EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0782-20080101

Consolidated text: Verordening (EG) nr. 782/2005 van de Commissie van 24 mei 2005 tot vaststelling van het formaat voor de toezending van de resultaten van afvalstoffenstatistieken (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/782/2008-01-01

2005R0782 — NL — 01.01.2008 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 782/2005 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 2005

tot vaststelling van het formaat voor de toezending van de resultaten van afvalstoffenstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 131, 25.5.2005, p.26)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 973/2007 VAN DE COMMISSIE van 20 augustus 2007

  L 216

10

21.8.2007
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 782/2005 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 2005

tot vaststelling van het formaat voor de toezending van de resultaten van afvalstoffenstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken ( 1 ), en met name op artikel 6, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2150/2002 moet de Commissie de bepalingen voor de uitvoering van die verordening vaststellen.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, onder e), van Verordening (EG) nr. 2150/2002 moet de Commissie het passende formaat voor de toezending van de resultaten door de lidstaten vaststellen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad ( 2 ),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Het passende formaat voor de toezending van de resultaten van afvalstoffenstatistieken aan de Commissie (Eurostat) is vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

De lidstaten gebruiken dit formaat voor de gegevens over het referentiejaar 2004 en de daaropvolgende jaren.

Artikel 2

De lidstaten zenden de Commissie (Eurostat) de bij Verordening (EG) nr. 2150/2002 voorgeschreven gegevens en metagegevens toe in een elektronisch formaat dat voldoet aan een door de Commissie (Eurostat) voorgestelde uitwisselingsnorm.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

FORMAAT VOOR DE TOEZENDING VAN RESULTATEN VAN AFVALSTATISTIEKEN

De gegevens moeten systeemonafhankelijk worden toegezonden, in overeenstemming met een door de Commissie (Eurostat) voorgestelde uitwisselingsnorm.

Gegevensverzamelingen

Het door Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken bestreken gebied omvat vijf gegevensverzamelingen:

 vrijkomen van afval (GENER),

 verbranding (INCIN),

 activiteiten die tot terugwinning kunnen leiden (RECOV),

 verwijdering (DISPO),

 aantal en capaciteit van de terugwinnings- en verwijderingsinrichtingen; NUTS 2-regio's die onder een regeling voor afvalinzameling vallen (REGIO).

Voor elke gegevensverzameling moet een bestand worden toegezonden. De bestandsnaam bestaat uit zes delen:Domein

5

Waarde: WASTE

Verzameling

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Frequentie

2

Waarde: A2

Landcode

2

Tweelettercode voor het land (zie lijst A)

Jaar

4

Referentiejaar (eerste referentiejaar 2004)

Periode

4

Waarde: 0000 (nul, nul, nul, nul) voor jaargegevens

De delen van de bestandsnaam worden door een laag streepje gescheiden. Het formaat is op tekst gebaseerd. Zo zal bijvoorbeeld de gegevensverzameling over het vrijkomen van afval in België voor 2004 de volgende naam krijgen: WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Ontbrekende waarden

In de classificatievariabelen (afvalcategorie, economische activiteit, NUTS 2-regio, soort afvalbehandelingsinstallatie) zijn ontbrekende waarden niet toegestaan. Voor elke combinatie van classificatievariabelen moeten records worden ingediend. Alle records die geen combinatie bevatten, moeten met waarde 0 (nul) worden ingediend. Voor records waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, moet de desbetreffende waarde als ontbrekend worden gecodeerd (met de letter „M”). Ontbrekende waarden moeten in het kwaliteitsrapport worden verklaard; zij kunnen bijvoorbeeld te wijten zijn aan de gebruikte methoden. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen echte nullen en ontbrekende waarden, aangezien geen aggregaten kunnen worden berekend wanneer gegevens ontbreken. Wanneer een combinatie om logische redenen niet mogelijk is, moet in de cel de code „L” worden ingevuld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor slib van industrieel afvalwater dat door huishoudens zou zijn geproduceerd. Om overeenstemmingscontroles en de correctie van fouten te vergemakkelijken, moeten ook de totalen worden ingediend.

