EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0017-20200528

Consolidated text: Besluit van de Europese Centrale Bank van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2008/17) (2008/893/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/893/2020-05-28

02008D0017 — NL — 28.05.2020 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 november 2008

tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

(ECB/2008/17)

(2008/893/EG)

(PB L 319 van 29.11.2008, blz. 76)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

BESLUIT (EU) 2016/21 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 23 december 2015

  L 6

5

9.1.2016

►M2

BESLUIT (EU) 2020/628 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 mei 2020

  L 146

11

8.5.2020
▼B

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 november 2008

tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

(ECB/2008/17)

(2008/893/EG)Artikel 1

Definities

In dit besluit wordt bedoeld met:

a) 

„Eurosysteem”: de ECB en de nationale centrale banken van lidstaten die de euro hebben aangenomen;

b) 

„taken van het Eurosysteem”: de aan het Eurosysteem toevertrouwde taken overeenkomstig het Verdrag en de statuten van het ESCB;

c) 

„centrale bank”: de ECB of de nationale centrale bank van een lidstaat die de euro heeft aangenomen;

d) 

„leidinggevende centrale bank”: de centrale bank die verantwoordelijk is voor het voeren van de gezamenlijke tenderprocedure;

e) 

„ontvangende centrale bank”: de centrale bank die door de Raad van bestuur werd aangeduid om EPCO te huisvesten;

▼M2

f) 

„EPCO-stuurcomité”: het door de Raad van bestuur opgerichte stuurcomité om de activiteiten van EPCO te sturen. Het EPCO-stuurcomité is samengesteld uit één lid van elke centrale bank, te selecteren uit de personeelsleden op senior niveau met kennis en ervaring in organisatorische en strategische aangelegenheden binnen hun respectieve instellingen en experten in aanbestedingen. Het EPCO-stuurcomité brengt via de directie verslag uit aan de Raad van bestuur;

▼B

g) 

„gezamenlijke tenderprocedure”: de procedure voor de gezamenlijke aanschaf van goederen en diensten die wordt gevoerd door de leidinggevende centrale bank voor aan de gezamenlijke tenderprocedure deelnemende centrale banken.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.  Dit besluit geldt voor de gezamenlijke aanschaf door de centrale banken van nodige goederen en diensten om de taken van het Eurosysteem uit te voeren.

2.  De deelname van de centrale banken aan de activiteiten van EPCO en aan gezamenlijke tenderprocedures gebeurt op vrijwillige basis.

▼M1

3.  Dit besluit laat Richtsnoer (EU) 2015/280 van de Europese Centrale Bank onverlet ( 1 ).

▼B

Artikel 3

Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem (EPCO)

▼M1

1.  EPCO voert de volgende basistaken uit:

a) 

mogelijke gevallen voor een gezamenlijke aanbesteding binnen of buiten het kader van dit besluit identificeren op basis van aanbestedingsbehoeften die centrale banken aan EPCO communiceren;

b) 

een jaarlijks aanbestedingsplan voor de gezamenlijke tenderprocedures op basis van de onder a) omschreven beoordeling voorbereiden en indien nodig bijwerken;

c) 

in samenwerking met de aan de gezamenlijke tenderprocedure deelnemende centrale banken gezamenlijke voorschriften vaststellen;

d) 

de centrale banken in gezamenlijke tenderprocedures ondersteunen;

e) 

op verzoek van de aan het project leidinggevende centrale bank(en) deze bijstaan bij de aanbesteding van gezamenlijke projecten van het Europees Stelsel van centrale banken;

▼M2

f) 

de centrale banken ondersteunen bij activiteiten in het kader van contractbeheer.

▼M1

ECPO kan ook andere dan de hierboven genoemde taken uitvoeren, met name om de vaststelling van beste aanbestedingspraktijken binnen het Eurosysteem te faciliteren en ter ontwikkeling van de infrastructuur (bijv. vaardigheden, functionele instrumenten, informatiesystemen, processen), welke vereist zijn binnen het kader van gezamenlijke aanbesteding.

▼M2

1 bis.  EPCO wordt ondergebracht bij een centrale bank. De Raad van bestuur wijst elke vijf jaar de ontvangende centrale bank aan.

▼B

2.  De ontvangende centrale bank zorgt voor het materiaal en de menselijke hulpbronnen die EPCO nodig heeft ter vervulling van haar taken overeenkomstig de door de Raad van bestuur goedgekeurde begroting, zoals uiteengezet in lid 4.

3.  De ontvangende centrale bank mag samen met het EPCO-stuurcomité regels aannemen betreffende de interne organisatie en het bestuur van EPCO, met inbegrip van een gedragscode voor het personeel van EPCO dat de hoogste integriteit bij de vervulling van zijn taken moet verzekeren.

▼M1

4.  De centrale banken financieren de EPCO-begroting overeenkomstig de door de Raad van bestuur vastgestelde regels, welke begroting kan stoelen op meerdere jaren afdekkende financiële middelen, dan wel op een jaarlijks begrotingsvoorstel en kan stimulansen bevatten om het leidinggeven aan gezamenlijke aanbestedingsprojecten te bevorderen.

▼B

5.  EPCO zal via het EPCO-stuurcomité en de Raad van bestuur een jaarverslag betreffende haar activiteiten voorleggen aan de Raad van bestuur.

