EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20220119

Consolidated text: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie van 23 augustus 2012 tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2022-01-19

02012R0792 — NL — 19.01.2022 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 792/2012 VAN DE COMMISSIE

van 23 augustus 2012

tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie

(PB L 242 van 7.9.2012, blz. 13)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/57 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 2015

  L 10

19

16.1.2015

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2281 VAN DE COMMISSIE van 16 december 2021

  L 473

131

30.12.2021
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 792/2012 VAN DE COMMISSIE

van 23 augustus 2012

tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de CommissieArtikel 1

Algemene bepaling

In deze verordening worden het ontwerp en de technische specificaties beschreven van de formulieren voor de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 en Verordening (EG) nr. 865/2006 voorzien. Van de volgende documenten worden het ontwerp en de technische specificaties vastgesteld:

1. 

invoervergunningen;

2. 

uitvoervergunningen;

3. 

wederuitvoercertificaten;

4. 

certificaten van persoonlijke eigendom;

5. 

certificaten van monsterverzameling;

▼M1

5 bis. 

muziekinstrumentencertificaten;

▼B

6. 

kennisgevingen van invoer;

7. 

certificaten voor reizende tentoonstellingen;

▼M1

8. 

vervolgbladen voor certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten voor reizende tentoonstellingen en muziekinstrumentencertificaten;

▼B

9. 

de in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten;

10. 

de in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde etiketten.

Artikel 2

Formulieren

▼M1

1.  
De formulieren voor de invoervergunningen, uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling en muziekinstrumentencertificaten en de aanvragen van deze documenten komen, afgezien van de voor nationale doeleinden bestemde ruimten, overeen met het in bijlage I opgenomen model.

▼B

2.  
De formulieren voor de kennisgevingen van invoer komen, afgezien van de voor nationale doeleinden bestemde ruimten, overeen met het in bijlage II opgenomen model. Zij mogen van een serienummer zijn voorzien.

▼M2

Tot en met 19 januari 2023 kunnen de kennisgevingen van invoer in plaats daarvan worden opgesteld met gebruikmaking van de formulieren in bijlage II in de versie die van kracht is op 18 januari 2022.

▼B

3.  
De formulieren voor de certificaten voor reizende tentoonstellingen en de aanvragen van deze documenten komen, afgezien van de voor nationale doeleinden bestemde ruimten, overeen met het in bijlage III opgenomen model.
4.  
De formulieren voor de vervolgbladen van certificaten van persoonlijke eigendom en certificaten voor reizende tentoonstellingen komen overeen met het in bijlage IV opgenomen model.
5.  
De formulieren voor de certificaten bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 alsook de aanvragen van deze certificaten komen, afgezien van de voor nationale doeleinden bestemde ruimten, overeen met het in bijlage V bij deze verordening opgenomen model.

De lidstaten mogen evenwel bepalen dat in de vakken 18 en 19 in plaats van de voorgedrukte tekst alleen de desbetreffende verklaring en/of goedkeuring wordt aangebracht.

6.  
De vorm van de in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde etiketten komt overeen met het in bijlage VI bij deze verordening opgenomen model.

Artikel 3

Technische specificaties betreffende de formulieren

1.  
Het voor de in artikel 2 bedoelde formulieren te gebruiken papier is houtvrij en zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is, en weegt ten minste 55 g/m2.
2.  
De afmetingen van de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, bedoelde formulieren bedragen 210 × 297 mm (A4-formaat) met, wat de lengte betreft, een maximale tolerantie van – 18 mm en + 8 mm.
3.  

De kleur van het papier van de in artikel 2, lid 1, bedoelde formulieren is:

a) 

wit voor formulier nr. 1, het „origineel”, met op de voorzijde een geguillocheerde grijze onderdruk die elke met behulp van chemische of mechanische middelen aangebrachte vervalsing zichtbaar maakt;

b) 

geel voor formulier nr. 2, de „kopie voor de houder”;

c) 

lichtgroen voor formulier nr. 3, de „kopie voor het land van uitvoer of wederuitvoer” in het geval van een invoervergunning, of voor de „kopie voor terugzending door de douane aan de administratieve instantie van afgifte” in het geval van een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat;

d) 

roze voor formulier nr. 4, de „kopie voor de administratieve instantie van afgifte”;

e) 

wit voor formulier nr. 5, de „aanvraag”.

4.  

De kleur van het papier van de in artikel 2, lid 2, bedoelde formulieren is:

a) 

wit voor formulier nr. 1, het „origineel”;

b) 

geel voor formulier nr. 2, de „kopie voor de invoerder”.

5.  

De kleur van het papier van de in artikel 2, leden 3 en 5, bedoelde formulieren is:

a) 

geel voor formulier nr. 1, het „origineel”, met op de voorzijde een geguillocheerde grijze onderdruk die elke met behulp van chemische of mechanische middelen aangebrachte vervalsing zichtbaar maakt;

b) 

roze voor formulier nr. 2, de „kopie voor de administratieve instantie van afgifte”;

c) 

wit voor formulier nr. 3, de „aanvraag”.

6.  
De kleur van het papier van de in artikel 2, lid 4, respectievelijk artikel 2, lid 6, bedoelde vervolgbladen en etiketten is wit.
7.  
De in artikel 2 bedoelde formulieren worden gedrukt en ingevuld in één van de officiële talen van de Unie, zoals aangegeven door de administratieve instantie van iedere lidstaat. Zij omvatten zo nodig een vertaling in één van de officiële werktalen van de overeenkomst.
8.  
De lidstaten dragen zorg voor het drukken van de in artikel 2 bedoelde formulieren; in het geval van de in artikel 2, leden 1 tot en met 5, bedoelde formulieren mag dit onderdeel zijn van een gecomputeriseerde afgifteprocedure voor vergunningen of certificaten.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 865/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1) 

De artikelen 2 en 3 worden geschrapt.

2) 

De bijlagen I tot en met VI worden geschrapt.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 27 september 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I