Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

Verordening (EG) n r. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — NL — 08.07.2015 — 016.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1235/2008 VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2008

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 537/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

VERORDENING (EU) Nr. 471/2010 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 590/2011 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1084/2011 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1267/2011 VAN DE COMMISSIE van 6 december 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 126/2012 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 508/2012 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 751/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 augustus 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 125/2013 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 567/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 586/2013 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2013

  L 169

51

21.6.2013

►M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 355/2014 VAN DE COMMISSIE van 8 april 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 442/2014 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 644/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 juni 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 829/2014 VAN DE COMMISSIE van 30 juli 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1287/2014 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/131 VAN DE COMMISSIE van 23 januari 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/931 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2015

  L 151

1

18.6.2015


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 136, 9.5.2014, blz.  54 (355/2014)

►C2

Rectificatie, PB L 167, 6.6.2014, blz.  61 (355/2014)

►C3

Rectificatie, PB L 028, 4.2.2015, blz.  48 (1287/2014)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1235/2008 VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2008

houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreftDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 ( 1 ), en met name op artikel 33, lid 2, artikel 38, onder d), en artikel 40,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn algemene voorschriften voor de invoer van biologische producten vastgesteld. Om te garanderen dat die voorschriften op correcte en uniforme wijze worden toegepast, dienen bepalingen en procedures voor de toepassing ervan te worden vastgesteld.

(2)

Omdat sinds 1992 veel ervaring is opgedaan met de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid, dient de controleorganen en de controlerende autoriteiten een betrekkelijk korte termijn te worden gegeven voor de indiening van hun verzoek om hun opneming in de lijst voor gelijkwaardigheidsdoeleinden overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007. Daarentegen is geen ervaring opgedaan met de rechtstreekse toepassing van communautaire bepalingen inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten buiten het grondgebied van de Gemeenschap en daarom moet meer tijd worden gegeven aan de controleorganen en controlerende autoriteiten die een verzoek wensen in te dienen om hun opneming in de lijst voor overeenstemmingsdoeleinden overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 834/2007. Derhalve dient een langere termijn te worden bepaald voor de indiening en het onderzoek van dergelijke verzoeken.

(3)

Voor overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten moeten de betrokken marktdeelnemers een bewijsstuk kunnen overleggen. Er moet een model voor dat bewijsstuk worden vastgesteld. Overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten moeten worden gedekt door een controlecertificaat. Er moeten uitvoeringsbepalingen voor de afgifte van dergelijke certificaten worden vastgesteld. Bovendien dient een procedure te worden vastgesteld voor de coördinatie op communautair niveau van bepaalde controles van de uit derde landen ingevoerde producten die bestemd zijn om in de Gemeenschap als biologisch product in de handel te worden gebracht.

(4)

Argentinië, Australië, Costa Rica, India, ël, Nieuw-Zeeland en Zwitserland werden eerder bij Verordening (EG) nr. 345/2008 van de Commissie van 17 april 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen ( 2 ) opgenomen in de lijst van derde landen waaruit producten konden worden ingevoerd om in de Gemeenschap als biologisch product in de handel te worden gebracht. De Commissie heeft de situatie in die landen volgens de bij Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde criteria opnieuw onderzocht en heeft daarbij rekening gehouden met de toegepaste productievoorschriften en met de ervaring die is opgedaan bij de invoer van biologische producten uit die derde landen die eerder werden opgenomen in de lijst voor de toepassing van artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad. Op die basis wordt geconcludeerd dat de voorwaarden voor de opneming van Argentinië, Australië, Costa Rica, India, ël en Nieuw-Zeeland in de lijst van derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn vervuld.

(5)

De Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat hebben een overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten ( 3 ) gesloten die is goedgekeurd bij Besluit 2002/309/EG van de Raad en van de Commissie ( 4 ). Bijlage 9 bij die overeenkomst heeft betrekking op biologische landbouwproducten en biologische levensmiddelen en daarin is bepaald dat de partijen de nodige maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat biologische producten die in overeenstemming zijn met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de andere partij, kunnen worden ingevoerd en in de handel kunnen worden gebracht. Duidelijkheidshalve dient Zwitserland eveneens te worden opgenomen in de lijst van derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007.

(6)

De autoriteiten van de lidstaten hebben veel ervaring en deskundigheid verkregen wat de toelating van ingevoerde biologische producten tot het grondgebied van de Gemeenschap betreft. Van die ervaring dient gebruik te worden gemaakt voor het opstellen en bijhouden van de lijsten van derde landen en controleorganen en controlerende autoriteiten en de Commissie moet rekening kunnen houden met verslagen van lidstaten en andere deskundigen. De betrokken taken moeten correct en evenredig worden verdeeld.

(7)

Ook dienen overgangsmaatregelen te worden vastgesteld voor aanvragen van derde landen die de Commissie heeft ontvangen vóór 1 januari 2009, de datum waarop Verordening (EG) nr. 834/2007 van toepassing wordt.

(8)

Om de internationale handel niet te verstoren en de overgang te vergemakkelijken tussen de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2092/91 en die van Verordening (EG) nr. 834/2007, moet de lidstaten verder de mogelijkheid om importeurs per geval toestemming te verlenen om producten op de communautaire markt te brengen worden geboden totdat de voor de toepassing van de nieuwe invoervoorschriften benodigde maatregelen zijn genomen, in het bijzonder wat de in artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde erkenning van controleorganen en controlerende autoriteiten betreft. Die mogelijkheid dient geleidelijk te worden opgeheven naarmate de in dat artikel bedoelde lijst van controleorganen wordt opgesteld.

(9)

Om de doorzichtigheid te vergroten en de toepassing van deze verordening te garanderen dient te worden voorzien in een elektronisch systeem voor de uitwisseling van gegevens tussen de Commissie, de lidstaten, de derde landen en de controleorganen en controlerende autoriteiten.

(10)

De bij de onderhavige verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen vervangen die welke zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 345/2008 van de Commissie en bij Verordening (EG) nr. 605/2008 van de Commissie van 20 juni 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen ( 5 ). Die verordeningen moeten daarom worden ingetrokken en door de onderhavige nieuwe verordening worden vervangen.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:TITEL I

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij de onderhavige verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de invoer van overeenstemmende producten en de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid als bedoeld in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007.

Artikel 2

Begripsomschrijvingen

Voor de doeleinden van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „controlecertificaat”: het in artikel 33, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde controlecertificaat dat betrekking heeft op één zending;

2. „bewijsstuk”: het in artikel 68 van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie ( 6 ) en in artikel 6 van de onderhavige verordening bedoelde document waarvan het model is vastgesteld in bijlage II bij de onderhavige verordening;

3. „zending”: een hoeveelheid producten van een of meer codes van de gecombineerde nomenclatuur die door een enkel controlecertificaat wordt gedekt, met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en uit hetzelfde derde land wordt ingevoerd;

4. „eerste geadresseerde”: de in artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 889/2008 gedefinieerde natuurlijke of rechtspersoon;

5. „verificatie van de zending”: de verificatie, door de desbetreffende autoriteiten van de lidstaten, van het controlecertificaat om aan artikel 13 van de onderhavige verordening te voldoen en, wanneer die autoriteiten dat passend achten, van de producten ten aanzien van de eisen die worden gesteld in Verordening (EG) nr. 834/2007, Verordening (EG) nr. 889/2008 en de onderhavige verordening;

6. „desbetreffende autoriteiten van de lidstaten”: de door de lidstaten aangewezen douaneautoriteiten of andere autoriteiten;

7. „evaluatierapport”: het in artikel 32, lid 2, en artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde evaluatierapport, opgesteld door een onafhankelijke derde partij die aan de eisen van ISO-norm 17011 voldoet, of door een desbetreffende bevoegde autoriteit, welk rapport informatie bevat over onderzoeken van documenten, met inbegrip van de in artikel 4, lid 3, onder b), en artikel 11, lid 3, onder b), van de onderhavige verordening bedoelde beschrijvingen, over bureau-audits, met inbegrip van die betreffende kritieke plaatsen, en over risicogerichte getuigenaudits in representatieve derde landen.TITEL II

INVOER VAN OVEREENSTEMMENDE PRODUCTENHOOFDSTUK 1

Lijst van de voor overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

Artikel 3

Samenstelling en inhoud van de lijst van de voor overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

1.  De Commissie stelt een lijst op van de overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten. De lijst wordt bekendgemaakt in bijlage I bij de onderhavige verordening. De procedures voor het opstellen en wijzigen van de lijst worden vastgesteld bij de artikelen 4, 16 en 17 van de onderhavige verordening. De lijst wordt overeenkomstig artikel 16, lid 4, en artikel 17 van de onderhavige verordening voor het publiek beschikbaar gesteld op het internet.

