EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0587-20230605

Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/2023-06-05

02017R0587 — NL — 05.06.2023 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/587 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 087 van 31.3.2017, blz. 387)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/442 VAN DE COMMISSIE van 12 december 2018

  L 77

56

20.3.2019

►M2

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/944 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 2023

  L 131

1

16.5.2023
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/587 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK I

ALGEMEEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)

„portefeuilletransactie” : een transactie in vijf of meer verschillende financiële instrumenten, waarbij deze instrumenten op hetzelfde tijdstip en door dezelfde cliënt als één enkele partij worden verhandeld tegen een specifieke referentieprijs;

▼M2 —————

▼B

4)

„beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling” : een beleggingsonderneming als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 20, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ).

Artikel 2

Transacties die niet bijdragen aan de koersvorming

(Artikel 23, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

Een aandelentransactie draagt niet bij aan de koersvorming indien een of meer van de volgende omstandigheden van toepassing is of zijn:

a) 

de transactie wordt uitgevoerd op basis van een referentieprijs die op meerdere tijdstippen is berekend ten opzichte van een bepaalde benchmark, met inbegrip van transacties die worden uitgevoerd op basis van een volume- of tijdgewogen gemiddelde referentieprijs;

▼M1

b) 

de transactie maakt deel uit van een portefeuilletransactie met vijf of meer verschillende aandelen;

▼B

c) 

aan de transactie is de voorwaarde gekoppeld dat een derivatencontract of ander financieel instrument wordt gekocht, verkocht, tot stand gebracht of terugbetaald, met dien verstande dat alle componenten van de transactie als één enkele partij moeten worden uitgevoerd;

d) 

de transactie wordt uitgevoerd door een beheermaatschappij in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ), dan wel door een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerder) in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ), waarbij de economische eigendom van de aandelen overgaat van de ene instelling voor collectieve belegging op de andere, en voor zover geen beleggingsonderneming als partij bij de transactie betrokken is;

e) 

de transactie is een give-uptransactie of een give-intransactie;

f) 

de transactie strekt ertoe aandelen over te dragen als zekerheden in het kader van bilateraal overeengekomen transacties of met het oog op de toepassing van margin- en zekerheidsvereisten voor een centrale tegenpartij (CTP), dan wel als onderdeel van de procedures van een CTP voor het beheer van wanbetalingen;

g) 

de transactie heeft de levering van aandelen tot gevolg in het kader van de uitoefening van aan converteerbare obligaties, opties, gedekte warrants of andere soortgelijke derivaten verbonden rechten;

▼M1 —————

▼B

i) 

de transactie vindt plaats volgens de regels of procedures van een handelsplatform, een CTP of een centrale effectenbewaarinstelling ter effectuering van een buy-in van niet-afgewikkelde transacties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 4 ).HOOFDSTUK II

PRETRANSACTIONELE TRANSPARANTIEAfdeling 1

Pretransactionele transparantie voor handelsplatformen

Artikel 3

Pretransactionele transparantieverplichtingen

(Artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  
Marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, maken het bereik van de bied- en laatprijzen en de diepte van de markt tegen die prijzen openbaar. De informatie wordt openbaar gemaakt in overeenstemming met de soorten handelssystemen die zij exploiteren, als omschreven in tabel 1 van bijlage I.

▼M1

2.  
De in lid 1 bedoelde transparantievereisten zijn ook van toepassing op tot actie aanleiding gevende blijken van belangstelling (actionable indications of interest) in de zin van artikel 2, lid 1, punt 33, van Verordening (EU) nr. 600/2014 en overeenkomstig artikel 3 van die verordening.

▼B

Artikel 4

Qua liquiditeit meest relevante markt

(Artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  
Voor de toepassing van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 600/2014 wordt onder qua liquiditeit meest relevante markt voor een aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument verstaan het handelsplatform waar binnen de Unie de hoogste omzet in dat financiële instrument wordt gerealiseerd.
2.  
Ter bepaling van de qua liquiditeit meest relevante markt in de zin van lid 1 berekenen de bevoegde autoriteiten met gebruikmaking van de in artikel 17, lid 4, uiteengezette methode de omzet in elk financieel instrument waarvoor zij de bevoegde autoriteit zijn en voor elk handelsplatform waarop dat financiële instrument wordt verhandeld.
3.  

De in lid 2 bedoelde berekening heeft de volgende kenmerken:

a) 

zij omvat voor elk handelsplatform de transacties die volgens de regels van dat handelsplatform zijn uitgevoerd, exclusief tegen referentieprijs verrichte en bilateraal overeengekomen transacties die volgens tabel 4 van bijlage I zijn gemarkeerd, en transacties die zijn uitgevoerd op basis van ten minste één order die de ontheffing heeft genoten voor orders die aanzienlijk van omvang zijn en waarbij de transactiegrootte hoger ligt dan de toepasselijke drempel voor orders die aanzienlijk van omvang zijn, zoals bepaald op de in artikel 7 gestelde wijze;

b) 

zij bestrijkt ofwel het voorgaande kalenderjaar, ofwel, indien van toepassing, het deel van het voorgaande kalenderjaar waarin het financiële instrument tot de handel was toegelaten of op een handelsplatform werd verhandeld, en de handel in dat instrument niet was opgeschort.

4.  
Zolang de qua liquiditeit meest relevante markt voor een specifiek financieel instrument niet volgens de in de leden 1, 2 en 3 gespecificeerde procedure wordt bepaald, is de qua liquiditeit meest relevante markt het handelsplatform waarop dat financiële instrument voor het eerst tot de handel is toegelaten of waarop dit voor het eerst is verhandeld.
5.  
De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten die vier weken of minder vóór het einde van het voorgaande kalenderjaar voor het eerst tot de handel zijn toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform zijn verhandeld.

Artikel 5

Specifieke kenmerken van bilateraal overeengekomen transacties

(Artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 600/2014)

Onder een bilateraal overeengekomen transactie in aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten of andere soortgelijke financiële instrumenten wordt een transactie verstaan die onderhands wordt gesloten, maar volgens de regels van een handelsplatform wordt gemeld en waarop een of meer van de volgende omstandigheden van toepassing is of zijn:

a) 

twee leden van of deelnemers aan het betrokken handelsplatform handelen op één van de volgende wijzen:

i) 

het ene lid of de ene deelnemer handelt voor eigen rekening en het andere lid of de andere deelnemer handelt voor rekening van een cliënt;

ii) 

beide leden of deelnemers handelen voor eigen rekening;

iii) 

beide leden of deelnemers handelen voor rekening van een cliënt;

b) 

een lid van of deelnemer aan dit handelsplatform handelt:

i) 

hetzij voor rekening van zowel de koper als de verkoper;

ii) 

hetzij voor eigen rekening als tegenpartij bij een order van een cliënt.

