Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0282-20040331

Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2004-03-31

Geconsolideerde TEKST: 32004R0282 — NL — 31.03.2004

2004R0282 — NL — 31.03.2004 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 282/2004 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2004

betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 049, 19.2.2004, p.11)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

Verordening (EG) nr. 585/2004 van de Commissie van 26 maart 2004

  L 91

17

30.3.2004
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 282/2004 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2004

betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG ( 1 ), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op een beter functioneren van de inspectieposten aan de grens moet voor de voorafgaande kennisgeving van de aankomst van uit derde landen afkomstige dieren een officieel document worden vastgesteld, waarin de noodzakelijke gegevens voor de douaneaangifte worden aangegeven.

(2)

De procedures voor de aangifte en de veterinaire controle van de dieren aan de grens moeten worden geharmoniseerd met die voor de producten van dierlijke oorsprong.

(3)

In het kader van deze harmonisatie moet aan de hand van de definitie in artikel 2, lid 2, onder e), van Richtlijn 97/78/EG van de Raad ( 2 ) worden vastgesteld wie voor de lading verantwoordelijk is.

(4)

De ontwikkeling van het geïntegreerde veterinaire computernetwerk Traces ingevolge Beschikking 2003/623/EG van de Commissie ( 3 ) noopt tot een standaardisering van de aangifte- en controledocumenten om een goed beheer en een goede verwerking van de verzamelde gegevens mogelijk te maken en aldus de bescherming van de gezondheid in de Gemeenschap te verbeteren.

(5)

Omdat Beschikking 92/527/EEG van de Commissie ( 4 ) tot vaststelling van een model voor een certificaat ten bewijze dat de in Richtlijn 91/496/EEG bedoelde controles hebben plaatsgevonden, bij deze verordening wordt bijgewerkt, moet Beschikking 92/527/EEG worden ingetrokken.

(6)

Omdat de grensinspectieposten tussen de lidstaten en de nieuwe lidstaten op het moment van de toetreding moeten worden afgeschaft, is een overgangsmaatregel nodig om te vermijden dat zij voor een maand nieuwe administratieve procedures moeten invoeren.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Kennisgeving van de aankomst van de dieren met behulp van het Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst

1.  In het kader van het binnenbrengen in de Gemeenschap van uit een derde land afkomstige dieren als bedoeld in Richtlijn 91/496/EEG maakt de belanghebbende bij de lading in de zin van de definitie in artikel 2, lid 2, onder e), van Richtlijn 97/78/EG hiervan uiterlijk één werkdag voor de verwachte aankomst van het (de) dier(en) op het grondgebied van de Gemeenschap melding. De kennisgeving geschiedt aan het keuringspersoneel van de grensinspectiepost, onder gebruikmaking van een document volgens het model in bijlage I, het „Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst” (GVDB).

2.  Het GVDB wordt afgegeven overeenkomstig de algemene certificeringsvoorschriften neergelegd in de desbetreffende communautaire wetgeving.

3.  Het GVDB bestaat uit een origineel en evenveel kopieën als door de bevoegde autoriteit nodig worden geacht om aan de vereisten van deze verordening te voldoen. De belanghebbende bij de lading vult deel 1 van het vereiste aantal exemplaren van het GVDB in en zendt deze door naar de verantwoordelijke dierenarts van de grensinspectiepost.

4.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3 kunnen de gegevens in het document vooraf via telecommunicatie of andere middelen worden meegedeeld, mits de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarmee instemmen. Als dit het geval is, moet de in elektronische vorm meegedeelde informatie precies dezelfde zijn als de voor deel 1 van het model van het GVDB vereiste informatie.

Artikel 2

Veterinaire controles

De veterinaire controles en de laboratoriumanalyses vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van Beschikking 97/794/EG van de Commissie ( 5 ).

Artikel 3

Te volgen procedures na afloop van de veterinaire controles

1.  Na uitvoering van de in artikel 4 van Richtlijn 91/496/EEG bedoelde veterinaire controles wordt onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts van de grensinspectiepost deel 2 van het GVDB ingevuld en ondertekend, hetzij door hemzelf, hetzij door een andere officiële dierenarts die onder zijn toezicht werkzaam is.

Indien de invoer wordt geweigerd, wordt, zodra de desbetreffende gegevens bekend zijn, het vak „Informatie terugzending” in deel 3 van het GVDB ingevuld. Deze gegevens worden geïntegreerd in het systeem voor de uitwisseling van informatie, bedoeld in artikel 20 van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad ( 6 ).

2.  Het originele GVDB bestaat uit de naar behoren ingevulde en ondertekende delen 1 en 2.

3.  De officiële dierenarts, de importeur of de belanghebbende bij de lading brengen de douaneautoriteiten van de grensinspectiepost vervolgens op de hoogte van de veterinaire beslissing over de zending, hetzij door overlegging van het originele GVDB, hetzij langs elektronische weg.

4.  In geval van een gunstige veterinaire beslissing en na instemming van de douaneautoriteiten vergezelt het originele GVDB de dieren tot de op het document aangegeven eindbestemming.

