EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0361-20140430

Consolidated text: Verordening (EU) n r. 361/2014 van de Commissie van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de documenten voor het internationale personenvervoer met touringcars en autobussen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/2014-04-30

2014R0361 — NL — 30.04.2014 — 000.002


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE

van 9 april 2014

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de documenten voor het internationale personenvervoer met touringcars en autobussen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 107 van 10.4.2014, blz. 39)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 258, 3.10.2015, blz.  11 (361/2014)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE

van 9 april 2014

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de documenten voor het internationale personenvervoer met touringcars en autobussen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 ( 1 ), en met name artikel 5, leden 3 en 5, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 12, lid 5, en artikel 28, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bepaalt dat geregeld vervoer en bepaalde bijzondere vormen van geregeld vervoer vergunningsplichtig zijn.

(2)

Artikel 12, lid 1, van reeds genoemde verordening bepaalt dat voor ongeregeld vervoer, als bedoeld in artikel 2, lid 4, een controledocument vereist is.

(3)

Artikel 5, lid 5, van reeds genoemde verordening bepaalt dat voor vervoer voor eigen rekening, als bedoeld in artikel 2, lid 5, een attest vereist is.

(4)

Er moeten regels worden opgesteld voor het gebruik van controledocumenten als bedoeld in artikel 12 van reeds genoemde verordening, en voor de manier waarop de namen van de vervoerders die ongeregeld vervoer verrichten en de overstapplaatsen onderweg aan de betrokken lidstaten worden meegedeeld.

(5)

Omwille van de eenvoud is het noodzakelijk het reisblad voor internationaal ongeregeld vervoer en voor ongeregeld cabotagevervoer te standaardiseren.

(6)

Het reisblad dat als controledocument wordt gebruikt voor bijzondere vormen van geregeld cabotagevervoer moet in de vorm van een maandoverzicht worden ingevuld.

(7)

De formulieren die de lidstaten gebruiken om de Commissie de statistische informatie over het aantal vergunningen voor geregelde diensten en het cabotagevervoer mee te delen, moeten worden gestandaardiseerd.

(8)

Omwille van de transparantie en de eenvoud moeten alle modeldocumenten die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen ( 2 ) worden aangepast aan Verordening (EG) nr. 1073/2009 inzake internationale touringcar- en autobusdiensten.

(9)

Verordening (EG) nr. 2121/98 dient daarom te worden ingetrokken.

(10)

De lidstaten hebben tijd nodig om de nieuwe documenten te laten drukken en verspreiden. Daarom moeten vervoerders in de tussentijd kunnen blijven gebruikmaken van de documenten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2121/98, waarin dient te worden gespecificeerd dat zij rekening houden met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1073/2009.

(11)

De in deze verordening opgenomen maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het wegvervoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:DEEL I

CONTROLEDOCUMENT

Artikel 1

1.  Het controledocument (reisblad) voor het ongeregeld vervoer zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 stemt overeen met het model in bijlage I bij deze verordening.

2.  De reisbladen bevinden zich in boekjes met 25 dubbele, uitneembare formulieren. Elk boekje is voorzien van een nummer. De reisbladen zijn eveneens genummerd van 1 tot en met 25. Het schutblad van het boekje stemt overeen met het model in bijlage II. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om deze vereisten aan te passen voor elektronische verwerking van reisbladen.

Artikel 2

1.  Het boekje als bedoeld in artikel 1 wordt gesteld op naam van de vervoerder en kan niet worden overgedragen.

2.  Het reisblad wordt vóór de aanvang van elke reis leesbaar en in onuitwisbare letters, in tweevoud, ingevuld door de vervoerder of door de bestuurder. Het geldt voor het gehele traject.

3.  Het origineel van het losgemaakte reisblad bevindt zich tijdens de gehele reis waarop het betrekking heeft aan boord van het voertuig. Een kopie wordt in het hoofdkantoor van de onderneming bewaard.