Artikel 6

Bilateraal overeengekomen transacties die aan andere voorwaarden dan de actuele marktprijs onderworpen zijn

(Artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 600/2014)

Een bilateraal overeengekomen transactie in aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten is onderworpen aan andere voorwaarden dan de actuele marktprijs van het financiële instrument indien een of meer van de volgende omstandigheden van toepassing is of zijn:

a) 

de transactie wordt uitgevoerd op basis van een referentieprijs die op meerdere tijdstippen is berekend ten opzichte van een bepaalde benchmark, met inbegrip van transacties die worden uitgevoerd op basis van een volume- of tijdgewogen gemiddelde referentieprijs;

b) 

de transactie maakt deel uit van een portefeuilletransactie;

c) 

aan de transactie is de voorwaarde gekoppeld dat een derivatencontract of ander financieel instrument wordt gekocht, verkocht, tot stand gebracht of terugbetaald, met dien verstande dat alle componenten van de transactie als één enkele partij moeten worden uitgevoerd;

d) 

de transactie wordt uitgevoerd door een beheermaatschappij in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/65/EG, dan wel door een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerder) in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2011/61/EU, waarbij de economische eigendom van de financiële instrumenten overgaat van de ene instelling voor collectieve belegging op de andere, en voor zover geen beleggingsonderneming als partij bij de transactie betrokken is;

e) 

de transactie is een give-uptransactie of een give-intransactie;

f) 

de transactie strekt ertoe financiële instrumenten over te dragen als zekerheden in het kader van bilateraal overeengekomen transacties of met het oog op de toepassing van margin- en zekerheidsvereisten voor een CTP, dan wel als onderdeel van de procedures van een CTP voor het beheer van wanbetalingen;

g) 

de transactie heeft de levering van financiële instrumenten tot gevolg in het kader van de uitoefening van aan converteerbare obligaties, opties, gedekte warrants of andere soortgelijke financiële derivaten verbonden rechten;

▼M1 —————

▼B

i) 

de transactie vindt plaats volgens de regels en procedures van een handelsplatform, een CTP of een centrale effectenbewaarinstelling ter effectuering van een buy-in van niet-afgewikkelde transacties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014;

j) 

elke andere transactie die gelijkwaardig is aan één van de onder a) tot en met i) genoemde doordat zij afhangt van technische kenmerken die losstaan van de actuele marktwaarde van het verhandelde financiële instrument.

Artikel 7

Orders die aanzienlijk van omvang zijn

(Artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  
Als aanzienlijk van omvang wordt aangemerkt elke order met betrekking tot een aandeel, representatief certificaat, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument waarvan de grootte ten minste gelijk is aan de in de tabellen 1 en 2 van bijlage II gespecificeerde minimale orderomvang.

▼M2

2.  
Een order met betrekking tot een ETF wordt als aanzienlijk van omvang aangemerkt indien de grootte ervan 3 000 000  EUR of meer bedraagt.

▼B

3.  
Ter bepaling van orders die aanzienlijk van omvang zijn, berekenen de bevoegde autoriteiten op de in lid 4 vastgestelde wijze de gemiddelde dagelijkse omzet in aandelen, representatieve certificaten, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten die op een handelsplatform worden verhandeld.
4.  

De in lid 3 bedoelde berekening heeft de volgende kenmerken:

a) 

zij omvat de transacties die met betrekking tot het financiële instrument in de Unie worden uitgevoerd, ongeacht of dit instrument op of buiten een handelsplatform wordt verhandeld;

b) 

zij bestrijkt een periode die ingaat op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar of, indien van toepassing, het deel van het kalenderjaar waarin het financiële instrument tot de handel was toegelaten of op een handelsplatform werd verhandeld, en de handel in dat instrument niet was opgeschort.

De leden 3 en 4 zijn niet van toepassing op aandelen, representatieve certificaten, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten die vier weken of minder vóór het einde van het voorgaande kalenderjaar voor het eerst tot de handel zijn toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform zijn verhandeld.

5.  
Tenzij de prijs of andere toepasselijke uitvoeringsvoorwaarden van een order worden gewijzigd, blijft de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde ontheffing van kracht voor een order die op het ogenblik van de invoer in het orderboek aanzienlijk van omvang was, maar als gevolg van de gedeeltelijke uitvoering ervan onder de overeenkomstig de leden 1 en 2 bepaalde drempel voor het desbetreffende financiële instrument is komen te liggen.
6.  
Voordat een aandeel, representatief certificaat, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument voor het eerst op een handelsplatform in de Unie wordt verhandeld, maakt de bevoegde autoriteit een raming van de gemiddelde dagelijkse omzet voor dat financiële instrument, rekening houdend met eventuele eerdere ervaringen met de handel in dat financiële instrument en in andere financiële instrumenten die worden geacht soortgelijke kenmerken te bezitten. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat deze raming wordt bekendgemaakt.
7.  
De in lid 6 bedoelde geraamde gemiddelde dagelijkse omzet dient ter berekening van orders die aanzienlijk van omvang zijn gedurende een periode van zes weken na de datum waarop het aandeel, representatief certificaat, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument tot de handel is toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform is verhandeld.
8.  
De bevoegde autoriteit berekent de gemiddelde dagelijkse omzet op basis van de eerste vier weken van de handelsperiode die aan het einde van de in lid 7 bedoelde periode van zes weken voorafgaat, en zorgt ervoor dat deze gemiddelde dagelijkse omzet wordt bekendgemaakt.
9.  
De in lid 8 bedoelde gemiddelde dagelijkse omzet dient ter berekening van orders die aanzienlijk van omvang zijn en wordt gebruikt totdat een gemiddelde dagelijkse omzet van toepassing is die op de in lid 3 vastgestelde wijze is berekend.
10.  
Voor de toepassing van dit artikel wordt de gemiddelde dagelijkse omzet berekend door de totale omzet in een specifiek financieel instrument, als gespecificeerd in artikel 17, lid 4, te delen door het aantal handelsdagen in de desbetreffende periode. Het aantal handelsdagen in de desbetreffende periode is het aantal handelsdagen op de qua liquiditeit meest relevante markt voor dat financiële instrument, die op de in artikel 4 vastgestelde wijze is bepaald.

Artikel 8

Soort en minimale omvang van orders die in een faciliteit voor orderadministratie worden bijgehouden

(Artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  

Voor de volgende soorten orders die in een faciliteit voor orderadministratie van een handelsplatform worden bijgehouden in afwachting van de openbaarmaking ervan, kan ontheffing van pretransactionele transparantieverplichtingen worden verleend indien:

a) 

deze orders bedoeld zijn om openbaar te worden gemaakt via het door het handelsplatform geëxploiteerde orderboek, en onderworpen zijn aan objectieve, vooraf door het systeemprotocol gedefinieerde voorwaarden;

b) 

voorafgaand aan de openbaarmaking via het door het handelsplatform geëxploiteerde orderboek geen interactie mogelijk is tussen deze orders en andere handelsintenties;

c) 

deze orders na openbaarmaking via het orderboek inwerken op andere orders overeenkomstig de regels die op dergelijke orders van toepassing zijn ten tijde van de openbaarmaking.

2.  

Orders die in een faciliteit voor orderadministratie van een handelsplatform worden bijgehouden in afwachting van de bekendmaking ervan, en waarvoor ontheffing van pretransactionele transparantieverplichtingen kan worden verleend, hebben op het ogenblik van invoer en na elke wijziging de volgende grootten:

a) 

bij een ijsbergorder, een omvang van 10 000  EUR of meer;

b) 

voor alle andere orders een omvang die ten minste gelijk is aan de minimaal verhandelbare hoeveelheid die de systeemexploitant van tevoren volgens zijn regels en protocollen heeft vastgesteld.

3.  
Een ijsbergorder (ook verborgen-hoeveelheid-order genoemd), als bedoeld in lid 2, onder a), is een limietorder bestaande uit een openbaar gemaakte deelorder voor een bepaalde hoeveelheid en een verborgen deelorder voor de resterende hoeveelheid. De verborgen deelorder kan pas worden uitgevoerd nadat deze zichtbaar wordt in het orderboek als een nieuwe, openbaar gemaakte order.Afdeling 2

Transparantie vóór de handel voor beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling en beleggingsondernemingen die transacties buiten een handelsplatform uitvoeren

Artikel 9

Regelingen voor de openbaarmaking van vaste koersen

(Artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

Elke regeling die een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling treft om de verplichting tot openbaarmaking van vaste koersen na te komen, voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) 

zij behelst alle redelijke maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de openbaar te maken informatie betrouwbaar is, voortdurend op fouten wordt gecontroleerd en wordt gecorrigeerd zodra fouten worden ontdekt;

▼M2

b) 

zij is in overeenstemming met technische regelingen die gelijkwaardig zijn aan die waarin bij artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 voor goedgekeurde publicatieregelingen (APA's) is voorzien en die de consolidatie van de gegevens met soortgelijke gegevens uit andere bronnen vergemakkelijken;

▼B

c) 

zij stelt de informatie op niet-discriminerende wijze beschikbaar voor het publiek;

d) 

zij voorziet in de bekendmaking van het tijdstip waarop de koersen zijn ingevoerd of gewijzigd overeenkomstig artikel 50 van Richtlijn 2014/65/EU, als nader bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574 van de Commissie ( 5 ).

