EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1031-20171108

Consolidated text: Verordening (EU) n r. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/2017-11-08

02010R1031 — NL — 08.11.2017 — 006.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 1031/2010 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2010

inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 302 van 18.11.2010, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 1210/2011 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2011

  L 308

2

24.11.2011

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 784/2012 VAN DE COMMISSIE van 30 augustus 2012

  L 234

4

31.8.2012

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 1042/2012 VAN DE COMMISSIE van 7 november 2012

  L 310

19

9.11.2012

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 1143/2013 VAN DE COMMISSIE van 13 november 2013

  L 303

10

14.11.2013

►M5

VERORDENING (EU) Nr. 176/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2014

  L 56

11

26.2.2014

►M6

VERORDENING (EU) 2017/1902 VAN DE COMMISSIE van 18 oktober 2017

  L 269

13

19.10.2017
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 1031/2010 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2010

inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening bevat regels voor de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van emissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de toewijzing door middel van veilingen van emissierechten krachtens hoofdstuk II (luchtvaart) van Richtlijn 2003/87/EG en op de toewijzing door middel van veilingen van emissierechten krachtens hoofdstuk III (vaste installaties) van die richtlijn welke in handelsperioden vanaf 1 januari 2013 kunnen worden ingeleverd.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „futures”: emissierechten die worden geveild als financiële instrumenten overeenkomstig artikel 38, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie ( 1 ), waarvan de levering plaatsvindt op een overeengekomen toekomstig tijdstip tegen de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van deze verordening vastgestelde toewijzingsprijs en waarbij in contanten wordt voldaan aan de margin calls in verband met prijsschommelingen;

2. „forwards”: emissierechten die worden geveild als financiële instrumenten overeenkomstig artikel 38, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1287/2006, waarvan de levering plaatsvindt op een overeengekomen toekomstig tijdstip tegen de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van deze verordening vastgestelde toewijzingsprijs en waarbij aan de margin calls in verband met prijsschommelingen naar keuze van de centrale tegenpartij wordt voldaan in andere zekerheden dan contanten of door middel van een overeengekomen overheidsgarantie;

3. „tweedaagse spot”: emissierechten die worden geveild en die op een overeengekomen tijdstip ten laatste op de tweede handelsdag na de dag van de veiling moeten worden geleverd, overeenkomstig artikel 38, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1287/2006;

4. „vijfdaagse futures”: emissierechten die worden geveild als financiële instrumenten overeenkomstig artikel 38, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1287/2006, waarbij de levering op een overeengekomen tijdstip ten laatste op de vijfde handelsdag na de dag van de veiling plaatsvindt;

5. „bieding”: een in een veiling uitgebracht bod om een bepaalde hoeveelheid emissierechten tegen een vastgestelde prijs te verwerven;

6. „biedingsinterval”: het tijdsinterval waarbinnen biedingen kunnen worden uitgebracht;

7. „handelsdag”: elke dag waarop een veilingplatform en het daarmee verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem open zijn voor de handel;

8. „beleggingsonderneming”: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 1, van Richtlijn 2004/39/EG;

9. „kredietinstelling”: hetzelfde als in artikel 4, punt 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 );

10. „financieel instrument”: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 2004/39/EG, tenzij anders bepaald in deze verordening;

11. „secundaire markt”: de markt waarop personen emissierechten kopen of verkopen voor- of nadat deze hetzij kosteloos, hetzij door veiling zijn toegewezen;

12. „moederonderneming”: hetzelfde als in de artikelen 1 en 2 van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad ( 3 );

13. „dochteronderneming”: hetzelfde als in de artikelen 1 en 2 van Richtlijn 83/349/EEG;

14. „verbonden onderneming”: een onderneming die in een in artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG bedoelde betrekking staat tot een moeder- of dochteronderneming;

15. „zeggenschap”: hetzelfde als in artikel 3, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 4 ), zoals toegepast in de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties ( 5 ). Om te bepalen wat bij staatsondernemingen onder „zeggenschap” wordt verstaan, zijn overweging 22 van die verordening en de punten 52 en 53 van die mededeling van toepassing;

16. „veilingproces”: het proces dat de vaststelling van de veilingkalender, de procedures voor het verkrijgen van toelating om te bieden, de procedures voor het uitbrengen van biedingen, het houden van de veiling, de berekening en bekendmaking van de resultaten van de veiling, de regelingen voor de betaling van de verschuldigde prijs, de levering van de emissierechten en het beheer van de zekerheden die nodig zijn ter dekking van eventuele transactierisico's, alsook het toezicht op en de bewaking van het goede verloop van de veilingen door een veilingplatform omvat;

17. „witwassen van geld”: hetzelfde als in artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2005/60/EG in combinatie met artikel 1, leden 3 en 5, van die richtlijn;

18. „financiering van terrorisme”: hetzelfde als in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 2005/60/EG in combinatie met artikel 1, lid 5, van die richtlijn;

19. „criminele activiteiten”: hetzelfde als in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2005/60/EG;

20. „veiler”: een openbaar of particulier lichaam dat door een lidstaat wordt aangewezen om voor die lidstaat emissierechten te veilen;

21. „aangewezen tegoedrekening”: één of meer typen tegoedrekening waarin de uit hoofde van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde toepasselijke verordening van de Commissie voorziet met het oog op de deelname aan of de organisatie van het veilingproces, met inbegrip van de bewaring van als borg gedeponeerde emissierechten in afwachting van de levering daarvan overeenkomstig deze verordening;

22. „aangewezen bankrekening”: een door een veiler, een bieder of zijn rechtsopvolger aangewezen bankrekening voor het ontvangen van overeenkomstig deze verordening verschuldigde betalingen;

23. „klantenonderzoeksprocedure”: hetzelfde als in artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2005/60/EG in combinatie met artikel 8, lid 2, van die richtlijn;

24. „uiteindelijke begunstigde”: hetzelfde als in artikel 3, punt 6, van Richtlijn 2005/60/EG;

25. „naar behoren gewaarmerkte kopie”: een authentieke kopie van een oorspronkelijk document die als eensluidende kopie van het origineel is gewaarmerkt door een erkende advocaat, accountant, notaris of soortgelijke beroepsbeoefenaar die krachtens het interne recht van de betrokken lidstaat bevoegd is officieel te verklaren dat een kopie werkelijk een eensluidende kopie van het origineel is;

26. „publiek prominente personen”: hetzelfde als in artikel 3, punt 8, van Richtlijn 2005/60/EG;

27. „marktmisbruik”: hetzij handel met voorwetenschap als omschreven in punt 28 van dit artikel en verboden bij artikel 38, hetzij marktmanipulatie als omschreven in punt 30 van dit artikel of artikel 37, onder b), hetzij een combinatie van beide;

28. „handel met voorwetenschap”: het gebruik van voorwetenschap, zoals verboden bij de artikelen 2, 3 en 4 van Richtlijn 2003/6/EG, met betrekking tot een financieel instrument in de zin van artikel 1, punt 3, van Richtlijn 2003/6/EG, zoals bedoeld in artikel 9 van die richtlijn, tenzij anders bepaald in deze verordening;

29. „voorwetenschap”: hetzelfde als in artikel 1, punt 1, van Richtlijn 2003/6/EG, met betrekking tot een financieel instrument in de zin van artikel 1, punt 3, van Richtlijn 2003/6/EG, zoals bedoeld in artikel 9 van die richtlijn, tenzij anders bepaald in deze verordening;

30. „marktmanipulatie”: hetzelfde als in artikel 1, punt 2, van Richtlijn 2003/6/EG, met betrekking tot een financieel instrument in de zin van artikel 1, punt 3, van Richtlijn 2003/6/EG, zoals bedoeld in artikel 9 van die richtlijn, tenzij anders bepaald in deze verordening;

31. „clearingsysteem”: één of meer met het veilingplatform verbonden infrastructuurelementen die kunnen zorgen voor clearing, margining, verrekening, beheer van zekerheden, afwikkeling en levering en alle andere door een centrale tegenpartij verrichte diensten, en die hetzij direct, hetzij indirect toegankelijk zijn via leden van de centrale tegenpartij die als tussenpersoon optreden tussen hun cliënten en de centrale tegenpartij;

32. „clearing”: alle vóór de opening van het biedingsinterval, tijdens het biedingsinterval en na de afsluiting van het biedingsinterval, tot aan de afwikkeling, plaatsvindende processen, waaronder het beheer van eventuele risico's die zich in de loop van dat tijdsbestek voordoen, met inbegrip van margining, verrekening of schuldvernieuwing, alsook alle andere diensten die eventueel door een clearing- of afwikkelingssysteem worden uitgevoerd;

33. „margining”: het proces waarbij een veiler of een bieder, of één of meer namens deze handelende tussenpersonen, zekerheden moet(en) storten ter dekking van een bepaalde financiële positie; het begrip omvat het gehele proces van bepaling, berekening en beheer van de ter dekking van dergelijke financiële posities ingebrachte zekerheden die moeten garanderen dat alle betalingsverbintenissen van een bieder en alle leveringsverbintenissen van een veiler, of van één of meer namens dezen handelende tussenpersonen, binnen een zeer korte termijn kunnen worden nagekomen;

34. „afwikkeling”: de betaling door een succesvolle bieder of zijn rechtsopvolger of een centrale tegenpartij of een afwikkelende instantie van het bedrag dat verschuldigd is voor aan die bieder of zijn rechtsopvolger of een centrale tegenpartij of een afwikkelende instantie te leveren emissierechten, en de levering van de emissierechten aan de succesvolle bieder of zijn rechtsopvolger of een centrale tegenpartij of een afwikkelende instantie;

35. „centrale tegenpartij”: een entiteit die bemiddelt, hetzij rechtstreeks tussen een veiler en een bieder of zijn rechtsopvolger, hetzij tussen de tussenpersonen die hen vertegenwoordigen, die ten aanzien van ieder van hen optreedt als enige tegenpartij en die ervoor zorgt dat, onverminderd artikel 48, de opbrengsten van de veiling worden uitbetaald aan de veiler of een tussenpersoon die hem vertegenwoordigt en dat de geveilde emissierechten worden geleverd aan de bieder of een tussenpersoon die hem vertegenwoordigt;

36. „afwikkelingssysteem”: elke infrastructuur, ongeacht of zij met het veilingplatform is verbonden of niet, die afwikkelingsdiensten kan verrichten, waaronder in voorkomend geval clearing, verrekening, beheer van zekerheden of enige andere dienst, die het uiteindelijk mogelijk maken dat emissierechten namens een veiler aan een succesvolle bieder of zijn rechtsopvolger worden geleverd en dat het verschuldigde bedrag door de bieder of zijn rechtsopvolger aan de veiler wordt betaald, hetgeen geschiedt via:

a) het bancaire systeem en het register van de Unie; of

b) één of meer afwikkelende instanties die optreden namens een veiler en een bieder of zijn rechtsopvolger, welke toegang hebben tot de afwikkelende instantie, hetzij direct, hetzij indirect via leden van de afwikkelende instantie die als tussenpersoon optreden tussen hun cliënten en de afwikkelende instantie;

37. „afwikkelende instantie”: een entiteit die optreedt als agent voor de beschikbaarstelling van rekeningen bij het veilingplatform, via welke rekeningen de opdrachten tot overdracht van de geveilde emissierechten die door de veiler of een hem vertegenwoordigende tussenpersoon worden gegeven alsook de betaling van de toewijzingsprijs door de succesvolle bieder, zijn rechtsopvolger of een hen vertegenwoordigende tussenpersoon, veilig, tezelfdertijd of bijna tezelfdertijd en op gewaarborgde wijze worden uitgevoerd;

38. „zekerheden”: de in artikel 2, onder m), van Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 6 ) bedoelde soorten zakelijke zekerheden, eventueel met inbegrip van emissierechten die door het clearingsysteem of afwikkelingssysteem als waarborg worden geaccepteerd;

39. „gereglementeerde markt”: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG;

40. „kmo's”: exploitanten of vliegtuigexploitanten die kleine of middelgrote ondernemingen zijn in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie ( 7 );

41. „kleine emittenten”: exploitanten of vliegtuigexploitanten die in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin zij aan een veiling deelnemen, gemiddeld niet meer dan 25 000 ton kooldioxide-equivalent hebben uitgestoten, zoals gestaafd door hun geverifieerde emissies;

42. „marktexploitant”: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 13, van Richtlijn 2004/39/EG;

43. „vestiging”:

a) voor de toepassing van artikel 6, lid 3, derde alinea: verblijfplaats of vast adres in de Unie;

b) voor de toepassing van artikel 18, lid 2: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 20, onder a), van Richtlijn 2004/39/EG, met inachtneming van de eisen van artikel 5, lid 4, van die richtlijn;

c) voor de toepassing van artikel 18, lid 3, met betrekking tot de in artikel 18, lid 1, onder b), bedoelde personen: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 20, onder a), van Richtlijn 2004/39/EG, met inachtneming van de eisen van artikel 5, lid 4, van die richtlijn;

d) voor de toepassing van artikel 18, lid 3, met betrekking tot de in artikel 18, lid 1, onder c), bedoelde personen: hetzelfde als in artikel 4, punt 7, van Richtlijn 2006/48/EG;

e) voor de toepassing van artikel 19, lid 2, met betrekking tot de in artikel 18, lid 1, onder d), bedoelde bedrijfsgroepen: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 20, onder a), van Richtlijn 2004/39/EG;

▼M1

f) Voor de toepassing van artikel 28, leden 4 en 5, artikel 35, leden 4, 5 en 6, en artikel 42, lid 1: hetzelfde als in artikel 4, lid 1, punt 20, onder b), van Richtlijn 2004/39/EG;

▼M2

44. „exitstrategie”: een of meer overeenkomstig de aanwijzingscontracten van de veilingtoezichthouder of het betrokken veilingplatform opgestelde documenten met de gedetailleerde maatregelen die zijn gepland om ervoor te zorgen dat:

a) alle materiële en immateriële activa die voor de ononderbroken voortzetting van de veilingen en de goede werking van het veilingplatform door de opvolger van het veilingplatform noodzakelijk zijn, worden overgedragen;

b) aan de aanbestedende instanties of de veilingtoezichthouder, of beide, alle informatie met betrekking tot het veilingproces wordt verschaft die noodzakelijk is voor de aanbestedingsprocedure voor de aanwijzing van de opvolger van het veilingplatform;

c) aan de aanbestedende instanties of de veilingmonitor of de opvolger van het veilingplatform, of een combinatie hiervan, de technische bijstand wordt geboden die het voor de aanbestedende instanties of de veilingtoezichthouder of de opvolger van het veilingplatform, of een combinatie hiervan, mogelijk maakt de krachtens a) en b) verstrekte informatie te begrijpen, er toegang toe te hebben of er gebruik van te maken.

▼BHOOFDSTUK II

OPZET VAN DE VEILINGEN

Artikel 4

Veilingproducten

▼M4

1.  Emissierechten worden te koop aangeboden op een veilingplatform door middel van gestandaardiseerde elektronische contracten („het veilingproduct”).

▼M1

2.  Elke lidstaat veilt emissierechten in de vorm van tweedaagse spot of vijfdaagse futures.

▼M1 —————

▼B

Artikel 5

Veilingformat

Veilingen vinden plaats in een veilingformat waarbij bieders hun biedingen uitbrengen in de loop van een vastgesteld biedingsinterval zonder dat zij de door andere bieders uitgebrachte biedingen te zien krijgen. Elke succesvolle bieder betaalt dezelfde, in artikel 7 bedoelde toewijzingsprijs per emissierecht, ongeacht de biedprijs.

Artikel 6

Indiening en intrekking van biedingen

1.  De minimumhoeveelheid waarop kan worden geboden is één kavel.

▼M1

Een kavel die wordt geveild door een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform bestaat uit 500 emissierechten.

Een kavel die wordt geveild door een overeenkomstig artikel 26, lid 2, of artikel 30, lid 2, aangewezen veilingplatform bestaat uit 500 of 1 000 emissierechten.

▼B

2.  Elke bieding omvat de volgende gegevens:

a) de identiteit van de bieder en of de bieder zijn bieding uitbrengt voor eigen rekening dan wel voor een cliënt;

b) indien de bieder zijn bieding uitbrengt voor een cliënt, de identiteit van de cliënt;

c) het aantal emissierechten in gehele veelvouden van kavels van 500 of 1 000 emissierechten;

d) de biedprijs per emissierecht, in euro, met twee cijfers achter de komma.

3.  Uitgebrachte biedingen mogen worden gewijzigd of ingetrokken gedurende het vastgestelde biedingsinterval.

Reeds uitgebrachte biedingen mogen worden gewijzigd of ingetrokken tot een vastgesteld tijdstip vóór de afsluiting van het biedingsinterval. Dat tijdstip wordt door het betrokken veilingplatform vastgesteld en ten minste vijf handelsdagen voor de opening van het biedingsinterval op de website van dat veilingplatform bekendgemaakt.

Slechts een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 19, lid 2, onder d), is aangewezen en die gemachtigd is om een bieder te binden voor alle doeleinden in verband met de veilingen, met inbegrip van het uitbrengen van een bieding („de vertegenwoordiger van de bieder”) is gerechtigd biedingen namens een bieder uit te brengen, te wijzigen of in te trekken.

Een bieding is bindend zodra zij is uitgebracht, tenzij zij overeenkomstig dit lid wordt ingetrokken of gewijzigd of overeenkomstig lid 4 wordt ingetrokken.

4.  Indien ten genoegen van het desbetreffende platform is aangetoond dat bij het uitbrengen van de bieding een kennelijke fout is gemaakt, kan het op verzoek van de vertegenwoordiger van de bieder, na de afsluiting van het biedingsinterval maar voordat de toewijzingsprijs wordt vastgesteld, de foutief uitgebrachte bieding als ingetrokken beschouwen.

5.  Het in ontvangst nemen, doorgeven en uitbrengen van een bieding door een beleggingsonderneming of kredietinstelling op een veilingplatform wordt geacht een beleggingsdienst in de zin van artikel 4, lid 1, punt 2, van Richtlijn 2004/39/EG te zijn als het veilingproduct een financieel instrument is.

Artikel 7

Toewijzingsprijs en beslechting van samenvallende biedingen

1.  De toewijzingsprijs op de veiling wordt vastgesteld zodra het biedingsinterval is gesloten.

2.  Het veilingplatform rangschikt de uitgebrachte biedingen volgens de biedprijs. Indien er meerdere biedingen zijn met dezelfde biedprijs, wordt de volgorde ervan bepaald door middel van een toevalsproces volgens een algoritme dat het veilingplatform vóór de veiling heeft vastgesteld.

De hoeveelheden emissierechten waarvoor een bieding is uitgebracht, worden opgeteld, beginnend bij de hoogste biedprijs. De biedprijs van de bieding waarbij de gecumuleerde hoeveelheid waarvoor is geboden, de hoeveelheid geveilde emissierechten evenaart of overtreft, wordt de toewijzingsprijs.

3.  Alle biedingen die deel uitmaken van de overeenkomstig lid 2 vastgestelde gecumuleerde hoeveelheid, worden gehonoreerd tegen de toewijzingsprijs.

4.  Als de totale hoeveelheid overeenkomstig lid 2 geselecteerde succesvolle biedingen de hoeveelheid geveilde emissierechten overtreft, wordt het restant geveilde emissierechten toegewezen aan de bieder die de laatste bieding heeft uitgebracht die deel uitmaakt van de in lid 2 bedoelde gecumuleerde hoeveelheid.

5.  Als de totale omvang van de overeenkomstig lid 2 geselecteerde biedingen kleiner is dan de hoeveelheid geveilde emissierechten, annuleert het veilingplatform de veiling.

6.  Als de toewijzingsprijs aanmerkelijk lager is dan de prijs op de secundaire markt gedurende en onmiddellijk vóór het biedingsinterval, rekening houdend met de prijsvolatiliteit van de emissierechten gedurende een bepaalde aan de veiling voorafgaande periode, annuleert het veilingplatform de veiling.

▼M4

7.  Vóór het begin van de veiling stelt het veilingplatform de wijze van toepassing van lid 6 vast, na raadpleging van de veilingtoezichthouder, indien deze is aangewezen, en na de in artikel 56 bedoelde nationale autoriteiten daarvan in kennis te hebben gesteld.

In de periode tussen twee biedingsintervallen op hetzelfde veilingplatform, kan dat veilingplatform die wijze van toepassing wijzigen. Het stelt de veilingtoezichthouder, indien deze is aangewezen, en de bevoegde nationale autoriteiten als bedoeld in artikel 56 daarvan onverwijld in kennis.

Het betrokken veilingplatform houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met het advies van de veilingtoezichthouder, zo dit is gegeven.

8.  Als één of meer veilingen achtereenvolgens overeenkomstig lid 5 of lid 6 worden geannuleerd, wordt de gecombineerde hoeveelheid emissierechten van die veilingen gelijkmatig verdeeld over de volgende op het betrokken veilingplatform geplande veilingen.

In het geval van onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten moet het aantal veilingen waarover de gecombineerde te veilen hoeveelheid gelijkmatig wordt verdeeld, gelijk zijn aan vier keer het aantal geannuleerde veilingen.

In het geval van onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten moet het aantal veilingen waarover de gecombineerde te veilen hoeveelheid gelijkmatig wordt verdeeld, gelijk zijn aan twee keer het aantal geannuleerde veilingen.

▼BHOOFDSTUK III

VEILINGKALENDER

Artikel 8

Tijdstippen en frequentie

1.  Ieder veilingplatform voert zijn veilingen afzonderlijk uit op basis van een eigen periodiek terugkerend biedingsinterval. Het biedingsinterval wordt in de loop van dezelfde handelsdag geopend en gesloten. Het biedingsinterval blijft gedurende ten minste twee uur geopend. De biedingsintervallen van twee of meer veilingplatforms mogen elkaar niet overlappen en tussen twee opeenvolgende biedingsintervallen verlopen ten minste twee uur.

