EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20171202

Consolidated text: Verordening (EU) n r. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2017-12-02

02014R0833 — NL — 02.12.2017 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 960/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 1290/2014 VAN DE RAAD van 4 december 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

VERORDENING (EU) 2015/1797 VAN DE RAAD van 7 oktober 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

VERORDENING (EU) 2017/2212 VAN DE RAAD van 30 november 2017

  L 316

15

1.12.2017


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 246, 21.8.2014, blz.  59 (nr. 833/2014)

 C2

Rectificatie, PB L 263, 3.9.2014, blz.  35 (nr. 833/2014)

 C3

Rectificatie, PB L 321, 7.11.2014, blz.  11 (nr. 960/2014)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliserenArtikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „goederen en technologie voor tweeërlei gebruik”: de producten die zijn opgesomd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009;

b) „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage I;

c) „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

d) „tussenhandeldiensten”:

i) het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologie of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii) het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als deze zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

▼M1

e) „investeringsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i) het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

ii) het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii) het handelen voor eigen rekening;

iv) portefeuillebeheer;

v) beleggingsadvies;

vi) het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii) het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii) elke dienst met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

f) „effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd, zoals:

i) aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten;

ii) obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten;

iii) alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen;

▼B

g) „geldmarktinstrumenten”: alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten en commercial papers, betaalinstrumenten uitgezonderd;

h) „kredietinstelling”: een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening;

i) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

1.  Het is verboden goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, ongeacht of zij van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland indien deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker.

Wanneer de eindgebruiker het Russische leger is, worden goederen en technologie voor tweeërlei gebruik die dat leger aankoopt, geacht voor militair gebruik te zijn bestemd.

2.  Wanneer zij besluiten nemen inzake verzoeken om vergunningen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn.

▼M2

De bevoegde autoriteiten kunnen echter wel een vergunning verlenen als de uitvoer betrekking heeft op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat vóór 1 augustus 2014 is gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract.

▼B

De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle gegevens die vereist zijn voor de aanvraag van een uitvoervergunning.

▼M1

Artikel 2a

1.  Het is verboden goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, als opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, ongeacht of zij van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland als vermeld in bijlage IV bij deze verordening.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan alle personen, entiteiten of lichamen in Rusland die voorkomen in bijlage IV, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) direct of indirect aan alle personen, entiteiten of lichamen in Rusland die voorkomen in bijlage IV, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼M2

3.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, en de verstrekking van bijstand voor de instandhouding en veiligheid van binnen de EU bestaande capaciteit, onverlet.

▼M1

4.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik die bestemd zijn voor de luchtvaart en voor de ruimtevaart, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker, alsmede voor het onderhoud en de veiligheid van de bestaande civiele nucleaire capaciteit binnen de EU, voor niet militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker.

▼B

Artikel 3

▼M2

1.  Een voorafgaande vergunning is vereist voor het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan en uitvoeren van de goederen die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, of een andere staat, indien die goederen bestemd zijn voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau.

2.  De op grond van dit artikel voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer vereiste vergunning wordt overeenkomstig de gedetailleerde bepalingen van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009 afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

3.  Bijlage II bevat een lijst van een aantal goederen die kunnen worden gebruikt voor de volgende categorieën exploratie- en productieprojecten in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau:

a) exploratie en productie van olie in water van meer dan 150 meter diep;

b) exploratie en productie van olie in het offshoregebied ten noorden van de noordpoolcirkel, of

c) projecten waarmee potentieel, door middel van hydrofracturering, aardolie gewonnen kan worden uit stoffen die zich bevinden in schalieformaties; het is niet van toepassing op exploratie en productie door schalieformaties heen met het oog op het vinden van of winnen van aardolie uit zich niet in schalie bevindende reservoirs.

4.  De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle gegevens die vereist zijn voor de aanvraag van een uitvoervergunning.

5.  De bevoegde autoriteiten verlenen geen vergunning voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen die zijn opgenomen in bijlage II, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen bestemd is voor een van de categorieën exploratie- en productieprojecten bedoeld in lid 3.

De bevoegde autoriteiten kunnen echter wel een vergunning verlenen als de verkoop, levering, overdracht of uitvoer betrekking heeft op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat vóór 1 augustus 2014 is gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract.

De bevoegde autoriteiten kunnen eveneens een vergunning verlenen als de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben. In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen kan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning op voorwaarde dat de uitvoerder de bevoegde overheid daarvan kennis geeft ten laatste vijf werkdagen nadat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer heeft plaatsgevonden, en daarbij nadere inlichtingen verstrekt over de rechtvaardiging van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer zonder voorafgaande vergunning.

▼B

6.  De bevoegde autoriteiten kunnen, onder de in lid 5 genoemde voorwaarden, een verleende uitvoervergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken.