▼M1

Artikel 10

Prijzen waarin de heersende marktomstandigheden tot uiting komen

(Artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

In de prijzen die door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling openbaar worden gemaakt, worden de heersende marktomstandigheden geacht tot uiting te komen wanneer genoemde prijzen ten tijde van de openbaarmaking dicht in de buurt liggen van koersen voor gelijkwaardige transactiegrootten met betrekking tot hetzelfde financiële instrument op de qua liquiditeit meest relevante markt die overeenkomstig artikel 4 voor dat financiële instrument is bepaald.

In de door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling openbaar gemaakte prijzen worden de heersende marktomstandigheden echter alleen geacht tot uiting te komen wanneer die prijzen aan de vereisten van de eerste alinea van dit artikel voldoen en minimale prijsverhogingen in acht nemen die overeenkomen met de in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 van de Commissie ( 6 ) bedoelde verhandelingseenheden.

▼B

Artikel 11

Standaardmarktomvang

(Artikel 14, leden 2 en 4, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  
De standaardmarktomvang voor aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten waarvoor een liquide markt bestaat, wordt bepaald op basis van de gemiddelde waarde van de transacties zoals die voor elk financieel instrument is berekend op de in de leden 2 en 3 vastgestelde wijze en overeenkomstig tabel 3 van bijlage II.
2.  
Ter bepaling van de in lid 1 bedoelde standaardmarktomvang voor een specifiek financieel instrument berekenen de bevoegde autoriteiten de gemiddelde waarde van de transacties in alle op een handelsplatform verhandelde aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten waarvoor er een liquide markt bestaat en waarvoor zij de bevoegde autoriteit zijn.
3.  

De in lid 2 bedoelde berekening heeft de volgende kenmerken:

a) 

zij omvat de transacties die met betrekking tot het desbetreffende financiële instrument in de Unie worden uitgevoerd, ongeacht of deze transacties op of buiten een handelsplatform plaatsvinden;

b) 

zij bestrijkt ofwel het voorgaande kalenderjaar, ofwel, indien van toepassing, het deel van het voorgaande kalenderjaar waarin het financiële instrument tot de handel was toegelaten of op een handelsplatform werd verhandeld, en de handel in dat instrument niet was opgeschort;

c) 

zij omvat geen na de handel uitgevoerde, aanzienlijk van omvang zijnde transacties als bedoeld in tabel 4 van bijlage I.

De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten die vier weken of minder vóór het einde van het voorgaande kalenderjaar voor het eerst tot de handel zijn toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform zijn verhandeld.

4.  
Voordat een aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument voor het eerst op een handelsplatform in de Unie wordt verhandeld, maakt de bevoegde autoriteit een raming van de gemiddelde waarde van de transacties in dat financiële instrument, rekening houdend met eventuele eerdere ervaringen met de handel in dat financiële instrument en in andere financiële instrumenten die worden geacht soortgelijke kenmerken te bezitten. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat deze raming wordt bekendgemaakt.

▼M1

5.  
De in lid 4 bedoelde geraamde gemiddelde waarde van de transacties wordt gebruikt om de standaardmarktomvang te bepalen voor een aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument gedurende een periode van zes weken na de datum waarop dit voor het eerst tot de handel is toegelaten of voor het eerst op een handelsplatform is verhandeld.

▼B

6.  
De bevoegde autoriteit berekent de gemiddelde waarde van de transacties op basis van de eerste vier weken van de handelsperiode die aan het einde van de in lid 5 bedoelde periode van zes weken voorafgaat, en zorgt ervoor dat deze waarde wordt bekendgemaakt.
7.  
De in lid 6 bedoelde gemiddelde waarde van de transacties is van toepassing direct na de bekendmaking ervan en tot op het ogenblik dat een nieuwe, overeenkomstig de leden 2 en 3 berekende gemiddelde waarde van de transacties van toepassing wordt.
8.  
Voor de toepassing van dit artikel wordt de gemiddelde waarde van de transacties berekend door de totale omzet in een specifiek financieel instrument, als bedoeld in artikel 17, lid 4, te delen door het totale aantal transacties dat in de desbetreffende periode voor dat financiële instrument is uitgevoerd.HOOFDSTUK III

TRANSPARANTIE NA DE HANDEL VOOR HANDELSPLATFORMEN EN BELEGGINGSONDERNEMINGEN DIE TRANSACTIES BUITEN EEN HANDELSPLATFORM UITVOEREN

Artikel 12

Posttransactionele transparantieverplichtingen

(Artikel 6, lid 1, en artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  
Marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en beleggingsondernemingen die niet volgens de regels van een handelsplatform transacties verrichten, maken de gegevens over elke transactie openbaar door de tabellen 2, 3 en 4 van bijlage I als referentie te gebruiken.
2.  
Indien een eerder gepubliceerd transactieverslag wordt geannuleerd, maken marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en beleggingsondernemingen die transacties buiten een handelsplatform uitvoeren een nieuw transactieverslag openbaar dat alle gegevens van het oorspronkelijke transactieverslag bevat, alsook de in tabel 4 van bijlage I gespecificeerde annuleringsmarkering.
3.  

Indien een eerder gepubliceerd transactieverslag wordt gewijzigd, maken marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en beleggingsondernemingen die transacties buiten een handelsplatform uitvoeren de volgende informatie openbaar:

a) 

een nieuw transactieverslag dat alle gegevens van het oorspronkelijke transactieverslag bevat, alsook de in tabel 4 van bijlage I gespecificeerde annuleringsmarkering;

b) 

een nieuw transactieverslag dat alle gegevens van het oorspronkelijke transactieverslag bevat met alle nodige correcties, alsook de in tabel 4 van bijlage I gespecificeerde wijzigingsmarkering.

4.  
Indien twee beleggingsondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van cliënten een transactie sluiten die niet volgens de regels van een handelsplatform wordt uitgevoerd, maakt alleen de beleggingsonderneming die het desbetreffende financiële instrument verkoopt, de transactie openbaar via een APA.
5.  
Indien slechts één van de beleggingsondernemingen die partij is bij de transactie het desbetreffende financiële instrument systematisch intern afhandelt en daarbij als koper optreedt, wordt de transactie in afwijking van lid 4 alleen door deze beleggingsonderneming openbaar gemaakt via een APA, en wordt de verkoper hiervan in kennis gesteld.
6.  
Beleggingsondernemingen nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de transactie als één enkele transactie openbaar wordt gemaakt. In dit verband worden twee gematchte handelstransacties die gelijktijdig tegen dezelfde prijs met één en dezelfde partij als tussenpersoon worden aangegaan, als één enkele transactie aangemerkt.

Artikel 13

Toepassing van posttransactionele transparantie op bepaalde soorten transacties die buiten een handelsplatform worden uitgevoerd

(Artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

De bij artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 ingestelde verplichting is niet van toepassing op:

a) 

uitgesloten transacties die worden opgesomd in artikel 2, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie ( 7 ), voor zover van toepassing;

b) 

transacties die worden uitgevoerd door een beheermaatschappij in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/65/EG, of door een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerder) in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2011/61/EU, waarbij de economische eigendom van de financiële instrumenten overgaat van de ene instelling voor collectieve belegging op de andere, en voor zover geen beleggingsonderneming als partij bij de transactie betrokken is;

c) 

give-uptransacties en give-intransacties;

d) 

overdrachten van financiële instrumenten als zekerheden in het kader van bilateraal overeengekomen transacties of met het oog op de toepassing van margin- en zekerheidsvereisten voor een CTP, dan wel als onderdeel van de procedures van een CTP voor het beheer van wanbetalingen.