2.  De lijst bevat voor elk controleorgaan en elke controlerende autoriteit alle gegevens die nodig zijn om te kunnen verifiëren of op de communautaire markt gebrachte producten zijn gecontroleerd door een controleorgaan dat of een controlerende autoriteit die overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is erkend, en met name:

a) de naam en het adres van het controleorgaan of de controlerende autoriteit, met inbegrip van het e-mailadres, het internetadres en zijn of haar codenummer;

b) de betrokken derde landen van oorsprong van de producten;

c) voor elk derde land, de betrokken productcategorieën;

d) de geldigheidsduur van de opneming in de lijst;

e) het internetadres waar de lijst van de aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden, met inbegrip van hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën, alsmede de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

Artikel 4

Procedure voor de indiening van een verzoek om opneming in de lijst van de voor overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

▼M19

1.  De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een controlerende autoriteit kan worden erkend en in de in artikel 3 bedoelde lijst kan worden opgenomen na ontvangst van een verzoek daartoe van de vertegenwoordiger van het betrokken controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit dat is gebaseerd op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de Commissie beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Voor de opstelling van de eerste lijst worden alleen de vóór 31 oktober 2016 ontvangen volledige verzoeken in overweging genomen.

▼B

2.  Het verzoek kan worden ingediend door controleorganen en controlerende autoriteiten die in de Gemeenschap of in een derde land zijn gevestigd.

3.  Het verzoek bestaat in een technisch dossier dat alle gegevens bevat die de Commissie nodig heeft om zich ervan te kunnen vergewissen dat voor alle biologische producten die bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap, wordt voldaan aan de bij artikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden, namelijk:

a) een overzicht van de activiteiten van het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het betrokken derde land of de betrokken derde landen, met inbegrip van een schatting van het aantal betrokken marktdeelnemers en een indicatie omtrent de verwachte aard en hoeveelheden van de landbouwproducten en levensmiddelen van oorsprong uit het betrokken derde land of de betrokken derde landen die bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007;

b) een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de titels II, III en IV van Verordening (EG) nr. 834/2007 en de bepalingen van Verordening (EG) nr. 889/2008 in het betrokken derde land of in elk van de betrokken derde landen ten uitvoer zijn gelegd;

c) een kopie van het in artikel 32, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde evaluatierapport waarin:

i) wordt bewezen dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit met bevredigend resultaat is beoordeeld op zijn of haar vermogen te voldoen aan de bij artikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden;

ii) garanties worden gegeven met betrekking tot de in artikel 27, leden 2, 3, 5, 6 en 12, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde elementen;

iii) wordt verzekerd dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit de bij titel IV van Verordening (EG) nr. 889/2008 vastgestelde controlevoorschriften en voorzorgsmaatregelen naleeft;

iv) wordt bevestigd dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit zijn of haar controleactiviteiten op doeltreffende wijze overeenkomstig die voorwaarden en voorschriften ten uitvoer heeft gelegd;

d) het bewijs dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit zijn of haar activiteiten aan de autoriteiten van het betrokken derde land heeft gemeld, en zijn of haar verbintenis de wettelijke voorschriften na te leven die de autoriteiten van het betrokken derde land aan dat orgaan of die autoriteit opleggen;

e) het websiteadres waar de lijst van de aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën, alsmede over de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten;

f) een verbintenis te zullen voldoen aan het bepaalde in artikel 5 van de onderhavige verordening;

g) welke andere gegevens ook die door het controleorgaan of de controlerende autoriteit of door de Commissie relevant worden geacht.

4.  Bij het onderzoek van een verzoek van een controleorgaan of een controlerende autoriteit om opneming in de lijst en ook op enig tijdstip na zijn of haar opneming kan de Commissie verzoeken om welke nadere gegevens dan ook, met inbegrip van de bezorging van een of meer door onafhankelijke deskundigen opgestelde verslagen over een onderzoek ter plaatse. Bovendien kan de Commissie op basis van een risicoanalyse en in geval van vermoede onregelmatigheden een onderzoek ter plaatse door deskundigen die zij aanwijst, organiseren.

5.  De Commissie beoordeelt of het in lid 3 bedoelde technische dossier en de in lid 4 bedoelde gegevens bevredigend zijn en kan vervolgens besluiten een controleorgaan of controlerende autoriteit te erkennen en in de lijst op te nemen. Het besluit wordt genomen volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure.

Artikel 5

Beheer en herziening van de lijst van de voor overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

1.  Een controleorgaan of controlerende autoriteit mag slechts in de in artikel 3 bedoelde lijst worden opgenomen wanneer dat orgaan of die autoriteit voldoet aan de volgende verplichtingen:

a) indien, nadat het controleorgaan of de controlerende autoriteit in de lijst is opgenomen, wijzigingen worden aangebracht in de door het controleorgaan of de controlerende autoriteit toegepaste maatregelen, stelt dat controleorgaan of die controlerende autoriteit de Commissie daarvan in kennis; verzoeken de in artikel 3, lid 2, bedoelde gegevens over een controleorgaan of controlerende autoriteit te wijzigen worden eveneens tot de Commissie gericht;

b) een in de lijst opgenomen controleorgaan of controlerende autoriteit houdt alle gegevens over zijn of haar controleactiviteiten in het derde land beschikbaar en deelt die gegevens op het eerste verzoek mee; dat orgaan of die autoriteit verschaft door de Commissie aangewezen deskundigen toegang tot haar kantoren en voorzieningen;

c) uiterlijk op 31 maart van elk jaar doet het controleorgaan of de controlerende autoriteit de Commissie een beknopt jaarverslag toekomen; in het jaarverslag worden de gegevens geactualiseerd die zijn opgenomen in het in artikel 4, lid 3, bedoelde technische dossier; het jaarverslag bevat met name een beschrijving van de controleactiviteiten die het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het voorgaande jaar in de derde landen heeft verricht, van de verkregen resultaten, van de geconstateerde onregelmatigheden en overtredingen en van de genomen correctiemaatregelen; voorts bevat het jaarverslag het meest recente evaluatierapport of de meest recente actualisatie van dat rapport, waarin de resultaten zijn opgenomen van de regelmatige evaluaties ter plaatse, het toezicht en de meerjaarlijkse herbeoordelingen als bedoeld in artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007; de Commissie kan verzoeken om welke andere gegevens dan ook die nodig worden geacht;

d) in het licht van welke gegevens dan ook die zijn ontvangen, kan de Commissie op enig tijdstip de specifieke gegevens over het controleorgaan of de controlerende autoriteit wijzigen en kan zij de opneming van dat orgaan of die autoriteit in de in artikel 3 bedoelde lijst schorsen; een soortgelijk besluit kan ook worden genomen wanneer een controleorgaan of controlerende autoriteit vereiste gegevens niet heeft verstrekt of niet heeft ingestemd met een onderzoek ter plaatse;

e) het controleorgaan of de controlerende autoriteit stelt op een internetwebsite een voortdurend geactualiseerde lijst van de marktdeelnemers en van de als biologisch gecertificeerde producten beschikbaar voor de belanghebbende partijen.

2.  Indien een controleorgaan of een controlerende autoriteit, na een verzoek van de Commissie, niet binnen een termijn die de Commissie bepaalt naargelang van de ernst van het probleem en die doorgaans niet korter dan 30 dagen mag zijn, het in lid 1, onder c), bedoelde jaarverslag toezendt, alle gegevens over zijn of haar technische dossier of zijn of haar controlesysteem of een geactualiseerde lijst van de marktdeelnemers en de als biologisch gecertificeerde producten beschikbaar houdt of meedeelt of instemt met een onderzoek ter plaatse, kan dat controleorgaan of die controlerende autoriteit volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure worden geschrapt uit de lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten.

Indien een controleorgaan of controlerende autoriteit niet tijdig een passende verbeteractie onderneemt, schrapt de Commissie dat orgaan of die autoriteit onverwijld uit de lijst.HOOFDSTUK 2

Voor de invoer van overeenstemmende producten vereist bewijsstuk

Artikel 6

Bewijsstuk

1.  Het in artikel 32, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde bewijsstuk dat voor de invoer van overeenstemmende producten is vereist, wordt overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de onderhavige verordening opgesteld op basis van het in bijlage II bij de onderhavige verordening opgenomen model en bevat ten minste alle elementen die deel uitmaken van dat model.

2.  Het originele bewijsstuk wordt opgesteld door een controlerende autoriteit of een controleorgaan die of dat voor de afgifte van dergelijke bewijsstukken is erkend bij een besluit als bedoeld in artikel 4.

