EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1295-20120218

Consolidated text: Verordening (EG) n r. 1295/2008 van de Commissie van 18 december 2008 betreffende de invoer van hop uit derde landen (Gecodificeerde versie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/2012-02-18

2008R1295 — NL — 18.02.2012 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1295/2008 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2008

betreffende de invoer van hop uit derde landen

(Gecodificeerde versie)

(PB L 340, 19.12.2008, p.45)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 267/2009 VAN DE COMMISSIE van 1 april 2009

  L 90

3

2.4.2009

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 117/2012 VAN DE COMMISSIE van 10 februari 2012

  L 38

33

11.2.2012
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1295/2008 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2008

betreffende de invoer van hop uit derde landen

(Gecodificeerde versie)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) ( 1 ), en met name op artikel 192, lid 2, en artikel 195, lid 2, in combinatie met artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 3076/78 van de Commissie van 21 december 1978 betreffende de invoer van hop uit derde landen ( 2 ) en Verordening (EEG) nr. 3077/78 van de Commissie van 21 december 1978 houdende constatering van de gelijkwaardigheid van de verklaringen waarvan uit derde landen ingevoerde hop vergezeld gaat met de communautaire certificaten ( 3 ) zijn herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd ( 4 ). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de teksten dienen beide verordeningen te worden gecodificeerd en in één tekst te worden samengebracht.

(2)

In artikel 158, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat hop en hopproducten van herkomst uit derde landen slechts mogen worden ingevoerd indien de kwaliteitsnormen ervan ten minste equivalent zijn aan die welke zijn vastgesteld voor hop of hopproducten die in de Gemeenschap zijn geoogst of die daaruit zijn vervaardigd. In lid 2, van genoemd artikel is evenwel bepaald dat de betrokken producten worden geacht die kenmerken te hebben wanneer zij vergezeld gaan van een door een instantie van het land van oorsprong afgegeven verklaring die is erkend als gelijkwaardig met het certificaat dat wordt vereist voor het in de handel brengen van hop en hopproducten van oorsprong uit de Gemeenschap.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten ( 5 ) zijn zeer strikte eisen gesteld voor het in de handel brengen van hopproducten, met name ten aanzien van mengproducten van hop. Er bestaat momenteel geen enkele methode om aan de grenzen doelmatig te controleren of aan deze eisen wordt voldaan. Een controle kan alleen worden vervangen door de verbintenis van de exportlanden om de communautaire eisen voor het in de handel brengen van deze producten na te leven. Het is derhalve noodzakelijk te eisen dat de betrokken producten van herkomst uit derde landen vergezeld gaan van de in artikel 158, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde verklaring.

(4)

Om ervoor te zorgen dat de communautaire voorschriften inzake de certificering van hop in acht worden genomen, moeten de lidstaten controles uitvoeren om na te gaan of de ingevoerde hop voldoet aan de minimumeisen voor het in de handel brengen van hop van Verordening (EG) nr. 1850/2006.

(5)

Enkele derde landen hebben zich ertoe verbonden aan de gestelde eisen voor het in de handel brengen van hop en hopproducten te voldoen en bepaalde diensten gemachtigd gelijkwaardigheidsverklaringen af te geven. Deze verklaringen moeten derhalve worden erkend als gelijkwaardig met de communautaire certificaten en de producten die door deze verklaringen worden gedekt moeten tot het vrije verkeer worden toegelaten.

(6)

Het is aan de bevoegde diensten van de derde landen de in bijlage I vermelde gegevens bij te houden en in een geest van samenwerking aan de Commissie mee te delen.

(7)

Het is dienstig, teneinde de taak van de bevoegde instanties van de lidstaten te vergemakkelijken, de vorm en voor zover nodig de inhoud van de voorgeschreven verklaringen en uittreksels vast te stellen, alsmede de voorwaarden voor het gebruik ervan.

(8)

Gezien de bestaande handelspraktijken, moeten de bevoegde instanties worden gemachtigd om, in geval van opdeling van een zending, onder hun controle een uittreksel van de verklaring te laten opstellen voor elke nieuwe door de opdeling ontstane zending.

(9)

Naar analogie van de communautaire certificeringsregeling moet voor sommige producten op grond van het gebruik ervan worden afgezien van het vorderen van overlegging van de bij deze verordening vastgestelde verklaringen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1.  Om de in artikel 1, onder f, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde producten van herkomst uit derde landen in de Gemeenschap in het vrije verkeer te brengen moet het bewijs worden geleverd dat aan de in artikel 158, lid 1, van die verordening gestelde eisen is voldaan.