Artikel 14

Openbaarmaking in realtime van transacties

(Artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  

Voor transacties die op een bepaald handelsplatform worden uitgevoerd, wordt posttransactionele informatie op het volgende tijdstip openbaar gemaakt:

a) 

indien de transactie plaatsvindt gedurende de dagelijkse handelstijden van het handelsplatform, binnen een tijdspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert als technisch haalbaar is en in ieder geval binnen één minuut na de desbetreffende transactie;

b) 

indien de transactie plaatsvindt buiten de dagelijkse handelstijden van het handelsplatform, vóór de opening van de volgende handelsdag van het betrokken handelsplatform.

2.  

Voor transacties die buiten een handelsplatform worden uitgevoerd, wordt posttransactionele informatie op het volgende tijdstip openbaar gemaakt:

a) 

indien de transactie plaatsvindt gedurende de dagelijkse handelstijden van de qua liquiditeit meest relevante markt die overeenkomstig artikel 4 is bepaald voor het desbetreffende aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument, dan wel gedurende de dagelijkse handelstijden van de beleggingsonderneming, binnen een tijdspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert als technisch haalbaar is en in ieder geval binnen één minuut na de desbetreffende transactie;

b) 

indien de transactie plaatsvindt in een niet door punt a) bestreken geval, onmiddellijk bij de aanvang van de dagelijkse handelstijden van de beleggingsonderneming en uiterlijk vóór de opening van de volgende handelsdag op de qua liquiditeit meest relevante markt die overeenkomstig artikel 4 is bepaald.

3.  
Bij een portefeuilletransactie wordt de informatie over elke deeltransactie daarvan openbaar gemaakt binnen een tijdspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert als technisch haalbaar is, gezien de noodzaak om aan elk specifiek aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument een prijs toe te wijzen. Elke deeltransactie wordt apart beoordeeld om uit te maken of deze overeenkomstig artikel 15 voor uitstel van openbaarmaking in aanmerking komt.

Artikel 15

Uitgestelde openbaarmaking van transacties

(Artikel 7, lid 1, en artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 toestemming geeft voor uitgestelde openbaarmaking van de gegevens over transacties, maken marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en beleggingsondernemingen die transacties buiten een handelsplatform uitvoeren, elke transactie openbaar uiterlijk aan het einde van de toepasselijke periode die is vastgesteld in de tabellen 4, 5 en 6 van bijlage II, op voorwaarde dat aan de volgende criteria is voldaan:

a) 

de transactie vindt plaats tussen een beleggingsonderneming die voor eigen rekening handelt zonder dat er van matched principal trading sprake is, en een andere tegenpartij;

b) 

de omvang van de transactie is gelijk aan of groter dan de relevante minimumomvang, als gespecificeerd in tabel 4, 5 of 6 van bijlage II, naargelang van het geval.

2.  
Voor de toepassing van lid 1, onder b), wordt de relevante minimumomvang bepaald op basis van de overeenkomstig artikel 7 berekende gemiddelde dagelijkse omzet.
3.  

Met betrekking tot transacties waarvoor toestemming voor uitgestelde openbaarmaking is gegeven tot aan het einde van de handelsdag, als gespecificeerd in de tabellen 4, 5 en 6 van bijlage II, maken marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en beleggingsondernemingen die transacties buiten een handelsplatform uitvoeren de desbetreffende gegevens openbaar:

a) 

binnen een tijdspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert na het einde van de handelsdag, in voorkomend geval met inbegrip van de slotfixing voor transacties die meer dan twee uur vóór het einde van de handelsdag worden uitgevoerd;

▼M2

b) 

uiterlijk bij de opening van de volgende handelsdag van de qua liquiditeit meest relevante markt voor de transacties die niet door punt a) worden bestreken.

▼B

Voor transacties die buiten een handelsplatform worden uitgevoerd, zijn de verwijzingen naar handelsdagen en slotfixings die van de qua liquiditeit meest relevante markt die overeenkomstig artikel 4 is bepaald.

4.  
Indien een transactie tussen twee beleggingsondernemingen niet volgens de regels van een handelsplatform wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijke uitstelregeling bepaald door de bevoegde autoriteit van de beleggingsonderneming die voor de openbaarmaking van de transactie via een APA overeenkomstig artikel 12, leden 5 en 6, verantwoordelijk is.

Artikel 16

Verwijzingen naar handelsdagen en dagelijkse handelstijden

1.  
Een verwijzing naar een handelsdag in verband met een handelsplatform is op te vatten als een verwijzing naar een dag waarop dit handelsplatform open is voor de handel.
2.  
Een verwijzing naar dagelijkse handelstijden van een handelsplatform of een beleggingsonderneming is op te vatten als een verwijzing naar de tijden die het handelsplatform of de beleggingsonderneming van tevoren vaststelt en openbaar maakt als zijn, respectievelijk haar, handelstijden.
3.  
Een verwijzing naar de opening van de handelsdag van een specifiek handelsplatform is op te vatten als een verwijzing naar de aanvang van de dagelijkse handelstijden van dit handelsplatform.
4.  
Een verwijzing naar het einde van de handelsdag van een specifiek handelsplatform is op te vatten als een verwijzing naar het einde van de dagelijkse handelstijden van dit handelsplatform.HOOFDSTUK IV

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE PRETRANSACTIONELE EN POSTTRANSACTIONELE TRANSPARANTIEBEREKENINGEN

Artikel 17

Methode, datum van bekendmaking en datum van toepassing van de transparantieberekeningen

(Artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

1.  

Uiterlijk 14 maanden na de datum van inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 600/2014 en vóór 1 maart van elk jaar daarna verzamelen de bevoegde autoriteiten de gegevens over elk financieel instrument waarvoor zij de bevoegde autoriteit zijn, en zorgen zij voor de berekening en bekendmaking van de volgende informatie:

a) 

het handelsplatform dat de qua liquiditeit meest relevante markt is in de zin van artikel 4, lid 2;

b) 

de gemiddelde dagelijkse omzet ter bepaling van de grootte van orders die aanzienlijk van omvang zijn in de zin van artikel 7, lid 3;

c) 

de gemiddelde waarde van de transacties ter bepaling van de standaardmarktomvang in de zin van artikel 11, lid 2.

▼M2

2.  
Bevoegde autoriteiten, marktexploitanten en beleggingsondernemingen, waaronder beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, gebruiken de overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte informatie voor de toepassing van artikel 4, lid 1, punten a) en c), en artikel 14, leden 2 en 4, van Verordening (EU) 600/2014 in de periode tussen de eerste maandag van april van het jaar waarin de informatie wordt bekendgemaakt, en de dag voor de eerste maandag van april van het volgende jaar.

▼B

3.  
De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de overeenkomstig lid 1 openbaar te maken informatie periodiek wordt bijgewerkt voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014, en zien erop toe dat in deze bijwerkingen alle wijzigingen met betrekking tot een specifiek aandeel, representatief certificaat, ETF, certificaat of ander vergelijkbaar financieel instrument worden opgenomen welke wezenlijke gevolgen hebben voor eerder gemaakte berekeningen of bekendgemaakte informatie.
4.  
Met het oog op de in lid 1 bedoelde berekeningen wordt de omzet in een financieel instrument berekend door de som te maken van de bedragen die worden verkregen door, voor elke transactie die binnen een bepaalde periode is uitgevoerd, het aantal eenheden van het instrument in kwestie dat tussen kopers en verkopers wordt overgedragen, te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs die op elk van deze transacties van toepassing is.
5.  
Na afloop van de handelsdag, maar vóór het einde van de dag, verstrekken handelsplatformen de in de tabellen 1 en 2 van bijlage III genoemde gegevens aan de bevoegde autoriteiten telkens wanneer het financiële instrument tot de handel wordt toegelaten of voor het eerst op dat handelsplatform wordt verhandeld, of telkens wanneer de eerdere verstrekte gegevens veranderen.

