EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0512-20140912

Consolidated text: Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2014-09-12

2014D0512 — NL — 12.09.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 229, 31.7.2014, p.13)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

BESLUIT 2014/659/GBVB VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

54

12.9.2014
▼B

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliserenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 6 maart 2014 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie de niet-uitgelokte schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne door de Russische Federatie krachtig veroordeeld en er bij de Russische Federatie op aangedrongen haar strijdkrachten onmiddellijk terug te trekken tot de gebieden waar zij permanent gestationeerd zijn, overeenkomstig de relevante overeenkomsten. Zij hebben verklaard dat eventuele verdere stappen van de Russische Federatie om de situatie in Oekraïne te destabiliseren, bijkomende en verreikende gevolgen voor de betrekkingen op een breed scala van economische gebieden tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, zouden hebben.

(2)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( 1 ) vastgesteld, waarin reisverboden en een bevriezing van tegoeden worden opgelegd.

(3)

Op 21 maart 2014 heeft de Europese Raad herinnerd aan de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van 6 maart 2014, en de Commissie en de lidstaten verzocht mogelijke gerichte maatregelen voor te bereiden.

(4)

Op 27 mei, 27 juni en 16 juli 2014 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie er nota van genomen dat de voorbereiding door de Commissie, de EDEO en de lidstaten met betrekking tot eventuele gerichte maatregelen gaande was, zodat zonder uitstel verdere stappen konden worden gezet.

(5)

Op 22 juli 2014 heeft de Raad er bij de Russische Federatie op aangedrongen haar invloed op de illegale gewapende groepen actief aan te wenden teneinde de volledige, onmiddellijke, veilige en beveiligde toegang tot de plaats van de crash van vlucht MH17 van Malaysian Airlines in Donetsk te bewerkstelligen, alsook volledige medewerking aan de werkzaamheden bij de berging van stoffelijke resten en bezittingen en volledige medewerking aan het onafhankelijk onderzoek, hetgeen ook ongehinderde toegang inhoudt tot de plaats van de crash, zo lang als nodig is voor het onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken.

(6)

De Raad heeft er bij Rusland tevens op aangedrongen een eind te maken aan de toenemende aanvoer van wapens, apparatuur en strijders over de grens, om snelle en concrete resultaten bij de de-escalatie te bereiken. Voorts heeft de Raad Rusland opgeroepen zijn extra strijdkrachten uit de grensstreek terug te trekken.

(7)

Daarnaast heeft de Raad herinnerd aan de eerdere toezeggingen van de Europese Raad en heeft hij zich ertoe bereid verklaard onverwijld een pakket van nog meer significante beperkende maatregelen aan te nemen, indien volledige en onmiddellijke medewerking van Rusland betreffende bovengenoemde eisen zou uitblijven. De Raad heeft de Commissie en de EDEO verzocht hun voorbereidende werkzaamheden in verband met eventuele gerichte maatregelen af te ronden en uiterlijk op 24 juli voorstellen te formuleren voor nieuwe actie, onder meer wat betreft de toegang tot kapitaalmarkten, defensie, goederen voor tweeërlei gebruik en gevoelige technologieën, ook in de energiesector.

(8)

Gezien de ernst van de situatie acht de Raad het passend beperkende maatregelen te nemen in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

(9)

In dit verband is het passend een verbod in te stellen op transacties in, of de verlening van financierings- of investeringsdiensten voor, of het handelen in, nieuwe effecten of aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen die door Russische financiële instellingen in staatseigendom zijn uitgegeven, met uitzondering van de in Rusland gevestigde instellingen met een internationale status die is vastgesteld bij intergouvernementele overeenkomsten met Rusland als een van de aandeelhouders. Dit verbod laat onverlet dat leningen worden verstrekt aan of door deze Russische financiële instellingen in staatseigendom, ongeacht hun looptijd,

(10)

Daarnaast dienen de lidstaten de verkoop, levering aan, overbrenging of uitvoer naar Rusland van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen te verbieden. De aanschaf uit Rusland van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen dient eveneens te worden verboden.

(11)

Voorts dient de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik voor militair gebruik of aan, c.q. naar militaire eindgebruikers in Rusland te worden verboden. Dit verbod laat onverlet dat goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, waaronder voor de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, voor niet-militair gebruik en/of voor niet-militaire eindgebruikers worden uitgevoerd.

(12)

De verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van bepaalde gevoelige goederen of technologieën moet worden verboden wanneer deze goederen of technologieën bestemd zijn voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten.

(13)

Om bepaalde maatregelen uit te voeren is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:▼M1

Artikel 1

1.  De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investeringsdiensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen die tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014 zijn uitgegeven, of met een looptijd van meer dan 30 dagen die na 12 september 2014 zijn uitgegeven door:

a) belangrijke kredietinstellingen of instellingen voor financieringsontwikkeling die gevestigd zijn in Rusland en die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of die voor meer dan 50 % door de staat worden gecontroleerd met ingang van 1 augustus 2014, als vermeld in bijlage I;

b) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een in bijlage I vermelde entiteit; of

c) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt b) van dit lid of van een in bijlage I vermelde entiteit;

zijn verboden.

