EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1329-20141216

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) n r. 1329/2014 van de Commissie van 9 december 2014 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/2014-12-16

2014R1329 — NL — 16.12.2014 — 000.003


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1329/2014 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2014

tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

(PB L 359 van 16.12.2014, blz. 30)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 009, 14.1.2016, blz.  14 (1329/2014)
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1329/2014 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2014

tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaringDE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring ( 1 ), en met name artikel 46, lid 3, onder b), artikel 59, lid 1, artikel 60, lid 2, artikel 61, lid 2, artikel 65, lid 2, en artikel 67, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op de juiste toepassing van Verordening (EU) nr. 650/2012 moeten meerdere formulieren worden vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, namen deze lidstaten niet deel aan de aanneming van Verordening (EU) nr. 650/2012. Derhalve nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet deel aan de aanneming van deze verordening.

(3)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Erfopvolgingscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1.  Voor de verklaring betreffende een beslissing inzake erfopvolging, zoals bedoeld in artikel 46, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 650/2012, wordt het in bijlage 1 vastgestelde formulier I gebruikt.

2.  Voor de verklaring betreffende een authentieke akte inzake erfopvolging, zoals bedoeld in artikel 59, lid 1, en artikel 60, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012, wordt het in bijlage 2 vastgestelde formulier II gebruikt.

3.  Voor de verklaring betreffende een gerechtelijke schikking inzake erfopvolging, zoals bedoeld in artikel 61, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012, wordt het in bijlage 3 vastgestelde formulier III gebruikt.

4.  Voor de aanvraag van een Europese erfrechtverklaring, zoals bedoeld in artikel 65, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012, wordt het in bijlage 4 vastgestelde formulier IV gebruikt.

5.  Voor de Europese erfrechtverklaring, zoals bedoeld in artikel 67, lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012, wordt het in bijlage 5 vastgestelde formulier V gebruikt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 17 augustus 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
BIJLAGE 1

image

image

image

image

image

image

image
BIJLAGE 2

image

image

image

image

image

image
BIJLAGE 3

image

image

image

image

image
BIJLAGE 4

image

image

image

►(1) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
BIJLAGE 5

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107.

Top