Geheimhouding

Wanneer vertrouwelijke gegevens worden toegezonden, moeten deze duidelijk als zodanig worden gemarkeerd. Wat als vertrouwelijk moet worden beschouwd, hangt af van het nationale geheimhoudingsbeleid. In het algemeen kan informatie vertrouwelijk zijn wanneer de identiteit van de informatieverstrekker bekend kan worden. Dit is het geval wanneer de informatie een of twee respondenten betreft of indien een of twee respondenten de gegevens domineren. Overheidsgegevens worden in het algemeen niet als vertrouwelijk beschouwd.

Ook secundaire geheimhouding moet worden aangegeven. Deze moet zodanig worden aangewend dat (sub)totalen voor publicatie beschikbaar blijven. De Commissie (Eurostat) zal de vertrouwelijke informatie gebruiken voor de berekening van (EU-)aggregaten, maar geen vertrouwelijke informatie op nationaal niveau bekendmaken.

Maten

De vereiste velden zijn alfanumeriek, wat betekent dat zij geen scheidingstekens of decimale symbolen mogen bevatten, behalve voor de gegevenswaarden. De afvalhoeveelheden worden uitgedrukt in 1 000 t per jaar, met drie decimalen. Als decimaalsymbool wordt een komma gebruikt. Bij schattingen zal nauwkeurigheid met drie cijfers niet steeds mogelijk zijn. In dat geval moet de waarde alleen met de significante cijfers worden ingediend. Voor alle afvalcategorieën is de hoeveelheid gebaseerd op (normaal) nat afval; voor het vrijkomen van slib (volgnummers 11, 12 en 40) wordt de hoeveelheid ook in 1 000 t droge stof berekend. Ook in de gegevensverzamelingen over afvalbehandeling moet slib zowel in (normaal) nat afval als in droge stof worden gemeten. Dit zal alleen worden toegepast waar slib een afzonderlijk volgnummer is; dit is het geval voor gewoon slib (volgnummer 12) in de verzamelingen verbranding en verwijdering.

Het aantal afvalbehandelingsinstallaties wordt als geheel getal uitgedrukt. Om de afvalbehandelingscapaciteit te beschrijven, worden verschillende maatregelen genomen, afhankelijk van het soort terugwinnings- of verwijderingsactiviteit (zie lijst I). Voor een betere vergelijkbaarheid wordt de voorkeur gegeven aan de indiening van de verbrandingscapaciteit in 1 000 t. Landen die de verbrandingscapaciteit ook in terajoule (1012 joule) kunnen aangeven, wordt verzocht dat te doen. Landen die dat niet kunnen, moeten de waarde als ontbrekend (met code „M”). aangeven. De terugwinningscapaciteit wordt in 1 000 t gemeten. De verwijderingscapaciteit moet in kubieke meter of in ton worden ingediend, afhankelijk van het soort verwijdering. Alleen in 1 000 t gemeten waarden worden als reëel getal met drie decimalen verstrekt; alle andere waarden worden als gehele getallen verstrekt.

Het bereik van de regeling voor de inzameling van gemengd huishoudelijk en soortgelijk afval moet als percentage van de bevolking of als percentage van het aantal woningen worden aangegeven.

Herzieningen

De gegevensverzamelingen moeten worden toegezonden in afzonderlijke bestanden die alle records bevatten. Zo bevat bijvoorbeeld de gegevensverzameling over het vrijkomen van afval 51 afvalcategorieën naar 21 NACE-groepen gemeten in nat afval en 3 afvalcategorieën naar 21 NACE-groepen gemeten in droge stof. De verzameling bevat bijgevolg 1 134 records.

