EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0065-20170307

Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) n r. 65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/65/2017-03-07

02014R0065 — NL — 07.03.2017 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 65/2014 VAN DE COMMISSIE

van 1 oktober 2013

houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 029 van 31.1.2014, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/254 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016

  L 38

1

15.2.2017


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 239, 12.8.2014, blz.  81 (65/2014)

►C2

Rectificatie, PB L 061, 5.3.2015, blz.  26 (65/2014)
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 65/2014 VAN DE COMMISSIE

van 1 oktober 2013

houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.  Bij deze verordening worden eisen vastgesteld voor de etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over huishoudelijke elektrische en gasovens (inclusief wanneer geïntegreerd in fornuizen) en huishoudelijke elektrische afzuigkappen, ook wanneer die voor niet-huishoudelijke doeleinden worden verkocht.

2.  Deze verordening is niet van toepassing op:

a) ovens die andere energiebronnen gebruiken dan elektriciteit of gas;

b) ovens die beschikken over een functie van verwarming met microgolven;

c) kleine ovens;

d) draagbare ovens;

e) ovens met warmteopslag;

f) ovens die verwarmd worden met stoom als voornaamste verwarmingsfunctie;

g) toestellen die zijn ontworpen om uitsluitend gebruik te maken van gassen van de „derde familie” (propaan en butaan).

Artikel 2

Definities

In aanvulling op de in artikel 2 van Richtlijn 2010/30/EG vastgestelde definities gelden voor deze verordening de volgende definities:

1.

„oven” : een toestel of een deel van een toestel dat één of meer ovenruimten omvat en dat elektriciteit en/of gas gebruikt, waarin levensmiddelen worden bereid met gebruikmaking van de conventionele modus of de heteluchtmodus;

2.

„ovenruimte” : een afgesloten compartiment waarin de temperatuur kan worden gecontroleerd met het oog op de bereiding van voedsel;

3.

„oven met meerdere ovenruimten” : een oven met twee of meer ovenruimten die elk afzonderlijk worden verwarmd

4.

„kleine oven” : een oven waarvan alle ovenruimten een breedte en diepte hebben van minder dan 250 mm of een hoogte van minder dan 120 mm;

5.

„draagbare oven” : een oven die geen vaste oven is, met een productmassa van minder dan 18 kg, op voorwaarde dat die niet voor inbouw is ontworpen;

6.

„verwarming met microgolven” : de verwarming van voedsel met gebruikmaking van elektromagnetische energie;

7.

„conventionele modus” : de werkingsmodus van een oven waarbij uitsluitend natuurlijke convectie wordt gebruikt voor de circulatie van verwarmde lucht binnen de ovenruimte van de oven;

8.

„heteluchtmodus” : een modus waarbij een ingebouwde ventilator de verwarmde lucht doet circuleren binnen de ovenruimte van de oven;

9.

„cyclus” : de periode van verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een oven onder bepaalde vastgestelde voorwaarden;

10.

„fornuis” : een toestel dat bestaat uit een oven en een kookplaat die gas of elektriciteit gebruiken;

11.

„werkingsmodus” : de status van de oven of de kookplaat tijdens het gebruik ervan;

12.

„warmtebron” : de voornaamste energievorm voor de verwarming van een oven of kookplaat;

13.

►C1  „afzuigkap” : een toestel dat wordt aangedreven door een motor die door dat toestel wordt gecontroleerd, dat bedoeld is om vervuilde lucht van boven een kookplaat te verzamelen of dat een downdraft-systeem (een naar beneden afzuigend systeem) omvat, bedoeld voor installatie in de nabijheid van kookblokken, kookplaten en soortgelijke kooktoestellen, dat damp wegzuigt via een interne afvoerkoker; ◄

14.

„automatische modus gedurende de kookperiode” : een conditie waarin de luchtstroom van de afzuigkap gedurende de kookperiode automatisch wordt gecontroleerd door een sensor of door sensoren die de vochtigheid, de temperatuur enz. meet/meten;

15.

„volledig automatische afzuigkap” : een afzuigkap waarin de luchtstroom en/of andere functies automatisch worden gecontroleerd door sensoren gedurende 24 uur, inclusief de kookperiode;

16.

„beste-efficiëntiepunt” (BEP) : het werkingspunt van de afzuigkap met maximale hydrodynamische efficiëntie (FDEafzuigkap);

17.

„verlichtingsefficiëntie” (LEafzuigkap) : de verhouding tussen de gemiddelde door het verlichtingssysteem van de huishoudelijke afzuigkap gegeven verlichting en het vermogen van het verlichtingssysteem, in lux/W;

18.

„vetfilteringsefficiëntie” (GFEafzuigkap) : het relatieve aandeel van vet dat wordt vastgehouden in de vetfilters van de afzuigkap;

19.

„uit-stand” : een toestand waarin het toestel is verbonden met het net, maar waarin geen enkele functie actief is, of waarin uitsluitend functionaliteiten worden geleverd die bedoeld zijn om de elektromagnetische compatibiliteit overeenkomstig Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) te verzekeren;

20.

„stand-by-stand” : een toestand waarin het toestel is verbonden met het net, van energie-input via het net afhankelijk is om als bedoeld te werken en uitsluitend een reactiveringsfunctie biedt, dan wel een reactiveringsfunctie en uitsluitend een indicatie dat de reactiveringsfunctie ingeschakeld is, en/of een informatie- of statusweergave die voor een onbepaalde tijd kan aanhouden;

21.

„reactiveringsfunctie” : een functie die de activering van andere modi, inclusief de actieve modus, vergemakkelijkt via een schakelaar op afstand, inclusief afstandsbediening, interne sensor of timer, met overschakeling naar een toestand die extra functionaliteiten biedt, met inbegrip van de hoofdfunctie;

22.

„informatie- of statusweergave” : een continue functie die informatie verstrekt of de status van het apparaat aangeeft op een scherm, met inbegrip van klokken;

23.

„eindgebruiker” : een consument die een product koopt of voornemens is te kopen;

24.

„verkooppunt” : een fysieke locatie waar het product wordt uitgestald en/of te koop of te huur wordt aangeboden aan de eindgebruiker;

25.

„gelijkwaardig model” : een model dat in de handel wordt gebracht met dezelfde technische parameters als een ander model dat door dezelfde fabrikant of importeur in de handel wordt gebracht met een verschillend commercieel codenummer.