6.  De activiteiten van EPCO zijn onderworpen aan de controle van het Comité van interne accountants overeenkomstig de door de Raad van bestuur aangenomen regels. Dit laat de geldende of door de ontvangende centrale bank aan te nemen controle- en auditvoorschriften onverlet.

▼M2

7.  Het EPCO-stuurcomité beoordeelt tijdig vóór het verstrijken van elke in lid 1 bis bedoelde periode van vijf jaar de doelmatigheid en efficiëntie van de EPCO-activiteiten. Op basis van deze beoordeling en rekening houdend met de belangen van andere centrale banken om EPCO onder te brengen, besluit de Raad van bestuur of een selectieprocedure nodig is om een nieuwe centrale bank als ontvangend centrale bank te verkiezen.

▼B

Artikel 4

Gezamenlijke tenderprocedures

1.  Een gezamenlijke tenderprocedure wordt noodzakelijk geacht volgens dit besluit, als ofwel: i) redelijkerwijze kan verwacht worden dat de gezamenlijke aanschaf van goederen en diensten gunstigere aankoopvoorwaarden zal opleveren overeenkomstig de principes van gunstige kosten/batenverhouding en doelmatigheid; of ii) de centrale banken geharmoniseerde vereisten en standaarden moeten aannemen betreffende dergelijke goederen en/of diensten.

▼M1

2.  Na de identificatie van een mogelijk geval van gezamenlijke aanbesteding nodigt EPCO de centrale banken uit deel te nemen aan een gezamenlijke tenderprocedure. De centrale banken informeren EPCO tijdig over hun voorgenomen deelname aan de gezamenlijke tenderprocedure, en desgevallend communiceren zij hun bedrijfsmatige vereisten aan EPCO. Indien publicatie van een aankondiging van de opdracht niet is vereist, kan een centrale bank haar deelname aan de gezamenlijke aanbesteding intrekken tot deze centrale bank zich formeel tot deelname verbindt. Indien publicatie van een aankondiging van de opdracht is vereist, kan een centrale bank op enigerlei tijdstip voor de publicatie van een aankondiging van opdracht haar deelname intrekken.

▼M2

3.  Elk jaar dient EPCO een geactualiseerd aanbestedingsplan voor gezamenlijke tenderprocedures, met inbegrip van de namen van de leidende centrale banken, ter goedkeuring bij de Raad van bestuur in. Het door EPCO ingediende bijgewerkte aanbestedingsplan kan gebieden aanwijzen waarin, binnen bepaalde grenzen, vóór de volgende actualisering aanvullende kansen voor gemeenschappelijke aanbesteding kunnen worden benut. Na raadpleging van het EPCO-stuurcomité neemt de Raad van bestuur een besluit over het aanbestedingsplan en de implementatie ervan.

▼B

4.  De leidinggevende centrale bank zorgt voor de gezamenlijke tenderprocedure voor aan de gezamenlijke tenderprocedure deelnemende centrale banken overeenkomstig de geldende aanbestedingsvoorschriften voor de leidinggevende centrale bank. De leidinggevende centrale bank zal in de aankondiging van de opdracht meedelen welke centrale banken deelnemen aan de gezamenlijke tenderprocedure en wat de structuur van de contractuele relatie is.

5.  De leidinggevende centrale bank bereidt de documentatie voor de tender voor en evalueert de kandidaturen en de tenders samen met EPCO en de andere centrale banken die deelnemen aan de gezamenlijke tenderprocedure.

6.  De leidinggevende centrale bank voert de gezamenlijke tenderprocedure in de taal/talen die opgenomen zijn in het jaarlijks aanbestedingsplan.

▼M2

Artikel 5

Deelname van andere instellingen

1.  De Raad van bestuur kan de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten uitnodigen deel te nemen aan de EPCO-activiteiten en aan gezamenlijke tenderprocedures onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de centrale banken van het Eurosysteem. Daarenboven kan de Raad van bestuur nationale overheden van de lidstaten, Unie-instellingen en -organen, of andere internationale organisaties uitnodigen deel te nemen aan EPCO-activiteiten en gezamenlijke tenderprocedures onder de door de Raad van bestuur in de uitnodiging vastgestelde voorwaarden. Dergelijke uitnodigingen worden beperkt tot de gezamenlijke aanschaf van goederen en diensten om te voldoen aan gemeenschappelijke behoeften van de centrale banken, en de uitgenodigde entiteiten en de voorwaarden zijn vergelijkbaar met de voorwaarden die gelden voor de centrale banken van het Eurosysteem.

2.  Huisdrukkerijen die overeenkomstig artikel 1, punt 2, onder b), van Richtsnoer (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) afzonderlijke rechtspersonen zijn en voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van die bepaling, mogen rechtstreeks deelnemen aan gezamenlijke tenderprocedures en worden voor de toepassing van dit artikel als onderdeel van de centrale bank in hun lidstaat beschouwd. Dergelijke deelname is beperkt tot de gezamenlijke aanschaf van goederen en diensten die noodzakelijk is voor de uitvoering van Eurosysteemtaken door die huisdrukkerijen.

▼B

Artikel 6

Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2008.( 1 ) Richtsnoer (EU) 2015/280 van de Europese Centrale Bank van 13 november 2014 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44) (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 29).

Top