2.  Bij de vaststelling van de data en tijdstippen van de veilingen houdt het veilingplatform rekening met wettelijke feestdagen die van belang zijn voor de internationale financiële markten, alsook met alle andere relevante gebeurtenissen of omstandigheden die naar de mening van het veilingplatform gevolgen kunnen hebben voor een goed verloop van de veilingen en aanpassingen noodzakelijk maken. In de twee weken van Kerstmis en Nieuwjaar worden geen veilingen gehouden.

▼M4

3.  In uitzonderlijke omstandigheden kan een veilingplatform, na raadpleging van de veilingtoezichthouder, indien deze is aangewezen, het tijdstip van een biedingsinterval wijzigen door alle personen voor wie zulks gevolgen kan hebben, daarvan in kennis te stellen. Het betrokken veilingplatform houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met het advies van de veilingtoezichthouder, zo dit is gegeven.

▼M1

4.  Uiterlijk vanaf de zesde veiling houden overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms ten minste wekelijks een veiling van onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten en ten minste om de twee maanden een veiling van onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten, behalve in 2012, wanneer de genoemde veilingplatforms ten minste maandelijks een veiling van onder hoofdstuk III van die richtlijn vallende emissierechten houden.

▼B

Geen enkel ander veilingplatform houdt een veiling op een dag van de week of op ten hoogste twee dagen per week waarop een overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform een veiling houdt. Ingeval het overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform op meer dan twee dagen per week veilingen houdt, bepaalt het en maakt het bekend op welke twee dagen geen andere veilingen mogen worden gehouden. Dit doet het uiterlijk bij de in artikel 11, lid 1, bedoelde vaststelling en bekendmaking.

▼M4

5.  De hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die moeten worden geveild op het veilingplatform dat overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, is aangewezen, wordt gelijkmatig verdeeld over de veilingen die in een gegeven jaar worden gehouden, met dien verstande dat de hoeveelheid die in de loop van de maand augustus wordt geveild, de helft bedraagt van de hoeveelheid die op veilingen in de andere maanden van het jaar wordt geveild.

De hoeveelheid onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die moeten worden geveild op het veilingplatform dat overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, is aangewezen, wordt in beginsel gelijkmatig verdeeld over de veilingen die in een gegeven jaar worden gehouden, met dien verstande dat de hoeveelheid die in de loop van de maand augustus wordt geveild, de helft bedraagt van de hoeveelheid die op veilingen in de andere maanden van het jaar wordt geveild.

▼B

6.  Aanvullende bepalingen over tijdstippen en frequentie van de veilingen die door andere dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 en lid 2, aangewezen veilingplatforms worden gehouden, zijn vervat in artikel 32.

▼M4

Artikel 9

Omstandigheden die het houden van een veiling onmogelijk maken

Onverminderd de toepassing van de in artikel 58 bedoelde regels in daarvoor in aanmerking komende gevallen, kan een veilingplatform een veiling annuleren als het goede verloop van die veiling wordt verstoord of dreigt te worden verstoord. Als één of meer veilingen achtereenvolgens worden geannuleerd, wordt de gecombineerde hoeveelheid emissierechten van die veilingen gelijkmatig verdeeld over de volgende op het betrokken veilingplatform geplande veilingen.

In het geval van onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten moet het aantal veilingen waarover de gecombineerde te veilen hoeveelheid gelijkmatig wordt verdeeld, gelijk zijn aan vier keer het aantal achtereenvolgens geannuleerde veilingen.

In het geval van onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten moet het aantal veilingen waarover de gecombineerde te veilen hoeveelheid gelijkmatig wordt verdeeld, gelijk zijn aan twee keer het aantal achtereenvolgens geannuleerde veilingen.

▼B

Artikel 10

Jaarlijks geveilde hoeveelheden onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten

▼M1

1.  Voor elke lidstaat is in bijlage I bij deze verordening de in 2012 te veilen hoeveelheid van onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten vastgesteld.

▼M6

2.  De hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in 2013 en 2014 wordt geveild, is gelijk aan de hoeveelheid emissierechten die overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van die richtlijn voor het betrokken kalenderjaar wordt vastgesteld, verminderd met de hoeveelheid die overeenkomstig artikel 10 bis, lid 7, en artikel 11, lid 2, van die richtlijn kosteloos wordt toegewezen en verminderd met de helft van de totale hoeveelheid in 2012 geveilde emissierechten.

De hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in de periode 2015-2018 per kalenderjaar wordt geveild, is gelijk aan de hoeveelheid emissierechten die overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van die richtlijn voor het betrokken kalenderjaar wordt vastgesteld, verminderd met de hoeveelheid die overeenkomstig artikel 10 bis, lid 7, en artikel 11, lid 2, van die richtlijn kosteloos wordt toegewezen.

▼M5

Van de overeenkomstig de eerste of de tweede alinea van dit lid vastgestelde hoeveelheid emissierechten die in een bepaald jaar van de periode 2014-2016 wordt geveild, wordt de hoeveelheid emissierechten die voor dat jaar is opgenomen in de tweede kolom van de tabel in bijlage IV bij deze verordening afgetrokken.

Wanneer in 2014 de in bijlage IV vastgestelde af te trekken hoeveelheid niet over een periode van meer dan negen maanden kan worden gespreid, wordt zij met honderd miljoen emissierechten verlaagd en daarna elk kwartaal met hetzelfde aantal. In dat geval worden de af te trekken hoeveelheden voor 2015 en 2016 dienovereenkomstig in gelijke tranches aangepast.

▼M6

De hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die met ingang van 2019 wordt geveild, is gelijk aan de overeenkomstig artikel 10, leden 1 en 1 bis, van die richtlijn vastgestelde hoeveelheid emissierechten.

▼M5

Voor lidstaten die artikel 10 quater van de richtlijn toepassen en onverminderd artikel 10 quater, lid 2, eerste zin, van de richtlijn bedraagt de totale hoeveelheid emissierechten die in een bepaald jaar wordt geveild na de in de tweede kolom van de tabel in bijlage IV bij deze verordening vastgestelde aanpassing niet minder dan de hoeveelheid emissierechten die dat jaar in het kader van de overgangsregeling kosteloos aan installaties voor elektriciteitsproductie wordt toegewezen.

Indien nodig wordt de totale hoeveelheid emissierechten die in een bepaald jaar in de periode 2014-2016 wordt geveild door een lidstaat die artikel 10 quater van de richtlijn toepast dienovereenkomstig verhoogd. Indien de totale hoeveelheid te veilen emissierechten overeenkomstig de vorige zin wordt verhoogd, wordt zij vervolgens gereduceerd om ervoor te zorgen dat aan de verdeling uit hoofde van de eerste alinea van dit lid wordt voldaan. De in de tweede en derde kolom van de tabel in bijlage IV bij deze verordening opgenomen hoeveelheden te veilen emissierechten worden in voorkomend geval aangepast in het licht van een dergelijke verhoging en reductie.

▼B

Eventuele hoeveelheden die uit hoofde van artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG moeten worden geveild, worden toegevoegd aan de in de loop van een gegeven kalenderjaar te veilen hoeveelheid emissierechten zoals vastgesteld overeenkomstig de eerste of de tweede alinea van dit lid.

▼M6

Onverminderd Besluit (EU) 2015/1814 van het Europees Parlement en de Raad ( 8 ) houdt de hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in het laatste jaar van elke handelsperiode wordt geveild, rekening met de eventuele beëindiging van de werking van installaties overeenkomstig artikel 10 bis, lid 19, van die richtlijn, de eventuele bijstelling van de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis, lid 20, van die richtlijn en de resterende emissierechten in de reserve voor nieuwkomers overeenkomstig artikel 10 bis, lid 7, van die richtlijn.

3.  De onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende hoeveelheid emissierechten die met ingang van 2013 elk jaar moet worden geveild, is gebaseerd op bijlage I en op de door de Commissie overeenkomstig artikel 10, lid 1, van die richtlijn vastgestelde en bekendgemaakte geraamde hoeveelheid te veilen emissierechten of op de meest recente wijziging van de oorspronkelijke raming van de Commissie zoals uiterlijk op 31 januari van het voorafgaande jaar bekendgemaakt, rekening houdend, indien van toepassing, met Besluit (EU) 2015/1814 en voor zover mogelijk met alle gratis overgangstoewijzingen die overeenkomstig artikel 10 quater, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG zijn afgetrokken of moeten worden afgetrokken van de hoeveelheid emissierechten die een bepaalde lidstaat anders overeenkomstig artikel 10, lid 2, van die richtlijn zou veilen, en rekening houdend met eventuele aanpassingen uit hoofde van de artikelen 24 en 27 van die richtlijn.

Onverminderd Besluit (EU) 2015/1814 wordt elke latere wijziging van de te veilen hoeveelheid emissierechten in een gegeven kalenderjaar verrekend in de hoeveelheid emissierechten die het daaropvolgende kalenderjaar wordt geveild.

4.  Onverminderd artikel 10 bis, lid 7, van Richtlijn 2003/87/EG is het aandeel van elke lidstaat in de hoeveelheid onder hoofdstuk III van die richtlijn vallende emissierechten die wordt geveild, in een gegeven kalenderjaar gelijk aan het overeenkomstig artikel 10, lid 2, van die richtlijn vastgestelde aandeel, rekening houdend met eventuele voorlopige kosteloze toewijzingen die deze lidstaat overeenkomstig artikel 10 quater van Richtlijn 2003/87/EG in dat kalenderjaar geeft en met de hoeveelheid emissierechten die deze lidstaat in de loop van datzelfde kalenderjaar veilt overeenkomstig artikel 24 van die richtlijn, en rekening houdend met de emissierechten die in de marktstabiliteitsreserve moeten worden opgenomen of uit die reserve moeten worden vrijgegeven overeenkomstig artikel 1, lid 5, tweede alinea, en artikel 1, lid 8, van Besluit (EU) 2015/1814.

▼B

Artikel 11

Kalender voor de afzonderlijke veilingen van onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms worden geveild

▼M6

1.  De overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms stellen uiterlijk op 30 juni van het voorafgaande jaar of zo spoedig mogelijk daarna, na raadpleging van de Commissie en na haar advies te hebben verkregen, de biedingsintervallen, de afzonderlijke hoeveelheden, de data van de veilingen alsook het veilingproduct en de betalings- en leveringsdata voor de onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in een gegeven kalenderjaar in de afzonderlijke veilingen zullen worden geveild, vast en maken deze bekend. De betrokken veilingplatforms houden zo veel mogelijk rekening met het advies van de Commissie.

▼M1

2.  De overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms baseren hun vaststellingen en bekendmakingen uit hoofde van lid 1 van dit artikel op bijlage I en op de vaststelling en bekendmaking door de Commissie van de geraamde hoeveelheid te veilen emissierechten of op de meest recente wijziging van de oorspronkelijke raming van de Commissie, met inbegrip van eventuele aanpassingen, zoals bedoeld in artikel 10, lid 3.

▼B

3.  De biedingsintervallen, de afzonderlijke hoeveelheden en de data van de veilingen van de onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die gedurende het laatste jaar van elke handelsperiode in afzonderlijke veilingen worden geveild, kunnen door het betrokken veilingplatform worden aangepast om rekening te houden met de eventuele beëindiging van de werking van installaties overeenkomstig artikel 10 bis, lid 19, van die richtlijn, de eventuele bijstelling van de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis, lid 20, van die richtlijn en de resterende emissierechten in de reserve voor nieuwkomers overeenkomstig artikel 10 bis, lid 7, van die richtlijn.

▼M4

4.  De kalender van de afzonderlijke veilingen van onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door andere dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms worden gehouden, wordt vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 32 van deze verordening.

Artikel 32 is ook van toepassing op veilingen die worden gehouden overeenkomstig artikel 30, lid 7, tweede alinea, van het veilingplatform dat overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, is aangewezen.

Artikel 12

Jaarlijks geveilde hoeveelheden onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten

1.  De hoeveelheid onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die elk jaar moeten worden geveild, is gelijk aan 15 % van de verwachte hoeveelheid van die emissierechten die voor dat jaar in omloop is. Als de geveilde hoeveelheid in een gegeven jaar meer of minder bedraagt dan 15 % van de hoeveelheid die daadwerkelijk voor dat jaar in omloop is gebracht, dient de in het daaropvolgende jaar te veilen hoeveelheid het verschil te corrigeren. Emissierechten die na het laatste jaar van een handelsperiode nog moeten worden geveild, worden geveild binnen de eerste vier maanden van het volgende jaar.

Bij de hoeveelheid emissierechten die in het laatste jaar van elke handelsperiode wordt geveild, wordt rekening gehouden met de resterende hoeveelheid emissierechten in de in artikel 3 septies van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde bijzondere reserve.

2.  Voor elk kalenderjaar van een gegeven handelsperiode wordt het aandeel van elke lidstaat in de hoeveelheid onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die wordt geveild, vastgesteld overeenkomstig artikel 3 quinquies, lid 3, van die richtlijn.

▼B

Artikel 13

Kalender voor de afzonderlijke veilingen van onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms worden geveild

1.  De overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms stellen uiterlijk 30 september 2011 of zo spoedig mogelijk daarna, na raadpleging van de Commissie en na haar advies te hebben verkregen, de biedingsintervallen, de afzonderlijke hoeveelheden en de data van de veilingen van de onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in 2012 in de afzonderlijke veilingen zullen worden geveild, vast en maken deze bekend. De betrokken veilingplatforms houden daarbij zo veel mogelijk rekening met het advies van de Commissie.

▼M4

2.  Met ingang van 2013 stellen de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms in principe uiterlijk op 30 september van het voorafgaande jaar of zo spoedig mogelijk daarna, na raadpleging van de Commissie en na haar advies te hebben verkregen, de biedingsintervallen, de afzonderlijke hoeveelheden, de data van de veilingen alsook het veilingproduct en de betalings- en leveringsdata voor de onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in een gegeven kalenderjaar in de afzonderlijke veilingen zullen worden geveild, vast en maken deze bekend. De betrokken veilingplatforms houden zo veel mogelijk rekening met het advies van de Commissie.

▼B

De biedingsintervallen, de afzonderlijke hoeveelheden, de data van de veilingen alsook het veilingproduct en de betalings- en leveringsdata van de onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die gedurende het laatste jaar van elke handelsperiode in afzonderlijke veilingen worden geveild, kunnen door het betrokken veilingplatform worden aangepast om rekening te houden met de resterende hoeveelheid emissierechten in de in artikel 3 septies van die richtlijn bedoelde bijzondere reserve.

3.  De overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms baseren hun vaststellingen en bekendmakingen uit hoofde van de leden 1 en 2 op het door de Commissie krachtens artikel 3 sexies, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde besluit.

4.  De bepalingen betreffende de kalender voor de afzonderlijke veilingen van onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door andere dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms worden gehouden, worden vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 32 van deze verordening.

▼M4

Artikel 32 is ook van toepassing op veilingen die worden gehouden overeenkomstig artikel 30, lid 7, tweede alinea, van het veilingplatform dat overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, is aangewezen.

▼B

Artikel 14

Aanpassingen van de veilingkalender

1.  De vaststellingen en bekendmakingen van de jaarlijks te veilen hoeveelheden en van de biedingsintervallen, de hoeveelheden, de data, het veilingproduct en de betalings- en leveringsdata voor de afzonderlijke veilingen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 13 en artikel 32, lid 4, worden niet gewijzigd, met uitzondering van aanpassingen om een van de hierna genoemde redenen:

a) de annulering van een veiling uit hoofde van artikel 7, lid 5 en lid 6, artikel 9 of artikel 32, lid 5;

b) de eventuele schorsing van een ander veilingplatform dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms, overeenkomstig de krachtens artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde verordening van de Commissie;

c) een besluit van een lidstaat overeenkomstig artikel 30, lid 8;

d) indien geen afwikkeling plaatsvindt als bedoeld in artikel 45, lid 5;

e) in geval van resterende emissierechten in de in artikel 3 septies van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde bijzondere reserve;

f) de beëindiging van de werking van een installatie overeenkomstig artikel 10 bis, lid 19, van Richtlijn 2003/87/EG, een eventuele bijstelling van de hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis, lid 20, van die richtlijn of in geval van resterende emissierechten in de reserve voor nieuwkomers overeenkomstig artikel 10 bis, lid 7, van die richtlijn;

g) de unilaterale opneming van verdere activiteiten en gassen krachtens artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG;

h) maatregelen krachtens artikel 29 bis van Richtlijn 2003/87/EG;

i) de inwerkingtreding van wijzigingen van deze verordening of van Richtlijn 2003/87/EG;

▼M1

j) het niet ter veiling brengen van emissierechten op grond van artikel 22, lid 5, of artikel 24, lid 1, tweede alinea;

▼M6

k) de noodzakelijkheid voor een veilingplatform om te voorkomen dat een veiling in strijd is met deze verordening of met Richtlijn 2003/87/EG;

▼M6

l) op grond van Besluit (EU) 2015/1814 noodzakelijke aanpassingen, die uiterlijk op 15 juli van een bepaald jaar of zo snel mogelijk daarna worden vastgesteld en bekendgemaakt.

▼B

2.  Wanneer bij deze verordening niet is bepaald hoe een wijziging moet worden geïmplementeerd, implementeert het betrokken veilingplatform die wijziging pas na raadpleging van de Commissie en na haar advies te hebben verkregen. Het betrokken veilingplatform houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met het advies van de Commissie.HOOFDSTUK IV

TOEGANG TOT DE VEILINGEN

Artikel 15

Personen die rechtstreeks biedingen mogen uitbrengen in een veiling

Onverminderd artikel 28, lid 3, mogen alleen personen die overeenkomstig artikel 18 gerechtigd zijn om een verzoek tot toelating om te bieden in te dienen en die overeenkomstig de artikelen 19 en 20 de toelating hebben om te bieden, rechtstreeks biedingen uitbrengen in een veiling.

Artikel 16

Toegangsmiddelen

1.  Elk veilingplatform stelt op niet-discriminerende wijze de middelen ter beschikking die toegang verlenen tot zijn veilingen.

▼M4

1 bis.  Toelating tot de veilingen is niet afhankelijk van lidmaatschap van of deelname aan de door het veilingplatform georganiseerde secundaire markt of een andere door het veilingplatform of een derde partij beheerde handelslocatie.

▼M1

2.  Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform voorziet in toegang op afstand tot zijn veilingen door middel van een elektronische interface die via het internet veilig en betrouwbaar toegankelijk is.

Daarnaast biedt een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform bieders de mogelijkheid om via een specifieke verbinding met de elektronische interface toegang te hebben tot zijn veilingen.

▼M4

3.  Een veilingplatform kan één of meer alternatieve middelen voor toegang tot zijn veilingen aanbieden, en lidstaten mogen een veilingplatform verplichten deze aan te bieden, voor het geval dat het belangrijkste toegangsmiddel om een of andere reden onbeschikbaar is, mits die alternatieve toegangsmiddelen veilig en betrouwbaar zijn en het gebruik ervan niet leidt tot discriminatie van bieders.

▼M1

Artikel 17

Training en hulplijn

Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform biedt een praktische, internetondersteunde opleidingsmodule over het toegepaste veilingproces aan, die een leidraad voor het invullen en indienen van eventuele formulieren alsmede een simulatie van het uitbrengen van een bieding in een veiling omvat. Het stelt ook een hulplijndienst ter beschikking die ten minste gedurende de werkuren van elke handelsdag via telefoon, fax en e-mail bereikbaar is.

▼B

Artikel 18

Personen die gerechtigd zijn een aanvraag tot toelating om te bieden in te dienen

1.  De volgende personen zijn gerechtigd een aanvraag tot toelating in te dienen om rechtstreeks biedingen uit te brengen in veilingen:

▼M4

a) exploitanten of vliegtuigexploitanten die houder zijn van een exploitantentegoedrekening of een vliegtuigexploitantentegoedrekening en die biedingen uitbrengen voor eigen rekening, met inbegrip van moederondernemingen, dochterondernemingen of verbonden ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen als een exploitant of vliegtuigexploitant;

▼B

b) over een vergunning overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG beschikkende beleggingsondernemingen die voor eigen rekening of voor cliënten biedingen uitbrengen;

c) over een vergunning overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG beschikkende kredietinstellingen die voor eigen rekening of voor cliënten biedingen uitbrengen;

d) bedrijfsgroepen van onder a) genoemde personen die voor eigen rekening biedingen uitbrengen en als agent optreden namens hun leden;

e) publiekrechtelijke instellingen van de lidstaten of entiteiten die staatseigendom van de lidstaten zijn en zeggenschap hebben over onder a) genoemde personen.

2.  Onverminderd de vrijstelling waarin artikel 2, lid 1, onder i), van Richtlijn 2004/39/EG voorziet, zijn onder die vrijstelling vallende personen aan wie overeenkomstig artikel 59 van deze verordening een vergunning is verleend, gerechtigd een aanvraag tot toelating in te dienen om hetzij voor eigen rekening, hetzij voor cliënten van hun hoofdbedrijf rechtstreeks biedingen uit te brengen in veilingen, mits een lidstaat waarin zij zijn gevestigd wetgeving heeft vastgesteld die de bevoegde nationale instantie van die lidstaat in staat stelt hen vergunning te verlenen om voor eigen rekening of voor cliënten van hun hoofdbedrijf biedingen uit te brengen.

▼M1

3.  De in lid 1, onder b) of c), bedoelde personen zijn gerechtigd een aanvraag tot toelating in te dienen om in veilingen rechtstreeks biedingen voor hun cliënten uit te brengen met betrekking tot veilingproducten die geen financiële instrumenten zijn, mits een lidstaat waarin zij zijn gevestigd wetgeving heeft vastgesteld die de bevoegde nationale instantie van die lidstaat in staat stelt hen vergunning te verlenen om biedingen uit te brengen voor hun cliënten.

▼B

4.  Wanneer de in lid 1, onder b) en c), en in lid 2 bedoelde personen een bieding uitbrengen namens een cliënt, zien zij erop toe dat die cliënt zelf overeenkomstig lid 1 of lid 2 gerechtigd is een aanvraag tot toelating in te dienen om rechtstreeks biedingen uit te brengen.