4.  De vervoerder is verantwoordelijk voor het bewaren van de reisbladen.

Artikel 3

In het geval van internationaal ongeregeld vervoer dat wordt geëxploiteerd door een groep vervoerders die voor rekening van dezelfde opdrachtgever werken, en dat onderweg een overstap van de reizigers op een voertuig van een andere vervoerder van dezelfde groep kan omvatten, wordt het origineel van het reisblad bewaard aan boord van het voertuig waarmee de dienst wordt verricht. Een kopie van het reisblad wordt in het hoofdkantoor van elke vervoerder bewaard.

Artikel 4

1.  Exemplaren van reisbladen die voor het in artikel 15, onder b), van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bedoelde ongeregelde cabotagevervoer als controleformulier worden gebruikt, worden door de vervoerder teruggezonden aan de bevoegde autoriteit of instantie van de lidstaat van vestiging, volgens een door deze autoriteit of instantie te bepalen procedure.

2.  In het geval van bijzondere vormen van geregeld cabotagevervoer op grond van artikel 15, onder a), van Verordening (EG) nr. 1073/2009 wordt het reisblad in bijlage I bij deze verordening ingevuld in de vorm van een maandoverzicht en door de vervoerder teruggezonden aan de bevoegde autoriteit of instantie van de lidstaat van vestiging, volgens een door deze autoriteit of instantie te bepalen procedure.

Artikel 5

Het reisblad geeft de houder het recht om in het kader van internationaal ongeregeld vervoer plaatselijke excursies te verrichten in een andere lidstaat dan de lidstaat waar hij is gevestigd, volgens de voorwaarden als voorzien in de tweede alinea van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1073/2009. De plaatselijke excursies worden op de reisbladen ingevuld voordat het voertuig aan de excursie in kwestie begint. Het origineel van het reisblad bevindt zich tijdens de plaatselijke excursie aan boord van het voertuig.

Artikel 6

Het controledocument wordt op verzoek van iedere met de controle belaste persoon getoond.DEEL II

VERGUNNINGEN

Artikel 7

1.  De vergunningsaanvraag voor geregeld vervoer en bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor een vergunning vereist is, stemt overeen met het model in bijlage III.

2.  De vergunningsaanvraag bevat de volgende gegevens:

a) de dienstregeling;

b) de tariefschalen;

c) een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning voor internationaal personenvervoer over de weg voor rekening van derden, als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1073/2009;

d) nadere bijzonderheden over de aard en omvang van het vervoer dat de aanvrager voornemens is te verzorgen, indien het een aanvraag voor een nieuwe dienst betreft, of dat hij heeft verzorgd, indien het een aanvraag om verlenging van een vergunning betreft;

e) een kaart op een passende schaal waarop de reisweg en de stopplaatsen waar reizigers worden opgenomen of afgezet zijn aangegeven;

f) een rijschema aan de hand waarvan de toepassing van de communautaire regelgeving inzake rij- en rusttijden kan worden gecontroleerd.

3.  De aanvrager verstrekt, ter ondersteuning van zijn aanvraag, alle aanvullende inlichtingen die hij dienstig acht of die door de vergunningverlenende instantie worden gevraagd.

Artikel 8

1.  De vergunningen stemmen overeen met het model in bijlage IV.

2.  Elk voertuig waarmee een aan de vergunningsplicht onderworpen dienst wordt verricht, heeft een vergunning of een door de vergunningverlenende instantie voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan aan boord.

3.  De geldigheidsduur van de vergunningen bedraagt maximaal vijf jaar.DEEL III

ATTESTEN

Artikel 9

1.  Het attest voor vervoer voor eigen rekening zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 stemt overeen met het model in bijlage V bij deze verordening.

2.  De onderneming die een attest aanvraagt, verstrekt de vergunningverlenende instantie een bewijs of garantie dat de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 neergelegde voorwaarden zijn vervuld.

3.  Elk voertuig waarmee een dienst wordt uitgevoerd waarvoor een attest is vereist, heeft tijdens de gehele reis een attest of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift aan boord, dat op verzoek van iedere met de controle belaste persoon wordt getoond.

