EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0150-20221027

Consolidated text: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/150/2022-10-27

02013R0150 — NL — 27.10.2022 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 150/2013 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 052 van 23.2.2013, blz. 25)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/362 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2018

  L 81

74

22.3.2019

►M2

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1857 VAN DE COMMISSIE van 10 juni 2022

  L 262

41

7.10.2022
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 150/2013 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK 1

REGISTRATIEAFDELING 1

Algemeen

Artikel 1

Identificatie, rechtsvorm en derivatenklassen

1.  
In een aanvraag tot registratie als transactieregister wordt de aanvrager geïdentificeerd en wordt vermeld welke activiteiten hij voornemens is uit te oefenen waardoor hij als transactieregister moet worden geregistreerd.

▼M1

2.  

De aanvraag tot registratie als transactieregister bevat in het bijzonder de volgende informatie:

a) 

de firmanaam van de aanvrager en het wettelijk adres binnen de Unie;

b) 

een uittreksel uit het toepasselijke handelsregister, dan wel een ander officieel bewijsstuk van de plaats van oprichting en de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager, op de datum van de aanvraag;

c) 

informatie over de derivatenklassen waarvoor de aanvrager wenst te worden geregistreerd;

d) 

informatie over de vraag of een bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd hem een vergunning heeft verleend dan wel hem heeft geregistreerd, en in dat geval de naam van de autoriteit en elk referentienummer met betrekking tot de vergunning of registratie;

e) 

de statuten van de aanvrager en, in voorkomend geval, andere wettelijke documenten waarin staat dat de aanvrager voornemens is transactieregisterdiensten te verrichten;

f) 

de notulen van de vergadering waarop de raad van de aanvrager de aanvraag heeft goedgekeurd;

g) 

de naam en contactgegevens van de voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en), of van andere bij compliancetoetsingen betrokken personeelsleden van de aanvrager;

h) 

het programma van werkzaamheden, waarin wordt aangegeven waar de belangrijkste bedrijfsactiviteiten worden verricht;

i) 

de identificatie van alle dochterondernemingen en, in voorkomend geval, de groepsstructuur;

j) 

alle andere diensten dan de transactieregisterfunctie die de aanvrager verricht of voornemens is te verrichten;

k) 

alle informatie over aanhangige gerechtelijke, administratieve, arbitrage- of andere geschilprocedures van gelijk welke aard waarin de aanvrager partij kan zijn, en met name die welke op fiscale en insolventiekwesties betrekking hebben en waarmee aanzienlijke financiële of reputatiekosten gemoeid kunnen zijn, dan wel enigerlei niet-aanhangige procedures die wel nog grote gevolgen voor de kosten van het transactieregister kunnen hebben.

▼B

3.  
Op haar verzoek doet een aanvrager de ESMA tijdens het onderzoek van de registratieaanvraag ook aanvullende informatie toekomen ingeval dergelijke informatie is vereist om te beoordelen of de aanvrager in staat is aan de vereisten van de artikelen 56 tot en met 59 van Verordening (EU) nr. 648/2012 te voldoen, en opdat de ESMA de in te dienen of reeds ingediende documenten naar behoren kan interpreteren en analyseren.
4.  
Indien een aanvrager oordeelt dat een vereiste van deze verordening niet op hem van toepassing is, vermeldt hij het vereiste duidelijk in zijn aanvraag en legt hij tevens uit waarom dat vereiste niet van toepassing is.

▼M1

Artikel 2

Gedragslijnen en procedures

Indien informatie over gedragslijnen en procedures wordt verstrekt in het kader van een aanvraag, zorgt een aanvrager ervoor dat de aanvraag de volgende elementen bevat:

a) 

een indicatie dat de raad de gedragslijnen goedkeurt, dat de hoogste leiding de procedures goedkeurt en dat de hoogste leiding verantwoordelijk is voor de uitvoering en handhaving van de gedragslijnen en procedures;

b) 

een beschrijving van de wijze waarop de communicatie over gedragslijnen en procedures binnen de aanvrager is georganiseerd, de wijze waarop de naleving van de gedragslijnen wordt gewaarborgd en dagelijks wordt gemonitord, met vermelding van de voor de naleving verantwoordelijke persoon of personen;

c) 

alle gegevens waaruit blijkt dat in dienst genomen en gespecialiseerd personeel op de hoogte is van de gedragslijnen en procedures;

d) 

een beschrijving van de te treffen maatregelen in geval van een inbreuk op de gedragslijnen en procedures;

e) 

een beschrijving van de procedure voor de rapportage aan de ESMA van een op de gedragslijnen of procedures gepleegde wezenlijke inbreuk die in een schending van de voorwaarden voor de initiële registratie kan resulteren.