Wanneer een cliënt van een in de eerste alinea bedoelde persoon op zijn beurt zijn bieding uitbrengt namens een eigen cliënt, ziet hij erop toe dat ook die cliënt overeenkomstig lid 1 of lid 2 gerechtigd is een aanvraag tot toelating in te dienen om rechtstreeks biedingen uit te brengen. Hetzelfde geldt voor alle verdere cliënten in de keten die indirect een bieding uitbrengen in een veiling.

5.  De volgende personen zijn niet gerechtigd een aanvraag tot toelating in te dienen om rechtstreeks biedingen uit te brengen in veilingen, en mogen evenmin aan veilingen deelnemen via één of meer personen die overeenkomstig de artikelen 19 en 20 een toelating hebben om te bieden, ongeacht of dit voor eigen rekening of voor andere personen geschiedt, wanneer zij met betrekking tot de betrokken veiling hun respectieve rol vervullen:

a) de veiler;

b) het veilingplatform, met inbegrip van elk daarmee verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem;

c) personen die in een positie verkeren waardoor zij, direct of indirect, aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het beheer van de onder a) en b) genoemde personen;

d) personen die werkzaam zijn voor de onder a) en b) genoemde personen.

6.  De veilingtoezichthouder mag noch direct, noch indirect aan een veiling deelnemen via één of meer personen die overeenkomstig de artikelen 19 en 20 de toelating hebben om te bieden, ongeacht of dit voor eigen rekening of voor andere personen geschiedt.

Personen die in een positie verkeren waardoor zij direct of indirect aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het beheer van de veilingtoezichthouder, mogen noch direct, noch indirect aan een veiling deelnemen via één of meer personen die overeenkomstig de artikelen 19 en 20 een toelating hebben om te bieden, ongeacht of dit voor eigen rekening of voor andere personen geschiedt.

Personen die voor de veilingtoezichthouder werken in samenhang met de veilingen, mogen noch voor eigen rekening, noch voor andere personen aan enige veiling deelnemen, noch direct, noch indirect via één of meer personen die overeenkomstig de artikelen 19 en 20 de toelating hebben om te bieden.

7.  De krachtens de artikelen 44 tot en met 50 geboden mogelijkheid voor een veilingplatform, met inbegrip van het daarmee verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem, om betalingen te aanvaarden van, leveringen uit te voeren aan of zekerheden in ontvangst te nemen van de rechtsopvolger van een succesvolle bieder mag de toepassing van de artikelen 17 tot en met 20 niet ondermijnen.

Artikel 19

Eisen voor de toelating om te bieden

▼M6

1.  Leden van of deelnemers aan de secundaire markt die wordt georganiseerd door een krachtens artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform, mogen rechtstreeks biedingen uitbrengen in de door dat veilingplatform gehouden veilingen als zij overeenkomstig artikel 18, lid 1 of lid 2, gerechtigde personen zijn, en hoeven niet aan nadere toelatingseisen te voldoen, mits alle hierna genoemde voorwaarden zijn vervuld:

a) de toelatingseisen voor het lid of de deelnemer om emissierechten te mogen verhandelen via de secundaire markt die wordt georganiseerd door een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform, zijn niet minder streng dan de in lid 2 van dit artikel genoemde eisen;

b) het overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform wint alle extra informatie in die nodig is om te verifiëren of alle in lid 2 van dit artikel genoemde eisen die nog niet eerder zijn geverifieerd, worden nagekomen.

▼M1

2.  Personen die geen lid zijn van of deelnemer zijn aan de secundaire markt die wordt georganiseerd door een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform, mogen, als zij overeenkomstig artikel 18, lid 1 of lid 2, gerechtigde personen zijn, rechtstreeks biedingen uitbrengen in de door dat veilingplatform gehouden veilingen, mits zij:

a) in de Unie gevestigd, een exploitant of een vliegtuigexploitant zijn;

b) houder zijn van een aangewezen tegoedrekening;

c) houder zijn van een aangewezen bankrekening;

d) ten minste één vertegenwoordiger van de bieder aanwijzen als omschreven in artikel 6, lid 3, derde alinea;

e) het betrokken veilingplatform overeenkomstig de toepasselijke klantenonderzoeksprocedures genoegzaam informeren over hun identiteit, de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden, hun integriteit en hun bedrijfs- en handelsprofiel, gelet op de manier waarop de relatie met de bieder tot stand wordt gebracht, het type bieder, de aard van het veilingproduct, de omvang van de voorgenomen biedingen en de wijze van betaling en levering;

f) het betrokken veilingplatform genoegzaam informeren over hun financiële draagkracht en met name over hun vermogen om hun financiële verbintenissen en kortlopende verplichtingen na te komen wanneer die hun vervaldatum bereiken;

g) de interne processen, procedures en contractuele regelingen hebben ingevoerd die nodig zijn ter handhaving van een overeenkomstig artikel 57 opgelegde maximumomvang voor biedingen, of in staat zijn om deze desgevraagd in te voeren;

h) voldoen aan artikel 49, lid l.

▼M6 —————

▼B

3.  De onder artikel 18, lid 1, onder b) en c), of artikel 18, lid 2, vallende personen die biedingen uitbrengen voor hun cliënten, dragen er zorg voor dat aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

a) hun cliënten zijn gerechtigde personen overeenkomstig artikel 18, lid 1 of lid 2;

b) zij beschikken, of zullen tijdig vóór de opening van het biedingsinterval beschikken, over adequate interne processen, procedures en contractuele regelingen die noodzakelijk zijn om:

i) hen in staat te stellen biedingen van hun cliënten te verwerken, met inbegrip van het uitbrengen van de biedingen, de inning van de betaling en de overdracht van de emissierechten;

ii) te voorkomen dat vertrouwelijke informatie vanuit het deel van hun bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontvangen, voorbereiden en uitbrengen van biedingen voor hun cliënten wordt doorgegeven aan het deel van hun bedrijf dat verantwoordelijk is voor het voorbereiden en uitbrengen van biedingen voor eigen rekening;

iii) te waarborgen dat hun cliënten die zelf handelen namens cliënten die biedingen uitbrengen in de veilingen, de in lid 2 van dit artikel en in dit lid vervatte voorschriften naleven en dat zij hetzelfde eisen van hun cliënten en van de cliënten van hun cliënten, als bedoeld in artikel 18, lid 4.

Het betrokken veilingplatform mag zich verlaten op betrouwbare controles die door de in de eerste alinea bedoelde personen, hun cliënten of de cliënten van hun cliënten als bedoeld in artikel 18, lid 4, worden uitgevoerd.

De in de eerste alinea bedoelde personen dragen er zorg voor dat zij, wanneer zij daartoe overeenkomstig artikel 20, lid 5, onder d), door het veilingplatform worden verzocht, ten genoegen van het veilingplatform kunnen aantonen dat de in de eerste alinea, onder a) en b), genoemde voorwaarden zijn vervuld.

Artikel 20

Indiening en behandeling van aanvragen tot toelating om te bieden

▼M1

1.  Voordat krachtens artikel 18, lid 1 of lid 2, gerechtigde personen rechtstreeks hun eerste bieding uitbrengen bij een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform dienen zij bij het betrokken veilingplatform een aanvraag tot toelating om te bieden in.

▼M6

Aan leden van of deelnemers aan de door het betrokken veilingplatform georganiseerde secundaire markt die aan de eisen van artikel 19, lid 1, voldoen, wordt de toelating verleend om biedingen uit te brengen zonder dat zij de in de eerste alinea bedoelde aanvraag hoeven in te dienen.

▼M4

2.  Aanvragen tot toelating om te bieden overeenkomstig lid 1 worden ingediend door overlegging van een ingevuld aanvraagformulier aan het veilingplatform. Het aanvraagformulier en de internettoegang daartoe worden door het betrokken veilingplatform beschikbaar gemaakt en gehouden.

▼B

3.  De aanvraag tot toelating om te bieden wordt gestaafd met naar behoren gewaarmerkte kopieën van alle door het veilingplatform verlangde ondersteunende documenten die aantonen dat de aanvrager aan de eisen van artikel 19, leden 2 en 3, voldoet. De aanvraag tot toelating om te bieden omvat ten minste de in bijlage II genoemde elementen.

4.  De aanvraag tot toelating om te bieden, inclusief eventuele ondersteunende documenten, wordt op verzoek ter inzage gegeven aan de veilingtoezichthouder, de bevoegde nationale rechtshandhavingsinstanties van een lidstaat die een onderzoek uitvoeren als bedoeld in artikel 62, lid 3, onder e), en eventuele bevoegde instanties van de Unie die grensoverschrijdende onderzoeken uitvoeren.

▼M1

5.  Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform kan een aanvrager de toelating om in zijn veilingen te bieden weigeren indien de aanvrager weigert:

a) in te gaan op verzoeken van het veilingplatform om aanvullende informatie of verduidelijking of staving van eerder verstrekte informatie;

b) in te gaan op een verzoek van het veilingplatform om een gesprek met functionarissen van de aanvrager, op de zetel van het bedrijf of elders;

c) door het veilingplatform verlangde onderzoeken of verificaties, met inbegrip van bezoeken ter plaatse of controles op de zetel van het bedrijf van de aanvrager, toe te staan;

d) in te gaan op verzoeken van het veilingplatform om informatie die van de aanvrager, van de cliënten van de aanvrager of van de cliënten van diens cliënten als bedoeld in artikel 18, lid 4, wordt geëist ter controle van de naleving van artikel 19, lid 3;

e) in te gaan op verzoeken van het veilingplatform om informatie die is vereist ter controle van de naleving van artikel 19, lid 2.

6.  Overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms passen met betrekking tot hun transacties of handelsrelaties met politiek prominente personen, ongeacht het land waar deze wonen, de maatregelen toe waarin artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2005/60/EG voorziet.

7.  Overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms eisen van indieners van een aanvraag tot toelating om in hun veilingen te bieden dat zij garanderen dat hun cliënten voldoen aan alle verzoeken overeenkomstig lid 5 en dat de cliënten van de cliënten van de aanvrager als bedoeld in artikel 18, lid 4, hetzelfde doen.

▼B

8.  Een toelatingsaanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken wanneer de aanvrager de door het veilingplatform verlangde informatie niet indient binnen een redelijke termijn die in het door het betrokken veilingplatform overeenkomstig lid 5, onder a), d) of e), gedane verzoek om informatie is vermeld en die niet minder bedraagt dan vijf handelsdagen vanaf de datum van het verzoek om informatie, of wanneer hij niet reageert of niet deelneemt of niet meewerkt aan een gesprek of aan onderzoeken of verificaties uit hoofde van lid 5, onder b) of c).

▼M1

9.  Aanvragers verstrekken overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms geen onjuiste of misleidende informatie. De aanvrager brengt het betrokken veilingplatform volledig, eerlijk en onverwijld op de hoogte van elke verandering in zijn omstandigheden die van invloed kan zijn op zijn aanvraag tot toelating om in de door dat veilingplatform gehouden veilingen te bieden of op een eventueel reeds verkregen toelating om te bieden.

10.  De overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms nemen een besluit over elke bij hen ingediende aanvraag en stellen de aanvrager in kennis van dat besluit.

Het betrokken veilingplatform kan:

a) onvoorwaardelijke toelating tot de veilingen verlenen voor een periode die de aanwijzingstermijn van het veilingplatform niet overschrijdt, eventuele verlengingen of hernieuwingen van die aanwijzing inbegrepen;

b) voorwaardelijke toelating tot de veilingen verlenen voor een periode die de aanwijzingstermijn van het veilingplatform niet overschrijdt, waarbij binnen een bepaalde termijn aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan en door het betrokken veilingplatform naar behoren wordt nagegaan of daaraan is voldaan;

c) de toelating weigeren.

▼B

Artikel 21

Weigering, intrekking of opschorting van toelatingen

▼M1

1.  Overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms weigeren de toelating om in hun veilingen te bieden en gaan over tot intrekking of opschorting van reeds verleende toelatingen om te bieden ten aanzien van personen die:

a) niet of niet langer gerechtigd zijn om een aanvraag tot toelating om te bieden in te dienen krachtens artikel 18, lid 1 of lid 2;

b) niet of niet langer voldoen aan de eisen van de artikelen 18, 19 en 20;

c) opzettelijk of herhaaldelijk de bepalingen van deze verordening, de voorwaarden voor toelating om te bieden in de door het betrokken veilingplatform gehouden veilingen of enige andere daarmee samenhangende instructie of afspraak hebben geschonden.

2.  Overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms weigeren de toelating om in hun veilingen te bieden en gaan over tot intrekking of opschorting van reeds verleende toelatingen om te bieden indien het vermoeden bestaat dat de aanvrager betrokken is bij het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik, mits die weigering, intrekking of opschorting de inspanningen van de bevoegde nationale autoriteiten om de daders van dergelijke feiten te vervolgen of aan te houden, niet doorkruist.

In dergelijke gevallen meldt het betrokken veilingplatform zulks overeenkomstig artikel 55, lid 2, van deze verordening aan de in artikel 21 van Richtlijn 2005/60/EG bedoelde financiële-inlichtingeneenheid (FIE).

3.  Overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatforms kunnen weigeren toelating te verlenen om in hun veilingen te bieden en gaan over tot intrekking of opschorting van reeds verleende toelatingen om te bieden ten aanzien van personen die:

a) uit onachtzaamheid de bepalingen van deze verordening, de voorwaarden voor toelating om te bieden in de door het betrokken veilingplatform gehouden veilingen of enige andere daarmee samenhangende instructie of afspraak hebben geschonden;

b) zich anderszins hebben gedragen op een wijze die nadelig is voor een ordelijk of efficiënt verloop van een veiling;

c) vallen onder artikel 18, lid 1, onder b) of c), of artikel 18, lid 2, en de voorafgaande 220 handelsdagen in geen enkele veiling een bieding hebben uitgebracht.

▼B

4.  De in lid 3 bedoelde personen worden in kennis gesteld van de weigering, intrekking of opschorting van hun toelating, en hun wordt een redelijke, in het besluit tot weigering, intrekking of opschorting van de toelating vermelde termijn toegestaan om schriftelijk te reageren.

Na onderzoek van de schriftelijke reactie van de persoon gaat het betrokken veilingplatform, indien daartoe aanleiding bestaat, over tot:

a) de verlening of het herstel van de toelating vanaf een bepaalde datum;

b) de voorwaardelijke toelating of het voorwaardelijk herstel van de toelating, waarbij binnen een bepaalde termijn aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan en door het betrokken veilingplatform naar behoren wordt nagegaan of daaraan is voldaan;

c) de bekrachtiging van de weigering, intrekking of opschorting vanaf een bepaalde datum.

Het veilingplatform stelt de betrokken persoon in kennis van zijn besluit.

5.  Personen van wie overeenkomstig lid 1, 2 of 3 de toelating om te bieden wordt ingetrokken of opgeschort, ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat hun uitsluiting van de veilingen:

a) een ordelijk verloop kent;

b) de belangen van hun cliënten niet schaadt en de efficiënte werking van de veilingen niet verstoort;

c) hun verplichtingen om eventuele betalingsregelingen, de voorwaarden voor toelating om te bieden in de veilingen en alle andere daarmee samenhangende instructies en afspraken na te komen onverlet laat;

d) de naleving van hun verplichtingen inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie overeenkomstig artikel 19, lid 3, onder b), ii), die 20 jaar na hun uitsluiting van de veilingen van kracht blijven, niet in gevaar brengt.

De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde besluiten tot weigering, intrekking of opschorting van een toelating vermelden de maatregelen die nodig zijn om aan de bepalingen van dit lid te voldoen en het veilingplatform controleert of die maatregelen worden nageleefd.HOOFDSTUK V

AANWIJZING EN TAKEN VAN DE VEILER

Artikel 22

Aanwijzing van de veiler

1.  Elke lidstaat wijst een veiler aan. Geen enkele lidstaat veilt emissierechten zonder een veiler te hebben aangewezen. Twee lidstaten of meer kunnen dezelfde veiler aanwijzen.

2.  De veiler wordt door de aanwijzende lidstaat voldoende lang vóór de aanvang van de veilingen aangewezen, zodat hij met het door die lidstaat aangewezen of aan te wijzen veilingplatform, inclusief elk daarmee verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem, de nodige regelingen kan treffen en ten uitvoer leggen die de veiler in staat stellen om voor de aanwijzende lidstaat emissierechten te veilen op onderling overeengekomen voorwaarden.

▼M4

3.  Voor lidstaten die niet deelnemen aan gezamenlijke acties als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, wijst de aanwijzende lidstaat de veiler, met inbegrip van elk daarmee verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem, aan, zodat de nodige regelingen met de veilingplatforms overeenkomstig artikel 26, leden 1 en 2, kunnen worden getroffen en ten uitvoer kunnen worden gelegd om de veiler in staat te stellen voor de aanwijzende lidstaat emissierechten te veilen op onderling overeengekomen voorwaarden, overeenkomstig artikel 30, lid 7, tweede alinea, en artikel 30, lid 8, eerste alinea.

4.  De lidstaten maken geen voorwetenschap bekend aan personen die werken voor een veiler, tenzij de persoon die werkt voor of optreedt namens de lidstaat gebruikmaakt van deze bekendmaking op een „need-to-know”-basis in het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie en de betrokken lidstaat zich ervan heeft overtuigd dat de veiler passende maatregelen heeft genomen ter voorkoming van handel met voorwetenschap in de zin van artikel 3, punt 28, of zoals verboden door artikel 38, met personen die werken voor een veiler, in aanvulling op de maatregelen die zijn opgenomen in artikel 42, leden 1 en 2.

▼M1

5.  De voor een lidstaat te veilen emissierechten worden niet ter veiling gebracht wanneer die lidstaat geen naar behoren aangewezen veiler heeft of wanneer de in lid 2 bedoelde regelingen niet zijn getroffen of niet in werking zijn getreden.

▼B

6.  Lid 5 laat eventuele juridische consequenties uit hoofde van het recht van de Unie ten aanzien van een lidstaat die zijn verplichtingen krachtens de leden 1 tot en met 4 niet nakomt, onverlet.

7.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de identiteit en de contactgegevens van de veiler.

De identiteit en de contactgegevens van de veiler worden op de website van de Commissie bekendgemaakt.

Artikel 23

Taken van de veiler

De veiler:

a) veilt de hoeveelheid emissierechten die elke lidstaat die hem heeft aangewezen, ter veiling aanbiedt;

b) ontvangt de veilingopbrengsten die aan elke lidstaat die hem heeft aangewezen, verschuldigd zijn;

c) keert de veilingopbrengsten uit die aan elke lidstaat die hem heeft aangewezen, verschuldigd zijn.HOOFDSTUK VI

AANWIJZING EN TAKEN VAN DE TOEZICHTHOUDER

Artikel 24

De veilingtoezichthouder

1.  Op alle veilingprocessen wordt toegezien door dezelfde veilingtoezichthouder.

▼M1

Onverminderd de derde alinea worden de voor een lidstaat te veilen emissierechten niet ter veiling gebracht wanneer die lidstaat geen naar behoren aangewezen veilingtoezichthouder heeft of wanneer de contractuele regelingen met de veilingtoezichthouder niet zijn getroffen of niet in werking zijn getreden.

▼M4

Wanneer de veilingtoezichthouder wegens overmacht wordt verhinderd zijn taken met betrekking tot een bepaalde veiling geheel of gedeeltelijk uit te voeren, mag het betrokken veilingplatform besluiten de veiling te houden, mits het zelf passende maatregelen neemt om voor adequaat toezicht op de veiling te zorgen. Het voorgaande is ook van toepassing tot het moment waarop de eerste veilingtoezichthouder die overeenkomstig lid 2 is aangewezen, begint toezicht te houden op de betrokken veilingen zoals specifieker wordt aangegeven in het aanwijzingscontract.

▼B

2.  Alle lidstaten wijzen een veilingtoezichthouder aan via een gezamenlijke aanbestedingsprocedure van de Commissie en de lidstaten die plaatsvindt overeenkomstig artikel 91, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en artikel 125 quater van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002.

3.  De veilingtoezichthouder wordt aangewezen voor een termijn van ten hoogste 5 jaar.

Ten minste drie maanden voor het verstrijken van de aanstellingstermijn of de beëindiging van aanstelling van de veilingtoezichthouder wordt een opvolger aangewezen overeenkomstig lid 2.

4.  De identiteit en de contactgegevens van de veilingtoezichthouder worden op de website van de Commissie bekendgemaakt.

▼M1

5.  Lidstaten die zich bij de in lid 2 bedoelde gezamenlijke acties aansluiten na de inwerkingtreding van de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst die door de lidstaten en de Commissie wordt gesloten, aanvaarden de door de lidstaten en de Commissie in de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst onderschreven voorwaarden alsmede alle besluiten die reeds krachtens die overeenkomst zijn genomen.

Na de inwerkingtreding van de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst en totdat een lidstaat zich aansluit bij de in lid 2 bedoelde gezamenlijke actie, kan hem de status van waarnemer worden verleend onder de voorwaarden die de Commissie en de lidstaten zijn overeengekomen in de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst met inachtneming van eventueel toepasselijke regels inzake overheidsaanbestedingen.

▼B

Artikel 25

Taken van de veilingtoezichthouder

1.  De veilingtoezichthouder volgt elke veiling nauwgezet en brengt binnen de in artikel 10, lid 4, vierde alinea, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde termijn namens de lidstaten verslag uit bij de Commissie en bij de betrokken lidstaat over het correcte verloop van de veilingen die de voorbije maand zijn gehouden, zoals bepaald in artikel 10, lid 4, vierde alinea, van Richtlijn 2003/87/EG, met name op het stuk van:

a) eerlijke en open toegang;

b) transparantie;

c) prijsvorming;

d) technische en operationele aspecten.