4.  De geldigheidsduur van de attesten bedraagt maximaal vijf jaar.DEEL IV

MEDEDELING VAN STATISTISCHE GEGEVENS

Artikel 10

De gegevens over het cabotagevervoer als bedoeld in artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 worden meegedeeld in de vorm van een tabel die overeenstemt met het model in bijlage VI bij deze verordening.DEEL V

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

1.  De lidstaten kunnen tot en met 31 december 2015 toestemming verlenen voor het gebruik van de bestaande reisbladen, vergunningsaanvragen, vergunningen en attesten die zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2121/98.

2.  De overige lidstaten aanvaarden de reisbladen en vergunningsaanvragen op hun grondgebied tot en met 31 december 2015.

3.  De vergunningen en attesten die zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2121/98 en afgegeven vóór 31 december 2015 blijven geldig tot de datum waarop zij verstrijken.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 2121/98 wordt ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼C1
BIJLAGE I

image
BIJLAGE II

Schutblad

(Formaat DIN A4 papier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, 100 g/m2 of meer)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerderLAND DAT DE VERGUNNING AFGEEFT

Bevoegde autoriteit

Kenteken van het land (1)

(1)   Oostenrijk (A), België (B), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Estland (EST), Finland (FIN), Frankrijk (F), Duitsland (D), Griekenland (GR), Kroatië (HR), Ierland (IRL), Italië (I), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (L), Hongarije (H), Malta (M), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (P), Roemenië (RO), Slowakije (SK), Slovenië (SLO), Spanje (E), Zweden (S), Verenigd Koninkrijk (UK).

REISBLADENBOEKJE Nr. …

a)   voor internationaal ongeregeld vervoer met touringcars en autobussen tussen de lidstaten, afgegeven op grond van Verordening (EG) nr. 1073/2009;

b)   voor ongeregeld cabotagevervoer verricht in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de vervoerder is gevestigd, afgegeven op grond van Verordening (EG) nr. 1073/2009.

aan: …

(Naam en voornaam of handelsnaam van de vervoerder)

(Volledig adres, telefoon en fax)(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening en stempel van de autoriteit of instantie van afgifte)

(Tweede bladzijde)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerder

BELANGRIJKE OPMERKING

A.   ALGEMENE BEPALINGEN

1. Artikel 12, lid 1, artikel 5, lid 3, tweede alinea, en artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bepalen dat voor ongeregeld vervoer een controledocument moet worden ingevuld (reisblad uit het reisbladenboekje dat is afgegeven aan een vervoerder).

2. Artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 definieert ongeregeld vervoer als vervoer „dat niet aan de definitie van geregeld vervoer, met inbegrip van de bijzondere vorm van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het vervoer van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf”.

Geregeld vervoer wordt in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 gedefinieerd als „vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet”. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken.

Een aanpassing van de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet niet af aan het geregelde karakter van het vervoer.

Vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, moet worden beschouwd als geregeld vervoer. Dergelijke diensten worden „bijzondere vormen van geregeld vervoer” genoemd en omvatten:

a) vervoer naar en van het werk van werknemers;

b) vervoer van scholieren en studenten naar en van de onderwijsinstelling. Aan het geregelde karakter van de bijzondere vormen van geregeld vervoer wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat bij de organisatie van het vervoer rekening wordt gehouden met de wisselende behoeften van de gebruiker.

3. Het reisblad geldt voor het gehele traject.

4. De houder van de communautaire vergunning en het reisblad heeft het recht om:

i) internationaal ongeregeld vervoer met touringcars en autobussen tussen twee of meer lidstaten te verrichten;

ii) ongeregeld cabotagevervoer te verrichten in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de vervoerder is gevestigd.

5. Het reisblad moet vóór de aanvang van elke reis in tweevoud worden ingevuld, hetzij door de vervoerder, hetzij door de bestuurder. De onderneming bewaart de kopie van het reisblad. De bestuurder bewaart het origineel gedurende de gehele reis aan boord van het voertuig en toont het op verzoek van de met de controle belaste personen.

6. De bestuurder geeft het reisblad na beëindiging van de reis in kwestie terug aan de onderneming van afgifte. De vervoerder is verantwoordelijk voor het bewaren van de documenten. Deze moeten leesbaar en onuitwisbaar worden ingevuld.