3.  De autoriteit die of het orgaan dat het bewijsstuk afgeeft, past de voorschriften toe die overeenkomstig artikel 17, lid 2, zijn vastgesteld en zijn opgenomen in het model, de noten en de richtsnoeren die de Commissie beschikbaar stelt via het in artikel 17, lid 1, bedoelde computersysteem dat de elektronische uitwisseling van documenten mogelijk maakt.TITEL III

INVOER VAN PRODUCTEN VAN GEGARANDEERDE GELIJKWAARDIGHEIDHOOFDSTUK 1

Lijst van de erkende derde landen

Artikel 7

Samenstelling en inhoud van de lijst van derde landen

1.  De Commissie stelt een lijst op van de overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde landen. De lijst van de erkende landen wordt opgenomen in bijlage III bij de onderhavige verordening. De procedures voor het opstellen en wijzigen van de lijst worden vastgesteld bij de artikelen 8 en 16 van de onderhavige verordening. Wijzigingen van de lijst worden overeenkomstig artikel 16, lid 4, en artikel 17 van de onderhavige verordening voor het publiek beschikbaar gesteld op het internet.

2.  Voor elk derde land bevat de lijst alle gegevens die nodig zijn om te kunnen verifiëren of op de communautaire markt gebrachte producten zijn onderworpen aan het controlesysteem van het overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde land, en met name:

a) de betrokken productcategorieën;

b) de oorsprong van de producten;

c) een verwijzing naar de in het derde land toegepaste productienormen;

d) de bevoegde autoriteit die in het derde land verantwoordelijk is voor het controlesysteem, en haar adres met inbegrip van het e-mailadres en het internetadres;

▼M7

e) de naam en het internetadres van de controlerende autoriteit of autoriteiten of het controleorgaan of de controleorganen dat of die door de onder d) bedoelde bevoegde autoriteit is of zijn erkend voor de uitvoering van controles;

f) de naam, het internetadres en het codenummer van de autoriteit of autoriteiten of het controleorgaan of de controleorganen dat of die in het derde land verantwoordelijk is of zijn voor de afgifte van certificaten voor invoer in de Unie;

▼B

g) de geldigheidsduur van de opneming in de lijst.

Artikel 8

Procedure voor de indiening van een verzoek om opneming in de lijst van derde landen

▼M14

1.  De Commissie beoordeelt of een derde land in de in artikel 7 bedoelde lijst kan worden opgenomen, na daartoe een opnemingsverzoek van de vertegenwoordiger van het betrokken derde land te hebben ontvangen, op voorwaarde dat dit verzoek vóór 1 juli 2014 is ingediend.

▼B

2.  De Commissie hoeft een opnemingsverzoek slechts in overweging te nemen als het aan de volgende voorwaarden vooraf voldoet.

Het opnemingsverzoek wordt aangevuld met een technisch dossier dat alle gegevens bevat die de Commissie nodig heeft om zich ervan te kunnen vergewissen dat voor de voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde producten is voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden, namelijk:

a) algemene informatie over de ontwikkeling van de biologische productie in het derde land, de geproduceerde producten, de beteelde oppervlakte, de productiegebieden, het aantal producenten en de voedselverwerking die er plaatsvindt;

b) een indicatie omtrent de verwachte aard en hoeveelheden van de voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde biologische landbouwproducten en levensmiddelen;

c) de in het derde land toegepaste productienormen en een beoordeling van de gelijkwaardigheid ervan aan de in de Gemeenschap toegepaste normen;

d) het in het derde land toegepaste controlesysteem, met inbegrip van de door de bevoegde autoriteiten in het derde land verrichte bewakings- en toezichtactiviteiten, alsmede een beoordeling of dat controlesysteem even doeltreffend is als het in de Gemeenschap toegepaste controlesysteem;

e) het internetadres of een ander adres waar de lijst van de aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën;

f) de gegevens waarvoor het derde land voorstelt deze op te nemen in de in artikel 7 bedoelde lijst;

g) een verbintenis te zullen voldoen aan het bepaalde in artikel 9;

h) welke andere gegevens dan ook die door het derde land of door de Commissie relevant worden geacht.

3.  Bij het onderzoek van een verzoek om opneming in de lijst van de erkende derde landen en ook op enig tijdstip na de opneming van dat land kan de Commissie verzoeken om welke nadere gegevens dan ook, met inbegrip van de bezorging van een of meer door onafhankelijke deskundigen opgestelde verslagen over een onderzoek ter plaatse. Bovendien kan de Commissie op basis van een risicoanalyse en in geval van vermoede onregelmatigheden een onderzoek ter plaatse door deskundigen die zij aanwijst, organiseren.

▼M9

De Commissie kan deskundigen uit andere, overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde landen uitnodigen om als waarnemer onderzoeken ter plaatse bij te wonen.

▼M7

4.  De Commissie beoordeelt of het in lid 2 bedoelde technische dossier en de in lid 3 bedoelde gegevens bevredigend zijn en kan vervolgens besluiten een derde land voor een periode van drie jaar te erkennen en in de lijst op te nemen. Indien de Commissie van mening is dat daarna in dat derde land nog steeds wordt voldaan aan de in Verordening (EG) nr. 834/2007 en in deze verordening gestelde voorwaarden, kan zij besluiten de opneming van dat land na die periode van drie jaar te verlengen.

Het in de eerste alinea bedoelde besluit wordt genomen volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure.

▼B

Artikel 9

Beheer en herziening van de lijst van derde landen

1.  De Commissie hoeft een opnemingsverzoek slechts in overweging te nemen als het derde land zich ertoe verbindt de volgende voorwaarden te aanvaarden:

a) indien, nadat het derde land in de lijst is opgenomen, wijzigingen worden aangebracht in de in het derde land van kracht zijnde maatregelen of in de uitvoering ervan, en met name in het controlesysteem van het derde land, stelt dat derde land de Commissie daarvan in kennis; verzoeken de in artikel 7, lid 2, bedoelde gegevens over een derde land te wijzigen worden eveneens tot de Commissie gericht;

b) in het in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde jaarverslag worden de gegevens geactualiseerd die zijn opgenomen in het in artikel 8, lid 2, van de onderhavige verordening bedoelde technische dossier; het jaarverslag bevat met name een beschrijving van de door de bevoegde autoriteit van het derde land verrichte bewakings- en toezichtactiviteiten, van de verkregen resultaten en van de genomen correctiemaatregelen;

c) in het licht van welke gegevens dan ook die zijn ontvangen, kan de Commissie op enig tijdstip de specifieke gegevens over het derde land wijzigen en kan zij de opneming van dat land in de in artikel 7 bedoelde lijst schorsen; een soortgelijk besluit kan ook worden genomen wanneer een derde land vereiste gegevens niet heeft verstrekt of niet heeft ingestemd met een onderzoek ter plaatse.

2.  Indien een derde land, na een verzoek van de Commissie, niet binnen een termijn die de Commissie bepaalt naargelang van de ernst van het probleem en die doorgaans niet korter dan 30 dagen mag zijn, het in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde jaarverslag toezendt, alle gegevens over zijn technische dossier of zijn controlesysteem beschikbaar houdt of meedeelt of instemt met een onderzoek ter plaatse, kan dat derde land volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure worden geschrapt uit de lijst.HOOFDSTUK 2

Lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

Artikel 10

Samenstelling en inhoud van de lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

1.  De Commissie stelt een lijst op van de overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten. De lijst wordt bekendgemaakt in bijlage IV bij de onderhavige verordening. De procedures voor het opstellen en wijzigen van de lijst worden vastgesteld bij de artikelen 11, 16 en 17 van de onderhavige verordening. De lijst wordt overeenkomstig artikel 16, lid 4, en artikel 17 van de onderhavige verordening voor het publiek beschikbaar gesteld op het internet.

2.  De lijst bevat voor elk controleorgaan of elke controlerende autoriteit alle nodige gegevens om te kunnen verifiëren of op de communautaire markt gebrachte producten zijn gecontroleerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkend controleorgaan of erkende controlerende autoriteit, en met name:

a) de naam, het adres en het codenummer van het controleorgaan of de controlerende autoriteit en, wanneer dat passend is, zijn of haar e-mailadres en internetadres;

b) de derde landen van oorsprong van de producten, welke landen niet mogen zijn opgenomen in de in artikel 7 bedoelde lijst;

c) voor elk derde land, de betrokken productcategorieën;

d) de geldigheidsduur van de opneming in de lijst;

▼M12

e) de internetwebsite waar een geactualiseerde lijst van de aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden, met vermelding van hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën, alsmede een contactpunt waar informatie over geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten beschikbaar is;

▼M12

f) de internetwebsite waar een volledige beschrijving kan worden gevonden van de productienormen en controlemaatregelen die door het controleorgaan of de controlerende autoriteit in een derde land worden toegepast.