Ook herziene gegevens moeten in een volledige verzameling worden toegezonden, waarbij de herziene cellen met „R” worden gemarkeerd. Voorlopige gegevens worden met „P” gemarkeerd. Voorlopige gegevens moeten altijd worden herzien. Zowel voorlopige als herziene gegevens moeten in het kwaliteitsrapport worden verklaard.Gegevensverzameling 1:  vrijkomen van afval

Veld

Maximumlengte

Waarden

Domein

8

Waarde: WASTE

Verzameling

6

Waarde: GENER (de verzameling bestaat uit 51 × 21 records gemeten in nat afval en 3 × 21 records gemeten in droge stof, per land)

Landcode

2

Tweelettercode voor het land (zie lijst A)

Jaar

4

Referentiejaar (eerste referentiejaar 2004)

Volgnummer afval

2

Code die verwijst naar EAC-Stat v. 3 (zie lijst B)

Activiteitencategorie

2

Code die verwijst naar de NACE (zie lijst C)

Nat/Droog

1

Voor alle afvalcategorieën hoeveelheid in (normaal) nat afval (code W); voor slib (volgnummers 11, 12 en 40) tevens hoeveelheid in droge stof (code D)

Vrijgekomen afval

12

Hoeveelheid in 1 000 t per jaar. De hoeveelheid wordt aangegeven als een reëel getal met drie decimalen. Als decimaalsymbool wordt een komma gebruikt. Bijvoorbeeld: 19,876. Dit veld moet altijd een waarde bevatten. Indien er geen combinatie is, is de waarde 0 (nul). Ontbrekende gegevens worden als „M”. gecodeerd. Als combinaties logisch onmogelijk zijn, wordt dit met „L” aangegeven.

Bijwerkingsvlag

1

Voorlopige gegevens worden met (P), herziene gegevens met (R) aangegeven; anders leeg.

Geheimhoudingsvlag

1

Geeft vertrouwelijke gegevens aan (zie lijst D)Gegevensverzameling 2:  verbranding

Veld

Maximumlengte

Waarden

Domein

8

Waarde: WASTE

Verzameling

6

Waarde: INCIN (de verzameling bestaat uit 17 × 2 records gemeten in nat afval en 1 × 2 records gemeten in droge stof, per NUTS 1-regio)

Landcode

2

Tweelettercode voor het land (zie lijst A)

Jaar

4

Referentiejaar (eerste referentiejaar 2004)

NUTS 1-code

3

Regiocode overeenkomstig de NUTS-classificatie in Verordening (EG) nr. 1059/2003 (1); voor het nationale totaal moet de code TT worden gebruikt

Volgnummer afval

2

Code die verwijst naar EAC-Stat v. 3 (zie lijst E)

Terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

1

Code die verwijst naar de bijlagen bij Richtlijn 75/442/EEG van de Raad (2) (zie lijst F); alleen activiteiten 1 en 2 zijn in deze verzameling van toepassing

Nat/Droog

1

Voor alle afvalcategorieën hoeveelheid in (normaal) nat afval (code W); voor slib (volgnummer 12) tevens hoeveelheid in droge stof (code D)

Verbrand afval

12

Hoeveelheid in 1 000 t per jaar. De hoeveelheid wordt aangegeven als een reëel getal met drie decimalen. Als decimaalsymbool wordt een komma gebruikt. Bijvoorbeeld: 19,876. Dit veld moet altijd een waarde bevatten. Indien er geen combinatie is, is de waarde 0 (nul). Ontbrekende gegevens worden als „M” gecodeerd. Als combinaties logisch onmogelijk zijn, wordt dit met „L” aangegeven.

Bijwerkingsvlag

1

Voor het aangeven van voorlopige gegevens (P) of herziene gegevens (R); anders leeg.