▼BAFDELING 2

Eigendom

Artikel 3

Eigendom van het transactieregister

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat het volgende:

a) 

een lijst met de naam van alle personen of entiteiten die rechtstreeks of middellijk ten minste 5 % van het kapitaal of de stemrechten van de aanvrager bezitten of wier deelneming de mogelijkheid inhoudt invloed van betekenis op de bedrijfsvoering van de aanvrager uit te oefenen;

b) 

een lijst van alle ondernemingen waarin een onder a) bedoelde persoon ten minste 5 % van het kapitaal of de stemrechten bezit of over de bedrijfsvoering waarvan deze persoon invloed van betekenis uitoefent.

▼M1

2.  

Indien de aanvrager een moederonderneming heeft, vermeldt hij het volgende:

a) 

het wettelijke adres van die moederonderneming;

b) 

of de moederonderneming een vergunning heeft of geregistreerd is en onder toezicht staat, en, wanneer dit het geval is, het referentienummer en de naam van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

▼B

Artikel 4

Eigendomsstructuurschema

1.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat een schema met de eigendomsverbanden tussen de moederonderneming, de dochterondernemingen en alle andere verbonden entiteiten of bijkantoren.
2.  
De ondernemingen die in het in lid 1 bedoelde schema voorkomen, worden geïdentificeerd aan de hand van hun volledige naam, hun rechtsvorm en hun wettelijke adres.AFDELING 3

Organisatiestructuur, governance en compliance

Artikel 5

Organisatieschema

1.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat een organisatieschema met de organisatiestructuur van de aanvrager, met inbegrip van de organisatiestructuur van eventuele nevendiensten.
2.  
Het schema bevat informatie over de identiteit van de persoon die voor elke belangrijke taak verantwoordelijk is, met inbegrip van de hoogste leiding en de personen die de activiteiten van eventuele bijkantoren leiden.

Artikel 6

Corporate governance

1.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat informatie over de door de aanvrager gehanteerde interne gedragslijnen op het gebied van corporate governance en de procedures voor en het mandaat van zijn hoogste leiding, met inbegrip van de raad, de niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden en eventuele commissies.
2.  
Deze informatie omvat een beschrijving van de selectieprocedure, de benoeming, de prestatiebeoordeling en het ontslag van de hoogste leiding en leden van de raad.
3.  
Ingeval de aanvrager zich houdt aan een erkende gedragscode op het gebied van corporate governance, wordt in de aanvraag tot registratie als transactieregister aangegeven om welke code het gaat en uitgelegd waarom de aanvrager in sommige situaties van de code afwijkt.

▼M1

Artikel 7

Interne controle

1.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat gedetailleerde informatie over het internecontrolesysteem van de aanvrager, met inbegrip van informatie over zijn compliancefunctie, risicobeoordeling, internecontrolemechanismen en regelingen voor zijn interneauditfunctie.
2.  

De in lid 1 bedoelde gedetailleerde informatie omvat:

a) 

de gedragslijnen voor interne controle en de desbetreffende procedures van de aanvrager met betrekking tot de consistente en effectieve implementatie ervan;

b) 

alle gedragslijnen, procedures en handleidingen betreffende de monitoring en evaluatie van de adequaatheid en effectiviteit van de systemen van de aanvrager;

c) 

alle gedragslijnen, procedures en handleidingen met betrekking tot de controle en beveiliging van de informatieverwerkingssystemen van de aanvrager;

d) 

de identiteit van de interne organen die met de evaluatie van de desbetreffende internecontrolebevindingen zijn belast.

3.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie over de interneauditactiviteiten van de aanvrager:

a) 

de samenstelling van elk interneauditcomité, zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

b) 

zijn handvest voor de interneauditfunctie, methoden, normen en procedures;

c) 

een toelichting over de wijze waarop zijn handvest, methoden en procedures voor interne audit worden ontwikkeld en toegepast, rekening houdend met de aard en omvang van de activiteiten, complexiteit en risico's van de aanvrager;

d) 

een werkplan voor drie jaar na de aanvraagdatum, waarin de aard en omvang van de activiteiten, complexiteit en risico's van de aanvrager worden behandeld.