▼B

3.  In afwijking van lid 2, onder b), mogen de producten welke van oorsprong zijn uit derde landen die zijn opgenomen in de in artikel 7 bedoelde lijst van de erkende derde landen, en welke behoren tot een categorie die niet in die lijst wordt genoemd, worden opgenomen in de in het onderhavige artikel bedoelde lijst.

Artikel 11

Procedure voor de indiening van een verzoek om opneming in de lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

▼M19

1.  De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een controlerende autoriteit in de in artikel 10 bedoelde lijst kan worden opgenomen na ontvangst van een verzoek daartoe van de vertegenwoordiger van het betrokken controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit dat is gebaseerd op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de Commissie beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Voor het actualiseren van de lijst worden alleen de volledige verzoeken in overweging genomen.

▼B

2.  Het verzoek kan worden ingediend door controleorganen en controlerende autoriteiten die in de Gemeenschap of in een derde land zijn gevestigd.

3.  Het opnemingsverzoek bestaat in een technisch dossier dat alle gegevens bevat die de Commissie nodig heeft om zich ervan te kunnen vergewissen dat voor producten die zijn bestemd voor uitvoer naar de Gemeenschap, wordt voldaan aan de bij artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden, namelijk:

a) een overzicht van de activiteiten van het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het derde land of de derde landen, met inbegrip van een schatting van het aantal betrokken marktdeelnemers en de verwachte aard en hoeveelheden van de landbouwproducten en levensmiddelen die bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel 33, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007;

b) een beschrijving van de in de derde landen toegepaste productienormen en controlemaatregelen, met inbegrip van een beoordeling van de gelijkwaardigheid van die normen en maatregelen aan de titels III, IV en V van Verordening (EG) nr. 834/2007 alsmede aan de bijbehorende uitvoeringsbepalingen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 889/2008;

c) een kopie van het in artikel 33, lid 3, vierde alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde evaluatierapport waarin:

i) wordt bewezen dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit met bevredigend resultaat is beoordeeld op zijn of haar vermogen te voldoen aan de bij artikel 33, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden;

ii) wordt bevestigd dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit zijn of haar activiteiten op doeltreffende wijze overeenkomstig die voorwaarden ten uitvoer heeft gelegd;

iii) de gelijkwaardigheid van de in het onderhavige lid, onder b), bedoelde productienormen en controlemaatregelen wordt aangetoond en bevestigd;

d) het bewijs dat het controleorgaan of de controlerende autoriteit zijn of haar activiteiten aan de autoriteiten van elk van de betrokken derde landen heeft gemeld, en zijn of haar verbintenis de wettelijke voorschriften na te leven die de autoriteiten van elk van de betrokken derde landen aan dat orgaan of die autoriteit opleggen;

e) de internetwebsite waar de lijst van de aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over hun certificeringsstatus en de betrokken productcategorieën, alsmede over de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten;

f) een verbintenis te zullen voldoen aan het bepaalde in artikel 12;

g) welke andere gegevens ook die door het controleorgaan of de controlerende autoriteit of door de Commissie relevant worden geacht.

4.  Bij het onderzoek van een verzoek van een controleorgaan of een controlerende autoriteit om opneming in de lijst en ook op enig tijdstip na zijn of haar opneming kan de Commissie verzoeken om welke nadere gegevens dan ook, met inbegrip van de bezorging van een of meer door onafhankelijke deskundigen opgestelde verslagen over een onderzoek ter plaatse. Bovendien kan de Commissie op basis van een risicoanalyse en in geval van vermoede onregelmatigheden een onderzoek ter plaatse door deskundigen die zij aanwijst, organiseren.

5.  De Commissie beoordeelt of het in lid 2 bedoelde technische dossier en de in lid 3 bedoelde gegevens bevredigend zijn en kan vervolgens besluiten een controleorgaan of controlerende autoriteit te erkennen en in de lijst op te nemen. Het besluit wordt genomen volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure.

Artikel 12

Beheer en herziening van de lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende autoriteiten

1.  Een controleorgaan of controlerende autoriteit mag slechts in de in artikel 10 bedoelde lijst worden opgenomen wanneer dat orgaan of die autoriteit voldoet aan de volgende verplichtingen:

a) indien, nadat het controleorgaan of de controlerende autoriteit in de lijst is opgenomen, wijzigingen worden aangebracht in de door het controleorgaan of de controlerende autoriteit toegepaste maatregelen, stelt dat controleorgaan of die controlerende autoriteit de Commissie daarvan in kennis; verzoeken de in artikel 10, lid 2, bedoelde gegevens over een controleorgaan of controlerende autoriteit te wijzigen worden eveneens tot de Commissie gericht;

b) uiterlijk op ►M12  28 februari ◄ van elk jaar doet het controleorgaan of de controlerende autoriteit de Commissie een beknopt jaarverslag toekomen. In het jaarverslag worden de gegevens geactualiseerd die zijn opgenomen in het in artikel 11, lid 3, bedoelde technische dossier; het jaarverslag bevat met name een beschrijving van de controleactiviteiten die het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het voorgaande jaar in de derde landen heeft verricht, van de verkregen resultaten, van de geconstateerde onregelmatigheden en overtredingen en van de genomen correctiemaatregelen; voorts bevat het jaarverslag het meest recente evaluatierapport of de meest recente actualisatie van dat rapport, waarin de resultaten zijn opgenomen van de regelmatige evaluaties ter plaatse, het toezicht en de meerjaarlijkse herbeoordelingen als bedoeld in artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007; de Commissie kan verzoeken om welke andere gegevens dan ook die nodig worden geacht;

c) in het licht van welke gegevens dan ook die zijn ontvangen, kan de Commissie op enig tijdstip de specifieke gegevens over het controleorgaan of de controlerende autoriteit wijzigen en kan zij de opneming van dat orgaan of die autoriteit in de in artikel 10 bedoelde lijst schorsen; een soortgelijk besluit kan ook worden genomen wanneer een controleorgaan of controlerende autoriteit vereiste gegevens niet heeft verstrekt of niet heeft ingestemd met een onderzoek ter plaatse;

d) het controleorgaan of de controlerende autoriteit stelt met behulp van elektronische middelen een voortdurend geactualiseerde lijst van de marktdeelnemers en van de als biologisch gecertificeerde producten beschikbaar voor de belanghebbende partijen.

▼M5

2.  Overeenkomstig de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure mag een controleorgaan of een controlerende autoriteit, of een verwijzing naar een specifieke productcategorie of naar een specifiek derde land in verband met dat controleorgaan of die controlerende autoriteit, in de volgende gevallen uit de in artikel 10 van de onderhavige verordening bedoelde lijst worden geschrapt:

a) indien de Commissie het in lid 1, onder b), bedoelde jaarverslag niet uiterlijk op ►M12  28 februari ◄ heeft ontvangen;

b) indien dat orgaan of die autoriteit de Commissie niet tijdig kennis geeft van veranderingen van diens technisch dossier;

c) indien dat orgaan of die autoriteit de Commissie tijdens het onderzoek naar onregelmatigheden geen informatie verstrekt;

d) indien dat orgaan of die autoriteit geen adequate corrigerende maatregelen neemt in reactie op geconstateerde onregelmatigheden en inbreuken;

e) indien dat orgaan of die autoriteit zich niet onderwerpt aan een door de Commissie vereist onderzoek ter plaatse of indien een onderzoek ter plaatse een negatief resultaat oplevert als gevolg van het systematisch slecht functioneren van controlemaatregelen;

f) in elke andere situatie waarbij de consument het risico loopt door het controleorgaan of de controlerende autoriteit te worden misleid ten aanzien van de ware aard van de gecertificeerde producten.

Indien een controleorgaan of controlerende autoriteit op verzoek van de Commissie er niet in slaagt passende verbeteractie te ondernemen binnen een termijn die de Commissie overeenkomstig de ernst van het probleem vaststelt en die over het algemeen niet minder mag bedragen dan 30 dagen, schrapt de Commissie dat orgaan of die autoriteit onverwijld uit de lijst volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure. Dat besluit tot schrapping wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. De Commissie stelt de gewijzigde lijst zo snel mogelijk voor het publiek beschikbaar met behulp van welke passende technische middelen dan ook, waaronder bekendmaking via internet.

▼BHOOFDSTUK 3

In het vrije verkeer brengen van overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten

Artikel 13

Controlecertificaat

1.  Een zending die bestaat uit in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde producten en die overeenkomstig artikel 33 van die verordening wordt ingevoerd, mag slechts in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht mits:

a) een origineel controlecertificaat is overgelegd aan de desbetreffende autoriteit van de lidstaat en

b) de zending door de desbetreffende autoriteit van de lidstaat is geverifieerd en het controlecertificaat overeenkomstig lid 8 van het onderhavige artikel is geviseerd.