Geheimhoudingsvlag

1

Geeft vertrouwelijke gegevens aan (zie lijst D)

(1)   PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1

(2)   PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).Gegevensverzameling 3:  activiteiten die kunnen leiden tot terugwinning (met uitzondering van energieterugwinning)

Veld

Maximumlengte

Waarden

Domein

8

Waarde: WASTE

Verzameling

6

Waarde: RECOV (de verzameling bestaat uit 20 records per NUTS 1-regio)

Landcode

2

Tweelettercode voor het land (zie lijst A)

Jaar

4

Referentiejaar (eerste referentiejaar 2004)

NUTS 1-code

3

Regiocode overeenkomstig de NUTS-classificatie in Verordening (EG) nr. 1059/2003; voor het nationale totaal moet de code TT worden gebruikt

Volgnummer afval

2

Code die verwijst naar EAC-Stat v. 3 (zie lijst G)

Terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

1

Code die verwijst naar de bijlagen bij Richtlijn 75/442/EEG (zie lijst F); alleen activiteit 3 is in deze verzameling van toepassing

Nat/Droog

1

Voor alle afvalcategorieën hoeveelheid in (normaal) nat afval (code W)

Teruggewonnen afval

12

Hoeveelheid in 1 000 t per jaar. De hoeveelheid wordt aangegeven als een reëel getal met drie decimalen. Als decimaalsymbool wordt een komma gebruikt. Bijvoorbeeld: 19,876. Dit veld moet altijd een waarde bevatten. Indien er geen combinatie is, is de waarde 0 (nul). Ontbrekende gegevens worden als „M” gecodeerd. Als combinaties logisch onmogelijk zijn, wordt dit met „L” aangegeven.

Bijwerkingsvlag

1

Voorlopige gegevens worden met (P), herziene gegevens met (R) aangegeven; anders leeg.

Geheimhoudingsvlag

1

Geeft vertrouwelijke gegevens aan (zie lijst D)Gegevensverzameling 4:  verwijdering (behalve verbranding)

Veld

Maximumlengte

Waarden

Domein

8

Waarde: WASTE

Verzameling

6

Waarde: DISPO (de verzameling bestaat uit 19 × 2 records gemeten in nat afval en 1 × 2 records gemeten in droge stof per NUTS 1-regio)

Landcode

2

Tweelettercode voor het land (zie lijst A)

Jaar

4

Referentiejaar (eerste referentiejaar 2004)

NUTS 1-code

3

Regiocode overeenkomstig de NUTS-classificatie in Verordening (EG) nr. 1059/2003; voor het nationale totaal moet de code TT worden gebruikt

Volgnummer afval

2

Code die verwijst naar EAC-Stat v. 3 (zie lijst H)

Terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

1

Code die verwijst naar de bijlagen bij Richtlijn 75/442/EEG (zie lijst F); alleen activiteiten 4 en 5 zijn in deze verzameling van toepassing

Nat/Droog

1

Voor alle afvalcategorieën hoeveelheid in (normaal) nat afval (code W); voor slib (volgnummer 12) tevens hoeveelheid in droge stof (code D)

Verwijderd afval

12

Hoeveelheid in 1 000 t per jaar. De hoeveelheid wordt aangegeven als een reëel getal met drie decimalen. Als decimaalsymbool wordt een komma gebruikt. Bijvoorbeeld: 19,876. Dit veld moet altijd een waarde bevatten. Indien er geen combinatie is, is de waarde 0 (nul). Ontbrekende gegevens worden als „M” gecodeerd. Als combinaties logisch onmogelijk zijn, wordt dit met „L” aangegeven.

Bijwerkingsvlag

1

Voorlopige gegevens worden met (P), herziene gegevens met (R) aangegeven; anders leeg.