▼M2

6.  
Indien de ESMA of de bevoegde autoriteiten informatie opvragen overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 600/2014, verstrekken handelsplatformen, APA’s en verstrekkers van consolidated tape die informatie overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.
7.  
Indien de voor de toepassing van artikel 7, leden 1 en 2, artikel 8, lid 2, punt a), artikel 11, lid 1, en artikel 15, lid 1, bepaalde transactieomvang wordt uitgedrukt als geldwaarde en het financiële instrument niet in euro luidt, wordt de transactieomvang omgerekend in de valuta waarin het financiële instrument luidt door toepassing van de referentiewisselkoers van de euro van de Europese Centrale Bank per 31 december van het voorgaande jaar.

▼M2

Artikel 18

Verwijzing naar bevoegde autoriteiten.

(artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014)

De bevoegde autoriteit die voor een specifiek financieel instrument belast is met het maken van de berekeningen en de bekendmaking van de in de artikelen 4, 7, 11 en 17 bedoelde informatie, is de bevoegde autoriteit van de qua liquiditeit meest relevante markt, als bepaald in artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 en nader omschreven in artikel 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590.

▼B

Artikel 19

Overgangsbepalingen

1.  

In afwijking van artikel 17, lid 1, verzamelen bevoegde autoriteiten de gegevens, maken zij de berekeningen en zorgen zij direct daarna voor de bekendmaking ervan overeenkomstig het volgende tijdpad:

a) 

indien de datum waarop de financiële instrumenten voor het eerst op een handelsplatform in de Unie worden verhandeld ten minste tien weken aan de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 voorafgaat, maken de bevoegde autoriteiten het resultaat van de berekeningen uiterlijk vier weken vóór de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 bekend;

b) 

indien de datum waarop de financiële instrumenten voor het eerst op een handelsplatform in de Unie worden verhandeld, valt binnen de periode die tien weken vóór de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 ingaat en die op de dag voorafgaand aan de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 eindigt, maken de bevoegde autoriteiten het resultaat van de berekeningen uiterlijk op de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 bekend.

2.  

De in lid 1 bedoelde berekeningen worden als volgt uitgevoerd:

a) 

indien de datum waarop de financiële instrumenten voor het eerst op een handelsplatform in de Unie worden verhandeld, ten minste 16 weken aan de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 voorafgaat, worden de berekeningen gemaakt op basis van de beschikbare gegevens over een 40 weken durende referentieperiode die 52 weken vóór de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 ingaat;

b) 

indien de datum waarop de financiële instrumenten voor het eerst op een handelsplatform in de Unie worden verhandeld, valt binnen de periode die 16 weken vóór de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 ingaat en die tien weken vóór de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 eindigt, worden de berekeningen gemaakt op basis van de beschikbare gegevens voor de eerste vier weken waarin dit financiële instrument wordt verhandeld;

c) 

indien de datum waarop de financiële instrumenten voor het eerst op een handelsplatform in de Unie worden verhandeld, valt binnen de periode die tien weken vóór de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 ingaat en die op de dag voorafgaand aan de datum van toepassing van Verordening (EU) nr. 600/2014 eindigt, worden de berekeningen gemaakt op basis van eerdere ervaringen met de handel in die financiële instrumenten of in andere financiële instrumenten die worden geacht soortgelijke kenmerken te bezitten.

3.  
Bevoegde autoriteiten, marktexploitanten en beleggingsondernemingen, waaronder beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, gebruiken de overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte informatie voor de toepassing van artikel 4, lid 1, onder a) en c), en van artikel 14, leden 2 en 4, van Verordening (EU) nr. 600/2014, gedurende een periode van 15 maanden die op de datum van toepassing van die verordening ingaat.
4.  

Met betrekking tot de in lid 2, onder b) en c), bedoelde financiële instrumenten zien de bevoegde autoriteiten gedurende de in lid 3 bedoelde periode erop toe dat:

a) 

de overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte informatie adequaat blijft voor de toepassing van artikel 4, lid 1, onder a) en c), en van artikel 14, leden 2 en 4, van Verordening (EU) nr. 600/2014;

b) 

de overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte informatie zo nodig wordt bijgewerkt op basis van een langere handelsperiode en van ruimere ervaringen met de handel.

Artikel 20

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Artikel 19 is evenwel van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Openbaar te maken informatieTabel 1

Beschrijving van de soorten handelssystemen en de gerelateerde, overeenkomstig artikel 3 openbaar te maken informatie

Soort handelssysteem

Beschrijving van het handelssysteem

Openbaar te maken informatie

Op een continue veiling en orderboek gebaseerd handelssysteem

Een systeem dat door middel van een orderboek en een handelsalgoritme zonder menselijk ingrijpen continu verkooporders matcht met aankooporders op basis van de beste beschikbare prijs.

Het geaggregeerde aantal orders en het overeenkomstige aantal aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen (exchange traded funds — ETF's), certificaten en andere vergelijkbare financiële instrumenten op elk koersniveau voor ten minste de beste vijf bied- en laatkoersen.

Prijsgedreven handelssysteem

Een systeem waarin transacties worden gesloten op basis van vaste koersen die continu beschikbaar worden gesteld voor de deelnemers en waarin marketmakers de koersen op een zodanig niveau dienen te handhaven dat er een evenwicht bestaat tussen, enerzijds, de behoeften van leden en deelnemers om op commerciële schaal te handelen en, anderzijds, het risico waaraan de marketmaker zich blootstelt.

De beste bied- en laatkoers van elke marketmaker voor aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere vergelijkbare financiële instrumenten die via het handelssysteem worden verhandeld, samen met de volumes die bij deze koersen horen.

De openbaar gemaakte koersen zijn die welke overeenstemmen met bindende toezeggingen om de financiële instrumenten te kopen en te verkopen, waarbij tevens wordt aangegeven tegen welke koers en welke hoeveelheid financiële instrumenten de geregistreerde marketmakers bereid zijn te kopen of te verkopen. In uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen gedurende een beperkte tijd evenwel indicatieve of enkelzijdige koersen worden toegestaan.

Op een periodieke veiling gebaseerd handelssysteem

Een systeem dat op basis van een periodieke veiling en een handelsalgoritme zonder menselijk ingrijpen orders matcht.

De koers waartegen het op een veiling gebaseerde handelssysteem het best aan zijn handelsalgoritme voldoet met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere vergelijkbare financiële instrumenten die via het handelssysteem worden verhandeld, en het volume dat potentieel door de deelnemers aan dit systeem uitvoerbaar is tegen die koers.

Prijsaanvraagsysteem („request-for-quote”-systeem)

Een handelssysteem dat een prijs of prijzen afgeeft in antwoord op een door een of meer leden of deelnemers ingediende prijsaanvraag. Orders kunnen uitsluitend door het aanvragende lid of de aanvragende deelnemer worden uitgevoerd tegen de afgegeven prijs. Het aanvragende lid of de aanvragende deelnemer kan een transactie sluiten door de op zijn aanvraag afgegeven prijs of prijzen te aanvaarden.