2.  Het originele controlecertificaat wordt overeenkomstig artikel 17, lid 2, en het onderhavige artikel, leden 3 tot en met 7, opgesteld op basis van het model en de noten die zijn opgenomen in bijlage V. De noten bij het model en de in artikel 17, lid 2, bedoelde richtsnoeren worden door de Commissie beschikbaar gesteld via het in artikel 17 bedoelde computersysteem dat de elektronische uitwisseling van documenten mogelijk maakt.

3.  Om te worden aanvaard moet het controlecertificaat zijn afgegeven door:

a) de of het voor de afgifte van het controlecertificaat aanvaarde controlerende autoriteit of controleorgaan als bedoeld in artikel 7, lid 2, uit een overeenkomstig artikel 8, lid 4, erkend derde land of

b) de controlerende autoriteit of het controleorgaan in het derde land die of dat overeenkomstig artikel 11, lid 5, in de lijst voor het betrokken derde land is opgenomen en is erkend.

4.  De autoriteit die of het orgaan dat het controlecertificaat afgeeft, gaat pas tot afgifte van het controlecertificaat en visering van de verklaring in vak 15 van het certificaat over nadat die autoriteit of dat orgaan

a) een controle aan de hand van stukken heeft verricht op basis van alle relevante controledocumenten, waaronder met name het productieplan voor de betrokken producten, de vervoersdocumenten en de handelsdocumenten,

b) hetzij de zending fysiek heeft gecontroleerd, hetzij een uitdrukkelijke verklaring van de exporteur heeft ontvangen waarin wordt bevestigd dat de betrokken zending is geproduceerd en/of bereid overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007; de autoriteit of het orgaan verricht een risicogerichte verificatie van de geloofwaardigheid van die verklaring, en

▼M9

c) zich, met betrekking tot overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleorganen, ervan heeft vergewist dat de onder het certificaat vallende producten en alle biologische ingrediënten van verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel en diervoeder hetzij zijn gecertificeerd door een controlerende autoriteit of een controleorgaan van een overeenkomstig artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land of een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van die verordening erkende controlerende autoriteit of controleorgaan, hetzij overeenkomstig die verordening zijn geproduceerd en gecertificeerd in de Unie. De autoriteiten of organen die de controlecertificaten afgeven, stellen op verzoek van de Commissie of van de bevoegde autoriteit van een lidstaat onverwijld de lijst ter beschikking van alle in de biologische productieketen actieve marktdeelnemers en van de bevoegde autoriteiten of controleorganen waaraan die marktdeelnemers hun handelingen ter controle hebben onderworpen.

▼B

De autoriteit of het orgaan geeft voorts een volgnummer aan elk afgegeven certificaat en houdt een register van de afgegeven certificaten in chronologische volgorde bij.

5.  Het controlecertificaat wordt opgesteld in één van de officiële talen van de Gemeenschap en wordt, afgezien van de stempels en de handtekeningen, hetzij geheel in blokletters, hetzij geheel in machineschrift ingevuld.

De taal van het controlecertificaat is één van de officiële talen van de lidstaat van bestemming. Zo nodig kunnen de desbetreffende autoriteiten van de lidstaat verzoeken om een vertaling van het controlecertificaat in één van de officiële talen van de lidstaat.

Wijzigingen of schrappingen die niet zijn gecertificeerd, maken het certificaat ongeldig.

6.  Van het controlecertificaat wordt slechts één origineel opgemaakt.

De eerste geadresseerde of, in voorkomend geval, de importeur kan een kopie maken om de controlerende autoriteiten en de controleorganen overeenkomstig artikel 83 van Verordening (EG) nr. 889/2008 te informeren. Op elke dergelijke kopie moet de vermelding „KOPIE” of „DUPLICAAT” zijn gedrukt of gestempeld.

7.  Voor producten die worden ingevoerd overeenkomstig de bij artikel 19 van de onderhavige verordening vastgestelde overgangsbepalingen, geldt het volgende:

a) wanneer het in lid 3, onder b), bedoelde controlecertificaat overeenkomstig lid 1 wordt overgelegd, bevat vak 16 de verklaring van de bevoegde autoriteit in de lidstaat die de machtiging volgens de bij artikel 19 vastgestelde procedure heeft verleend;

b) de bevoegde autoriteit in de lidstaat die de machtiging heeft verleend, kan de bevoegdheid betreffende de verklaring in vak 16 delegeren aan de controlerende autoriteit die of het controleorgaan dat de importeur overeenkomstig de bij titel V van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde controlemaatregelen controleert, of aan de autoriteiten die als de desbetreffende autoriteiten van de lidstaat zijn aangewezen;

c) de verklaring in vak 16 is niet vereist:

i) wanneer de importeur een origineel document overlegt dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de machtiging overeenkomstig artikel 19 van de onderhavige verordening heeft verleend, en dat aantoont dat de zending door die machtiging wordt gedekt, of

ii) wanneer de autoriteit van de lidstaat die de in artikel 19 bedoelde machtiging heeft verleend, de met de verificatie van de zending belaste autoriteit rechtstreeks een bevredigend bewijs heeft geleverd dat de zending door die machtiging wordt gedekt; deze procedure van rechtstreekse informatieverstrekking is facultatief voor de lidstaat die de machtiging heeft verleend;

d) het document dat het onder c), punten i) en ii), bedoelde bewijs levert, bevat:

i) het referentienummer van de machtiging tot invoer en de datum waarop de machtiging verstrijkt;

ii) de naam en het adres van de importeur;

iii) het derde land van oorsprong;

iv) de bijzonderheden over het orgaan of de autoriteit van afgifte en, indien verschillend, de bijzonderheden over het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het derde land;

v) de namen van de betrokken producten.

8.  Bij de verificatie van een zending wordt het originele controlecertificaat in vak 17 geviseerd door de desbetreffende autoriteiten van de lidstaat en teruggegeven aan de persoon die het certificaat heeft overgelegd.

9.  De eerste geadresseerde vult bij ontvangst van de zending vak 18 van het origineel van het controlecertificaat in om te bevestigen dat de zending is ontvangen overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008.

De eerste geadresseerde zendt het origineel van het certificaat vervolgens aan de in vak 11 van het certificaat vermelde importeur opdat kan worden voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde verplichting, tenzij het certificaat de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde zending verder moet vergezellen.

10.  Het controlecertificaat mag met behulp van elektronische middelen worden opgesteld met gebruikmaking van de methode die de betrokken lidstaat de controlerende autoriteiten of controleorganen beschikbaar heeft gesteld. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen verlangen dat het elektronische controlecertificaat vergezeld gaat van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 2, punt 2, van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 7 ). In alle andere gevallen verlangen de bevoegde autoriteiten een elektronische handtekening die gelijkwaardige garanties biedt met betrekking tot de functionaliteiten van een handtekening, door dezelfde voorschriften en voorwaarden toe te passen als die welke zijn vastgesteld in de bepalingen van de Commissie betreffende elektronische en gedigitaliseerde documenten zoals opgenomen in Besluit 2004/563/EG, Euratom van de Commissie ( 8 ).

Artikel 14

Bijzondere douaneprocedures

1.  Wanneer een uit een derde land afkomstige zending wordt gebracht onder de regeling douane-entrepot of de regeling actieve veredeling in de vorm van een systeem inzake schorsing als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad ( 9 ) en een of meer bereidingen in de zin van artikel 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 834/2007 ondergaat, wordt de zending aan de in artikel 13, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde maatregelen onderworpen voordat de eerste bereiding wordt uitgevoerd.

De bereiding mag handelingen omvatten zoals:

a) verpakking of herverpakking of

b) etikettering in verband met de aanduiding van de biologische productiemethode.

Na deze bereiding vergezelt het geviseerde origineel van het controlecertificaat de zending en wordt het overgelegd aan de desbetreffende autoriteit van de lidstaat, die de zending verifieert met het oog op het in het vrije verkeer brengen ervan.

Na deze procedure wordt het origineel van het controlecertificaat in voorkomend geval aan de in vak 11 van het certificaat vermelde importeur van de zending teruggegeven opdat kan worden voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde verplichting.

2.  Wanneer, in het kader van een schorsende douaneregeling volgens Verordening (EEG) nr. 2913/92, een uit een derde land afkomstige zending wordt bestemd om in een lidstaat in verschillende partijen te worden gesplitst alvorens in de Gemeenschap in het vrije verkeer te worden gebracht, wordt de zending vóór die splitsing onderworpen aan de in artikel 13, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde maatregelen.

Voor elk van de partijen die uit de splitsing voortkomen, wordt aan de desbetreffende autoriteit van de lidstaat een uittreksel uit het controlecertificaat overgelegd dat is opgesteld overeenkomstig het model en de noten die zijn opgenomen in bijlage VI. Het uittreksel uit het controlecertificaat wordt in vak 14 geviseerd door de desbetreffende autoriteiten van de lidstaat.