Geheimhoudingsvlag

1

Geeft vertrouwelijke gegevens aan (zie lijst D)Gegevensverzameling 5:  aantal en capaciteit van de terugwinnings- en verwijderinginrichtingen en bevolking die door een regeling voor afvalinzameling per regio wordt bereikt

Veld

Maximumlengte

Waarden

Domein

8

Waarde: WASTE

Verzameling

6

Waarde: REGIO (de verzameling bestaat uit 14 records per NUTS 2-regio)

Landcode

2

Tweelettercode voor het land (zie lijst A)

Jaar

4

Referentiejaar (eerste referentiejaar 2004)

NUTS 2-code

4

Regiocode overeenkomstig de NUTS-classificatie in Verordening (EG) nr. 1059/2003; voor het nationale totaal moet de code TT worden gebruikt

Terugwinnings- of verwijderingsactiviteit

1

Code die verwijst naar de bijlagen bij Richtlijn 75/442/EEG (zie lijst F); leeg voor de bevolking die door de regeling voor afvalinzameling wordt bereikt

Variabele

1

Aantal inrichtingen (N), capaciteit (C) of bevolking die door de regeling voor afvalinzameling wordt bereikt (P)

Maatregel

1

Code voor meting van de capaciteit afhankelijk van het soort terugwinnings- of verwijderingsactiviteit (zie lijst I); voor het aantal inrichtingen code N, voor de bevolking die door de regeling voor afvalinzameling wordt bereikt ofwel P (bevolking) of D (woningen)

Waarde

12

Alle waarden, het aantal inrichtingen, het percentage van de bevolking of woningen dat door de regeling voor afvalinzameling wordt bereikt en de capaciteit worden in gehele getallen uitgedrukt. Dit veld moet altijd een waarde bevatten. Indien er geen combinatie is, is de waarde 0 (nul). Ontbrekende gegevens worden als „M” gecodeerd. Als combinaties logisch onmogelijk zijn, wordt dit met „L” aangegeven.

Bijwerkingsvlag

1

Voorlopige gegevens worden met (P), herziene gegevens met (R) aangegeven; anders leeg.

Geheimhoudingsvlag

1

Geeft vertrouwelijke gegevens aan (zie lijst D)Lijst A — Landcodes

België

BE

Tsjechië

CZ

Denemarken

DK

Duitsland

DE

Estland

EE

Griekenland

EL

Spanje

ES

Frankrijk

FR

Ierland

IE

Italië

IT

Cyprus

CY

Letland

LV

Litouwen

LT

Luxemburg

LU

Hongarije

HU

Malta

MT

Nederland

NL

Oostenrijk

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Slovenië

SI

Slowakije

SK

Finland

FI

Zweden

SE

Verenigd Koninkrijk

UK

Bulgarije

BG

Kroatië

HR

Roemenië

RO

Turkije

TR

IJsland

IS

Liechtenstein

LI

Noorwegen

NOLijst B — Afvalcategorieën

EAC-Stat v. 3 (PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15)

Omschrijving

Code

Gevaarlijk

Volgnummer afval

Afgewerkte oplosmiddelen

01.1

G

1

Zure, basische en zoute afvalstoffen

01.2

 

2

Zure, basische en zoute afvalstoffen

01.2

G

3

Afgewerkte olie

01.3

G

4

Afgewerkte chemische katalysatoren

01.4

 

5

Afgewerkte chemische katalysatoren

01.4

G

6

Afval van chemische preparaten

02

 

7

Afval van chemische preparaten

02

G

8

Chemische afzettingen en residuen

03.1

 

9

Chemische afzettingen en residuen

03.1

G

10

Slib van industrieel afvalwater

03.2

 

11

Slib van industrieel afvalwater

03.2

G

12

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

05

 

13

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

05

G

14

Metaalafval

06

 

15

Metaalafval

06

G

16

Glasafval

07.1

 

17

Glasafval

07.1

G

18

Papier- en kartonafval

07.2

 

19

Rubberafval

07.3

 

20

Kunststofafval

07.4

 

21

Houtafval

07.5

 

22

Houtafval

07.5

G

23

Textielafval

07.6

 

24

Afvalstoffen die PCB's bevatten

07.7

G

25

Afgedankt materiaal (met uitzondering van sloopauto's en afgedankte batterijen en accu's)

08 (m.u.v. 08.1, 08.41)

 

26

Afgedankt materiaal (met uitzondering van sloopauto's en afgedankte batterijen en accu's)

