EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 van de Commissie van 17 december 2018 tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — NL — 19.01.2023 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING ►C1  (EU) 2019/815 ◄ VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2018

tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 143 van 29.5.2019, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2100 VAN DE COMMISSIE van 30 september 2019

  L 326

1

16.12.2019

 M2

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1989 VAN DE COMMISSIE van 6 november 2020

  L 429

1

18.12.2020

 M3

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/352 VAN DE COMMISSIE van 29 november 2021

  L 77

1

7.3.2022

►M4

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/2553 VAN DE COMMISSIE van 21 september 2022

  L 339

1

30.12.2022


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 145, 4.6.2019, blz.  85  (815/2019)

 C2

Rectificatie, PB L 089, 17.3.2022, blz.  10 (2020/1989)
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING ►C1  (EU) 2019/815 ◄ VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2018

tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening specificeert het uniforme elektronische verslagleggingsformaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 7 van Richtlijn 2004/109/EG, dat moet worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende instellingen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„basistaxonomie” :

de gecombineerde reeks van de taxonomie-elementen die zijn beschreven in bijlage VI en de volgende verzameling van links:

a) 

de presentation linkbase, die de taxonomie-elementen groepeert;

b) 

de calculation linkbase, die de rekenkundige verhoudingen tussen taxonomie-elementen uitdrukt;

c) 

de label linkbase, die de betekenis van elk taxonomie-element beschrijft;

d) 

de definition linkbase, die de dimensionale verhoudingen van de basistaxonomie-elementen weerspiegelt;

2.

„extensietaxonomie” :

de gecombineerde reeks van taxonomie-elementen en de volgende verzameling van links, allebei gecreëerd door de uitgevende instelling:

a) 

de presentation linkbase, die de taxonomie-elementen groepeert;

b) 

de calculation linkbase, die de rekenkundige verhoudingen tussen taxonomie-elementen uitdrukt;

c) 

de label linkbase, die de betekenis van elk taxonomie-element beschrijft;

d) 

de definition linkbase, die de dimensionale geldigheid van het resulterende XBRL-instancedocument tegenover de extensietaxonomie waarborgt;

3.

„geconsolideerde IFRS-jaarrekening” : geconsolideerde jaarrekening die is opgesteld in overeenstemming met ofwel de IFRS zoals goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1606/2002, ofwel de IFRS zoals bedoeld in artikel 1, eerste alinea, onder a), van Beschikking 2008/961/EG.

Artikel 3

Uniform elektronisch verslagleggingsformaat

Uitgevende instellingen stellen hun volledige jaarlijkse financiële verslagen op in XHTML-formaat.

Artikel 4

Markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen

1.  
Indien jaarlijkse financiële verslagen geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen omvatten, markeren uitgevende instellingen deze geconsolideerde jaarrekeningen.
2.  
Uitgevende instellingen markeren ten minste de in bijlage II vermelde informatie, indien deze informatie in deze geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen aanwezig is.
3.  
Uitgevende instellingen mogen andere dan de in lid 2 bedoelde informatie in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen markeren.
4.  
Voor de in leden 1, 2 en 3 beschreven markeringen gebruiken uitgevende instellingen de markeertaal XBRL, alsmede een taxonomie met daarin de elementen die zijn beschreven in de basistaxonomie. Indien het overeenkomstig punt 4 van bijlage IV niet passend is om elementen van de basistaxonomie te gebruiken, creëren uitgevende instellingen extensietaxonomie-elementen zoals bepaald in bijlage IV.

Artikel 5

Markering van andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen

1.  
Uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in een lidstaat hebben, mogen alle andere dan in artikel 4 bedoelde delen van hun jaarlijkse financiële verslagen markeren, op voorwaarde dat zij gebruikmaken van de markeertaal XBRL en van een taxonomie die specifiek is voor deze delen en dat deze taxonomie wordt verstrekt door de lidstaat waar zij hun statutaire zetel hebben.
2.  
Uitgevende instellingen die hun statutaire zetel in een derde land hebben, mogen in hun jaarlijkse financiële verslagen geen andere delen dan geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen markeren.

Artikel 6

Gemeenschappelijke regels inzake markeringen

Voor markeringen die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de artikelen 4 en 5, voldoen uitgevende instellingen aan het volgende:

a) 

opname van markeringen in de jaarlijkse financiële verslagen van uitgevende instellingen in XHTML-formaat met behulp van de Inline XBRL-specificaties die zijn beschreven in bijlage III;

b) 

vereisten inzake de markerings- en indieningsregels die zijn vastgelegd in bijlage IV.

Artikel 7

XBRL-taxonomiebestanden

De ESMA kan machineleesbare en downloadbare XBRL-taxonomiebestanden op basis van de basistaxonomie publiceren. Deze bestanden voldoen aan de in bijlage V vermelde criteria.

Artikel 8

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ze is van toepassing op jaarlijkse financiële verslagen met jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M4
BIJLAGE I

Legenda voor de tabellen van bijlagen II, IV en VIDATA/ATTRIBUUT-TYPE/PREFIX

DEFINITIE

text block

geeft aan dat het elementtype een tekstblok is; dit wordt gebruikt voor de markering van grotere stukken informatie, zoals toelichtingen, grondslagen voor financiële verslaggeving of tabellen; tekstblokken zijn niet-numerieke posten

text

geeft aan dat het elementtype tekst is (een reeks alfanumerieke tekens); dit wordt gebruikt voor de markering van korte stukken beschrijvende informatie; tekstelementen zijn niet-numerieke posten

yyyy-mm-dd

geeft aan dat het elementtype een datum is; deze elementen zijn posten en niet-numeriek

X

geeft aan dat het elementtype monetair is (een cijfer in een aangegeven valuta); deze elementen zijn numerieke posten

X.XX

geeft aan dat het elementtype een gedecimaliseerde waarde (zoals een percentage of een waarde „per aandeel”) is; deze elementen zijn numerieke posten

shares

geeft aan dat het elementtype een aantal aandelen is; deze elementen zijn numerieke posten

table

geeft het begin aan van een structuur die wordt weergegeven door een tabel waarvan de rijen en kolommen bijdragen aan de definitie van een financieel concept op de kruising ervan

axis

geeft een dimensionale eigenschap in een tabelstructuur aan

member

geeft een dimensielid op een as aan

guidance

geeft een element aan dat het doorbladeren van taxonomie-inhoud ondersteunt

role

geeft een element aan dat een rubriek van een taxonomie weergeeft, bijv. overzicht van de financiële positie, winst-en-verliesrekening, elke individuele toelichting enz.

abstract

geeft een groeperingselement of een koptekst aan

instant or duration

geeft aan dat de monetaire waarde een volume (indien „instant”) of een stroom (indien „duration”) weergeeft

credit or debit

geeft het „natuurlijke” saldo van de informatieverschaffing aan

esef_cor

“prefix toegepast in de tabellen van bijlage IV en bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”

esef_all

prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”

esma_technical

prefix toegepast in de tabel van bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

“prefix toegepast in de tabellen van bijlage IV en bijlage VI voor elementen die zijn gedefinieerd in de naamruimte „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”

De IFRS Foundation is houder van het auteursrecht en het databankenrecht van het IFRS-taxonomiemateriaal. Het IFRS-taxonomiemateriaal is opgesteld met gebruikmaking van XBRL-taal met de toestemming van XBRL International. De IFRS Foundation ziet af van de uitoefening van haar rechten binnen de EER op het IFRS-taxonomiemateriaal dat wordt aangewend voor de opstelling en het gebruik van getagde IFRS-jaarrekeningen in de context van de toepassing van IFRS-standaarden. De IFRS Foundation behoudt zich alle andere rechten voor, waaronder maar niet uitsluitend die buiten de EER. Commercieel gebruik, waaronder reproductie, is ten strengste verboden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de IFRS Foundation op www.ifrs.org
BIJLAGE II

Verplichte markeringen

1. Uitgevende instellingen moeten alle cijfers in een aangegeven valuta markeren die zijn opgenomen in het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen.

2. Uitgevende instellingen moeten alle informatie markeren die is verschaft in geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen, dan wel door verwijzing daarin naar andere delen van de jaarlijkse financiële verslagen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023 en die overeenstemt met de elementen in de tabel van deze bijlage.Tabel

Verplichte elementen van de basistaxonomie die moeten worden gemarkeerd voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023

Label

Type

Verwijzingen naar IFRS

Naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie

text

IAS 1 51 a

Verklaring van wijziging in de naam van de verslaggevende entiteit of een andere vorm van identificatie ten opzichte van het einde van de vorige verslagperiode

text

IAS 1 51 a

Domicilie van de entiteit

text

IAS 1138 a

Rechtsvorm van de entiteit

text

IAS 1138 a

Land van oprichting

text

IAS 1138 a

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

text

IAS 1138 a

Hoofdvestiging

text

IAS 1138 a

Beschrijving van de aard van de activiteiten van de entiteit en haar voornaamste bedrijvigheden

text

IAS 1138 b

Naam van de moedermaatschappij

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Naam van de hoofdmoedermaatschappij van de groep

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Levensduur van een entiteit met een beperkte levensduur

text

IAS 1138 d

Verklaring van overeenstemming met IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Verklaring van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Verklaring van de financiële impact van de afwijking van IFRS

text

IAS 1 20 d

Informatieverschaffing over onzekerheden over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te waarborgen [text block]

text block

IAS 1 25

Verklaring van het feit en de grondslag voor de opstelling van de jaarrekening indien dit niet gebeurt in de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd

text

IAS 1 25

Verklaring van de reden waarom de continuïteit van de entiteit niet zou zijn gewaarborgd

text

IAS 1 25

Beschrijving van de reden waarom een langere of kortere verslagperiode wordt gebruikt

text

IAS 1 36 a

Beschrijving van het feit dat de in de jaarrekening gepresenteerde bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn

text

IAS 1 36 b

Informatieverschaffing over herclassificaties of wijzigingen in de presentatie [text block]

text block

IAS 1 41

Verklaring van bronnen van schattingsonzekerheden die een wezenlijk risico van materiële aanpassing in zich dragen

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Informatieverschaffing over activa en verplichtingen die een wezenlijk risico van materiële aanpassing in zich dragen [text block]

text block

IAS 1125

Dividenden die zijn opgenomen als uitkeringen aan eigenaars per aandeel

X, duration

IAS 1107

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan eigenaars zijn verwerkt

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Dividenden die vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor publicatie zijn voorgesteld of gedeclareerd, maar die nog niet als uitkering aan eigenaars per aandeel zijn verwerkt

X.XX duration

IAS 1137 a

Informatieverschaffing over boekhoudkundige oordelen en schattingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over te betalen lasten en andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorzieningen voor kredietverliezen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Informatieverschaffing over de beloning voor accountants [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de goedkeuring van de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor consolidatie [text blok]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de grondslag voor de opstelling van de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over biologische activa, agrarische producten die op het punt staan geoogst te worden en overheidssubsidies in verband met biologische activa [text block]

text block

IAS 41 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over financieringskosten [text block]

text block

IAS 23 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over leningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over bedrijfscombinaties [text block]

text block

IFRS 3 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kasstroomoverzicht [text block]

text block

IAS 7 Presentatie van een kasstroomoverzicht

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingen en fouten [text block]

text block

IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatieverschaffing over zekerheden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over betaalde claims en vergoedingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voorwaardelijke verplichtingen [text block]

text block

IAS 37 86

Informatieverschaffing over de kostprijs van de omzet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kredietrisico [text block]

text block

IFRS 7 Kredietrisico, IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over schuldbewijzen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde baten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde belastingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito's van banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over deposito's van klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over afgeleide financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dividenden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst per aandeel [text block]

text block

IAS 33 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de gevolgen van wisselkoerswijzigingen [text block]

text block

IAS 21 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 19 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over de operationele segmenten van de entiteit [text block]

text block

IFRS 8 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na de verslagperiode [text block]

text block

IAS 10 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over lasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over kosten per soort [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over exploratie- en evaluatieactiva [text block]

text block

IFRS 6 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de waardering tegen reële waarde [text block]

text block

IFRS 13 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de reële waarde van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over honoraria- en provisiebaten (lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten (kosten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieringsbaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten [text block]

text block

IFRS 7 Toepassingsgebied

Informatieverschaffing over financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financiële instrumenten aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over financieel risicobeheer [text block]

text block

IAS 1 10 e

informatieverschaffing over eerste toepassing [text block]

text block

IFRS 1 Presentatie en informatieverschaffing

Informatieverschaffing over algemene en beheerskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Verschaffing van algemene informatie over de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1 51

Informatieverschaffing over de veronderstelling dat de continuïteit van de entiteit is gewaarborgd [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verslaggeving omtrent hyperinflatie [text block]

text block

IAS 29 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over de bijzondere waardevermindering van activa [text block]

text block

IAS 36 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over winstbelasting [text block]

text block

IAS 12 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over werknemers [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over managers op sleutelposities [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verzekeringscontracten [text block]

text block

IFRS 4 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verzekeringspremieopbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over immateriële activa [text block]

text block

IAS 38 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentelasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over rentebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten [text block]

text block

IFRS 12,1 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over tussentijdse financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 34 Inhoud van een tussentijds financieel verslag

Informatieverschaffing over voorraden [text block]

text block

IAS 2 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen [text block]

text block

IAS 40 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere investeringen dan investeringen die administratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Informatieverschaffing over leasevooruitbetalingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leaseovereenkomsten [text block]

text block

IFRS 16 Presentatie, IFRS 16 informatieverschaffing

Informatieverschaffing over liquiditeitsrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan banken [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over leningen en voorschotten aan klanten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over marktrisico [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over informatie van materieel belang over de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

Ingangsdatum 1.1.2023 IAS 1.117 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over aan deelnemers toe te rekenen intrinsieke waarde [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over belangen zonder zeggenschap [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IFRS 5 Presentatie en informatieverschaffing

Informatieverschaffing over vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de doelstellingen, het beleid en de procedures op het gebied van kapitaalbeheer [text block]

text block

IAS 1134

Informatieverschaffing over andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vlottende activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere kortlopende verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere vaste activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere langlopende verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatielasten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere exploitatiebaten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over andere voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa [text block]

text block

IAS 37 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over vooruitbetalingen en andere activa [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over winst (verlies) uit operationele activiteiten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 16 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over voorzieningen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over de herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [text block]

text block

IFRS 14 Informatieverschaffing, IFRS 14 Presentatie

Informatieverschaffing over herverzekering [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over verbonden partijen [text block]

text block

IAS 24 Informatieverschaffing

Informatieverschaffing over terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over onderzoeks- en ontwikkelingskosten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over reserves binnen het eigen vermogen [text block]

text block

IAS 1 79 b

Informatieverschaffing over aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opbrengsten [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over opbrengsten uit hoofde van contracten met klanten [text block]

text block

IFRS 15 Informatieverschaffing, IFRS 15 Presentatie

Informatieverschaffing over de enkelvoudige jaarrekening [text block]

text block

IAS 27 Informatieverschaffing, IFRS 12 Doel

Informatieverschaffing over de dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

text block

SIC 29 Consensus

Informatieverschaffing over aandelenkapitaal, reserves en andere aandelenbelangen [text block]

text block

IAS 1 79

Informatieverschaffing over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

text block

IAS 2 44

Informatieverschaffing over achtergestelde verplichtingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Informatieverschaffing over de belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving [text block]

text block

IAS 1117

Informatieverschaffing over belastingvorderingen en -schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en andere schulden [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handels- en andere vorderingen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over handelsbaten (-lasten) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informatieverschaffing over ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voor verkoop beschikbare financiële activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende biologische activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringskosten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leningen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bedrijfscombinaties [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bedrijfscombinaties en goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende kasstromen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende zekerheden [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende onderhanden projecten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende klantenwervingskosten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende klantenbindingsprogramma's [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ontmantelings-, herstel- en saneringsvoorzieningen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde overnamekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde winstbelasting [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afschrijvingskosten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende het niet langer opnemen van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgeleide financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgeleide financiële instrumenten en afdekking [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de bepaling van de componenten van geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 7 46

