EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20200201

Consolidated text: Besluit van de Europese Centrale Bank van 13 december 2010 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (herschikking) (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2020-02-01

02010D0029(01) — NL — 01.02.2020 — 005.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 december 2010

betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten

(herschikking)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)

(PB L 035 van 9.2.2011, blz. 26)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 2013/358/EU van 21 juni 2013

  L 187

13

6.7.2013

 M2

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 2014/29/EU van 29 augustus 2013

  L 16

51

21.1.2014

 M3

BESLUIT (EU) 2015/286 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 27 november 2014

  L 50

42

21.2.2015

 M4

BESLUIT (EU) 2019/47 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 29 november 2018

  L 9

194

11.1.2019

►M5

BESLUIT (EU) 2020/141 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 22 januari 2020

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 december 2010

betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten

(herschikking)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)Artikel 1

Definities

In dit besluit wordt bedoeld met:

a)

„NCB” : de nationale centrale bank van een lidstaat die de euro als munt heeft;

b)

„eurobankbiljetten” : bankbiljetten die voldoen aan de vereisten van Besluit ECB/2003/4 en aan de door de Raad van bestuur vastgestelde technische specificaties;

c)

„verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal” : de aandelen van de NCB’s (uitgedrukt in percentages) in het geplaatste kapitaal van de ECB die resulteren uit de toepassing op de NCB’s van de wegingen in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de ESCB-statuten en zoals van toepassing voor het relevante boekjaar;

d)

„verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten” : de percentages die voortvloeien uit de procedure waarbij het aandeel van de ECB in de totale uitgifte aan eurobankbiljetten in aanmerking wordt genomen en de verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal (afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 0,0005 procentpunt) wordt toegepast op het aandeel van de NCB’s in dit totaal. Indien het totaal van de resulterende percentages niet 100 % is, wordt het verschil weggewerkt door i) als het totaal minder is dan 100 % het kleinste aandeel met 0,0005 procentpunt te verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op een na kleinste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt; of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het grootste aandeel met 0,0005 procentpunt te verlagen, eventueel gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt. ►M5  Bijlage I bij dit besluit legt de met ingang van 1 februari 2020 toepasselijke verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten vast. ◄

Artikel 2

Uitgifte van eurobankbiljetten

De ECB en de NCB’s geven eurobankbiljetten uit.

Artikel 3

Verplichtingen van emittenten

1.  Alle eurobankbiljetten, met inbegrip van de door de ECB uitgegeven eurobankbiljetten, worden door NCB’s in omloop gebracht en uit circulatie genomen; de fysieke verwerking van die bankbiljetten worden eveneens door NCB’s verricht.

2.  Op verzoek van de houder accepteren NCB’s alle eurobankbiljetten ter inwisseling voor eurobankbiljetten van dezelfde waarde of, in het geval van rekeninghouders, ter creditering van bij de ontvangende NCB aangehouden rekeningen.

3.  NCB’s behandelen alle door hen geaccepteerde eurobankbiljetten als passiva en verwerken ze op een gelijke manier.

4.  NCB’s dragen door hen geaccepteerde eurobankbiljetten niet over aan andere NCB’s en houden dergelijke eurobankbiljetten beschikbaar voor heruitgifte. Als uitzondering hierop en overeenkomstig eventuele door de Raad van bestuur van de ECB vastgestelde regels:

a) 

mogen beschadigde, versleten of ingetrokken eurobankbiljetten door de ontvangende NCB worden vernietigd; en

b) 

mogen door NCB’s aangehouden eurobankbiljetten om logistieke redenen in grote hoeveelheden worden herverdeeld binnen het Eurosysteem.

Artikel 4

Toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

1.  De totale waarde aan in omloop zijnde eurobankbiljetten wordt aan de leden van het Eurosysteem toegedeeld door toepassing van de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten.

2.  Het verschil tussen de waarde van aan iedere NCB overeenkomstig de verdeelsleutel voor toedeling van bankbiljetten toegedeelde eurobankbiljetten en de waarde van de door de betreffende NCB in omloop gebrachte eurobankbiljetten resulteert in tegoeden binnen het Eurosysteem. Binnen het Eurosysteem houdt de ECB vorderingen ter waarde van de door haar uitgegeven eurobankbiljetten op de NCB’s naar rato van hun aandeel in de verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal.

Artikel 5

Intrekking

Besluit ECB/2001/15 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar het ingetrokken besluit gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2011 in werking.

▼M5
BIJLAGE I

VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN BANKBILJETTEN MET INGANG VAN 1 FEBRUARI 2020%

Europese Centrale Bank

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Bank Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

TOTAAL

100,0000

▼B
BIJLAGE IIINGETROKKEN BESLUIT EN OPEENVOLGENDE WIJZIGINGEN

Besluit ECB/2001/15

PB L 337 van 20.12.2001, blz. 52.

Besluit ECB/2003/23

PB L 9 van 15.1.2004, blz. 40.

Besluit ECB/2004/9

PB L 205 van 9.6.2004, blz. 17.

Besluit ECB/2006/25

PB L 24 van 31.1.2007, blz. 13.

Besluit ECB/2007/19

PB L 1 van 4.1.2008, blz. 7.

Besluit ECB/2008/26

PB L 21 van 24.1.2009, blz. 75.

Top