De prijzen en daarmee samenhangende volumes van een lid of deelnemer die, na aanvaarding, tot gevolg hebben dat een transactie volgens de regels van het handelssysteem wordt gesloten. Alle prijzen die in antwoord op een prijsaanvraag worden afgegeven, mogen gelijktijdig openbaar worden gemaakt, maar niet later dan het tijdstip waarop orders tegen die prijzen kunnen worden uitgevoerd.

Elk ander handelssysteem

Elk ander handelssysteem, met inbegrip van een hybride systeem dat onder twee of meer van de in deze tabel genoemde soorten handelssystemen valt.

Adequate informatie over de omvang van de orders, het niveau van de koersen en de diepte van de markt met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten en andere vergelijkbare financiële instrumenten die via het handelssysteem worden verhandeld; met name de beste vijf bied- en laatkoersen en/of dubbele koersen van elke marketmaker voor het betrokken instrument, indien de kenmerken van het koersvormingsmechanisme zulks mogelijk maken.Tabel 2

Verklaring van de voor tabel 3 gebruikte symbolen

Symbool

Gegevenssoort

Definitie

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

3-letterige valutacode, volgens ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601

Datum en tijdstip in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss.ddddddZ.

— „JJJJ” is het jaar;

— „MM” is de maand;

— „DD” is de dag;

— „t” betekent dat de letter „t” moet worden gebruikt

— „uu” is het uur;

— „mm” is de minuut;

— „ss.dddddd” is de seconde en de fractie van een seconde;

— „Z” is het UTC-tijdstip.

Data en tijdstippen worden uitgedrukt in UTC (gecoördineerde wereldtijd).

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:

— het decimaalteken is „.” (punt);

— negatieve getallen worden voorafgegaan door „–” (minus).

Waarden worden zo nodig afgerond, niet afgebroken.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383Tabel 3

Lijst van gegevens ten behoeve van de transparantie na de handel

Veldidentificatiecode

Beschrijving en openbaar te maken gegevens

Plaats van uitvoering of openbaarmaking

In te vullen gegevens volgens het formaat in tabel 2

Datum en tijdstip van de transactie

Datum en tijdstip waarop de transactie is uitgevoerd.

Voor op een handelsplatform uitgevoerde transacties voldoet de mate van gedetailleerdheid aan de voorschriften die zijn vastgelegd in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574.

Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties, de datum en het tijdstip waarop de partijen het eens worden over de inhoud van de volgende velden: hoeveelheid, prijs, valuta's in velden 31, 34 en 44 als bedoeld in tabel 2 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590, identificatiecode van het instrument, classificatie van het instrument en code van het onderliggende instrument, indien van toepassing. Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties wordt het tijdstip ten minste tot op de dichtstbijzijnde seconde vermeld.

Indien de transactie voortvloeit uit een order die door de uitvoerende beleggingsonderneming namens een cliënt aan een derde wordt doorgegeven en waarbij niet is voldaan aan de voorwaarden voor het doorgeven van orders als bedoeld in artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590, is dit de datum en het tijdstip van de transactie in plaats van het tijdstip waarop de order is doorgegeven.

Gereglementeerde markt (RM), multilaterale handelsfaciliteit (MTF), georganiseerde handelsfaciliteit (OTF),

goedgekeurde publicatieregeling (APA),

verstrekker van consolidated tape (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Identificatiecode instrument

Code ter identificatie van het financiële instrument

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Prijs

Transactieprijs van het verhandelde instrument, in voorkomend geval exclusief provisie en opgelopen rente.

In monetaire waarde uitgedrukte prijzen worden opgegeven in de voornaamste valuta.

Indien geen definitieve prijs beschikbaar is, moet de waarde „PNDG” worden gebruikt.

Indien de prijs niet van toepassing is, wordt het veld niet ingevuld.

De informatie in dit veld stemt overeen met de in het veld „Hoeveelheid” opgegeven waarden.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde

{DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement

„PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is

Prijsvaluta

Valuta waarin de prijs wordt uitgedrukt (van toepassing indien de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Hoeveelheid

Het aantal eenheden van de financiële instrumenten.

De nominale of monetaire waarde van het financiële instrument.

De informatie in dit veld stemt overeen met de in het veld „Prijs” opgegeven waarden.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17} wanneer de hoeveelheid wordt uitgedrukt in aantal eenheden

{DECIMAL-18/5} wanneer de hoeveelheid wordt uitgedrukt in nominale of monetaire waarde

Plaats van uitvoering

Identificatie van de plaats waar de transactie is uitgevoerd.

Gebruik de segment-MIC (marktidentificatiecode) volgens ISO 10383 voor op een handelsplatform uitgevoerde transacties. Indien de segment-MIC niet bestaat, gebruik dan de exploitant-MIC.

Gebruik de MIC-code „XOFF” voor financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op een handelsplatform indien de transactie in dat financiële instrument niet wordt uitgevoerd via een handelsplatform, beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of georganiseerd handelsplatform buiten de Unie.

Gebruik „SINT” voor financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op een handelsplatform indien de transactie in dat financiële instrument wordt uitgevoerd via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

RM, MTF

APA

CTP

Handelsplatformen: {MIC}

Beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling: „SINT”

Datum en tijdstip van openbaarmaking

Datum en tijdstip waarop de transactie openbaar is gemaakt door een handelsplatform of APA.

Voor op een handelsplatform uitgevoerde transacties voldoet de mate van gedetailleerdheid aan de voorschriften die zijn vastgelegd in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574.

Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties wordt het tijdstip minstens tot op de dichtstbijzijnde seconde gegeven.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Plaats van openbaarmaking

Code ter identificatie van het handelsplatform dat of de APA die de transactie openbaar maakt.

CTP

Handelsplatform: {MIC}

APA: Segment-MIC volgens ISO 10383 (4 tekens), voor zover beschikbaar. Zo niet, code van vier tekens zoals vermeld in de lijst van aanbieders van datarapporteringsdiensten op de website van de ESMA.

Transactie-identificatiecode

Alfanumerieke code die wordt toegewezen door handelsplatformen (overeenkomstig artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/580 van de Commissie (1) en APA's, en die wordt gebruikt in elke latere verwijzing naar de desbetreffende transactie.

De transactie-identificatiecode is uniek en wordt op consistente wijze per handelsdag toegepast in overeenstemming met de segment-MIC volgens ISO 10383. Indien het handelsplatform geen segment-MIC's gebruikt, is de transactie-identificatiecode uniek en wordt zij op consistente wijze per handelsdag toegepast in overeenstemming met de exploitant-MIC.

Indien de APA geen MIC's gebruikt, is de transactie-identificatiecode uniek en wordt zij op consistente wijze per handelsdag toegepast in overeenstemming met de code van vier tekens die de APA identificeert.

De identiteit van de tegenpartijen bij de transactie waarvoor de transactie-identificatiecode wordt bijgehouden, kan niet worden afgeleid uit de onderdelen van deze code.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}

(1)   

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/580 van de Commissie van 24 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële instrumenten (zie bladzijde 193 van dit Publicatieblad).Tabel 4

Lijst van markeringen ten behoeve van de transparantie na de handel

Markering

Naam

Plaats van uitvoering of openbaarmaking

Beschrijving

„BENC”

Markering van benchmarktransacties

RM, MTF

APA

CTP

Transacties die worden uitgevoerd op basis van een referentieprijs die op meerdere tijdstippen wordt berekend ten opzichte van een bepaalde benchmark, zoals de volume- of tijdgewogen gemiddelde referentieprijs.

„ACTX”

Markering van „broker-crossing”-transacties

APA

CTP

Transacties waarbij een beleggingsonderneming cliëntenorders samenvoegt en de aankoop en verkoop als een enkele transactie uitvoert voor hetzelfde volume en tegen dezelfde prijs.

„NPFT”

Markering van niet-prijsvormende transacties

RM, MTF

CTP

Transacties waarbij de ruil van financiële instrumenten door andere factoren wordt bepaald dan door de actuele marktwaarde van het financiële instrument als bedoeld in artikel 13.