▼B

Artikel 8

Naleving van de regelgeving

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie over de gedragslijnen en procedures voor het waarborgen van de naleving van Verordening (EU) nr. 648/2012:

a) 

een beschrijving van de rol van de voor de compliance verantwoordelijke personen en van alle andere bij compliancetoetsingen betrokken personeelsleden, met vermelding van de wijze waarop de onafhankelijkheid van de compliancefunctie van de rest van de bedrijfsactiviteiten zal worden gegarandeerd;

b) 

de interne gedragslijnen en procedures die moeten waarborgen dat de aanvrager, met inbegrip van zijn bestuurders en werknemers, zich voegen naar het bepaalde in Verordening (EU) nr. 648/2012, met inbegrip van een beschrijving van de rol van de raad en de hoogste leiding;

c) 

indien dit beschikbaar is, het meest recente interne verslag dat is opgesteld door de voor de compliance verantwoordelijke personen of door andere bij compliancetoetsingen betrokken personeelsleden van de aanvrager.

▼M1

Artikel 9

Hoogste leiding en leden van de raad

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie over ieder lid van de hoogste leiding en ieder lid van de raad:

a) 

een exemplaar van het curriculum vitae;

b) 

gedetailleerde informatie over de kennis van en ervaring met IT-beheer, -activiteiten en -ontwikkeling;

c) 

nadere bijzonderheden over alle veroordelingen voor een strafbaar feit in verband met het verrichten van financiële of datadiensten of in verband met fraude of verduistering, met name in de vorm van een officieel attest indien dit in de betrokken lidstaat beschikbaar is;

d) 

een eigen verklaring van betrouwbaarheid in verband met het verrichten van een financiële of datadienst, waarin ieder lid van de hoogste leiding en de raad verklaart of:

i) 

hij voor een strafbaar feit in verband met het verrichten van financiële of datadiensten of in verband met fraude of verduistering is veroordeeld;

ii) 

hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een negatieve beslissing in het kader van een door een toezichthoudende autoriteit of overheidsinstanties of -diensten ingeleide procedure van disciplinaire aard of onderworpen is aan een dergelijke procedure die nog niet is afgesloten;

iii) 

hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een bewezenverklaring in het kader van burgerlijke rechtsvorderingen in verband met het verrichten van financiële of datadiensten, dan wel voor laakbaar gedrag of fraude bij het bestuur van een bedrijf;

iv) 

hij deel heeft uitgemaakt van de raad of hoogste leiding van een onderneming waarvan de registratie of vergunning door een toezichthoudende autoriteit is ingetrokken;

v) 

hem het recht is ontzegd om activiteiten uit te oefenen waarvoor de registratie of de verlening van een vergunning door een toezichthoudende autoriteit is vereist;

vi) 

hij deel heeft uitgemaakt van de raad of hoogste leiding van een onderneming die in staat van insolventie of liquidatie is komen te verkeren terwijl deze persoon aan de onderneming verbonden was of binnen een jaar nadat de persoon niet langer aan de onderneming verbonden was;

vii) 

hij deel heeft uitgemaakt van de raad of hoogste leiding van een onderneming die het voorwerp is geweest van een negatieve beslissing of sanctie door een toezichthoudende autoriteit;

viii) 

hij anderszins door een overheidsorgaan, toezichthoudende instantie of beroepsorganisatie is beboet of geschorst, uit zijn functie is ontheven, dan wel onderworpen is geweest aan enigerlei andere sanctie in verband met fraude of verduistering of in verband met het verrichten van financiële of datadiensten;

ix) 

hij zijn bevoegdheid heeft verloren om als directeur of bestuurder op te treden, dan wel is ontslagen als werknemer of uit een andere functie bij een onderneming als gevolg van ernstige fouten of onregelmatigheden;

e) 

een beschrijving van alle potentiële belangenconflicten waarmee de hoogste leiding en de leden van de raad bij de uitvoering van hun taken kunnen worden geconfronteerd en van de wijze waarop deze conflicten worden beheerd.

▼BAFDELING 4

Personeel en beloning

Artikel 10

Gedragslijnen en procedures voor het personeel

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende gedragslijnen en procedures:

a) 

een beschrijving van het gevoerde beloningsbeleid voor de hoogste leiding, de leden van de raad en het in risico- en controlefuncties werkzame personeel van de aanvrager;

b) 

een beschrijving van de door de aanvrager getroffen maatregelen om het risico van een te grote afhankelijkheid van individuele werknemers te limiteren.