Een kopie van elk geviseerd uittreksel uit het controlecertificaat wordt samen met het originele controlecertificaat bewaard door de persoon die als de oorspronkelijke importeur van de zending is geïdentificeerd en is vermeld in vak 11 van het controlecertificaat. Op deze kopie is de vermelding „KOPIE” of „DUPLICAAT” gedrukt of gestempeld.

Na de splitsing vergezelt het geviseerde origineel van elk uittreksel uit het controlecertificaat de betrokken partij en wordt het overgelegd aan de desbetreffende autoriteit van de lidstaat, die de betrokken partij verifieert met het oog op het in het vrije verkeer brengen ervan.

De geadresseerde van een partij vult bij ontvangst daarvan vak 15 van het origineel van het uittreksel uit het controlecertificaat in om te bevestigen dat de partij is ontvangen overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008.

De geadresseerde van een partij houdt het uittreksel uit het controlecertificaat gedurende ten minste twee jaar ter beschikking van de controlerende autoriteiten en/of de controleorganen.

3.  De bereidings- en splitsingshandelingen als bedoeld in de leden 1 en 2 worden uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in titel V van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in titel IV van Verordening (EG) nr. 889/2008.

▼M5

Artikel 15

Niet-conforme producten

1.  Onverminderd enige maatregelen of acties die worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en/of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 889/2008, mogen producten die niet in overeenstemming zijn met de in Verordening (EG) nr. 834/2007 gestelde eisen, slechts in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht nadat verwijzingen naar de biologische productie zijn verwijderd uit de etikettering, de reclame en de begeleidende documenten.

2.   ►M9  Onverminderd maatregelen of acties die moeten worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007, neemt de importeur alle nodige, in artikel 91, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde maatregelen wanneer het vermoeden bestaat dat inbreuken of onregelmatigheden zijn begaan op het gebied van de overeenstemming van geïmporteerde biologische producten uit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde landen of geïmporteerde biologische producten die worden gecontroleerd door overeenkomstig artikel 33, lid 3, van die verordening erkende controlerende autoriteiten of controleorganen, met de in die verordening vastgestelde voorschriften. ◄

De importeurs en de controleorganen of controlerende autoriteiten die het in artikel 13 van de onderhavige verordening genoemde controlecertificaat afgeven, informeren onmiddellijk de controleorganen, de controlerende autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten en van de derde landen die betrokken zijn bij de biologische productie van de betrokken producten, alsmede, zo nodig, de Commissie. De controleautoriteiten of controleorganen kunnen voorschrijven dat het product niet op de markt mag worden gebracht met vermeldingen die naar de biologische productiemethode verwijzen tot de van de marktdeelnemer of van andere bronnen ontvangen informatie hun twijfels heeft weggenomen.

▼M9

3.  Onverminderd maatregelen of acties die moeten worden ondernomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 834/2007, geldt dat wanneer een controlerende autoriteit of een controleorganen van een lidstaat of een derde land een gegrond vermoeden heeft dat inbreuken of onregelmatigheden zijn begaan op het gebied van de overeenstemming van geïmporteerde biologische producten uit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde landen of geïmporteerde biologische producten die worden gecontroleerd door overeenkomstig artikel 33, lid 3, van die verordening erkende controlerende autoriteiten of controleorganen, met de in die verordening vastgestelde voorschriften, die controlerende autoriteit of dat controleorganen alle nodige, in artikel 91, lid 2, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde maatregelen neemt en dit onverwijld meldt aan de controleorganen, controlerende autoriteiten en bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten en van de bij de biologische productie van de producten betrokken derde landen, alsmede aan de Commissie.

▼M9

4.  Wanneer de Commissie aan bevoegde autoriteiten van overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende derde landen of aan overeenkomstig artikel 33, lid 3, van die verordening erkende controlerende autoriteiten of controleorganen meldt dat een lidstaat haar in kennis heeft gesteld van een gegrond vermoeden dat inbreuken of onregelmatigheden zijn begaan op het gebied van de overeenstemming van geïmporteerde biologische producten met de in die of de onderhavige verordening vastgestelde voorschriften, onderzoeken die autoriteiten of organen de oorsprong van de vermoede regelmatigheid of inbreuk en brengen zij de Commissie en de lidstaat die de eerste kennisgeving heeft gedaan, op de hoogte van de resultaten van het onderzoek en van de genomen maatregelen. Deze informatie wordt verzonden binnen dertig kalenderdagen vanaf de datum waarop de Commissie de oorspronkelijke melding heeft toegezonden.

De lidstaat die de eerste kennisgeving heeft verzonden, kan de Commissie verzoeken zo nodig aanvullende informatie op te vragen, die vervolgens aan de Commissie en de betrokken lidstaat wordt toegezonden. In elk geval voert de lidstaat die de eerste kennisgeving heeft verzonden, na ontvangst van een antwoord of van aanvullende informatie de nodige vermeldingen en bijgewerkte gegevens in in het computersysteem als bedoeld in artikel 94, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008.

▼BTITEL IV

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN

Artikel 16

Beoordeling van de verzoeken en bekendmaking van de lijsten

1.  De Commissie onderzoekt de overeenkomstig de artikelen 4, 8 en 11 ontvangen verzoeken met hulp van het in artikel 37, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde Comité voor biologische productie (hierna „het comité” genoemd). Daartoe stelt het comité een specifiek reglement van orde vast.

De Commissie richt een uit overheids- en particuliere deskundigen bestaande deskundigengroep op om haar te helpen bij het onderzoek van de verzoeken en bij het beheer en de herziening van de lijsten.

2.  Voor elk ontvangen verzoek stelt de Commissie, na passend overleg met de lidstaten overeenkomstig het specifieke reglement van orde, twee lidstaten aan om als mederapporteur op te treden. De Commissie verdeelt de verzoeken over de lidstaten in verhouding tot het aantal stemmen van elke lidstaat in het Comité voor biologische productie. De als mederapporteur optredende lidstaten onderzoeken de in de artikelen 4, 8 en 11 bedoelde stukken en gegevens over het verzoek en stellen een rapport op. Ten behoeve van het beheer en de herziening van de lijsten onderzoeken zij ook de jaarverslagen en welke andere in de artikelen 5, 9 en 12 bedoelde gegevens dan ook die verband houden met de opnemingen in de lijsten.

3.  Met inachtneming van het resultaat van het onderzoek dat de als mederapporteur optredende lidstaten hebben verricht, neemt de Commissie volgens de in artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure een besluit over de erkenning van derde landen, controleorganen of controlerende autoriteiten, over hun opneming in de lijsten of over eventuele wijzigingen van de lijsten, met inbegrip van de toekenning van een codenummer aan die organen en autoriteiten. De besluiten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

4.  De Commissie stelt de lijsten beschikbaar voor het publiek met behulp van welke passende technische middelen dan ook, waaronder bekendmaking op het internet.

Artikel 17

Mededelingen

1.  Om documenten of andere informatie als bedoeld in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de onderhavige verordening toe te zenden aan de Commissie of aan de lidstaten maken de bevoegde autoriteiten van derde landen, de controlerende autoriteiten of de controleorganen gebruik van elektronische verzending. In het geval dat door de Commissie of de lidstaten specifieke systemen voor elektronische verzending beschikbaar worden gesteld, maken die autoriteiten of organen gebruik van die systemen. De Commissie en de lidstaten gebruiken die systemen eveneens om elkaar documenten in dit verband te bezorgen.

2.  Met betrekking tot de vorm en inhoud van de in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de onderhavige verordening bedoelde documenten en informatie stelt de Commissie richtsnoeren, modellen en vragenlijsten op waar dat passend is, en stelt zij deze beschikbaar in het in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde computersysteem. Deze richtsnoeren, modellen en vragenlijsten worden door de Commissie aangepast en geactualiseerd nadat de lidstaten en de bevoegde autoriteiten van derde landen alsmede de overeenkomstig de onderhavige verordening erkende controlerende autoriteiten en controleorganen daarvan in kennis zijn gesteld.

3.  Met het in lid 1 bedoelde computersysteem kunnen, voor zover dat passend is, de in de onderhavige verordening bedoelde verzoeken, documenten en informatie worden verzameld, met inbegrip van de overeenkomstig artikel 19 verleende machtigingen.

4.  De ondersteunende documenten als bedoeld in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de onderhavige verordening, en met name in de artikelen 4, 8 en 11, worden door de bevoegde autoriteiten van derde landen, de controlerende autoriteiten of de controleorganen ter beschikking van de Commissie en de lidstaten gehouden gedurende ten minste drie jaar na het jaar waarin de controles plaatsvonden of de controlecertificaten en bewijsstukken werden afgegeven.