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende kortingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dividenden [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende winst per aandeel [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende emissierechten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende personeelsbeloningen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende milieugerelateerde lasten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitzonderlijke posten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende lasten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende exploratie- en evaluatie-uitgaven [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de waardering tegen reële waarde [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende honoraria- en provisiebaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringskosten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financieringsbaten en -kosten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële garanties [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende financiële verplichtingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende valutaomrekening [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende franchisevergoedingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de functionele valuta [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende overheidssubsidies [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afdekking [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende tot einde looptijd aangehouden beleggingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van financiële activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende winstbelasting [tekst block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende verzekeringscontracten en de hiermee verband houdende activa, verplichtingen, baten en lasten [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende immateriële activa en goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere immateriële activa dan goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende rentebaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in geassocieerde deelnemingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende investeringen in joint ventures [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vastgoedbeleggingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere investeringen dan investeringen die administratief worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende geplaatst kapitaal [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leaseovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende leningen en vorderingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de waardering van voorraden [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende mijnbouwactiva [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende mijnbouwrechten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de saldering van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende olie- en gasactiva [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende programmeringsactiva [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende materiële vaste activa [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende voorzieningen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de herclassificatie van financiële instrumenten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de opname in winst of verlies van het verschil tussen de reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende de opname van opbrengsten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende herverzekering [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende reparatie en onderhoud [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende gesegmenteerde informatie [tekst block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende op aandelen gebaseerde betalingstransacties [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende afgravingskosten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende dochterondernemingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende andere belastingen dan winstbelasting [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ontslagvergoedingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handels- en andere schulden [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handels- en andere vorderingen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende handelsbaten en -lasten [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende transacties met belangen zonder zeggenschap [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende transacties met verbonden partijen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende ingekochte eigen aandelen [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van de grondslag voor financiële verslaggeving betreffende warrants [text block]

text block

IAS 1117 b

Beschrijving van andere grondslagen voor financiële verslaggeving die relevant zijn voor een goed inzicht in de jaarrekening [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
BIJLAGE III

Geldende Inline XBRL-specificaties

1. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument strookt met de specificatie Inline XBRL 1.1 en conform is met het XBRL Units Registry.

2. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat de XBRL-extensietaxonomiebestanden stroken met de specificaties XBRL 2.1 en XBRL Dimensions 1.0.

3. Uitgevende instellingen moeten het Inline XBRL-instancedocument en de XBRL-extensietaxonomiebestanden van de uitgevende instelling als één enkele rapportageset indienen indien XBRL-taxonomiebestanden worden gegroepeerd overeenkomstig de specificaties voor taxonomiesets.

4. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat zowel het Inline XBRL-instancedocument als de extensietaxonomie van de uitgevende instelling voldoen aan de vereisten voor de markerings- en indieningsregels van bijlage IV.
BIJLAGE IV

Markerings- en indieningsregels

1. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument gegevens van één enkele uitgevende instelling bevat, zodat alle identificatiecodes van de entiteit in diverse contexten een identieke inhoud hebben.

2. Uitgevende instellingen moeten zichzelf identificeren in het Inline XBRL-instancedocument door de identificatiecodes voor juridische entiteiten overeenkomstig ISO 17442 toe te passen op de identificatiecodes en schema's van de entiteit in XBRL-context.

3. Bij de markering van informatie moeten uitgevende instellingen gebruikmaken van het basistaxonomie-element met de boekhoudkundige betekenis die het nauwst aansluit bij de informatie die wordt gemarkeerd. Indien er tussen meerdere basistaxonomie-elementen kan worden gekozen, moeten uitgevende instellingen het element selecteren met de nauwst aansluitende boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte.

4. Indien het nauwst aansluitende basistaxonomie-element niet representatief is voor de boekhoudkundige betekenis van de informatie die wordt gemarkeerd zoals vereist door punt 3, moeten uitgevende instellingen een extensietaxonomie-element creëren en gebruiken om de desbetreffende informatie te markeren. Alle gecreëerde taxonomie-elementen:

(a) 

mogen de betekenis en reikwijdte van een basistaxonomie-element niet dupliceren;

(b) 

moeten de maker van het element identificeren;

(c) 

moeten een geschikt balansattribuut krijgen toegekend;

(d) 

moeten beschikken over standaardlabels in de taal die met de taal van het jaarlijkse financiële verslag overeenstemt. Er wordt aanbevolen om labels in aanvullende talen toe te voegen. Alle labels moeten overeenstemmen met de boekhoudkundige betekenis en reikwijdte van de beschreven onderliggende bedrijfsconcepten.

5. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat elk extensietaxonomie-element dat wordt gebruikt om informatie in het jaarlijkse financiële verslag te markeren, is opgenomen in ten minste één hiërarchie van de presentation linkbase en van de definition linkbase van de extensietaxonomie.

6. Uitgevende instellingen moeten de calculation linkbases van hun extensietaxonomieën gebruiken om rekenkundige verhoudingen tussen numerieke basis- en/of extensietaxonomie-elementen te documenteren, met name voor rekenkundige verhoudingen tussen basis- en/of extensietaxonomie-elementen van het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht.

7. Om te identificeren op welk deel van de jaarrekening de markeringen betrekking hebben, moeten uitgevende instellingen specifieke kerntaxonomie-elementen gebruiken als uitgangspunten voor de respectieve delen van de jaarrekening in de presentation linkbases van hun extensietaxonomie. De elementnamen, labels en prefixen van deze kerntaxonomie-elementen moeten overeenstemmen met tabel 1.Tabel

Elementnamen, labels en prefixen van de kernelementen

Prefix

Elementnaam

Label

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Placeholder „Overzicht van de financiële positie” - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van de financiële positie

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Placeholder „Winst of verlies” - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van winst of verlies indien het overzicht van winst of verlies afzonderlijk wordt verstrekt

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Placeholder „Overzicht van het totaalresultaat” - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het overzicht van het totaalresultaat indien dit afzonderlijk wordt verstrekt of indien het overzicht van winst of verlies en de overzichten van overige onderdelen van het totaalresultaat in een enkel overzicht worden gecombineerd.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Placeholder „Kasstroomoverzicht” - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het kasstroomoverzicht

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Placeholder „Mutatieoverzicht van het eigen vermogen” - deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor het mutatieoverzicht van het eigen vermogen

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Placeholder „Toelichtingen, grondslagen voor financiële verslaggeving en verplichte basistaxonomie-elementen” – deze post MOET worden gebruikt als uitgangspunt voor markeringen van informatie in de toelichtingen bij de jaarrekening

De specifieke kerntaxonomie-elementen moeten tevens worden opgenomen in de XBRL-taxonomiebestanden die door de ESMA worden opgesteld.

8. Uitgevende instellingen mogen de labels of referenties van basistaxonomie-elementen niet vervangen in hun extensietaxonomieën. Specifieke labels van uitgevende instellingen mogen aan de basistaxonomie-elementen worden toegevoegd.

9. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat de extensietaxonomie-elementen van de uitgevende instelling die het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht van de geconsolideerde IFRS-jaarrekening markeren, worden gekoppeld aan een of meer basistaxonomie-elementen. Met name geldt dat:

(a) 

de uitgevende instelling haar extensietaxonomie-element moet koppelen aan het basistaxonomie-element met de ruimere boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte die het nauwst aansluit bij het desbetreffende extensietaxonomie-element van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling moet de relatie van het desbetreffende extensietaxonomie-element met het desbetreffende basistaxonomie-element identificeren in de definition linkbase van de extensietaxonomie van de uitgevende instelling. Het extensietaxonomie-element moet het doel van de relatie vertegenwoordigen;

(b) 

de uitgevende instelling mag het extensietaxonomie-element koppelen aan het basistaxonomie-element of de basistaxonomie-elementen met de nauwkeurigere boekhoudkundige betekenis en/of reikwijdte die het nauwst aansluit bij dat desbetreffende extensietaxonomie-element. De uitgevende instelling moet de relatie van het desbetreffende extensietaxonomie-element met het desbetreffende basistaxonomie-element of de desbetreffende basistaxonomie-elementen identificeren in de definition linkbase van de extensietaxonomie van de uitgevende instelling. Het extensietaxonomie-element moet de bron van de relatie of relaties vertegenwoordigen. Indien het extensietaxonomie-element een aantal basistaxonomie-elementen combineert, moet de uitgevende instelling het desbetreffende extensietaxonomie-element koppelen aan elk van deze basistaxonomie-elementen, met uitzondering van die basistaxonomie-elementen die redelijkerwijs als onbeduidend worden beschouwd.

10. Niettegenstaande punt 9 hoeven uitgevende instellingen aan een ander basistaxonomie-element geen extensietaxonomie-element te koppelen dat wordt gebruikt voor de markering van informatie in het overzicht van de financiële positie, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen of het kasstroomoverzicht dat een subtotaal is van andere informatie in hetzelfde overzicht.

11. Uitgevende instellingen moeten waarborgen dat het gegevenstype en periodetype van een taxonomie-element dat wordt gebruikt om informatie te markeren, de boekhoudkundige betekenis van de gemarkeerde informatie weerspiegelt. Uitgevende instellingen mogen voor een taxonomie-element geen type op maat definiëren en toepassen indien er reeds een geschikt type is gedefinieerd door de XBRL-specificaties of in het XBRL Data Types Registry.

12. Bij de markering van informatie mogen uitgevende instellingen geen numerieke taxonomie-elementen gebruiken voor de markering van verschillende waarden voor een specifieke context (entiteit, periode en dimensionale uitsplitsingen), tenzij het verschil een gevolg is van afronding bij de presentatie van dezelfde informatie met een verschillende schaal op meer dan een plaats in hetzelfde jaarlijkse financiële verslag.

13. Bij de markering van informatie mogen uitgevende instellingen niet-numerieke taxonomie-elementen op zodanige wijze gebruiken dat alle informatie die met de definitie van het desbetreffende element overeenstemt, wordt gemarkeerd. Uitgevende instellingen mogen markeringen noch gedeeltelijk, noch selectief toepassen.

14. Uitgevende instellingen moeten ervoor zorgen dat het Inline XBRL-instancedocument geen uitvoerbare code bevat.
BIJLAGE V

XBRL-taxonomiebestanden

XBRL-taxonomiebestanden die door de ESMA worden gepubliceerd, moeten:

(a) 

alle basistaxonomie-elementen als XBRL-elementen identificeren;

(b) 

attributen vastleggen voor basistaxonomie-elementen naargelang van hun type zoals beschreven in bijlage I;

(c) 

zorgen voor de menselijk leesbare labels, zoals beschreven in de tabel van bijlage VI, waarbij de betekenis van de basistaxonomie-elementen en de referenties worden gedocumenteerd;

(d) 

structuren definiëren die zorgen voor het vlotter doorbladeren van taxonomie-inhoud en een beter begrip van de definitie van een basistaxonomie-element in de context van andere basistaxonomie-elementen;

(e) 

relaties definiëren die uitgevende instellingen in staat stellen om extensietaxonomie-elementen te koppelen aan basistaxonomie-elementen;

(f) 

stroken met de specificaties XBRL 2.1. en XBRL Dimensions 1.0 en worden gegroepeerd overeenkomstig de specificaties voor taxonomiesets zoals beschreven in bijlage III;

(g) 

de technische informatie bevatten die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van IT-oplossingen die de opstelling van geharmoniseerde jaarlijkse financiële verslagen ondersteunen;

(h) 

aangeven naar welke perioden zij verwijzen.

▼M4
BIJLAGE VI

Schema van de basistaxonomieTabel

Schema van de basistaxonomie voor de markering van geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023

Prefix

Elementnaam/rol URI

Elementtype en attributen

Labeltype

Labelinhoud

Referenties

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen [member]

voorbeeld: IAS 10.22

documentation

Dit lid staat voor abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Schattingen [axis]

Informatieverschaffing: IAS 8.39

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Schattingen [member]

Informatieverschaffing: IAS 8.39

documentation

Vervaldatum 1.1.2023: Dit lid staat voor een actief, een verplichting of een periodiek gebruik of verbruik van een actief, onderworpen aan aanpassingen die voortvloeien uit de beoordeling van de actuele staat van activa en verplichtingen en de daaraan gerelateerde verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Schattingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. Ingangsdatum 1.1.2023: Dit lid staat voor monetaire bedragen in de jaarrekening die onderhevig zijn aan waarderingsonzekerheid. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Schattingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Commerciële winst

Informatieverschaffing: IAS 8 12,81 c i, informatieverschaffing: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Het bedrag van de winst of het verlies over een periode vóór de aftrek van belastinglasten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

Overlopende posten

X instant, credit

label

Overlopende posten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van de verplichtingen om te betalen voor goederen of diensten die zijn ontvangen of geleverd, maar nog niet zijn betaald, gefactureerd of formeel met de leverancier overeengekomen, met inbegrip van bedragen die aan werknemers zijn verschuldigd.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Overlopende posten en uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55, gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van de overlopende posten en uitgestelde baten, met inbegrip van contractverplichtingen. [Zie: overlopende posten; Uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen]

totalLabel

Totaal overlopende posten en uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Overlopende posten en uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als kortlopend. [Zie: overlopende posten]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van de overlopende posten die zijn geclassificeerd als langlopend. [Zie: overlopende posten]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Toegerekende baten met inbegrip van contractactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55, gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van activa dat baten vertegenwoordigt die zijn verdiend maar dat nog niet te ontvangen is, met inbegrip van contractactiva. [Zie: contractactiva]

totalLabel

Totaal toegerekende baten met inbegrip van contractactiva

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Toegerekende baten met inbegrip van contractactiva [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Andere toegerekende baten dan contractactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55, gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van activa dat baten vertegenwoordigt die zijn verdiend maar die nog niet te ontvangen zijn, andere dan contractactiva. [Zie: contractactiva]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

Informatieverschaffing: IFRS 7.9 c

documentation

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, die toe te rekenen is aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde ervan die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding geven tot marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

Informatieverschaffing: IFRS 7.9 d

documentation

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies; financiële activa]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico

Informatieverschaffing: IFRS 7.10A a, informatieverschaffing: IFRS 7.10 a

documentation

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van financiële verplichtingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichtingen verbonden kredietrisico. [Zie: kredietrisico [member]; marktrisico [member]; stijging (daling) van de reële waarde van een financiële verplichting die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de verplichting verbonden kredietrisico]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van een lening of vordering, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de financiële activa verbonden kredietrisico

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

De geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van leningen of vorderingen, die is toe te rekenen aan veranderingen in het aan de activa verbonden kredietrisico, bepaald: a) op het bedrag van de verandering in de reële waarde die niet toe te rekenen is aan veranderingen in de marktomstandigheden die aanleiding gaven tot het marktrisico; dan wel b) met behulp van een alternatieve methode die volgens de entiteit een meer getrouw beeld geeft van het bedrag van de verandering in haar reële waarde die toe te rekenen is aan veranderingen in het kredietrisico van het actief. [Zie: marktrisico [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Geaccumuleerde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

De samengevoegde stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen. [Zie: derivaten [member]; stijging (daling) van de reële waarde van kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]