▼M1

Artikel 11

Deskundigheid en betrouwbaarheid

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie over het personeel van de aanvrager:

a) 

een algemene lijst van de personeelsleden die rechtstreeks bij het transactieregister in dienst zijn, met vermelding van hun taak en kwalificaties per taak;

b) 

een specifieke beschrijving van het IT-personeel dat rechtstreeks voor het verrichten van transactieregisterdiensten wordt ingezet, met vermelding van de taak en de kwalificaties van ieder personeelslid;

c) 

een beschrijving van de taken en kwalificaties van iedere persoon die verantwoordelijk is voor interne audit, interne controles, compliance en risicobeoordeling;

d) 

de identiteit van de eigen personeelsleden en van de personeelsleden die in het kader van een uitbestedingsregeling werkzaam zijn;

e) 

gegevens over de opleiding met betrekking tot de gedragslijnen en procedures van de aanvrager en de activiteiten van het transactieregister, met inbegrip van elk examen of ander type formele beoordeling dat voor het personeel vereist is met betrekking tot de uitvoering van activiteiten van het transactieregister.

De in punt b) bedoelde beschrijving omvat schriftelijke bewijsstukken van het academische diploma en de ervaring met informatietechnologie van ten minste één met IT-zaken belast leidinggevend personeelslid.

▼BAFDELING 5

Financiële middelen voor de werking van het transactieregister

▼M1

Artikel 12

Financiële verslagen en bedrijfsplannen

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende financiële en bedrijfsinformatie over de aanvrager:

a) 

een volledige jaarrekening, opgesteld conform de internationale standaarden die overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) zijn vastgesteld;

b) 

indien de jaarrekening van de aanvrager aan wettelijke controle in de zin van artikel 2, punt 1, van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) onderworpen is, bevatten de financiële verslagen het verslag over de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;

c) 

indien de aanvrager wordt gecontroleerd, naam en nationaal registratienummer van de externe auditor.

2.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat een financieel bedrijfsplan waarin verschillende bedrijfsscenario's voor transactieregisterdiensten over een referentieperiode van ten minste drie jaar worden onderzocht en waarin de volgende aanvullende informatie is opgenomen:

a) 

het verwachte niveau van de rapportageactiviteit in aantal transacties;

b) 

de relevante vaste en variabele kosten die zijn bepaald met betrekking tot de aanbieding van transactieregisterdiensten op grond van Verordening (EU) 648/2012;

c) 

positieve en negatieve afwijkingen van ten minste 20 % ten opzichte van het vastgestelde basisactiviteitscenario.

3.  

Wanneer de in lid 1 bedoelde historische financiële informatie niet beschikbaar is, bevat een aanvraag tot registratie als transactieregister de volgende informatie over de aanvrager:

a) 

de pro-formajaarrekening waaruit de beschikbaarheid van voldoende middelen en de verwachte status van het bedrijf zes maanden na registratie blijkt;

b) 

een tussentijds financieel verslag indien de financiële overzichten voor de vereiste periode nog niet beschikbaar zijn;

c) 

een overzicht van de financiële positie, zoals een balans, een winst-en-verliesrekening, vermogensmutaties, kasstromen en de daarmee samenhangende toelichtingen, met inbegrip van een samenvatting van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

4.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de gecontroleerde jaarrekening van elke moederonderneming voor de drie aan de datum van de aanvraag voorafgaande boekjaren.
5.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat ook de volgende financiële informatie over de aanvrager:

a) 

een indicatie van alle plannen voor de vestiging van dochterondernemingen en de locatie ervan;

b) 

een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten die de aanvrager voornemens is uit te voeren, met nadere precisering van de activiteiten van alle dochterondernemingen of bijkantoren.

▼BAFDELING 6

Belangenconflicten

Artikel 13

Beheer van belangenconflicten

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie over door de aanvrager ingevoerde gedragslijnen en procedures voor het beheer van belangenconflicten:

a) 

gedragslijnen en procedures voor het onderkennen, beheren en openbaar maken van belangenconflicten en een beschrijving van de gevolgde procedure om ervoor te zorgen dat de betrokken personen zich bewust zijn van de gedragslijnen en procedures;

b) 

alle andere maatregelen en controles waarin is voorzien om ervoor te zorgen dat aan de onder a) bedoelde vereisten inzake het beheer van belangenconflicten is voldaan.

▼M1

Artikel 14

Vertrouwelijkheid

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de interne gedragslijnen, procedures en mechanismen die voorkomen dat de in het aanvragende transactieregister bewaarde gegevens worden gebruikt voor:

a) 

onrechtmatige doeleinden;

b) 

de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie;

c) 

ongeoorloofde commerciële doeleinden.