Artikel 3

Verantwoordelijkheden van leveranciers en tijdsschema

Leveranciers zien erop toe dat:

1. Wat het etiket, de productkaart en de technische documentatie betreft:

a) huishoudelijke ovens:

i) elke huishoudelijke oven wordt geleverd met (een) gedrukt(e) etiket(ten) met informatie gedrukt in het in punt 1 van bijlage III omschreven formaat voor elke ovenruimte van de oven;

ii) er wordt een productkaart, als omschreven in afdeling A van bijlage IV, beschikbaar gesteld voor in de handel gebrachte huishoudelijke ovens;

iii) alle technische documentatie, als uiteengezet in afdeling A van bijlage V, wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de autoriteiten van de lidstaten;

iv) in alle reclameadvertenties voor een specifiek model van huishoudelijke oven die energiegerelateerde of prijsinformatie bevat, wordt de energie-efficiëntieklasse vermeld;

v) in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model van huishoudelijke oven waarin de specifieke technische parameters zijn opgenomen, wordt de energie-efficiëntieklasse van dat model vermeld;

vi) voor elke ovenruimte van elk model van huishoudelijke oven wordt een elektronisch etiket in het formaat en met de informatie als omschreven in punt 1 van bijlage III beschikbaar gesteld aan de desbetreffende handelaars;

vii) voor elk model van huishoudelijke oven wordt een elektronische productkaart als omschreven in punt A van bijlage IV beschikbaar gesteld aan de desbetreffende handelaars;

b) huishoudelijke afzuigkappen:

i) elke huishoudelijke afzuigkap wordt geleverd met een gedrukt etiket met informatie gedrukt in het in punt 2 van bijlage III omschreven formaat;

ii) er wordt een productkaart, als omschreven in punt B van bijlage IV, beschikbaar gesteld voor in de handel gebrachte huishoudelijke afzuigkappen;

iii) alle technische documentatie, als uiteengezet in punt B van bijlage V, wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de autoriteiten van de lidstaten;

iv) in alle reclameadvertenties voor een specifiek model van huishoudelijke afzuigkap die energiegerelateerde of prijsinformatie bevat, wordt de energie-efficiëntieklasse vermeld;

v) in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model van huishoudelijke afzuigkap waarin de specifieke technische parameters zijn opgenomen, wordt de energie-efficiëntieklasse van dat model vermeld;

vi) voor elk model van huishoudelijke afzuigkap wordt een elektronisch etiket in het formaat en met de informatie als omschreven in punt 2 van bijlage III beschikbaar gesteld aan de desbetreffende handelaars;

vii) voor elk model van huishoudelijke afzuigkap wordt een elektronische productkaart als omschreven in punt B van bijlage IV beschikbaar gesteld aan de desbetreffende handelaars.

2. Wat de efficiëntieklassen betreft:

a) wat huishoudelijke ovens betreft, wordt de energie-efficiëntieklasse van de ovenruimte bepaald overeenkomstig punt 1 van bijlage I en punt 1 van bijlage II;

b) wat huishoudelijke afzuigkappen betreft, wordt:

i) de energie-efficiëntieklasse bepaald overeenkomstig punt 2, onder a), van bijlage I en punt 2.1 van bijlage II;

ii) de hydrodynamische-efficiëntieklasse bepaald overeenkomstig punt 2, onder b), van bijlage I en punt 2.2 van bijlage II;

iii) de verlichtingsefficiëntie bepaald overeenkomstig punt 2, onder c), van bijlage I en punt 2.3 van bijlage II;

iv) de vetfilteringsefficiëntie bepaald overeenkomstig punt 2, onder d), van bijlage I en punt 2.4 van bijlage II.

3. Wat het formaat van de etiketten betreft:

a) wat huishoudelijke ovens betreft, is, voor toestellen die vanaf 1 januari 2015 in de handel worden gebracht, het formaat van het etiket voor de ovenruimte van de oven als omschreven in punt 1 van bijlage III;

b) wat huishoudelijke afzuigkappen betreft, is het formaat van het etiket bepaald in punt 2 van bijlage III, overeenkomstig het volgende tijdsschema:

i) voor huishoudelijke afzuigkappen die vanaf 1 januari 2015 in de handel worden gebracht met energie-efficiëntieklassen A, B, C, D, E, F, G, is het etiket als vastgesteld in punt 2.1.1 van bijlage III (etiket 1) of, wanneer de leveranciers dit passend achten, in punt 2.1.2 van diezelfde bijlage (etiket 2);

ii) voor huishoudelijke afzuigkappen die vanaf 1 januari 2016 in de handel worden gebracht met energie-efficiëntieklassen A+, A, B, C, D, E, F, is het etiket als vastgesteld in punt 2.1.2 van bijlage III (etiket 2) of, wanneer de leveranciers dit passend achten, in punt 2.1.3 van diezelfde bijlage (etiket 3);

iii) voor huishoudelijke afzuigkappen die vanaf 1 januari 2018 in de handel worden gebracht met energie-efficiëntieklassen A++, A+, A, B, C, D, E, is het etiket als vastgesteld in punt 2.1.3 van bijlage III (etiket 3) of, wanneer de leveranciers dit passend achten, in punt 2.1.4 van diezelfde bijlage (etiket 4);

iv) voor huishoudelijke afzuigkappen die vanaf 1 januari 2020 in de handel worden gebracht met energie-efficiëntieklassen A+++, A++, A+, A, B, C, D, is het etiket als vastgesteld in punt 2.1.4 van bijlage III (etiket 4).

Artikel 4

Verantwoordelijkheden van handelaars

Handelaars zien erop toe dat:

1. Wat huishoudelijke ovens betreft:

a) elke oven die in een verkooppunt wordt aangeboden, vergezeld gaat van een etiket voor elke ovenruimte, door de leveranciers verstrekt overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), i), aangebracht vooraan of bovenop het toestel of in de onmiddellijke nabijheid van het toestel, zodat het duidelijk zichtbaar en herkenbaar is als het etiket dat bij het model hoort, zonder dat de merknaam of het modelnummer op het etiket hoeft te worden afgelezen;

b) ovens die te koop, te huur of in huurkoop wordt aangeboden, waarbij de uiteindelijke eigenaar het product vermoedelijk niet uitgestald ziet, als gespecificeerd in artikel 7 van Richtlijn 2010/30/EU, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig afdeling A van bijlage VI bij deze verordening door de leveranciers te verstrekken informatie, behalve wanneer het toestel via het internet wordt aangeboden, in welk geval de bepalingen van bijlage VII van toepassing zijn;

c) in alle reclameadvertenties voor elke vorm of elk medium van verkoop op afstand en marketing betreffende een specifiek model van oven waarin energiegerelateerde of prijsinformatie is opgenomen, de energie-efficiëntieklasse wordt vermeld;

d) in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model waarin de specifieke technische parameters van een oven zijn opgenomen, de energie-efficiëntieklasse van dat model wordt vermeld.

2. Wat huishoudelijke afzuigkappen betreft:

a) elke huishoudelijke afzuigkap die in een verkooppunt wordt aangeboden, vergezeld gaat van een etiket, door de leveranciers verstrekt overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), i), aangebracht vooraan of bovenop het toestel of in de onmiddellijke nabijheid van het toestel, zodat het duidelijk zichtbaar en herkenbaar is als het etiket dat bij het model hoort, zonder dat de merknaam of het modelnummer op het etiket hoeft te worden afgelezen;

b) huishoudelijke afzuigkappen die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden, waarbij de uiteindelijke eigenaar het product vermoedelijk niet uitgestald ziet, als gespecificeerd in artikel 7 van Richtlijn 2010/30/EU, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig afdeling B van bijlage VI bij deze verordening door de leveranciers te verstrekken informatie, behalve wanneer het toestel via het internet wordt aangeboden, in welk geval de bepalingen van bijlage VII van toepassing zijn;

c) in alle reclameadvertenties voor elke vorm of elk medium van verkoop op afstand en marketing betreffende een specifiek model van huishoudelijke afzuigkap waarin energiegerelateerde of prijsinformatie is opgenomen, de energie-efficiëntieklasse wordt vermeld;

d) in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model waarin de specifieke technische parameters van de huishoudelijke afzuigkap zijn opgenomen, de energie-efficiëntieklasse van dat model wordt vermeld.