Informatieverschaffing: IAS 16.73 d, informatieverschaffing: IAS 16.75 b, informatieverschaffing: IAS 38.118 c, informatieverschaffing: IAS 40.79 c, informatieverschaffing: IAS 41.54 f

documentation

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Geaccumuleerde afschrijving [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 16.73 d, informatieverschaffing: IAS 16.75 b, gebruikelijke werkwijze: IAS 38.118 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40.79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41.54 f

documentation

Dit lid geeft de geaccumuleerde afschrijving aan. [Zie: afschrijvingskosten]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, activa

Informatieverschaffing: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als actief is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Geaccumuleerde reëlewaardeafdekkingsaanpassing van de afgedekte post die is vervat in de boekwaarde, verplichtingen

Informatieverschaffing: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Het geaccumuleerde bedrag van de reëlewaardeafdekkingsaanpassing van een afgedekte post die is vervat in de boekwaarde van de afgedekte post die in het overzicht van de financiële positie als verplichting is opgenomen. [Zie: afgedekte posten [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, activa

Informatieverschaffing: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financieel actief is dat tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Geaccumuleerde resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast, verplichtingen

Informatieverschaffing: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Het geaccumuleerde bedrag van de resterende reëlewaardeafdekkingsaanpassing in het overzicht van de financiële positie voor een afgedekte post die een financiële verplichting is die tegen geamortiseerde kostprijs is gewaardeerd en niet langer voor afdekkingswinsten en -verliezen wordt aangepast. [Zie: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs; afgedekte posten [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 16.73 d, gebruikelijke werkwijze: IAS 38.118 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 40.79 c, gebruikelijke werkwijze: IAS 41.54 f, informatieverschaffing: IFRS 3.B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7 7.35H, voorbeeld: IFRS 7.35N, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.37 b, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.IG29 b

documentation

Dit lid geeft de geaccumuleerde bijzondere waardevermindering aan. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het bedrag aan geaccumuleerde posten van baten en lasten (met inbegrip van herclassificatieaanpassingen) die niet in winst of verlies worden opgenomen zoals door andere IFRS is vereist of toegestaan. [Zie: IFRS [member]; overige onderdelen van het totaalresultaat]

totalLabel

Totaal geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.108

documentation

Dit lid geeft de geaccumuleerde overige onderdelen van het totaalresultaat aan. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Verwervings- en administratiekosten betreffende verzekeringscontracten

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Het bedrag aan acquisitie- en administratiekosten die verband houden met verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Reële waarde op overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 p (i)

documentation

De reële waarde op de overnamedatum van het aandelenbelang in de overgenomen partij dat vlak vóór de overnamedatum in handen was van de overnemende partij in een bedrijfscombinatie die in verschillende fasen wordt gerealiseerd. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Overgedragen vergoeding, reële waarde op overnamedatum

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 f

documentation

De reële waarde op de overnamedatum van de in een bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

totalLabel

Totale overgedragen vergoeding, reële waarde op overnamedatum

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

De reële waarde op de overnamedatum van de totale overgedragen vergoeding [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 m

documentation

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie als last worden opgenomen

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 m

documentation

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties als last worden opgenomen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, biologische activa

Informatieverschaffing: IAS 41.50 e

documentation

De stijging van de biologische activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, uitgestelde acquisitiekosten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

De stijging van de uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeit uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, immateriële activa en goodwill

Gebruikelijke werkwijze: IAS 38.118 e (i)

documentation

De stijging van de immateriële activa en goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; immateriële activa en goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere immateriële activa dan goodwill

Informatieverschaffing: IAS 38.118 e (i)

documentation

De stijging van de andere immateriële activa dan goodwill die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, vastgoedbeleggingen

Informatieverschaffing: IAS 40.76 b, informatieverschaffing: IAS 40.79 d (ii)

documentation

De stijging van vastgoedbeleggingen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, andere voorzieningen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 37.84

documentation

De stijging van andere voorzieningen die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere voorzieningen]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, materiële vaste activa

Informatieverschaffing: IAS 16.73 e (iii)

documentation

De stijging van de materiële vaste activa die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Verwervingen via bedrijfscombinaties, herverzekeringsactiva

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

De stijging van herverzekeringsactiva die voortvloeit uit verwervingen via bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Werkelijke claims die voortvloeien uit binnen toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten

Informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Aantal werkelijke claims dat voortvloeit uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

De disconteringsvoet die wordt gehanteerd als de belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Actuariële veronderstelling van disconteringsvoeten [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de disconteringsvoeten aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

Het verwachte inflatiepercentage dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Actuariële veronderstelling van verwachte inflatiepercentages [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de verwachte inflatiepercentages aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

Het verwachte percentage van pensioenverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van pensioenverhogingen [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de verwachte percentages van pensioenverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

Het verwachte percentage van loonsverhogingen dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]; brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Actuariële veronderstelling van verwachte percentages van loonsverhogingen [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de verwachte percentages van loonsverhogingen aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

De levensverwachting na pensionering die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Actuariële veronderstelling van levensverwachting na pensionering [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de levensverwachting na pensionering aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

De procentuele tendens in de kostprijs van medische zorgverlening die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van een brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Actuariële veronderstelling van procentuele tendensen in de kostprijs van medische zorgverlening [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de procentuele tendensen aan in de kostprijs van medische zorgverlening die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Actuariële veronderstellingen van levensverwachtingscijfers

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

Het levensverwachtingscijfer dat wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Actuariële veronderstelling van levensverwachtingscijfers [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de levensverwachtingscijfers aan die worden gehanteerd als actuariële veronderstellingen. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.144

documentation

De pensioenleeftijd die wordt gehanteerd als een belangrijke actuariële veronderstelling om de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten te bepalen. [Zie: brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten, gewaardeerd tegen contante waarde; actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Actuariële veronderstelling van pensioenleeftijd [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft de pensioenleeftijd aan die wordt gehanteerd als actuariële veronderstelling. [Zie: actuariële veronderstellingen [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Actuariële veronderstellingen [axis]

Informatieverschaffing: IAS 19.145

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Actuariële veronderstellingen [member]

Informatieverschaffing: IAS 19.145

documentation

Dit lid geeft alle actuariële veronderstellingen aan. Actuariële veronderstellingen zijn de onbevooroordeelde en onderling verenigbare beste schattingen van een entiteit met betrekking tot de demografische en financiële variabelen die de uiteindelijke kostprijs zullen bepalen voor de uitkering van vergoedingen na uitdiensttreding. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Actuariële veronderstellingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen, vóór belastingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen, voortvloeiend uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Demografische veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische kosten. [Zie: Overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen, winsten (verliezen) op herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen] [Vgl. Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen

Informatieverschaffing: IAS 19.141 c (ii)

documentation

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeien uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Demografische veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische kosten. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

negatedLabel

Stijging (daling) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële verliezen (winsten) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen, na belastingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen, voortvloeiend uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Demografische veronderstellingen betreffen onder meer: a) levensverwachting; b) personeelsverloop en percentages van werknemers die arbeidsongeschikt worden of die vervroegd met pensioen gaan; c) het deel van deelnemers aan de regeling die personen ten laste hebben die voor vergoedingen in aanmerking komen; d) het deel van deelnemers aan de regeling die elke onder de voorwaarden van de regeling beschikbare betalingsoptie zullen kiezen; en e) percentages van claims uit hoofde van regelingen die voorzien in de vergoeding van medische kosten. [Zie: Overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen, winsten (verliezen) op herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen] [Vgl. Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in demografische veronderstellingen]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen, vóór belastingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen, voortvloeiend uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Financiële veronderstellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z. de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie: Overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen, winsten (verliezen) op herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen] [Vgl. Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen

Informatieverschaffing: IAS 19.141 c (iii)

documentation

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Financiële veronderstellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z. de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

negatedLabel

Stijging (daling) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële verliezen (winsten) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen, na belastingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen, voortvloeiend uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Financiële veronderstellingen betreffen onder meer: a) de disconteringsvoet; b) het niveau van vergoedingen, exclusief door werknemers te dragen kosten van de vergoedingen, en toekomstige salarissen; c) in geval van vergoedingen voor medische kosten, toekomstige medische kosten, met inbegrip van de kostprijs voor de behandeling van claims (d.w.z. de kosten die zullen worden gemaakt bij de verwerking en afwikkeling van claims, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en vergoedingen van de schaderegelaar); en d) door de regeling verschuldigde belastingen over bijdragen die verband houden met prestaties die vóór de verslagdatum zijn verricht, of over vergoedingen die uit die prestaties voortvloeien. [Zie: Overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen, winsten (verliezen) op herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen] [Vgl. Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit wijzigingen in financiële veronderstellingen]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen, vóór belastingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen, voortvloeiend uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Ervaringsaanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: Overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen, winsten (verliezen) op herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen] [Vgl. Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.141 c

documentation

De daling (stijging) van een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief). Ervaringsaanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief)]

negatedLabel

Stijging (daling) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële verliezen (winsten) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen, na belastingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen, voortvloeiend uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen die leiden tot herwaarderingen van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten. Ervaringsaanpassingen hebben betrekking op de gevolgen van verschillen tussen de voorgaande actuariële veronderstellingen en wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. [Zie: Overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen, winsten (verliezen) op herwaarderingen van toegezegdpensioenregelingen] [Vgl. Daling (stijging) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit actuariële winsten (verliezen) die voortvloeien uit ervaringsaanpassingen]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten

Informatieverschaffing: IAS 26.35 d

documentation

De contante waarde van de verwachte betalingen door een pensioenfonds aan bestaande en voormalige werknemers, welke betalingen zijn toe te rekenen aan de reeds verrichte arbeidsprestaties.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Aanvullende voorziening opgenomen in winst of verlies, voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Het bedrag van de aanvullende voorziening voor kredietverliezen van financiële activa die in winst of verlies zijn opgenomen. [Zie: voorziening voor kredietverliezen van financiële activa]

commentaryGuidance

Voor dit element moet normaal gesproken een positieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Mogelijk moet een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd indien dit element wordt gebruikt met de members waarnaar wordt verwezen. [Zie: geaccumuleerde afschrijving [member]; geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]; geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]; samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]; gevolgen van het actiefplafond [member]; gevolgen van de overgang naar IFRS [member]; eliminatie van bedragen uit transacties met andere segmenten [member]; financiële prognose van instromen (uitstromen) van kasmiddelen voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; financiële prognose van winst (verlies) voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS [member]; stijging (daling) als gevolg van correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van de afwijking van een IFRS-vereiste [member]; stijging (daling) als gevolg van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; materiële restposten [member]; fondsbeleggingen [member]; contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [member]; opnieuw aangewezen bedrag [member]; aandeel van de herverzekeraar in het bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten [member]; gevolgen van risicodiversificatie [member]; ingekochte eigen aandelen [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Aanvullende informatieverschaffing voor de op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Aanvullende informatieverschaffing betreffende uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico

Informatieverschaffing: IFRS 7.35

documentation

Aanvullende informatie over de blootstelling van de entiteit aan risico wanneer de verschafte kwantitatieve gegevens niet representatief zijn.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten [text block]

Informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation

Aanvullende informatie over verzekeringscontracten die noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen van de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 17. [Zie: verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van een bedrijfscombinatie

Informatieverschaffing: IFRS 3.63

documentation

Aanvullende informatie over de aard en financiële impact van bedrijfscombinaties die noodzakelijk is om aan de doelstellingen van IFRS 3 te voldoen. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Aanvullende informatie over de aard en veranderingen van risico's die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten [text block]

Informatieverschaffing: IFRS 12.B25

documentation

Aanvullende informatieverschaffing over de aard en veranderingen van risico's die verband houden met belangen in gestructureerde entiteiten.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [text block]

Informatieverschaffing: IFRS 2.52

documentation

Aanvullende informatie over op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten inzake informatieverschaffing van IFRS 2. [Zie: op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Aanvullende informatie [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie

Informatieverschaffing: IFRS 3.B67 c

documentation

Het bedrag aan aanvullende voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]; voorwaardelijke verplichtingen [member]]

totalLabel

Totaal aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Aanvullende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Aanvullend gestort kapitaal

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het ontvangen of te ontvangen bedrag uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Aanvullend gestort kapitaal [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.108

documentation

Dit lid geeft het ontvangen bedrag aan uit hoofde van de uitgifte van de aandelen van de entiteit dat de nominale waarde overschrijdt en de ontvangen bedragen uit hoofde van andere transacties met betrekking tot de aandelen of aandeelhouders van de entiteit.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

Informatieverschaffing: IAS 37.84 b

documentation

Het bedrag aan aanvullende andere gecreëerde voorzieningen. [Zie: andere voorzieningen]

totalLabel

Totaal aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Aanvullende voorzieningen, andere voorzieningen [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Aanvullende opname, goodwill

Informatieverschaffing: IFRS 3.B67 d (ii)

documentation

Het bedrag van de aanvullende opgenomen goodwill, met uitzondering van goodwill die is opgenomen in een groep activa die wordt afgestoten en die, bij verwerving, voldoet aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5. [Zie: goodwill; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Vermeerderingen die resulteren uit overnames, vastgoedbeleggingen

Informatieverschaffing: IAS 40.76 a, informatieverschaffing: IAS 40.79 d (i)

documentation

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van investeringen die resulteren uit overnames. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Vermeerderingen als gevolg van aankopen, biologische activa

Informatieverschaffing: IAS 41.50 b

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van aankopen. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, biologische activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.50

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Vermeerderingen als gevolg van latere uitgaven opgenomen als actief, vastgoedbeleggingen

Informatieverschaffing: IAS 40.76 a, informatieverschaffing: IAS 40.79 d (i)

documentation

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van latere uitgaven die zijn opgenomen als een actief. [Zie: vastgoedbeleggingen]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Vermeerderingen, vastgoedbeleggingen [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation

De stijging van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.50

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van biologische activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; biologische activa]

totalLabel

Totaal vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties voortvloeien, biologische activa

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, biologische activa [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, andere immateriële activa dan goodwill

Informatieverschaffing: IAS 38.118 e (i)

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van andere immateriële activa dan goodwill die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, vastgoedbeleggingen

Informatieverschaffing: IAS 40.76 a, informatieverschaffing: IAS 40.79 d (i)

documentation

Het bedrag waarmee vastgoedbeleggingen zijn vermeerderd als gevolg van vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; vastgoedbeleggingen]

totalLabel

Totaal vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties voortvloeien, vastgoedbeleggingen

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, materiële vaste activa

Informatieverschaffing: IAS 16.73 e (i)

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van materiële vaste activa die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; materiële vaste activa]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Vermeerderingen die niet uit bedrijfscombinaties resulteren, herverzekeringsactiva

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van herverzekeringsactiva die niet uit bedrijfscombinaties resulteren. [Zie: bedrijfscombinaties [member]; herverzekeringsactiva]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten voortvloeien

Informatieverschaffing: IFRS 8.24 b, informatieverschaffing: IFRS 8.28 e

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van andere vaste activa dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, nettoactiva uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en rechten die uit verzekeringscontracten resulteren. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; financiële instrumenten, klasse [member]; vaste activa; types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Vermeerderingen van activa met gebruiksrecht

Informatieverschaffing: IFRS 16.53 h

documentation

Het bedrag van de vermeerderingen van activa met gebruiksrecht. [Zie: activa met gebruiksrecht]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adres van de statutaire zetel van de entiteit

Informatieverschaffing: IAS 1.138 a

documentation

Het adres waar de entiteit haar statutaire zetel heeft.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adres waar de geconsolideerde jaarrekening te verkrijgen is

