EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0649-20210216

Consolidated text: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van stuifmeel geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4743) (Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2013/649/EU)Voor de EER relevante tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/649/2021-02-16

02013D0649 — NL — 16.02.2021 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2013

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van stuifmeel geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4743)

(Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/649/EU)

(PB L 302 van 13.11.2013, blz. 44)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1579 VAN DE COMMISSIE van 18 september 2019

  L 244

8

24.9.2019

►M2

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/184 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 2021

  L 55

4

16.2.2021
▼B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2013

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van stuifmeel geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4743)

(Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/649/EU)Artikel 1

Genetisch gemodificeerd organisme en eenduidig identificatienummer

Aan de genetisch gemodificeerde mais (Zea mays L.) MON 810, als nader gespecificeerd in punt b) van de bijlage bij dit besluit, wordt het eenduidige identificatienummer MON-ØØ81Ø-6 toegekend, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 65/2004.

Artikel 2

Vergunning

Voor stuifmeel geproduceerd met mais MON 810, als bestanddeel van dan wel als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt, wordt voor de doeleinden van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 een vergunning verleend overeenkomstig de voorwaarden van dit besluit.

Artikel 3

Etikettering

Voor de etiketteringsvoorschriften van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is de naam van het organisme „mais”.

Artikel 4

Communautair register

De informatie in de bijlage bij dit besluit wordt opgenomen in het bij artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 vastgestelde communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

▼M2

Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.

▼B

Artikel 6

Geldigheid

Dit besluit is van toepassing gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van kennisgeving.

▼M2

Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

▼B
BIJLAGE

▼M2

a)    Aanvrager en vergunninghouder

Naam

:

Bayer Agriculture BV

Adres

:

Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.

▼B

b)    Benaming en specificatie van de producten

Stuifmeel geproduceerd met mais MON-ØØ81Ø-6, als bestanddeel van dan wel als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt.

De in de aanvraag beschreven genetisch gemodificeerde mais MON-ØØ81Ø-6 brengt het Cry1Ab-eiwit tot expressie dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke lepidoptera.

c)    Etikettering

Voor de specifieke etiketteringsvoorschriften van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is de naam van het organisme „mais”.

d)    Detectiemethode

— 
Modificatiespecifieke realtime PCR-methode voor de kwantificering van mais MON-ØØ81Ø-6.
— 
Gevalideerd op gemalen maiszaad (gecertificeerd referentiemateriaal [CRM IRMM-413]), met een mengsel van genetisch gemodificeerde mais MON 810 en conventionele mais, door het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in samenwerking met de American Association of Cereal Chemists (AACC), het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Europese Commissie (Instituut voor referentiematerialen en -metingen (IRMM), Instituut voor de gezondheid en veiligheid van de consument (IHCP)) en GeneScan, Berlijn, gepubliceerd op
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/Mon810_validation_report.pdf
Referentiemateriaal: ERM-BF413k, verkrijgbaar bij het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Europese Commissie, Instituut voor referentiematerialen en -metingen (IRMM), op
http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)    Eenduidig identificatienummer

MON-ØØ81Ø-6

f)    Informatie die vereist is krachtens bijlage II bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biodiversiteit:

Niet van toepassing.

g)    Voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het in de handel brengen, het gebruik en de behandeling van de producten

Niet van toepassing.

h)    Monitoringplan

Niet van toepassing.

i)    Voorschriften voor monitoring, na het in de handel brengen, van het gebruik van het levensmiddel voor menselijke consumptie

Niet van toepassing.

Noot: Het kan gebeuren dat de links naar de documenten na verloop van tijd gewijzigd moeten worden. Dergelijke wijzigingen worden bekendgemaakt door middel van updates van het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Top