Artikel 5

Meet- en berekeningsmethoden

De op grond van de artikelen 3 en 4 te verstrekken informatie wordt verkregen met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetmethoden, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende meest recente berekenings- en meetmethoden.

Artikel 6

Controleprocedure met het oog op markttoezicht

Wanneer zij markttoezichtscontroles uitvoeren met het oog op de beoordeling van de overeenstemming met de eisen van deze verordening, passen de lidstaten de in bijlage VIII vastgelegde controleprocedure toe.

Artikel 7

Evaluatie

Uiterlijk op 1 januari 2021 evalueert de Commissie deze verordening in het licht van de vooruitgang van de technologie.

Artikel 8

Intrekking

Richtlijn 2002/40/EG van de Commissie wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 9

Overgangsbepalingen

1.  Huishoudelijke ovens die voldoen aan het bepaalde in deze verordening en die vóór 1 januari 2015 in de handel zijn gebracht of te koop, te huur of in huurkoop zijn aangeboden, worden geacht in overeenstemming te zijn met de eisen van Richtlijn 2002/40/EG.

2.  Van 1 januari tot en met 1 april 2015 mogen handelaars artikel 4, lid 1, onder b), toepassen op specifieke ovens die onder die bepaling vallen.

3.  Van 1 januari tot en met 1 april 2015 mogen handelaars artikel 4, lid 2, onder b), toepassen op specifieke afzuigkappen die onder die bepaling vallen.

Artikel 10

Inwerkingtreding en toepassing

1.  Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.  Zij is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing. Artikel 3, lid 1, onder a), iv) en v), artikel 3, lid 1, onder b), iv) en v), artikel 4, lid 1, onder b), c) en d), en artikel 4, lid 2, onder b), c) en d), zijn echter slechts van toepassing met ingang van 1 april 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Efficiëntieklasse

1.   HUISHOUDELIJKE OVENS

De energie-efficiëntieklasse van huishoudelijke ovens wordt voor elke ovenruimte afzonderlijk bepaald op basis van de in tabel 1 van deze bijlage opgenomen waarden. De energie-efficiëntie van huishoudelijke ovens wordt bepaald overeenkomstig bijlage II, punt 1.Tabel 1

Energie-efficiëntieklassen van huishoudelijke ovens

Energie-efficiëntieklasse

Energie-efficiëntie-index (EEIovenruimte)

A+++ (meest efficiënt)

EEIovenruimte < 45

A++

45 ≤ EEIovenruimte < 62

A+

62 ≤ EEIovenruimte < 82

A

82 ≤ EEIovenruimte < 107

B

107 ≤ EEIovenruimte < 132

C

132 ≤ EEIovenruimte < 159

D (minst efficiënt)

EEIovenruimte ≥ 159

2.   HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN

a) De energie-efficiëntieklasse van huishoudelijke afzuigkappen wordt bepaald op basis van de in tabel 2 van deze bijlage opgenomen waarden. De energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap) van huishoudelijke afzuigkappen wordt berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2.1.Tabel 2

Energie-efficiëntieklassen van huishoudelijke afzuigkappen

Energie-efficiëntieklasse

Energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap)

Etiket 1

Etiket 2

Etikel 3

Etiket 4

A+++ (meest efficiënt)

 

 

 

EEIafzuigkap < 30

A++

 

 

EEIafzuigkap < 37

30 ≤ EEIafzuigkap < 37

A+

 

EEIafzuigkap < 45

37 ≤ EEIafzuigkap < 45

37 ≤ EEIafzuigkap < 45

A

EEIafzuigkap < 55

45 ≤ EEIafzuigkap < 55

45 ≤ EEIafzuigkap < 55

45 ≤ EEIafzuigkap < 55

B

55 ≤ EEIafzuigkap < 70

55 ≤ EEIafzuigkap < 70

55 ≤ EEIafzuigkap < 70

55 ≤ EEIafzuigkap < 70

C

70 ≤ EEIafzuigkap < 85

70 ≤ EEIafzuigkap < 85

70 ≤ EEIafzuigkap < 85

70 ≤ EEIafzuigkap < 85

D

85 ≤ EEIafzuigkap < 100

85 ≤ EEIafzuigkap < 100

85 ≤ EEIafzuigkap < 100

EEIafzuigkap ≥ 85

E

100 ≤ EEIafzuigkap < 110

100 ≤ EEIafzuigkap < 110

EEIafzuigkap ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIafzuigkap < 120

EEIafzuigkap ≥ 110

 

 

G (minst efficiënt)

EEIafzuigkap ≥ 120

 

 

 

b) De hydrodynamische-efficiëntieklasse van een huishoudelijke afzuigkap wordt bepaald op basis van de hydrodynamische efficiëntie (FDEafzuigkap) ervan, als neergelegd in tabel 3. De hydrodynamische efficiëntie wordt bepaald overeenkomstig bijlage II, punt 2.2.Tabel 3

Hydrodynamische-efficiëntieklassen van huishoudelijke afzuigkappen

Hydrodynamische-efficiëntieklasse

Hydrodynamische efficiëntie (FDEafzuigkap)

A (meest efficiënt)

FDEafzuigkap > 28

B

23 < FDEafzuigkap ≤ 28

C

18 < FDEafzuigkap ≤ 23

D

13 < FDEafzuigkap ≤ 18

E

8 < FDEafzuigkap ≤ 13

F

4 < FDEafzuigkap ≤ 8

G (minst efficiënt)

FDEafzuigkap ≤ 4

c) De verlichtingsefficiëntieklasse van een huishoudelijke afzuigkap wordt bepaald op basis van de verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap) ervan, als neergelegd in tabel 4. De verlichtingsefficiëntie van huishoudelijke afzuigkappen wordt bepaald overeenkomstig bijlage II, punt 2.3.Tabel 4

Verlichtingsefficiëntieklassen van afzuigkappen

Verlichtingsefficiëntieklasse

Verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap)

A (meest efficiënt)

LEafzuigkap > 28

B

20 < LEafzuigkap ≤ 28

C

16 < LEafzuigkap ≤ 20

D

12 < LEafzuigkap ≤ 16

E

8 < LEafzuigkap ≤ 12

F

4 < LEafzuigkap ≤ 8

G (minst efficiënt)

LEafzuigkap ≤ 4

d) De vetfilteringsefficiëntieklasse van een huishoudelijke afzuigkap wordt bepaald op basis van de vetfilteringsefficiëntie (GFEafzuigkap) ervan, als neergelegd in tabel 5. De vetfilteringsefficiëntie van huishoudelijke afzuigkappen wordt bepaald overeenkomstig bijlage II, punt 2.4.Tabel 5

Vetfilteringsefficiëntieklassen van huishoudelijke afzuigkappen

Vetfilteringsefficiëntieklasse

Vetfilteringsefficiëntie (%)

A (meest efficiënt)

GFEafzuigkap > 95

B

85 < GFEafzuigkap ≤ 95

C

75 < GFEafzuigkap ≤ 85

D

65 < GFEafzuigkap ≤ 75

E

55 < GFEafzuigkap ≤ 65

F

45 < GFEafzuigkap ≤ 55

G (minst efficiënt)

GFEafzuigkap ≤ 45
BIJLAGE II

Metingen en berekeningen

Met het oog op de naleving en de controle op de naleving van de eisen van deze verordening dienen metingen en berekeningen te worden verricht met gebruikmaking van een betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare methode die beantwoordt aan de algemeen erkende stand van de techniek op dit gebied, inclusief geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers voor dat doel zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze methoden moeten aan de in deze bijlage vermelde technische definities, voorwaarden, formules en parameters beantwoorden.

