EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0536-20130701

Consolidated text: Verordening (EG) n r. 536/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimvee

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/536/2013-07-01

2007R0536 — NL — 01.07.2013 — 001.002


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 536/2007 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2007

houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimvee

(PB L 128, 16.5.2007, p.6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 492/2013 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2013

  L 142

1

29.5.2013

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 283, 27.10.2007, blz. 75  (536/2007)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 536/2007 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2007

houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimveeDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee ( 1 ), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie ( 2 ), goedgekeurd bij Besluit 2006/333/EG van de Raad ( 3 ), is bepaald dat een aan de Verenigde Staten toegewezen specifiek invoertariefcontingent van 16 665 ton vlees van pluimvee wordt opgenomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten ( 4 ) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten ( 5 ) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(3)

Verordening (EG) nr. 1232/2006 van de Commissie van 16 augustus 2006 houdende de opening en wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor de invoer van slachtpluimvee ( 6 ) moet ingrijpend worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 1232/2006 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

Het tariefcontingent dient aan de hand van invoercertificaten te worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(6)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(7)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 20 EUR per 100 kg.

(8)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(9)

Voor de toegang tot het tariefcontingent moet een certificaat van oorsprong worden overgelegd dat door de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika is afgegeven overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek ( 7 ).

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1.  Het in bijlage I vermelde tariefcontingent wordt geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika van de in bijlage I genoemde GN-codes.

Het tariefcontingent wordt ieder jaar geopend voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.

2.  De hoeveelheid producten waarvoor de in lid 1 bedoelde regeling geldt, het toepasselijke douanerecht en het volgnummer worden vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt in vier deelperiodes verdeeld:

a) 25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september;

b) 25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december;

c) 25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart;

d) 25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni.

Artikel 4

1.  Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 ►C1  heeft in- of uitgevoerd ◄ gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.  De certificaataanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen en van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika zijn. In dat geval moeten in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrijvingen worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode beschikbaar is.

3.  De certificaten verplichten tot invoer uit de Verenigde Staten van Amerika.

In de certificaataanvraag en het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

a) in vak 8, het land van oorsprong;

b) in vak 20, één van de vermeldingen van bijlage II, deel A.

Vak 24 van het certificaat bevat een van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.  Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.  Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 20 EUR per 100 kg gesteld.

3.  De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, in totaal zijn aangevraagd.

4.  De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode.

5.  De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.  In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van de deelperiode de in kilogram uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.  De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse periode mee welke hoeveelheden in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilogram.

3.  In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.  In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.  Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Voor de toegang tot het tariefcontingent moet een certificaat van oorsprong worden overgelegd dat door de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika is afgegeven overeenkomstig de artikelen 55 en 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993. De oorsprong van de producten die onder deze verordening vallen wordt vastgesteld overeenkomstig de geldende communautaire regels.

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 1232/2006 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE IVolgnummer

GN-codes

Toepasselijk recht

►M1  Jaarlijkse hoeveelheid (in ton) ◄

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

►M1  21 345 ◄

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %
BIJLAGE II

A. De in artikel 4, lid 3, tweede alinea, onder b), bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 536/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

Kroatisch

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.

▼B

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

Hongaars

:

536/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B. In artikel 4, lid 3, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

Spaans

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

Tsjechisch

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

Deens

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

Grieks

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

Engels

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

Frans

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

▼M2

Kroatisch

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.

▼B

Italiaans

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

Lets

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

Litouws

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

Hongaars

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

Nederlands

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

Portugees

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

Roemeens

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

Slowaaks

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

Sloveens

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

Zweeds

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.
BIJLAGE IIIConcordantietabel

Verordening (EG) nr. 1232/2006

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2, eerste alinea

Artikel 4, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 2, tweede alinea

Artikel 4, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, onder f)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 2

Artikel 5, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 5, lid 1, tweede alinea

Artikel 5, lid 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 5, lid 4, eerste alinea

Artikel 5, lid 3

Artikel 5, lid 4, tweede alinea

Artikel 5, lid 5

Artikel 5, lid 6

Artikel 5, lid 7

Artikel 5, lid 8, eerste alinea

Artikel 5, lid 4

Artikel 5, lid 9

Artikel 5, lid 10

Artikel 6, lid 2

Artikel 6, lid 1, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 6, lid 1, tweede alinea

Artikel 6, lid 2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8, eerste alinea

Artikel 2

Artikel 8, tweede alinea

Artikel 9

Artikel 10

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II, deel A

Bijlage III

Bijlage II, deel B

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI( 1 ) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

( 2 ) PB L 124 van 11.5.2006, blz. 15.

( 3 ) PB L 124 van 11.5.2006, blz. 13.

( 4 ) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

( 5 ) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

( 6 ) PB L 225 van 17.8.2006, blz. 5.

( 7 ) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

Top