5.  De officiële dierenarts van de grensinspectiepost bewaart een kopie van het GVDB.

6.  De importeur of de belanghebbende bij de lading ontvangt een kopie van het GVDB, alsook, indien nodig, overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 91/496/EEG, een kopie van de veterinaire invoercertificaten.

7.  De officiële dierenarts bewaart het originele veterinaire certificaat of de documenten die de dieren vergezellen, alsook een kopie van het GVDB, gedurende ten minste drie jaar. Voor zendingen van dieren die worden doorgevoerd of overgeladen en waarvan de uiteindelijke bestemming buiten de Gemeenschap ligt, blijven de originele veterinaire documenten van de dieren bij aankomst, de zending evenwel verder vergezellen en worden in de grensinspectiepost slechts kopieën ervan bewaard.

Artikel 4

Te volgen procedures voor dieren die onder douanecontrole of onder speciaal toezicht staan

Voor dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht en waarvoor een afwijking geldt van de verplichting tot een overeenstemmingscontrole en/of een fysieke controle overeenkomstig artikel 4, lid 3, of artikel 8, deel A, punt 1, letter b), onder ii), van Richtlijn 91/496/EEG, licht de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van bestemming in voorkomend geval in over een positieve controle van de documenten. Deze informatie geschiedt aan de hand van het in artikel 20 van Richtlijn 90/425/EEG bedoelde systeem voor de uitwisseling van informatie. De officiële dierenarts van de grensinspectiepost van bestemming geeft dan een GVDB af met de uiteindelijke veterinaire beslissing over de toestemming voor het binnenbrengen van de dieren. Indien de zending niet aankomt of indien de zending kwantitatief of kwalitatief niet met de aangekondigde zending overeenstemt, vult de bevoegde autoriteit van de grensinspectiepost van bestemming deel 3 van het GVDB in.

In het geval van doorvoer biedt de belanghebbende bij de lading de zending aan bij de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van vertrek. De officiële dierenarts van de grensinspectiepost die bij het vertrek van de dieren uit de Gemeenschap wordt ingelicht over hun doorvoer naar een derde land, vult deel 3 van het GVDB in. Hij informeert met behulp van het GVDB de officiële dierenarts van de grensinspectiepost waar de zich in doorvoer bevindende dieren de Gemeenschap waren binnengekomen.

De officiële dierenartsen van de bevoegde autoriteit op de plaats van bestemming die zijn ingelicht over de aankomst van dieren die bestemd zijn voor een slachthuis, voor een in de zin van Beschikking 2000/666/EG van de Commissie ( 7 ) erkend quarantainestation, of voor in hun bevoegdheidsgebied gelegen officieel erkende instellingen, instituten of centra als bedoeld in Richtlijn 92/65/EEG van de Raad ( 8 ), vullen deel 3 van het GVDB in indien de zending niet aankomt, of indien de zending kwantitatief of kwalitatief niet met de aangekondigde zending overeenstemt.

Artikel 5

Coördinatie tussen met de controles belaste bevoegde autoriteiten

Om te garanderen dat alle dieren die de Gemeenschap worden binnengebracht aan een veterinaire controle worden onderworpen, werken de bevoegde autoriteit en de officiële dierenartsen van elke lidstaat samen met andere controlediensten om alle relevante gegevens over de invoer van dieren te verzamelen. Dit betreft met name de volgende gegevens:

a) informatie waarover de douanediensten beschikken;

b) gegevens uit de vrachtbrieven van vaartuigen, treinen of vliegtuigen;

c) andere informatiebronnen die ter beschikking staan van exploitanten van vervoer over de weg of per spoor, in havens of op luchthavens.

Artikel 6

Toegang tot de gegevensbanken en deelname aan de informatiesystemen

Om het doel van artikel 5 te realiseren, organiseren de bevoegde autoriteiten en de douanediensten van de lidstaten de uitwisseling van de in hun gegevensbanken opgenomen gegevens. Met het oog op een snellere informatieoverdracht worden de informaticasystemen van de bevoegde autoriteit voorzover mogelijk en met inachtneming van de gegevensbeveiliging gecoördineerd met de informaticasystemen van de douanediensten en de handelaren.

Artikel 7

Gebruikmaking van elektronische certificering

De productie, het gebruik, het doorsturen en het bewaren van het GVDB kunnen langs elektronische weg gebeuren, na instemming van de bevoegde autoriteit.

De overdracht van gegevens tussen de bevoegde autoriteiten geschiedt via het in artikel 20 van Richtlijn 90/425/EEG bedoelde systeem voor de uitwisseling van informatie.

▼M1

Artikel 8

Gedurende de periode voorafgaande aan 1 mei 2004 is deze verordening niet van toepassing op de in bijlage II opgenomen grensinspectieposten, die bij de toetreding van Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië zullen worden opgeheven.

▼B

Artikel 9

Intrekking

Beschikking 92/527/EEG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking worden geacht naar deze verordening te zijn gedaan.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 31 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

▼B
BIJLAGE IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).

( 2 ) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

( 3 ) PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58.

( 4 ) PB L 332 van 18.11.1992, blz. 22.

( 5 ) PB L 323 van 26.11.1997, blz. 31.

( 6 ) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

( 7 ) PB L 278 van 31.10.2000, blz. 26.

( 8 ) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

Top