2.  
De interne gedragslijnen, procedures en mechanismen omvatten de interne procedures voor de personeelsmachtigingen voor het gebruik van wachtwoorden om toegang te verkrijgen tot de gegevens, met specificatie van het doel waarvoor het personeel de gegevens mag gebruiken, de omvang van de gegevens waartoe toegang wordt verleend en alle beperkingen op het gebruik van de gegevens, alsmede gedetailleerde informatie over alle mechanismen en controles die zijn ingesteld om potentiële cyberrisico's effectief te beheren en de gegevens die worden bewaard tegen cyberaanvallen te beschermen.
3.  
De aanvrager bezorgt de ESMA informatie over de procedures voor het bijhouden van een logboek waarin het volgende wordt vermeld: ieder personeelslid dat de gegevens heeft geraadpleegd, het tijdstip waarop de gegevens zijn geraadpleegd, de aard van de geraadpleegde gegevens en de bedoeling waarmee de gegevens zijn geraadpleegd.

▼B

Artikel 15

Overzicht en beperking van belangenconflicten

1.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat een ten tijde van de aanvraag actueel overzicht van bestaande wezenlijke belangenconflicten in verband met enigerlei nevendiensten of andere gelieerde diensten die door de aanvrager worden verricht, alsook een beschrijving van de wijze waarop deze belangenconflicten worden beheerd.
2.  
Ingeval een aanvrager deel uitmaakt van een groep, bevat het overzicht alle wezenlijke belangenconflicten die aan andere ondernemingen binnen de groep toe te schrijven zijn, alsook een beschrijving van de wijze waarop deze conflicten worden beheerd.AFDELING 7

Hulpmiddelen en procedures

▼M1

Artikel 16

IT-hulpmiddelen en uitbesteding

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie over IT-hulpmiddelen:

a) 

een gedetailleerde beschrijving van het IT-systeem, met inbegrip van de relevante zakelijke vereisten, functionele en technische specificaties, het architectonisch en technisch ontwerp van het systeem, het gegevensmodel en de gegevensstromen en de operationele en administratieve procedures en handleidingen;

b) 

de door de aanvrager ontwikkelde gebruikersfaciliteiten voor het verlenen van diensten aan de relevante gebruikers, met inbegrip van een exemplaar van alle handleidingen en interne procedures;

c) 

het investerings- en vernieuwingsbeleid ten aanzien van IT-hulpmiddelen van de aanvrager;

d) 

de door de aanvrager getroffen uitbestedingsregelingen, met inbegrip van:

i) 

gedetailleerde omschrijvingen van de te verlenen diensten, met inbegrip van de meetbare reikwijdte van die diensten, de granulariteit van de activiteiten, alsmede de voorwaarden waaronder die activiteiten worden verricht en het tijdschema ervan;

ii) 

overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, maatstaven en doelstellingen voor elke sleutelvereiste van het transactieregister die wordt uitbesteed, de methoden die worden gebruikt om het dienstverleningsniveau van de uitbestede functies te monitoren en de noodzakelijke maatregelen of acties bij het niet halen van doelstellingen inzake dienstverleningsniveau;

iii) 

een exemplaar van de contracten die op dergelijke regelingen van toepassing zijn.

Artikel 17

Nevendiensten

Indien een aanvrager, een onderneming binnen zijn groep, dan wel een onderneming waarmee de aanvrager een overeenkomst betreffende transactie- of transactieverwerkende diensten heeft gesloten, nevendiensten aanbiedt of voornemens is aan te bieden, bevat zijn aanvraag tot registratie als transactieregister de volgende informatie:

a) 

een beschrijving van de nevendiensten die de aanvrager of de onderneming binnen zijn groep aanbiedt en een beschrijving van elke overeenkomst die het transactieregister eventueel heeft gesloten met ondernemingen die transactie-, transactieverwerkende of andere gerelateerde diensten aanbieden, alsook een exemplaar van dergelijke overeenkomsten;

b) 

de procedures en gedragslijnen die de noodzakelijke mate van operationele scheiding in termen van hulpmiddelen, systemen en procedures garanderen tussen de transactieregisterdiensten van de aanvrager op grond van Verordening (EU) nr. 648/2012 en andere bedrijfslijnen, met inbegrip van die bedrijfslijnen die de verlening van diensten op grond van de wetgeving van de Unie of derde landen omvatten, ongeacht of die afzonderlijke bedrijfslijnen worden beheerd door het transactieregister, een onderneming die deel uitmaakt van een holding of enige andere onderneming waarbinnen hij een overeenkomst heeft gesloten in de context van de transactie- of transactieverwerkingsketen of -bedrijfslijn.

