EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2382-20171220

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie van 14 december 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/2017-12-20

02017R2382 — NL — 20.12.2017 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2382 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2017

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 340 van 20.12.2017, blz. 6)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 033, 7.2.2018, blz.  5 (2017/2382)
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2382 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2017

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Toepassingsgebied

1.  Deze verordening is van toepassing op beleggingsondernemingen en marktexploitanten die een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) exploiteren.

2.  Deze verordening is ook van toepassing op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU vergunning is verleend, en die een of meer beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU en gebruik willen maken van verbonden agenten in het kader van een van de volgende rechten:

a) het vrij verlenen of verrichten van beleggingsdiensten of -activiteiten overeenkomstig artikel 34, lid 5, van Richtlijn 2014/65/EU;

b) het recht van vestiging overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU.

Artikel 2

Algemene vereisten

1.  Kennisgevingen of mededelingen uit hoofde van deze verordening worden opgesteld in een officiële taal van de Unie die door zowel de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst wordt aanvaard.

Ze worden toegezonden op papier of, wanneer de betrokken bevoegde autoriteit dit aanvaardt, langs elektronische weg.

2.  De bevoegde autoriteiten maken de informatie over de aanvaarde taal/talen en de wijze van indiening, inclusief de contactgegevens voor paspoortkennisgevingen, openbaar.

Artikel 3

Indiening van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten

1.  Beleggingsondernemingen dienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten in overeenkomstig artikel 34, lid 2 of 5, van Richtlijn 2014/65/EU, aan de hand van het formulier in bijlage I.

2.  Beleggingsondernemingen dienen voor elke lidstaat waarin zij voornemens zijn activiteiten uit te oefenen, een afzonderlijke paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten overeenkomstig lid 1 in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst.

3.  Beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstellingen die beleggingsdiensten of -activiteiten willen verlenen of verrichten via een in de lidstaat van herkomst gevestigde verbonden agent, dienen een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, waarbij zij alleen de delen van het formulier in bijlage I invullen die relevant zijn voor de verbonden agent.

Artikel 4

Beoordeling van de volledigheid en de juistheid van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten

1.  Bij ontvangst van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten overeenkomstig artikel 3 beoordeelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie.

2.  Wanneer de verstrekte informatie onvolledig of onjuist wordt bevonden, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling daarvan onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft aan in welk specifiek opzicht de informatie onvolledig of onjuist werd bevonden.

3.  De in artikel 34, lid 3, en artikel 34, lid 5, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde periode van een maand gaat in na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten die informatie bevat die volledig en juist werd bevonden.

Artikel 5

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 3 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage II, samen met een kopie van de kennisgeving.

2.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan.

Artikel 6

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten

1.  Beleggingsondernemingen en in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstellingen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten, aan de hand van het formulier in bijlage I.

2.  Met het oog op de kennisgeving overeenkomstig het eerste lid vult de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling alleen de delen van het formulier in bijlage I in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten.

3.  Met het oog op de kennisgeving van wijzigingen betreffende de verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling een lijst op van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die zij op het tijdstip van de kennisgeving verstrekt, of die zij in de toekomst voornemens is te verstrekken.

Artikel 7

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten

1.  Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 6 stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage III, samen met een kopie van de kennisgeving overeenkomstig artikel 6.

2.  Ingeval de vergunning van een beleggingsonderneming of kredietinstelling wordt ingetrokken of geannuleerd, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst daarvan in kennis, aan de hand van het formulier in bijlage III.

Artikel 8

Indiening van een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

Beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een MTF of een OTF exploiteren en die op het grondgebied van een andere lidstaat van ontvangst passende voorzieningen willen treffen om de toegang tot die systemen en de handel daarop voor in die lidstaat gevestigde gebruikers, leden of deelnemers op afstand te vergemakkelijken, stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van de contactgegevens van de lidstaat van ontvangst waarin zij dergelijke regelingen willen treffen, aan de hand van het formulier in bijlage IV.

Artikel 9

Mededeling betreffende een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 8 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage V, samen met een kopie van de kennisgeving.

2.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan.

Artikel 10

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

1.  In het geval van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken, stelt de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst hiervan in kennis, aan de hand van het formulier in bijlage IV.

2.  Met het oog op de kennisgeving overeenkomstig lid 1 vult de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, alleen de delen van het formulier in bijlage IV in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken.

Artikel 11

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 10, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage III, samen met een kopie van de kennisgeving.

Artikel 12

Indiening van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor

Beleggingsondernemingen die een bijkantoor willen vestigen op het grondgebied van een andere lidstaat, verstrekken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de op grond van artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU vereiste informatie, aan de hand van het formulier in bijlage VI.

