EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0100-20161006

Consolidated text: Richtlijn 2009/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen (gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/2016-10-06

02009L0100 — NL — 06.10.2016 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

RICHTLIJN 2009/100/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 september 2009

inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen

(gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 259 van 2.10.2009, blz. 8)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

RICHTLIJN (EU) 2016/1629 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 september 2016

  L 252

118

16.9.2016
▼B

RICHTLIJN 2009/100/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 september 2009

inzake de wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen

(gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)▼M1

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op schepen die worden gebruikt voor vrachtvervoer op binnenwateren met een draagvermogen van 20 metrische ton of meer:

a) met een lengte van minder dan 20 meter, en

b) waarvan het product van de lengte (L), de breedte (B) en de diepte (D) minder dan 100 kubieke meter bedraagt.

Deze richtlijn laat het reglement betreffende het onderzoek van schepen op de Rijn en het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren („ADN”) onverlet.

▼B

Artikel 2

1.  De lidstaten stellen, voor zover nodig, de procedures vast die noodzakelijk zijn voor het afgeven van de scheepsattesten.

Het staat een lidstaat evenwel vrij om deze richtlijn niet toe te passen op schepen die de binnenwateren van zijn grondgebied niet verlaten.

2.  Het scheepsattest wordt afgegeven door de lidstaat waarin het vaartuig is geregistreerd of zijn thuishaven heeft of, bij gebreke daarvan, door de lidstaat waarin de eigenaar van het vaartuig zijn woonplaats heeft. Elke lidstaat kan een andere lidstaat verzoeken scheepsattesten af te geven voor vaartuigen die door zijn eigen onderdanen worden geëxploiteerd. De lidstaten kunnen hun bevoegdheden overdragen aan erkende instanties.

3.  De scheepsattesten moeten zijn gesteld in een van de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie en moeten ten minste de in bijlage I vermelde gegevens bevatten en het in die bijlage aangegeven nummeringssysteem gebruiken.

Artikel 3

1.  Behoudens het bepaalde in de leden 3 tot en met 6 erkent iedere lidstaat voor de vaart op zijn binnenwateren een door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 2 afgegeven scheepsattest alsof hij het zelf had afgegeven.

2.  Lid 1 is slechts van toepassing voor zover een scheepsattest niet meer dan vijf jaar tevoren is afgegeven of verlengd, en de geldigheidsduur niet verstreken is.

Het certificaat dat is afgegeven uit hoofde van het Reglement betreffende het onderzoek van vaartuigen die de Rijn bevaren, wordt gedurende zijn gehele geldigheidsduur aanvaard als bewijs in de zin van de leden 3 en 5.

3.  De lidstaten kunnen verlangen dat wordt voldaan aan de technische eisen die zijn vastgelegd in het Reglement betreffende het onderzoek van vaartuigen die de Rijn bevaren. Als bewijs hiervoor kunnen zij het in lid 2, tweede alinea, bedoelde certificaat verlangen.

▼M1

4.  Indien de schepen gevaarlijke stoffen in de zin van het ADN vervoeren, kunnen de lidstaten verlangen dat wordt voldaan aan de eisen welke in het ADN zijn vastgelegd. Als bewijs hiervoor kunnen de lidstaten het uit hoofde van het ADN afgegeven certificaat van goedkeuring verlangen.

▼B

5.  Schepen die voldoen aan de eisen, gesteld in het Reglement van onderzoek van vaartuigen die de Rijn bevaren, worden toegelaten tot het verkeer op alle binnenwateren in de Gemeenschap. Het bewijs dat aan deze eisen is voldaan, kan met het in lid 2, tweede alinea, bedoelde certificaat worden geleverd.

▼M1

De speciale voorwaarden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden op alle waterwegen van de Gemeenschap geacht te zijn vervuld, wanneer de schepen voldoen aan de eisen welke in het ADN zijn vastgelegd. Het bewijs dat aan deze eisen wordt voldaan, wordt met het in lid 4 bedoelde certificaat van goedkeuring geleverd.