2.  Het in artikel 1, lid 1, van deze verordening bedoelde bewijs wordt geleverd door overlegging van de in artikel 158, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde verklaring, hierna „gelijkwaardigheidsverklaring” genoemd.

Artikel 2

In deze verordening wordt onder „zending” verstaan de hoeveelheid van producten met dezelfde kenmerken, die tegelijk door een en dezelfde afzender aan een en dezelfde geadresseerde worden verzonden.

Artikel 3

De verklaringen waarvan hop en uit hop vervaardigde producten die worden ingevoerd uit derde landen vergezeld gaan en die zijn afgegeven door een in bijlage I genoemde door het derde land van oorsprong aangewezen officiële instantie, worden erkend als gelijkwaardigheidsverklaring.

Bijlage I zal worden herzien op basis van de gegevens die de derde landen verstrekken.

Artikel 4

1.  De gelijkwaardigheidsverklaring wordt, met inachtneming van het bepaalde in bijlage IV, voor elke zending in één origineel en twee kopieën opgesteld op een formulier dat overeenkomt met het in bijlage II opgenomen model.

2.  Een gelijkwaardigheidsverklaring is slechts geldig indien deze behoorlijk is ingevuld en is geviseerd door een van de in bijlage I genoemde instanties.

3.  Een verklaring is behoorlijk geviseerd wanneer plaats en datum van afgifte erin zijn vermeld en wanneer het stempel van de instantie van afgifte en de handtekening van de tot ondertekening bevoegde persoon of personen erop voorkomen.

Artikel 5

1.  Op elke verpakkingseenheid waarop een gelijkwaardigheidsverklaring betrekking heeft, moeten in een van de officiële talen van de Gemeenschap de volgende gegevens worden vermeld:

a) de omschrijving van het product;

b) de aanduiding van het ras of de rassen;

c) het land van oorsprong;

d) de merktekens en nummers die zijn vermeld in vak 9 van de gelijkwaardigheids-verklaring of het uittreksel ervan.

2.  De in lid 1 bedoelde vermeldingen worden leesbaar in onuitwisbare letters en cijfers van gelijke grootte aangebracht op de buitenkant van de verpakking.

Artikel 6

1.  Wanneer een zending waarvoor een gelijkwaardigheidsverklaring is afgegeven, na opdeling en voor zij in het vrije verkeer wordt gebracht, opnieuw wordt verzonden, wordt voor elke nieuwe door de opdeling ontstane zending een uittreksel van de verklaring opgesteld.

De verklaring wordt vervangen door het nodige aantal uittreksels.

Het uittreksel wordt met inachtneming van de in bijlage IV vervatte bepalingen, door de belanghebbende in één origineel en twee kopieën opgesteld op een formulier dat overeenkomt met het in bijlage III opgenomen model.

2.  De douanedienst brengt dienovereenkomstige aantekeningen aan op het origineel en de twee kopieën van de gelijkwaardigheidsverklaring en viseert het origineel en de twee kopieën van elk uittreksel.

De douanedienst bewaart het origineel van de gelijkwaardigheidsverklaring, zendt de twee kopieën aan de in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1850/2006 bedoelde bevoegde certificeringsinstantie en geeft het origineel en de twee kopieën van elk uittreksel af aan de belanghebbende.

Artikel 7

Bij het vervullen van de douaneformaliteiten om het product waarop de gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel ervan betrekking heeft, in de Gemeenschap in het vrije verkeer te brengen, worden het origineel en de twee kopieën overgelegd aan de douanediensten, die deze documenten dienovereenkomstig viseren en het origineel bewaren. Een kopie wordt door de douanediensten toegezonden aan de in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1850/2006 bedoelde bevoegde certificeringsinstantie van de lidstaat waar het product in het vrije verkeer wordt gebracht. De tweede kopie wordt afgegeven aan de importeur, die deze minstens drie jaar moet bewaren.

Artikel 8

Wanneer het product, nadat het in het vrije verkeer is gebracht, opnieuw wordt verkocht of een zending wordt opgedeeld, moet het product vergezeld gaan van een factuur of een door de verkoper opgesteld handelsdocument waarin het nummer van de gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel ervan en de naam van de instantie van afgifte van de genoemde documenten is vermeld.