1.   HUISHOUDELIJKE OVENS

Het energieverbruik van de ovenruimte van een huishoudelijke oven wordt gemeten voor één gestandaardiseerde cyclus, in de conventionele modus en, indien beschikbaar, in de heteluchtmodus, door verwarming van een in water gedrenkte standaardlading. Er wordt geverifieerd dat de temperatuur binnen de ovenruimte de temperatuurinstelling van de thermostaat en/of het controlepaneel van de oven bereikt binnen de tijdsduur van de testcyclus. Het energieverbruik per cyclus dat overeenstemt met de modus die het best presteert (conventioneel dan wel hetelucht) wordt gebruikt in de volgende berekeningen.

Voor elke ovenruimte van een huishoudelijke oven, wordt de energie-efficiëntie-index (EEIovenruimte) berekend met gebruikmaking van de volgende formules:

Voor huishoudelijke elektrische ovens:

image

image

(in kWh)

Voor huishoudelijke gasovens:

image

image

(in MJ)

Waarin:

EEIovenruimte = energie-efficiëntie-index voor elke ovenruimte van een huishoudelijke oven, afgerond tot op één decimaal;

SECelektrische ovenruimte = standaard energieverbruik (Specific Energy Consumption) (elektriciteit) vereist om een standaardlading in de ovenruimte van een huishoudelijke elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus te verwarmen, uitgedrukt in kWh, afgerond tot op twee decimalen;

SECgasovenruimte = standaard energieverbruik vereist om een standaardlading in de ovenruimte van een huishoudelijke gasoven gedurende een cyclus te verwarmen, uitgedrukt in MJ, afgerond tot op twee decimalen;

V = volume van de ovenruimte van de huishoudelijke oven in liter (L), afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

ECelektrische ovenruimte = energieverbruik vereist om een standaardlading in de ovenruimte van een huishoudelijke elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus te verwarmen, uitgedrukt in kWh, afgerond tot op twee decimalen;

ECgasovenruimte = energieverbruik vereist om een standaardlading in de ovenruimte van een huishoudelijke gasoven gedurende een cyclus te verwarmen, uitgedrukt in MJ, afgerond tot op twee decimalen.

2.   HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN

2.1.    Berekening van de energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap)

De energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap ) wordt als volgt berekend:

image

met afronding tot op de eerste decimaal.

Waarin:

SAECafzuigkap = standaard jaarlijks energieverbruik (Standard Annual Energy consumption) van de huishoudelijke afzuigkap in kWh/jaar, afgerond tot op één decimaal;

AECafzuigkap = jaarlijks energieverbruik van de huishoudelijke afzuigkap in kWh/jaar, afgerond tot op één decimaal.

Het standaard jaarlijks energieverbruik (SAECafzuigkap ) van een huishoudelijke afzuigkap wordt als volgt berekend:

image

Waarin:

WBEP = het elektrisch opgenomen vermogen van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt, in Watt en afgerond tot op één decimaal;

WL = het nominale elektrisch opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem van de huishoudelijk afzuigkap dat het kookoppervlak verlicht, in Watt en afgerond tot op één decimaal.

Het jaarlijkse energieverbruik (AECafzuigkap ) van een huishoudelijke afzuigkap wordt als volgt berekend:

i) voor volledig automatische huishoudelijke afzuigkappen:

▼C2

image

ii) voor alle andere huishoudelijke afzuigkappen:

image

Waarin:

tL = de gemiddelde verlichtingstijd per dag, in minuten (tL = 120);

tH = de gemiddelde gebruikstijd per dag voor huishoudelijke afzuigkappen, in minuten (tH = 60);

Po = het elektrisch opgenomen vermogen in de uit-stand van de huishoudelijke afzuigkap, in Watt en afgerond tot op twee decimalen;

Ps = het elektrisch opgenomen vermogen in de stand-by-stand van de huishoudelijke afzuigkap, in Watt en afgerond tot op twee decimalen;

f = de tijdstoenamefactor, berekende en afgerond tot op één decimaal, als:

image

2.2.    Berekening van de hydrodynamische efficiëntie (FDEafzuigkap)

De FDEafzuigkap op het beste-efficiëntiepunt wordt berekend via de volgende formule, en wordt afgerond tot op één decimaal:

image

Waarin:

QBEP = het debiet van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt, uitgedrukt in m3/uur en afgerond tot op één decimaal;

PBEP = het statische drukverschil van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt, uitgedrukt in Pa en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

WBEP = het elektrisch opgenomen vermogen van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt, uitgedrukt in Watt en afgerond tot op één decimaal.

2.3.    Berekening van de verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap)

De verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap) van een huishoudelijke afzuigkap is de verhouding tussen de gemiddelde verlichting en het nominale elektrisch opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem. De verlichtingsefficiëntie wordt als volgt berekend, in lux per Watt en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal:

image

Waarin:

Egemiddeld = de gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak, gemeten onder standaardomstandigheden, in lux en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

WL = het nominale elektrisch opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem van een huishoudelijke afzuigkap op het kookoppervlak, in Watt en afgerond op de eerste decimaal.

2.4.    Berekening van de vetfilteringsefficiëntie (GFEafzuigkap)

De vetfilteringsefficiëntie (GFEafzuigkap) van een huishoudelijke afzuigkap is de relatieve hoeveelheid vet die wordt vastgehouden in de vetfilters van de afzuigkap. De vetfilteringsefficiëntie wordt als volgt berekend, afgerond op de eerste decimaal:

image

Waarin:

wg = de massa van het vet in de vetfilter, inclusief alle afneembare bedekkingen, in g en afgerond op de eerste decimaal;

wr = de massa van het vet dat wordt vastgehouden in de luchtkanalen van de afzuigkap, in g en afgerond op de eerste decimaal;

wt = de massa van het vet dat wordt vastgehouden in de absoluutfilter, in g en afgerond op de eerste decimaal.

2.5.    Geluidsniveau

Het geluidsniveau (in dB) wordt gemeten als de akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (gewogen gemiddelde — LWA) door de huishoudelijke afzuigkap in de hoogste stand voor normaal gebruik, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
BIJLAGE III

Etiket

1.   ETIKET VOOR HUISHOUDELIJKE OVENS

1.1.    Huishoudelijke elektrische ovens

1.1.1.    Presentatie van het etiket — voor elke ovenruimte van een huishoudelijke elektrische oven

image

1.1.2.    Op het etiket vermelde informatie — huishoudelijke elektrische ovens

De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I. de naam of het handelsmerk van de leverancier;

II. de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke oven wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

III. de energiebron van de huishoudelijke oven;

IV. de energie-efficiëntieklasse van de ovenruimte, zoals bepaald overeenkomstig bijlage I. De punt van de pijl die de indicator-letter bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. het nuttige volume van de ovenruimte in liter, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VI. het energieverbruik per cyclus, uitgedrukt in kWh/cyclus (elektriciteitsverbruik) voor de verwarmingsfunctie(s) (conventioneel en, wanneer beschikbaar, hetelucht) van de ovenruimte, gebaseerd op een standaardlading en bepaald overeenkomstig de testprocedures, afgerond op de tweede decimaal (ECelektrische ovenruimte ).