Informatieverschaffing: IAS 27.16 a

documentation

Het adres waar de in overeenstemming met de IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening van de hoofdmoedermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij van de entiteit te verkrijgen is. [Zie: geconsolideerd [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Gewogen gemiddelde van het aantal gewone aandelen gebruikt voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel

Informatieverschaffing: IAS 33.70 b

documentation

Het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen vermeerderd met het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen die zouden worden uitgegeven bij de conversie van alle potentiële gewone aandelen die tot verwatering in gewone aandelen zullen leiden. [Zie: gewone aandelen [member]; gewogen gemiddelde [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor afschrijvingskosten die een aansluiting geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); afschrijvingskosten]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

negatedLabel

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, na belastingen

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Aanpassingen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden

Voorbeeld: IAS 12.80 b

documentation

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen van voorgaande perioden.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van toegerekende baten met inbegrip van contractactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van toegerekende baten met inbegrip van contractactiva om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: Toegerekende baten met inbegrip van contractactiva; winst (verlies)]

totalLabel

Totaal aanpassingen voor daling (stijging) van toegerekende baten met inbegrip van contractactiva

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Aanpassingen voor daling (stijging) van toegerekende baten met inbegrip van contractactiva [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere toegerekende baten dan contractactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere toegerekende baten dan contractactiva om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: Andere toegerekende baten dan contractactiva; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van contractactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van contractactiva om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: contractactiva; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van afgeleide financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële activa; financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van voorraden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan banken; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van leningen en voorschotten aan klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: leningen en voorschotten aan klanten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere vlottende activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere vlottende activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van andere bedrijfsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van vooruitbetaalde lasten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van vooruitbetaalde lasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: Actuele vooruitbetaalde lasten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: omgekeerde terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handelsvorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de daling (stijging) van handels- en andere vorderingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor uitgestelde belastinglasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: uitgestelde belastinglasten (-baten); winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Aanpassingen voor uitgestelde belastingen van voorgaande perioden

Gebruikelijke werkwijze: IAS 12.80

documentation

Aanpassingen van belastinglasten (-baten) die in de periode zijn opgenomen voor de uitgestelde belastingen van voorgaande perioden.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afschrijvingskosten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor afschrijvingskosten en bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies; afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Aanpassingen voor afschrijvingskosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor afschrijvingskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Aanpassingen voor dividendinkomsten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor dividendinkomsten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: dividendinkomsten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten)

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor reëlewaardeverliezen (winsten) om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Aanpassingen voor financieringskosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 c

documentation

Aanpassingen voor financieringskosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringskosten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Aanpassingen voor financieringsbaten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor financieringsbaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Aanpassingen voor financieringsbaten (kosten)

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor nettofinancieringsbaten of -kosten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financieringsbaten (-kosten); winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor winst (verlies) uit de vervreemding van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; joint ventures [member]; dochterondernemingen [member]; Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die in enkelvoudige jaarrekeningen gerapporteerd zijn; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen, materiële vaste activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor winst (verlies) uit vervreemdingen van materiële vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); materiële vaste activa; vervreemding, materiële vaste activa]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde min verkoopkosten, biologische activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde min verkoopkosten van biologische activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: biologische activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de verandering in de reële waarde van derivaten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit veranderingen in de reële waarde van derivaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]; derivaten [member]; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Aanpassingen voor winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor winsten (verliezen) die voortvloeien uit een verandering in de reële waarde van vastgoedbeleggingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vastgoedbeleggingen; winsten (verliezen) uit de aanpassing van de reële waarde, vastgoedbeleggingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies, goodwill

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies uit goodwill opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: goodwill; bijzonderewaardeverminderingsverlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, exploratie- en evaluatieactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit exploratie- en evaluatieactiva die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: exploratie- en evaluatieactiva [member]; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, voorraden

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit voorraden opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorraden; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, leningen en voorschotten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit leningen en voorschotten die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderwaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, materiële vaste activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit materiële vaste activa die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; materiële vaste activa]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies, handels- en andere vorderingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor bijzonder waardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) uit handels- en andere vorderingen die zijn opgenomen in winst of verlies om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere vorderingen; bijzonderewaardeverminderingsverlies; aanpassingen voor bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonder waardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies; bijzonderewaardeverminderingsverlies (terugneming van bijzonderewaardeverminderingsverlies) opgenomen in winst of verlies]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen

Informatieverschaffing: IAS 7.35

documentation

Aanpassingen voor lasten uit hoofde van winstbelastingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van contractverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van contractverplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: contractverplichtingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: Uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen; winst (verlies)]

totalLabel

Totaal aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten met inbegrip contractverplichtingen

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde baten met inbegrip van contractverplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere uitgestelde baten dan contractverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere uitgestelde baten dan contractverplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: Andere uitgestelde baten dan contractverplichtingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito's van banken

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito's van banken om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito's van banken; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van deposito's van klanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van uitgestelde deposito's van klanten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: deposito's van klanten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van afgeleide financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: afgeleide financiële verplichtingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: financiële verplichtingen; financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies die voldoen aan de definitie van het begrip voor handelsdoeleinden aangehouden; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van verplichtingen uit hoofde van verzekerings-, herverzekerings- en beleggingscontracten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten; verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere kortlopende verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere kortlopende verplichtingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere verplichtingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: andere verplichtingen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van andere bedrijfsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: terugkoopovereenkomsten en zekerheden in de vorm van contanten uit hoofde van geleende effecten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 a

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handelsschulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijging (daling) van handels- en andere schulden om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: handels- en andere schulden; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Aanpassingen voor de stijging van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor de stijgingen van andere voorzieningen die voortvloeien uit het verstrijken van de tijd om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies); andere voorzieningen [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Aanpassingen voor rentelasten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor rentelasten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentelasten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Aanpassingen voor rentebaten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor rentebaten om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: rentebaten; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.14

documentation

Aanpassingen voor verliezen (winsten) uit de vervreemding van vaste activa om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: vaste activa; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Aanpassingen voor voorzieningen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor voorzieningen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: voorzieningen; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)

Informatieverschaffing: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en de nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

totalLabel

Totaal aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor op aandelen gebaseerde betalingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; winst (verlies)]

negatedLabel

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van geassocieerde deelnemingen

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen voor niet-uitgekeerde winsten van investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: investeringen die administratief werden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode; winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen

Voorbeeld: IAS 7 - A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20 b

documentation

Aanpassingen voor niet-gerealiseerde verliezen (winsten) uit wisselkoersverschillen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Aanpassingen aan winst (verlies) voor rente en dividenden op andere eigenvermogensinstrumenten dan preferente aandelen en winstdelende eigenvermogensinstrumenten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 33.70 a

documentation

De aanpassing om winst die (verlies dat) aan de moedermaatschappij kan worden toegerekend, een aansluiting te geven met de teller die wordt gebruikt voor de berekening van de gewone winst die (verlies dat) voortvloeit uit rente en dividenden op andere eigenvermogensinstrumenten dan preferente aandelen en winstdelende eigenvermogensinstrumenten.

negatedLabel

Aanpassingen aan winst (verlies) voor rente en dividenden op andere eigenvermogensinstrumenten dan preferente aandelen en winstdelende eigenvermogensinstrumenten

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Aanpassingen om winst die (verlies dat) aan eigenaars van de moedermaatschappij kan worden toegerekend, een aansluiting te geven met de teller die wordt gebruikt voor de berekening van de gewone winst per aandeel

Informatieverschaffing: IAS 33.70 a

documentation

De aanpassing om winst die (verlies dat) aan de moedermaatschappij kan worden toegerekend, een aansluiting te geven met de teller die wordt gebruikt voor de berekening van de gewone winst per aandeel. Deze aanpassing vertegenwoordigt het aggregaat van de aansluitingsbedragen voor alle categorieën van instrumenten die van invloed zijn op de gewone winst per aandeel.

negatedTotalLabel

Totaal aanpassingen om winst die (verlies dat) aan eigenaars van de moedermaatschappij kan worden toegerekend, een aansluiting te geven met de teller die wordt gebruikt voor de berekening van de gewone winst per aandeel

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Aanpassingen om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

Aanpassingen die geen wijzigingen in werkkapitaal zijn om een aansluiting te geven tussen winst (verlies) en nettokasstroom uit (gebruikt in) operationele activiteiten. [Zie: winst (verlies)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Aanpassingen om winst (verlies) een aansluiting te geven met de teller die wordt gebruikt voor de berekening van de gewone winst per aandeel [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Aanpassingen om winst (verlies) een aansluiting te geven met de teller die wordt gebruikt voor de berekening van de winst per aandeel [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Samengevoegde aanpassing van de boekwaarden van investeringen gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP

Informatieverschaffing: IFRS 1.31 c

documentation

Het bedrag van de samengevoegde aanpassingen van de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen in de eerste IFRS-jaarrekening van de entiteit. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]; boekwaarde [member]; joint ventures [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]; dochterondernemingen [member]; Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die in enkelvoudige jaarrekeningen gerapporteerd zijn; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt, waarderingsinput [member]

Voorbeeld: IFRS 13.B36 c

documentation

Dit lid geeft een aanpassing aan een consensusprijs op de middenmarkt aan, die wordt gebruikt als waarderingsinput.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen

Voorbeeld: IAS 33 50, voorbeeld: 12 Berekening en presentatie van gewone en verwaterde winst per aandeel (uitgebreid, voorbeeld: , voorbeeld: IAS 33.70 a

documentation

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van niet-winstdelende preferente aandelen voor de berekening van winst die (verlies dat) aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend. [Zie: preferente aandelen [member]; winst (verlies)]

negatedLabel

Aanpassing aan winst (verlies) voor dividenden van preferente aandelen

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Beheerskosten die niet zijn opgenomen in het rendement op fondsbeleggingen, toegezegdpensioenregelingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.135 b

documentation

Het bedrag van beheerskosten over de lopende periode in verband met toegezegdpensioenregelingen die niet zijn opgenomen in het rendement op fondsbeleggingen. [Zie: beheerskosten; Lasten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding in winst of verlies, toegezegdpensioenregelingen] [Vgl.: Stijging (daling) van de nettoverplichting (het nettoactief) uit hoofde van toegezegde pensioenrechten die voortvloeit uit beheerskosten die niet zijn opgenomen in het rendement op fondsbeleggingen; Rendement op fondsbeleggingen exclusief rentebaten of -lasten, na belastingen, toegezegdpensioenregelingen; Rendement op fondsbeleggingen exclusief rentebaten of -lasten, vóór belastingen, toegezegdpensioenregelingen]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Beheerskosten

Voorbeeld: IAS 1.103, informatieverschaffing: IAS 1.99, informatieverschaffing: IAS 26.35 b (vi)

documentation

Het bedrag aan kosten die de entiteit als beheerskosten classificeert.

negatedLabel

Beheerskosten

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Ontvangen vooruitbetalingen, die contractverplichtingen vertegenwoordigen voor op een tijdstip vervulde prestatieverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55, gebruikelijke werkwijze: IAS 1.78

documentation

Het bedrag van ontvangen vooruitbetalingen die contractverplichtingen vertegenwoordigen voor op een tijdstip vervulde prestatieverplichtingen. [Zie: contractverplichtingen; op een tijdstip vervulde prestatieverplichtingen [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reclamekosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan kosten die voortvloeien uit reclame.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]

Informatieverschaffing: IFRS 1.30 b

documentation

Dit lid geeft de samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP aan. [Zie: boekwaarde [member]; voorheen toegepaste GAAP [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Samengevoegde voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]

Informatieverschaffing: IFRS 5 - Presentatie en informatieverschaffing

documentation

Dit lid geeft de samenvoeging van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten aan. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs

Informatieverschaffing: IFRS 7.28 b

documentation

Het samengevoegde verschil tussen reële waarde bij eerste opname en de transactieprijs voor financiële instrumenten dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen. [Zie: financiële instrumenten, klasse [member]]

periodStartLabel

Samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs aan het begin van de periode

periodEndLabel

Samengevoegd verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs aan het einde van de periode

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Samengevoegde geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Informatieverschaffing: IFRS 12.21 c (ii), informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.39J b, informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Dit lid geeft de samenvoeging aan van geassocieerde deelnemingen die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: geassocieerde deelnemingen [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Samengevoegde bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Informatieverschaffing: IFRS 3.B65

documentation

Dit lid geeft de samenvoeging aan van bedrijfscombinaties die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Samengevoegde joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn [member]

Informatieverschaffing: IFRS 12.21 c (i), informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.39J b, informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Dit lid geeft de samenvoeging aan van joint ventures die afzonderlijk niet van materieel belang zijn. [Zie: joint ventures [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Samengevoegde waardering [member]

Informatieverschaffing: IAS 40.32 A, informatieverschaffing: IAS 41.50, informatieverschaffing: IFRS 13.93 a

documentation

Dit lid geeft alle soorten waardering aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Waardering” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Samengevoegde tijdsintervallen [member]

Informatieverschaffing: IAS 1.61, voorbeeld: IAS 19.147 c, informatieverschaffing: IFRS 15.120 b (i), informatieverschaffing: IFRS 16.94, informatieverschaffing: IFRS 16.97, informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.109, informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.109A, informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.120, informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.132 b, informatieverschaffing: IFRS 7.23B a, voorbeeld: IFRS 7 7.B11, voorbeeld: IFRS 7.B35

documentation

Dit lid geeft samengevoegde tijdsintervallen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Looptijd” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Samengevoegde kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is [member]

Informatieverschaffing: IAS 36.135

documentation

Dit lid geeft de samenvoeging aan van kasstroomgenererende eenheden waarvoor het bedrag aan goodwill of immateriële activa met onbeperkte gebruiksduur niet significant is. [Zie: kasstroomgenererende eenheden [member]; goodwill; andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Samenvoeging van reële waarden [member]

Informatieverschaffing: IFRS 1.30 a

documentation

Dit lid geeft de samenvoeging van reële waarden aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Reële waarde als veronderstelde prijs” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Agrarische producten per groep [axis]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.46 b (ii)

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Agrarische producten, groep [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Dit lid geeft alle agrarische producten, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Agrarische producten per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: actuele agrarische producten]

ifrs-full

Vliegtuigen

X instant, debit

label

Vliegtuigen

Voorbeeld: IAS 16.37 e

documentation

Het bedrag aan materiële vaste activa die vliegtuigen vertegenwoordigen die de entiteit bij haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Vliegtuigen [member]

Voorbeeld: IAS 16.37 e

documentation

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vliegtuigen vertegenwoordigen die worden gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Landingsrechten op een luchthaven [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 38.119

documentation

Dit lid geeft landingsrechten op een luchthaven aan.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie [member]

Informatieverschaffing: IAS 19.142, informatieverschaffing: IFRS 13.93 b

documentation

Dit lid geeft alle niveaus in de reëlewaardehiërarchie aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Niveaus in de reëlewaardehiërarchie” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Alle andere segmenten [member]

Informatieverschaffing: IFRS 15.115, informatieverschaffing: IFRS 8.16

documentation

Dit lid geeft niet te rapporteren bedrijfsactiviteiten en operationele segmenten aan.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Het bedrag van een voorziening die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen. [Zie: financiële activa]

periodStartLabel

Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa aan het begin van de periode

periodEndLabel

Voorziening voor kredietverliezen van financiële activa aan het einde van de periode

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Voorziening voor kredietverliezen [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 12.81 g

documentation

Dit lid geeft een voorziening aan die wordt gebruikt voor het opnemen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa als gevolg van kredietverliezen.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Alle types representatieve certificaten [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Dit lid geeft alle types representatieve certificaten aan.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Alle jaren van verzekeringsclaim [member]

Informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Dit lid geeft alle jaren van de verzekeringsclaims aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Jaren van verzekeringsclaim” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Afschrijving, opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Informatieverschaffing: IFRS 15.128 b

documentation

Het bedrag van de afschrijving voor opgenomen activa uit hoofde van de kosten die zijn gemaakt om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen; afschrijvingskosten]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Afschrijving, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation

Het bedrag van de afschrijving van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten; afschrijvingskosten; types verzekeringscontracten [member]]

negatedLabel

Afschrijving, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Afschrijvingskosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan afschrijvingskosten. Afschrijving is de stelselmatige toerekening van af te schrijven bedragen van immateriële activa over hun gebruiksduur.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Afschrijving, andere immateriële activa dan goodwill

Informatieverschaffing: IAS 38.118 e (vi)

documentation

Het bedrag van de afschrijving van andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: afschrijvingskosten; andere immateriële activa dan goodwill]

commentaryGuidance

Voor dit element moet normaal gesproken een positieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Mogelijk moet een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd indien dit element wordt gebruikt met de members waarnaar wordt verwezen. [Zie: geaccumuleerde afschrijving [member]; geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]; geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]; samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]; gevolgen van het actiefplafond [member]; gevolgen van de overgang naar IFRS [member]; eliminatie van bedragen uit transacties met andere segmenten [member]; financiële prognose van instromen (uitstromen) van kasmiddelen voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; financiële prognose van winst (verlies) voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS [member]; stijging (daling) als gevolg van correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van de afwijking van een IFRS-vereiste [member]; stijging (daling) als gevolg van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; materiële restposten [member]; fondsbeleggingen [member]; contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [member]; opnieuw aangewezen bedrag [member]; aandeel van de herverzekeraar in het bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten [member]; gevolgen van risicodiversificatie [member]; ingekochte eigen aandelen [member]]

negatedLabel

Afschrijving, andere immateriële activa dan goodwill

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Afschrijvingsmethode, andere immateriële activa dan goodwill

Informatieverschaffing: IAS 38.118 b

documentation

De afschrijvingsmethode gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill met beperkte gebruiksduur. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill; afschrijvingskosten]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Afschrijving van verliezen (winsten) op gesloten herverzekeringscontracten

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation

Het bedrag aan afschrijvingen van uitgestelde verliezen (winsten) die voortvloeien uit de sluiting van herverzekeringscontracten. [Zie: afschrijvingskosten; winsten (verliezen) opgenomen in winst of verlies op gesloten herverzekeringscontracten]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Afschrijvingspercentage, andere immateriële activa dan goodwill

Informatieverschaffing: IAS 38.118 a

documentation

Het afschrijvingspercentages gebruikt voor andere immateriële activa dan goodwill. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken

Informatieverschaffing: IFRS 7.9 b

documentation

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met financiële activa die zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, de maximale kredietrisicoblootstelling beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; derivaten [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; financiële activa]

commentaryGuidance

Voor dit element moet normaal gesproken een positieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Mogelijk moet een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd indien dit element wordt gebruikt met de members waarnaar wordt verwezen. [Zie: geaccumuleerde afschrijving [member]; geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]; geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]; samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]; gevolgen van het actiefplafond [member]; gevolgen van de overgang naar IFRS [member]; eliminatie van bedragen uit transacties met andere segmenten [member]; financiële prognose van instromen (uitstromen) van kasmiddelen voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; financiële prognose van winst (verlies) voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS [member]; stijging (daling) als gevolg van correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van de afwijking van een IFRS-vereiste [member]; stijging (daling) als gevolg van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; materiële restposten [member]; fondsbeleggingen [member]; contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [member]; opnieuw aangewezen bedrag [member]; aandeel van de herverzekeraar in het bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten [member]; gevolgen van risicodiversificatie [member]; ingekochte eigen aandelen [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation

Het bedrag waarmee kredietderivaten of soortgelijke instrumenten die verband houden met leningen of vorderingen, de maximale blootstelling aan kredietrisico beperken. [Zie: leningen en vorderingen; kredietrisico [member]; maximale blootstelling aan kredietrisico; derivaten [member]]

commentaryGuidance

Voor dit element moet normaal gesproken een positieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Mogelijk moet een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd indien dit element wordt gebruikt met de members waarnaar wordt verwezen. [Zie: geaccumuleerde afschrijving [member]; geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]; geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]; samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]; gevolgen van het actiefplafond [member]; gevolgen van de overgang naar IFRS [member]; eliminatie van bedragen uit transacties met andere segmenten [member]; financiële prognose van instromen (uitstromen) van kasmiddelen voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; financiële prognose van winst (verlies) voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS [member]; stijging (daling) als gevolg van correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van de afwijking van een IFRS-vereiste [member]; stijging (daling) als gevolg van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; materiële restposten [member]; fondsbeleggingen [member]; contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [member]; opnieuw aangewezen bedrag [member]; aandeel van de herverzekeraar in het bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten [member]; gevolgen van risicodiversificatie [member]; ingekochte eigen aandelen [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Informatieverschaffing: IFRS 14.36

documentation

Het bedrag waarmee een uitgestelde creditrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde creditrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is

Informatieverschaffing: IFRS 14.36

documentation

Het bedrag waarmee een uitgestelde debetrekening in verband met prijsregulering is verminderd omdat deze niet langer volledig terugneembaar is. [Zie: uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Bedrag waarmee de realiseerbare waarde van de eenheid haar boekwaarde overschrijdt

Informatieverschaffing: IAS 36.134 f (i), informatieverschaffing: IAS 36.135 e (i)

documentation

Het bedrag waarmee de realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende eenheid (groep van eenheden) haar boekwaarde overschrijdt. [Zie: boekwaarde [member]; kasstroomgenererende eenheden [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Bedrag waarmee de waarde die aan de belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van de eenheid gelijk is aan de boekwaarde

Informatieverschaffing: IAS 36.134 f (iii), informatieverschaffing: IAS 36.135 e (iii)

documentation

Het bedrag waarmee de waarde die aan een belangrijke veronderstelling is toegekend, moet veranderen opdat de realiseerbare waarde van een eenheid gelijk is aan de boekwaarde. [Zie: boekwaarde [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend

Informatieverschaffing: IAS 24.18A

documentation

Door de entiteit te ontvangen bedrag met betrekking tot met diensten van managers op sleutelposities gelijk te stellen diensten die door een afzonderlijke managemententiteit zijn verleend. [Zie: managers op sleutelposities van entiteit of moedermaatschappij [member]; afzonderlijke managemententiteiten [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Bedrag aan herclassificaties of wijzigingen in presentatie

Informatieverschaffing: IAS 1.41 b

documentation

Het bedrag dat is geherclassificeerd wanneer de entiteit de classificatie of presentatie in haar jaarrekening wijzigt.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

In de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerd bedrag gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichting

Informatieverschaffing: IFRS 7.10 d

documentation

Het in de overige onderdelen van het totaalresultaat gepresenteerde bedrag dat is gerealiseerd bij het niet langer opnemen van financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.35D a

documentation

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van de overlappingsbenadering, gepresenteerd als een afzonderlijke post in de winst of het verlies.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, voor het eerst aangewezen financiële activa

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39L f (i)

documentation

Het bedrag dat is geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met betrekking tot voor het eerst aangewezen financiële activa met toepassing van de overlappingsbenadering.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, vóór belastingen

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, vóór belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Bedrag geherclassificeerd van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat met toepassing van overlappingsbenadering, na belastingen

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Het bedrag dat is opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat door herclassificatie van winst of verlies met toepassing van de overlappingsbenadering, na belastingen. [Zie: overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop

Voorbeeld: IFRS 5 -, voorbeeld: 12, informatieverschaffing: IFRS 5.38

documentation

Het bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; andere reserves; overige onderdelen van het totaalresultaat; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Bedrag opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in eigen vermogen met betrekking tot vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop [member]

Voorbeeld: IFRS 5 -, voorbeeld: 12, informatieverschaffing: IFRS 5.38

documentation

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die resulteert uit bedragen die zijn opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat en verwerkt in het eigen vermogen en die betrekking hebben op vaste activa of groepen die worden afgestoten en die zijn aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa of groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; overige onderdelen van het totaalresultaat]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Bedrag dat voor de verslagperiode in winst of verlies is opgenomen om wijzigingen in leasebetalingen te weerspiegelen die voortvloeien uit huurconcessies die plaatsvinden als een direct gevolg van de COVID-19-pandemie waarop de lessee de praktische oplossing in alinea 46A van IFRS 16 heeft toegepast

Informatieverschaffing: IFRS 16.60 A b

documentation

Het bedrag dat voor de verslagperiode in winst of verlies is opgenomen om wijzigingen in leasebetalingen te weerspiegelen die voortvloeien uit huurconcessies die plaatsvinden als een direct gevolg van de COVID-19-pandemie waarop de lessee de praktische oplossing in alinea 46A van IFRS 16 heeft toegepast.

commentaryGuidance

Er moet een positieve XBRL-waarde worden gebruikt om aan te geven wanneer het bedrag een wijziging vertegenwoordigt die de leasebetalingen vermindert.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaststaande toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Informatieverschaffing: IFRS 7.24E a, informatieverschaffing: IFRS 9.6.5.11 d (i)

documentation

Het bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor kasstroomafdekkingen]

negatedLabel

Bedrag verwijderd uit de kasstroomafdekkingsreserve en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaststaande toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads van een financieel instrument en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Informatieverschaffing: IFRS 9.6.5.16

documentation

Het bedrag verwijderd uit de reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaststaande toezegging waarvoor een administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van valutabasisspreads]

negatedLabel

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van valutabasisspreads van een financieel instrument en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Informatieverschaffing: IFRS 9.6.5.16

documentation

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering in de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten]

negatedLabel

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

Informatieverschaffing: IFRS 9.6.5.15 b (i)

documentation

Het bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of een vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast. [Zie: reserve voor de waardeverandering van de tijdswaarde van opties]

negatedLabel

Bedrag verwijderd uit reserve voor waardeverandering van tijdswaarde van opties en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) of vaste toezegging waarvoor de administratieve verwerking van reëlewaardeafdekkingstransacties wordt toegepast

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9, financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39L d (i)

documentation

Het bedrag gerapporteerd in winst of verlies met toepassing van IFRS 9 voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering wordt toegepast.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Bedragen die voortvloeien uit verzekeringscontracten [axis]

Gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4 - Informatieverschaffing

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Gemaakte kosten, uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation

De stijging van uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten die voortvloeien uit gemaakte kosten. [Zie: uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit binnen toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten

Informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation

De onmiddellijk opeisbare bedragen die voortvloeien uit binnen het toepassingsgebied van IFRS 17 vallende contracten.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Te betalen bedragen, transacties met verbonden partijen

Informatieverschaffing: IAS 24.18 b, informatieverschaffing: IAS 24.20

documentation

De te betalen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Andere aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot de overgedragen activa

Informatieverschaffing: IFRS 7.42E d

documentation

De aan de verkrijger te betalen bedragen met betrekking tot overgedragen financiële activa die geen niet-gedisconteerde kasuitstromen zijn die vereist zijn of kunnen zijn om verwijderde financiële activa terug te kopen (bv. de uitoefenprijs bij een optieovereenkomst). [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Te ontvangen bedragen, transacties met verbonden partijen

Informatieverschaffing: IAS 24.18 b, informatieverschaffing: IAS 24.20

documentation

De te ontvangen bedragen die voortvloeien uit transacties met verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor elke belangrijke klasse van verworven activa en overgenomen verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Op de overnamedatum opgenomen bedragen voor transacties die los van de verwerving van activa en overname van verplichtingen in de bedrijfscombinatie worden opgenomen

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 l (iii)

documentation

Het bedrag van de aan de verwerving gerelateerde kosten voor transacties die los van de verwerving van activa en de overname van verplichtingen in bedrijfscombinaties worden opgenomen [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen

Informatieverschaffing: IFRS 9.5.6.5

documentation

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen. [Zie: financiële activa]

negatedLabel

Bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, vóór belastingen

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Bedragen geherclassificeerd uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen

Informatieverschaffing: IFRS 9.5.6.5

documentation

De bedragen overgeboekt uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen. [Zie: financiële activa]

negatedLabel

Bedragen geherclassificeerd uit het eigen vermogen en verwerkt in de reële waarde van financiële activa bij herclassificatie uit de categorie gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat, na belastingen

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Bedragen uit het eigen vermogen overgeboekt en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

De bedragen die uit het eigen vermogen zijn overgeboekt en opgenomen in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen. [Zie: boekwaarde [member]]

negatedLabel

Bedragen uit het eigen vermogen overgeboekt en opgenomen in de boekwaarde van een niet-financieel actief (verplichting) waarvan het verwerven of het aangaan een afgedekte, zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie was, vóór belastingen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële activa

Informatieverschaffing: IFRS 7.13C d

documentation

De bedragen die onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en die niet zijn gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

negatedTotalLabel

Totaal bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële activa

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële activa [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

Informatieverschaffing: IFRS 7.13C d

documentation

De bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en die niet zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

negatedTotalLabel

Totaal bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst en niet zijn gesaldeerd met financiële verplichtingen

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Bedragen die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Bedrag dat van winst of verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd overeenkomstig de overlappingsbenadering indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39L f (ii)

documentation

Het bedrag dat tijdens de verslagperiode van de winst of het verlies naar de overige onderdelen van het totaalresultaat zou zijn geherclassificeerd indien de aanwijzing van de financiële activa niet ongedaan zou zijn gemaakt in het kader van de overlappingsbenadering.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd indien IAS 39 was toegepast, financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast

Informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39L d (ii)

documentation

Het bedrag dat in de winst of het verlies zou zijn gerapporteerd voor financiële activa waarop de overlappingsbenadering is toegepast indien IAS 39 was toegepast.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation

Analyse van de leeftijd van financiële activa die vervallen zijn maar geen waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating [text block]

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.36 c, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een extern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; externe kredietbeoordelingen [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating [text block]

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.36 c, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

De informatieverschaffing over een analyse van kredietposities met behulp van een intern systeem voor kredietrating. [Zie: kredietpositie; interne kredietbeoordelingen [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan [text block]

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation

Analyse van financiële activa waarvan afzonderlijk is vastgesteld dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, met inbegrip van de factoren waarmee de entiteit rekening houdt bij het vaststellen dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analyse van baten en lasten [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Aankondiging van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen [member]

Voorbeeld: IAS 10.22 b

documentation

Dit lid geeft de aankondiging aan van een plan om een bedrijfsactiviteit te beëindigen.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Aankondiging of aanvang van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie [member]

Voorbeeld: IAS 10.22 e

documentation

Dit lid geeft de aankondiging of aanvang aan van de tenuitvoerlegging van een belangrijke reorganisatie.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Jaarlijkse verbeteringen 2018-20 Wijzigingen in IAS 41 [member]

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2024 IAS 41.65

documentation

Dit lid geeft wijzigingen in IAS 41 aan die in het kader van de jaarlijkse verbeteringen in IFRS-standaarden 2018-20 in mei 2020 zijn uitgebracht. Het onderwerp van de wijziging is belasting bij waardering tegen reële waarde.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Jaarlijkse verbeteringen 2018-20 Wijzigingen in IAS 1 [member]

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation

Dit lid geeft wijzigingen in IFRS 1 aan die in het kader van de jaarlijkse verbeteringen in IFRS-standaarden 2018-20 in mei 2020 zijn uitgebracht. Het onderwerp van de wijziging is dochteronderneming als eerste toepasser.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Jaarlijkse verbeteringen 2018-20 Wijzigingen in IFRS 9 [member]