▼BAFDELING 8

Toegangsregels

▼M1

Artikel 18

Transparantie van toegangsregels

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie:

a) 

de gedragslijnen en procedures op grond waarvan de verschillende soorten gebruikers de gegevens aan een transactieregister rapporteren en er toegang toe verkrijgen, met inbegrip van alle processen die de relevante gebruikers mogelijkerwijs nodig hebben om toegang te verkrijgen tot de door het transactieregister bewaarde informatie, deze te raadplegen of te wijzigen;

b) 

een exemplaar van de voorwaarden die gelden voor de rechten en verplichtingen van de verschillende soorten gebruikers met betrekking tot de door het transactieregister bewaarde informatie;

c) 

een beschrijving van de verschillende categorieën van toegang die voor gebruikers beschikbaar zijn;

d) 

het toegangsbeleid en de toegangsprocedures op grond waarvan aan andere dienstverleners op niet-discriminerende basis toegang tot de door het transactieregister bewaarde informatie wordt verleend, mits de relevante tegenpartijen daarvoor hun schriftelijke, vrijwillige en herroepbare toestemming hebben gegeven;

e) 

een beschrijving van de kanalen en mechanismen die door het transactieregister worden gebruikt om informatie over de toegang tot dat transactieregister openbaar te maken.

2.  

De in lid 1, onder a), b) en c), bedoelde informatie wordt gespecificeerd voor de volgende soorten gebruikers:

a) 

interne gebruikers;

b) 

rapporterende tegenpartijen;

c) 

rapportage indienende entiteiten;

d) 

voor rapportage verantwoordelijke entiteiten;

e) 

niet-rapporterende tegenpartijen;

f) 

niet-rapporterende derden;

g) 

in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 opgesomde entiteiten;

h) 

andere soorten gebruikers, indien van toepassing.

Artikel 19

Verificatie van de volledigheid en juistheid van de gegevens

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de volgende informatie:

a) 

procedures voor de authenticatie van de identiteit van gebruikers die toegang verkrijgen tot het transactieregister;

b) 

procedures voor de verificatie van de volledigheid en de juistheid van aan het transactieregister gerapporteerde derivaten;

c) 

procedures voor de verificatie van de vergunning en IT-machtiging van de entiteit die namens de rapporterende tegenpartij rapporteert;

d) 

procedures om na te gaan of de logische volgorde van de gegevens van de gerapporteerde derivaten te allen tijde wordt aangehouden;

e) 

procedures voor de verificatie van de volledigheid en de juistheid van de gegevens van de aan het transactieregister gerapporteerde derivaten;

f) 

procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters indien tegenpartijen aan verschillende transactieregisters rapporteren;

g) 

procedures voor het geven van feedback aan tegenpartijen bij derivaten of derden die namens hen rapporteren, over de overeenkomstig de punten a) tot en met e) uitgevoerde verificaties en de resultaten van het afstemmingsproces als bedoeld onder f).

Artikel 20

Transparantie van het prijsbeleid

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat een beschrijving van het volgende:

a) 

het prijsbeleid van de aanvrager, met inbegrip van alle bestaande kortingen en rabatten en de voorwaarden om van deze prijsreducties te profiteren;

b) 

de vergoedingenstructuur van de aanvrager voor het aanbieden van transactieregisterdiensten en nevendiensten, met inbegrip van de geraamde kosten van de transactieregisterdiensten en nevendiensten, samen met de bijzonderheden van de gehanteerde methoden om de aparte kosten te berekenen die eventueel door de aanvrager worden gemaakt wanneer hij transactieregisterdiensten en nevendiensten verricht;

c) 

de door de aanvrager gehanteerde methoden om de informatie openbaar te maken voor alle soorten gebruikers, met inbegrip van een exemplaar van de vergoedingenstructuur waarin transactieregisterdiensten en nevendiensten zijn ontbundeld.

▼BAFDELING 9

Operationele betrouwbaarheid

▼M1

Artikel 21

Operationeel risico

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat het volgende:

a) 

een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare middelen en ingestelde procedures voor het onderkennen en limiteren van het operationele risico en elk ander wezenlijk risico waaraan de aanvrager is blootgesteld, met inbegrip van een exemplaar van alle relevante gedragslijnen, methoden, interne procedures en handleidingen;

b) 

een beschrijving van de met eigen vermogen gefinancierde liquide netto-activa ter dekking van potentiële algemene bedrijfsverliezen teneinde diensten als „going concern” te kunnen blijven verrichten, alsook een toetsing van de toereikendheid van zijn financiële middelen om over een periode van ten minste zes maanden de bedrijfskosten van een liquidatie of reorganisatie van de kritieke activiteiten en diensten te kunnen dekken;

c) 

het bedrijfscontinuïteitsplan van de aanvrager en het beleid voor de actualisering daarvan, met inbegrip van het volgende:

i) 