(Derde bladzijde)

B.   SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR INTERNATIONAAL ONGEREGELD VERVOER

1. Artikel 5, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bepaalt dat voor de organisatie van parallel of tijdelijk vervoer dat vergelijkbaar is met het bestaande geregelde vervoer en op dezelfde clientèle is gericht, een vergunning is vereist.

2. In het kader van internationaal ongeregeld vervoer mag een vervoerder plaatselijke excursies verrichten in een andere lidstaat dan de lidstaat waar hij is gevestigd. Deze diensten zijn bestemd voor niet-ingezeten reizigers die eerder door dezelfde vervoerder zijn vervoerd in het kader van internationaal ongeregeld vervoer. Zij worden vervoerd in hetzelfde voertuig of een voertuig van dezelfde vervoerder of groep vervoerders.

3. In het geval van plaatselijke excursies wordt het reisblad ingevuld voordat het voertuig aan de excursie in kwestie begint.

4. In het geval van internationaal ongeregeld vervoer dat wordt geëxploiteerd door een groep vervoerders die voor rekening van dezelfde opdrachtgever werken en dat onderweg een overstap van de reizigers in een voertuig van een andere vervoerder van dezelfde groep kan omvatten, wordt het origineel van het reisblad bewaard in het voertuig waarmee de dienst wordt verricht. Een kopie van het reisblad wordt op het hoofdkantoor van elke betrokken vervoerder bewaard.

C.   SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONGEREGELD CABOTAGEVERVOER

1. Onder voorbehoud van de toepassing van de wetgeving van de Unie is het verrichten van ongeregeld cabotagevervoer onderworpen aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die in de lidstaat van ontvangst van kracht zijn op de volgende gebieden:

i) de contractuele voorwaarden van het vervoer;

ii) de afmetingen en gewichten van wegvoertuigen;

iii) de voorschriften inzake het vervoer van sommige categorieën personen, te weten scholieren, kinderen en personen met een beperkte mobiliteit;

iv) de rij- en rusttijden;

v) de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op vervoerdiensten. Op dit gebied is Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ( 3 ), en met name artikel 48, in samenhang met de artikelen 193 en 194 van toepassing op de verrichtingen bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1073/2009.

2. De technische normen inzake fabricage en uitrusting waaraan voertuigen moeten voldoen die voor cabotagevervoer worden gebruikt, zijn die welke gelden voor voertuigen die tot het internationale vervoer worden toegelaten.

3. De lidstaten passen de in de punten 1 en 2 bedoelde nationale bepalingen onder dezelfde voorwaarden toe op de niet op hun grondgebied gevestigde vervoerders als op de op hun grondgebied gevestigde vervoerders, zodat discriminatie op grond van nationaliteit of plaats van vestiging wordt uitgesloten.

4. In het geval van ongeregeld cabotagevervoer worden de reisbladen door de vervoerder teruggezonden aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde orgaan van de lidstaat van vestiging, volgens een door deze autoriteit of instantie te bepalen procedure ( 4 ).

5. In het geval van bijzondere vormen van geregeld cabotagevervoer worden de reisbladen in de vorm van een maandoverzicht ingevuld en door de vervoerder aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde orgaan van de lidstaat van vestiging teruggezonden op een door deze autoriteit of dit orgaan vast te stellen wijze.
BIJLAGE III

Schutblad

(Formaat DIN A4 papier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerder

AANVRAAG ( 5 ):

VAN EEN VERGUNNING VOOR GEREGELD VERVOER □

VAN EEN VERGUNNING VOOR EEN BIJZONDERE VORM VAN GEREGELD VERVOER ( 6 ) □

TOT VERLENGING VAN EEN VERGUNNING VOOR VERVOER ( 7 ) □

TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN EEN VERGUNNING VOOR VERVOER (7)  □

verricht met touringcars en autobussen tussen lidstaten in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1073/2009

aan …

(Bevoegde autoriteit)

1.

Naam en voornaam of handelsnaam, adres, telefoonnummer, fax en/of e-mailadres van de aanvrager en, in het geval van een associatie van ondernemingen („pool”), van de onderneming die het vervoer beheert:

2.