08 (m.u.v. 08.1, 08.41)

G

27

Sloopauto's

08.1

 

28

Sloopauto's

08.1

G

29

Afgedankte batterijen en accu's

08.41

 

30

Afgedankte batterijen en accu's

08.41

G

31

Dierlijk en plantaardig afval (met uitzondering van dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten en van gier en mest)

09 (m.u.v. 09.11, 09.3)

 

32

Dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten

09.11

 

33

Gier en mest

09.3

 

34

Huishoudelijk en soortgelijk afval

10.1

 

35

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

10.2

 

36

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

10.2

G

37

Scheidingsresiduen

10.3

 

38

Scheidingsresiduen

10.3

G

39

Gewoon slib (met uitzondering van baggerspecie)

11 (m.u.v. 11.3)

 

40

Baggerspecie

11.3

 

41

Mineraal afval (met uitzondering van verbrandingsafval en verontreinigde grond en baggerspecie)

12 (excl. (m.u.v. 12.4, 12.6)

 

42

Mineraal afval (met uitzondering van verbrandingsafval en verontreinigde grond en baggerspecie)

12 (m.u.v. 12.4, 12.6)

G

43

Verbrandingsafval

12.4

 

44

Verbrandingsafval

12.4

G

45

Verontreinigde grond en baggerspecie

12.6

G

46

Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval

13

 

47

Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval

13

G

48

Totaal, niet gevaarlijk

 
 

TN

Totaal, gevaarlijk

 

G

TG

Totaal-generaal

 
 

TT

▼M1Lijst C — Activiteitencategorieën

Volgnummer

Code NACE Rev. 2

Omschrijving

1

Afdeling 01

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Afdeling 02

Bosbouw en de exploitatie van bossen

2

Afdeling 03

Visserij en aquacultuur

3

Sectie B

Winning van delfstoffen

4

Afdeling 10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Afdeling 11

Vervaardiging van dranken

Afdeling 12

Vervaardiging van tabaksproducten

5

Afdeling 13

Vervaardiging van textiel

Afdeling 14

Vervaardiging van kleding

Afdeling 15

Vervaardiging van leer en van producten van leer

6

Afdeling 16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

7

Afdeling 17

Vervaardiging van papier en papierwaren

Afdeling 18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

8

Afdeling 19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

9

Afdeling 20

Vervaardiging van chemische producten

Afdeling 21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Afdeling 22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

10

Afdeling 23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

11

Afdeling 24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Afdeling 25

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

12

Afdeling 26

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

Afdeling 27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Afdeling 28

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Afdeling 29

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers

Afdeling 30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

13

Afdeling 31

Vervaardiging van meubelen

Afdeling 32

Overige industrie

Afdeling 33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

14

Sectie D

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

15

Afdeling 36

Winning, behandeling en distributie van water

Afdeling 37

Afvalwaterafvoer

Afdeling 39

Sanering en ander afvalbeheer

16

Afdeling 38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

17

Sectie F

Bouwnijverheid

18

 

Diensten:

Sectie G, excl. 46.77

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen

Sectie H

Vervoer en opslag

Sectie I

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

Sectie J

Informatie en communicatie

Sectie K

Financiële activiteiten en verzekeringen

Sectie L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

Sectie M

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

Sectie N

Administratieve en ondersteunende diensten

Sectie O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

Sectie P

Onderwijs

Sectie Q

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Sectie R

Kunst, amusement en recreatie

Sectie S

Overige diensten

Sectie T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Sectie U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

19

Klasse 46.77

Groothandel in afval en schroot

20

 

Huishoudelijk afval

(Dit is geen NACE-categorie.)

