëntieklassen op het etiket worden vermeld overeenkomstig de bijlagen VII en VIII.

Artikel 5

Verplichtingen van webhostingplatforms

Wanneer een hostingdienstverlener in de zin van artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG de directe verkoop van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie via zijn website toestaat, zorgt de dienstverlener ervoor dat het door de handelaar verstrekte elektronische etiket en elektronische productinformatieblad op het weergavemechanisme kan worden getoond overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII en stelt de dienstverlener de handelaar in kennis van de verplichting om deze weer te geven.

Artikel 6

Meetmethoden

De op grond van de artikelen 3 en 4 te verstrekken informatie wordt verkregen met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meet- en berekeningsmethoden, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende, meest recente meet- en berekeningsmethoden, zoals uiteengezet in bijlage IV.

Artikel 7

Controleprocedure voor markttoezicht

Bij het uitvoeren van de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1369 bedoelde markttoezichtcontroles gebruiken de lidstaten de in bijlage IX bij deze verordening beschreven controleprocedure.

Artikel 8

Evaluatie

Uiterlijk op 25 december 2023 evalueert de Commissie deze verordening in het licht van de technologische vooruitgang en legt zij de bevindingen van deze evaluatie en, in voorkomend geval, een ontwerp van herzieningsvoorstel voor aan het overlegforum. Bij die evaluatie worden onder meer de volgende punten beoordeeld:

a) 

de energie-efficiëntieklassen;

b) 

de mogelijkheid om aspecten van de circulaire economie aan te pakken;

c) 

de haalbaarheid van het verfijnen van de classificatie van producten, onder meer met het oog op het verschil tussen koelmeubelen met en zonder koelgroep.

Artikel 9

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

▼M1

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 2021, met uitzondering van de verplichting om de energie-efficiëntieklasse te verstrekken voor de in bijlage V, tabel 10, deel 5, bedoelde lichtbronparameters, die van toepassing is met ingang van 1 maart 2022.

▼B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Definities voor de bijlagen

In de bijlagen wordt verstaan onder:

1) 

„drankenkoeler”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat is ontworpen voor het met een gespecificeerde snelheid koelen van verpakte, niet-bederfelijke dranken, behalve wijn, die bij omgevingstemperatuur in het apparaat zijn geladen en bij gespecificeerde temperaturen onder de omgevingstemperatuur te koop worden aangeboden. Een drankenkoeler biedt rechtstreeks toegang tot de dranken via open zijkanten of via een of meer deuren of laden, of beide. Aangezien de dranken niet-bederfelijk zijn, mag de temperatuur in de koeler tijdens perioden waarin er geen vraag is, oplopen om energie te besparen;

2) 

„ijsvriezer”: een horizontaal, gesloten koelmeubel dat is bestemd om voorverpakt consumptie-ijs op te slaan en/of uit te stallen en te verkopen, waarbij de klant toegang heeft tot het voorverpakte consumptie-ijs door een ondoorzichtig of transparant deksel van bovenaf te openen, met een nettovolume ≤ 600 liter (l) en, alleen in het geval van ijsvriezers met een transparant deksel, een nettovolume gedeeld door de TDA ≥ 0,35 meter (m);

3) 

„transparant deksel”: een deksel dat voor ten minste 75 % uit transparant materiaal bestaat waardoor de eindgebruiker de producten duidelijk kan zien;

4) 

„totale uitstaloppervlakte (TDA)”: de totale zichtbare oppervlakte waarin levensmiddelen en andere producten zijn geplaatst, met inbegrip van door glaswerk zichtbare oppervlakten, gedefinieerd door de som van horizontale en verticale geprojecteerde oppervlakken van het nettovolume, uitgedrukt in vierkante meters (m2);

5) 

„quick response code” of „QR-code”: een tweedimensionale barcode op het energie-etiket van een productmodel die doorverwijst naar de informatie over dat model in het openbare gedeelte van de productendatabank;

6) 

„jaarlijks energieverbruik” (AE): het gemiddelde dagelijkse energieverbruik, vermenigvuldigd met 365 (dagen per jaar), uitgedrukt in kilowattuur per jaar (kWh/jaar), berekend overeenkomstig punt 2, onder b), van bijlage IV;

7) 

„dagelijks energieverbruik” (Edaily ): de energie die door een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie wordt gebruikt gedurende 24 uur bij referentieomstandigheden, uitgedrukt in kilowattuur per dag (kWh/24h);

8) 

„standaard jaarlijks energieverbruik” (SAE): het jaarlijkse referentie-energieverbruik van een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie, uitgedrukt in kilowattuur per jaar (kWh/jaar), berekend overeenkomstig punt 2, onder c), van bijlage IV;

