Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1979-20170101

Verordening (EG) n r. 1979/2006 van de Commissie van 22 december 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddenstoelen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/2017-01-01

02006R1979 — NL — 01.01.2017 — 003.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1979/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddenstoelen

(PB L 368 van 23.12.2006, blz. 91)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 113/2008 VAN DE COMMISSIE van 6 februari 2008

  L 33

5

7.2.2008

 M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 637/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 juni 2014

  L 175

20

14.6.2014

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2244 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2016

  L 339

4

14.12.2016
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1979/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddenstoelenArtikel 1

Opening van de tariefcontingenten en toe te passen douanerechten

1.  Overeenkomstig het bepaalde in deze verordening worden tariefcontingenten geopend voor de invoer in de Gemeenschap van conserven van paddenstoelen van het geslacht Agaricus van de GN-codes 0711 51 00 , 2003 10 20 en 2003 10 30 (hierna „conserven van paddenstoelen” genoemd). De omvang van elk tariefcontingent, het volgnummer en de periode waarvoor dit geldt, worden vastgesteld in bijlage I.

2.  Het toe te passen douanetarief is een ad-valoremrecht van 12 % voor producten van GN-code 0711 51 00 en van 23 % voor producten van de GN-codes 2003 10 20 en 2003 10 30 .

Artikel 2

Toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 en (EG) nr. 1301/2006

De Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 en (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij dit in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

Definities

1.  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder „bevoegde autoriteiten” verstaan, de instantie of instanties die de lidstaat voor de tenuitvoerlegging van deze verordening heeft aangewezen.

2.  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder „referentiehoeveelheid” verstaan, de grootste hoeveelheid (uitgedrukt in uitgelekt nettogewicht) conserven van paddenstoelen die een traditionele importeur per kalenderjaar heeft ingevoerd in de voorgaande drie kalenderjaren.

De invoer van conserven van paddenstoelen van oorsprong uit de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 2006 of uit Bulgarije en Roemenië wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de referentiehoeveelheid.

Voor de berekening van de referentiehoeveelheid dient ook rekening te worden gehouden met de hoeveelheden conserven van paddenstoelen die onder de in artikel 1, lid 1, bedoelde tariefcontingenten vallen en die wegens overmacht niet gedurende een invoertariefcontingentsperiode konden worden ingevoerd.

Artikel 4

Categorieën van importeurs

1.  In afwijking van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006, wordt onder „traditionele importeurs” verstaan, importeurs die kunnen aantonen dat zij:

a) in ten minste twee van de voorgaande drie kalenderjaren conserven van paddenstoelen in de Gemeenschap hebben ingevoerd;

b) in het jaar dat voorafgaat aan hun aanvraag ten minste 100 t op basis van groenten en fruit verwerkte producten zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96, in de Gemeenschap hebben ingevoerd.

2.  In afwijking van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 wordt onder „nieuwe importeurs” verstaan, andere dan de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde importeurs, die in elk van de voorgaande twee kalenderjaren ten minste 50 t op basis van groenten en fruit verwerkte producten zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96, in de Gemeenschap hebben ingevoerd.

3.  Traditionele en nieuwe importeurs dienen, bij het indienen van hun eerste aanvraag voor een bepaalde invoertariefcontingentsperiode, bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd en waarin zij zijn geregistreerd in het kader van de BTW-regeling, het bewijs te leveren dat aan de in de leden 1 en 2 vastgestelde criteria is voldaan.

Als bewijs van handel met derde landen geldt uitsluitend het douanedocument waarmee de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, dat naar behoren is geviseerd door de douaneautoriteiten en waarin naar de betrokken aanvrager wordt verwezen als geadresseerde.

Artikel 5

Certificaataanvragen en certificaten

1.  De invoercertificaten (hierna „de certificaten” genoemd) zijn geldig vanaf de datum van de feitelijke afgifte in de zin van artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000.

2.  De zekerheid bedraagt 40 EUR per ton uitgelekt nettogewicht.

3.  In vak 8 van de certificaataanvraag en het certificaat wordt het land van oorsprong ingevuld en wordt het woord „ja” aangekruist. Het certificaat geldt uitsluitend voor invoer van oorsprong uit het vermelde land.

4.  In afwijking van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 kunnen de uit de invoercertificaten voortvloeiende rechten niet worden overgedragen.

Artikel 6

Verdeling van de totale hoeveelheden over de traditionele en de nieuwe importeurs

1.  De totale hoeveelheid die overeenkomstig bijlage I aan China en aan andere derde landen wordt toegewezen, wordt als volgt verdeeld:

a) 95 % onder de traditionele importeurs;

b) 5 % onder de nieuwe importeurs.