alle bedrijfsprocessen, hulpmiddelen, escalatieprocedures en daarmee samenhangende systemen die van kritiek belang zijn voor het verzekeren van de dienstverlening van het aanvragende transactieregister, met inbegrip van alle desbetreffende uitbestede diensten en de strategie, het beleid en de doelstellingen van het transactieregister met het oog op de continuïteit van deze processen;

ii) 

de regelingen die met andere aanbieders van infrastructuur van de financiële markten, zoals onder meer andere transactieregisters, zijn getroffen;

iii) 

de regelingen om een minimumniveau van dienstverlening van de kritieke functies te verzekeren en de tijd die het volledige herstel van deze functies naar verwachting in beslag zal nemen;

iv) 

de maximaal aanvaardbare herstelperiode voor bedrijfsprocessen en -systemen, rekening houdend met de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vastgestelde uiterste termijn voor de rapportage aan transactieregisters en de hoeveelheid gegevens die het transactieregister binnen die dagelijkse periode moet verwerken;

v) 

de procedures voor de registratie en evaluatie van incidenten;

vi) 

testprogramma en testresultaten;

vii) 

het beschikbare aantal alternatieve technische en operationele locaties, de plaats waar deze zich bevinden, de aldaar beschikbare hulpmiddelen in vergelijking met de hoofdlocatie en de procedures ter verzekering van de continuïteit van de bedrijfsuitoefening waarin is voorzien indien van alternatieve locaties moet worden gebruikgemaakt;

viii) 

informatie over de toegang tot een secundaire bedrijfslocatie die het personeel in staat moet stellen de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren indien een hoofdlocatie niet beschikbaar is;

ix) 

plannen, procedures en regelingen voor het omgaan met noodsituaties en het waarborgen van de veiligheid van het personeel;

x) 

plannen, procedures en regelingen voor het beheer van crises, met inbegrip van de coördinatie van het algemene bedrijfscontinuïteitsoptreden en de tijdige en effectieve activering ervan binnen een gegeven hersteltermijndoelstelling;

xi) 

plannen, procedures en regelingen om de systeem-, applicatie- en infrastructuurcomponenten van de aanvrager binnen de voorgeschreven hersteltermijndoelstelling te herstellen.

d) 

een beschrijving van de regelingen om de transactieregisteractiviteiten van de aanvrager in geval van verstoring te waarborgen, alsook van de betrokkenheid van transactieregistersgebruikers en andere derden daarbij.

▼M2

2.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat de procedures om een ordelijke vervanging van het oorspronkelijke transactieregister te waarborgen indien een rapporterende tegenpartij, een voor rapportage verantwoordelijke entiteit of een derde partij die namens niet-rapporterende tegenpartijen rapporteert, daarom verzoekt, of indien een dergelijke vervanging het gevolg is van een intrekking van de registratie, en omvat de procedures voor de overdracht van gegevens en de omleiding van rapportagestromen naar een ander transactieregister.

▼BAFDELING 10

Bijhouden van gegevens

▼M1

Artikel 22

Beleid inzake het bijhouden van gegevens

1.  

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat informatie over de ontvangst en het beheer van gegevens, met inbegrip van alle gedragslijnen en procedures waarin de aanvrager heeft voorzien om het volgende te garanderen:

a) 

een tijdige en juiste registratie van de gerapporteerde informatie;

▼M2

b) 

het bijhouden van alle gerapporteerde informatie met betrekking tot de sluiting, wijziging of beëindiging van een derivatencontract in een rapportagelogboek waarin het volgende wordt vermeld: de persoon of personen die om de actie hebben verzocht, met inbegrip van het transactieregister zelf indien toepasselijk, de redenen voor de actie, de datum en het tijdstip van de actie en de oude en de nieuwe gegevens zoals uiteengezet in de bijlage bij Uitvoeringsveroredening (EU) 2022/1860 van de Commissie ( 3 );

▼M1

c) 

dat de gegevens zowel online als offline worden bewaard;

d) 

dat de gegevens afdoende worden gekopieerd om voor bedrijfscontinuïteitsdoeleinden te kunnen worden gebruikt.

2.  
Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat informatie over de systemen, gedragslijnen en procedures voor het bijhouden van gegevens waarvan wordt gebruikgemaakt om te garanderen dat de gerapporteerde gegevens naar behoren worden aangepast en dat posities correct worden berekend in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften.