5.  In het geval dat voor een document of procedure waarin is voorzien in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 of in de uitvoeringsbepalingen van die verordening, de handtekening van een gemachtigde persoon of de goedkeuring van een persoon in een of meer van de fasen van die procedure nodig is, moeten de voor het doorgeven van die documenten opgezette computersystemen het in overeenstemming met de communautaire regelgeving, en in het bijzonder met Besluit 2004/563/EG, Euratom van de Commissie, mogelijk maken om elke persoon ondubbelzinnig te identificeren en om een redelijke zekerheid te bieden dat de inhoud van de documenten, ook wat de fasen van de procedure betreft, niet kan worden gewijzigd.TITEL V

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 18

Overgangsbepalingen betreffende de lijst van derde landen

Van derde landen afkomstige verzoeken om opneming die vóór 1 januari 2009 worden ingediend overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 345/2008, worden behandeld als aanvragen in het kader van artikel 8 van de onderhavige verordening.

De eerste lijst van erkende landen bevat Argentinië, Australië, Costa Rica, India, ël, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. Die lijst bevat niet de in artikel 7, lid 2, onder f), van de onderhavige verordening bedoelde codenummers. Deze codenummers worden vóór 1 juli 2010 toegevoegd door de lijst overeenkomstig artikel 17, lid 2, te actualiseren.

Artikel 19

Overgangsbepalingen betreffende de invoer van gelijkwaardige producten die niet van oorsprong zijn uit in de lijst opgenomen derde landen

1.  Overeenkomstig artikel 40 van Verordening (EG) nr. 834/2007 kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat importeurs in die lidstaat die overeenkomstig artikel 28 van die verordening kennis van hun activiteit hebben gegeven, machtigen om producten in de handel te brengen die zijn ingevoerd uit derde landen die niet zijn opgenomen in de in artikel 33, lid 2, van die verordening bedoelde lijst, op voorwaarde dat de importeur voldoende bewijs levert dat is voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, onder a) en b), van die verordening vastgestelde voorwaarden. ►M7  De bevoegde autoriteit van een lidstaat mag dergelijke machtigingen onder dezelfde voorwaarden verlenen voor producten die worden ingevoerd uit een derde land dat is opgenomen in de in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde lijst, indien de betrokken ingevoerde producten niet worden genoemd bij de voor dat land vermelde productcategorieën en/of oorsprong. ◄

Indien de lidstaat, na eerst de importeur of welke andere betrokkene dan ook in de gelegenheid te hebben gesteld opmerkingen te maken, van mening is dat niet langer aan die voorwaarden is voldaan, trekt hij de machtiging in.

▼M5

De geldigheidsduur van de machtigingen verstrijkt uiterlijk twaalf maanden nadat zij zijn verstrekt, behalve die van de machtigingen die vóór 1 juli 2012 reeds voor een langere periode zijn verleend. ►M7  Vóór 1 juli 2012 verleende machtigingen verstrijken uiterlijk op 1 juli 2014. ◄

▼B

Het ingevoerde product wordt gedekt door een controlecertificaat als bedoeld in artikel 13, afgegeven door de controlerende autoriteit of het controleorgaan die of dat door de bevoegde autoriteit van de machtigende lidstaat is aanvaard voor de afgifte van het controlecertificaat. Het origineel van het certificaat moet de goederen vergezellen tot het bedrijfspand van de eerste geadresseerde. Vervolgens moet de importeur het certificaat gedurende ten minste twee jaar ter beschikking van het controleorgaan en, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit houden.

▼M9

2.  Alle overeenkomstig dit artikel verleende machtigingen, alsmede gegevens over de betrokken productienormen en controleregelingen, worden door de betrokken lidstaten aan de overige lidstaten en de Commissie gemeld binnen vijftien dagen vanaf de datum van afgifte van de machtigingen.

▼B

3.  Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Commissie wordt een overeenkomstig het onderhavige artikel verleende machtiging onderzocht door het Comité voor biologische productie. Indien uit dit onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden, verlangt de Commissie van de lidstaat die de machtiging heeft verleend, dat deze de machtiging intrekt.

▼M5

4.  Met ingang van 1 juli 2013 mogen de lidstaten de in lid 1 bedoelde machtigingen niet langer verlenen, tenzij:

 het gaat om ingevoerde producten waarvan de biologische productie in het derde land is gecontroleerd door controleorganen of controlerende autoriteiten die niet voorkomen op de overeenkomstig artikel 10 opgestelde lijst, of

 het gaat om ingevoerde producten waarvan de biologische productie in het derde land is gecontroleerd door controleorganen of controlerende autoriteiten die voorkomen op de overeenkomstig artikel 10 opgestelde lijst, maar de goederen niet behoren tot een van de in bijlage IV met betrekking tot het controleorgaan of de controlerende autoriteit voor dat derde land genoemde productcategorieën.

▼B

5.  Vanaf ►M5  1 juli 2014 ◄ verlenen de lidstaten niet langer machtigingen als bedoeld in lid 1.

▼M7 —————

▼B

Artikel 20

Intrekkingen

De Verordeningen (EG) nr. 345/2008 en (EG) nr. 605/2008 worden ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en moeten worden gelezen volgens de in bijlage VII opgenomen concordantietabel.

Artikel 21

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

LIJST VAN DE VOOR OVEREENSTEMMINGSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3
BIJLAGE II

image

▼M7
BIJLAGE III

LIJST VAN DERDE LANDEN EN DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7

ARGENTINIË

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

Met uitzondering van dieren en dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of zijn bestemd om daarvan te worden voorzien

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Met uitzondering van dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of zijn bestemd om daarvan te worden voorzien

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van wijn en gist.

2.

Oorsprong : producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Argentinië.

3.

Productienorm : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Bevoegde autoriteit : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

AUSTRALIË

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van wijn en gist.

2.

Oorsprong : producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Australië.

3.

Productienorm : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Bevoegde autoriteit : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

CANADA

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van wijn.

2.

Oorsprong : producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die zijn geproduceerd in Canada.

3.

Productienorm : Organic Products Regulation.

4.

Bevoegde autoriteit : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

▼M15

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

▼M7

COSTA RICA

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Uitsluitend gewasproducten

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van wijn en gist.

2.

Oorsprong : producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Costa Rica.

3.

Productienorm : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Bevoegde autoriteit : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Organen die het certificaat afgeven : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

▼M9

INDIA

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

2.

Oorsprong : producten van de categorieën A en F die zijn geproduceerd in India.

▼M7

3.

Productienorm: : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Bevoegde autoriteit : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp.

▼M7

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt. Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

ISRAËL

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van wijn en gist.

2.

Oorsprong :

producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Israël of die in Israël zijn ingevoerd:

 hetzij uit de Unie,

 hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.

▼M17

3.

Productienorm : Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, en de daarbij horende regelgeving.

▼M7

4.

Bevoegde autoriteit : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

JAPAN

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van wijn en gist.

▼M9

2.

Oorsprong :

producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Japan of die in Japan zijn ingevoerd:

 hetzij uit de Unie,

 hetzij uit een derde land dat door Japan is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de Japanse wetgeving vastgestelde voorschriften.

▼M7

3.

Productienorm : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Bevoegde autoriteit : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp,

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

▼M12

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

▼M7

ZWITSERLAND

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

Met uitzondering van producten die tijdens de omschakelingsperiode zijn geproduceerd

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

Met uitzondering van producten die tijdens de omschakelingsperiode zijn geproduceerd

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

D

Met uitzondering van producten die een ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten dat tijdens de omschakelingsperiode is geproduceerd

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

Met uitzondering van producten die een ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten dat tijdens de omschakelingsperiode is geproduceerd

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeXewier.

2.

Oorsprong :

producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die zijn geproduceerd in Zwitserland of die in Zwitserland zijn ingevoerd:

 hetzij uit de Unie,

 hetzij uit een derde land dat door Zwitserland is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Zwitserse wetgeving zijn vastgesteld.

3.

Productienorm : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Bevoegde autoriteit : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

TUNESIË

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van wijn en gist.

2.

Oorsprong : producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Tunesië.

3.

Productienorm : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Bevoegde autoriteit : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

▼M19

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

▼M7

VERENIGDE STATEN

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

Met betrekking tot geïmporteerde appelen en peren moet een door het bevoegde controleorgaan of door de bevoegde controlerende autoriteit afgegeven certificaat worden overgelegd waaruit blijkt dat dit fruit tijdens het productieproces niet is behandeld met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur (zoals tetracycline en streptomycine).

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

Met betrekking tot geïmporteerde verwerkte appelen en peren moet een door het bevoegde controleorgaan of door de bevoegde controlerende autoriteit afgegeven certificaat worden overgelegd waaruit blijkt dat dit fruit tijdens het productieproces niet is behandeld met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur (zoals tetracycline en streptomycine).

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Vanaf 1 augustus 2012 met inbegrip van wijn.

