EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R1415-20140821

Consolidated text: Verordening (EG) nr. 1415/2004 van de Raad van 19 juli 2004 tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1415/2014-08-21

2004R1415 — NL — 21.08.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) nr. 1415/2004 VAN DE RAAD

van 19 juli 2004

tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken

(PB L 258, 5.8.2004, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 902/2014 VAN DE COMMISSIE van 19 augustus 2014

  L 245

1

20.8.2014
▼B

VERORDENING (EG) nr. 1415/2004 VAN DE RAAD

van 19 juli 2004

tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakkenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 betreffende het beheer van de visserijinspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap ( 1 ), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1954/2003 zijn de voorwaarden en procedures vastgesteld voor de invoering van een beheerssysteem betreffende de visserijinspanning met betrekking tot bepaalde communautaire visserijgebieden en visbestanden.

(2)

De lidstaten hebben de Commissie de op grond van Verordening (EG) nr. 1954/2003 vereiste gegevens verstrekt, en met name de gemiddelde jaarlijkse visserijinspanning door vaartuigen met een lengte over alles van 15 m of meer in de periode van 1998 tot en met 2002 in de gebieden omschreven in die verordening, en de gemiddelde jaarlijkse visserijinspanning door vaartuigen met een lengte over alles van 10 m of meer in de periode van 1998 tot en met 2002 in het biologisch kwetsbare gebied omschreven in artikel 6 van die verordening.

(3)

Bij de raming van de visserijinspanning zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1954/2003 wordt onder het geïnstalleerde vermogen verstaan het vermogen van een vaartuig zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad van 22 september 1986 houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen ( 2 ).

(4)

De Commissie heeft de lidstaten de op grond van eerstgenoemde verordening vereiste gegevens toegezonden en na overleg met de lidstaten de gegevens beoordeeld die waren verstrekt in verband met de visserijinspanningsbeperkingen in het kader van voorgaande of lopende communautaire maatregelen waarbij de visserijinspanning wordt of werd beheerd.

(5)

Het voor de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, per groep soorten, per gebied en per visserijtak vast te stellen maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau moet gelijk zijn aan een vijfde van de totale visserijinspanning door de betrokken vaartuigen in de vijfjarige periode van 1998 tot en met 2002,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening wordt het maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau vastgesteld voor elke lidstaat en voor de verschillende in de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 omschreven gebieden en visserijtakken.

Artikel 2

Vaststelling van het maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau

1.  De maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveaus voor iedere lidstaat per groep soorten, per gebied en per visserijtak voor het in artikel 3, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied, staan in bijlage I bij deze verordening.

2.  De maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveaus voor iedere lidstaat per groep soorten, per gebied en per visserijtak voor het in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied, staan in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Doorvaart door een gebied

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat het gebruik van visserijinspanningstoewijzingen per gebied, zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003, niet ertoe leidt dat er gedurende langere tijd wordt gevist vergeleken met de visserijinspanningsnivaus geleverd gedurende de referentieperiode.

2.  De visserijinspanning van een vaartuig als gevolg van de doorvaart door een gebied waarin gedurende de referentieperiode niet was gevist, mag niet worden gebruikt om in dat gebied te vissen. Elke lidstaat houdt van die visserijinspanning aparte registers bij.

Artikel 4

Methode

Elke lidstaat zorgt ervoor dat voor de registratie van de visserijinspanning dezelfde methode wordt gebruikt als voor de beoordeling van de visserijinspanningsniveaus krachtens de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003.

Artikel 5

Naleving van andere regelingen tot beperking van de visserijinspanning

De overeenkomstig de bijlagen I en II vastgestelde maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveaus laten visserijinspanningsbeperkingen in het kader van herstelplannen en andere beheersmaatregelen van communautair recht onverlet, met dien verstande dat steeds de maatregel met het laagste visserijinspanningsniveau moet worden nageleefd.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE IMaximale jaarlijkse visserijinspanningsniveaus voor het in artikel 3, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied

Demersale soorten, met uitzondering van de soorten die vallen onder Verordening (EG) nr. 2347/2002Sint-JacobsschelpenNoordzeekrab en spinkrab

Visserijgebied (m.u.v., in voorkomend geval, het in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied)

Gemiddelde jaarlijkse visserijinspanning in kW(x) dagen (1) door vaartuigen met een lengte over alles van 15 m of meer

België

Denemarken

Duitsland

Spanje

Frankrijk

Ierland

Nederland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Tabel A

Totaal

8 197 827

215 234

424 882

88 117 785

77 270 095

10 229 052

759 606

35 728 844

►M1  50 021 901 ◄

ICES V, VI

58 452

215 234

186 370

2 460 000

11 649 154

2 324 932

6 000

0

►M1  24 017 229 ◄

ICES VII

7 396 910

0

233 560

17 957 785

40 657 844

7 904 120

350 279

0

►M1  25 756 266 ◄

ICES VIII

742 465

0

4 952

33 100 000

24 963 097

0

403 327

2 552 222

►M1  248 406 ◄

ICES IX

0

0

0

15 300 000

0

0

0

29 936 606

►M1  0 ◄

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

2 360 033

►M1  0 ◄

CECAF 34.1.1

0

0

0

14 500 000

0

0

0

94 659

►M1  0 ◄

CECAF 34.1.2

0

0

0

4 800 000

0

0

0

378 452

►M1  0 ◄

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

406 872

►M1  0 ◄

Tabel B

Totaal

354 066

0

0

380 000

8 349 182

530 778

155 157

0

5 290 044

ICES V, VI

0

0

0

0

0

5 766

0

0

1 974 425

ICES VII

354 066

0

0

0

7 447 932

525 012

155 157

0

3 315 619

ICES VIII

0

0

0

170 000

901 250

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel C

Totaal

0

0

0

2 920 000

2 465 482

505 960

0

0

1 245 658

ICES V, VI

0

0

0

0

0

465 000

0

0

702 292

ICES VII

0

0

0

0

1 946 719

40 960

0

0

543 366

ICES VIII

0

0

0

500 000

518 763

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1)   De visserijinspanning van een vaartuig in een bepaald gebied wordt berekend op basis van de activiteit van buitengaatse vaartuigen uitgedrukt in het aantal dagen op zee per reis in het betrokken gebied, afgerond op hele getallen.
BIJLAGE IIMaximale jaarlijkse visserijinspanningsniveaus voor het in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied (biologisch kwetsbaar gebied)

Doelsoorten in het in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1954/2003 bedoelde gebied

Gemiddelde jaarlijkse visserijinspanning in kW(x) dagen (1) door vaartuigen met een lengte over alles van 10 m of meer

België

Denemarken

Duitsland

Spanje

Frankrijk

Ierland

Nederland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Demersale soorten, met uitzondering van de soorten die vallen onder Verordening (EG) nr. 2347/2002

135 432

0

8 326

5 642 215

9 559 653

7 154 490

0

0

3 061 485

Sint-Jacobsschelpen

0

0

0

0

31 039

109 395

0

0

1 223

Noordzeekrab en spinkrab

0

0

0

0

84 690

63 198

0

0

393

Totaal

135 432

0

8 326

5 642 215

9 675 382

7 327 083

0

0

3 063 101

(1)   De visserijinspanning van een vaartuig in een bepaald gebied wordt berekend op basis van de activiteit van buitengaatse vaartuigen uitgedrukt in het aantal dagen op zee per reis in het betrokken gebied, afgerond op hele getallen.( 1 ) PB L 289 van 7.11.2003, blz. 1.

( 2 ) PB L 274 van 25.9.1986, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3259/94 (PB L 339 van 29.12.1994, blz. 11).

Top