Op het handelsdocument of de factuur moeten eveneens de onderstaande gegevens voorkomen die worden overgenomen uit de gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel ervan:

a) voor hopbellen:

i) omschrijving van het product,

ii) brutogewicht,

iii) plaats van productie,

iv) oogstjaar,

v) ras,

vi) land van oorsprong,

vii) de merktekens en nummers die zijn vermeld in vak 9 van de verklaring;

b) voor uit hop vervaardigde producten de onder a), genoemde gegevens alsmede de plaats en datum van verwerking.

Artikel 9

1.  De lidstaten moeten geregeld steekproefcontroles uitvoeren om na te gaan of de op grond van artikel 158 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 ingevoerde hop voldoet aan de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1850/2006 vastgestelde minimumeisen voor het in de handel brengen van hop.

2.  De lidstaten moeten jaarlijks uiterlijk op 30 juni bij de Commissie verslag uitbrengen over de frequentie, de aard en de resultaten van de controles die in het aan genoemde datum voorafgaande jaar zijn uitgevoerd. De controles moeten worden uitgevoerd op ten minste 5 % van het aantal zendingen hop dat naar verwachting in dat jaar uit een derde land in de betrokken lidstaat zal worden ingevoerd.

3.  Indien de bevoegde instanties van de lidstaten constateren dat de onderzochte monsters niet aan de in lid 1 bedoelde minimumeisen voor het in de handel brengen voldoen, mogen de betrokken zendingen niet in de handel worden gebracht in de Gemeenschap.

4.  Indien een lidstaat constateert dat een product niet beantwoordt aan de gegevens van de gelijkwaardigheidsverklaring waarvan het vergezeld gaat, stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

Volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure kan worden besloten de instantie die de gelijkwaardigheidsverklaring voor het product heeft afgegeven, te schrappen van de in bijlage I bij de onderhavige verordening opgenomen lijst.

Artikel 10

In afwijking van deze verordening is de overlegging van de in artikel 1, lid 2, bedoelde verklaring en de toepassing van artikel 5 niet vereist om hop en de hierna genoemde uit hop vervaardigde producten in verpakkingen van maximaal 1 kg voor hopbellen en hopmeel en 300 g voor hopextract in het vrije verkeer te brengen, op voorwaarde dat de betrokken hop en hopproducten

a) worden aangeboden in kleine verpakkingen bestemd voor de verkoop aan particulieren voor eigen gebruik,

b) bestemd zijn voor wetenschappelijk en technisch onderzoek,

c) bestemd zijn voor jaarbeurzen waarvoor de desbetreffende douaneregelingen gelden.

Op de verpakking dienen de aard, het gewicht en het uiteindelijke gebruik van de producten te worden vermeld.

Artikel 11

De Verordeningen (EEG) nr. 3076/78 en (EEG) nr. 3077/78 worden ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VI.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M2
BIJLAGE IVOOR DE AFGIFTE VAN DE VERKLARING BEVOEGDE INSTANTIES

Hopbellen GN-code: ex12 10

Hopmeel GN-code: ex12 10

Sappen en extracten van hop GN-code: 1302 13 00

Land van oorsprong

Bevoegde instantie

Adres

Code

Telefoon

Fax

e-mail (facultatief)

Australië

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

China

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

66298-343

66298-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Kroatië

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Nieuw-Zeeland

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Servië

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Zuid-Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Zwitserland

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Oekraïne

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Verenigde Staten

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadPO Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 of 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,PO Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
BIJLAGE II