▼B

6.  De lidstaten kunnen verlangen dat op de waterwegen waar maritieme omstandigheden kunnen heersen, wordt voldaan aan aanvullende eisen die gelijkwaardig zijn aan die welke aan hun eigen schepen worden gesteld. De lidstaten doen de Commissie opgave van hun waterwegen waar maritieme omstandigheden kunnen heersen, waarvan de Commissie een lijst opstelt.

Artikel 4

1.  Iedere lidstaat kan de geldigheid van een door hem afgegeven scheepsattest schorsen.

2.  Iedere lidstaat kan de vaart onderbreken van een schip dat bij inspectie in een zodanige staat blijkt te verkeren dat het een gevaar betekent voor zijn omgeving, totdat de geconstateerde gebreken zijn opgeheven. Hij kan dit eveneens doen wanneer bij de inspectie blijkt dat het schip of de uitrusting ervan niet voldoet aan de voorschriften van het scheepsattest dan wel van de andere in artikel 3 genoemde documenten.

3.  Een lidstaat die de vaart van een schip heeft onderbroken, of het voornemen te kennen heeft gegeven zulks te doen indien de geconstateerde gebreken niet worden opgeheven, stelt de bevoegde instanties van de lidstaat waarin het scheepsattest of de andere in artikel 3 genoemde documenten zijn afgegeven in kennis van de redenen van de beslissing die hij heeft genomen of voornemens is te nemen.

4.  Elke beslissing tot onderbreking van de vaart krachtens de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde bepalingen wordt nauwkeurig gemotiveerd. Zij wordt ter kennis van de betrokkene gebracht met vermelding van de door de wetgeving van de lidstaten geboden mogelijkheden tot beroep en van de termijnen waarbinnen dit beroep kan worden aangetekend.

Artikel 5

Richtlijn 76/135/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, genoemde richtlijn, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 6

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

MINIMUMINHOUD VAN DE ATTESTEN

(bedoeld in artikel 2, lid 3)

Er zijn drie soorten gegevens:

verplicht

:

zonder nadere aanduiding

verplicht indien van toepassing

:

(x)

gewenst, doch niet verplicht

:

(+)

1. Naam van de overheidsinstantie of van de erkende instantie die het document afgeeft

2.

 

a) Naam van het document

b) (+) Nummer van het document

3. Staat die het document afgeeft

4. Naam en woonplaats van de eigenaar van het schip

5. Naam van het schip

6. (x) Plaats en nummer van registratie

7. (x) Thuishaven

8. (+) Scheepstype

9. (+) Gebruik

10. Voornaamste kenmerken:

a) lengte over alles, in meter

b) breedte over alles, in meter

c) grootste diepgang, in meter

11. (x) Draagvermogen in ton of waterverplaatsing in m3 bij grootste diepgang

12. (x) Gegevens betreffende de ijkmerken

13. (x) Toegestaan aantal passagiers

14. (x) Totaalvermogen van de voortstuwingswerktuigen in pk of kW

15. Minimumvrijboord in cm

16.

 

a) De verklaring: Bovengenoemd schip is goedgekeurd voor de vaart

b) (x) Onder de volgende voorwaarden

c) (x) Vermelding van vaartbeperkingen

17.

 

a) Afloopdatum

b) Datum van afgifte

18. Stempel en handtekening van de instantie die het attest afgeeft.
BIJLAGE II

DEEL AIngetrokken richtlijn met de wijziging ervan

(bedoeld in artikel 5)

Richtlijn 76/135/EEG van de Raad

(PB L 21 van 29.1.1976, blz. 10)

Richtlijn 78/1016/EEG van de Raad

(PB L 349 van 13.12.1978, blz. 31)

DEEL BTermijnen voor omzetting in nationaal recht

(bedoeld in artikel 5)

Richtlijn

Omzettingstermijn

76/135/EEG

19 januari 1977

78/1016/EEG
BIJLAGE IIIConcordantietabel

Richtlijn 76/135/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, aanhef en punt a)

Artikel 1, eerste alinea, aanhef

Artikel 1, punt b)

Artikel 1, eerste alinea, punten a) en b)

Artikel 1, slotzin

Artikel 1, tweede alinea

Artikelen 2-4

Artikelen 2-4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Bijlage

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Top