TA

Totaal

Totaal

▼BLijst D — Geheimhoudingsvlag

Te weinig ondernemingen

A

Bijvoorbeeld 1 of 2 ondernemingen in de populatie

Eén onderneming domineert de gegevens

B

Niet te weinig ondernemingen, maar één onderneming produceert/behandelt bijvoorbeeld meer dan 70 %

Twee ondernemingen domineren de gegevens

C

Niet te weinig ondernemingen, maar twee ondernemingen produceren/behandelen bijvoorbeeld meer dan 70 %

Vertrouwelijk in verband met secundaire geheimhouding

D

Niet vertrouwelijk op zich (vlag A, B, C), maar om indirecte ontsluiting van vertrouwelijke gegevens te voorkomen

De waarde is niet vertrouwelijk

Blanco

 Lijst E — Afvalcategorieën voor verbranding

Volgnummer afval

EAC-Stat v. 3 (PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15)

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk afval

Code

Omschrijving

1

01 + 02 + 03

Chemisch afval

(Afval van chemische verbindingen + Afval van chemische preparaten + Ander chemisch afval)

Niet gevaarlijk

2

01 + 02 + 03 m.u.v. 01.3

Chemisch afval met uitzondering van afgewerkte olie

(Afval van chemische verbindingen + Afval van chemische preparaten + Ander chemisch afval)

Gevaarlijk

3

01.3

Afgewerkte olie

Gevaarlijk

4

05

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

Niet gevaarlijk

5

05

Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval

Gevaarlijk

6

07.7

Afvalstoffen die PCB's bevatten

Gevaarlijk

7

10.1

Huishoudelijk en soortgelijk afval

Niet gevaarlijk

8

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Niet gevaarlijk

9

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Gevaarlijk

10

10.3

Scheidingsresiduen

Niet gevaarlijk

11

10.3

Scheidingsresiduen

Gevaarlijk

12

11

Gewoon slib

Niet gevaarlijk

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Ander afval

(Metaalafval + Niet-metaalafval + Afgedankt materiaal + Dierlijk en plantaardig afval + Mineraal afval + Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval)

Niet gevaarlijk

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 m.u.v. 07.7

Ander afval

(Metaalafval + Niet-metaalafval met uitzondering van afvalstoffen die PCB's bevatten + Afgedankt materiaal + Dierlijk en plantaardig afval + Mineraal afval + Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval)

Gevaarlijk

TN

 

Totaal, niet gevaarlijk

Niet gevaarlijk

TG

 

Totaal, gevaarlijk

Gevaarlijk

TT

 

Totaal-generaal

 Lijst F — Terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten; de codes verwijzen naar de codes in de bijlagen bij Richtlijn 75/442/EEG

Activiteit

Code

Soorten terugwinnings- en verwijderingsactiviteiten

Verbranding

1

R1

Hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking

2

D10

Verbranding te land

Activiteiten die kunnen leiden tot terugwinning (met uitzondering van energieterugwinning)

3

R2 +

Terugwinning van oplosmiddelen

R3 +

Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostbemesting en bemesting met andere biologisch omgezette stoffen)

R4 +

Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen

R5 +

Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen

R6 +

Terugwinning van zuren of basen

R7 +

Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan

R8 +

Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren

R9 +

Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie

R10 +

Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering

R11

Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomen

Verwijderingsactiviteiten

4

D1 +

Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats enz.)

D3 +

Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijk gevormde holten enz.)

D4 +

Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen enz.)

D5 +

Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving afgeschermd zijn enz.)

D12

Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen enz.)

5

D2 +

Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem enz.)

D6 +

Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanen

D7

Verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodemLijst G — Afvalcategorieën voor activiteiten die kunnen leiden tot terugwinning (met uitzondering van energieterugwinning)

Volgnummer afval

EAC-Stat v. 3 (PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15)

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk afval

Code

Omschrijving

1

01.3

Afgewerkte olie

Gevaarlijk

2

06

Metaalafval

Niet gevaarlijk

3

06

Metaalafval

Gevaarlijk

4

07.1

Glasafval

Niet gevaarlijk

5

07.1

Glasafval

Gevaarlijk

6

07.2

Papier- en kartonafval

Niet gevaarlijk

7

07.3

Rubberafval

Niet gevaarlijk

8

07.4

Kunststofafval

Niet gevaarlijk

9

07.5

Houtafval

Niet gevaarlijk

10

07.6

Textielafval

Niet gevaarlijk

11

09 (m.u.v. 09.11, 09.3,

Dierlijk en plantaardig afval

(met uitzondering van dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten en van gier en mest)