2.  De veilingtoezichthouder doet de lidstaten en de Commissie jaarlijks een syntheseverslag toekomen, dat de volgende elementen behelst:

a) de in lid 1 genoemde aspecten, zowel met betrekking tot elke veiling afzonderlijk als gecombineerd per veilingplatform;

b) elk geval van niet-naleving van het aanwijzingscontract van een veilingplatform;

▼M3

c) eventuele aanwijzingen voor concurrentiebeperkend gedrag, marktmisbruik, witwassen van geld, financiering van terrorisme en criminele activiteiten;

▼B

d) het eventuele effect van de veilingen op de marktpositie van de veilingplatforms op de secundaire markt;

e) de relatie tussen de in het syntheseverslag behandelde veilingprocessen en tussen deze veilingprocessen en de werking van de secundaire markt, overeenkomstig artikel 10, lid 5, van Richtlijn 2003/87/EG;

▼M3

f) informatie over het aantal, de aard en de status van eventuele overeenkomstig artikel 59, lid 4, of artikel 64, lid 1, ingediende klachten en andere klachten tegen een veilingplatform welke werden ingediend bij de bevoegde nationale autoriteiten die toezicht houden op dat veilingplatform, de rechterlijke instanties of bevoegde administratieve instanties zoals bepaald in de nationale maatregelen ter omzetting van artikel 52, lid 2, van Richtlijn 2004/39/EG;

▼B

g) informatie over het eventuele gevolg dat aan door de veilingtoezichthouder overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 ingediende verslagen is gegeven;

h) eventuele passend geachte aanbevelingen ter verbetering van de veilingprocessen of met het oog op de toetsing van:

i) deze verordening, met inbegrip van de in artikel 33 bedoelde evaluatie;

ii) de krachtens artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde verordening van de Commissie;

iii) Richtlijn 2003/87/EG, met inbegrip van het toezicht op de werking van de koolstofmarkt waarin artikel 10, lid 5, en artikel 12, lid 1 bis, van die richtlijn voorzien.

3.  De veilingtoezichthouder kan op verzoek van de Commissie en één of meer lidstaten of op grond van lid 5, van tijd tot tijd verslag uitbrengen over een specifieke kwestie in samenhang met een veilingproces, wanneer het nodig is om die kwestie vóór de indiening van de in de leden 1 en 2 bedoelde verslagen aan de orde te stellen. Anders kan de veilingtoezichthouder daarover verslag uitbrengen in de in de leden 1 en 2 bedoelde verslagen.

▼M1

4.  Een lidstaat die niet deelneemt aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, maar ervoor kiest zijn eigen veilingplatform aan te wijzen overeenkomstig artikel 30, leden 1 en 2, kan de veilingtoezichthouder verzoeken de lidstaten, de Commissie en het betrokken veilingplatform een technisch verslag te verstrekken over de geschiktheid van het veilingplatform dat hij voorstelt of voornemens is voor te stellen, om het veilingproces uit te voeren overeenkomstig de vereisten van deze verordening en de doelstellingen van artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG.

▼B

In die verslagen geeft de veilingtoezichthouder duidelijk aan op welke punten het veilingproces aan de eisen van de eerste alinea voldoet en op welke punten niet. Hij doet in passende gevallen specifieke aanbevelingen ter verdere ontwikkeling of verbetering van het veilingproces en stelt een precies tijdschema voor de uitvoering daarvan voor.

5.  In geval van een inbreuk op deze verordening of indien een door een veilingplatform uitgevoerd veilingproces strijdig is met de doelstellingen van artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG, of op verzoek van de Commissie indien deze een dergelijke inbreuk vermoedt, brengt de veilingtoezichthouder onverwijld verslag uit bij de lidstaten, de Commissie en het betrokken veilingplatform.

In dat verslag wordt de aard van de inbreuk of strijdigheid duidelijk aangegeven. In het verslag worden specifieke aanbevelingen gedaan om het euvel te verhelpen en wordt een precies tijdschema voorgesteld voor de uitvoering daarvan. Indien passend kan het de schorsing van het betrokken veilingplatform aanbevelen. De veilingtoezichthouder werkt zijn verslag uit hoofde van dit lid continu bij en doet ieder kwartaal een geactualiseerde versie daarvan toekomen aan de lidstaten, de Commissie en het betrokken veilingplatform.

▼M4

6.  De veilingtoezichthouder brengt adviezen uit overeenkomstig artikel 7, lid 7, artikel 8, lid 3, artikel 27, lid 3, en artikel 31, lid 1, en als bedoeld in bijlage III. De adviezen worden binnen een redelijke termijn uitgebracht.

▼B

7.  De krachtens dit artikel uitgebrachte verslagen en adviezen worden opgesteld in een begrijpelijk, gestandaardiseerd en toegankelijk format dat in het aanstellingscontract van de veilingtoezichthouder nader wordt omschreven.HOOFDSTUK VII

AANWIJZING VAN EEN VEILINGPLATFORM DOOR DE LIDSTATEN DIE AAN EEN GEZAMENLIJKE ACTIE MET DE COMMISSIE DEELNEMEN, EN TAKEN VAN DAT PLATFORM

Artikel 26

Aanwijzing van een veilingplatform via een gezamenlijke actie van de lidstaten en de Commissie

▼M1

1.  Onverminderd artikel 30 wijzen de lidstaten via een gezamenlijke aanbestedingsprocedure van de Commissie en de lidstaten die deelnemen aan de gezamenlijke actie overeenkomstig dit artikel, een veilingplatform aan voor het overeenkomstig artikel 27 veilen van emissierechten.

2.  Onverminderd artikel 30 wijzen de lidstaten via een gezamenlijke aanbestedingsprocedure van de Commissie en de lidstaten die deelnemen aan de gezamenlijke actie overeenkomstig dit artikel, een veilingplatform aan voor het overeenkomstig artikel 28 veilen van emissierechten.

Een overeenkomstig de eerste alinea van dit lid aangewezen veilingplatform veilt emissierechten overeenkomstig artikel 28 tot de aanvang van de veilingen op een overeenkomstig lid 1 aangewezen veilingplatform.

▼B

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde gezamenlijke aanbestedingsprocedure verloopt overeenkomstig artikel 91, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 en artikel 125 quater van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002.

4.  De termijn waarvoor de in de leden 1 en 2 bedoelde veilingplatforms worden aangewezen, bedraagt ten hoogste vijf jaar.

5.  De identiteit en de contactgegevens van de in de leden 1 en 2 bedoelde veilingplatforms worden op de website van de Commissie bekendgemaakt.

▼M1

6.  Lidstaten die zich bij gezamenlijke acties als bedoeld in de leden 1 en 2 aansluiten na de inwerkingtreding van de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst tussen de Commissie en de aan die actie deelnemende lidstaten aanvaarden de voorwaarden welke zijn overeengekomen door de Commissie en de lidstaten die zich vóór de inwerkingtreding van die overeenkomst bij de gezamenlijke actie aansluiten, alsook alle reeds in het kader van die overeenkomst vastgestelde besluiten.

Lidstaten die overeenkomstig artikel 30, lid 4, besluiten om niet aan de gezamenlijke actie als bedoeld in de leden 1 en 2 deel te nemen, maar in plaats daarvan een eigen veilingplatform aan te wijzen, kan de status van waarnemer worden verleend onder de voorwaarden die in de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst worden overeengekomen door de aan de gezamenlijke actie als bedoeld in de leden 1 en 2 deelnemende lidstaten en de Commissie, onverminderd eventueel toepasselijke regels inzake overheidsaanbestedingen.

▼B

Artikel 27

Taken van het overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform

1.  Het overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform verricht voor de lidstaten de volgende diensten, die in het aanwijzingscontract van het veilingplatform nader worden omschreven:

a) de verschaffing van toegang tot de veilingen, overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 21, met inbegrip van de terbeschikkingstelling en het onderhoud van de noodzakelijke internetondersteunde elektronische interfaces en website;

b) de organisatie van de veilingen overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 7;

c) het beheer van de veilingkalender overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 14;

d) de bekendmaking en kennisgeving van de resultaten van veilingen overeenkomstig artikel 61;

e) de terbeschikkingstelling, of het garanderen ►M1  ————— ◄ van de terbeschikkingstelling, van het clearingsysteem of afwikkelingssysteem dat nodig is voor:

i) de afhandeling van de betalingen van de succesvolle bieders of hun rechtsopvolgers en de uitkering van de opbrengsten van de veilingen aan de veiler, overeenkomstig de artikelen 44 en 45;

ii) de levering van de geveilde emissierechten aan de succesvolle bieders of hun rechtsopvolgers, overeenkomstig de artikelen 46, 47 en 48;

iii) het beheer van de door de veiler of de bieders gestelde zekerheden, met inbegrip van eventuele margining, overeenkomstig de artikelen 49 en 50;

f) de verstrekking aan de veilingtoezichthouder van alle informatie over het verloop van de veilingen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken van de veilingtoezichthouder, overeenkomstig artikel 53;

g) het ►M1  monitoren van ◄ de veilingen, de melding wanneer er vermoedens van witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik bestaan en de toepassing van de eventueel vereiste corrigerende maatregelen of sancties, inclusief de voorziening in een buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, overeenkomstig de ►M1  artikelen 54 ◄ tot en met 59 en artikel 64, lid 1.

2.  Uiterlijk 20 handelsdagen vóór de opening van het eerste biedingsinterval van een overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform dient dat veilingplatform met ten minste één clearingsysteem of afwikkelingssysteem te zijn verbonden.

▼M4

3.  Binnen drie maanden vanaf de datum van zijn benoeming legt het veilingplatform zijn gedetailleerde exitstrategie voor aan de Commissie, die dienaangaande overleg pleegt met de veilingtoezichthouder. Binnen twee maanden na ontvangst van het advies van de veilingtoezichthouder overeenkomstig artikel 25, lid 6, controleert het veilingplatform zijn exitstrategie, en wijzigt die waar nodig, daarbij ten volle rekening houdend met dat advies.

▼B

Artikel 28

Taken van het overeenkomstig artikel 26, lid 2, aangewezen veilingplatform

1.  Een overeenkomstig artikel 26, lid 2, aangewezen veilingplatform verricht voor de lidstaten de volgende diensten:

a) de verschaffing van toegang tot de veilingen overeenkomstig de regelingen die gelden op de door het veilingplatform georganiseerde secundaire markt, zoals gewijzigd bij het aanwijzingscontract van het veilingplatform;

b) de organisatie van de veilingen overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 7;

c) het beheer van de veilingkalender overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 14;

d) de bekendmaking en kennisgeving van de resultaten van veilingen overeenkomstig artikel 61;

e) de terbeschikkingstelling, overeenkomstig de regelingen die gelden op de door het veilingplatform georganiseerde secundaire markt zoals gewijzigd bij het aanwijzingscontract van het veilingplatform, ►M1  onverminderd de artikelen 44 tot en met 50 ◄ , van het clearingsysteem of afwikkelingssysteem dat nodig is voor:

i) de afhandeling van de betalingen van de bieders of hun rechtsopvolgers en de uitkering van de opbrengsten van de veilingen aan de veiler;

ii) de levering van de geveilde emissierechten aan de succesvolle bieders of hun rechtsopvolgers;

iii) het beheer van de door de veiler of de bieders gestelde zekerheden, met inbegrip van eventuele margining;

f) de verstrekking aan de veilingtoezichthouder van alle informatie over het verloop van de veilingen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken van de veilingtoezichthouder, overeenkomstig artikel 53;

g) het toezicht op de veilingen, de melding wanneer er vermoedens van witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik bestaan en de toepassing van de eventueel vereiste corrigerende maatregelen of sancties, inclusief de voorziening in een buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, overeenkomstig de regelingen die gelden op de door het veilingplatform georganiseerde secundaire markt zoals gewijzigd bij het aanwijzingscontract van het veilingplatform.

2.  Uiterlijk 20 handelsdagen vóór de opening van het eerste biedingsinterval van een overeenkomstig artikel 26, lid 2, aangewezen veilingplatform dient dat veilingplatform met ten minste één clearingsysteem of afwikkelingssysteem te zijn verbonden.

▼M1

3.  Onverminderd de leden 4 en 5, artikel 16, leden 2 en 3, artikel 17 en de artikelen 19 tot en met 21, de artikelen 36 tot en met 43, de artikelen 54 tot en met 56, artikel 60, lid 3, en artikel 63, lid 4, en artikel 64 zijn niet van toepassing op de veilingen die worden gehouden door een overeenkomstig artikel 26, lid 2, of artikel 30, lid 2, aangewezen veilingplatform.

4.  Lid 3 sluit niet uit dat artikel 36, lid 1, van toepassing is op de veilingen van emissierechten in de vorm van tweedaagse spot of vijfdaagse futures die een financieel instrument in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG zijn, welke worden gehouden door een overeenkomstig artikel 26, lid 2, of artikel 30, lid 2, aangewezen veilingplatform wanneer de lidstaat waar het veilingplatform is gevestigd artikel 36, lid 1, van deze verordening ten uitvoer heeft gelegd of de tenuitvoerlegging daarvan niet nodig is voor de toepassing van artikel 36, lid 1, van deze verordening.

5.  Lid 3 sluit niet uit dat artikel 36, lid 2, en de artikelen 37 tot en met 43 van toepassing zijn op veilingen van emissierechten in de vorm van tweedaagse spot of vijfdaagse futures die geen financieel instrument in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG zijn, welke worden gehouden door een overeenkomstig artikel 26, lid 2, of artikel 30, lid 2, aangewezen veilingplatform wanneer de lidstaat waar het veilingplatform is gevestigd artikel 43 van deze verordening ten uitvoer heeft gelegd of de tenuitvoerlegging daarvan niet nodig is voor de toepassing van artikel 43 van deze verordening.

▼B

Artikel 29

Door overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms voor de Commissie te verrichten diensten

Overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms verrichten voor de Commissie diensten in verband met technische bijstand in het kader van haar werkzaamheden betreffende:

a) de aanvulling van de bijlage I alsmede de coördinatie van de veilingkalender voor bijlage III;

b) de door de Commissie in het kader van deze verordening uitgebrachte adviezen;

c) de door de veilingtoezichthouder uitgebrachte adviezen en verslagen over de werking van de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms;

d) de verslagen of eventuele voorstellen van de Commissie uit hoofde van artikel 10, lid 5, en artikel 12, lid 1 bis, van Richtlijn 2003/87/EG;

▼M1 —————

▼B

f) eventuele toetsingen van deze verordening, van Richtlijn 2003/87/EG of van de op grond van artikel 19, lid 3, van die richtlijn vastgestelde verordening van de Commissie welke van invloed zijn op de werking van de koolstofmarkt, met inbegrip van de implementatie van de veilingen;

g) elke andere gezamenlijke actie betreffende de werking van de koolstofmarkt, met inbegrip van de implementatie van de veilingen, zoals overeengekomen tussen de Commissie en de aan de gezamenlijke actie deelnemende lidstaten.HOOFDSTUK VIII

AANWIJZING VAN VEILINGPLATFORMS DOOR LIDSTATEN DIE VOOR EEN EIGEN VEILINGPLATFORM KIEZEN, EN TAKEN VAN DIE PLATFORMS

Artikel 30

Aanwijzing van andere dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms

▼M1

1.  Elke lidstaat die niet deelneemt aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, kan een eigen veilingplatform aanwijzen voor de veiling van zijn aandeel in de hoeveelheid onder de hoofdstukken II en III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die moeten worden geveild als bedoeld in artikel 31, lid 1, van deze verordening.

2.  Elke lidstaat die niet deelneemt aan de in gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, kan een eigen veilingplatform aanwijzen voor de veiling van zijn aandeel in de hoeveelheid onder de hoofdstukken II en III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die moeten worden geveild als bedoeld in artikel 31, lid 2, van deze verordening.

3.  Lidstaten die niet deelnemen aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, mogen voor de veiling overeenkomstig respectievelijk artikel 31, lid 1 en lid 2, hetzelfde veilingplatform of verschillende veilingplatforms aanwijzen.

4.  Elke lidstaat die niet deelneemt aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, stelt de Commissie binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van zijn besluit om niet deel te nemen aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, maar in plaats daarvan zijn eigen veilingplatform aan te wijzen overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel.

5.  Elke lidstaat die niet deelneemt aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, kiest zijn eigen overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel aangewezen veilingplatform door middel van een selectieprocedure die in overeenstemming is met de aanbestedingswetgeving van de Unie en/of van de lidstaat indien krachtens de wetgeving van de Unie respectievelijk de lidstaat een openbare aanbesteding vereist is. Met betrekking tot deze selectieprocedure gelden alle toepasselijke rechtsmiddelen en handhavingsprocedures waarin de wetgeving van de Unie en de wetgeving van de lidstaat voorzien.

Het in de leden 1 en 2 bedoelde veilingplatform wordt aangewezen voor een termijn van ten hoogste drie jaar, die met ten hoogste twee jaar kan worden verlengd. De aanwijzingstermijn van het in lid 2 bedoelde veilingplatform verstrijkt echter drie maanden na de opneming van het in lid 1 bedoelde veilingplatform overeenkomstig lid 7, vier maanden na de afwijzing van die opneming of, indien dit eerder is, zes maanden na het begin van de veilingen op het overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform in het geval de lidstaat niet overeenkomstig artikel 30, lid 6, een kennisgeving van een in artikel 30, lid 1, bedoeld veilingplatform heeft doen toekomen tegen de datum van de aanvang van de veilingen op het overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform.

De aanwijzing van de in de leden 1 en 2 bedoelde veilingplatforms geschiedt op voorwaarde dat het betrokken veilingplatform overeenkomstig lid 7 in bijlage III wordt opgenomen. De aanwijzing gaat pas in na de inwerkingtreding van de opneming van het betrokken veilingplatform in bijlage III overeenkomstig lid 7.

6.  Elke lidstaat die niet deelneemt aan de in artikel 26, leden 1 en 2, bedoelde gezamenlijke actie maar ervoor kiest om zijn eigen veilingplatform aan te wijzen overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel, doet de Commissie een uitvoerige kennisgeving toekomen die alle hierna genoemde elementen bevat:

a) de identiteit van het veilingplatform dat hij voornemens is aan te wijzen;

▼M6

b) de nadere voorschriften voor het veilingproces dat zal worden toegepast door het veilingplatform dat of de veilingplatforms die hij voornemens is aan te wijzen, met inbegrip van de contractsbepalingen betreffende de aanwijzing van het betrokken veilingplatform, inclusief elk met het voorgestelde veilingplatform verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem, met opgave van de voorwaarden inzake de structuur en de hoogte van de vergoedingen, het beheer van zekerheden, betalingen en leveringen;

▼M4

c) het veilingproduct en alle informatie die de Commissie nodig heeft om te beoordelen of de voorgestelde veilingkalender verenigbaar is met de huidige en geplande veilingkalender van de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms, en de andere veilingkalenders die worden voorgesteld door andere lidstaten die niet deelnemen aan de in artikel 26 bedoelde gezamenlijke actie maar ervoor kiezen om hun eigen veilingplatforms aan te wijzen;

▼M1

d) de nadere voorschriften en voorwaarden voor de monitoring van en het toezicht op de veilingen waaraan het door hem voorgestelde veilingplatform overeenkomstig artikel 35, leden 4, 5 en 6, onderworpen zal zijn, alsook de nadere voorschriften ter bescherming tegen witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik, met inbegrip van de corrigerende maatregelen of sancties;

e) de nadere maatregelen die worden getroffen ter naleving van artikel 22, lid 4, en artikel 34 met betrekking tot de aanwijzing van de veiler.

▼B

7.  Alle andere veilingplatforms dan die welke overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, worden aangewezen, de hen aanwijzende lidstaten, de termijn waarvoor zij worden aangewezen en alle toepasselijke voorwaarden of verplichtingen worden opgenomen in bijlage III als aan de eisen van deze verordening en aan de doelstellingen van artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG is voldaan. De Commissie en het in artikel 23, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde comité handelen alleen op basis van deze eisen en doelstellingen en houden ten volle rekening met de door de veilingtoezichthouder overeenkomstig artikel 25, lid 4, van deze verordening uitgebrachte verslagen.

▼M1

Indien de in de eerste alinea bedoelde opneming niet plaatsvindt, maakt een lidstaat die niet deelneemt aan de in artikel 26, leden 1 en 2, bedoelde gezamenlijke actie maar ervoor kiest om overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel zijn eigen veilingplatform aan te wijzen, gebruik van de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms voor het veilen van zijn aandeel van de emissierechten dat anders in de periode van drie maanden na de inwerkingtreding van de in de eerste alinea bedoelde inschrijving zou zijn geveild op het overeenkomstig lid 1 of lid 2 van dit artikel aan te wijzen veilingplatform.

Onverminderd lid 8 kan een lidstaat die niet deelneemt aan de in artikel 26, leden 1 en 2 bedoelde gezamenlijke actie maar ervoor kiest om overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel zijn eigen veilingplatform aan te wijzen toch deelnemen aan de gezamenlijke actie louter om gebruik te kunnen maken van de overeenkomstig artikel 26, leden 1 en 2, aangewezen veilingplatforms als bedoeld in de tweede alinea. Zulke deelneming vindt plaats overeenkomstig artikel 26, lid 6, tweede alinea, en op de voorwaarden van de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst.

8.  Elke lidstaat die niet deelneemt aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, maar ervoor kiest zijn eigen veilingplatform aan te wijzen overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel, kan zich bij de in artikel 26 bedoelde gezamenlijke actie aansluiten overeenkomstig artikel 26, lid 6.

▼B

De hoeveelheid emissierechten waarvan de veiling op een ander veilingplatform dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms was gepland, wordt gelijkmatig verdeeld over de op het betrokken overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform gehouden veilingen.

Artikel 31

Taken van andere dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms

▼M4

1.  Elk overeenkomstig artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform vervult dezelfde taken als het overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform, zoals bepaald in artikel 27.

Een op grond van artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform wordt echter vrijgesteld van de bepalingen van artikel 27, lid 1, onder c), en het legt de exitstrategie als bedoeld in artikel 27, lid 3, voor aan de aanwijzende lidstaat, die dienaangaande overleg pleegt met de veilingtoezichthouder.

▼B

2.  Elk overeenkomstig artikel 30, lid 2, aangewezen veilingplatform vervult dezelfde taken als de overeenkomstig artikel 26, lid 2, aangewezen veilingplatforms, zoals bepaald in artikel 28, met uitzondering van artikel 28, lid 1, onder c), betreffende de veilingkalender, dat niet van toepassing is.