FORMULIER VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING

1. Verzender (naam en volledig adres)2. NummerORIGINEELGELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING VOOR DE INVOER VAN HOP EN HOPPRODUCTEN IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP3. Geadresseerde (naam en volledig adres)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidanBELANGRIJKE OPMERKINGENA. Deze verklaring en de 2 kopieën ervan moeten aan de douaneautoriteiten in de Gemeenschap worden overgelegd wanneer de producten in het vrije verkeer worden gebracht of wanneer de zending wordt opgedeeld voordat ze in het vrije verkeer wordt gebracht.B. Indien de zending wordt opgedeeld, handelen de bovenbedoelde douaneautoriteiten als volgt: na op deze documenten de nodige aantekeningen te hebben aangebracht, bewaren zij het origineel, en zenden zij de twee kopieën aan de voor hop bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.C. Indien de producten in het vrije verkeer worden gebracht, handelen de bovenbedoelde douaneautoriteiten als volgt: na op deze documenten de nodige aantekeningen te hebben aangebracht, bewaren zij het origineel, geven zij een kopie af aan de declarant en zenden zij de tweede kopie aan de voor hop bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.4. Land van oorsprong5. Plaats van productie van de hop6. Oogstjaar7. Plaats van verwerking8. Datum van verwerking9. Merken, nummers, aantal en soort der colli — omschrijving van de producten — ras10. Brutogewicht (kg)11. VERKLARING VAN DE INSTANTIE VAN AFGIFTEDe ondergetekende bevestigt dat de bovenomschreven producten beantwoorden aan de in de Europese Gemeenschap geldende regeling inzake hop en hopproducten.12. Instantie van afgifte (naam en volledig adres)Te…,de …(Handtekening)(Stempel)13. BESTEMD VOOR DE DOUANEAUTORITEITEN IN DE GEMEENSCHAPDe bovenomschreven producten zijn in het vrije verkeer gebracht (1)Deze verklaring is vervangen door … uittreksels (1)Te …, de …(Handtekening)(Stempel)(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
BIJLAGE III

FORMULIER VOOR HET UITTREKSEL UIT DE GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING

1. Verzender (naam en volledig adres)2. NummerORIGINEELUITTREKSEL UIT EEN GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING VOOR DE INVOER VAN HOP EN HOPPRODUCTEN IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP3. Geadresseerde (naam en volledig adres)Виж превода на гърба - Véase traducción al dorso - Viz překlad na druhé straně - Oversættelse se bagsiden - Übersetzung siehe Rückseite - Vaata tõlget pöördel - Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα - See translation overleaf - Voir traduction au verso - Vedi traduzione a tergo - skatīt tulkojumu nākamajā lappusē - Žr. vertimą kitame puslapyje - A fordítást lásd a hátoldalon - Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara - Zob. tłumaczenie na odwrocie - Ver tradução no verso - A se vedea traducerea pe verso - Pozri preklad na druhej strane - Glej prevod na hrbtni strani - Käännös kääntöpuolella - För översättning se baksidanBELANGRIJKE OPMERKINGENA. Dit uittreksel en de twee kopieën ervan moeten aan de douaneautoriteiten in de Gemeenschap worden overgelegd wanneer de producten in het vrije verkeer worden gebracht.B. Na op deze documenten de nodige aantekeningen te hebben aangebracht, bewaren de bovenbedoelde douaneautoriteiten het origineel, overhandigen zij een kopie aan de aangever en zenden zij de tweede kopie aan de voor hop bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.4. Land van oorsprong5. Plaats van productie van de hop6. Oogstjaar7. Plaats van verwerking8. Datum van verwerking9. Merken. nummers, aantal en soort der colli — omschrijving van de producten — ras10. Brutogewicht (kg)11. VERKLARING VAN DE VERZENDERDe ondergetekende verklaart dat voor de hierboven omschreven produkten op … (datum) onder het nummer… een gelijkwaardigheidsverklaring is afgegeven door de hierna vermelde instantie van afgifte: … (naam en volledig adres)Te…, de …(Handtekening)12. VISUM VAN DE DOUANEAUTORITEITENVerklaring juist bevonden. De gegevens in dit uittreksel stemmen overeen met de gegevens in de betrokken gelijkwaardigheidsverklaring.13. Douanekantoor (naam en volledig adres)Te …,de …(Handtekening)(Stempel)14. BESTEMD VOOR DE DOUANEAUTORITEITEN VAN DE LIDSTAAT WAAR DE PRODUCTEN IN HET VRIJE VERKEER WORDEN GEBRACHTDe hierboven omschreven producten zijn in het vrije verkeer gebracht.Te …, de …(Handtekening)(Stempel)
BIJLAGE IV

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE IN DE ARTIKELEN 4 EN 6 BEDOELDE FORMULIEREN

I.   PAPIER

De formulieren worden gedrukt op wit papier met een gewicht van ten minste 40 gram per m2.

II.   FORMAAT

Het formaat is 210 × 297 mm

III.   TALEN

A. De gelijkwaardigheidsverklaring wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap; zij mag bovendien in de officiële taal of één van de officiële talen van het land van afgifte worden opgesteld.

B. Het uittreksel uit de gelijkwaardigheidsverklaring wordt opgesteld in de door de bevoegde instanties van de lidstaat van afgifte voorgeschreven officiële taal van de Gemeenschap.