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Dit lid geeft wijzigingen in IFRS 9 aan die in het kader van de jaarlijkse verbeteringen in IFRS-standaarden 2018-20 in mei 2020 zijn uitgebracht. Het onderwerp van de wijziging is vergoedingen in de „10 procent”-toets voor het niet langer opnemen van financiële verplichtingen.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Jaarlijkse verbeteringen in IFRS-standaarden 2018-20 [member]

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2024 IAS 41.65, informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2024 IFRS 1.39AG, informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Dit lid geeft jaarlijkse verbeteringen in IFRS-standaarden 2018-20 aan die in mei 2020 zijn uitgebracht.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Toepasselijk belastingtarief

Informatieverschaffing: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Het toepasselijke winstbelastingtarief.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.46 b (i)

documentation

Door de entiteit voor landbouw gebruikte grondoppervlakte

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Door activa gedekte aangehouden schuldbewijzen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen die door onderliggende activa zijn gedekt. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Door activa gedekte financieringen [member]

Voorbeeld: IFRS 12.B23 b

documentation

Dit lid geeft door activa gedekte financieringen aan.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Door activa gedekte waardepapieren, bedrag toegerekend aan de reële waarde van fondsbeleggingen

Voorbeeld: IAS 19.142 g

documentation

Het bedrag dat waardepapieren die door onderliggende activa zijn gedekt, bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Door activa gedekte waardepapieren, percentage bijgedragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.142 g

documentation

Het percentage dat waardepapieren die door onderliggende activa zijn gedekt, bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]] [Vgl.: Door activa gedekte waardepapieren, bedrag toegerekend aan de reële waarde van fondsbeleggingen]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Actief dat voor de verwachte vergoeding is opgenomen, voorwaardelijke verplichtingen in bedrijfscombinatie

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 j, informatieverschaffing: IFRS 3.B67 c

documentation

Het bedrag aan activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van voorwaardelijke verplichtingen die zijn opgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: voorwaardelijke verplichtingen [member]; verwachte vergoeding, voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Actief opgenomen voor verwachte vergoeding, andere voorzieningen

Informatieverschaffing: IAS 37.85 c

documentation

Het bedrag van de activa die zijn opgenomen voor de verwachte vergoeding van andere voorzieningen. [Zie: verwachte vergoeding, andere voorzieningen; andere voorzieningen]

ifrs-full

Activa

X instant, debit

label

Activa

Informatieverschaffing: IAS 1.55, informatieverschaffing: IFRS 13.93 a, informatieverschaffing: IFRS 13.93 b, informatieverschaffing: IFRS 13.93 e, informatieverschaffing: IFRS 8.23, informatieverschaffing: IFRS 8.28 c

documentation

Het bedrag van een bestaand economisch middel dat uit gebeurtenissen in het verleden is voortgekomen en waarover de entiteit zeggenschap heeft. Een economisch middel is een recht dat het potentieel heeft economische voordelen voort te brengen.

totalLabel

Totaal activa

periodStartLabel

Activa aan het begin van de periode

periodEndLabel

Activa aan het einde van de periode

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Activa [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Activa en verplichtingen [axis]

Informatieverschaffing: IAS 1.125

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [axis]

Informatieverschaffing: IFRS 5.38

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Informatieverschaffing: IFRS 5.38

documentation

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Activa en verplichtingen [member]

Informatieverschaffing: IAS 1.125

documentation

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Activa en verplichtingen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: activa; verplichtingen]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Activa en verplichtingen niet geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]

Informatieverschaffing: IFRS 5.38

documentation

Dit lid geeft activa en verplichtingen aan die niet zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Activa en verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: vaste activa aangehouden voor verkoop [member]; verplichtingen die deel uitmaken van groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Activa en van uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering

Informatieverschaffing: IFRS 14.21

documentation

Het bedrag aan activa en uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering. [Zie: activa; uitgestelde debetrekeningen in verband met prijsregulering]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Activa die voortvloeien uit exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen

Informatieverschaffing: IFRS 6.24 b

documentation

Het bedrag aan activa die voortvloeien uit het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Het bedrag aan opgenomen activa die voortvloeien uit verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Activa voor met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen

Informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.105 A, informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation

Het bedrag van met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen die activa zijn, opgenomen voor betaalde met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen (of met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen waarvoor overeenkomstig een andere IFRS-standaard een verplichting is opgenomen) voordat de gerelateerde groep verzekeringscontracten is opgenomen. Met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen zijn kasstromen die voortvloeien uit de kosten die verbonden zijn aan het verkopen, sluiten en starten van een groep verzekeringscontracten (uitgegeven of naar verwachting uit te geven) en die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de portefeuille van verzekeringscontracten waartoe de groep behoort. Dergelijke kasstromen omvatten kasstromen die niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan individuele contracten of groepen verzekeringscontracten binnen de portefeuille. [Zie: activa; verzekeringscontracten [member]]

periodStartLabel

Activa voor met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen aan het begin van de periode

periodEndLabel

Activa voor met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen aan het einde van de periode

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Aangehouden zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

Informatieverschaffing: IFRS 7.15 a

documentation

De reële waarde van de zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Activa aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen [member]

Voorbeeld: IAS 7 - C Aansluiting van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen, voorbeeld: IAS 7.44C

documentation

Dit lid geeft activa aan aangehouden voor de afdekking van uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen. [Zie: activa; uit financieringsactiviteiten voortvloeiende verplichtingen]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Activa min kortlopende verplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het bedrag aan activa min het bedrag aan kortlopende verplichtingen.

netLabel

Activa min kortlopende verplichtingen

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Activa min kortlopende verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Activa (verplichtingen) van pensioenregeling

Informatieverschaffing: IAS 26.35 a

documentation

Het bedrag aan activa van een pensioenregeling min alle andere verplichtingen dan de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten.

periodStartLabel

Nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen aan het begin van de periode

periodEndLabel

Nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen aan het einde van de periode

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Activa verworven door bezit te nemen van een zekerheid of een beroep te doen op andere kredietbescherming

Informatieverschaffing: IFRS 7.38 a

documentation

Het bedrag aan activa die door de entiteit zijn verworven door bezit te nemen van de zekerheid die zij tot zekerheid houdt of een beroep te doen op andere kredietbescherming (bijvoorbeeld garanties). [Zie: garanties [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Activa van pensioenregeling

Informatieverschaffing: IAS 26.35 a (i)

documentation

Het bedrag aan activa aangehouden door pensioenregelingen. [Zie: toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Informatieverschaffing: IAS 7.40 d

documentation

Het bedrag aan activa die geen geldmiddelen of kasequivalenten zijn in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen

Informatieverschaffing: IFRS 15.128 a

documentation

Het bedrag aan opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. De kosten om een contract met een klant te verkrijgen zijn de marginale kosten van verkrijging van het contract die een entiteit niet zou hebben gemaakt als het contract niet was verkregen. De kosten om een contract met een klant te vervullen zijn de kosten die direct betrekking hebben op een contract of een verwacht contract dat de entiteit duidelijk kan identificeren.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot gestructureerde entiteiten

Informatieverschaffing: IFRS 12.29 a

documentation

Het bedrag aan activa opgenomen in de jaarrekening van de entiteit met betrekking tot haar belangen in gestructureerde entiteiten. [Zie: activa; niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is, gewaardeerd tegen reële waarde

Informatieverschaffing: IFRS 7.15 b

documentation

De reële waarde van de verkochte of tot zekerheid aan derden verstrekte zekerheden met het recht om deze te verkopen of tot zekerheid aan derden te verstrekken als de eigenaar van de zekerheid niet in gebreke is. [Zie: gewaardeerd tegen reële waarde [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Activa die de entiteit blijft opnemen

Informatieverschaffing: IFRS 7.42D e

documentation

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Informatieverschaffing: IFRS 7.42D f

documentation

Het bedrag aan overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Activa waarop significante restricties van toepassing zijn

Informatieverschaffing: IFRS 12.13 c

documentation

Het bedrag in de geconsolideerde jaarrekening van de activa van de groep waarop significante restricties (bijvoorbeeld wettelijke, contractuele en regelgevende restricties) van toepassing zijn uit hoofde van het vermogen van de entiteit om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de activa.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen, op het moment van overdracht

Informatieverschaffing: IFRS 12.27 c

documentation

Het bedrag op het moment van overdracht van alle activa die aan gestructureerde entiteiten zijn overgedragen. [Zie: niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IAS 1.55, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 b, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.IG20 b

documentation

Het bedrag aan activa uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Activa in het kader van overgedragen herverzekering

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IAS 1.55, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 b, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.IG20 c

documentation

Het bedrag aan activa uit hoofde van herverzekeringscontracten waarin de entiteit de polishouder is.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Activa die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen in het volgende boekjaar

Informatieverschaffing: IAS 1.125 b

documentation

Het bedrag aan activa onderhevig aan veronderstellingen die een wezenlijk risico in zich dragen van materiële aanpassingen aan de bedragen van die activa in het volgende boekjaar.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen

Informatieverschaffing: IFRS 7.42D e

documentation

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit geheel blijft opnemen. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Gerelateerde verplichtingen die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid

Informatieverschaffing: IFRS 7.42D f

documentation

Het bedrag aan verplichtingen die verband houden met overgedragen financiële activa die de entiteit blijft opnemen overeenkomstig de omvang van haar aanhoudende betrokkenheid. [Zie: financiële activa]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Geassocieerde deelnemingen [member]

Informatieverschaffing: IAS 24.19 d, informatieverschaffing: IAS 27.16 b, informatieverschaffing: IAS 27.17 b, informatieverschaffing: IFRS 12.B4 d, informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.39J a, informatieverschaffing: ingangsdatum bij eerste toepassing van IFRS 9 IFRS 4.39M a

documentation

Dit lid geeft de entiteiten aan waarop de investeerder invloed van betekenis heeft.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Gewaardeerd tegen kostprijs [member]

Informatieverschaffing: IAS 40.32 A, informatieverschaffing: IAS 41.50, informatieverschaffing: IAS 41.55

documentation

Dit lid geeft waardering op basis van de kostprijs aan. De kostprijs is het bedrag van de geldmiddelen of kasequivalenten die worden betaald of de reële waarde van de andere vergoeding die wordt gegeven om een actief te verwerven op het ogenblik dat het wordt verworven of gebouwd, of, indien van toepassing, het bedrag dat werd toegewezen aan dat actief toen het overeenkomstig de specifieke vereisten van andere IFRS aanvankelijk werd opgenomen.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming met IFRS 16 binnen het reëlewaardemodel [member]

Informatieverschaffing: IAS 40.78

documentation

Dit lid geeft de waardering aan op basis van de kostprijs of IFRS 16 indien het reëlewaardemodel doorgaans wordt gebruikt door de entiteit om een activaklasse te waarderen. [Zie: gewaardeerd tegen kostprijs [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Gewaardeerd tegen reële waarde [member]

Informatieverschaffing: IAS 40.32 A, informatieverschaffing: IAS 41.50, informatieverschaffing: IFRS 13.93 a

documentation

Dit lid geeft waardering op basis van de reële waarde aan. Reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden betaald om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Toerekening van lasten volgens aard aan hun functie [axis]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.104, gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

commentaryGuidance

De elementnaam en het standaardlabel van een extensielid van deze as moeten worden afgestemd op de elementnaam en het label van een equivalente post van de IFRS-taxonomie wanneer een dergelijke post bestaat. Het enige verschil is dat de naam en de labels van extensieleden de term „member” omvatten, terwijl de naam en de labels van posten deze term niet omvatten.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Beloning voor accountants

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit.

totalLabel

Totaal beloning voor accountants

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Beloning voor accountants [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Beloning voor accountants in het kader van auditdiensten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van auditdiensten.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Beloning voor accountants in het kader van andere diensten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van diensten die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Beloning voor accountants in het kader van belastingdiensten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan vergoedingen die zijn of worden betaald aan de accountants van de entiteit in het kader van belastingdiensten.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Goedgekeurde investeringsverplichtingen waarvoor geen contract is gesloten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan investeringsverplichtingen die door de entiteit zijn goedgekeurd maar waarvoor de entiteit geen contract heeft gesloten. [Zie: investeringsverplichtingen]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Voor verkoop beschikbare financiële activa [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Gemiddeld effectief belastingtarief

Informatieverschaffing: IAS 12.81 c (ii)

documentation

De belastinglasten (-baten) gedeeld door de commerciële winst. [Zie: commerciële winst]

totalLabel

Totaal gemiddeld effectief belastingtarief

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Gemiddelde wisselkoers

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

De gemiddelde wisselkoers die door de entiteit wordt gebruikt. De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta's.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Gemiddeld aantal werknemers

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het gemiddeld aantal personeelsleden dat tijdens een periode in dienst is van de entiteit.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument

Informatieverschaffing: IFRS 7.23B b

documentation

De gemiddelde prijs van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument

Informatieverschaffing: IFRS 7.23B b

documentation

De gemiddelde rente van een afdekkingsinstrument. [Zie: afdekkingsinstrumenten [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldi op rekeningen-courant van klanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan saldi op rekeningen-courant van klanten aangehouden door de entiteit.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldi op direct opvraagbare deposito's van klanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan saldi op direct opvraagbare deposito's van klanten aangehouden door de entiteit.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldi op andere deposito's van klanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan saldi op depositorekeningen van klanten aangehouden door de entiteit en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldi op termijndeposito's van klanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan saldi op termijndeposito's van klanten aangehouden door de entiteit.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Saldi bij banken

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag aan rekeningsaldi aangehouden bij banken.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Bankacceptactiva

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als activa.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Bankacceptverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het bedrag aan bankaccepten opgenomen als verplichtingen.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bank- en soortgelijke kosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan bank- en soortgelijke kosten opgenomen door de entiteit als een last.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito's zijn

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan rekeningsaldi bij centrale banken die geen verplichte reservedeposito's zijn. [Zie: verplichte reservedeposito's bij centrale banken]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Bankleningen, niet-gedisconteerde kasstromen

Voorbeeld: IFRS 7 7.B11D, voorbeeld: IFRS 7.IG31A

documentation

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met bankleningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Aangehouden bankschuldbewijzen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan schuldbewijzen die zijn aangehouden door de entiteit en zijn uitgegeven door een bank. [Zie: aangehouden schuldbewijzen]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Andere bankovereenkomsten, geclassificeerd als kasequivalenten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Een classificatie van kasequivalenten die bankovereenkomsten vertegenwoordigen en die de entiteit niet afzonderlijk opneemt in hetzelfde overzicht of dezelfde toelichting. [Zie: kasequivalenten]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Voorschotten in rekening-courant

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag dat is opgenomen van een rekening en dat bestaande rekeningsaldi overschrijdt. Dit wordt beschouwd als een kortetermijnkredietverlening door de bank. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

negatedLabel

Voorschotten in rekening-courant

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Gewone winst (gewoon verlies) per instrument uit hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten, andere winstdelende eigenvermogensinstrumenten dan gewone aandelen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 33.A14

documentation

Gewone winst (gewoon verlies) per instrument uit hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten voor een eigenvermogensinstrument dat samen met gewone aandelen deelt in winst volgens een vooraf vastgestelde formule. [Zie: Gewone winst (gewoon verlies) per instrument, andere winstdelende eigenvermogensinstrumenten dan gewone aandelen; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Gewone winst (gewoon verlies) per instrument uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten, andere winstdelende eigenvermogensinstrumenten dan gewone aandelen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 33.A14

documentation

Gewone winst (gewoon verlies) per instrument uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten voor een eigenvermogensinstrument dat samen met gewone aandelen deelt in winst volgens een vooraf vastgestelde formule. [Zie: Gewone winst (gewoon verlies) per instrument, andere winstdelende eigenvermogensinstrumenten dan gewone aandelen; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Gewone winst (gewoon verlies) per instrument, andere winstdelende eigenvermogensinstrumenten dan gewone aandelen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 33.A14

documentation

Gewone winst (gewoon verlies) per aandeel voor een eigenvermogensinstrument dat samen met gewone aandelen deelt in winst volgens een vooraf vastgestelde formule.