3.  De bepalingen over de veilingkalender van artikel 8, leden 1, 2 en 3, en de artikelen 9, 10, 12, 14 en 32 zijn van toepassing op de overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms.

Artikel 32

Veilingkalenders van alle andere dan de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms

▼M6

1.  De hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die wordt geveild in de afzonderlijke veilingen die door een overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatform worden gehouden, bedraagt ten hoogste 20 miljoen emissierechten en ten minste 3,5 miljoen emissierechten, tenzij de totale hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door de aanwijzende lidstaat in een gegeven kalenderjaar wordt geveild, minder dan 3,5 miljoen emissierechten bedraagt, in welk geval die emissierechten in één veiling per kalenderjaar worden geveild. De hoeveelheid onder hoofdstuk III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die in een afzonderlijke veiling op die veilingplatforms wordt geveild, mag niet minder bedragen dan 1,5 miljoen emissierechten in de respectieve perioden van twaalf maanden wanneer overeenkomstig artikel 1, lid 5, van Besluit (EU) 2015/1814 een aantal emissierechten in mindering moet worden gebracht van de hoeveelheid te veilen emissierechten.

▼B

2.  De hoeveelheid onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die wordt geveild in de afzonderlijke veilingen die door een overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatform worden gehouden, bedraagt ten hoogste 5 miljoen emissierechten en ten minste 2,5 miljoen emissierechten, tenzij de totale hoeveelheid onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door de aanwijzende lidstaat in een gegeven kalenderjaar wordt geveild, minder dan 2,5 miljoen emissierechten bedraagt, in welk geval die emissierechten in één veiling per kalenderjaar worden geveild.

3.  De totale hoeveelheid onder de hoofdstukken II en III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die door alle overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms tezamen wordt geveild, wordt gelijkmatig gespreid over het betrokken kalenderjaar, met dien verstande dat de hoeveelheid die op veilingen in de loop van de maand augustus wordt geveild, de helft bedraagt van de hoeveelheid die in de andere maanden van het jaar wordt geveild. ►M1  Er wordt geacht aan deze eisen te zijn voldaan wanneer elk overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform individueel aan deze eisen voldoet. Met betrekking tot het kalenderjaar 2012 is het voorgaande van toepassing met ingang van één maand na de aanvang van de door een van deze veilingplatforms gehouden veilingen. ◄

▼M6

4.  Voor de onder hoofdstuk II van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten die jaarlijks in de afzonderlijke veilingen moeten worden geveild, stellen de overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms de biedingsintervallen, de afzonderlijke hoeveelheden, de data van de veilingen alsook het veilingproduct en de betalings- en leveringsdata uiterlijk op 31 oktober van het voorafgaande jaar of zo spoedig mogelijk daarna vast en maken deze bekend en voor de onder hoofdstuk III van die richtlijn vallende emissierechten doen zij dit uiterlijk op 15 juli van het voorafgaande jaar of zo spoedig mogelijk daarna. De betrokken veilingplatforms doen hun vaststelling en bekendmaking pas na de vaststelling en bekendmaking overeenkomstig artikel 11, lid 1, en artikel 13, lid 1, van deze verordening door de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, van deze verordening aangewezen veilingplatforms, tenzij een dergelijk veilingplatform nog niet is aangewezen. De betrokken veilingplatforms doen hun vaststelling en bekendmaking pas na raadpleging van de Commissie en na haar advies te hebben verkregen. De betrokken veilingplatforms houden zo veel mogelijk rekening met het advies van de Commissie.

▼B

De bekendgemaakte kalenders bedoeld in de eerste alinea zijn in overeenstemming met alle relevante in bijlage III vermelde voorwaarden en verplichtingen.

▼M1

De overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms stellen de in de eerste alinea van dit lid bedoelde informatie vast en maken deze bekend op basis van de hoeveelheden die overeenkomstig bijlage I worden toegewezen aan de lidstaat die het betrokken veilingplatform aanwijst, en van de meest recente vaststelling en bekendmaking van het in artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde geraamde aantal emissierechten, voor zover mogelijk rekening houdend met gratis overgangstoewijzingen die overeenkomstig artikel 10 ter, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG zijn afgetrokken of moeten worden afgetrokken van de hoeveelheid emissierechten die een bepaalde lidstaat anders overeenkomstig artikel 10, lid 2, van die richtlijn zou veilen.

▼B

5.  Wanneer een door een overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform te houden veiling door dat veilingplatform wordt geannuleerd overeenkomstig artikel 7, lid 5 of lid 6, of artikel 9, wordt de te veilen hoeveelheid emissierechten gelijkmatig verdeeld over de volgende vier voor dat veilingplatform geplande veilingen of, indien het betrokken veilingplatform minder dan vier veilingen per jaar houdt, over de volgende twee voor dat veilingplatform geplande veilingen.

Artikel 33

Evaluatie van deze verordening

▼M4

Na de indiening van het door de veilingtoezichthouder opgestelde jaarlijkse syntheseverslag over de veilingen in 2014, evalueert de Commissie de regelingen waarin deze verordening voorziet, met inbegrip van de werking van alle veilingprocessen.

▼B

Bij deze evaluatie wordt een analyse verricht van de ervaring die is opgedaan met betrekking tot de interactie tussen de overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms en de overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms, alsook de interactie tussen de veilingen en de secundaire markt.

De evaluatie vindt plaats in overleg met de lidstaten en de belanghebbende partijen.

Rekening houdend met de uitkomsten van de evaluatie stelt de Commissie de maatregelen voor die zij noodzakelijk acht om verstoringen of een eventuele slechte werking van de interne markt of de koolstofmarkt als gevolg van regelingen in het kader van deze verordening te ondervangen, met het oog op de inwerkingtreding van die maatregelen tegen 31 december 2016.HOOFDSTUK IX

VEREISTEN VOOR DE AANWIJZING VAN DE VEILER, DE TOEZICHTHOUDER EN DE DIVERSE VEILINGPLATFORMS

Artikel 34

Vereisten voor de aanwijzing van de veiler en de veilingtoezichthouder

1.  Bij de aanwijzing van een veiler en van de veilingtoezichthouder houden de lidstaten rekening met de mate waarin de kandidaten:

a) het geringste risico vertonen van belangenconflicten of marktmisbruik, gelet op:

i) hun eventuele activiteiten op de secundaire markt;

ii) eventuele interne processen en procedures die zij toepassen om het risico van belangenconflicten en marktmisbruik te beperken;

b) in staat zijn de taken van een veiler respectievelijk een veilingtoezichthouder tijdig en in overeenstemming met de hoogste professionele en kwaliteitsnormen te vervullen.

2.  De aanwijzing van de veiler geschiedt op voorwaarde dat de veiler met het betrokken veilingplatform de in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde regelingen treft.

Artikel 35

Vereisten voor de aanwijzing van de veilingplatforms

▼M6

1.  De veilingen worden alleen gehouden op veilingplatforms die zijn erkend als gereglementeerde markt waarvan de exploitant een secundaire markt voor emissierechten of derivaten van emissierechten organiseert.

▼B

2.  Aan elk veilingplatform dat uit hoofde van deze verordening wordt aangewezen om tweedaagse spot of vijfdaagse futures te veilen, is het, zonder dat het aan nadere wettelijke of administratieve eisen van de lidstaten hoeft te voldoen, toegestaan om passende voorzieningen aan te bieden teneinde de toegang tot en de deelneming aan veilingen van de in artikel 18, leden 1 en 2, bedoelde bieders te vergemakkelijken.

3.  Bij de aanwijzing van een veilingplatform houden de lidstaten rekening met de mate waarin de kandidaten aantonen dat zij aan alle hierna genoemde eisen voldoen:

a) garanderen dat het discriminatieverbod zowel in rechte als feitelijk wordt nageleefd;

b) voorzien in volledige, eerlijke en billijke toegang tot de veilingen voor onder de regeling van de Unie vallende kmo's en in toegang tot de veilingen voor kleine emittenten;

c) kostenefficiëntie garanderen en onnodige administratieve lasten vermijden;

d) voorzien in solide toezicht op de veilingen, melding doen wanneer er vermoedens van witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik bestaan en de eventueel vereiste corrigerende maatregelen of sancties toepassen, inclusief de voorziening in een buitengerechtelijk geschillenbeslechtingsmechanisme;

e) concurrentieverstoringen op de interne markt, met inbegrip van de koolstofmarkt, vermijden;

f) een goede werking van de koolstofmarkt garanderen, inclusief de implementatie van de veilingen;

g) verbonden zijn met één of meer clearingsystemen of afwikkelingssystemen;

h) adequate maatregelen hebben getroffen die het veilingplatform ertoe verplichten alle materiële en immateriële activa over te dragen die voor de organisatie van de veilingen door de opvolger van het veilingplatform noodzakelijk zijn.

▼M1

4.  Een veilingplatform mag enkel worden aangewezen overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, wanneer de lidstaat waarin de kandidaat-gereglementeerde markt en haar marktexploitant gevestigd zijn, ervoor heeft gezorgd dat de nationale maatregelen ter omzetting van titel III van Richtlijn 2004/39/EG, voor zover relevant, op de veiling van tweedaagse spot of vijfdaagse futures van toepassing zijn.

Een veilingplatform wordt enkel overeenkomstig artikel 26, lid 1, en artikel 30, lid 1, aangewezen nadat de lidstaat waarin de kandidaat-gereglementeerde markt en haar marktexploitant gevestigd zijn, ervoor heeft gezorgd dat de bevoegde autoriteiten van die lidstaat deze kunnen erkennen en toezicht op hen kunnen uitoefenen overeenkomstig de nationale maatregelen ter omzetting van titel IV van Richtlijn 2004/39/EG, voor zover relevant.

▼B

Als de kandidaat-gereglementeerde markt en haar marktexploitant niet in dezelfde lidstaat gevestigd zijn, zijn de eerste en de tweede alinea zowel op de lidstaat van vestiging van de kandidaat-gereglementeerde markt als op de lidstaat van vestiging van haar marktexploitant van toepassing.

▼M1

5.  De in lid 4, tweede alinea, van dit artikel bedoelde, overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG aangewezen bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaat nemen een besluit over de erkenning van een gereglementeerde markt die is aangewezen, of moet worden aangewezen overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, van deze verordening, voor zover die gereglementeerde markt en haar marktexploitant voldoen aan het bepaalde in titel III van Richtlijn 2004/39/EG zoals omgezet in het nationale recht van hun lidstaat van vestiging overeenkomstig lid 4 van dit artikel. Het erkenningsbesluit wordt genomen overeenkomstig titel IV van Richtlijn 2004/39/EG zoals omgezet in het nationaal recht van hun lidstaat van vestiging overeenkomstig lid 4 van dit artikel.

▼B

6.  De in lid 5 bedoelde bevoegde nationale autoriteiten handhaven een doeltreffend markttoezicht en treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in dat lid bedoelde eisen wordt voldaan. Daartoe dienen zij in staat te zijn om hetzij rechtstreeks, hetzij met de assistentie van andere overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG aangewezen bevoegde nationale autoriteiten, de bevoegdheden uit te oefenen waarin de nationale maatregelen ter omzetting van artikel 50 van die richtlijn met betrekking tot de in lid 4 van dit artikel bedoelde gereglementeerde markt en haar marktexploitant voorzien.

De lidstaat van elke in lid 5 bedoelde bevoegde nationale autoriteit zorgt ervoor dat de nationale maatregelen ter omzetting van de artikelen 51 en 52 van Richtlijn 2004/39/EG van toepassing zijn op personen die verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van hun verplichtingen krachtens titel III van Richtlijn 2004/39/EG zoals omgezet in het nationale recht van hun lidstaat van vestiging overeenkomstig lid 4 van dit artikel.

Voor de toepassing van dit lid zijn de nationale maatregelen ter omzetting van de artikelen 56 tot en met 62 van Richtlijn 2004/39/EG van toepassing op de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten van verschillende lidstaten.HOOFDSTUK X

DE OP DE VEILINGPRODUCTEN TOEPASSELIJKE MARKTMISBRUIKREGELING

Artikel 36

De op de financiële instrumenten in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG toepasselijke marktmisbruikregeling

1.  Voor de toepassing van deze verordening is, wanneer de tweedaagse spot of vijfdaagse futures financiële instrumenten zijn in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG, die richtlijn van toepassing op de veiling van die veilingproducten. ►M1  Het voorgaande laat de toepassing van de artikelen 38 tot en met 40 van deze verordening op het gebruik van voorwetenschap om een bieding in te trekken, onverlet. ◄

2.  Wanneer de tweedaagse spot of vijfdaagse futures geen financiële instrumenten zijn in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG, zijn de artikelen 37 tot en met 43 van deze verordening van toepassing.

Artikel 37

Definities ten behoeve van de op de andere veilingproducten dan financiële instrumenten in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG toepasselijke marktmisbruikregeling

Voor de toepassing van de artikelen 38 tot en met 43, die van toepassing zijn op andere veilingproducten dan financiële instrumenten in de zin van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2003/6/EG, wordt verstaan onder:

a) „voorwetenschap”: kennis van concrete informatie die niet openbaar is gemaakt, die direct of indirect betrekking heeft op één of meer veilingproducten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de biedprijs.

Met betrekking tot personen die met het uitbrengen van biedingen zijn belast, wordt onder voorwetenschap tevens verstaan kennis van concrete informatie die door een cliënt wordt verstrekt met betrekking tot de lopende biedingen van die cliënt, die direct of indirect betrekking heeft op één of meer veilingproducten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de biedprijs;

b) „marktmanipulatie”:

i) biedingen of transacties en handelsorders op de secundaire markt:

 die onjuiste of misleidende signalen geven of kunnen geven met betrekking tot de vraag naar of de prijs van de veilingproducten, of

 waarbij een persoon, of twee of meer samenwerkende personen, de toewijzingsprijs van een veilingproduct op een abnormaal of kunstmatig niveau houdt of houden,

tenzij de persoon die de bieding heeft uitgebracht of die op de secundaire markt de transactie is aangegaan of de order heeft geplaatst, aantoont dat zijn beweegredenen om zulks te doen, gerechtvaardigd zijn;

ii) biedingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een valse voorstelling van zaken of enigerlei andere vorm van list of bedrog;

iii) de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of anderszins, die onjuiste of misleidende signalen geeft of kan geven met betrekking tot de veilingproducten, met inbegrip van de verspreiding van geruchten en onjuiste of misleidende berichten, waarvan de persoon die de informatie heeft verspreid, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was. Ten aanzien van journalisten die in hun beroepshoedanigheid handelen, moet deze verspreiding van informatie worden beoordeeld met inachtneming van de gedragsregels die voor hun beroepsgroep gelden, tenzij deze personen direct of indirect voordeel of winst behalen uit de verspreiding van deze informatie.

Uit de in punt b) van de eerste alinea gegeven definitie kunnen in het bijzonder de volgende omstandigheden worden afgeleid:

 handelingen van een persoon, of van twee of meer samenwerkende personen, om een machtspositie te verwerven ten aanzien van de vraag naar een veilingproduct met als gevolg dat direct of indirect een toewijzingsprijs of andere onbillijke handelsvoorwaarden worden vastgesteld;

 het kopen of verkopen van emissierechten of daarvan afgeleide producten op de secundaire markt voordat de veiling plaatsvindt, om de toewijzingsprijs van de veilingproducten op een abnormaal of kunstmatig niveau te handhaven of om bieders in de veilingen te misleiden;

 het profiteren van incidentele of regelmatige toegang tot de traditionele of elektronische media door een oordeel over een veilingproduct kenbaar te maken na eerder een bieding op dat product te hebben uitgebracht, om nadien profijt te trekken van het effect dat dit kenbaar gemaakte oordeel heeft gehad op andere op dat product uitgebrachte biedingen, zonder tegelijkertijd deze belangenverstrengeling naar behoren en daadwerkelijk openbaar te hebben gemaakt.

Artikel 38

Verbod op handel met voorwetenschap

1.  Het is de in de tweede alinea bedoelde personen die over voorwetenschap beschikken verboden van die voorwetenschap gebruik te maken door direct of indirect, voor eigen rekening of voor derden, biedingen uit te brengen, te wijzigen of in te trekken voor een veilingproduct waarop deze voorwetenschap betrekking heeft.

De eerste alinea is van toepassing op iedere persoon die over die voorwetenschap beschikt:

a) vanwege zijn hoedanigheid als lid van de administratieve, leidinggevende of toezichthoudende organen van het veilingplatform, de veiler of de veilingtoezichthouder, of

b) vanwege zijn deelneming in het kapitaal van het veilingplatform, de veiler of de veilingtoezichthouder, of

c) vanwege het feit dat hij toegang heeft tot de informatie door de uitoefening van zijn werk, beroep of functie, of

d) vanwege criminele activiteiten.

2.  Indien de in lid 1 bedoelde persoon een rechtspersoon is, is het in dat lid vervatte verbod tevens van toepassing op de natuurlijke personen die deelnemen aan de beslissing om een bieding voor rekening van de betrokken rechtspersoon uit te brengen, te wijzigen of in te trekken.

3.  Dit artikel is niet van toepassing op de indiening, wijziging of intrekking van een bieding voor een veilingproduct welke plaatsvindt ter nakoming van een opeisbaar geworden verplichting, als deze verplichting voortvloeit uit een overeenkomst die werd gesloten voordat de betrokken persoon de voorwetenschap had verkregen.

Artikel 39

Andere verbodsbepalingen betreffende het gebruik van voorwetenschap

Het is personen op wie de verbodsbepaling van artikel 38 van toepassing is, verboden:

a) voorwetenschap met anderen te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van hun werk, beroep of functie;

b) op grond van voorwetenschap anderen aan te bevelen of ertoe aan te zetten om een bieding uit te brengen, te wijzigen of in te trekken voor veilingproducten waarop deze voorwetenschap betrekking heeft.

Artikel 40

Andere personen voor wie het verbod op handel met voorwetenschap geldt

De artikelen 38 en 39 zijn ook van toepassing op iedere andere persoon dan de in die artikelen bedoelde personen die over voorwetenschap beschikt en weet of zou moeten weten dat het om voorwetenschap gaat.

Artikel 41

Verbod op marktmanipulatie

Geen enkele persoon laat zich in met marktmanipulatie.

Artikel 42

Specifieke voorschriften om het risico van marktmisbruik te beperken

1.  Het veilingplatform, de veiler en de veilingtoezichthouder stellen ieder voor zich een lijst op van de krachtens een arbeidsovereenkomst of anderszins voor hen werkzame personen die over voorwetenschap kunnen beschikken. Het veilingplatform werkt zijn lijst regelmatig bij en doet deze toekomen aan de bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat waarin het is gevestigd wanneer die autoriteit daarom verzoekt. De veiler en de veilingtoezichthouder werken ieder voor zich hun lijst regelmatig bij en doen deze toekomen aan de bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat waarin het veilingplatform is gevestigd en aan die van de lidstaat van vestiging van de veiler of de veilingtoezichthouder, zoals bepaald in hun respectieve aanwijzingscontracten, wanneer de desbetreffende bevoegde nationale autoriteiten daarom verzoeken.

2.  Personen met leidinggevende verantwoordelijkheden bij het veilingplatform, de veiler of de veilingtoezichthouder, alsook, in voorkomend geval, personen die nauw met hen gelieerd zijn, stellen ten minste de in lid 1 bedoelde bevoegde nationale autoriteit in kennis van de voor hun rekening uitgebrachte, gewijzigde of ingetrokken biedingen met betrekking tot de veilingproducten, daarvan afgeleide producten en andere daarmee verbonden financiële instrumenten.

3.  Personen die onderzoek verrichten of de resultaten van onderzoek verspreiden met betrekking tot de veilingproducten, alsook personen die andere voor distributiekanalen of voor het publiek bestemde informatie voortbrengen of verspreiden waarin beleggingsstrategieën worden aanbevolen of voorgesteld, treffen redelijke maatregelen om te waarborgen dat die informatie een juiste voorstelling van zaken biedt, maken hun belangen bekend en geven belangenconflicten ten aanzien van de veilingproducten aan.

4.  Het veilingplatform treft structurele voorzieningen om marktmanipulatiepraktijken te voorkomen en aan het licht te brengen.

5.  De in artikel 59, lid 1, bedoelde personen die een redelijk vermoeden hebben dat een transactie handel met voorwetenschap of marktmanipulatie inhoudt, stellen onverwijld de bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd daarvan in kennis.

Artikel 43

Toezicht en handhaving

1.  De in artikel 11 van Richtlijn 2003/6/EG bedoelde bevoegde nationale autoriteiten handhaven een doeltreffend markttoezicht en treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de artikelen 37 tot en met 42 van deze verordening worden nageleefd.

2.  De in lid 1 bedoelde bevoegde nationale autoriteiten beschikken over de bevoegdheden waarin de nationale maatregelen ter omzetting van artikel 12 van Richtlijn 2003/6/EG voorzien.

3.  De lidstaten dragen er zorg voor dat de nationale maatregelen ter omzetting van de artikelen 14 en 15 van Richtlijn 2003/6/EG van toepassing zijn op personen die verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van de artikelen 37 tot en met 42 van deze verordening met betrekking tot veilingen die op hun grondgebied of in het buitenland plaatsvinden.

4.  Voor de toepassing van de artikelen 37 tot en met 42 van deze verordening en de leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn de nationale maatregelen ter omzetting van artikel 16 van Richtlijn 2003/6/EG van toepassing op de samenwerking tussen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bevoegde nationale autoriteiten.HOOFDSTUK XI

BETALING EN OVERDRACHT VAN DE VEILINGOPBRENGSTEN

Artikel 44

Betaling door succesvolle bieders en overdracht van opbrengsten aan de lidstaten

1.  Elke succesvolle bieder of zijn rechtsopvolgers, met inbegrip van eventuele namens hen handelende tussenpersonen, betaalt het verschuldigde bedrag, zoals meegedeeld overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder c), voor de gewonnen emissierechten, zoals meegedeeld overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder a), door via het clearingsysteem of afwikkelingssysteem het verschuldigde bedrag in onbezwaarde middelen over te maken, of ervoor te zorgen dat dit in onbezwaarde middelen wordt overgemaakt, naar de aangewezen bankrekening van de veiler, hetzij vóór, hetzij uiterlijk tegelijk met de levering van de emissierechten op de aangewezen tegoedrekening van de bieder of van zijn rechtsopvolger.