1.1.3.    Ontwerp van het etiket — huishoudelijke elektrische ovens

Het etiket voor elke ovenruimte van een huishoudelijke elektrische oven wordt volgens onderstaande figuur ontworpen:

image

Waarbij:

i) het etiket is minimaal 85 mm breed en 170 mm hoog. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud toch evenredig met bovenstaande specificaties blijven;

ii) de achtergrond is wit;

iii) de gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld gebruikt: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart;

iv) het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar de bovenstaande figuur):

image   Lijndikte van de rand: 4 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 3 mm.

image   EU-logo — kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

image   Energielogo: kleur: X-00-00-00; pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energielogo: breedte: 70 mm, hoogte: 14 mm.

image   Rand sublogo’s: 1,5 pt — kleur: cyaan 100 % — lengte: 70 mm.

image   Schaal energieklassen

  Pijl: hoogte: 5,5 mm, tussenruimte: 1 mm — kleuren:

 

Hoogste klasse: X-00-X-00;

Tweede klasse: 70-00-X-00;

Derde klasse: 30-00-X-00;

Vierde klasse: 00-00-X-00;

Vijfde klasse: 00-30-X-00;

Zesde klasse: 00-70-X-00;

Laagste klasse: 00-X-X-00;

  Tekst: calibri bold 18 pt, hoofdletters en wit; „+”-symbool: calibri bold 12 pt, wit, op één enkele lijn.

image   Energie-efficiëntieklasse

  Pijl: breedte: 20 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart;

  Tekst: calibri bold 24 pt, hoofdletters en wit; „+”-symbool: calibri bold 18 pt, wit, op één enkele lijn.

image   Energieverbruik per cyclus

  Rand: 1,5 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 3 mm.

  Waarde: calibri bold 19 pt, 100 % zwart; en calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

image   Volume

  Rand: 1,5 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 3 mm.

  Waarde: calibri bold 20 pt, 100 % zwart; en calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

image   Asterisk: calibri regular 6 pt, 100 % zwart.

image   Nummer van de verordening: calibri bold 10 pt, 100 % zwart

image   Naam of handelsmerk van de leverancier

image   Typeaanduideling van het model van de leverancier

image  De informatie over de leverancier en het model moet passen in een ruimte van 70 × 13 mm.

1.2.    Huishoudelijke gasovens

1.2.1.    Presentatie van het etiket — voor elke ovenruimte van een huishoudelijke gasoven

image

1.2.2.    Op het etiket vermelde informatie

De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I. de naam of het handelsmerk van de leverancier;

II. de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke oven wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

III. de energiebron van de huishoudelijke oven;

IV. de energie-efficiëntieklasse van de ovenruimte, zoals bepaald overeenkomstig bijlage I. De punt van de pijl die de indicator-letter bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. het nuttige volume van de ovenruimte in liter, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VI. het energieverbruik per cyclus, uitgedrukt in MJ/cyclus en in kWh/cyclus ( 2 ) (gasverbruik) voor de verwarmingsfunctie(s) (conventioneel en, wanneer beschikbaar, hetelucht) van de ovenruimte, gebaseerd op een standaardlading en bepaald overeenkomstig de testprocedures, afgerond op de tweede decimaal (ECgasovenruimte ).

1.2.3.    Ontwerp van het etiket — Huishoudelijke gasovens

Het etiket voor elke ovenruimte van een huishoudelijke gasoven wordt volgens onderstaande figuur ontworpen:

image

Waarbij:

i) het etiket is minimaal 85 mm breed en 170 mm hoog. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud toch evenredig met bovenstaande specificaties blijven;

ii) de achtergrond is wit;

iii) de gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld gebruikt: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart;

iv) het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar de bovenstaande figuur):

image   Lijndikte van de rand: 4 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 3 mm.

image   EU-logo — kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

image   Energielogo: kleur: X-00-00-00; pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energielogo: breedte: 70 mm, hoogte: 14 mm.

image   Rand sublogo’s: 1,5 pt — kleur: cyaan 100 % — lengte: 70 mm.

image   Schaal energieklassen

  Pijl: hoogte: 5,5 mm, tussenruimte: 1 mm — kleuren:

 

Hoogste klasse: X-00-X-00;

Tweede klasse: 70-00-X-00;

Derde klasse: 30-00-X-00;

Vierde klasse: 00-00-X-00;

Vijfde klasse: 00-30-X-00;

Zesde klasse: 00-70-X-00;

Laagste klasse: 00-X-X-00;

  Tekst: calibri bold 18 pt, hoofdletters en wit; „+”-symbool: calibri bold 12 pt, wit, op één enkele lijn.

image   Energie-efficiëntieklasse

  Pijl: breedte: 20 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart;

  Tekst: calibri bold 24 pt, hoofdletters en wit; „+”-symbool: calibri bold 18 pt, wit, op één enkele lijn.

image   Energieverbruik per cyclus

  Rand: 1,5 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 3 mm.

  Waarde: calibri bold 19 pt, 100 % zwart; en calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

image   Volume

  Rand: 1,5 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 3 mm.

  Waarde: calibri bold 20 pt, 100 % zwart; en calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

image   Asterisk: calibri regular 6 pt, 100 % zwart.

image   Nummer van de verordening: calibri bold 10 pt, 100 % zwart

image   Naam of handelsmerk van de leverancier

image   Typeaanduideling van het model van de leverancier

image  De informatie over de leverancier en het model moet passen in een ruimte van 70 × 13 mm.

2.   ETIKET VOOR HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN

2.1.    Formaten van het etiket

2.1.1.    Huishoudelijke afzuigkappen in energie-efficiëntieklassen A t/m G (etiket 1)

image

2.1.2.    Huishoudelijke afzuigkappen in energie-efficiëntieklassen A + t/m F (etiket 2)

image

2.1.3.    Huishoudelijke afzuigkappen in energie-efficiëntieklassen A++ t/m E (etiket 3)

image

2.1.4.    Huishoudelijke afzuigkappen in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D (etiket 4)

image

2.2.    Op het etiket vermelde informatie — huishoudelijke afzuigkappen

De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I. de naam of het handelsmerk van de leverancier;

II. de typeaanduideling van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke afzuigkap wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

III. de energie-efficiëntieklasse van de huishoudelijke afzuigkap, zoals bepaald overeenkomstig bijlage I. De punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van de huishoudelijke afzuigkap bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

IV. het jaarlijkse energieverbruik (AECafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, in kWh en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

V. de hydrodynamische-efficiëntieklasse, bepaald overeenkomstig bijlage I;

VI. de verlichtingsefficiëntieklasse, bepaald overeenkomstig bijlage I;

VII. de vetfilteringsefficiëntieklasse, bepaald overeenkomstig bijlage I;

VIII. het geluidsniveau, bepaald overeenkomstig punt 2.5 van bijlage II, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