▼M12

2.

Oorsprong :

producten van de categorieën A, B en F en biologische geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die:

 in de Verenigde Staten zijn geteeld, of

 in de Verenigde Staten zijn ingevoerd en in de Verenigde Staten zijn verwerkt of verpakt overeenkomstig de wetgeving van de VS.

▼M7

3.

Productienorm : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Bevoegde autoriteit : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS - Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA-New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Organen die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

▼M19

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

▼M7

NIEUW-ZEELAND

1.

Productcategorieën :Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten (1)

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

Met uitzondering van dieren en dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of die zijn bestemd zijn om daarvan te worden voorzien

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (2)

D

Met uitzondering van dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of zijn bestemd om daarvan te worden voorzien

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   Met uitzondering van zeewier.

(2)   Met uitzondering van gist.

2.

Oorsprong :

producten van de categorieën A, B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in Nieuw-Zeeland of die in Nieuw-Zeeland zijn ingevoerd:

 hetzij uit de Unie,

 hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend,

 hetzij uit een derde land waarvan de voorschriften voor de productie en de controle van landbouwproducten, op basis van de garanties en gegevens die door de bevoegde autoriteit van dit land overeenkomstig de bepalingen van het MAF zijn verstrekt, gelijkwaardig worden geacht aan het Official Organic Assurance Programme van het MAF, en mits alleen biologisch geproduceerde ingrediënten in Nieuw-Zeeland worden ingevoerd die bestemd zijn om, tot maximaal 5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten van categorie D die in Nieuw-Zeeland worden bereid.

3.

Productienorm : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Bevoegde autoriteit :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Controleorganen :Codenummer

Naam

Internetadres

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Organen die het certificaat afgeven : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : niet nader gespecificeerd.

▼M18

REPUBLIEK KOREA

1.

Productcategorieën

:Productcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage IV

Beperkingen

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

D

 

2.

Oorsprong

:

biologisch geteelde ingrediënten in producten van categorie D die zijn geproduceerd in de Republiek Korea of die in de Republiek Korea zijn ingevoerd:

 hetzij uit de Unie,

 hetzij uit een derde land dat door de Republiek Korea is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de wetgeving van de Republiek Korea vastgestelde voorschriften.

3.

Productienorm : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Bevoegde autoriteit : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Controleorganen

:Codenummer

Naam

Internetadres

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven : zoals in punt 5.

7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst : 31 januari 2018.

▼M7
BIJLAGE IV

LIJST VAN DE VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A : Onverwerkte plantaardige producten

B : Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

C : Aquacultuurproducten en zeewieren

D : Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel ( 10 )

E : Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (10) 

F : Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

Tenzij anders vermeld, wordt bij elk controleorgaan en elke controlerende autoriteit onder punt 2 een internetadres opgegeven waarop de in artikel 10, lid 2, onder e), bedoelde internetsite met de lijst van aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers te vinden is, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over de certificeringsstatus van de marktdeelnemers, de betrokken productcategorieën en de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

▼M9

Abcert AG

1. Adres: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, DUITSLAND

2. Internetadres: http://www.abcert.de

▼C2

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albanië

AL-BIO-137

x

x

Armenië

AM-BIO-137

x

x

▼C2

Azerbeidzjan

AZ-BIO-137

x

x

Belarus

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnië en Herzegovina

BY-BIO-137

x

x

▼C2

Georgië

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Kirgizië

KG-BIO-137

x

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldavië

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Montenegro

ME-BIO-137

x

x

▼C2

Oekraïne

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Oezbekistan

UZ-BIO-137

x

x

▼C2

Rusland

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Servië

RS-BIO-137

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

(1)   This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

▼M9

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adres: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Zuid-Afrika

▼M9

2. Internetadres: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambique

MZ-BIO-155

x

x

Namibië

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Swaziland

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

Zuid-Afrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

▼M15

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten

▼M9

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, DUITSLAND

2. Internetadres: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-151

x

Bosnië en Herzegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Cambodja

KH-BIO-151

x

Colombia

CO-BIO-151

x

x

Cuba

CU-BIO-151

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egypte

EG-BIO-151

x

Ethiopië

ET-BIO-151

x

x

Fiji

FJ-BIO-151

x

Filipijnen

PH-BIO-151

x

x

Georgië

GE-BIO-151

x

▼C2

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonesië

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

▼C2

Kameroen

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Kaapverdië

CV-BIO-151

x

Kazachstan

KZ-BIO-151

x

Kenia

KE-BIO-151

x

x

Kirgizië

KG-BIO-151

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

▼C2

Marokko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Mexico

MX-BIO-151

x

▼C2

Moldavië

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Montenegro

ME-BIO-151

x

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

▼C2

Oekraïne

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Oezbekistan

UZ-BIO-151

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Salomonseilanden

SB-BIO-151

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Servië

RS-BIO-151

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Suriname

SR-BIO-151

x

x

Tanzania

TZ-BIO-151

x

Thailand

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

Uruguay

UY-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-151

x

x

▼M7

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Adres: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, ALBANIË

2. Internetadres: http://www.albinspekt.com

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Adres: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, ARGENTINIË

2. Internetadres: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentinië

AR-BIO-138

x

Chili

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adres: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, NIEUW-ZEELAND

2. Internetadres: http://www.organiccertification.co.nz

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Nieuw-Zeeland

NZ-BIO-156

x

x

Cookeilanden

CK-BIO-156

x

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adres: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australië

2. Internetadres: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Australië

AU-BIO-107

x

x

x

China

CN-BIO-107

x

x

Cookeilanden

CK-BIO-107

x

Fiji

FJ-BIO-107

x

x

Falklandeilanden

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesië

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-107

x

x

Maleisië

MY-BIO-107

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailand

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage III vallende producten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

▼M9

2. Internetadres: http://www.balkanbiocert.mk

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-157

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, PERU

▼M9

2. Internetadres: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-118

x

x

x

Colombia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexico

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, ITALIË

▼M12

2. Internetadres: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilië

BR-BIO-132

x

x

Cambodja

KH-BIO-132

x

x

China

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Frans-Polynesië

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

▼M19

Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mexico

MX-BIO-132

x

x

x

Marokko

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Servië

RS-BIO-132

x

x

►M18  Republiek Korea ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Thailand

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turkije

TR-BIO-132

x

x

Oekraïne

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Adres: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, NIEUW-ZEELAND

2. Internetadres: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiji

FJ-BIO-130

x

x

Maleisië

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, ZWITSERLAND

2. Internetadres: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-161

x

x

Armenië

AM-BIO-161

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazilië

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-161

x

x

Ethiopië

ET-BIO-161

x

x

Filipijnen

PH-BIO-161

x

x

Georgië

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesië

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenia

KE-BIO-161

x

x

Kirgizië

KZ-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldavië

MD-BIO-161

x

x

Oekraïne

UA-BIO-161

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Rusland

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-161

x

x

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Turkije

TR-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Republiek Korea ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

(1)   Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

▼M9

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016

▼M7

„Bolicert Ltd”

1. Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, BOLIVIA

2. Internetadres: http://www.bolicert.org

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-126

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M7

„Caucacert Ltd”

▼M15

1. Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, GEORGIË

▼M7

2. Internetadres: http://www.caucascert.ge

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Georgië

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M7

„CCOF Certification Services”

1. Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060 USA

2. Internetadres: http://www.ccof.org

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-105

x

x

Mexico

MX-BIO-105

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M7

„CCPB Srl”

▼M19

1. Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italië

▼M7

2. Internetadres: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

China

CN-BIO-102

x

x

Egypte

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Marokko

MA-BIO-102

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Syrië

SY-BIO-102

x

x

Tunesië

TN-BIO-102

x

Turkije

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, DUITSLAND

2. Internetadres: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Brazilië

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Cambodja

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Chili

CL-BIO-140

x

x

x

China

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypte

EG-BIO-140

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonesië

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizië

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Maleisië

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexico

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-140

x

x

x

Marokko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambique

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibië

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-140

x

x

x

Rusland

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saudi-Arabië

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Servië

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Thailand

TH-BIO-140

x

x

x

▼M17

Oost-Timor

TL-BIO-140

x

x

Turkije

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

▼M19

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Oekraïne

UA-BIO-140

x

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, MEXICO, C.P. 68026

2. Internetadres: http://www.certimexsc.com

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Colombia

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mexico

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M7

„Certisys”

1. Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, BELGIË

2. Internetadres: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

▼M7

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

▼M19

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2. Internetadres: http://coap.org.ps

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bezet Palestijns gebied

PS-BIO-163

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018

▼M7

„Control Union Certifications”

1. Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, NEDERLAND

2. Internetadres: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanië

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Algerije

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolivia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brazilië

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

▼M19

Chili

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

China

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egypte

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-149

x

x