▼M4

2.  Het veilingplatform, met inbegrip van elk daarmee verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem, maakt de betalingen van de bieders of eventuele rechtsopvolgers die voortvloeien uit de veiling van onder de hoofdstukken II en III van Richtlijn 2003/87/EG vallende emissierechten over aan de veilers die de betrokken emissierechten hebben geveild, behalve voor een bedrag waarvoor het wordt verzocht op te treden als betaalagent ten aanzien van de veilingtoezichthouder.

▼B

3.  De betalingen aan de veilers geschieden in euro of in de munteenheid van de aanwijzende lidstaat indien die lidstaat geen deel uitmaakt van het eurogebied, naar keuze van de betrokken lidstaat, ongeacht de munteenheid waarin de betalingen door de bieders gebeuren, mits het betrokken clearingsysteem of afwikkelingssysteem in staat is met de desbetreffende nationale munt te werken.

De wisselkoers is de koers die onmiddellijk na de afsluiting van het biedingsinterval wordt bekendgemaakt door een erkend, in het aanwijzingscontract van het betrokken veilingplatform genoemd financieel nieuwsagentschap.

Artikel 45

Consequenties van te late betaling of niet-betaling

1.  De overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder a), aan de succesvolle bieder medegedeelde emissierechten worden slechts aan de succesvolle bieder of zijn rechtsopvolgers geleverd indien het volledige verschuldigde bedrag, zoals meegedeeld overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder c), aan de veiler wordt betaald overeenkomstig artikel 44, lid 1.

2.  Een succesvolle bieder of zijn rechtsopvolgers die zijn verplichtingen uit hoofde van lid 1 niet onverkort nakomt binnen de overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder d), aan de succesvolle bieder meegedeelde termijn, is in gebreke met betaling.

3.  Aan een bieder die in gebreke is met betaling kunnen beide volgende bedragen, dan wel één daarvan, in rekening worden gebracht:

a) rente voor elke dag, te beginnen met de dag waarop de betaling overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder d), verschuldigd was en eindigend met de dag waarop de betaling wordt uitgevoerd, tegen een op dagbasis berekende rentevoet die in het aanwijzingscontract van het betrokken veilingplatform wordt vastgesteld;

b) een geldboete die ten goede komt aan de veiler, na aftrek van eventuele kosten die door het clearingsysteem of afwikkelingssysteem zijn ingehouden.

4.  Onverminderd de leden 1, 2 en 3 wordt, indien een succesvolle bieder in gebreke is met betaling, een van de volgende handelwijzen gevolgd:

a) de centrale tegenpartij neemt als bemiddelaar de emissierechten in ontvangst en draagt zorg voor de betaling van het aan de veiler verschuldigde bedrag;

b) de afwikkelende instantie wendt aan de bieder ontnomen zekerheden aan ter betaling van het aan de veiler verschuldigde bedrag.

5.  Indien het niet tot een afwikkeling komt, worden de emissierechten geveild in de volgende twee veilingen die bij het betrokken veilingplatform zijn gepland.HOOFDSTUK XII

LEVERING VAN GEVEILDE EMISSIERECHTEN

Artikel 46

Overdracht van geveilde emissierechten

▼M1

Door een veilingplatform geveilde emissierechten worden vóór de opening van een biedingsinterval door het register van de Unie overgedragen naar een aangewezen tegoedrekening, waarop zij door het als bewaarnemer optredende clearingsysteem of afwikkelingssysteem worden bewaard totdat de emissierechten overeenkomstig de resultaten van de veiling aan de succesvolle bieders of hun rechtsopvolgers worden geleverd, zoals bepaald in de toepasselijke, krachtens artikel 19, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde verordening van de Commissie.

▼B

Artikel 47

Levering van geveilde emissierechten

1.  Het clearingsysteem of afwikkelingssysteem wijst elk door een lidstaat geveild emissierecht toe aan een succesvolle bieder, totdat de totale toegewezen hoeveelheid gelijk is aan de hoeveelheid emissierechten die overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder a), aan de bieder is meegedeeld.

Aan een bieder kunnen emissierechten worden toegewezen van meer dan één lidstaat die deelneemt aan dezelfde veiling, indien zulks nodig is voor het bereiken van de hoeveelheid emissierechten die overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder a), aan de bieder is meegedeeld.

2.  Nadat het verschuldigde bedrag overeenkomstig artikel 44, lid 1, is betaald, worden aan de succesvolle bieder of zijn rechtsopvolger zo spoedig mogelijk, en in elk geval niet later dan de uiterste leveringstermijn, de aan die bieder toegewezen emissierechten geleverd door overdracht van de gehele of een gedeelte van de overeenkomstig artikel 61, lid 3, onder a), aan de bieder meegedeelde hoeveelheid emissierechten van een aangewezen tegoedrekening van het als bewaarnemer optredende clearingsysteem of afwikkelingssysteem naar één of meer aangewezen tegoedrekeningen van de succesvolle bieder of zijn rechtsopvolgers of naar een aangewezen tegoedrekening van een als bewaarnemer van de succesvolle bieder of zijn rechtsopvolgers optredend clearingsysteem of afwikkelingssysteem.

Artikel 48

Te late levering van geveilde emissierechten

1.  Indien het clearingsysteem of afwikkelingssysteem de geveilde emissierechten niet of slechts gedeeltelijk kan leveren wegens omstandigheden buiten zijn macht, levert het de emissierechten zo spoedig mogelijk en aanvaarden de succesvolle bieders of hun rechtsopvolgers de levering op dat latere tijdstip.

2.  De mogelijkheid waarin lid 1 voorziet, is het enige middel waarover een succesvolle bieder of zijn rechtsopvolger beschikt ingeval geveilde emissierechten niet kunnen worden geleverd wegens omstandigheden buiten de macht van het betrokken clearingsysteem of afwikkelingssysteem.HOOFDSTUK XIII

BEHEER VAN ZEKERHEDEN

Artikel 49

Door de bieder gestelde zekerheden

1.  Van bieders of namens hen handelende tussenpersonen wordt verlangd dat zij vóór de opening van het biedingsinterval voor de veiling van tweedaagse spot of vijfdaagse futures zekerheden stellen.

2.  Alle niet-gebruikte zekerheden die door onsuccesvolle bieders zijn gesteld, worden desgevraagd, tezamen met de eventuele opgebouwde rente op zekerheden in contanten, zo spoedig mogelijk na de afsluiting van het biedingsinterval vrijgegeven.

3.  Alle door succesvolle bieders gestelde zekerheden die niet voor de afwikkeling zijn gebruikt, worden desgevraagd, tezamen met de eventuele opgebouwde rente op zekerheden in contanten, zo spoedig mogelijk na de afwikkeling vrijgegeven.

Artikel 50

Door de veiler gestelde zekerheden

1.  Van de veiler wordt alleen verlangd dat hij vóór de opening van het biedingsinterval voor de veiling van tweedaagse spot of vijfdaagse futures zekerheden stelt in de vorm van emissierechten die in afwachting van hun levering worden bewaard door het als bewaarnemer optredende clearingsysteem of afwikkelingssysteem.

▼M1 —————

▼B

3.  Overeenkomstig ►M1  lid 1 ◄ gestelde zekerheden die niet worden gebruikt, kunnen, indien de veilende lidstaat zulks wenst, in afwachting van hun levering worden bewaard op een aangewezen tegoedrekening van het als bewaarnemer optredende clearingsysteem of afwikkelingssysteem.HOOFDSTUK XIV

VERGOEDINGEN EN KOSTEN

Artikel 51

Structuur en hoogte van de vergoedingen

1.  De structuur en de hoogte van de vergoedingen en alle daarmee samenhangende voorwaarden welke door een veilingplatform en een clearingsysteem of afwikkelingssysteem worden toegepast, zijn niet minder gunstig dan vergelijkbare standaardvergoedingen en -voorwaarden die gelden op de secundaire markt.

2.  Een veilingplatform en een clearingsysteem of afwikkelingssysteem mogen alleen vergoedingen, inhoudingen en voorwaarden toepassen die uitdrukkelijk in hun aanwijzingscontract zijn vermeld.

3.  Alle overeenkomstig de leden 1 en 2 toegepaste vergoedingen en voorwaarden zijn duidelijk omschreven, gemakkelijk te begrijpen en openbaar. Zij zijn gespecificeerd, zodat voor elk type dienst de bijbehorende vergoeding wordt vermeld.

Artikel 52

Kosten van het veilingproces

▼M1

1.  Onverminderd lid 2 worden de kosten van de in artikel 27, lid 1, artikel 28, lid 1, en artikel 31, bedoelde diensten betaald met door de bieders betaalde vergoedingen, met dien verstande dat eventuele kosten van de in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde regelingen tussen de veiler en het veilingplatform die de veiler in staat stellen emissierechten te veilen voor de aanwijzende lidstaat, maar exclusief de kosten van elk met het betrokken veilingplatform verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem, worden gedragen door de veilende lidstaat.

De in de eerste alinea bedoelde kosten worden ingehouden op de veilingopbrengsten die aan de veilers worden uitbetaald overeenkomstig artikel 44, leden 2 en 3.

2.  Onverminderd de derde alinea kunnen de in artikel 26, lid 6, eerste alinea, bedoelde voorwaarden van de gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst of het aanwijzingscontract van een veilingplatform afwijken van lid 1 van dit artikel door van lidstaten die de Commissie overeenkomstig artikel 30, lid 4, in kennis hebben gesteld van hun besluit om niet deel te nemen aan de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2, maar vervolgens gebruikmaken van het overeenkomstig artikel 26, leden 1 en 2, aangewezen veilingplatform, te verlangen aan het betrokken veilingplatform, inclusief (het) daarmee verbonden clearingsysteem (-systemen) en afwikkelingssysteem (-systemen), de kosten te betalen van de in artikel 27, lid 1, en artikel 28, lid 1, bedoelde kosten van het aandeel van de emissierechten welke die lidstaat veilt vanaf de datum waarop die lidstaat aanvangt met veilen door middel van het overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform tot de beëindiging of het verstrijken van de aanwijzingstermijn van dat veilingplatform.

Het voorgaande is eveneens van toepassing op lidstaten die zich niet binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de in artikel 26, lid 6, eerste alinea, gezamenlijkeaanbestedingsovereenkomst hebben aangesloten bij de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, leden 1 en 2.

De eerste alinea is niet van toepassing wanneer een lidstaat zich na het verstrijken van de in artikel 30, lid 5, tweede alinea, bedoelde aanwijzingstermijn bij de gezamenlijke actie als bedoeld in artikel 26, lid 1 of lid 2, aansluit of wanneer hij gebruikmaakt van het overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform om zijn aandeel van de emissierechten te veilen indien de in artikel 30, lid 7, bedoelde opneming van een overeenkomstig artikel 30, lid 6, aangemeld veilingplatform niet plaatsvindt.

▼B

De kosten die de bieders overeenkomstig lid 1 moeten dragen, worden verminderd met het bedrag van de krachtens dit lid door een lidstaat gedragen kosten.

▼M1

3.  Het aandeel van de kosten van de veilingtoezichthouder dat varieert naargelang van het aantal veilingen en dat wordt gespecificeerd in het aanwijzingscontract van de veilingtoezichthouder, wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal veilingen. Alle overige kosten van de veilingtoezichthouder zoals gespecificeerd in het aanwijzingscontract van de veilingtoezichthouder, behalve de kosten die zijn toe te rekenen aan door de Commissie afgenomen diensten en kosten die verband houden met verslagen welke krachtens artikel 25, lid 4, worden uitgebracht, worden gelijkelijk verdeeld over het aantal veilingplatforms, tenzij anders vermeld in het aanwijzingscontract van de veilingtoezichthouder.

▼B

Het aandeel van de kosten van de veilingtoezichthouder dat verband houdt met een overeenkomstig artikel 30, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform, met inbegrip van de kosten van verslagen waarom in het kader van artikel 25, lid 4, is verzocht, wordt gedragen door de aanwijzende lidstaat.

Het aandeel van de kosten van de veilingtoezichthouder dat verband houdt met een overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatform wordt over de aan de gezamenlijke actie deelnemende lidstaten verdeeld in verhouding tot hun aandeel in de totale hoeveelheid emissierechten die op het betrokken veilingplatform wordt geveild.

De kosten van de veilingtoezichthouder die door elke lidstaat worden gedragen, worden ingehouden op de veilingopbrengsten die overeenkomstig artikel 23, onder c), door de veilers aan de aanwijzende lidstaat worden uitbetaald.HOOFDSTUK XV

TOEZICHT OP DE VEILINGEN, CORRIGERENDE MAATREGELEN EN SANCTIES

Artikel 53

Samenwerking met de veilingtoezichthouder

1.  De veilers, de veilingplatforms en de bevoegde nationale autoriteiten die toezicht op hen uitoefenen, verstrekken de veilingtoezichthouder desgevraagd alle informatie over de veilingen waarover zij beschikken en die redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taken van de veilingtoezichthouder.

2.  De veilingtoezichthouder is gerechtigd het verloop van de veilingen te observeren.

3.  De veilers, de veilingplatforms en de bevoegde nationale autoriteiten die toezicht op hen uitoefenen, helpen de veilingtoezichthouder bij het vervullen van zijn taken door op hun eigen werkterrein actief met de veilingtoezichthouder samen te werken.

4.  De bevoegde nationale autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en de bevoegde nationale autoriteiten die toezicht houden op personen aan wie overeenkomstig artikel 18, lid 2, vergunning is verleend om voor anderen biedingen uit te brengen, helpen de veilingtoezichthouder bij het vervullen van zijn taken door binnen hun eigen bevoegdheid actief met de veilingtoezichthouder samen te werken.

5.  Met betrekking tot de verplichtingen die de bevoegde nationale autoriteiten bij de leden 1, 3 en 4 worden opgelegd, wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim waartoe zij krachtens het recht van de Unie zijn gehouden.

▼M1

Artikel 54

Bewaking van de relatie met bieders

1.  Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform waakt over de relatie met de bieders die de toelating hebben om in zijn veilingen te bieden zo lang die relatie blijft bestaan, door middel van:

a) een nauwgezette analyse van de biedingen die in de loop van die relatie worden uitgebracht, teneinde te garanderen dat het biedingsgedrag van de bieder strookt met de kennis die het veilingplatform van de cliënt en diens bedrijfs- en risicoprofiel heeft, zo nodig met inbegrip van de oorsprong van zijn financiële middelen;

b) de handhaving van doeltreffende regelingen en procedures om regelmatig te controleren of de personen die overeenkomstig artikel 19, leden 1, 2 en 3, de toelating hebben om biedingen uit te brengen, de op zijn markt geldende gedragsregels naleven;

c) de bewaking van de transacties van personen die overeenkomstig artikel 19, leden 1, 2 en 3, en artikel 20, lid 6, de toelating hebben om biedingen uit te brengen, door gebruik te maken van zijn systemen voor het aan het licht brengen van overtredingen van de onder b) bedoelde regels, onbillijke of niet-reguliere veilingomstandigheden of gedrag dat aanleiding kan geven tot marktmisbruik.

Bij de nauwgezette analyse van biedingen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), besteedt het betrokken veilingplatform bijzondere aandacht aan alle activiteiten waarvan het meent dat zij, wegens hun aard, verband kunnen houden met witwassen van geld, financiering van terrorisme of criminele activiteiten.

2.  Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform zorgt ervoor dat de documenten, gegevens of informatie die het met betrekking tot een bieder bijhoudt, regelmatig worden bijgewerkt. Daartoe kan dat veilingplatform:

a) de bieder verzoeken om alle informatie als bedoeld in artikel 19, leden 2 en 3, en artikel 20, leden 5, 6 en 7, ten behoeve van de bewaking van de relatie met die bieder vanaf het moment dat deze de toelating om in de veilingen te bieden heeft verkregen, zulks zo lang die relatie blijft bestaan en gedurende een periode van vijf jaar na de beëindiging ervan;

b) van personen die de toelating hebben om te bieden, verlangen dat zij op geregelde tijdstippen opnieuw een aanvraag tot toelating om te bieden indienen;

c) van personen die de toelating hebben om te bieden, verlangen dat zij het veilingplatform onverwijld in kennis stellen van elke wijziging in de overeenkomstig artikel 19, leden 2 en 3, en artikel 20, leden 5, 6 en 7, overgelegde informatie.

3.  Elk overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform houdt een register bij van:

a) de aanvraag tot toelating om te bieden die door een aanvrager overeenkomstig artikel 19, leden 2 en 3, is ingediend, met inbegrip van alle latere wijzigingen;

b) de controles die zijn uitgevoerd bij:

i) de behandeling van de ingediende aanvraag tot toelating om te bieden, overeenkomstig de artikelen 19, 20 en 21;

ii) de nauwgezette controle en bewaking van de relatie, overeenkomstig lid 1, onder a) en c), nadat de aanvrager de toelating heeft verkregen om biedingen uit te brengen;

c) alle informatie betreffende elke specifieke bieding die door elke bieder in een veiling is uitgebracht, met inbegrip van de eventuele intrekking of wijziging van die bieding overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, en artikel 6, lid 4;

d) alle informatie betreffende het verloop van elke veiling waarin een bieder een bieding heeft uitgebracht.

4.  Elk overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform houdt het in lid 3 bedoelde dossier bij zo lang de bieder de toelating heeft om biedingen uit te brengen in zijn veilingen, en nog ten minste vijf jaar na de beëindiging van de relatie met die bieder.

▼B

Artikel 55

Melding van witwassen van geld, financiering van terrorisme en criminele activiteiten

▼M1

1.  De in artikel 37, lid 1, van Richtlijn 2005/60/EG bedoelde bevoegde nationale autoriteiten voeren controles uit en treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform de eisen inzake klantenonderzoeksprocedures van artikel 19 en artikel 20, lid 6, de eisen inzake bewaking en het bijhouden van dossiers van artikel 54 en de meldingsvoorschriften van de leden 2 en 3 van dit artikel naleeft.

De in de eerste alinea bedoelde bevoegde nationale autoriteiten beschikken over de bevoegdheden waarin de nationale maatregelen ter omzetting van artikel 37, leden 2 en 3, van Richtlijn 2005/60/EG voorzien.

Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform kan aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op artikel 19, artikel 20, leden 6 en 7, artikel 21, leden 1 en 2, artikel 54 en de leden 2 en 3 van dit artikel. De nationale maatregelen ter omzetting van artikel 39 van Richtlijn 2005/60/EG zijn in dit verband van toepassing.

2.  Elk overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform en de directie en het personeel daarvan, verlenen hun volledige medewerking aan de in artikel 21 van Richtlijn 2005/60/EG bedoelde FIE door onverwijld:

a) de FIE uit eigen beweging te informeren wanneer zij weten, vermoeden of goede redenen hebben om te vermoeden dat in de veilingen witwassen van geld, financiering van terrorisme of criminele activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of dat een poging daartoe wordt of is ondernomen;

b) de FIE op haar verzoek alle vereiste informatie te verstrekken, overeenkomstig de volgens de geldende wetgeving vastgestelde procedures.

▼B

3.  De in lid 2 bedoelde informatie wordt toegezonden aan de FIE van de lidstaat op wiens grondgebied het betrokken veilingplatform is gelegen.

De voor de toezending van informatie uit hoofde van dit artikel verantwoordelijke persoon of personen wordt/worden aangewezen bij de nationale maatregelen ter omzetting van de in artikel 34, lid 1, van Richtlijn 2005/60/EG bedoelde beleidslijnen en procedures op het gebied van nalevingsbeheer en communicatie.

▼M1

4.  De lidstaat op wiens grondgebied zich een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform bevindt, zorgt ervoor dat de nationale maatregelen ter omzetting van de artikelen 26 tot en met 29, artikel 32, artikel 34, lid 1, en artikel 35, van Richtlijn 2005/60/EG van toepassing zijn op het betrokken veilingplatform.

▼B

Artikel 56

Melding van marktmisbruik

▼M1

1.  Een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform doet bij de uit hoofde van artikel 43, lid 2, van Richtlijn 2004/39/EG aangewezen bevoegde nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het betrokken veilingplatform of voor het onderzoek en de vervolging van marktmisbruik dat op of via de systemen van het betrokken veilingplatform plaatsvindt, melding van elk vermoeden van marktmisbruik door personen die de toelating hebben om in de veilingen te bieden, of door personen namens wie een persoon die de toelating heeft om in de veilingen te bieden, handelt.

De nationale maatregelen ter omzetting van artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2005/60/EG zijn van toepassing.

▼B

2.  Het betrokken veilingplatform stelt de veilingtoezichthouder en de Commissie in kennis van het feit dat het overeenkomstig lid 1 melding heeft gedaan, en vermeldt daarbij welke corrigerende maatregelen het heeft genomen of voornemens is te nemen om de in lid 1 bedoelde gedraging tegen te gaan.

Artikel 57

Maximumomvang voor biedingen en andere corrigerende maatregelen

1.  Elk veilingplatform kan, na raadpleging van de Commissie en na haar advies te hebben verkregen, een maximumomvang voor biedingen of andere corrigerende maatregelen opleggen die nodig zijn om een feitelijk of potentieel onderkenbaar risico van marktmisbruik, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten alsook concurrentiebeperkend gedrag te beperken, mits dat risico door de invoering van een maximumomvang voor biedingen of andere corrigerende maatregelen daadwerkelijk wordt beperkt. De Commissie kan de betrokken lidstaten en de veilingtoezichthouder raadplegen en hun advies inwinnen over het door het betrokken veilingplatform gedane voorstel. Het betrokken veilingplatform houdt zo veel mogelijk rekening met het advies van de Commissie.

2.  De maximumomvang voor biedingen wordt uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid emissierechten die in een gegeven veiling wordt geveild of als percentage van de totale hoeveelheid emissierechten die in een gegeven jaar wordt geveild, naargelang welke mogelijkheid het meest geschikt is om het in artikel 56, lid 1, omschreven risico van marktmisbruik te ondervangen.