Vervoersdienst(en) verzorgd (7) door een onderneming □

door een lid van een associatie („pool”) □

door een onderaannemer □

3.

Naam en adres van:

vervoerder, ander lid/andere leden van de associatie of onderaannemer(s) ( 8 ) ( 9 )

3.1

…tel. …

3.2

…tel. …

3.3

…tel. …

3.4

…tel. …

(Tweede bladzijde van de vergunningsaanvraag of de aanvraag om verlenging van een vergunning)

4.

In het geval van een bijzondere vorm van geregeld vervoer:

4.1

Categorie reizigers: …

5.

Geldigheidsduur van de aangevraagde vergunning of datum waarop het vervoer wordt beëindigd:

6.

Belangrijkste reisweg (opneempunten onderstrepen):

7.

Exploitatieperiode:

8.

Frequentie (dagelijks, wekelijks, enz.):

9.

Tarieven: …Gegevens in bijlage

10.

Gelieve een rijschema bij te voegen aan de hand waarvan de toepassing van de Uniewetgeving inzake rij- en rusttijden kan worden gecontroleerd

11.

Aantal aangevraagde vergunningen of afschriften van vergunningen ( 10 ):

12.

Eventuele aanvullende inlichtingen:13.

 

(Plaats en datum)

(Handtekening van de aanvrager)

(Derde bladzijde van de vergunningsaanvraag of de aanvraag om verlenging van een vergunning)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Bij de aanvraag dient het volgende te worden gevoegd:

a) de dienstregeling;

b) de tariefschalen;

c) een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning voor internationaal personenvervoer over de weg voor rekening van derden, als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1073/2009;

d) nadere bijzonderheden over de aard en omvang van het vervoer dat de aanvrager voornemens is te verzorgen, indien het een aanvraag voor een nieuwe vervoersdienst betreft, of dat hij heeft verzorgd, indien het een aanvraag om verlenging van de vergunning betreft;

e) een kaart op een passende schaal waarop de reisweg en de stopplaatsen waar reizigers worden opgenomen of afgezet zijn aangegeven;

f) een rijschema aan de hand waarvan de toepassing van de Uniewetgeving inzake rij- en rusttijden kan worden gecontroleerd.

2. De aanvrager verstrekt, ter ondersteuning van zijn aanvraag, alle aanvullende inlichtingen die hij dienstig acht of die door de vergunningverlenende instantie worden gevraagd.

3. Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 is volgend vervoer vergunningsplichtig:

a) geregeld vervoer, d.w.z. vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of afgezet. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet niet af aan het geregelde karakter van het vervoer;

b) bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen contract tussen de organisator en de vervoeder is gesloten. Vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, moet worden beschouwd als geregeld vervoer. Dergelijk vervoer wordt „bijzondere vorm van geregeld vervoer” genoemd en omvat:

i) vervoer van werknemers naar en van het werk;

ii) vervoer van scholieren en studenten naar en van de onderwijsinstelling.

Aan het geregelde karakter van de bijzondere vorm van geregeld vervoer wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat bij de organisatie van het vervoer rekening wordt gehouden met de wisselende behoeften van de gebruiker.

4. De aanvraag wordt ingediend bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar het vertrekpunt van de vervoersdienst zich bevindt, namelijk een van de eindpunten van de dienst.

5. De geldigheidsduur van de vergunning bedraagt maximaal vijf jaar.
BIJLAGE IV

(Eerste bladzijde van de vergunning)

(Kleur: Pantone 182 (roze), of een kleur die daar zo sterk mogelijk op gelijkt, formaat DIN A4 papier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, 100 g/m2 of meer)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerderLAND DAT DE VERGUNNING AFGEEFT

Bevoegde autoriteit

Kenteken van het land (1)

(1)   Oostenrijk (A), België (B), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Estland (EST), Finland (FIN), Frankrijk (F), Duitsland (D), Griekenland (GR), Kroatië (HR), Ierland (IRL), Italië (I), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (L), Hongarije (H), Malta (M), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (P), Roemenië (RO), Slowakije (SK), Slovenië (SLO), Spanje (E), Zweden (S), Verenigd Koninkrijk (UK).