„TNCP”

Transacties die niet bijdragen aan de koersvorming voor de toepassing van artikel 23 van Verordening (EU) nr. 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Transacties die niet bijdragen aan de koersvorming voor de toepassing van artikel 23 van Verordening (EU) nr. 600/2014 en als bedoeld in artikel 2

„SDIV”

Markering van speciale transacties met betrekking tot dividendrechten

RM, MTF

APA

CTP

Transacties die:

ofwel tijdens de ex-dividendperiode worden uitgevoerd, waarbij het recht op dividend of op enige andere vorm van uitkering toekomt aan de koper in plaats van aan de verkoper;

ofwel tijdens de cum-dividendperiode worden uitgevoerd, waarbij het recht op dividend of op enige andere vorm van uitkering toekomt aan de verkoper in plaats van aan de koper.

„LRGS”

Markering van transacties na de handel die aanzienlijk van omvang zijn

RM, MTF

APA

CTP

Transacties die aanzienlijk van omvang zijn in verhouding tot de normale marktomvang en waarvoor overeenkomstig artikel 15 toestemming voor uitgestelde openbaarmaking is gegeven.

„RFPT”

Markering van tegen een referentieprijs uitgevoerde transacties

RM, MTF

CTP

Transacties die worden uitgevoerd via overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 600/2014 geëxploiteerde systemen.

„NLIQ”

Markering van bilateraal overeengekomen transacties in liquide financiële instrumenten

RM, MTF

CTP

Transacties die worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 600/2014.

„OILQ”

Markering van bilateraal overeengekomen transacties in niet-liquide financiële instrumenten

RM, MTF

CTP

Transacties die worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), ii), van Verordening (EU) nr. 600/2014.

„PRIC”

Markering van bilateraal overeengekomen transacties die zijn onderworpen aan andere voorwaarden dan de actuele marktprijs

RM, MTF

CTP

Transacties die worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), iii), van Verordening (EU) nr. 600/2014 en als bedoeld in artikel 6.

„ALGO”

Markering van via algoritmische handel uitgevoerde transacties

RM, MTF

CTP

Transacties die worden uitgevoerd door een beleggingsonderneming die algoritmische handel aanwendt in de zin van artikel 4, lid 1, punt 39, van Richtlijn 2014/65/EU.

„SIZE”

Markering van transacties met een grotere omvang dan de standaardmarktomvang

APA

CTP

Transacties die worden uitgevoerd via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling en waarbij de ontvangen order groter is dan de overeenkomstig artikel 11 bepaalde standaardmarktomvang.

„ILQD”

Markering van transacties in niet-liquide instrumenten

APA

CTP

Via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling uitgevoerde transacties in niet-liquide instrumenten als bepaald overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567 van de Commissie (1).

„RPRI”

Markering van tegen betere prijzen uitgevoerde transacties

APA

CTP

Transacties die overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 600/2014 tegen betere prijzen worden uitgevoerd door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

„CANC”

Annuleringsmarkering

RM, MTF

APA

CTP

Wanneer een eerder openbaar gemaakte transactie wordt geannuleerd.

„AMND”

Wijzigingsmarkering

RM, MTF

APA

CTP

Wanneer een eerder openbaar gemaakte transactie wordt gewijzigd.

„DUPL”

Markering van dubbele transactiemeldingen

APA

Wanneer een transactie aan meer dan één APA wordt gemeld overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571.

(1)   

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot definities, transparantie, portefeuillecompressie en toezichtmaatregelen voor productinterventie en voor posities (zie bladzijde 90 van dit Publicatieblad).
BIJLAGE II

Orders die aanzienlijk van omvang zijn in verhouding tot de normale marktomvang, standaardmarktomvang, uitgestelde openbaarmaking en daarvoor geldende tijdspannenTabel 1

Orders die aanzienlijk van omvang zijn in verhouding tot de normale marktomvang voor aandelen en representatieve certificaten

Gemiddelde dagelijkse omzet (GDO) in EUR

GDO < 50 000

50 000 ≤ GDO < 100 000

100 000 ≤ GDO < 500 000

500 000 ≤ GDO < 1 000 000

1 000 000 ≤ GDO < 5 000 000

5 000 000 ≤ GDO < 25 000 000

25 000 000 ≤ GDO < 50 000 000

50 000 000 ≤ GDO < 100 000 000

GDO ≥ 100 000 000

Minimumomvang van orders die als aanzienlijk van omvang worden aangemerkt in verhouding tot de normale marktomvang in EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000Tabel 2

Orders die aanzienlijk van omvang zijn in verhouding tot de normale marktomvang voor certificaten en andere vergelijkbare financiële instrumenten

Gemiddelde dagelijkse omzet (GDO) in EUR

GDO < 50 000

GDO ≥ 50 000

Minimumomvang van orders die als aanzienlijk van omvang worden aangemerkt in verhouding tot de normale marktomvang in EUR

15 000

30 000Tabel 3

Standaardmarktomvang

Gemiddelde waarde van de transacties (GWT) in EUR

GWT < 20 000

20 000 ≤ GWT < 40 000

40 000 ≤ GWT < 60 000

60 000 ≤ GWT < 80 000

80 000 ≤ GWT < 100 000

100 000 ≤ GWT < 120 000

120 000 ≤ GWT < 140 000

Enz.

Standaardmarktomvang in EUR

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Enz.Tabel 4

Voor het uitstellen van de openbaarmaking geldende drempels en tijdspannen met betrekking tot aandelen en representatieve certificaten

Gemiddelde dagelijkse omzet (GDO) in EUR

Minimumomvang die de transactie moet hebben om de openbaarmaking gedurende de vermelde tijdspanne te mogen uitstellen, in EUR

Tijdspanne gedurende welke de openbaarmaking mag worden uitgesteld

> 100 000 000

10 000 000

60 minuten

20 000 000

120 minuten

35 000 000

Einde van de handelsdag

50 000 000 -100 000 000

7 000 000

60 minuten

15 000 000

120 minuten

25 000 000

Einde van de handelsdag

25 000 000 -50 000 000

5 000 000

60 minuten

10 000 000

120 minuten

12 000 000

Einde van de handelsdag

5 000 000 -25 000 000

2 500 000

60 minuten

4 000 000

120 minuten

5 000 000

Einde van de handelsdag

1 000 000 -5 000 000

450 000

60 minuten

750 000

120 minuten

1 000 000

Einde van de handelsdag

500 000 -1 000 000

75 000

60 minuten

150 000

120 minuten

225 000

Einde van de handelsdag

100 000 -500 000

30 000

60 minuten

80 000

120 minuten

120 000

Einde van de handelsdag

50 000 -100 000

15 000

60 minuten

30 000

120 minuten

50 000

Einde van de handelsdag

< 50 000

7 500

60 minuten

15 000

120 minuten

25 000

Einde van de volgende handelsdag

▼M2Tabel 5

Voor het uitstellen van de openbaarmaking geldende drempels en tijdspannen met betrekking tot ETF's

Minimumomvang die de transactie moet hebben om de openbaarmaking gedurende de vermelde tijdspanne te mogen uitstellen

Tijdspanne gedurende welke de openbaarmaking mag worden uitgesteld

15 000 000

60 minuten

50 000 000

Einde van de handelsdag

▼BTabel 6

Voor het uitstellen van de openbaarmaking geldende drempels en tijdspannen met betrekking tot certificaten en andere vergelijkbare financiële instrumenten

Gemiddelde dagelijkse omzet (GDO)

Minimumomvang die de transactie moet hebben om de openbaarmaking gedurende de vermelde tijdspanne te mogen uitstellen

Tijdspanne gedurende welke de openbaarmaking mag worden uitgesteld

GDO < 50 000 EUR

15 000 EUR

120 minuten

30 000 EUR

Einde van de handelsdag

GDO ≥ 50 000 EUR

30 000 EUR

120 minuten

60 000 EUR

Einde van de handelsdag
BIJLAGE III

Voor transparantieberekeningen te verstrekken referentiegegevensTabel 1

Symbolen

Symbool

Gegevenssoort

Definitie

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383Tabel 2

Nadere informatie over de voor transparantieberekeningen te verstrekken referentiegegevens

Nr.