3.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder maximumomvang voor biedingen de maximumhoeveelheid emissierechten verstaan waarop direct of indirect mag worden geboden door de in artikel 18, lid 1 of lid 2, genoemde groepen personen die tot een van de volgende categorieën behoren:

a) dezelfde groep ondernemingen, met inbegrip van eventuele moederondernemingen, haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen;

b) dezelfde bedrijfsgroep;

c) een afzonderlijke economische eenheid met een onafhankelijke beslissingsbevoegdheid wanneer een publiekrechtelijke instantie of een entiteit die staatseigendom is direct of indirect zeggenschap over hen uitoefent.

▼M1

Artikel 58

Op de markt geldende gedragsregels en andere contractuele regelingen

De artikelen 53 tot en met 57 laten eventuele andere maatregelen onverlet die een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform gerechtigd is te nemen krachtens de op zijn markt geldende gedragsregels of andere direct of indirect toepasselijke contractuele regelingen met bieders die de toelating hebben om in de veilingen te bieden, mits die maatregelen niet strijdig zijn met de bepalingen van de artikelen 53 tot en met 57 en deze niet ondermijnen.

▼B

Artikel 59

Gedragsregels voor andere personen aan wie overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b) en c), en artikel 18, lid 2, vergunning is verleend om voor anderen te bieden

1.  Dit artikel is van toepassing op:

a) personen aan wie vergunning is verleend om te bieden overeenkomstig artikel 18, lid 2;

b) in artikel 18, lid 1, onder b) en c), bedoelde beleggingsondernemingen en kredietinstellingen waaraan vergunning is verleend om te bieden overeenkomstig artikel 18, lid 3.

2.  De in lid 1 bedoelde personen passen in hun relaties met hun cliënten de volgende gedragsregels toe:

a) zij aanvaarden instructies van hun cliënten onder vergelijkbare voorwaarden;

b) zij kunnen, met inachtneming van de nationale wetgeving ter omzetting van de artikelen 24 en 28 van Richtlijn 2005/60/EG, weigeren om biedingen uit te brengen voor een cliënt indien zij goede redenen hebben om witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik te vermoeden;

c) zij kunnen weigeren een bieding uit te brengen voor een cliënt indien zij goede redenen hebben om te vermoeden dat de cliënt niet bij machte is te betalen voor de emissierechten waarvoor hij de bieding wenst uit te brengen;

d) zij sluiten een schriftelijke overeenkomst met hun cliënten. De gesloten overeenkomsten leggen de betrokken cliënten geen oneerlijke voorwaarden of beperkingen op. Zij vermelden alle voorwaarden betreffende de aangeboden diensten, met name betreffende de betaling en levering van de emissierechten;

e) zij kunnen van hun cliënten een deposito verlangen als aanbetaling voor de emissierechten;

f) zij mogen het aantal biedingen dat een cliënt kan uitbrengen, niet nodeloos beperken;

g) zij mogen niet voorkomen of tegengaan dat hun cliënten gebruikmaken van de diensten van andere entiteiten die krachtens artikel 18, lid 1, onder b) tot en met e), en artikel 18, lid 2, gerechtigd zijn om voor hen biedingen uit te brengen in de veilingen;

h) zij nemen de belangen in acht van de cliënten die hun opdragen om voor hen biedingen uit te brengen in de veilingen;

i) zij behandelen hun cliënten billijk en zonder te discrimineren;

j) zij beschikken over interne systemen en procedures waarmee verzoeken van cliënten om als agent in een veiling op te treden kunnen worden verwerkt, waarmee op doeltreffende wijze aan veilingen kan worden deelgenomen, met name wat het uitbrengen van biedingen voor hun cliënten betreft, en waarmee betalingen en zekerheden in ontvangst kunnen worden genomen van en emissierechten kunnen worden overgedragen aan de cliënten namens wie zij handelen;

k) zij voorkomen dat vertrouwelijke informatie vanuit het deel van hun bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontvangen, voorbereiden en uitbrengen van biedingen voor hun cliënten, wordt doorgegeven aan het deel van hun bedrijf dat verantwoordelijk is voor het voorbereiden en uitbrengen van biedingen voor eigen rekening of aan het deel van hun bedrijf dat verantwoordelijk is voor hun activiteiten voor eigen rekening op de secundaire markt;

l) zij houden een dossier bij met daarin de informatie die zij hebben verkregen of geproduceerd in hun hoedanigheid van tussenpersonen die in de veilingen biedingen uitbrengen voor hun cliënten, en bewaren deze informatie gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop zij is verkregen of geproduceerd.

Het bedrag van het onder e) bedoelde deposito wordt op billijke en redelijke wijze berekend.

De methode van berekening van het onder e) bedoelde deposito wordt beschreven in de conform punt d) gesloten overeenkomsten.

Het gedeelte van het onder e) bedoelde deposito dat niet wordt gebruikt voor de betaling van de emissierechten, wordt aan de betaler gerestitueerd binnen een redelijke termijn na de veiling die in de conform punt d) gesloten overeenkomsten wordt vermeld.

3.  De in lid 1 bedoelde personen passen de volgende gedragsregels toe wanneer zij voor eigen rekening of voor hun cliënten biedingen uitbrengen:

a) zij verstrekken alle informatie die door een veilingplatform waarbij zij de toelating hebben om te bieden, of door de veilingtoezichthouder met het oog op de vervulling van hun taken uit hoofde van deze verordening wordt opgevraagd;

b) zij gaan te werk met integriteit, redelijke vakkundigheid, zorg en inzet.

4.  De bevoegde nationale autoriteiten die zijn aangewezen door de lidstaten waarin de in lid 1 bedoelde personen zijn gevestigd, zijn bevoegd om die personen vergunning te verlenen om de in dat lid bedoelde activiteiten uit te oefenen en om de naleving van de in de leden 2 en 3 vastgestelde gedragsregels te bewaken en te handhaven, met inbegrip van de behandeling van eventuele klachten wegens niet-naleving van die gedragsregels.

5.  De in lid 4 bedoelde bevoegde nationale autoriteiten verlenen de in lid 1 bedoelde personen alleen een vergunning indien deze personen aan alle hierna genoemde voorwaarden voldoen:

a) zij staan als voldoende betrouwbaar bekend en zijn voldoende ervaren om een correcte naleving van de in de leden 2 en 3 vastgestelde gedragsregels te waarborgen;

b) zij passen de nodige procedures en controles toe om belangenconflicten te ondervangen en te handelen in het belang van hun cliënten;

c) zij voldoen aan de eisen van de nationale wetgeving waarin Richtlijn 2005/60/EG is omgezet;

d) zij voldoen aan alle andere noodzakelijk geachte voorwaarden met betrekking tot de aard van de geboden biedingsdiensten, de mate van kennis van zaken van de betrokken cliënten zoals die uit hun investeerders- of handelsprofiel naar voren komt, en een risicogerelateerde beoordeling van de kans op witwassen van geld, financiering van terrorisme of criminele activiteiten.

6.  De bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaat waarin aan de in lid 1 bedoelde personen een vergunning tot bieden wordt verleend, bewaken en handhaven de naleving van de in lid 5 genoemde voorwaarden. De lidstaat ziet erop toe dat:

a) zijn bevoegde nationale autoriteiten over de noodzakelijke onderzoeksbevoegdheden beschikken en doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties toepassen;

b) een mechanisme wordt ingesteld voor de behandeling van klachten en de intrekking van vergunningen indien personen die een vergunning hadden verkregen, hun uit die vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomen;

c) zijn bevoegde nationale autoriteiten een overeenkomstig lid 5 verleende vergunning kunnen intrekken indien een in lid 1 bedoelde persoon de bepalingen van de leden 2 en 3 ernstig en stelselmatig heeft geschonden.

▼M2

7.  Cliënten van de in lid 1 bedoelde bieders kunnen eventuele klachten betreffende de naleving van de in de leden 2 en 3 vastgestelde gedragsregels richten tot de in lid 4 bedoelde bevoegde autoriteiten, overeenkomstig de procedureregels die in de lidstaat waarin toezicht op de in lid 1 bedoelde persoon wordt uitgeoefend, zijn vastgesteld voor de behandeling van dergelijke klachten.

▼B

8.  Aan de in lid 1 bedoelde personen die de toelating hebben verkregen om op een veilingplatform biedingen uit te brengen overeenkomstig de artikelen 18, 19 en 20, is het, zonder dat zij aan nadere wettelijke of administratieve eisen van de lidstaten hoeven te voldoen, toegestaan biedingsdiensten aan te bieden aan de in artikel 19, lid 3, onder a), bedoelde cliënten.HOOFDSTUK XVI

TRANSPARANTIE EN GEHEIMHOUDING

Artikel 60

Bekendmaking

▼M6

1.  Alle wetgeving, richtsnoeren, instructies, formulieren, documenten, aankondigingen, met inbegrip van de veilingkalender, alle andere niet-vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de op een gegeven veilingplatform gehouden veilingen, met inbegrip van de lijst van personen die de toelating hebben om biedingen uit te brengen in de veilingen, elk besluit, met inbegrip van besluiten uit hoofde van artikel 57 tot vaststelling van een maximumomvang voor biedingen en andere corrigerende maatregelen die nodig zijn om een feitelijk of potentieel onderkenbaar risico van witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik op dat veilingplatform te beperken, worden bekendgemaakt op een door het betrokken veilingplatform speciaal daarvoor opgezette en regelmatig bijgewerkte veilingwebsite.

▼B

Informatie die niet langer relevant is, wordt gearchiveerd. Die archieven zijn toegankelijk via dezelfde veilingwebsite.

2.  Van de verslagen van de veilingtoezichthouder aan de lidstaten en de Commissie overeenkomstig artikel 25, leden 1 en 2, wordt een niet-vertrouwelijke versie gepubliceerd op de website van de Commissie.

Verslagen die niet langer relevant zijn, worden gearchiveerd. Die archieven zijn toegankelijk via de website van de Commissie.

▼M1

3.  Op de website van het betrokken veilingplatform wordt een overzicht gepubliceerd met de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen en websites van alle personen die de toelating hebben om voor anderen biedingen uit te brengen in de veilingen op een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform.

▼B

Artikel 61

Bekendmaking en kennisgeving van de resultaten van veilingen

1.  Een veilingplatform maakt de resultaten van elke veiling die het heeft gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 minuten na de afsluiting van het biedingsinterval bekend.

2.  De bekendmaking overeenkomstig lid 1 omvat ten minste de volgende elementen:

a) de hoeveelheid geveilde emissierechten;

b) de toewijzingsprijs in euro;

c) de totale omvang van de uitgebrachte biedingen;

d) het totale aantal bieders en het aantal succesvolle bieders;

e) ingeval een veiling is geannuleerd, de veilingen waarnaar de betrokken hoeveelheid emissierechten wordt overgeheveld;

f) de totale opbrengst van de veiling;

g) in het geval van overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, aangewezen veilingplatforms, de verdeling van de opbrengst over de lidstaten.

3.  Tegelijk met de bekendmaking overeenkomstig lid 1 stelt het veilingplatform elke succesvolle bieder die via zijn systemen een bieding heeft uitgebracht, in kennis van:

a) de totale hoeveelheid emissierechten die aan die bieder wordt toegewezen;

b) welke van zijn in voorkomend geval samenvallende biedingen door middel van een toevalsproces zijn geselecteerd;

c) het verschuldigde bedrag, hetzij in euro, hetzij in de munt van een lidstaat die geen deel uitmaakt van het eurogebied, naar keuze van de bieder, mits het clearingsysteem of afwikkelingssysteem in staat is met de desbetreffende nationale munt te werken;

d) de termijn waarbinnen het verschuldigde bedrag in onbezwaarde middelen moet worden gestort op de aangewezen bankrekening van de veiler.

4.  Indien de door de bieder gekozen munt niet de euro is, stelt het veilingplatform de succesvolle bieder in kennis van de wisselkoers die het bij de omrekening van het verschuldigde bedrag naar de door de succesvolle bieder gekozen munt heeft toegepast.

Die wisselkoers is de koers die onmiddellijk na de afsluiting van het biedingsinterval wordt bekendgemaakt door een erkend, in het aanwijzingscontract van het betrokken veilingplatform genoemd financieel nieuwsagentschap.

5.  Een veilingplatform stelt het desbetreffende met dat platform verbonden clearingsysteem of afwikkelingssysteem in kennis van de aan elke succesvolle bieder overeenkomstig lid 3 meegedeelde informatie.

Artikel 62

Bescherming van vertrouwelijke informatie

1.  De volgende informatie is vertrouwelijk:

a) de inhoud van biedingen;

b) de inhoud van eventuele biedingsinstructies, zelfs als geen bieding wordt uitgebracht;

c) informatie die de identiteit van de bieder onthult, of waaruit de identiteit van de bieder kan worden afgeleid, in combinatie met een van de volgende elementen:

i) het aantal emissierechten dat de bieder in een veiling wenst te verwerven;

ii) de prijs die de bieder bereid is voor die emissierechten te betalen;

d) informatie over, of afgeleid uit, één of meer biedingen of biedingsinstructies die afzonderlijk of gezamenlijk:

i) voordat een veiling plaatsvindt een aanwijzing kan geven over de omvang van de vraag naar emissierechten;

ii) voordat een veiling plaatsvindt een aanwijzing kan geven over de toewijzingsprijs;

e) informatie verstrekt door personen in het kader van de totstandbrenging of continuering van de relatie met bieders of in het kader van de bewaking van die relatie overeenkomstig de artikelen 19, 20, 21 en 54;

f) de overeenkomstig artikel 25, leden 1 tot en met 6, uitgebrachte verslagen en adviezen van de veilingtoezichthouder, met uitzondering van de gedeelten daarvan die zijn opgenomen in de niet-vertrouwelijke versies van de verslagen van de veilingtoezichthouder welke overeenkomstig artikel 60, lid 2, door de Commissie worden gepubliceerd;

g) bedrijfsgeheimen die zijn medegedeeld door personen die deelnemen aan een concurrerend aanbestedingsproces ter aanwijzing van een veilingplatform of de veilingtoezichthouder;

h) informatie over het algoritme dat voor het in artikel 7, lid 2, bedoelde toevalsproces voor de selectie van samenvallende biedingen wordt gebruikt;

i) informatie over de methode ter bepaling van hetgeen moet worden aangemerkt als een toewijzingsprijs die aanmerkelijk lager is dan de prijs op de secundaire markt voor en tijdens de veiling, als bedoeld in artikel 7, lid 6.

2.  Een persoon die direct of indirect vertrouwelijke informatie heeft verkregen, maakt deze informatie niet openbaar in andere dan de in lid 3 genoemde gevallen.

3.  Lid 2 belet niet de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie die:

a) reeds op wettige wijze ter beschikking van het publiek is gesteld;

b) openbaar wordt gemaakt met de schriftelijke toestemming van een bieder, een persoon die de toelating heeft om te bieden, of een persoon die een aanvraag tot toelating om te bieden indient;

c) bekend of openbaar moet worden gemaakt krachtens een uit het recht van de Unie voortvloeiende verplichting;

d) openbaar wordt gemaakt op grond van een rechterlijke uitspraak;

e)  ►M1  wordt vrijgegeven of openbaar wordt gemaakt ◄ ten behoeve van een in de Unie gevoerd strafrechtelijk, administratief of gerechtelijk onderzoek of proces;

f) door een veilingplatform wordt meegedeeld aan de veilingtoezichthouder om deze in staat te stellen of deze te helpen zijn taken uit te oefenen of zijn verplichtingen na te komen in verband met de veilingen;

g) vóór de openbaarmaking op zodanige wijze is samengevat of bewerkt dat het onwaarschijnlijk is dat de informatie nog te herleiden is tot:

i) afzonderlijke biedingen of biedingsinstructies;

ii) afzonderlijke veilingen;

iii) individuele bieders, kandidaat-bieders of personen die een aanvraag tot toelating om te bieden hebben ingediend;

iv) afzonderlijke aanvragen tot toelating om te bieden;

v) relaties met individuele bieders;

h) valt onder lid 1, onder f), mits zij op niet-discriminerende en ordelijke wijze openbaar wordt gemaakt door de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten voor zover het onder artikel 25, lid 2, onder c), vallende informatie betreft en door de Commissie voor zover het van andere onder artikel 25, lid 2, vallende informatie betreft;

i) valt onder lid 1, onder g), mits zij wordt meegedeeld aan voor de lidstaten of voor de Commissie werkzame personen die betrokken zijn bij het in lid 1, onder g), bedoelde concurrerende aanbestedingsproces en die zelf uit hoofde van hun functie gebonden zijn door het beroepsgeheim;

j) openbaar wordt gemaakt na het verstrijken van een termijn van 30 maanden die aanvangt op een van de volgende tijdstippen, onder voorbehoud van een eventuele geheimhoudingsplicht krachtens het recht van de Unie in verband met hun beroep:

i) voor vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1, onder a) tot en met d): de dag waarop het biedingsinterval wordt geopend van de veiling waarin de vertrouwelijke informatie voor het eerst openbaar wordt gemaakt;

ii) voor vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1, onder e): de dag waarop de relatie met een bieder wordt beëindigd;

iii) voor vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1, onder f): de dag waarop het verslag of advies van de veilingtoezichthouder wordt ingediend;

iv) voor vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1, onder g): de dag waarop de informatie in het concurrerende aanbestedingsproces wordt overgelegd.

4.  De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat vertrouwelijke informatie niet onrechtmatig openbaar wordt gemaakt, alsook de consequenties van een eventuele onrechtmatige openbaarmaking door een veilingplatform of door de veilingtoezichthouder, met inbegrip van personen die onder contract voor hen werken, worden in de aanwijzingscontracten van de veilingplatforms en de veilingtoezichthouder vermeld.

5.  Vertrouwelijke informatie verkregen door een veilingplatform of door de veilingtoezichthouder, met inbegrip van personen die onder contract voor hen werken, wordt uitsluitend gebruikt ter nakoming van hun verplichtingen of ter uitvoering van hun taken in samenhang met de veilingen.

6.  De leden 1 tot en met 5 beletten niet dat vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld tussen een veilingplatform en de veilingtoezichthouder of tussen hen en:

a) de bevoegde nationale autoriteiten die toezicht uitoefenen op een veilingplatform;

b) de bevoegde nationale autoriteiten die belast zijn met het onderzoek en de vervolging van witwassen van geld, financiering van terrorisme, criminele activiteiten of marktmisbruik;

c) de Commissie.

Krachtens dit lid uitgewisselde vertrouwelijke informatie mag niet in strijd met lid 2 worden meegedeeld aan andere dan de onder a), b) en c) bedoelde personen.

7.  Alle personen die voor een veilingplatform of voor de veilingtoezichthouder werken of hebben gewerkt en bij de veilingen betrokken zijn, zijn gebonden door het beroepsgeheim en dragen er zorg voor dat vertrouwelijke informatie overeenkomstig dit artikel wordt beschermd.

Artikel 63

Taalregeling

1.  De schriftelijke informatie die door een veilingplatform uit hoofde van artikel 60, leden 1 en 3, of door de veilingtoezichthouder uit hoofde van artikel 60, lid 2, of in het kader van hun aanwijzingscontract wordt verstrekt en die niet in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt, is gesteld in een in internationale financiële kringen gebruikelijke taal.

2.  Elke lidstaat kan op eigen kosten voorzien in de vertaling van alle in lid 1 bedoelde informatie van een veilingplatform in de officiële taal of talen van die lidstaat.

Wanneer een lidstaat op eigen kosten voorziet in de vertaling van alle onder lid 1 vallende informatie afkomstig van het overeenkomstig artikel 26, lid 1, aangewezen veilingplatform, voorziet elke lidstaat die overeenkomstig artikel 30, lid 1, een veilingplatform heeft aangewezen, op eigen kosten ook in de vertaling in diezelfde taal van alle onder lid 1 vallende informatie afkomstig van het veilingplatform dat hij overeenkomstig artikel 30, lid 1, heeft aangewezen.

3.  Indieners van een aanvraag tot toelating om te bieden en personen die de toelating hebben om te bieden, mogen de volgende bescheiden indienen in de officiële taal van de Unie die zij overeenkomstig lid 4 hebben gekozen, mits een lidstaat heeft besloten om overeenkomstig lid 2 in een vertaling in die taal te voorzien:

a) hun aanvragen tot toelating om te bieden, met inbegrip van eventuele ondersteunende documenten;

b) hun biedingen, met inbegrip van de eventuele intrekking of wijziging daarvan;

c) alle verzoeken om informatie betreffende de punten a) of b).

Een veilingplatform kan verzoeken om een gewaarmerkte vertaling in een in internationale financiële kringen gebruikelijke taal.

4.  Indieners van een aanvraag tot toelating om te bieden, personen die de toelating hebben om te bieden en bieders die deelnemen aan een veiling, kiezen een van de officiële talen van de Unie als de taal waarin zij alle kennisgevingen overeenkomstig artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 10, artikel 21, lid 4, en artikel 61, lid 3, ontvangen.

Alle andere mondelinge of schriftelijke mededelingen van een veilingplatform aan indieners van een aanvraag tot toelating om te bieden, personen die de toelating hebben om te bieden en bieders die deelnemen aan een veiling, worden gedaan in de overeenkomstig de eerste alinea gekozen taal zonder dat daarvoor aan de desbetreffende indieners, personen en bieders extra kosten worden berekend, mits een lidstaat heeft besloten om overeenkomstig lid 2 in een vertaling in die taal te voorzien.

Zelfs indien een lidstaat overeenkomstig lid 2 heeft besloten om in een vertaling in de overeenkomstig de eerste alinea van dit lid gekozen taal te voorzien, kan de indiener van een aanvraag tot toelating om te bieden, de persoon die de toelating heeft om te bieden of de bieder die deelneemt aan een veiling echter afzien van zijn recht uit hoofde van de tweede alinea van dit lid door het betrokken veilingplatform vooraf schriftelijk toestemming te verlenen om zich uitsluitend te bedienen van een in internationale financiële kringen gebruikelijke taal.