2.3.    Ontwerp van het etiket — huishoudelijke afzuigkappen

Het etiket voor huishoudelijke afzuigkappen wordt volgens onderstaande figuur ontworpen:

image

Waarbij:

i) het etiket is minimaal 60 mm breed en 120 mm hoog. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud toch evenredig met bovenstaande specificaties blijven;

ii) de achtergrond is wit;

iii) de gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld gebruikt: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart;

iv) het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar de bovenstaande figuur):

image   Lijndikte van de rand: 3 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 2 mm.

image   EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

image   Energielogo: kleur: X-00-00-00. Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energielogo: breedte: 51 mm, hoogte: 10 mm.

image   Rand sublogo’s: 1 pt — kleur: cyaan 100 % — lengte: 51 mm.

image   Schaal energieklassen

  Pijl: hoogte: 4 mm, tussenruimte: 0,75 mm — kleuren:

 

Hoogste klasse: X-00-X-00;

Tweede klasse: 70-00-X-00;

Derde klasse: 30-00-X-00;

Vierde klasse: 00-00-X-00;

Vijfde klasse: 00-30-X-00;

Zesde klasse: 00-70-X-00;

Laagste klasse: 00-X-X-00;

  Tekst: calibri bold 10 pt, hoofdletters en wit; „+”-symbool: calibri bold 7 pt, wit, op één enkele lijn.

image   Energie-efficiëntieklasse

  Pijl: breedte: 15 mm, hoogte: 8 mm, 100 % zwart;

  Tekst: calibri bold 17 pt, hoofdletters en wit; „+”-symbool: calibri bold 12 pt, wit, op één enkele lijn.

image   Jaarlijks energieverbruik

  Rand: 1 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 2,5 mm.

  Waarde: calibri bold 21 pt, 100 % zwart; en calibri regular 8 pt, 100 % zwart.

image   Hydrodynamische efficiëntie

 Pictogram zoals afgebeeld

  Rand: 1 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 2,5 mm.

  Waarde: calibri regular 6 pt, 100 % zwart; en calibri bold 11,5 pt, 100 % zwart.

image   Verlichtingsefficiëntie

  Pictogram zoals afgebeeld

  Rand: 1 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 2,5 mm.

  Waarde: calibri regular 6 pt, 100 % zwart; en calibri bold 11,5 pt, 100 % zwart.

image   Vetfilteringsefficiëntie

  Pictogram zoals afgebeeld

  Rand: 1 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 2,5 mm.

  Waarde: calibri regular 10 pt, 100 % zwart; en calibri bold 14 pt, 100 % zwart.

image   Geluidsniveau

  Pictogram zoals afgebeeld

  Rand: 1 pt — kleur: cyaan 100 % — afgeronde hoeken: 2,5 mm.

  Waarde: calibri regular 6 pt, 100 % zwart; en calibri bold 11,5 pt, 100 % zwart.

image   Nummer van de verordening: calibri bold 8 pt, 100 % zwart

image   Naam of handelsmerk van de leverancier

image   Typeaanduideling van het model van de leverancier

image  De informatie over de leverancier en het model moet passen in een ruimte van 51 × 9 mm.
BIJLAGE IV

Productkaart

A.   PRODUCTKAART VOOR HUISHOUDELIJKE OVENS

1. De informatie op de in artikel 3, lid 1, onder a), ii), bedoelde productkaart van de huishoudelijke oven wordt overeenkomstig onderstaande beschrijving en in de onderstaande volgorde verstrekt en opgenomen in de productbrochure of in andere schriftelijke informatie die samen met het product wordt geleverd:

a) de naam van de leverancier of het handelsmerk;

b) de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke oven wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam en met verschillende opgegeven waarden voor de parameters die zijn opgenomen op het etiket voor huishoudelijke ovens (bijlage III, punt 1);

c) de energie-efficiëntie-index (EEIovenruimte) voor elke ovenruimte van het model, berekend overeenkomstig bijlage II, punt 1, en afgerond op de eerste decimaal; de opgegeven energie-efficiëntie-index mag niet hoger liggen dan de index die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

d) de energie-efficiëntieklasse van het model voor elke ovenruimte, als omschreven in bijlage I, tabel 1; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

e) het energieverbruik per cyclus voor elke ovenruimte in conventionele modus en, wanneer beschikbaar, in hetelucht-modus; het gemeten energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh (elektrische en gasovens) en in MJ (gasovens), afgerond op twee decimalen; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

f) het aantal ovenruimten; de verwarmingsbron(nen) per ovenruimte; en het volume van elke ovenruimte.

2. Onverminderd enigerlei vereisten uit hoofde van het communautaire milieukeursysteem, mag wanneer aan een model een „milieukeur van de Europese Unie” overeenkomstig Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 ( 3 ) is toegekend, een kopie van die milieukeur worden toegevoegd.

3. Eén kaart kan betrekking hebben op meerdere modellen van huishoudelijke ovens die door dezelfde leverancier worden geleverd.

4. De informatie op de kaart kan worden verstrekt in de vorm van een kopie van het etiket van elke ovenruimte (hetzij in kleur hetzij in zwart-wit). In dit geval wordt ook de nog niet op het etiket weergegeven informatie van punt 1 verstrekt.

B.   PRODUCTKAART VOOR HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN

1. De informatie op de in artikel 3, lid 1, onder b), ii), bedoelde productkaart van de huishoudelijke oven wordt overeenkomstig onderstaande beschrijving en in de onderstaande volgorde verstrekt en opgenomen in de productbrochure of in andere schriftelijke informatie die samen met het product wordt geleverd:

a) de naam van de leverancier of het handelsmerk;

b) de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke afzuigkap wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam en met verschillende opgegeven waarden voor de parameters die zijn opgenomen op het etiket voor huishoudelijke afzuigkappen (bijlage III, punt 2);

c) het jaarlijkse energieverbruik (AECafzuigkap) berekend overeenkomstig bijlage II punt 2, in kWh/jaar en afgerond op de eerste decimaal; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

d) de energie-efficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 2; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

e) de hydrodynamische efficiëntie (FDEafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, afgerond op de eerste decimaal; de opgegeven waarde mag niet hoger liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

f) de hydrodynamische-efficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 3; de opgegeven klasse mag niet beter zijn dan de klasse die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

g) de verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, in lux/Watt en afgerond op de eerste decimaal; de opgegeven waarde mag niet hoger liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

h) de verlichtingsefficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 4; de opgegeven klasse mag niet beter zijn dan de klasse die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

i) de vetfilteringsefficiëntie, berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, in percent en afgerond op de eerste decimaal; de opgegeven waarde mag niet hoger liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

j) de vetfilteringsefficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 5; de opgegeven klasse mag niet beter zijn dan de klasse die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

k) de luchtstroom (in m3/uur en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal), bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik, intensieve of boostmodus uitgesloten; de opgegeven waarden mogen niet hoger liggen dan de waarden die zijn opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

l) wanneer beschikbaar, de luchtstroom (in m3/uur en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal) in de intensieve of boostmodus; de opgegeven waarde mag niet hoger liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

m) de akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (in dB, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal) bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

n) wanneer beschikbaar, de akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (in dB, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal) in de intensieve of boostmodus; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

o) wanneer van toepassing, het elektriciteitsverbruik in de uit-stand, (Po), in Watt en afgerond op de tweede decimaal; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V;

p) wanneer van toepassing, het elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand, (Ps), in Watt en afgerond op de tweede decimaal; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarden die is opgegeven in de technische documentatie als bedoeld in bijlage V.