2.  De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investerings¬diensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 30 dagen die na 12 september 2014 uitgegeven zijn door:

a) in Rusland gevestigde entiteiten die hoofdzakelijk betrokken zijn bij en belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten als vermeld in bijlage II, met uitzondering van entiteiten die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b) in Rusland gevestigde entiteiten die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen in 2013 van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten met ingang van 12 september 2014, als vermeld in bijlage III;

c) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een entiteit als bedoeld in de punten a) en b); of

d) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt c) of van een in bijlage II of III vermelde entiteit;

zijn verboden.

3.  Het is verboden om na 12 september 2014 direct of indirect enige regeling te treffen met betrekking tot nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 30 dagen aan enige rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 of 2, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen, behalve voor leningen of kredieten met een specifiek en schriftelijk vastgelegde doelstelling om te voorzien in financiering voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en Rusland, of voor leningen met een specifiek en schriftelijk vastgelegde doelstelling om te zorgen voor noodfinanciering om te beantwoorden aan solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen, waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % eigendom zijn van een entiteit als bedoeld in bijlage I;

▼B

Artikel 2

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen, daaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting, en reserveonderdelen daarvoor, aan Rusland door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met militaire activiteiten en met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen, daaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor;

b) direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met militaire activiteiten, waaronder met name subsidies, leningen en uitvoerkredietverzekeringen of garanties, alsook verzekeringen en herverzekeringen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van wapens en daarmee verband houdend materieel, of voor de verlening van hiermee samenhangende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  De invoer, de aankoop of het vervoer van wapens en daarmee verband houdend materieel van alle typen, daaronder begrepen wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, uit Rusland door onderdanen van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden.

4.  De in de leden 1, 2 en 3 genoemde verbodsbepalingen laten de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten en de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet.

Artikel 3

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, als genoemd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ( 2 ) voor militair gebruik in Rusland of voor enige militaire eindgebruiker in Rusland door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en uitvoerkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  De in de leden 1 en 2 genoemde verbodsbepalingen laten de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten onverlet.

▼M1

Artikel 3a

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik zoals opgenomen in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland welke voorkomt in bijlage IV bij dit besluit door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland die voorkomt in bijlage IV, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) direct of indirect aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland die voorkomt in bijlage IV, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering van voor 12 september 2014 gesloten contracten of overeenkomsten en de verstrekking van bijstand voor de instandhouding en veiligheid van binnen de EU bestaande capaciteit, onverlet.

4.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik voor de luchtvaart en voor de ruimtevaart, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker, alsmede voor het onderhoud en de veiligheid van de bestaande civiele nucleaire capaciteit binnen de EU, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker.

▼B

Artikel 4

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van bepaalde technologieën die kunnen worden gebruikt voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en de productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland, door onderdanen van de lidstaten, of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten, is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.

2.  De verstrekking van:

a) technische bijstand of andere diensten die verband houden met de onder lid 1 genoemde technologieën;

b) financiering of financiële steun voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 genoemde technologieën of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding;

is eveneens onderworpen aan een voorafgaande vergunning van de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat.

3.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen vergunning voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de technologieën, of voor de verstrekking van de in de leden 1 en 2 bedoelde diensten, indien zij vaststellen dat de betreffende verkoop, levering, overbrenging of uitvoer of de betreffende verstrekking van de diensten bestemd is voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland.

4.  Lid 3 laat de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten onverlet.

▼M1

Artikel 4a

1.  De directe of indirecte levering van geassocieerde diensten die noodzakelijk zijn voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en de productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland, door onderdanen van de lidstaten, of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten, is verboden.

2.  De verbodsbepaling van lid 1 laat de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of kaderovereenkomsten of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, onverlet.

3.  De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing wanneer de betrokken diensten noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

▼B

Artikel 5

Teneinde het effect van de in dit besluit genoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan tot het nemen van soortgelijke beperkende maatregelen als die welke in dit besluit worden genoemd.

Artikel 6

Acties van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in dit besluit.

Artikel 7

1.  Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavig besluit zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

▼M1

a) entiteiten als bedoeld onder b) of c) van artikel 1, lid 1, en onder c) en d) van artikel 1, lid 2, of welke zijn vermeld in bijlage I, II, III of IV;

▼B

b) elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam; of

c) een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b), van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

3.  Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met dit besluit.

▼M1

Artikel 8

Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in de artikelen 1 tot en met 4 a bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild, met inbegrip van het handelen als plaatsvervanger voor de in artikel 1 bedoelde entiteiten.

▼B

Artikel 9

1.  Dit besluit is van toepassing tot en met 31 juli 2015.

2.  Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt, wordt het, in voorkomend geval, herzien of gewijzigd.

3.  De beperkende maatregelen van dit besluit worden uiterlijk op 31 oktober 2014 geëvalueerd, waarbij met name rekening wordt gehouden met de gevolgen ervan en met de door derde staten vastgestelde maatregelen.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE

LIJST VAN INSTELLINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK( 1 ) PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

( 2 ) PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.

Top