7.  Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig lid 5 of lid 6 een vergunning weigert, nietig verklaart, opschort, substantieel beperkt of intrekt, stelt de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en deelt zij de relevante informatie met hen, met inachtneming van de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad ( 1 ).

8.  Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig lid 5 voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of lidstaten afgegeven weigering als bedoeld in lid 6 en lid 7 nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

▼M1

Artikel 3a

▼M2

1.  Er geldt een verbod op de directe of indirecte verstrekking van hiermee verband houdende diensten die noodzakelijk zijn voor de volgende categorieën exploratie- en productieprojecten in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau:

a) exploratie en productie van olie in water van meer dan 150 meter diep;

b) exploratie en productie van olie in het offshoregebied ten noorden van de noordpoolcirkel, of

c) projecten waarmee potentieel, door middel van hydrofracturering, aardolie gewonnen kan worden uit stoffen die zich bevinden in schalieformaties; het is niet van toepassing op exploratie en productie door schalieformaties heen met het oog op het vinden van of winnen van aardolie uit zich niet in schalie bevindende reservoirs.

Voor de toepassing van dit lid wordt onder hiermee verband houdende diensten verstaan:

i) boringen,

ii) tests,

iii) metingen en afwerking van boorgaten,

iv) levering van gespecialiseerde drijvende installaties.

2.  De verbodsbepalingen van lid 1 gelden onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit contracten of kaderovereenkomsten die vóór 12 september 2014 zijn gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract.

3.  De verbodsbepaling van lid 1 geldt niet wanneer de betrokken diensten noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

De dienstverlener geeft de bevoegde overheid binnen een termijn van vijf werkdagen kennis van alle activiteiten die krachtens deze paragraaf worden ondernomen, en verstrekt daarbij nadere inlichtingen over de rechtvaardiging van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer.

▼B

Artikel 4

1.  Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verstrekken van technische bijstand in verband met goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen ( 2 ), en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van in die lijst genoemde goederen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of bestemd voor gebruik in Rusland;

▼M1

b) het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering of garanties, alsook verzekeringen en herverzekeringen, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland;

▼B

c) het direct of indirect verstrekken van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen of technologie aan of ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland indien deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker;

d) het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland indien deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker.

▼M2

2.  De verbodsbepalingen van lid 1 gelden onverminderd de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, en de verstrekking van bijstand die noodzakelijk is voor de instandhouding en veiligheid van binnen de EU bestaande capaciteit.

▼M3

2 bis.  De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de volgende operaties:

a) de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, de aankoop of het vervoer van Hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid Hydrazine, die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd, en die niet hoger mag liggen dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet;

b) de invoer, de aankoop of het vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7);

c) de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, aankoop of het vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4), mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid monomethylhydrazine die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd,

voor zover de onder de punten a), b) en c) van dit lid vermelde substanties bestemd zijn voor het gebruik van draagraketten die door een Europese lanceerdienstverlener worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers.

▼M4

2 bis bis.  De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en in verband met de invoer, de aankoop of het vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op hydrazine die bestemd is voor:

a) de testen en de vlucht van de ExoMars Descent Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig de behoeften in iedere fase van die missie en die niet meer mag bedragen dan 5 000  kg voor de gehele duur van de missie, of

b) de vlucht van de ExoMars Carrier Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig wat nodig is voor de vlucht en die in totaal niet meer mag bedragen dan 300 kg.

▼M4

2 ter.  Het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de transacties bedoeld in de leden 2 bis en 2 bis bis, is onderworpen aan de voorafgaande vergunning door de bevoegde instanties.

De aanvragers van een vergunning verschaffen de bevoegde autoriteiten alle nodige informatie.

De bevoegde autoriteiten brengen de Commissie op de hoogte van alle verleende vergunningen.

▼M2

3.  De bevoegde autoriteit in kwestie moet een vergunning verlenen voor de verstrekking van:

a) technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage II genoemde goederen en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze goederen, direct of indirect, aan of ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau of, als dergelijke bijstand betrekking heeft op goederen bestemd voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, aan personen, entiteiten of lichamen in een andere staat;

b) financiering of financiële bijstand in verband met in bijlage II genoemde goederen, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau of, als dergelijke bijstand betrekking heeft op goederen bestemd voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, aan personen, entiteiten of lichamen in een andere staat.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen als bedoeld in artikel 3, lid 5, kan het in dit lid bedoelde verstrekken van diensten plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning op voorwaarde dat de verstrekker de bevoegde overheid daarvan kennis geeft ten laatste vijf werkdagen nadat de dienst is verstrekt.

▼C1

4.  Wanneer vergunningen vereist zijn krachtens lid 3 van dit artikel, is artikel 3, en met name de leden 2 en 5 daarvan, van overeenkomstige toepassing.