2. Eén kaart kan betrekking hebben op meerdere modellen van huishoudelijke ovens die door dezelfde leverancier worden geleverd.

3. De informatie op de kaart kan worden verstrekt in de vorm van een kopie van het etiket (hetzij in kleur hetzij in zwart-wit). In dit geval wordt ook de nog niet op het etiket weergegeven informatie van punt 1 verstrekt.
BIJLAGE V

Technische documentatie

A.   TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR HUISHOUDELIJKE OVENS

1. De technische documentatie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), iii), omvat minimaal:

a) de naam en het adres van de leverancier;

b) een algemene beschrijving van het model van het toestel, aan de hand waarvan dit eenduidig en gemakkelijk kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke oven wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam en met verschillende opgegeven waarden voor de parameters die zijn opgenomen op het etiket voor huishoudelijke ovens (bijlage III, punt 1);

c) de technische parameters voor de metingen zijn als volgt:

i) het aantal ovenruimten; het volume van elke ovenruimte; de warmtebron(nen) per ovenruimte; de verwarmingsfunctie(s) (conventioneel en/of hetelucht) per ovenruimte;

ii) het energieverbruik per cyclus voor elke ovenruimte in conventionele modus en, wanneer beschikbaar, in hetelucht-modus; het gemeten energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh (elektrische en gasovens) en in MJ (gasovens), afgerond op twee decimalen;

iii) de energie-efficiëntie-index (EEIovenruimte) voor elke ovenruimte van de huishoudelijke oven, berekend overeenkomstig bijlage II, punt 1, en afgerond op de eerste decimaal;

iv) de energie-efficiëntieklasse voor elke ovenruimte van de huishoudelijke oven, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 1;

d) een afschrift van de berekening en de resultaten van de berekeningen, uitgevoerd overeenkomstig bijlage II;

e) in voorkomend geval de referenties van de toegepaste geharmoniseerde normen;

f) in voorkomend geval de overige gebruikte technische normen en specificaties;

g) de identificatie en handtekening van de persoon die gemachtigd is om de leverancier te binden.

2. Aan het einde van de hierboven gegeven lijst mogen de leveranciers aanvullende informatie toevoegen.

B.   TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN

1. De technische documentatie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), iii), omvat minimaal:

a) de naam en het adres van de leverancier;

b) een algemene beschrijving van het model van het toestel, aan de hand waarvan dit eenduidig en gemakkelijk kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model huishoudelijke afzuigkap wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam en met verschillende opgegeven waarden voor de parameters die zijn opgenomen op het etiket voor huishoudelijke afzuigkappen (bijlage III, punt 2);

c) de technische parameters voor de metingen zijn als volgt:

1. de energie-efficiëntie-index (EEIafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, en afgerond op de eerste decimaal;

2. de energie-efficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 2;

3. het jaarlijks energieverbruik (AECafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, in kWh/jaar en afgerond op de eerste decimaal;

4. de tijdstoenamefactor (f), overeenkomstig bijlage II, punt 2, en afgerond op de eerste decimaal;

5. de hydrodynamische efficiëntie (FDEafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, en afgerond op de eerste decimaal;

6. de hydrodynamische-efficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 3;

7. het gemeten debiet van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt (QBEP), in m3/uur en afgerond op de eerste decimaal;

8. de gemeten waarde van het statische drukverschil van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt (PBEP), in Pa en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

9. de gemeten waarde van het elektrisch opgenomen vermogen van de huishoudelijke afzuigkap op het beste-efficiëntiepunt (WBEP), in Watt en afgerond op de eerste decimaal;

10. de gemiddelde verlichting van het kookoppervlak door het verlichtingssysteem (Egemiddeld) van de afzuigkap, in lux en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

11. het nominale opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (WL), in Watt en afgerond op de eerste decimaal;

12. de gemeten waarde van de verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, in lux/Watt en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

13. de verlichtingsefficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 4;

14. de gemeten waarde van de vetfilteringsefficiëntie (GFEafzuigkap), berekend overeenkomstig bijlage II, punt 2, en afgerond op de eerste decimaal;

15. de vetfilteringsefficiëntieklasse, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 5;

16. in voorkomend geval, het elektriciteitsverbruik in de uit-stand, (Po), in Watt en afgerond op de tweede decimaal;

17. in voorkomend geval, het elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand, (Ps), in Watt en afgerond op de tweede decimaal;

18. de akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik, in dB en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

19. wanneer beschikbaar, de akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in de intensieve of de boostmodus, in dB en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

20. de luchtstroomwaarden van de huishoudelijke afzuigkap bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik, in m3/uur en afgerond op de eerste decimaal;

21. wanneer beschikbaar, de luchtstroomwaarde van de huishoudelijke afzuigkap in de intensieve of de boostmodus, in m3/uur en afgerond op de eerste decimaal;

d) een afschrift van de berekeningen en de resultaten van de berekeningen, uitgevoerd overeenkomstig bijlage II;

e) in voorkomend geval de referenties van de toegepaste geharmoniseerde normen;

f) in voorkomend geval de overige gebruikte technische normen en specificaties;

g) de identificatie en handtekening van de persoon die gemachtigd is om de leverancier te binden.

2. Aan het einde van de hierboven gegeven lijst mogen de leveranciers aanvullende informatie toevoegen.
BIJLAGE VI

Informatie die moet worden verstrekt in de gevallen waarin de eindgebruiker het uitgestalde product niet kan zien, tenzij op het internet

A.   HUISHOUDELIJKE OVENS

1. De in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde informatie wordt in de volgende volgorde verstrekt:

a) de naam of het handelsmerk van de leverancier;

b) de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de typeaanduiding van de specifieke huishoudelijke oven waarvoor de hieronder bedoelde gegevens gelden;

c) de energie-efficiëntieklasse van het model voor elke ovenruimte, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 1; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

d) het energieverbruik per cyclus voor elke ovenruimte in conventionele modus en, wanneer beschikbaar, in heteluchtmodus; het gemeten energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh (elektrische en gasovens) en in MJ (gasovens), afgerond op twee decimalen; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

e) het aantal ovenruimten; de verwarmingsbron(nen) per ovenruimte; en het volume van elke ovenruimte.

2. Wanneer daarnaast andere in de productkaart opgenomen informatie wordt verstrekt, gebeurt dit in de in bijlage IV vermelde vorm en volgorde.

3. De in deze bijlage bedoelde informatie wordt in een leesbaar lettertype en op een leesbare grootte afgedrukt of getoond.

B.   HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN

1. De in artikel 4, lid 2, onder b), bedoelde informatie wordt in de volgende volgorde verstrekt:

a) de naam of het handelsmerk van de leverancier;

b) de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de typeaanduiding van de specifieke huishoudelijke afzuigkap waarvoor de hieronder bedoelde gegevens gelden;

c) de energie-efficiëntieklasse van het model, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 2; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

d) het jaarlijkse energieverbruik van het model in kWh, als gedefinieerd in bijlage II, punt 2.1; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

e) de hydrodynamische-efficiëntieklasse van het model, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 3; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

f) de verlichtingsefficiëntieklasse van het model, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 4; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

g) de vetfilteringsefficiëntieklasse van het model, als gedefinieerd in bijlage I, tabel 5; de opgegeven klasse mag niet gunstiger zijn dan de klasse die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie;

h) de akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (gewogen gemiddelde — LWA) van de huishoudelijke afzuigkap bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik, in dB, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal; de opgegeven waarde mag niet lager liggen dan de waarde die is vermeld in de in bijlage V bedoelde technische documentatie.