VERGUNNING Nr. …

voor geregeld vervoer ( 11 )

voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer

met touringcars en autobussen tussen lidstaten, in overeenstemming met

hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1073/2009

aan: …

(Naam en voornaam of handelsnaam van de vervoerder of, in het geval van een associatie van ondernemingen („pool”), de onderneming die het vervoer beheert)

Adres: …

Telefoon, fax en/of e-mailadres: …

Naam, adres, telefoon en fax en/of e-mailadres van geassocieerde vervoerders of leden van de associatie van ondernemingen („pool”) en onderaannemers:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Lijst eventueel bijgevoegd.

Uiterste geldigheidsdatum van de vergunning: …(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening en stempel van de autoriteit of instantie van afgifte)

(Tweede bladzijde van vergunning nr. …)

1.

Traject:

a) Plaats van vertrek van het vervoer: …

b) Plaats van bestemming van het vervoer: …

c) Belangrijkste reisweg, waarbij de stopplaatsen voor het opnemen en afzetten van reizigers moeten worden onderstreept: …

2.

Exploitatieperiode: …

3.

Frequentie: …

4.

Tijdschema: …

5.

Bijzondere vorm van geregeld vervoer:

 Categorie reizigers: …

6.

Andere voorwaarden of bijzondere opmerkingen (bv. toegestaan cabotagevervoer ( 12 )):

(Stempel en/of handtekening van de vergunningverlenende instantie)

(Derde bladzijde van de vergunning)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerder

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Deze vergunning geldt voor het gehele traject. Zij mag alleen worden gebruikt door de partij of de partijen waarvan de naam op de vergunning wordt vermeld.

2. De vergunning of een door de vergunningverlenende instantie voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt tijdens de gehele reis in het voertuig bewaard en wordt op verzoek aan de met de controle belaste personen getoond.

3. Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning wordt aan boord van het voertuig bewaard.
BIJLAGE V

(Eerste bladzijde van het attest)

(Kleur: Pantone 100 (geel), of een kleur die daar zo sterk mogelijk op gelijkt, formaat DIN A4 papier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, 100 g/m2 of meer)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerderLAND DAT DE VERGUNNING AFGEEFT

Bevoegde autoriteit

Kenteken van het land (1)

(1)   Oostenrijk (A), België (B), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Estland (EST), Finland (FIN), Frankrijk (F), Duitsland (D), Griekenland (GR), Kroatië (HR), Ierland (IRL), Italië (I), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (L), Hongarije (H), Malta (M), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (P), Roemenië (RO), Slowakije (SK), Slovenië (SLO), Spanje (E), Zweden (S), Verenigd Koninkrijk (UK).

ATTEST

afgegeven voor vervoer voor eigen rekening met touringcars en autobussen tussen lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 1073/2009

(Deel voor de natuurlijke of rechtspersoon die het vervoer voor eigen rekening verricht)

Ondergetekende …

verantwoordelijk voor de onderneming, non-profitorganisatie of andere (te beschrijven)

(Naam en voornaam of officiële naam, volledig adres)

verklaart:

 dat hij/zij het vervoer zonder winstoogmerk en niet voor handelsdoeleinden verricht,

 dat het vervoer voor de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie slechts een bijkomstige activiteit vormt,

 dat de touringcar of autobus met kenteken …eigendom is van de natuurlijke of rechtspersoon of op afbetaling is aangekocht of dat daarvoor een leasingovereenkomst op lange termijn is afgesloten,

 dat de touringcar of autobus zal worden bestuurd door een personeelslid van de ondergetekende natuurlijke of rechtspersoon of door de ondergetekende zelf of door personeel dat in dienst is van de onderneming of krachtens een contractuele verbintenis ter beschikking van de onderneming is gesteld.