IV.   HET INVULLEN

A. De formulieren worden ingevuld met de schrijfmachine of met de hand; in het laatste geval moet leesbaar worden geschreven in drukletters en met inkt.

B. Elk formulier wordt voorzien van een individueel nummer dat wordt toegekend door de instantie van afgifte; dit nummer is hetzelfde voor het origineel en de twee kopieën ervan.

C. Voor de gelijkwaardigheidsverklaring en de uittreksels eruit geldt het volgende:

1. vak 5 van de verklaring hoeft niet te worden ingevuld voor uit hopmengsels vervaardigde hopproducten;

2. de vakken 7 en 8 moeten worden ingevuld voor alle uit hop vervaardigde producten;

3. de producten worden op de volgende manier omschreven (vak 9):

a) „niet bereide hop” voor hop die alleen de eerste droging heeft ondergaan en een eerste maal is verpakt;

b) „bereide hop” voor hop die de laatste droging heeft ondergaan en zich in de eindverpakking bevindt;

c) „hopmeel” (omvat eveneens korrels en verrijkt meel);

d) „geïsomeriseerd hopextract” voor een extract waarin de alfazuren bijna volledig zijn geïsomeriseerd;

e) „hopextract” voor andere dan geïsomeriseerde hopextracten;

f) „mengproducten van hop” voor mengsels van de onder c), d) en e) genoemde producten, met uitzondering van hop;

4. in de omschrijving „bereide hop” en „niet bereide hop” moet het woord „zaadloze” worden ingevoegd wanneer de hop minder dan 2 % zaad bevat; in de andere gevallen moeten de woorden „met zaad” aan de omschrijving worden toegevoegd;

5. ingeval de uit hop vervaardigde producten zijn verkregen uit hop van verschillende rassen en/of verschillende productiegebieden, moeten de verschillende rassen en/of productiegebieden worden vermeld in vak 9 en moeten in gewichtspercenten de in het mengsel verwerkte hoeveelheden van elk ras en elk productiegebied worden aangegeven.
BIJLAGE VIngetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EEG) nr. 3076/78 van de Commissie

(PB L 367 van 28.12.1978, blz. 17)

 

Verordening (EEG) nr. 1465/79 van de Commissie

(PB L 177 van 14.7.1979, blz. 35)

uitsluitend artikel 2 en wat betreft de verwijzing naar Verordening (EEG) nr. 3076/78 in artikel 3

Verordening (EEG) nr. 4060/88 van de Commissie

(PB L 356 van 24.12.1988, blz. 42)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2264/91 van de Commissie

(PB L 208 van 30.7.1991, blz. 20)

 

Verordening (EEG) nr. 2940/92 van de Commissie

(PB L 294 van 10.10.1992, blz. 8)

 

Verordening (EEG) nr. 717/93 van de Commissie

(PB L 74 van 27.3.1993, blz. 45)

 

Verordening (EEG) nr. 2918/93 van de Commissie

(PB L 264 van 23.10.1993, blz. 37)

 

Verordening (EEG) nr. 3077/78 van de Commissie

(PB L 367 van 28.12.1978, blz. 28)

 

Verordening (EEG) nr. 673/79 van de Commissie

(PB L 85 van 5.4.1979, blz. 25)

 

Verordening (EEG) nr. 1105/79 van de Commissie

(PB L 138 van 6.6.1979, blz. 9)

 

Verordening (EEG) nr. 1466/79 van de Commissie

(PB L 177 van 14.7.1979, blz. 37)

 

Verordening (EEG) nr. 3042/79 van de Commissie

(PB L 343 van 31.12.1979, blz. 5)

 

Verordening (EEG) nr. 3093/81 van de Commissie

(PB L 310 van 30.10.1981, blz. 17)

 

Verordening (EEG) nr. 541/85 van de Commissie

(PB L 62 van 1.3.1985, blz. 57)

 

Verordening (EEG) nr. 3261/85 van de Commissie

(PB L 311 van 22.11.1985, blz. 20)

 

Verordening (EEG) nr. 3589/85 van de Commissie

(PB L 343 van 20.12.1985, blz. 19)

uitsluitend artikel 1, lid 2

Verordening (EEG) nr. 1835/87 van de Commissie

(PB L 174 van 1.7.1987, blz. 14)

 

Verordening (EEG) nr. 3975/88 van de Commissie

(PB L 351 van 21.12.1988, blz. 23)

 

Verordening (EEG) nr. 4060/88 van de Commissie

(PB L 356 van 24.12.1988, blz. 42)

uitsluitend artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2835/90 van de Commissie