2.  Indien de aan China en aan andere derde landen toegewezen hoeveelheid niet geheel door de desbetreffende categorie importeurs worden benut, mag de resterende hoeveelheid aan importeurs van de andere categorie worden toegewezen.

3.  In vak 20 van de certificaataanvraag wordt de vermelding „traditionele importeur” respectievelijk „nieuwe importeur” aangebracht.

Artikel 7

Voor de aanvragen geldende beperkingen

1.  De door een traditionele importeur ingediende certificaataanvragen voor de invoer in de Gemeenschap van conserven van paddenstoelen mogen in totaal ten hoogste betrekking hebben op een hoeveelheid (uitgedrukt in uitgelekt nettogewicht) die gelijk is aan 150 % van de referentiehoeveelheid.

2.  De door een nieuwe importeur ingediende certificaataanvragen voor de invoer in de Gemeenschap van conserven van paddenstoelen van een bepaalde oorsprong mogen in totaal ten hoogste betrekking hebben op een hoeveelheid (uitgedrukt in uitgelekt nettogewicht) die gelijk is aan 1 % van de in bijlage I voor die oorsprong vastgestelde totale hoeveelheid.

Artikel 8

Indiening van certificaataanvragen door de importeurs

1.  De importeurs dienen hun certificaataanvragen in gedurende de eerste vijf werkdagen van januari.

2.  Nieuwe importeurs die in het voorgaande kalenderjaar op grond van Verordening (EG) nr. 1864/2004 of de onderhavige verordening certificaten hebben ontvangen, leveren ook het bewijs dat ten minste 50 % van de aan hen toegewezen hoeveelheid daadwerkelijk in de Gemeenschap in het vrije verkeer is gebracht.

Artikel 9

Mededelingen over de certificaataanvragen

Uiterlijk op de tiende werkdag van januari delen de lidstaten de Commissie mee voor welke hoeveelheden (in kg) certificaataanvragen zijn ingediend.

De mededelingen worden uitgesplitst naar GN-code en naar oorsprong en in de mededelingen wordt ook afzonderlijk aangegeven welke hoeveelheden van elk product door traditionele, respectievelijk nieuwe importeurs zijn aangevraagd.

Artikel 10

Afgifte van de certificaten

De certificaten worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten afgegeven op de zevende werkdag na afloop van de in artikel 9, eerste alinea, vastgestelde mededelingstermijn.

▼M1 —————

▼B

Artikel 12

Administratieve samenwerking tussen de lidstaten

De lidstaten nemen de voor wederzijdse administratieve samenwerking benodigde maatregelen, met het doel ervoor te zorgen dat deze verordening naar behoren wordt toegepast.

Artikel 13

Overgangsmaatregelen voor de jaren 2007 en 2008

In afwijking van artikel 4, leden 1 en 2, gelden uitsluitend in Bulgarije en Roemenië voor de jaren 2007 en 2008 de volgende begripsomschrijvingen:

1) onder „traditionele importeurs” wordt verstaan, importeurs die kunnen aantonen dat:

a) zij in ten minste twee van de voorgaande drie kalenderjaren conserven van paddenstoelen hebben ingevoerd;

b) zij in het voorgaande kalenderjaar ten minste 100 t op basis van groenten en fruit verwerkte producten zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96, hebben ingevoerd;

c) de onder a) en b) bedoelde invoer heeft plaatsgevonden in Bulgarije of Roemenië, waar de betrokken importeur zijn hoofdkantoor heeft;

2) onder „nieuwe importeurs” wordt verstaan, andere dan de in punt 1 bedoelde importeurs, die in elk van de voorgaande twee kalenderjaren ten minste 50 t op basis van groenten en fruit verwerkte producten zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96, in de Gemeenschap hebben ingevoerd

Artikel 14

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1864/2004 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 15

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 13 is van toepassing onder voorbehoud en met ingang van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M3
BIJLAGE I

Omvang (in ton uitgelekt nettogewicht), volgnummer en periode van toepassing van de in artikel 1, lid 1, bedoelde tariefcontingentenLand van oorsprong

Volgnummer

Van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar

China

Traditionele importeurs: 09.4157

30 400

Nieuwe importeurs: 09.4193

Andere derde landen

Traditionele importeurs: 09.4158

5 030

Nieuwe importeurs: 09.4194

▼M1 —————

Top