totalLabel

Totaal gewone winst (gewoon verlies) per instrument, andere winstdelende eigenvermogensinstrumenten dan gewone aandelen

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Gewone winst (verlies) per aandeel

Informatieverschaffing: IAS 33.66, informatieverschaffing: IAS 33.67

documentation

Het bedrag van de winst (het verlies) dat aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij kan worden toegerekend (de teller) gedeeld door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen (de noemer) gedurende de periode.

commentaryGuidance

De gerapporteerde waarde moet tweemaal worden getagd, zowel met dit element als met het element „Verwaterde winst (verwaterd verlies) per aandeel” wanneer: a) de gewone en de verwaterde winst per aandeel gelijk zijn; en b) een entiteit het vereiste van tweeledige presentatie van alinea 67 van IAS 33 op één post uitvoert.

totalLabel

Totaal gewone winst (gewoon verlies) per aandeel

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IAS 33.66, informatieverschaffing: IAS 33.67

documentation

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

commentaryGuidance

De gerapporteerde waarde moet tweemaal worden getagd, zowel met dit element als met het element „Verwaterde winst (verwaterd verlies) per aandeel uit hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten” wanneer: a) de gewone en de verwaterde winst per aandeel gelijk zijn; en b) een entiteit het vereiste van tweeledige presentatie van alinea 67 van IAS 33 op één post uitvoert.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Informatieverschaffing: IAS 33.67, informatieverschaffing: IFRS 14.26

documentation

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]]

commentaryGuidance

De gerapporteerde waarde moet tweemaal worden getagd, zowel met dit element als met het element „Verwaterde winst (verwaterd verlies) per aandeel uit hoofde van voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting” wanneer: a) de gewone en de verwaterde winst per aandeel gelijk zijn; en b) een entiteit het vereiste van tweeledige presentatie van alinea 67 van IAS 33 op één post uitvoert.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IAS 33.67, informatieverschaffing: IAS 33.68

documentation

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

commentaryGuidance

De gerapporteerde waarde moet tweemaal worden getagd, zowel met dit element als met het element „Verwaterde winst (verwaterd verlies) per aandeel uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten” wanneer: a) de gewone en de verwaterde winst per aandeel gelijk zijn; en b) een entiteit het vereiste van tweeledige presentatie van alinea 67 van IAS 33 op één post uitvoert.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Informatieverschaffing: IAS 33.67, informatieverschaffing: IFRS 14.26

documentation

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting; beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]]

commentaryGuidance

De gerapporteerde waarde moet tweemaal worden getagd, zowel met dit element als met het element „Verwaterde winst (verwaterd verlies) per aandeel uit hoofde van beëindigde bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting” wanneer: a) de gewone en de verwaterde winst per aandeel gelijk zijn; en b) een entiteit het vereiste van tweeledige presentatie van alinea 67 van IAS 33 op één post uitvoert.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Gewone winst (verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting

Informatieverschaffing: IAS 33.67, informatieverschaffing: IFRS 14.26

documentation

Gewone winst (verlies) per aandeel die de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en de nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting omvatten. [Zie: gewone winst (verlies) per aandeel; nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering die verband houdt met winst of verlies en nettomutatie van de gerelateerde uitgestelde belasting]

commentaryGuidance

De gerapporteerde waarde moet tweemaal worden getagd, zowel met dit element als met het element „Verwaterde winst (verwaterd verlies) per aandeel, met inbegrip van de nettomutatie van uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering en nettomutatie van gerelateerde uitgestelde belasting” wanneer: a) de gewone en de verwaterde winst per aandeel gelijk zijn; en b) een entiteit het vereiste van tweeledige presentatie van alinea 67 van IAS 33 op één post uitvoert.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Gewone winst per aandeel [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen

Informatieverschaffing: IFRS 8.33 a

documentation

De beschrijving van de basis waarop opbrengsten uit de verkoop aan externe klanten worden toegerekend aan individuele landen. [Zie: opbrengsten]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Vruchtdragende biologische activa [member]

Voorbeeld: IAS 41.43

documentation

Dit lid geeft vruchtdragende biologische activa aan. Vruchtdragende biologische activa zijn biologische activa die geen verbruikbare biologische activa zijn. [Zie: biologische activa; verbruikbare biologische activa [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Vruchtdragende planten

Voorbeeld: IAS 16.37 i

documentation

Het bedrag aan materiële vaste activa die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Vruchtdragende planten [member]

Voorbeeld: IAS 16.37 i

documentation

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die vruchtdragende planten vertegenwoordigen. Een vruchtdragende plant is een levende plant a) die wordt gebruikt bij de productie of levering van agrarische producten; b) waarvan wordt verwacht dat zij in meer dan één periode producten voortbrengt; en c) waarvoor er een zeer kleine kans bestaat dat zij als agrarisch product wordt verkocht, met uitzondering van incidentele verkopen als afval. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Betaalde of te betalen uitkeringen

Informatieverschaffing: IAS 26.35 b (v)

documentation

Het bedrag aan betaalde of te betalen uitkeringen voor pensioenregelingen.

negatedLabel

Betaalde of te betalen uitkeringen

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor opgenomen vorderingen

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 h (iii)

documentation

De beste schatting op de overnamedatum van contractuele kasstromen die naar verwachting niet zullen worden geïnd voor vorderingen verworven in bedrijfscombinaties. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biologische activa

Informatieverschaffing: IAS 1.54 f, voorbeeld: IAS 41.43, informatieverschaffing: IAS 41.50

documentation

Het bedrag aan levende dieren of planten opgenomen als activa.

periodStartLabel

Biologische activa aan het begin van de periode

periodEndLabel

Biologische activa aan het einde van de periode

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biologische activa, ouderdom [member]

Voorbeeld: IAS 41.43

documentation

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst volgens ouderdom, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa volgens ouderdom” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biologische activa [axis]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.50

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biologische activa volgens ouderdom [axis]

Voorbeeld: IAS 41.43

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biologische activa per groep [axis]

Informatieverschaffing: IAS 41.41

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biologische activa per type [axis]

Voorbeeld: IAS 41.43

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biologische activa, groep [member]

Informatieverschaffing: IAS 41.41

documentation

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per groep, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa per groep” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biologische activa [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 41.50

documentation

Dit lid geeft levende dieren of planten aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt.

Informatieverschaffing: IAS 41.49 a

documentation

Het bedrag aan biologische activa die als zekerheid voor verplichtingen zijn verstrekt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biologische activa, type [member]

Voorbeeld: IAS 41.43

documentation

Dit lid geeft alle biologische activa, opgesplitst per type, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Biologische activa per type” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt

Informatieverschaffing: IAS 41.49 a

documentation

Het bedrag aan biologische activa waarvan het eigendomsrecht is beperkt. [Zie: biologische activa]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Uitgegeven obligaties

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan door de entiteit uitgegeven obligaties.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Uitgegeven obligaties, niet-gedisconteerde kasstromen

Voorbeeld: IFRS 7 7.B11D, voorbeeld: IFRS 7.IG31A

documentation

Het bedrag aan contractuele niet-gedisconteerde kasstromen die verband houden met uitgegeven obligaties. [Zie: uitgegeven obligaties]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Financieringskosten [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Geactiveerde financieringskosten

Informatieverschaffing: IAS 23.26 a

documentation

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief en die een onderdeel van de kostprijs van dat actief vormen.

commentaryGuidance

Voor dit element moet normaal gesproken een positieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Mogelijk moet een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd indien dit element wordt gebruikt met de members waarnaar wordt verwezen. [Zie: geaccumuleerde afschrijving [member]; geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]; geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]; samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]; gevolgen van het actiefplafond [member]; gevolgen van de overgang naar IFRS [member]; eliminatie van bedragen uit transacties met andere segmenten [member]; financiële prognose van instromen (uitstromen) van kasmiddelen voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; financiële prognose van winst (verlies) voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS [member]; stijging (daling) als gevolg van correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van de afwijking van een IFRS-vereiste [member]; stijging (daling) als gevolg van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; materiële restposten [member]; fondsbeleggingen [member]; contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [member]; opnieuw aangewezen bedrag [member]; aandeel van de herverzekeraar in het bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten [member]; gevolgen van risicodiversificatie [member]; ingekochte eigen aandelen [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Gemaakte financieringskosten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen.

commentaryGuidance

Voor dit element moet normaal gesproken een positieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Mogelijk moet een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd indien dit element wordt gebruikt met de members waarnaar wordt verwezen. [Zie: geaccumuleerde afschrijving [member]; geaccumuleerde afschrijving en bijzondere waardevermindering [member]; geaccumuleerde bijzondere waardevermindering [member]; samengevoegde aanpassing aan de boekwaarden gerapporteerd overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP [member]; gevolgen van het actiefplafond [member]; gevolgen van de overgang naar IFRS [member]; eliminatie van bedragen uit transacties met andere segmenten [member]; financiële prognose van instromen (uitstromen) van kasmiddelen voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; financiële prognose van winst (verlies) voor kasstroomgenererende eenheid, waarderingsinput [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving en correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving vereist door de IFRS [member]; stijging (daling) als gevolg van correcties van fouten in voorgaande perioden [member]; stijging (daling) als gevolg van de afwijking van een IFRS-vereiste [member]; stijging (daling) als gevolg van vrijwillige wijzigingen in de grondslag voor financiële verslaggeving [member]; materiële restposten [member]; fondsbeleggingen [member]; contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten [member]; opnieuw aangewezen bedrag [member]; aandeel van de herverzekeraar in het bedrag dat voortvloeit uit verzekeringscontracten [member]; gevolgen van risicodiversificatie [member]; ingekochte eigen aandelen [member]]

totalLabel

Totaal gemaakte financieringskosten

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Financieringskosten opgenomen als last

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen en die zijn opgenomen als een last.

ifrs-full

Leningen

X instant, credit

label

Leningen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het bedrag aan uitstaande middelen die de entiteit verplicht moet terugbetalen.

totalLabel

Totaal opgenomen leningen

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Leningen [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Leningen, aanpassing aan rentebasis

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

De aanpassing aan de basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Leningen per naam [axis]

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Leningen per naam [member]

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

Dit lid geeft alle leningen, opgesplitst per naam, aan. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Leningen per naam” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Leningen, per type [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Leningen, rente

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

De rente op leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Leningen, rentebasis

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

De basis (referentiebedrag) die wordt gebruikt voor de berekening van de rente op leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Leningen, vervaldatum

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

De vervaldatum van leningen. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Leningen, oorspronkelijke valuta

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

De valuta waarin de leningen zijn uitgedrukt. [Zie: leningen]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Leningen opgenomen op de overnamedatum

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 3.B64 i

documentation

Het bedrag opgenomen op de overnamedatum voor leningen die zijn overgenomen in een bedrijfscombinatie. [Zie: leningen; bedrijfscombinaties [member]]

negatedLabel

Leningen opgenomen op de overnamedatum

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Ondergrens van een bereik [member]

Voorbeeld: IFRS 7 13.B6, voorbeeld: IFRS 13.IE63, informatieverschaffing: IFRS 14.33 b, informatieverschaffing: ingangsdatum 1.1.2023 IFRS 17.120, informatieverschaffing: IFRS 2.45 d, gebruikelijke werkwijze: IFRS 7.7

documentation

Dit lid geeft de ondergrens van een bereik aan.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Merknamen

Voorbeeld: IAS 38.119 a

documentation

Het bedrag aan immateriële activa die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Merknamen [member]

Voorbeeld: IAS 38.119 a

documentation

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die rechten vertegenwoordigen voor een groep van complementaire activa zoals een handelsmerk (of dienstverleningsmerk) en zijn aanverwante handelsnaam, formules, recepten en technologische deskundigheid. [Zie: andere immateriële activa dan goodwill]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Omroeprechten [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 38.119

documentation

Dit lid geeft omroeprechten aan.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Provisiekosten als lasten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan lasten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend aan de entiteit.

negatedLabel

Provisiekosten als lasten

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Provisiekosten als baten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan baten opgenomen voor provisiekosten die worden aangerekend door de entiteit.

ifrs-full

Gebouwen

X instant, debit

label

Gebouwen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 16.37

documentation

Het bedrag aan materiële vaste activa die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Gebouwen [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 16.37

documentation

Dit lid geeft een klasse van materiële vaste activa aan die af te schrijven gebouwen en soortgelijke structuren voor gebruik bij bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen. [Zie: materiële vaste activa]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Bedrijfscombinaties [member]

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Bedrijfscombinaties [member]

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64

documentation

Dit lid geeft transacties of andere gebeurtenissen aan in het kader waarvan een overnemende partij zeggenschap verkrijgt over een of meerdere bedrijven. Transacties die ook wel „echte fusies” of „fusies van gelijken” worden genoemd, zijn ook bedrijfscombinaties zoals die term in IFRS 3 wordt gebruikt.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Intrekking van ingekochte eigen aandelen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.106 d

documentation

Het bedrag aan ingekochte eigen aandelen die tijdens de periode zijn ingetrokken. [Zie: ingekochte eigen aandelen]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Investeringsverplichtingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.112 c

documentation

Het bedrag aan toekomstige investeringsuitgaven waartoe de entiteit zich heeft verbonden.

totalLabel

Totaal contractuele investeringsverplichtingen

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Investeringsverplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Activeringspercentage, waarderingsinput [member]

Voorbeeld: IFRS 13.93 d, voorbeeld: IFRS 13.IE63

documentation

Dit lid geeft het activeringspercentage aan dat wordt gehanteerd als waarderingsinput.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Activeringspercentage van financieringskosten die in aanmerking komen voor activering

Informatieverschaffing: IAS 23.26 b

documentation

De gewogen gemiddelde rente en andere kosten die een entiteit maakt in verband met het lenen van middelen die van toepassing zijn op de leningen van de entiteit die uitstaan tijdens de periode, met uitsluiting van leningen die specifiek zijn aangegaan met het oog op de verwerving van een in aanmerking komend actief. [Zie: gewogen gemiddelde [member]; leningen]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Geactiveerde ontwikkelingsuitgaven [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 38.119

documentation

Dit lid geeft een klasse van immateriële activa aan die voortvloeien uit ontwikkelingsuitgaven geactiveerd voorafgaand aan het begin van commerciële productie of gebruik. Een immaterieel actief moet slechts worden opgenomen als de entiteit alle onderstaande punten kan aantonen: a) de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; b) haar intentie om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of te verkopen; c) haar vermogen om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; d) hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere kan de entiteit aantonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel actief zelf of, als het intern wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel actief; e) de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; en f) het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling, betrouwbaar te waarderen.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Terugbetalingsreserve

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Een eigen-vermogenscomponent die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Terugbetalingsreserve [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.108

documentation

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die de reserve voor de terugbetaling van de eigen aandelen van de entiteit vertegenwoordigt.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitaalvereisten [axis]

Informatieverschaffing: IAS 1.136

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitaalvereisten [member]

Informatieverschaffing: IAS 1.136

documentation

Dit lid geeft de kapitaalvereisten aan waaraan de entiteit is onderworpen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Kapitaalvereisten” indien er geen ander lid wordt gebruikt.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitaalreserve

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Een eigen-vermogenscomponent die de kapitaalreserves vertegenwoordigt.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitaalreserve [member]

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.108

documentation

Dit lid geeft een eigen-vermogenscomponent aan die kapitaalreserves vertegenwoordigt.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardevermindering en brutoboekwaarde [axis]

Informatieverschaffing: IAS 16.73 d, informatieverschaffing: IAS 16.73 e informatieverschaffing: IAS 38.118 c, informatieverschaffing: IAS 38.118 e informatieverschaffing: IAS 40.76, informatieverschaffing: IAS 40.79 c, informatieverschaffing: IAS 40.79 d, informatieverschaffing: IAS 41.50, informatieverschaffing: IAS 41.54 f, informatieverschaffing: IFRS 3.B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7.35H, informatieverschaffing: IFRS 7.35I, gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.37 b, gebruikelijke werkwijze: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Boekwaarde [member]

Informatieverschaffing: IAS 16.73 e informatieverschaffing: IAS 38.118 e informatieverschaffing: IAS 40.76, informatieverschaffing: IAS 40.79 d, informatieverschaffing: IAS 41.50, informatieverschaffing: IFRS 3.B67 d, informatieverschaffing: IFRS 7.35H, informatieverschaffing: IFRS 7 7.35I, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.37 b, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 7.IG29 a

documentation

Dit lid geeft het bedrag aan waarvoor een actief is opgenomen in het overzicht van de financiële positie (na aftrek van eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen). Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Boekwaarde, geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en brutoboekwaarde” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: afschrijvingskosten; bijzonderewaardeverminderingsverlies]

ifrs-full

Geldmiddelen

X instant, debit

label

Geldmiddelen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito’s. [Zie: contanten]

totalLabel

Totaal geldmiddelen

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Geldmiddelen [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.17

documentation

De kasinstroom uit hoofde van vooruitbetalingen in contanten en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Voorbeeld: IAS 7.16 e

documentation

Het bedrag aan vooruitbetalingen in contanten en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling) geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

negatedTerseLabel

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan andere partijen

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Vooruitbetalingen in contanten en leningen aan verbonden partijen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.16

documentation

De kasuitstroom voor leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken

Gebruikelijke werkwijze: IAS 1.55

documentation

Het bedrag aan geldmiddelen en rekeningsaldi bij centrale banken.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten

Informatieverschaffing: IAS 1.54 i, informatieverschaffing: IAS 7.45, informatieverschaffing: IFRS 12.B13 a

documentation

Het bedrag aan contanten en direct opvraagbare deposito's, samen met kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen. [Zie: geldmiddelen; kasequivalenten]

totalLabel

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

periodStartLabel

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

periodEndLabel

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Geldmiddelen en kasequivalenten [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten, bedrag toegekend aan reële waarde van fondsbeleggingen

Voorbeeld: IAS 19.142 a

documentation

Het bedrag dat geldmiddelen en kasequivalenten bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten die zijn geclassificeerd als een deel van een groep activa die wordt afgestoten en is aangehouden voor verkoop. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; groepen activa die worden afgestoten en die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep

Informatieverschaffing: IAS 7.48

documentation

Het bedrag aan significante saldi van geldmiddelen en kasequivalenten die door de entiteit worden aangehouden maar niet beschikbaar zijn voor gebruik door de groep. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het kasstroomoverzicht indien verschillend van het bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten in het overzicht van de financiële positie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten]

totalLabel

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Geldmiddelen en kasequivalenten indien verschillend van het overzicht van de financiële positie [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of bedrijven waarover de zeggenschap wordt verworven of afgestoten

Informatieverschaffing: IAS 7.40 c

documentation

Het bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten in dochterondernemingen of andere bedrijven waarover de zeggenschap wordt verkregen of verloren. [Zie: dochterondernemingen [member]; geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Geldmiddelen en kasequivalenten, percentage bijgedragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 19.142 a

documentation

Het percentage dat geldmiddelen en kasequivalenten bijdragen aan de reële waarde van fondsbeleggingen in het kader van toegezegdpensioenregelingen. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; fondsbeleggingen, gewaardeerd tegen reële waarde; toegezegdpensioenregelingen [member]] [Vgl.: Geldmiddelen en kasequivalenten, bedrag toegekend aan reële waarde van fondsbeleggingen]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen op overnamedatum

Gebruikelijke werkwijze: IFRS 3.B64 i

documentation

Het bedrag opgenomen op de opnamedatum voor geldmiddelen en kasequivalenten die zijn verworven in een bedrijfscombinatie. [Zie: geldmiddelen en kasequivalenten; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Verstrekte zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

Voorbeeld: IFRS 7.13C d (ii), voorbeeld: IFRS 7.IG40D

documentation

Het bedrag aan verstrekte zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële verplichtingen. [Zie: financiële verplichtingen]

negatedLabel

Verstrekte zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst, niet gesaldeerd met financiële verplichtingen

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Ontvangen zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen, niet gesaldeerd met financiële activa

Voorbeeld: IFRS 7.13C d (ii), voorbeeld: IFRS 7.IG40D

documentation

Het bedrag aan ontvangen zekerheden in de vorm van contanten dat valt onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen en dat niet is gesaldeerd met financiële activa. [Zie: financiële activa]

negatedLabel

Ontvangen zekerheden in de vorm van contanten die vallen onder een afdwingbare „master netting”-overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst vallen, niet gesaldeerd met financiële activa

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Kasequivalenten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag aan kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen.

totalLabel

Totaal kasequivalenten

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Kasequivalenten [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Kasstroomafdekking [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Kasstroomafdekking [member]

Informatieverschaffing: IAS 39.86 b, informatieverschaffing: IFRS 7.24A, informatieverschaffing: IFRS 7.24B, informatieverschaffing: IFRS 7.24C

documentation

Dit lid geeft afdekkingen aan van de mogelijke variabiliteit van kasstromen die a) zijn toe te rekenen aan een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting (zoals een aantal of alle toekomstige rentebetalingen op een schuld met een variabele rente) of een zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transactie; en b) invloed zouden kunnen hebben op de winst of het verlies. [Zie: afdekkingen [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Kasstromen van voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Informatieverschaffing: IAS 7.39

documentation

De samengevoegde kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

terseLabel

Kasstromen die voortvloeien uit het verliezen van zeggenschap over andere bedrijven

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.16

documentation

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten. [Zie: aan restricties onderhevige geldmiddelen en kasequivalenten]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) een daling (stijging) van kortlopende deposito's en investeringen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.16

documentation

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een daling (stijging) van kortlopende deposito's en investeringen.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 6.24 b

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen, geclassificeerd als operationele activiteiten

Informatieverschaffing: IFRS 6.24 b

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) het opsporen van minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke uitputbare hulpbronnen, nadat de entiteit wettelijke rechten heeft verkregen om in een bepaald gebied exploitatieactiviteiten te verrichten, evenals het bepalen van de technische uitvoerbaarheid en economische levensvatbaarheid van de winning van de minerale hulpbron, geclassificeerd als operationele activiteiten.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten

Informatieverschaffing: IAS 7.10, informatieverschaffing: IAS 7.50 d

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten die activiteiten zijn die leiden tot wijzigingen in de grootte en de samenstelling van het gestort kapitaal en het vreemd vermogen van de entiteit.

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 5.33 c

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 5.33 c

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten]

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) financieringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijging (daling) van kortlopende leningen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.17

documentation

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van een stijging (daling) van kortlopende leningen. [Zie: kortlopende leningen]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) stijgingen van bedrijfscapaciteit

Voorbeeld: IAS 7.50 c

documentation

Het samengevoegde bedrag van kasstromen die stijgingen vertegenwoordigen van de capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten

Informatieverschaffing: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) verzekeringscontracten. [Zie: types verzekeringscontracten [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten

Informatieverschaffing: IAS 7.10, informatieverschaffing: IAS 7.50 d

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten die de verwerving en vervreemding zijn van vaste activa en andere investeringen die niet in kasequivalenten zijn vervat.

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 5.33 c

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 5.33 c

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten]

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) investeringsactiviteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) handhaving van bedrijfscapaciteit

Voorbeeld: IAS 7.50 c

documentation

Het samengevoegde bedrag aan kasstromen die zijn vereist voor de handhaving van de actuele capaciteit van de entiteit om operationele activiteiten uit te voeren (bijv. gemeten per gepresteerde eenheid per dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten

Informatieverschaffing: IAS 7.10, informatieverschaffing: IAS 7.50 d

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten die de voornaamste activiteiten van een entiteit zijn die opbrengsten genereren, evenals andere activiteiten die geen investerings- of financieringsactiviteiten zijn. [Zie: opbrengsten]

commentaryGuidance

Voor dit element kan een positieve of een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Zie het standaardelementlabel om het juiste teken te bepalen. Gebruik een negatieve waarde voor termen tussen haakjes.

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 5.33 c

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten. [Zie: voortgezette bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

commentaryGuidance

Voor dit element kan een positieve of een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Zie het standaardelementlabel om het juiste teken te bepalen. Gebruik een negatieve waarde voor termen tussen haakjes.

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, voortgezette bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

Informatieverschaffing: IFRS 5.33 c

documentation

De kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten van de entiteit, met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten. [Zie: beëindigde bedrijfsactiviteiten [member]; kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten]

commentaryGuidance

Voor dit element kan een positieve of een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Zie het standaardelementlabel om het juiste teken te bepalen. Gebruik een negatieve waarde voor termen tussen haakjes.

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) operationele activiteiten, beëindigde bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

Voorbeeld: IAS 7 - A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, voorbeeld: IAS 7.20

documentation

De geldmiddelen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten van de entiteit.

commentaryGuidance

Voor dit element kan een positieve of een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Zie het standaardelementlabel om het juiste teken te bepalen. Gebruik een negatieve waarde voor termen tussen haakjes.

netLabel

Nettokasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Kasstromen uit hoofde van (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen van het werkkapitaal

Voorbeeld: IAS 7 - A Kasstroomoverzicht voor een entiteit die geen financiële instelling is, gebruikelijke werkwijze: IAS 7.20

documentation

De kasinstroom (-uitstroom) uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit vóór wijzigingen van het werkkapitaal.

commentaryGuidance

Voor dit element kan een positieve of een negatieve XBRL-waarde worden ingevoerd. Zie het standaardelementlabel om het juiste teken te bepalen. Gebruik een negatieve waarde voor termen tussen haakjes.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Kasstromen gebruikt in exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.16

documentation

De kasuitstroom voor exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Informatieverschaffing: IAS 7.39

documentation

De samengevoegde kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven, geclassificeerd als investeringsactiviteiten. [Zie: dochterondernemingen [member]]

negatedTerseLabel

Kasstromen gebruikt bij het verkrijgen van zeggenschap over andere bedrijven

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Contanten

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.45

documentation

Het bedrag aan contanten aangehouden door de entiteit. Dit omvat geen direct opvraagbare deposito's.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten

Informatieverschaffing: IFRS 16.53 g

documentation

De kasuitstroom die voortvloeit uit leaseovereenkomsten.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Betaalde geldmiddelen, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

Voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.37 e, voorbeeld: vervaldatum 1.1.2023 IFRS 4.IG37 c

documentation

De daling van verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten die voortvloeien uit betaalde geldmiddelen. [Zie: verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten]

negatedLabel

Betaalde geldmiddelen, verplichtingen uit hoofde van uitgegeven verzekeringscontracten en herverzekeringscontracten

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Voorbeeld: IAS 7.16 g

documentation

De kasuitstroom voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de betalingen zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

negatedTerseLabel

Contante betalingen voor futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Contante ontvangsten uit futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Voorbeeld: IAS 7.16 h

documentation

De kasinstroom uit hoofde van futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten, tenzij de contracten voor handelsdoeleinden worden aangehouden of de ontvangsten zijn geclassificeerd als financieringsactiviteiten.

terseLabel

Contante ontvangsten uit futurescontracten, termijncontracten, optiecontracten en swapcontracten

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden, geclassificeerd als investeringsactiviteiten

Voorbeeld: IAS 7.16 f

documentation

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan derden (met uitsluiting van vooruitbetalingen en leningen van een financiële instelling), geclassificeerd als investeringsactiviteiten.

terseLabel

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan andere partijen

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Contante ontvangsten uit de terugbetaling van vooruitbetalingen en leningen aan verbonden partijen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.16

documentation

De kasinstroom uit hoofde van de terugbetaling aan de entiteit van leningen en vooruitbetalingen aan verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Contante terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen

Gebruikelijke werkwijze: IAS 7.17

documentation

De kasuitstroom voor terugbetalingen van vooruitbetalingen en leningen van verbonden partijen. [Zie: verbonden partijen [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Overgedragen geldmiddelen

Informatieverschaffing: IFRS 3.B64 f (i)

documentation

De reële waarde op de overnamedatum van de overgedragen geldmiddelen als vergoeding in een bedrijfscombinatie. [Zie: bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [axis]

Informatieverschaffing: IFRS 15.128 a

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen [member]

Informatieverschaffing: IFRS 15.128 a

documentation

Dit lid geeft alle categorieën van activa aan die zijn opgenomen uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen. Dit vertegenwoordigt tevens de standaardwaarde voor de as „Opgenomen categorieën van activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen” indien er geen ander lid wordt gebruikt. [Zie: opgenomen activa uit hoofde van de kosten om een contract met klanten te verkrijgen of te vervullen]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Categorieën van vlottende financiële activa [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Categorieën van kortlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Categorieën van financiële activa [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Categorieën van financiële activa [axis]

Informatieverschaffing: IFRS 7.8

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Categorieën van financiële verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Categorieën van financiële verplichtingen [axis]

Informatieverschaffing: IFRS 7.8

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Categorieën van vaste financiële activa [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Categorieën van langlopende financiële verplichtingen [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Categorieën van verbonden partijen [axis]

Informatieverschaffing: IAS 24.19

documentation

De as van een tabel definieert de relatie tussen de leden in de tabel en de posten of concepten die de tabel vervolledigen.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Stijging (daling) van het bedrag dat is opgenomen voor een uitgestelde belastingvordering vóór overname

Informatieverschaffing: IAS 12.81 j

documentation

De stijging (daling) van een uitgestelde belastingvordering van de overnemende partij vóór overname als gevolg van een bedrijfscombinatie die de waarschijnlijkheid dat de vordering door de overnemende partij wordt gerealiseerd, verandert. [Zie: uitgestelde belastingvorderingen; bedrijfscombinaties [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Waardeverandering van valutabasisspreads [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Waardeverandering van de termijnelementen van termijncontracten [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Waardeverandering van tijdswaarde van opties [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Veranderingen van het samengevoegde verschil dat nog in winst of verlies moet worden opgenomen tussen reële waarde bij eerste opname en transactieprijs [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Veranderingen van de voorziening voor kredietverliezen van financiële activa [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Wijzigingen in activa voor met de acquisitie van verzekeringen verband houdende kasstromen [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Stijging (daling) van biologische activa

Informatieverschaffing: IAS 41.50

documentation

De stijging (daling) van biologische activa. [Zie: biologische activa]

totalLabel

Totaal stijging (daling) van biologische activa

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Veranderingen in biologische activa [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Veranderingen in voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in een bedrijfscombinatie [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Veranderingen in uitgestelde acquisitiekosten die voortvloeien uit verzekeringscontracten [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Veranderingen in uitgestelde belastingverplichting (-vordering) [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Stijging (daling) van eigen vermogen

Informatieverschaffing: IAS 1.106 d