(PB L 268 van 29.9.1990, blz. 88)

 

Verordening (EEG) nr. 2238/91 van de Commissie

(PB L 204 van 27.7.1991, blz. 13)

 

Verordening (EEG) nr. 2915/93 van de Commissie

(PB L 264 van 23.10.1993, blz. 29)

 

Verordening (EG) nr. 812/94 van de Commissie

(PB L 94 van 13.4.1994, blz. 4)

 

Verordening (EG) nr. 1757/94 van de Commissie

(PB L 183 van 19.7.1994, blz. 11)

 

Verordening (EG) nr. 201/95 van de Commissie

(PB L 24 van 1.2.1995, blz. 121)

 

Verordening (EG) nr. 972/95 van de Commissie

(PB L 97 van 29.4.1995, blz. 62)

 

Verordening (EG) nr. 2132/95 van de Commissie

(PB L 214 van 8.9.1995, blz. 7)

 

Verordening (EG) nr. 539/98 van de Commissie

(PB L 70 van 10.3.1998, blz. 3)

 

Verordening (EG) nr. 81/2005 van de Commissie

(PB L 16 van 20.1.2005, blz. 52)

 

Verordening (EG) nr. 495/2007 van de Commissie

(PB L 117 van 5.5.2007, blz. 6)

 
BIJLAGE VIConcordantietabel

Verordening (EEG) nr. 3076/78

Verordening (EEG) nr. 3077/78

De onderhavige verordening

Artikel 1, leden 1 en 2

 

Artikel 1, leden 1 en 2

Artikel 1, lid 3

 

Artikel 2

 

Artikel 1, eerste zin

Artikel 3, eerste alinea

 

Artikel 1, tweede zin

Artikel 3, tweede alinea

Artikel 2

 

Artikel 4

Artikel 3, lid 1, aanhef

 

Artikel 5, lid 1, aanhef

Artikel 3, lid 1, eerste tot en met vierde streepje

 

Artikel 5, lid 1, onder a) – d)

Artikel 3, lid 2

 

Artikel 5, lid 2

Artikel 4

 

Artikel 5, lid 1, eerste zin

 

Artikel 6, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1, tweede zin

 

Artikel 6, lid 1, tweede alinea

Artikel 5, lid 1, derde zin

 

Artikel 6, lid 1, derde alinea

Artikel 5, lid 2, eerste zin

 

Artikel 6, lid 2, eerste alinea

Artikel 5, lid 2, tweede zin

 

Artikel 6, lid 2, tweede alinea

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 7, eerste alinea, eerste zin

 

Artikel 8, eerste alinea

Artikel 7, tweede alinea, aanhef, punt 1.

 

Artikel 8, tweede alinea, aanhef

Artikel 7, onder 1 a), aanhef

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a), aanhef

Artikel 7, onder 1 a), eerste streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) i)

Artikel 7, onder 1 a), tweede streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) ii)

Artikel 7, onder 1 a), derde streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) iii)

Artikel 7, onder 1 a), vierde streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) iv)

Artikel 7, onder 1 a), vijfde streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) v)

Artikel 7, onder 1 a), zesde streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) vi)

Artikel 7, onder 1 a), zevende streepje

 

Artikel 8, tweede alinea, onder a) vii)

Artikel 7, onder 1 b)

 

Artikel 8, tweede alinea, onder b)

Artikel 7, punt 2.

 

Artikel 7 bis, eerste alinea, eerste zin

 

Artikel 9, lid 1

Artikel 7 bis, eerste alinea, tweede en derde zin

 

Artikel 9, lid 2

Artikel 7 bis, tweede alinea

 

Artikel 9, lid 3

Artikel 7 bis, derde alinea, eerste zin

 

Artikel 9, lid 4, eerste alinea

Artikel 7 bis, derde alinea, tweede zin

 

Artikel 9, lid 4, tweede alinea

Artikel 8

 

Artikel 10

Artikel 9

 

Artikel 10

 

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage

Bijlage I

Bijlage I

 

Bijlage II

Bijlage II

 

Bijlage III

Bijlage III

 

Bijlage IV

 

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI( 1 ) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

( 2 ) PB L 367 van 28.12.1978, blz. 17.

( 3 ) PB L 367 van 28.12.1978, blz. 28.

( 4 ) Zie bijlage V.

( 5 ) PB L 355 van 15.12.2006, blz. 72.

Top