▼BAFDELING 11

Beschikbaarheid van gegevens

▼M1

Artikel 23

Mechanismen ter verzekering van de beschikbaarheid van gegevens

Een aanvraag tot registratie als transactieregister bevat een beschrijving van de hulpmiddelen, methoden en kanalen die de aanvrager gebruikt om toegang te verlenen tot de informatie overeenkomstig artikel 81, leden 1, 3 en 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012, en bevat de volgende informatie:

a) 

een procedure voor de berekening van de geaggregeerde posities overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie ( 4 ), en een beschrijving van de hulpmiddelen, methoden en kanalen waarvan het transactieregister zal gebruikmaken om overeenkomstig artikel 81, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012 publiekstoegang tot de daarin vervatte gegevens te faciliteren en een beschrijving van de frequentie van de bijwerkingen, alsook een exemplaar van de desbetreffende handleidingen en interne gedragslijnen;

▼M2

b) 

een beschrijving van de hulpmiddelen, methoden en faciliteiten waarvan het transactieregister zal gebruikmaken om overeenkomstig artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 de toegang van de betrokken autoriteiten tot informatie over de gegevens betreffende derivatencontracten te faciliteren, een logboek met IT-problemen bij de transactieregisters die van invloed zijn op de kwaliteit van de gegevens die ter beschikking worden gesteld van de betrokken autoriteiten overeenkomstig artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012, de frequentie van de bijwerkingen en van de controles en verificaties die het transactieregister in het kader van het toegangsfilteringsproces kan invoeren, alsook een exemplaar van de desbetreffende handleidingen en interne gedragslijnen;

▼M1

c) 

een procedure en een beschrijving van de hulpmiddelen, methoden en kanalen die het transactieregister gebruikt om de tijdige, gestructureerde en omvattende verzameling van gegevens bij tegenpartijen te vergemakkelijken, de toegang tot informatie ervan voor tegenpartijen bij derivatencontracten overeenkomstig artikel 80, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012, alsook een exemplaar van de desbetreffende handleidingen en interne gedragslijnen.

▼M1

Artikel 23 bis

Rechtstreekse en onmiddellijke toegang tot de gegevens door de autoriteiten

De aanvraag tot registratie als transactieregister bevat informatie over het volgende:

a) 

de voorwaarden waaronder de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde autoriteiten rechtstreekse en onmiddellijke toegang verkrijgen tot de in het transactieregister bewaarde gegevens over derivaten overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013;

b) 

de procedure volgens welke de onder a) bedoelde autoriteiten rechtstreekse en onmiddellijke toegang verkrijgen tot de in het transactieregister bewaarde gegevens over derivatencontracten overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013;

c) 

de procedure om de integriteit te waarborgen van de gegevens waartoe die autoriteiten toegang verkrijgen.▼M2

HOOFDSTUK 2

VERLENGING VAN DE REGISTRATIE

Artikel 23 ter

Verlenging van de registratie

De aanvraag tot verlenging van een bestaande registratie uit hoofde van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ( 5 ) bevat de in artikel 1, met uitzondering van lid 2, punt k), de artikelen 2 en 5, artikel 7, met uitzondering van lid 2, punt d), artikel 8, punt b), artikel 9, lid 1, punten b) en e), artikel 11, artikel 12, lid 2, artikel 13, artikel 14, lid 2, artikel 15, artikel 16, met uitzondering van punt c), de artikelen 17 tot en met 23 bis en artikel 23 quater, bedoelde informatie.HOOFDSTUK 3

VERGOEDINGEN EN VERIFICATIE

Artikel 23 quater

Betaling van vergoedingen

Een aanvraag tot registratie of tot verlenging van de registratie als transactieregister omvat een bewijs van betaling van de desbetreffende registratie- of verlengingsvergoedingen zoals vastgesteld bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013 van de Commissie ( 6 ).

▼B

Artikel 24

Verificatie van de juistheid en volledigheid van de aanvraag

▼M2

1.  
Alle informatie die tijdens het registratieproces of het proces voor de verlenging van de registratie bij de ESMA wordt ingediend, gaat vergezeld van een brief die door een lid van de raad van bestuur van het transactieregister en de directie is ondertekend en waarin wordt verklaard dat de ingediende informatie naar hun beste weten op de datum van indiening juist en volledig is.

▼B

2.  
Indien zulks relevant is, gaan de gegevens ook vergezeld van de desbetreffende juridische bedrijfsdocumentatie die de juistheid van de gegevens attesteert.

Artikel 25

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.( 1 ) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).

( 2 ) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).

( 3 ) Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage (PB L 262 van 7.10.2022, blz. 68)

( 4 ) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen ter specificatie van de door transactieregisters te publiceren en beschikbaar te stellen gegevens en van operationele normen voor de aggregatie van, vergelijking tussen en toegang tot gegevens (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 33).

( 5 ) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1).

( 6 ) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende vergoedingen (PB L 279 van 19.10.2013, blz. 4).

Top