(Handtekening van de natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon)

(Deel voor de bevoegde autoriteit)

Dit document geldt als attest in de zin van artikel 5, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1073/2009.(Geldigheidsduur)

(Plaats en datum van afgifte)

 

 

(Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit)

(Tweede bladzijde van het attest)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de lidstaat van vestiging van de vervoerder

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bepaalt: „vervoer voor eigen rekening: vervoer dat voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden door een natuurlijke of rechtspersoon wordt verricht, met dien verstande:

 dat de vervoersactiviteit voor die natuurlijke of rechtspersoon slechts een bijkomstige activiteit vormt, en

 dat de gebruikte voertuigen eigendom van die natuurlijke of rechtspersoon zijn of door die persoon op afbetaling zijn aangekocht dan wel dat daarvoor een leasingovereenkomst op lange termijn is afgesloten en dat zij door een personeelslid van de natuurlijke of rechtspersoon of door de natuurlijke persoon zelf of door personeel dat in dienst is van de onderneming of krachtens een contractuele verbintenis ter beschikking van de onderneming is gesteld, worden bestuurd”.

2. Op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 mogen vervoerders voor eigen rekening zonder discriminatie op grond van nationaliteit of plaats van vestiging vervoersdiensten verrichten, indien zij:

 in de lidstaat van vestiging gemachtigd zijn tot het verrichten van vervoer met touringcars en autobussen overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden voor toegang tot de markt;

 voldoen aan de voor bestuurders en voertuigen geldende wettelijke voorschriften inzake verkeersveiligheid, zoals vastgesteld in de desbetreffende wetgeving van de Unie.

3. Voor het vervoer voor eigen rekening als bedoeld in punt 1 is een attest vereist.

4. Het attest geeft de houder het recht om voor eigen rekening internationaal vervoer met touringcars en autobussen te verrichten. Het wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het voertuig is ingeschreven en is geldig voor het gehele traject, met inbegrip van transitovervoer.

5. De relevante delen van dit attest worden in onuitwisbare letters, in drievoud, ingevuld door de natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van de rechtspersoon die het vervoer verricht en door de bevoegde autoriteit. Eén afschrift wordt door de administratie bewaard en één door de natuurlijke of rechtspersoon. De bestuurder bewaart het origineel of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift gedurende alle internationale reizen aan boord van het voertuig. Het attest wordt op verzoek aan de met de controle belaste personen getoond. De natuurlijke of rechtspersoon, naar gelang van het geval, is verantwoordelijk voor het bewaren van de attesten.

6. De geldigheidsduur van het attest bedraagt maximaal vijf jaar.
BIJLAGE VI

MODEL VAN MEDEDELING

(als bedoeld in artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006)

Aantal vergunningen dat is afgegeven voor cabotagevervoer in het kader van geregelde diensten in …(Periode van 2 jaar)

in …(lidstaat van ontvangst)Land waar de vervoerder is gevestigd

Aantal afgegeven vergunningen

B

 

BG

 

CZ

 

DK

 

D

 

EST

 

GR

 

E

 

F

 

IRL

 

HR

 

I

 

CY

 

LV

 

LT

 

L

 

H

 

M

 

NL

 

A

 

PL

 

P

 

RO

 

SLO

 

SK

 

FIN

 

S

 

UK

 

Totaal

 ( 1 ) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88.

( 2 ) PB L 268 van 3.10.1998, blz. 10.

( 3 ) PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

( 4 ) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen punt 4 aanvullen met informatie over het personeel van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van de reisbladen en de procedure om deze informatie door te sturen.

( 5 ) Aankruisen wat van toepassing is.

( 6 ) Bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen contract tussen organisator en vervoeder is gesloten.

( 7 ) In de context van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1073/2009.

( 8 ) In voorkomend geval aangeven of het een lid van een associatie of een onderaannemer betreft.

( 9 ) Lijst eventueel bijgevoegd.

( 10 ) De aandacht van de aanvrager wordt gevestigd op het feit dat de vergunning zich te allen tijde aan boord van het voertuig dient te bevinden en dat het aantal vergunningen waarover hij dient te beschikken moet overeenkomen met het aantal voertuigen dat voor het verrichten van de gevraagde vervoersdienst gelijktijdig wordt gebruikt.

( 11 ) Doorhalen wat niet van toepassing is.

( 12 ) Zoals goedgekeurd door de lidstaat van ontvangst en meegedeeld aan de vergunningverlenende instantie binnen de termijn van artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009.

Top