5.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de accuraatheid van de overeenkomstig lid 2 gemaakte vertalingen.

Personen die een vertaling van een in lid 3 bedoeld document overleggen en veilingplatforms die overeenkomstig lid 4 een vertaald document verstrekken, staan ervoor garant dat dit een accurate vertaling is van het originele document.HOOFDSTUK XVII

SLOTBEPALINGEN

▼M1

Artikel 64

Recht van beroep

1.  Elk overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, aangewezen veilingplatform zorgt ervoor dat het beschikt over een buitengerechtelijk mechanisme om de klachten te behandelen van indieners van aanvragen tot toelating om te bieden, bieders die de toelating hebben om te bieden en personen aan wie de toelating om te bieden is geweigerd of van wie de toelating is ingetrokken of opgeschort.

2.  De lidstaten waar het toezicht wordt uitgeoefend op een overeenkomstig artikel 26, lid 1, of artikel 30, lid 1, als veilingplatform aangewezen gereglementeerde markt of op de marktexploitant daarvan, zorgen ervoor dat alle besluiten van het in lid 1 bedoelde buitengerechtelijke klachtenbehandelingsmechanisme naar behoren worden gemotiveerd en dat daartegen beroep mogelijk is bij de rechter, zoals omschreven in artikel 52, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG. Dit recht op beroep doet geen afbreuk aan een eventueel recht om direct beroep in te stellen bij de rechterlijke instanties of bevoegde administratieve instanties zoals bepaald in de nationale maatregelen ter omzetting van artikel 52, lid 2, van Richtlijn 2004/39/EG.

▼B

Artikel 65

Rechtzetting van fouten

1.  Eventuele fouten bij betalingen, bij de overdracht van emissierechten of bij het stellen of storten dan wel vrijgeven van zekerheden of deposito's in het kader van deze verordening, worden ter kennis van het clearingsysteem of afwikkelingssysteem gebracht zodra een persoon deze opmerkt.

2.  Het clearingsysteem of afwikkelingssysteem neemt alle nodige maatregelen om eventuele fouten bij betalingen, bij de overdracht van emissierechten of bij het stellen of storten dan wel vrijgeven van zekerheden of deposito's in het kader van deze verordening die op enige wijze onder hun aandacht worden gebracht, recht te zetten.

3.  Een persoon die voordeel heeft gehaald uit een in lid 1 bedoelde fout welke niet overeenkomstig lid 2 kan worden rechtgezet wegens rechten van derden als koper te goeder trouw, en die van de fout op de hoogte was of had moeten zijn en deze niet ter kennis van het clearingsysteem of afwikkelingssysteem heeft gebracht, is aansprakelijk voor het herstellen van de berokkende schade.

Artikel 66

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE IOvereenkomstig artikel 10, lid 1, in 2012 te veilen emissierechten

Lidstaat

Hoeveelheid

België

2 979 000

Bulgarije

3 277 000

Tsjechië

5 503 000

Denemarken

1 472 000

Duitsland

23 531 000

Estland

1 068 000

Ierland

1 100 000

Griekenland

4 077 000

Spanje

10 145 000

Frankrijk

6 434 000

Italië

11 324 000

Cyprus

307 000

Letland

315 000

Litouwen

637 000

Luxemburg

141 000

Hongarije

1 761 000

Malta

120 000

Nederland

3 938 000

Oostenrijk

1 636 000

Polen

14 698 000

Portugal

2 065 000

Roemenië

5 878 000

Slovenië

520 000

Slowakije

1 805 000

Finland

1 965 000

Zweden

1 046 000

Verenigd Koninkrijk

12 258 000

Totaal

120 000 000

▼B
BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 20, lid 3, bedoelde elementen

1.

Bewijs van het gerechtigd zijn om biedingen uit te brengen overeenkomstig artikel 18, lid 1 of lid 2.

2.

Naam, adres, telefoonnummer en telefaxnummer van de aanvrager.

3.

Identificatiecode van de aangewezen tegoedrekening van de aanvrager.

4.

Volledige gegevens betreffende de aangewezen bankrekening van de aanvrager.

5.

Naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van één of meer vertegenwoordigers van de bieder als omschreven in artikel 6, lid 3, derde alinea.

6.

Voor rechtspersonen, het bewijs van:

a) de rechtspersoonlijkheid, met vermelding van: de rechtsvorm van de aanvrager, het op hem toepasselijke recht, de omstandigheid of de aanvrager al dan niet een beursgenoteerde onderneming is bij één of meer erkende effectenbeurzen;

b) voor zover van toepassing, het registratienummer van de aanvrager in het register waarin hij is ingeschreven, of bij gebreke daarvan, zijn statuten of een ander document dat het bewijs van diens rechtspersoonlijkheid levert.

7.

Voor rechtspersonen en/of juridische constructies, alle informatie die nodig is ter identificatie van de uiteindelijke begunstigde en voor een goed begrip van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of de juridische constructie.

8.

Voor natuurlijke personen, het bewijs van hun identiteit in de vorm van een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of soortgelijk door de overheid afgegeven document met de volledige naam, foto en geboortedatum en het vaste verblijfadres in de Unie van de aanvrager, zo nodig gestaafd met andere passende ondersteunende documenten.

9.

Voor exploitanten, de in artikel 4 van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde vergunning.

10.

Voor vliegtuigexploitanten, het bewijs van hun opneming in de in artikel 18 bis, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG bedoelde lijst of het overeenkomstig artikel 3 octies van die richtlijn ingediende en goedgekeurde bewakingsplan.

11.

Alle informatie die nodig is voor de toepassing van de in artikel 19, lid 2, onder e), bedoelde klantenonderzoeksprocedures.

12.

In voorkomend geval, het meest recente door een accountant geverifieerde jaarverslag en dito jaarrekening van de aanvrager, met inbegrip van winst-en-verliesrekening en balans; bij gebreke daarvan, de btw-aangifte of andere informatie die het afdoende bewijs levert van de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de aanvrager.

13.

In voorkomend geval, het btw-registratienummer of, indien de aanvrager niet btw-plichtig is, een ander middel waardoor de aanvrager identificeerbaar is voor de belastingadministratie van de lidstaat waarin hij gevestigd is of zijn fiscale woonplaats heeft, of andere toereikende informatie over de fiscale status van de aanvrager in de Unie.

14.

Een verklaring dat de aanvrager naar zijn beste weten voldoet aan de eisen van artikel 19, lid 2, onder f).

15.

Het bewijs dat aan de eisen van artikel 19, lid 2, onder g), is voldaan.

16.

Het bewijs dat de aanvrager voldoet aan de eisen van artikel 19, lid 3.

17.

Een verklaring dat de aanvrager over de vereiste rechtsbevoegdheid en over een vergunning beschikt om voor eigen rekening of voor anderen biedingen uit te brengen in een veiling.

18.

Een verklaring van de aanvrager dat er naar zijn beste weten geen beletsels van wettelijke, regulerende, contractuele of andere aard zijn die hem beletten zijn verplichtingen uit hoofde van deze verordening na te komen.

19.

Een verklaring waaruit blijkt of de aanvrager voornemens is te betalen in euro of in de munt van een lidstaat die geen deel uitmaakt van het eurogebied, met vermelding van de gekozen munt.
BIJLAGE III

Andere veilingplatforms dan die welke overeenkomstig artikel 26, lid 1 of lid 2, worden aangewezen, de aanwijzende lidstaten en de toepasselijke voorwaarden of verplichtingen als bedoeld in artikel 30, lid 7

▼M2Door Duitsland aangewezen veilingplatforms

1

Veilingplatform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Aanwijzingstermijn

Van op zijn vroegst 1 september 2012 tot ten minste 31 maart 2013 en op zijn laatst 31 december 2013, onverminderd artikel 30, lid 5, tweede alinea.

 

Voorwaarden

Toelating tot de veilingen is niet afhankelijk van lidmaatschap van of deelneming aan de door EEX georganiseerde secundaire markt of een andere door EEX of een derde partij beheerde handelslocatie.

 

Verplichtingen

Binnen twee maanden vanaf 1 september 2012 legt EEX zijn exitstrategie aan Duitsland over met het oog op raadpleging van de veilingtoezichthouder.

Binnen twee maanden na ontvangst van het advies van de veilingtoezichthouder toetst EEX zijn exitstrategie, daarbij zo veel mogelijk rekening houdend met dat advies.

Duitsland stelt de Commissie in kennis van alle belangrijke wijzigingen in ter zake doende contractuele relaties met EEX.

▼M4

 

Rechtsgrondslag

Artikel 30, lid 2

▼M3

Door het Verenigd Koninkrijk aangewezen veilingplatforms

2

Veilingplatform

ICE Futures Europe (ICE)

 

Aanwijzingstermijn

Van op zijn vroegst 10 november 2012 tot op zijn laatst 9 november 2017, onverminderd artikel 30, lid 5, tweede alinea.

 

Definities

Voor de toepassing van de voor ICE geldende voorwaarde en verplichtingen zijn de volgende definities van toepassing:

„ICE-beursregels”: ICE-bepalingen, met inbegrip van met name contractregels en -procedures met betrekking tot het ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT en het ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

„beurslid”: een lid als gedefinieerd in sectie A.1 van de ICE-beursregels;

„cliënt”: een cliënt van een beurslid, alsook cliënten van hun cliënten in de keten, die de toelating van personen om te bieden faciliteren en namens bieders optreden.

 

Voorwaarden

Toelating tot de veilingen is niet afhankelijk van beurslidmaatschap van of deelneming aan de door ICE georganiseerde secundaire markt of een andere door ICE of een derde partij beheerde handelslocatie.

 

Verplichtingen

1.  ICE vereist dat door de beursleden van ICE of hun cliënten genomen besluiten tot het verlenen van toelating om te bieden op de veilingen en tot het intrekken of opschorten van die toelating op de volgende wijze aan ICE worden meegedeeld door de beursleden of hun cliënten die zulke besluiten nemen:

a)  in het geval van besluiten om toelating tot bieden te weigeren en besluiten om toegang tot veilingen in te trekken of op te schorten, per geval en onverwijld;

b)  in het geval van andere beslissingen, op verzoek.

ICE bepaalt dat dergelijke besluiten door hem aan een onderzoek kunnen worden onderworpen om na te gaan of zij stroken met de uit hoofde van deze verordening op het veilingplatform rustende verplichtingen en dat de beursleden van ICE of hun cliënten gehouden zijn door de uitkomsten van een dergelijk onderzoek door ICE. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een beroep op toepasselijke ICE-beursregels, met inbegrip van disciplinaire procedures, of enige andere passende maatregel om de toelating om op de veilingen te bieden, te faciliteren.

2.  ICE stelt op zijn website een volledige en actuele lijst ter beschikking van beursleden of hun cliënten die in aanmerking komen om toegang van kmo’s en kleine emittenten tot de door ICE gehouden veilingen van het Verenigd Koninkrijk te faciliteren, samen met bevattelijke praktische wenken om kmo’s en kleine emittenten te informeren over de stappen die zij moeten ondernemen om toegang te krijgen tot de veilingen via zulke beursleden of hun cliënten.

3.  ICE brengt binnen zes maanden na de aanvang van de veilingen of, indien dat later is, twee maanden na de aanwijzing van de veilingtoezichthouder verslag uit aan de veilingtoezichthouder over de in het kader van zijn samenwerkingsmodel met de beursleden en hun cliënten behaalde dekking, met inbegrip van het behaalde niveau van geografische dekking en houdt ten volle rekening met de aanbevelingen dienaangaande van de veilingtoezichthouder teneinde nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 34, lid 3, onder a) en b), van deze verordening te waarborgen.

4.  Alle door ICE en zijn clearingsysteem ten aanzien van personen die toelating hebben om te bieden of bieders toegepaste vergoedingen en voorwaarden zijn duidelijk omschreven, gemakkelijk te begrijpen en publiekelijk beschikbaar op de website van ICE, die regelmatig moet worden bijgewerkt.

ICE bepaalt dat wanneer een beurslid of zijn cliënt voor toelating om te bieden aanvullende vergoedingen of voorwaarden toepast, die vergoedingen en voorwaarden duidelijk omschreven, gemakkelijk te begrijpen en publiekelijk beschikbaar zijn op de website van de aanbieders van de diensten, waarnaar directe koppelingen moeten zijn opgenomen op de website van ICE.

5.  Onverminderd andere rechtsmiddelen, voorziet ICE in de geldigheid van de ICE Complaints Resolution Procedures om uitspraken te doen over klachten die kunnen rijzen in verband met door de beursleden van ICE of hun cliënten genomen besluiten tot het verlenen van toelating om op de veilingen te bieden, tot het weigeren van toelating om op de veilingen te bieden, of tot intrekking of opschorting van reeds verleende toelatingen om op de veilingen te bieden, zoals meer specifiek vermeld in punt 1.

6.  ICE wijzigt zijn beursregels om onverkorte nakoming van de in de bijlage opgenomen voorwaarde en verplichtingen voor zijn opneming te waarborgen. Met name moeten de in de punten 1, 2, 4 en 5 omschreven verplichtingen in de gewijzigde ICE-beursregels worden opgenomen.

7.  Binnen twee maanden vanaf 10 november 2012 legt ICE zijn gedetailleerde exitstrategie ter raadpleging door de veilingtoezichthouder over aan het Verenigd Koninkrijk. Binnen twee maanden na ontvangst van het advies van de veilingtoezichthouder toetst ICE zijn exitstrategie, daarbij ten volle rekening houdend met dat advies.

8.  Het Verenigd Koninkrijk stelt de Commissie in kennis van alle belangrijke wijzigingen in de op 30 april, 4 mei en 14 juni 2012 bij de Commissie aangemelde en op 15 mei en 3 juli 2012 aan het Comité klimaatverandering meegedeelde contractuele regelingen met ICE.

▼M4

 

Rechtsgrondslag

Artikel 30, lid 1

Door Duitsland aangewezen veilingplatforms

3

Veilingplatform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Rechtsgrondslag

Artikel 30, lid 1

 

Aanwijzingstermijn

Van op zijn vroegst 15 november 2013 tot op zijn laatst 14 november 2018, onverminderd artikel 30, lid 5, tweede alinea.

 

Voorwaarden

Toelating tot de veilingen is niet afhankelijk van lidmaatschap van of deelname aan de door EEX georganiseerde secundaire markt of een andere door EEX of een derde partij beheerde handelslocatie.

 

Verplichtingen

1.  Binnen twee maanden vanaf 15 november 2013 legt EEX zijn exitstrategie aan Duitsland over met het oog op raadpleging van de veilingtoezichthouder. De exitstrategie doet geen afbreuk aan de verplichtingen die op de EEX rusten op grond van het contract met de Commissie en de lidstaten uit hoofde van artikel 26 en aan de rechten van de Commissie en de betrokken lidstaten op grond van dat contract.

2.  EEX stelt op zijn website een volledige en actuele lijst ter beschikking van tot biedingen toegelaten leden die een vergunning hebben om namens kmo’s en kleine emittenten te bieden, samen met bevattelijke praktische wenken om de kmo’s en kleine emittenten te informeren over de stappen die zij moeten ondernemen om via die leden toegang te krijgen tot de veilingen.

3.  EEX brengt binnen zes maanden na de aanvang van de veilingen of, indien dat later is, twee maanden na de aanwijzing van de veilingtoezichthouder, verslag uit aan de veilingtoezichthouder over de behaalde dekking, met inbegrip het behaalde niveau van geografische dekking, en houdt ten volle rekening met de aanbevelingen dienaangaande van de veilingtoezichthouder teneinde verplichtingen uit hoofde van artikel 35, lid 3, onder a) en b), te waarborgen.

4.  Duitsland stelt de Commissie in kennis van alle belangrijke wijzigingen in ter zake doende contractuele relaties met EEX, die zijn aangemeld bij de Commissie op 15 maart 2013 en meegedeeld aan het Comité klimaatverandering op 20 maart 2013.

▼M6

Door het Verenigd Koninkrijk aangewezen veilingplatforms

4

Veilingplatform

ICE Futures Europe (ICE)

 

Rechtsgrondslag

Artikel 30, lid 1

 

Aanwijzingstermijn

Van op zijn vroegst 10 november 2017 tot op zijn laatst 9 november 2022, onverminderd artikel 30, lid 5, tweede alinea.

 

Definities

Voor de toepassing van de voor ICE geldende voorwaarde en verplichtingen zijn de volgende definities van toepassing:

„ICE-beursregels”: ICE-bepalingen, met inbegrip van met name contractregels en -procedures met betrekking tot het ICE FUTURES EUA-VEILINGCONTRACT en het ICE FUTURES EUAA-VEILINGCONTRACT;

„beurslid”: een lid als gedefinieerd in sectie A.1 van de ICE-beursregels;

„cliënt”: een cliënt van een beurslid, alsook cliënten van hun cliënten in de keten, die de toelating van personen om te bieden faciliteren en namens bieders optreden.

 

Voorwaarden

Toelating tot de veilingen is niet afhankelijk van beurslidmaatschap van of deelneming aan de door ICE georganiseerde secundaire markt of een andere door ICE of een derde partij beheerde handelslocatie.

 

Verplichtingen

1.  ICE vereist dat door de beursleden van ICE of hun cliënten genomen besluiten tot het verlenen van toelating om te bieden in de veilingen en tot het intrekken of opschorten van die toelating, ongeacht of dat besluit is genomen met betrekking tot een toelating om uitsluitend te bieden in de veiling of tot een toelating om te bieden in de veilingen en ook lid te worden van of deel te nemen aan de secundaire markt, op de volgende wijze aan ICE worden meegedeeld door de beursleden of hun cliënten die zulke besluiten nemen:

a)  in het geval van besluiten om toelating tot bieden te weigeren en besluiten om toegang tot veilingen in te trekken of op te schorten, per geval en onverwijld;

b)  in het geval van andere beslissingen, op verzoek.

ICE bepaalt dat dergelijke besluiten door hem aan een onderzoek kunnen worden onderworpen om na te gaan of zij stroken met de uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1031/2010 op het veilingplatform rustende verplichtingen en dat de beursleden van ICE of hun cliënten gehouden zijn door de uitkomsten van een dergelijk onderzoek door ICE. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een beroep op toepasselijke ICE-beursregels, met inbegrip van disciplinaire procedures, of enige andere passende maatregel om de toelating om op de veilingen te bieden, te faciliteren.

2.  ICE stelt op zijn website een volledige en actuele lijst ter beschikking van beursleden of hun cliënten die in aanmerking komen om toegang tot het bieden in de veilingen van het Verenigd Koninkrijk via ICE te faciliteren, en deze lijst omvat aanbieders die alleen toegang bieden tot de veilingen zoals neergelegd de beursregels van ICE, en beursleden of hun cliënten die personen die mogelijk ook leden van of deelnemers aan de secundaire markt zijn, toelating verlenen om te bieden in de veilingen.

Bovendien stelt ICE op zijn website bevattelijke praktische wenken ter beschikking om kmo's en kleine emittenten te informeren over de stappen die zij moeten ondernemen om toegang te krijgen tot de veilingen via zulke beursleden of hun cliënten.

3.  Alle door ICE en zijn clearingsysteem ten aanzien van personen die toelating hebben om te bieden of bieders toegepaste vergoedingen en voorwaarden zijn duidelijk omschreven, gemakkelijk te begrijpen en publiekelijk beschikbaar op de website van ICE, die regelmatig moet worden bijgewerkt.

ICE bepaalt dat wanneer een beurslid of zijn cliënt voor toelating om te bieden aanvullende vergoedingen of voorwaarden toepast, die vergoedingen en voorwaarden duidelijk omschreven, gemakkelijk te begrijpen en publiekelijk beschikbaar zijn op de website van de aanbieders van de diensten, waarnaar directe koppelingen moeten zijn opgenomen op de website van ICE, en waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vergoedingen en voorwaarden die worden toegepast op personen die uitsluitend in de veilingen mogen bieden, indien deze beschikbaar zijn, en vergoedingen en voorwaarden die worden toegepast op personen die toelating hebben om te bieden in de veilingen en ook leden van of deelnemers aan de secundaire markt zijn.

4.  Onverminderd andere rechtsmiddelen, voorziet ICE in de beschikbaarheid van de ICE Complaints Resolution Procedures voor klachten die kunnen rijzen in verband met door de beursleden van ICE of hun cliënten genomen besluiten tot het verlenen van toelating om op de veilingen te bieden, tot het weigeren van toelating om op de veilingen te bieden, of tot intrekking of opschorting van reeds verleende toelatingen om op de veilingen te bieden, zoals meer specifiek vermeld in punt 1, en alle dergelijke klachten zijn ten behoeve van de ICE Complaints Resolution Procedures ontvankelijke klachten.

5.  ICE brengt binnen zes maanden na de aanvang van de veilingen verslag uit aan de veilingtoezichthouder over de in het kader van haar samenwerkingsmodel met de beursleden en hun cliënten behaalde dekking, met inbegrip van het behaalde niveau van geografische dekking. ICE houdt ten volle rekening met de aanbevelingen dienaangaande van de veilingtoezichthouder teneinde nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 35, lid 3, onder a) en b), van deze Verordening (EU) nr. 1031/2010 te waarborgen.

6.  ICE waarborgt onverkorte nakoming van de in deze bijlage opgenomen voorwaarde en verplichtingen voor zijn opneming.

7.  Het Verenigd Koninkrijk stelt de Commissie in kennis van alle belangrijke wijzigingen in de bij de Commissie aangemelde contractuele regelingen met ICE.

▼M6
BIJLAGE IV

Aanpassingen van de hoeveelheden in de periode 2013-2020 te veilen emissierechten (in miljoen) als bedoeld in artikel 10, lid 2Jaar

Af te trekken hoeveelheid

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 ( 1 ) PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1.

( 2 ) PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

( 3 ) PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.

( 4 ) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

( 5 ) PB C 95 van 16.4.2008, blz. 1.

( 6 ) PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.

( 7 ) PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

( 8 ) Besluit (EU) 2015/1814 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (PB L 264 van 9.10.2015, blz. 1).

Top