Niet gevaarlijk

12

09.11

Dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten

Niet gevaarlijk

13

09.3

Gier en mest

Niet gevaarlijk

14

12

Mineraal afval

Niet gevaarlijk

15

12

Mineraal afval

Gevaarlijk

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Ander afval

(Afval van chemische verbindingen + Afval van chemische preparaten + Ander chemisch afval + Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval + Afgedankt materiaal + Gemengd gewoon afval + Gewoon slib + Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval)

Niet gevaarlijk

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 m.u.v. 01.3

Ander afval

(Afval van chemische verbindingen met uitzondering van afgewerkte olie + Afval van chemische preparaten + Ander chemisch afval + Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval + Houtafval + Afvalstoffen die PCB's bevatten + Afgedankt materiaal + Gemengd gewoon afval + Gewoon slib + Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval)

Gevaarlijk

TN

 

Totaal, niet gevaarlijk

Niet gevaarlijk

TG

 

Totaal, gevaarlijk

Gevaarlijk

TT

 

Totaal-generaal

 Lijst H — Afvalcategorieën voor verwijdering (behalve verbranding)

Volgnummer

EAC-Stat v. 3 (PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15)

Gevaarlijk/Niet gevaarlijk afval

Code

Omschrijving

1

01 + 02 + 03

Chemisch afval

(Afval van chemische verbindingen + Afval van chemische preparaten + Ander chemisch afval)

Niet gevaarlijk

2

01 + 02 + 03 m.u.v. 01.3

Chemisch afval met uitzondering van afgewerkte olie

(Afval van chemische verbindingen + Afval van chemische preparaten + Ander chemisch afval)

Gevaarlijk

3

01.3

Afgewerkte olie

Gevaarlijk

4

09 (m.u.v. 09.11, 09.3,

Dierlijk en plantaardig afval

(met uitzondering van dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten en van gier en mest)

Niet gevaarlijk

5

09.11

Dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten

Niet gevaarlijk

6

09.3

Gier en mest

Niet gevaarlijk

7

10.1

Huishoudelijk en soortgelijk afval

Niet gevaarlijk

8

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Niet gevaarlijk

9

10.2

Gemengde en ongedifferentieerde materialen

Gevaarlijk

10

10.3

Scheidingsresiduen

Niet gevaarlijk

11

10.3

Scheidingsresiduen

Gevaarlijk

12

11

Gewoon slib

Niet gevaarlijk

13

12

Mineraal afval

Niet gevaarlijk

14

12

Mineraal afval

Gevaarlijk

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Ander afval

(Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval + Metaalafval + Niet-metaalafval + Afgedankt materiaal + Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval)

Niet gevaarlijk

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Ander afval

(Afval van de gezondheidszorg en biologisch afval + Metaalafval + Niet-metaalafval + Afgedankt materiaal + Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval)

Gevaarlijk

TN

 

Totaal, niet gevaarlijk

Niet gevaarlijk

TG

 

Totaal, gevaarlijk

Gevaarlijk

TT

 

Totaal-generaal

 Lijst I — Meting van de capaciteit

Activiteit

Meting van de capaciteit

Meetcode

1

1 000 t per jaar met drie decimalen

T

 

Terajoule per jaar (1012)

J

2

1 000 t per jaar met drie decimalen

T

 

Terajoule per jaar (1012)

J

3

1 000 per jaar met drie decimalen

T

4

Kubieke meter per jaar

M

5

1 000 t per jaar met drie decimalen

T( 1 ) PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 574/2004 van de Commissie (PB L 90 van 27.3.2004, blz. 15).

( 2 ) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

Top