▼M1

Artikel 5

1.  Er geldt een verbod op de directe of indirecte aan- of verkoop of de verlening van investeringsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen, die zijn uitgegeven tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014, of met een looptijd van meer dan 30 dagen, die zijn uitgegeven na 12 september 2014, door:

a) belangrijke kredietinstellingen of andere belangrijke instellingen die expliciet tot taak hebben het concurrentievermogen van de Russische economie, de diversifiëring ervan of investeringen te bevorderen, die gevestigd zijn in Rusland en die op 1 augustus 2014 voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of voor meer dan 50 % door de staat worden gecontroleerd, als vermeld in bijlage III, of

b) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage III vermelde entiteit, of

c) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit die is bedoeld in punt b) van dit lid of staat vermeld in bijlage III.

2.  Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van investeringsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 30 dagen, die zijn uitgegeven na 12 september 2014 door:

a) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij of belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten, als vermeld in bijlage V, met uitzondering van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b) in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage VI;

c) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit, of

d) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in de punt a), punt b) of punt c) van dit lid.

▼M2

3.  Het is verboden om na 12 september 2014 direct of indirect een regeling te treffen voor nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 30 dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of 2, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen.

Dit verbod is niet van toepassing op:

a) leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten, of

b) leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % eigendom zijn van een in bijlage III bedoelde entiteit.

▼M2

4.  De verbodsbepaling van lid 3 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 12 september 2014 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i) zijn vóór 12 september 2014 overeengekomen en

ii) zijn niet op of na die datum gewijzigd, en

b) vóór 12 september 2014 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract.

De onder a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.

▼B

Artikel 6

1.  De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

a) krachtens artikel 3 verleende vergunningen;

b) inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.  De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende toepassing van deze verordening.

Artikel 7

De Commissie is bevoegd om bijlage I te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 8

1.  De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.  De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 9

1.  De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en vermelden deze op de in bijlage I vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke adreswijziging van de in bijlage I genoemde websites.

2.  De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mee.

3.  Voor meldingen en mededelingen aan, en andere vormen van communicatie met de Commissie die in deze verordening worden voorgeschreven, moet gebruik worden gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 10

Acties van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

Artikel 11

1.  Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

▼M1

a) entiteiten als bedoeld onder b) of c) van artikel 5, lid 1, en onder c) en d) van artikel 5, lid 2, of welke zijn vermeld in de bijlagen III, IV, V en VI;

▼B

b) elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam;

c) een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

3.  Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening.

▼M1

Artikel 12

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in de artikelen 2, 2a, 3a, 4 of 5 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild, met inbegrip van het handelen als plaatsvervanger voor de in artikel 5 bedoelde entiteiten, of om gebruik te maken van de uitzonderingen in artikel 5, lid 3, om in artikel 5 bedoelde entiteiten te financieren.

▼B

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie;

b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en het adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

1. Informatie over de bevoegde autoriteiten van de lidstaten

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussel

België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
BIJLAGE II

▼M2

Lijst van goederen als bedoeld in artikel 3

▼BGN-code

Omschrijving

7304 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van roestvrij staal

7304 19 10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 30

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 90

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 22 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7304 23 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, van ijzer of van staal (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 29 10

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 30

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 90

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7305 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen onder poederdek

7305 12 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen onder poederdek)

7305 19 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen)

7305 20 00

Bekledingsbuizen (casings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal

7306 11

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 19

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7306 21 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 29 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

8207 13 00

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit gesinterde metaalcarbiden of cermets

8207 19 10

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant of geagglomereerd diamant

▼M2

ex 8413 50

Oscillerende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen te pompen.

ex 8413 60

Roterende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen te pompen.

▼B

8413 82 00

Elevatoren voor vloeistoffen (met uitzondering van pompen)

8413 92 00

Delen van elevatoren voor vloeistoffen, niet elders genoemd

8430 49 00

Boormachines, voor het boren van of in grond, mineralen of ertsen, zonder eigen beweegkracht en niet-hydraulisch (met uitzondering van machines voor het boren van tunnels en toestellen voor handkracht)

▼M2

ex 8431 39 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij post 8428 .

ex 8431 43 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij subposten 8430 41 of 8430 49 .

ex 8431 49

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij post 8426 , 8429 en 8430

▼B

8705 20 00

Verrijdbare boortorens

8905 20 00

Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

8905 90 10

Zeelichtschepen, zeepompboten, drijvende zeekranen en andere zeeschepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie (met uitzondering van baggermolens en zandzuigers, boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; vissersvaartuigen en oorlogsschepen)
BIJLAGE III

Lijst van instellingen als bedoeld in artikel 5, onder a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
BIJLAGE IV

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
BIJLAGE V

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
BIJLAGE VI

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1).

( 2 ) Recentste versie bekendgemaakt in PB C 107 van 9.4.2014, blz. 1.

Top