Veld

Te melden gegevens

Formaat en normen voor melding

1

Identificatiecode instrument

Code ter identificatie van het financiële instrument

{ISIN}

2

Volledige naam instrument

Volledige naam van het financiële instrument

{ALPHANUM-350}

3

Handelsplatform

Segment-MIC voor het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC.

{MIC}

4

MiFIR-identificatiecode

Identificatie van eigenvermogensinstrumenten

Aandelen als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 44, onder a), van Richtlijn 2014/65/EU;

representatieve certificaten als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 45, van Richtlijn 2014/65/EU;

ETF's als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 46, van Richtlijn 2014/65/EU;

certificaten als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 27, van Verordening (EU) nr. 600/2014;

andere financiële instrumenten die op eigen vermogen lijken, zijnde effecten die andere eigenvermogensinstrumenten dan aandelen, representatieve certificaten, ETF's of certificaten zijn, maar die daaraan verwant zijn.

Eigenvermogensinstrumenten:

„SHRS” = aandelen

„ETFS” = ETF's

„DPRS” = representatieve certificaten

„CRFT” = certificaten

„OTHR” = andere financiële instrumenten die op eigen vermogen lijken

▼M2
BIJLAGE IV

Gegevens die moeten worden verstrekt om de meest relevante markt in termen van liquiditeit, gemiddelde dagelijkse omzet (GDO) en gemiddelde waarde van transacties (GWT) te bepalenTabel 1

Tabel van symbolen

Symbool

Type gegevens

Definitie

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code volgens ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode volgens ISO 10383

{DATEFORMAT}

Datumformaat volgens ISO 8601

Data moeten worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:

het decimaalteken is “.” (punt);

negatieve getallen worden voorafgegaan door “–” (minus);

waarden worden afgerond, niet afgebroken.

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n cijfers

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.Tabel 2

Gegevens die moeten worden verstrekt om de meest relevante markt in termen van liquiditeit, gemiddelde dagelijkse omzet (GDO) en gemiddelde waarde van transacties (GWT) te bepalen (op basis van de huidige rapportage-instructies)

Veld-nummer

Veldidentifica-tiecode

Beschrijving en openbaar te maken gegevens

Type plaats van uitvoering of openbaarmaking

Overeenkomstig tabel 1 in te vullen formaat

1

Instrument-identificatiecode

Voor het identificeren van het financieel instrument gebruikte code

Gereglementeerde markt (RM)

Multilaterale handelsfaciliteit (MTF)

Goedgekeurde publicatieregeling (APA)

Verstrekker van consolidated tape (CTP)

{ISIN}

2

Datum van uitvoering

Datum waarop de transacties worden uitgevoerd.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Plaats van uitvoering

Segment-MIC voor het EU-handelsplatform of voor de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC.

MIC “XOFF” indien de transactie wordt uitgevoerd door beleggingsondernemingen die geen beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zijn, en niet op een handelsplatform wordt uitgevoerd.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} van het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of MIC “XOFF”

4

Markering van opgeschorte instrumenten

Indicator of de handel in het instrument op de uitvoeringsdatum gedurende de hele handelsdag was opgeschort op het desbetreffende handelsplatform.

Als gevolg van de opschorting van een instrument voor de hele handelsdag worden de velden 5 tot en met 10 gerapporteerd met een waarde van nul.

RM, MTF, CTP

“TRUE” – indien de handel in het instrument gedurende de hele handelsdag was opgeschort

of “FALSE” – indien de handel in het instrument niet gedurende de hele handelsdag was opgeschort

5

Totaal aantal transacties

Het totale aantal op de uitvoeringsdatum uitgevoerde transacties (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Totale omzet

De totale op de uitvoeringsdatum uitgevoerde omzet, uitgedrukt in EUR (*1) (*2)

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Uitgevoerde transacties, met uitzondering van alle transacties die zijn uitgevoerd in het kader van pretransactionele ontheffingen van artikel 4, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 600/2014.

Het totale aantal op de uitvoeringsdatum uitgevoerde transacties, met uitzondering van alle transacties die op dezelfde dag zijn uitgevoerd in het kader van pretransactionele ontheffingen van artikel 4, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Totaal uitgevoerde omzet, met uitzondering van alle transacties die zijn uitgevoerd in het kader van pretransactionele ontheffingen van artikel 4, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 600/2014.

De totale op de uitvoeringsdatum uitgevoerde omzet, met uitzondering van alle transacties die op dezelfde dag zijn uitgevoerd in het kader van pretransactionele ontheffingen van artikel 4, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 600/2014 (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Totaal aantal transacties, met uitzondering van die welke zijn uitgevoerd in het kader van het posttransactionele LIS-uitstel.

Totaal aantal op de uitvoeringsdatum uitgevoerde transacties, met uitzondering van de transacties die zijn uitgevoerd in het kader van de (posttransactionele) ontheffing voor orders die aanzienlijk van omvang (LIS) zijn (*2).

Voor aandelen en representatieve certificaten mag alleen de hoogste drempel voor de gerelateerde bandbreedte van gemiddelde dagelijkse omzet (ADT) in tabel 4 van bijlage II worden gebruikt voor de identificatie van die transacties.

Voor certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten mag alleen de hoogste drempel in tabel 6 van bijlage II worden gebruikt voor de identificatie van die transacties.

Voor ETF's mag alleen de hoogste drempel in tabel 5 van bijlage II worden gebruikt voor de identificatie van die transacties.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Totaal uitgevoerde omzet, met uitzondering van transacties die zijn uitgevoerd in het kader van het posttransactionele LIS-uitstel.

Totaal volume van op de uitvoeringsdatum uitgevoerde transacties, met uitzondering van de transacties die zijn uitgevoerd in het kader van de (posttransactionele) ontheffing voor orders die aanzienlijk van omvang (LIS) zijn (*1) (*2).

Voor aandelen en representatieve certificaten mag alleen de hoogste drempel voor de gerelateerde bandbreedte van gemiddelde dagelijkse omzet (ADT) in tabel 4 van bijlage II worden gebruikt voor de identificatie van die transacties.

Voor certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten mag alleen de hoogste drempel in tabel 6 van bijlage II worden gebruikt voor de identificatie van die transacties.

Voor ETF's mag alleen de hoogste drempel in tabel 5 van bijlage II worden gebruikt voor de identificatie van die transacties.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1)   

De omzet moet worden berekend als het aantal tussen kopers en verkopers uitgewisselde instrumenten vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van het voor die specifieke transactie uitgewisselde instrument, en moet worden uitgedrukt in EUR.

(*2)   

Geannuleerde transacties moeten van de gerapporteerde cijfers worden uitgesloten.


In alle gevallen moet het veld worden ingevuld met een waarde groter dan of gelijk aan nul, tot maximaal 18 numerieke tekens waaronder maximaal 5 decimalen.( 1 ) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

( 2 ) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

( 3 ) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

( 4 ) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).

( 5 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574 van de Commissie van 7 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het accuratesseniveau van beursklokken (zie bladzijde 148 van dit Publicatieblad).

( 6 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/588 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot de verhandelingseenheidregeling voor aandelen, representatieve certificaten en beursverhandelde fondsen (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 411).

( 7 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 van de Commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten (zie bladzijde 449 van dit Publicatieblad).

Top