2. Wanneer daarnaast andere in de productkaart opgenomen informatie wordt verstrekt, gebeurt dit in de in bijlage IV vermelde vorm en volgorde.

3. De in deze bijlage bedoelde informatie wordt in een leesbaar lettertype en op een leesbare grootte afgedrukt of getoond.
BIJLAGE VII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1. Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)

„weergavemechanisme” : ieder scherm, aanraakscherm of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)

„geneste weergave” : visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)

„aanraakscherm” : een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)

„alternatieve tekst” : tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2. Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), vi), of overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), vi), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product overeenkomstig het in artikel 3, lid 3, vastgestelde tijdsschema. Voor ovens wordt het passende etiket voor elke ovenruimte van de oven apart getoond. De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en komen overeen met de in bijlage III gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouse roll-over of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3. Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a) is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b) geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c) heeft één van de volgende twee formats:image

image

4. In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a) het in punt 3 bedoelde beeld wordt op het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b) het beeld vormt een link naar het etiket;

c) het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouse roll-over of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d) het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e) voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f) de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door andere standaardafsluitingsmechanismen;

g) de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5. De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), vii), of artikel 3, lid 1, onder b), vii), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting daarvan is zodanig dat de productkaart duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Indien geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouse roll-over of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.

▼M1
BIJLAGE VIII

Controle op de naleving van productvoorschriften door de markttoezichtautoriteiten

De in deze bijlage vastgestelde controletoleranties worden uitsluitend gebruikt voor de verificatie van de gemeten parameters door de autoriteiten van de lidstaten; zij mogen door de leverancier niet worden gebruikt als een toegestane tolerantie voor de vaststelling van de in de technische documentatie opgenomen waarden. De op het etiket of de productkaart opgegeven waarden en klassen mogen niet gunstiger zijn voor de leverancier dan de in de technische documentatie opgegeven waarden.

Bij de controle van de overeenstemming van een productmodel met de eisen van deze gedelegeerde verordening passen de autoriteiten van de lidstaten voor de in deze bijlage bedoelde eisen de volgende procedure toe:

1. De autoriteiten van de lidstaat controleren één eenheid van het model.

2. Het model wordt geacht te voldoen aan de toepasselijke eisen als:

a) de waarden in de technische documentatie als bedoeld in artikel 5, onder b), van Richtlijn 2010/30/EU (opgegeven waarden) en, indien van toepassing, de waarden die worden gebruikt voor de berekening van deze waarden, niet gunstiger zijn voor de leverancier dan de overeenkomstige waarden in de testverslagen overeenkomstig punt iii) van het bovengenoemde artikel, en

b) de waarden die op het etiket en op de productkaart bekend worden gemaakt niet gunstiger zijn voor de leverancier dan de opgegeven waarden, en de aangegeven energie-efficiëntieklasse niet gunstiger is voor de leverancier dan de klasse die is bepaald door de opgegeven waarden, en

c) de vastgestelde waarden (de waarden voor de betrokken parameters zoals gemeten bij tests en de waarden die op basis van deze metingen worden berekend), aan de respectieve, in tabel 6 vastgestelde controletoleranties voldoen wanneer de autoriteiten van de lidstaat de eenheid van het model testen.

3. Als de in punt 2, onder a) of b), bedoelde resultaten niet worden behaald, wordt het model, alsmede alle modellen die in de door de leverancier toegepaste technische documentatie op een lijst van equivalente modellen zijn geplaatst, geacht niet aan deze gedelegeerde verordening te voldoen.

4. Als het in punt 2, onder c), bedoelde resultaat niet wordt behaald, selecteren de autoriteiten van de lidstaat drie extra te testen eenheden van hetzelfde model. Als alternatief mogen de drie aanvullende geselecteerde eenheden van één of meer verschillende modellen zijn die in de technische documentatie van de leverancier op een lijst van equivalente modellen zijn geplaatst.

5. Het model wordt geacht te voldoen aan de toepasselijke eisen als voor deze drie eenheden het rekenkundig gemiddelde van de vastgestelde waarden aan de in tabel 6 vastgestelde respectieve toleranties voldoet.

6. Als het in punt 5 bedoelde resultaat niet wordt behaald, wordt het model, alsmede alle modellen die in de door de leverancier toegepaste technische documentatie op een lijst van equivalente modellen zijn geplaatst, geacht niet aan deze gedelegeerde verordening te voldoen.

7. Zodra het besluit van niet-overeenstemming van het model overeenkomstig de punten 3 en 6 is genomen, verstrekken de autoriteiten van de lidstaat alle relevante informatie aan de autoriteiten van de overige lidstaten en aan de Commissie.

De autoriteiten van de lidstaten gebruiken de in bijlage II vastgestelde meet- en berekeningsmethoden.

De autoriteiten van de lidstaten passen uitsluitend de controletoleranties toe die in tabel 6 zijn vastgesteld, en gebruiken uitsluitend de in de punten 1 tot en met 7 beschreven procedure voor de in deze bijlage bedoelde eisen. Er worden geen andere toleranties, zoals die welke zijn opgenomen in geharmoniseerde normen of in een andere meetmethode, toegepast.Tabel 6

Controletoleranties

Parameters

Controletoleranties

Massa van de oven M

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde van M met niet meer dan 5 % overschrijden.

Volume van de ovenruimte van de huishoudelijke oven V

De vastgestelde waarde mag niet meer dan 5 % lager zijn de opgegeven waarde van V.

ECelektrische ovenruimte , ECgasovenruimte

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde van ECelektrische ovenruimte en ECgasovenruimte met niet meer dan 5 % overschrijden.

WBEP , WL

De vastgestelde waarden mogen de opgegeven waarden van WBEP en WL met niet meer dan 5 % overschrijden.

QBEP , PBEP

De vastgestelde waarde mag niet meer dan 5 % lager zijn de opgegeven waarden van QBEP en PBEP .

Qmax

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde van Qmax met niet meer dan 8 % overschrijden.

Egemiddeld

De vastgestelde waarde mag niet meer dan 5 % lager zijn dan de opgegeven waarde van Egemiddeld .

GFEafzuigkap

De vastgestelde waarde mag niet meer dan 5 % lager zijn dan de opgegeven waarde van GFEafzuigkap .

Po , Ps

De vastgestelde waarden van het elektriciteitsverbruik Po en Ps mogen de opgegeven waarden van Po en Ps met niet meer dan 10 % overschrijden. De vastgestelde waarden van het elektriciteitsverbruik Po en Pl van maximaal 1,00 W mogen de opgegeven waarden van Po en Pl met niet meer dan 0,10 W overschrijden.

Geluidsvermogensniveau LWA

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde van LWA niet overschrijden.( 1 ) Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 24).

( 2 ) 1 kWh/cyclus = 3,6 MJ/cyclus.

( 3 ) PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

Top