9) 

„M” en „N”: modelleringsparameters die rekening houden met de totale uitstaloppervlakte of de volumeafhankelijkheid van het energiegebruik, met waarden als vermeld in tabel 3 van bijlage IV;

10) 

„temperatuurcoëfficiënt” (C): een correctiefactor voor het verschil in bedrijfstemperatuur;

11) 

„klimaatklassefactor” (CC): een correctiefactor voor het verschil in omgevingsomstandigheden waarvoor het koelapparaat is ontworpen;

12) 

„P”: een correctiefactor voor de verschillen tussen koelmeubelen met en zonder koelgroep;

13) 

„koelmeubel met koelgroep”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat over een geïntegreerd koelsysteem met een compressor en een condensoreenheid beschikt;

14) 

„schepijsvitrine”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie waarin schepijs kan worden bewaard en uitgestald en waaruit het ijs kan worden geschept, binnen de voorgeschreven temperatuurgrenzen, zoals vermeld in tabel 4 van bijlage IV;

15) 

„verticaal koelmeubel”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie met een verticale of hellende uitstalopening;

16) 

„semiverticaal koelmeubel”: een verticaal koelmeubel met een verticale of hellende uitstalopening met een totale hoogte van niet meer dan 1,5 meter (m);

17) 

„combikoelmeubel”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie met een combinatie van uitstal- en openingsrichtingen van een verticaal en een horizontaal koelmeubel;

▼M1

18) 

“opgegeven waarden”: de door de leverancier verstrekte waarden voor de aangegeven, berekende of gemeten technische parameters, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1369 alsmede artikel 3, lid 1, onder d), en bijlage VI van deze verordening, voor de controle op de naleving door de autoriteiten van de lidstaten.

▼B

19) 

„koelkast”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat de in het koelmeubel bewaarde producten constant op gekoelde bedrijfstemperatuur houdt;

20) 

„diepvriezer”: een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie dat de in het koelmeubel bewaarde producten constant op bevroren bedrijfstemperatuur houdt;

21) 

„inrijkoelmeubel”: een koelmeubel voor supermarkten waarin goederen rechtstreeks op pallets of rolplanken kunnen worden uitgestald, die in het koelmeubel worden geplaatst door het onderste gedeelte aan de voorzijde, indien aanwezig, op te tillen, te draaien of te verwijderen;

22) 

„M-pakket”: een testpakket dat is voorzien van een temperatuurmeetapparaat;

23) 

„multitemperatuurautomaat”: een koelautomaat met minstens twee compartimenten met verschillende bedrijfstemperaturen;

24) 

„weergavemechanisme”: ieder scherm, aanraakscherm of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

25) 

„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

26) 

„geneste weergave”: een visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

27) 

„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.
BIJLAGE II

Energie-efficiëntieklassen

De energie-efficiëntieklasse van een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie wordt bepaald aan de hand van de energie-efficiëntie-index (EEI) ervan, zoals vastgesteld in tabel 1.Tabel 1

Energie-efficiëntieklassen van koelapparaten met een directe-verkoopfunctie

Energie-efficiëntieklasse

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

De EEI van een koelapparaat met een directe-verkoopfunctie wordt bepaald overeenkomstig punt 2 van bijlage IV.
BIJLAGE III

Etiket voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie

1.   ETIKET VOOR KOELAPPARATEN MET EEN DIRECTE-VERKOOPFUNCTIE, BEHALVE VOOR DRANKENKOELERS EN IJSVRIEZERS

1.1.   Etiket:

image

1.2.   De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I. 

de QR-code;

II. 

de naam van de leverancier of het handelsmerk;

III. 

de typeaanduiding van de leverancier;

IV. 

de schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot en met G;

V. 

de energie-efficiëntieklasse, zoals bepaald overeenkomstig bijlage II;

VI. 

AE, uitgedrukt in kWh per jaar en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VII. 

— 
voor koelautomaten: de som van de nettovolumes van alle compartimenten met gekoelde bedrijfstemperaturen, uitgedrukt in liters (l) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;
— 
voor alle andere koelapparaten met een directe-verkoopfunctie: de som van de uitstaloppervlakten van alle compartimenten met gekoelde bedrijfstemperaturen, uitgedrukt in vierkante meters (m2) en afgerond op twee decimalen;
— 
voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die geen compartimenten met gekoelde bedrijfstemperaturen bevatten: het pictogram en de waarden in liters (l) of vierkante meters (m2) bedoeld in VII worden weggelaten;
VIII. 