Artikel 13

Indiening van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent

1.  Beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstellingen die gebruik willen maken van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent, verstrekken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de op grond van artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU vereiste informatie, aan de hand van het formulier in bijlage VII.

2.  Wanneer beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstellingen gebruik willen maken van meer dan één verbonden agent in een andere lidstaat, vullen zij voor elke verbonden agent waarvan zij gebruik willen maken, een afzonderlijke kennisgeving in.

3.  Beleggingsondernemingen die een bijkantoor willen vestigen dat gebruik wil maken van verbonden agenten, dienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst voor elke verbonden agent een afzonderlijke paspoortkennisgeving voor een verbonden agent in, aan de hand van het formulier in bijlage VII.

Artikel 14

Beoordeling van de volledigheid en de juistheid van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor of van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent

1.  Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 12 of 13 beoordeelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie.

2.  Wanneer de verstrekte informatie onvolledig of onjuist wordt bevonden, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling daarvan onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft aan in welk specifiek opzicht de informatie onvolledig of onjuist is bevonden.

3.  De in artikel 35, lid 3, en artikel 35, lid 7, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde periode van drie maanden gaat in na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor of van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent die volledig en juist bevonden informatie bevat.

Artikel 15

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen drie maanden na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor overeenkomstig artikel 12 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage VIII, samen met een kopie van de kennisgeving.

2.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan.

3.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst bevestigt de ontvangst van de kennisgeving zowel aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als aan de beleggingsonderneming.

Artikel 16

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen drie maanden na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent overeenkomstig artikel 13 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage IX, samen met een kopie van de kennisgeving.

2.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de kredietinstelling onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde kennisgeving, alsook van de datum daarvan.

3.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst bevestigt de ontvangst van de kennisgeving zowel aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als aan de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling.

4.  De verbonden agent begint niet met de voorgenomen beleggingsdiensten of -activiteiten voordat hij is ingeschreven in het openbaar register van de lidstaat waarin hij is gevestigd, overeenkomstig artikel 29, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU.

5.  De verbonden agent begint niet met de voorgenomen beleggingsdiensten of -activiteiten voordat hij de mededeling van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst heeft ontvangen.

6.  Wanneer geen dergelijke mededeling plaatsvindt, kan de verbonden agent twee maanden na de in lid 2 bedoelde datum van de mededeling door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst beginnen met de voorgenomen beleggingsdiensten en -activiteiten.

Artikel 17

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor

1.  In het geval van een wijziging van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor dient de beleggingsonderneming bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een kennisgeving in aan de hand van het formulier in bijlage VI.

De beleggingsonderneming of kredietinstelling vult alleen de delen van het formulier in bijlage VI in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor een bijkantoor.

2.  Wanneer beleggingsondernemingen of kredietinstellingen wijzigingen willen aanbrengen in de via verbonden agenten verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten, delen zij, aan de hand van het formulier in bijlage VI, een lijst mee van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die zij op het tijdstip van die kennisgeving via verbonden agenten verstrekken, of die zij in de toekomst voornemens zijn via verbonden agenten te verstrekken.

3.  Wijzigingen van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor in verband met de beëindiging van de bedrijfsuitoefening van het bijkantoor worden meegedeeld aan de hand van het formulier in bijlage X.

Artikel 18

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent

1.  In het geval van een wijziging van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst hiervan in kennis aan de hand van het formulier in bijlage VII.

De beleggingsonderneming of kredietinstelling vult alleen de delen van het formulier in bijlage VII in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent.

2.  Wanneer de beleggingsonderneming voornemens is wijzigingen aan te brengen in de beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten waarop de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent betrekking heeft, deelt zij, aan de hand van het formulier in bijlage VI, een lijst mee van alle beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten die zij op het tijdstip van de kennisgeving via de verbonden agent verstrekt, of die zij in de toekomst voornemens is te verstrekken.

3.  Wijzigingen van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent in verband met de beëindiging van de gebruikmaking van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent worden meegedeeld aan de hand van het formulier in bijlage X.

Artikel 19

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor

1.  Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 17, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XI, samen met een kopie van de kennisgeving.

2.  Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 17, lid 3, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XIII, samen met een kopie van de kennisgeving.

Artikel 20

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent

1.  Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 18, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XII, samen met een kopie van de kennisgeving.

2.  Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 18, lid 3, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XIII, samen met een kopie van de kennisgeving.

Artikel 21

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

image

image
BIJLAGE II

image
BIJLAGE III

image
BIJLAGE IV

image
BIJLAGE V

image
BIJLAGE VI

image

image

image

►(1) C1  
BIJLAGE VII

image

image

image
BIJLAGE VIII

image
BIJLAGE IX

image
BIJLAGE X

image

image
BIJLAGE XI

image
BIJLAGE XII

image
BIJLAGE XIII

image

Top