— 
voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie waarvan alle compartimenten met gekoelde bedrijfstemperatuur dezelfde temperatuurklasse hebben, met uitzondering van koelautomaten:
— 
de temperatuur aan de bovenkant: de hoogste temperatuur van het warmste M-pakket van het (de) compartiment(en) met gekoelde bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 4;
— 
de temperatuur aan de onderkant: de laagste temperatuur van het koudste M-pakket van het (de) compartiment(en) met gekoelde bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of de hoogste minimumtemperatuur van alle M-pakketten van het (de) compartiment(en) met gekoelde bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 4;
— 
voor koelautomaten:
— 
de temperatuur aan de bovenkant: de maximale gemeten producttemperatuur van het (de) compartiment(en) met gekoelde bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 4;
— 
de temperatuur aan de onderkant: de temperatuur wordt weggelaten;
— 
voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die geen compartimenten met gekoelde bedrijfstemperaturen bevatten, worden het pictogram en de waarden in graden Celsius (°C) bedoeld onder VIII weggelaten;
IX. 

— 
voor alle koelapparaten met een directe-verkoopfunctie, behalve voor koelautomaten: de som van de uitstaloppervlakten van alle compartimenten met bevroren bedrijfstemperaturen, uitgedrukt in vierkante meters (m2) en afgerond op twee decimalen;
— 
voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die geen compartimenten met bevroren bedrijfstemperaturen bevatten: het pictogram en de waarden in vierkante meters (m2) bedoeld in IX worden weggelaten;
X. 

— 
voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie waarvan alle compartimenten met bevroren bedrijfstemperaturen dezelfde temperatuurklasse hebben, met uitzondering van koelautomaten:
— 
de temperatuur aan de bovenkant: de hoogste temperatuur van het warmste M-pakket van het (de) compartiment(en) met bevroren bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 4;
— 
de temperatuur aan de onderkant: de laagste temperatuur van het koudste M-pakket van het (de) compartiment(en) met bevroren bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of de hoogste minimumtemperatuur van alle M-pakketten van het (de) compartiment(en) met bevroren bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 4;
— 
voor koelautomaten:
— 
de temperatuur aan de bovenkant: de maximale gemeten producttemperatuur van het (de) compartiment(en) met bevroren bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 4;
— 
de temperatuur aan de onderkant: de temperatuur wordt weggelaten;
— 
voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie die geen compartimenten met bevroren bedrijfstemperaturen bevatten: het pictogram en de waarden in graden Celsius (°C) bedoeld in X worden weggelaten;
XI. 

het nummer van deze verordening, namelijk „2019/2018”.

2.   ETIKET VOOR DRANKENKOELERS

2.1.   Etiket:

image

2.2.   De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I. 

de QR-code;

II. 

de naam van de leverancier of het handelsmerk;

III. 

de typeaanduiding van de leverancier;

IV. 

de schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot en met G;

V. 

de energie-efficiëntieklasse, zoals bepaald overeenkomstig bijlage II;

VI. 

AE, uitgedrukt in kWh per jaar en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VII. 

de som van de brutovolumes van alle compartimenten met gekoelde bedrijfstemperaturen, uitgedrukt in liters (l) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. 

de hoogste gemiddelde compartimenttemperatuur van alle compartimenten met gekoelde bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 5;

IX. 

de hoogste omgevingstemperatuur, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 6;

X. 

het nummer van deze verordening, namelijk „2019/2018.

3.   ETIKET VOOR IJSVRIEZERS

3.1.   Etiket:

image

3.2.   De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I. 

de QR-code;

II. 

de naam van de leverancier of het handelsmerk;

III. 

de typeaanduiding van de leverancier;

IV. 

de schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot en met G;

V. 

de energie-efficiëntieklasse, zoals bepaald overeenkomstig bijlage II;

VI. 

AE, uitgedrukt in kWh per jaar en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VII. 

de som van de nettovolumes van alle compartimenten met bevroren bedrijfstemperaturen, uitgedrukt in liters (l) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. 

de hoogste gemiddelde compartimenttemperatuur van alle compartimenten met bevroren bedrijfstemperaturen, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 7;

IX. 

de maximale omgevingstemperatuur, in graden Celsius (°C) en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, zoals vermeld in tabel 8;

X. 

het nummer van deze verordening, namelijk „2019/2018.

4.   ETIKETONTWERPEN

4.1.   Etiketontwerp voor koelapparaten met een directe-verkoopfunctie, behalve drankenkoelers en ijsvriezers: