Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0017-20130701

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/2013-07-01

2004L0017 — NL — 01.07.2013 — 012.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2004/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 31 maart 2004

houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

(PB L 134, 30.4.2004, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 1874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 2004

  L 326

17

29.10.2004

►M2

RICHTLIJN 2005/51/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 7 september 2005

  L 257

127

1.10.2005

 M3

VERORDENING (EG) Nr. 2083/2005 VAN DE COMMISSIE van 19 december 2005

  L 333

28

20.12.2005

 M4

RICHTLIJN 2006/97/EG VAN DE RAAD van 20 november 2006

  L 363

107

20.12.2006

 M5

VERORDENING (EG) Nr. 1422/2007 VAN DE COMMISSIE van 4 december 2007

  L 317

34

5.12.2007

►M6

VERORDENING (EG) Nr. 213/2008 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M7

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 december 2008

  L 349

1

24.12.2008

►M8

VERORDENING (EG) Nr. 596/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juni 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M9

RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 13 juli 2009

  L 216

76

20.8.2009

 M10

VERORDENING (EG) Nr. 1177/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009

  L 314

64

1.12.2009

►M11

VERORDENING (EU) Nr. 1251/2011 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2011

  L 319

43

2.12.2011

►M12

RICHTLIJN 2013/16/EU VAN DE RAAD van 13 mei 2013

  L 158

184

10.6.2013


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 358, 3.12.2004, blz. 35  (2004/17)

►C2

Rectificatie, PB L 305, 24.11.2005, blz. 46  (2004/17)
▼B

RICHTLIJN 2004/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 31 maart 2004

houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdienstenHET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en 95,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's ( 3 ),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag ( 4 ), en gezien de gemeenschappelijke tekst die op 9 december 2003 door het Bemiddelingscomité is goedgekeurd,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aangezien er nieuwe wijzigingen worden aangebracht in Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie ( 5 ), welke wijzigingen nodig zijn in antwoord op de vereenvoudigings- en moderniseringseisen die zowel de aanbestedende diensten als de ondernemers hebben gesteld in hun antwoorden op het op 27 november 1996 door de Commissie aangenomen Groenboek, dient ter wille van de duidelijkheid tot omwerking van deze richtlijn in één tekst te worden overgegaan. Deze richtlijn is gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof van Justitie, met name die betreffende de gunningscriteria, die duidelijk maakt welke mogelijkheden de aanbestedende diensten hebben om aan de behoeften van het betreffende publiek tegemoet te komen, onder meer op ecologisch en sociaal gebied, vooropgesteld dat dergelijke criteria verband houden met het voorwerp van de opdracht, voor de aanbestedende dienst geen onbeperkte keuzevrijheid openlaten, uitdrukkelijk vermeld zijn en in overeenstemming zijn met de in overweging 9 genoemde grondbeginselen.

(2)

Een belangrijke reden voor de invoering van regels houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in deze sectoren is het feit dat de nationale overheid op velerlei wijze invloed op het gedrag van deze diensten kan uitoefenen, met name door deelneming in het kapitaal of vertegenwoordiging in de directie of in de bestuurs- of toezichtsorganen.

(3)

Een andere belangrijke reden waarom een coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten door de in deze sectoren werkzame diensten noodzakelijk is, is gelegen in het gesloten karakter van de markten waarop zij werkzaam zijn als gevolg van het bestaan van door de nationale overheid verleende bijzondere of uitsluitende rechten voor de bevoorrading, de terbeschikkingstelling of de exploitatie van de netten die de betreffende dienst verrichten.

(4)

De Gemeenschapswetgeving en met name Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 3975/87 van 14 december 1987 tot vastelling van de wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchthavenvervoer ( 6 ) en (EEG) nr. 3976/87 van 14 december 1987 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer ( 7 ), zijn erop gericht meer mededinging tot stand te brengen tussen de luchtvaartmaatschappijendienst. Bijgevolg behoeven deze diensten niet in deze richtlijn te worden opgenomen. Gezien de huidige mededinging in het communautaire zeevervoer zou het ook niet gepast zijn de regels van deze richtlijn ook voor de opdrachten in deze sector te doen gelden.

(5)

Het toepassingsgebied van Richtlijn 93/38/EEG omvat thans bepaalde opdrachten die door aanbestedende diensten in de telecommunicatiesector worden geplaatst. Met het oog op de openstelling van de telecommunicatiesector is een regelgevingskader vastgesteld, zoals bedoeld in het vierde verslag over de tenuitvoerlegging van het regelgevingspakket voor de telecommunicatiesector van 25 november 1998. Een van de gevolgen hiervan is de invoering van een daadwerkelijke mededinging in deze sector geweest, zowel rechtens als feitelijk. Ter informatie en rekening houdend met deze situatie, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 8 ervan een lijst ( 8 ) van telecommunicatiediensten bekendgemaakt die reeds van de werkingssfeer van de genoemde richtlijn kunnen worden uitgesloten. Nog meer vorderingen zijn bevestigd in het zevende verslag over de tenuitvoerlegging van het regelgevingspakket voor de telecommunicatiesector van 26 november 2001. Het is derhalve niet meer nodig de aankopen van de diensten die in deze sector werkzaam zijn te reglementeren.

(6)

Derhalve behoeft het speciale, bij Richtlijn 90/531/EEG van de Raad van 17 september 1990 betreffende de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie ingestelde Raadgevende comité voor overheidsopdrachten in de telecommunicatiesector niet meer in stand te worden gehouden ( 9 ).

(7)

Het verdient echter aanbeveling de evolutie van de telecommunicatiemarkt te blijven volgen en de situatie opnieuw te bezien wanneer wordt vastgesteld dat een echte mededinging in deze sector niet meer aanwezig is.

(8)

Richtlijn 93/38/EEG sluit aankopen van spraaktelefonie-, telex-, mobiele radiotelefonie-, semafoondiensten en telecommunicatiediensten per satelliet van het toepassingsgebied uit. Deze uitzonderingen zijn ingevoerd om rekening te houden met het feit dat dergelijke diensten in een bepaalde geografische zone vaak slechts door één leverancier konden worden geleverd, aangezien er geen daadwerkelijke mededinging was en er bijzondere of uitsluitende rechten waren verleend. Door de invoering van een echte mededinging in de telecommunicatiesector is voor deze uitzonderingen geen grond meer. Dergelijke telecommunicatiediensten moeten derhalve in het toepassingsgebied van deze richtlijn worden opgenomen.

(9)

Om de openstelling voor mededinging te garanderen van overheidsopdrachten die gegund zijn door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, is het raadzaam om voor opdrachten boven een bepaalde waarde bepalingen voor coördinatie door de Gemeenschap op te stellen. Deze coördinatie is gebaseerd op de consequenties van de artikelen 14, 28 en 49 EG-Verdrag en artikel 97 Euratom-Verdrag, dat wil zeggen de beginselen van gelijke behandeling, waarvan het beginsel van niet-discriminatie een bijzondere uiting is, van wederzijdse erkenning, van evenredigheid en van doorzichtigheid. Gezien de aard van de sectoren waarop deze coördinatie betrekking heeft, moet zij, zonder aan de genoemde beginselen afbreuk te doen, een kader voor loyale handelspraktijken scheppen en ruimte laten voor de grootst mogelijke soepelheid.

Voor overheidsopdrachten waarvan de waarde lager is dan de drempelwaarde voor de toepassing van de bepalingen inzake coördinatie door de Gemeenschap, is het raadzaam te verwijzen naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie, volgens welke de voorschriften en beginselen van bovengenoemd Verdrag van toepassing zijn.

(10)

Gezien de noodzaak te zorgen voor een werkelijke openstelling van de markt en voor een evenwichtige toepassing van de aanbestedingsvoorschriften in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, dienen de betreffende diensten op een andere wijze te worden omschreven dan door verwijzing naar hun rechtsvorm. Er moet derhalve voor worden gezorgd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gelijke behandeling van de aanbestedende diensten uit de overheidssector en die uit de particuliere sector. Bovendien moet er overeenkomstig met artikel 295 van het Verdrag ook voor worden gezorgd dat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet wordt gelaten.

(11)

De lidstaten dienen erop toe te zien dat deelname van een publiekrechtelijk lichaam als inschrijver op een overheidsopdracht geen concurrentieverstorende gevolgen heeft voor particuliere inschrijvers.

(12)

Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap moeten de eisen inzake milieubescherming geïntegreerd worden in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 3 van genoemd Verdrag, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

In deze richtlijn wordt derhalve aangegeven hoe de aanbestedende diensten aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen, met de verzekering dat die diensten voor die opdrachten tegelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen.

(13)

Geen enkele bepaling in deze richtlijn belet dat maatregelen worden voorgeschreven of toegepast die noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zedelijkheid, orde of veiligheid, de volksgezondheid, het leven van mensen en dieren of de bescherming van planten, in het bijzonder met het oog op duurzame ontwikkeling, op voorwaarde dat deze maatregelen in overeenstemming zijn met het Verdrag.

(14)

De Raad heeft bij Besluit 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, met betrekking tot de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten ( 10 ), namens de Gemeenschap onder meer zijn goedkeuring gehecht aan de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, hierna „Overeenkomst” genoemd, welke ten doel heeft een multilateraal kader van evenwichtige rechten en verplichtingen op het gebied van overheidsopdrachten tot stand te brengen met het oog op een verdere liberalisering en uitbreiding van de wereldhandel. Gezien de internationale rechten en verplichtingen die voor de Gemeenschap uit de aanvaarding van deze Overeenkomst voortvloeien, gelden voor de inschrijvers en producten uit derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, de regelingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst is niet rechtstreeks toepasselijk. Derhalve dienen de in de Overeenkomst bedoelde aanbestedende diensten die zich aan deze richtlijn houden en die dezelfde bepalingen toepassen ten aanzien van de ondernemers van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, aldus de Overeenkomst na te leven. Deze richtlijn dient de ondernemers van de Gemeenschap ook even gunstige voorwaarden voor deelneming aan overheidsopdrachten te garanderen als die welke gelden voor de ondernemers van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend.

(15)

Voordat met de procedure voor het plaatsen van een opdracht wordt begonnen, mogen de aanbestedende diensten, met gebruikmaking van een „technische dialoog”, bij het opstellen van het bestek advies vragen of aanvaarden, op voorwaarde dat een dergelijk advies niet tot uitschakeling van de mededinging leidt.

(16)

Gezien de verscheidenheid aan overheidsopdrachten voor werken, moet de aanbestedende dienst kunnen kiezen tussen gescheiden en gemeenschappelijke gunning van de uitvoering en de planning van de werken. Met de richtlijn wordt niet beoogd om een gemeenschappelijke of een afzonderlijke gunning voor te schrijven. Het besluit of een gescheiden of een gemeenschappelijke gunning van de opdracht plaatsvindt, zou moeten worden gebaseerd op kwalitatieve en economische criteria, die in de nationale wetgevingen bepaald kunnen worden.

Een overeenkomst wordt alleen geacht een opdracht voor werken te zijn indien zij specifiek betrekking heeft op de in bijlage XII bedoelde activiteiten, zelfs indien de opdracht de verrichting van andere voor die activiteiten benodigde diensten omvat. Opdrachten voor diensten, waaronder diensten inzake eigendomsbeheer, kunnen onder bepaalde omstandigheden ook werken omvatten. Indien dergelijke werken ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst van bijkomende aard zijn en daarvan een mogelijk uitvloeisel zijn of daarop een aanvulling vormen, is het feit dat die werken deel uitmaken van de overeenkomst geen reden om de overeenkomst als een opdracht voor werken aan te merken.

Om de waarde van een overheidsopdracht voor werken te ramen, is het dienstig om als basis te nemen de waarden van de werken zelf alsmede de geraamde waarde van de eventuele leveringen en diensten die de aanbestedende diensten ter beschikking stellen van de contractanten, voorzover deze diensten of leveringen nodig zijn voor de uitvoering van de werken in kwestie. In deze alinea wordt met „diensten” bedoeld: de diensten die door de aanbestedende diensten middels hun eigen personeel worden geleverd. Overigens gelden voor de berekening van de waarde van overheidsopdrachten voor diensten, die al dan niet ter beschikking zullen worden gesteld van een contractant met het oog op de uitvoering van werken, de op overheidsopdrachten voor diensten toepasselijke regels.

(17)

Zowel met het oog op de toepassing van de procedurevoorschriften van deze richtlijn als voor controledoeleinden wordt de dienstensector het best omschreven door deze diensten onder te verdelen in categorieën die met bepaalde posten van een gemeenschappelijke indeling overeenkomen en deze bijeen te brengen in twee bijlagen, XVIIA en XVIIB, naar gelang van de regeling waaraan zij onderworpen zijn. Wat de in bijlage XVIIB bedoelde diensten betreft, mogen de relevante bepalingen in deze richtlijn geen afbreuk doen aan de toepassing van specifieke voorschriften voor de desbetreffende diensten.

(18)

Wat de opdrachten voor diensten betreft, moet gedurende een overgangsperiode de volledige toepassing van deze richtlijn worden beperkt tot de opdrachten waarvoor deze bepalingen de mogelijkheden tot uitbreiding van het verkeer over de grenzen heen ten volle garanderen. De opdrachten voor andere diensten moeten gedurende deze overgangsperiode worden gevolgd, alvorens wordt besloten deze richtlijn daarop volledig toe te passen. In dit verband dient het controlemechanisme te worden omschreven. Dit mechanisme dient terzelfder tijd de betrokkenen toegang tot de relevante informatie te verzekeren.

(19)

Het is noodzakelijk belemmeringen voor de vrije dienstverrichting te vermijden. Derhalve kunnen dienstverrichters natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Deze richtlijn laat evenwel de toepassing, op nationaal niveau, van de voorschriften inzake de voorwaarden voor de uitoefening van een werkzaamheid of van een beroep onverlet, voorzover deze voorschriften verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht.

(20)

Een aantal nieuwe elektronische aankooptechnieken is in voortdurende ontwikkeling. Deze technieken maken het mogelijk de mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te plaatsen, met name door de besparing van tijd en kosten die het gebruik van deze technieken met zich meebrengt. De aanbestedende diensten kunnen gebruikmaken van elektronische aankooptechnieken mits de bepalingen van deze richtlijn en de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie in acht worden genomen. Daartoe kan de indiening van een inschrijving, met name in het kader van een kaderovereenkomst of met het oog op de toepassing van een dynamisch aankoopsysteem, de vorm aannemen van de elektronische catalogus van de inschrijver, wanneer deze de door de aanbestedende dienst in overeenstemming met artikel 48 gekozen communicatiemiddelen gebruikt.

(21)

Gezien de zich snel uitbreidende elektronische aankoopsystemen moeten nu reeds adequate voorschriften worden opgesteld zodat de aanbestedende diensten ten volle profijt kunnen trekken van de mogelijkheden die deze systemen bieden. Met het oog hierop moeten geheel elektronische dynamische aankoopsystemen voor de aankoop van leveringen of diensten voor regelmatig gebruik worden gedefinieerd, en moeten er specifieke voorschriften worden vastgesteld voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen teneinde een eerlijke behandeling te garanderen van elke ondernemer die eraan deel wenst te nemen. Elke ondernemer die een indicatieve inschrijving indient die voldoet aan het bestek en zelf voldoet aan de selectiecriteria, moet van een dergelijk systeem gebruik kunnen maken. Dankzij deze aankooptechniek kunnen de aanbestedende diensten een lijst van reeds geselecteerde inschrijvers opstellen en deze openstellen voor nieuwe inschrijvers, en zo beschikken over een buitengewoon groot scala van inschrijvingen — dankzij de gebruikte elektronische middelen — en er aldus voor zorgen dat de overheidsgelden op basis van een brede concurrentie optimaal benut worden.

(22)

Aangezien het gebruik van de techniek van elektronische veilingen waarschijnlijk zal toenemen, moeten voor dergelijke veilingen een communautaire definitie en specifieke voorschriften worden opgesteld om ervoor te zorgen dat zij volledig in overeenstemming werken met de beginselen van gelijke behandeling, niet-discriminatie en transparantie. Daarom moet in die bepalingen staan dat dergelijke elektronische veilingen alleen gebruikt mogen worden voor opdrachten voor werken, leveringen of diensten waarvan de specificaties nauwkeurig kunnen worden bepaald. Dat kan met name het geval zijn voor terugkerende opdrachten voor leveringen, werken en diensten. Met datzelfde oogmerk moet het ook mogelijk zijn om in elk stadium van de elektronische veiling de rangorde van de inschrijvingen te bepalen. Het gebruik van elektronische veilingen stelt de aanbestedende diensten in staat de inschrijvers te verzoeken nieuwe, lagere prijsoffertes te doen, en wanneer de opdracht gegund wordt aan de inschrijver met de voordeligste inschrijving, ook andere elementen van de inschrijvingen dan de prijs te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat het transparantiebeginsel wordt nageleefd, mogen elektronische veilingen alleen gebruikt worden voor die elementen die elektronisch en zonder tussenkomst en/of beoordeling van de aanbestedende dienst geëvalueerd kunnen worden, d.w.z. alleen kwantificeerbare en in cijfers of percentages uitdrukbare elementen. Daar staat tegenover dat elektronische veilingen niet gebruikt mogen worden voor die elementen van de inschrijvingen waarvoor een beoordeling van niet-kwantificeerbare elementen nodig is. Bijgevolg mogen elektronische veilingen niet gebruikt worden voor bepaalde opdrachten voor werken en bepaalde opdrachten voor diensten die betrekking hebben op intellectuele verrichtingen, zoals het ontwerpen van werken.

(23)

In de lidstaten zijn bepaalde centrale aankooptechnieken ontwikkeld. Verscheidene aanbestedende diensten zijn belast met het verrichten van aankopen of het gunnen van overheidsopdrachten/het sluiten van raamovereenkomsten voor andere aanbestedende diensten. Door de omvang van de aankopen maken deze technieken het mogelijk de mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te plaatsen. Er moet dus worden voorzien in een communautaire definitie van voor aanbestedende diensten werkende aankoopcentrales. Tevens moeten de voorwaarden worden vastgesteld waaronder aanbestedende diensten die met eerbiediging van het beginsel van non-discriminatie en het gelijkheidsbeginsel via een aankoopcentrale werken, leveringen en/of diensten verwerven, kunnen worden geacht de bepalingen van deze richtlijn te hebben nageleefd.

(24)

Teneinde rekening te houden met de bestaande verschillen in de lidstaten moeten zij zelf kunnen kiezen of zij bepalen dat de aanbestedende diensten gebruik kunnen maken van aankoopcentrales, dynamische aankoopsystemen en elektronische veilingen als omschreven en geregeld bij deze richtlijn.

(25)

Het begrip bijzondere of uitsluitende rechten moet passend gedefinieerd worden. De definitie heeft tot gevolg dat het feit dat een dienst met het oog op de aanleg van netwerken of haven- of luchthavenfaciliteiten gebruik mag maken van een procedure voor de onteigening of het gebruik van eigendom, of faciliteiten mag installeren op, over of onder openbaar eigendom, als zodanig geen bijzonder of uitsluitend recht vormt in de zin van deze richtlijn. Ook het feit dat een dienst drinkwater, elektriciteit, gas of warmte levert aan een netwerk dat zelf geëxploiteerd wordt door een dienst waaraan door een bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat bijzondere of uitsluitende rechten zijn verleend, vormt als zodanig geen bijzonder of uitsluitend recht in de zin van deze richtlijn. Ook rechten die in enige vorm, ook via concessieovereenkomsten, door een lidstaat aan een beperkt aantal ondernemingen zijn toegekend op basis van objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria die eenieder die daaraan voldoet de mogelijkheid bieden van deze rechten gebruik te maken, kunnen niet worden aangemerkt als bijzondere of uitsluitende rechten.

(26)

De aanbestedende diensten dienen gemeenschappelijke aanbestedingsvoorschriften voor hun werkzaamheden met betrekking tot water toe te passen en deze regels dienen eveneens van toepassing te zijn wanneer aanbestedende diensten in de zin van deze richtlijn aanbestedingen uitschrijven voor hun werkzaamheden in verband met projecten op het gebied van waterhuishouding, bevloeiing, drainage, alsmede verwijdering en behandeling van afvalwater. De voorschriften als die welke zijn voorgesteld voor opdrachten voor leveringen zijn echter ongeschikt voor de aankoop van water, gezien de noodzaak zich te bevoorraden bij bronnen in de nabijheid van de plaats van gebruik.

(27)

Bepaalde diensten die een openbare busdienst verzorgen waren reeds van het toepassingsgebied van Richtlijn 93/38/EEG uitgesloten. Dergelijke diensten dienen ook van het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden uitgesloten. Om te voorkomen dat er een groot aantal regelingen ontstaan die alleen voor bepaalde sectoren van toepassing zijn, dient de algemene procedure, bedoeld om rekening te houden met de gevolgen van de openstelling voor mededinging, ook van toepassing te zijn op alle diensten die andere busvervoerdiensten aanbieden dan die welke krachtens artikel 2, lid 4, van Richtlijn 93/38/EEG buiten het toepassingsgebied van die richtlijn vallen.

(28)

In verband met de voortschrijdende openstelling van de postdiensten van de Gemeenschap voor mededinging en het feit dat deze diensten zowel door aanbestedende diensten, overheidsbedrijven als andere ondernemingen via een netwerk worden geleverd, is het dienstig te bepalen dat opdrachten geplaatst door aanbestedende diensten die postdiensten aanbieden, onderworpen zijn aan de voorschriften van de onderhavige richtlijn, inclusief die van artikel 30, welke de toepassing van de in overweging 9 bedoelde beginselen vrijwaren en tegelijkertijd een kader voor loyale handelspraktijken scheppen en een grotere flexibiliteit verschaffen dan mogelijk is op grond van het bepaalde in Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van31 maart 2004 ( 11 ). Voor de vaststelling van de beoogde activiteiten moeten de definities van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst ( 12 ), in aanmerking worden genomen.

Ongeacht hun rechtspositie zijn diensten die postdiensten leveren momenteel niet onderworpen aan de regels van Richtlijn 93/38/EEG. De aanpassing van de aanbestedingsprocedures aan deze richtlijn zou voor deze diensten dan ook meer tijd kunnen vergen dan voor diensten die reeds aan deze regels onderworpen zijn en hun procedures slechts hoeven aan te passen aan de bij deze richtlijn aangebrachte wijzigingen. Derhalve moet voorzien worden in de mogelijkheid om de toepassing van de richtlijn uit te stellen om de nodige aanpassingen te kunnen verrichten. Gezien de uiteenlopende situaties waarin bedoelde diensten zich bevinden, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om voor de toepassing van deze richtlijn een overgangsperiode vast te stellen voor aanbestedende diensten die actief zijn op het gebied van postdiensten.

(29)

Opdrachten kunnen worden gegund om te voorzien in verscheidene noodzakelijke activiteiten waarvoor verschillende wettelijke regelingen kunnen gelden. Er dient duidelijk te worden gesteld dat de wettelijke regeling die van toepassing is op een enkele opdracht ter dekking van verschillende activiteiten, onderworpen is aan de regels voor de activiteit waarvoor ze in hoofdzaak bedoeld was. Voor welke activiteit de opdracht in hoofdzaak bedoeld was, kan worden vastgesteld aan de hand van een analyse van de behoeften waarin de specifieke opdracht moet voorzien, uitgevoerd door de aanbestedende dienst met de bedoeling de waarde van de opdracht te ramen en de aanbestedingsdocumenten op te stellen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij aankoop van een enkel stuk uitrusting voor de voortzetting van activiteiten waarvoor gegevens zouden ontbreken om een raming van de respectieve gebruikspercentages te kunnen maken, kan het objectief onmogelijk zijn vast te stellen voor welke activiteit de opdracht in hoofdzaak bedoeld is. Er moet worden bepaald welke regels in dergelijke gevallen van toepassing zijn.

(30)

Onverminderd de internationale rechten en verplichtingen van de Gemeenschap dient de tenuitvoerlegging van deze richtlijn te worden vereenvoudigd, met name door de drempels te vereenvoudigen en door de bepalingen inzake de aan de deelnemers te verstrekken informatie betreffende de beslissingen in verband met de procedures voor het plaatsen van de opdrachten en de resultaten daarvan, voor alle aanbestedende diensten te laten gelden, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn. Voorts is het, rekening houdend met de monetaire unie, wenselijk drempels in euro vast te stellen. Derhalve dienen de drempels in euro op zodanige wijze te worden vastgesteld dat de toepassing van deze bepalingen wordt vereenvoudigd en tegelijkertijd de in de Overeenkomst bepaalde drempels, die in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt, in acht worden genomen. In verband daarmee dient dus ook te worden voorzien in een periodieke herziening van de in euro uitgedrukte drempels, teneinde deze indien nodig aan te passen naar gelang van de eventuele negatieve schommelingen van de waarde van de euro ten opzichte van het bijzondere trekkingsrecht. De drempels voor de prijsvragen dienen gelijk te zijn aan die voor de opdrachten voor diensten.

(31)

Er moet een regeling komen voor gevallen waarin deze richtlijn niet noodzakelijk van toepassing dient te zijn om redenen van staatsveiligheid of vertrouwelijkheid of als gevolg van de toepasselijkheid van specifieke aanbestedingsregels, b.v. aanbestedingsregels uit hoofde van internationale overeenkomsten, aanbestedingsregels betreffende de legering van strijdkrachten, of regels die door internationale organisaties zijn vastgesteld.

(32)

Sommige opdrachten voor diensten, leveringen en werken, toegekend aan een verbonden onderneming waarvan de voornaamste activiteit erin bestaat deze diensten, leveringen of werken te verrichten voor de groep waarvan zij deel uitmaakt en niet op de markt te verhandelen, moeten worden uitgesloten. Ook bepaalde opdrachten voor diensten, leveringen en werken die een aanbestedende dienst plaatst bij een gemeenschappelijke onderneming, bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de onder deze richtlijn vallende activiteiten, en waar zij zelf deel van uitmaakt, dienen van het toepassingsgebeid van deze richtlijn te worden uitgesloten. Er dient evenwel te worden voorkomen dat deze uitsluiting leidt tot verstoringen van de mededinging ten gunste van de ondernemingen of gemeenschappelijke onderneming die verbonden zijn met de aanbestedende diensten; er dient te worden voorzien in adequate regels, met name wat betreft de grenzen tot welke de ondernemingen een deel van hun omzet op de markt mogen halen en waarboven zij de mogelijkheid tot overheidsopdrachten zonder oproep tot mededinging verliezen, de samenstelling van de gemeenschappelijke ondernemingen en de stabiliteit van de betrekkingen tussen deze gemeenschappelijke ondernemingen en de aanbestedende diensten waaruit zij bestaan.

(33)

In de context van diensten vertonen overeenkomsten met betrekking tot de verwerving of huur van gronden, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken dan wel de rechten hierop bijzondere kenmerken, waardoor het niet passend is daarop aanbestedingsvoorschriften toe te passen.

(34)

Diensten van arbitrage en bemiddeling worden meestal verricht door instanties of personen die worden aangewezen of gekozen op een wijze die niet door aanbestedingsvoorschriften kan worden geregeld.

(35)

Conform de overeenkomst omvatten de in deze richtlijn bedoelde financiële diensten niet de opdrachten met betrekking tot de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, met name niet verrichtingen om de aanbestedende diensten van geld of kapitaal te voorzien.

(36)

Deze richtlijn dient slechts het verlenen van diensten te bestrijken voor zover deze op opdrachten berusten.

(37)

Krachtens artikel 163 van het Verdrag is het stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkeling een van de middelen om de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de industrie in de Gemeenschap te versterken en het openstellen van overheidsopdrachten draagt tot de verwezenlijking van die doelstelling bij. Op de medefinanciering van onderzoeksprogramma's heeft deze richtlijn geen betrekking. Derhalve vallen buiten deze richtlijn andere opdrachten voor diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan die waarvan de resultaten in hun geheel toekomen aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, voor zover de dienstverrichting volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond.

(38)

Om te voorkomen dat er een groot aantal regelingen ontstaan die alleen voor bepaalde sectoren van toepassing zijn, verdient het aanbeveling de thans geldende speciale regelingen van artikel 3 van Richtlijn 93/38/EEG en artikel 12 van het Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen ( 13 ) met betrekking tot diensten die een geografisch gebied exploiteren voor de prospectie of de winning van aardolie, gas, steenkool of andere vaste brandstoffen, te vervangen door een algemene procedure waarmee sectoren die rechtstreeks aan mededinging blootstaan worden vrijgesteld. Er moet echter voor worden gezorgd dat dit gebeurt zonder afbreuk te doen aan Beschikking 93/676/EEG van de Commissie van 10 december 1993, waarbij wordt vastgesteld dat de exploitatie van geografische gebieden met het oogmerk van prospectie of winning van aardolie of gas in Nederland niet een relevante activiteit vormt in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), punt i), van Richtlijn 90/531/EEG van de Raad en dat de diensten welke deze activiteit uitoefenen in Nederland niet geacht worden in aanmerking te komen voor bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van artikel 2, lid 3, onder b), van deze richtlijn ( 14 ) en Beschikking 97/367/EG van de Commissie van 30 mei 1997 waarin wordt vastgesteld dat de exploitatie van geografische gebieden met het oogmerk van prospectie of winning van aardolie of gas in het Verenigd Koninkrijk geen activiteit is in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), punt i), van Richtlijn 93/38/EEG en dat de diensten die een zodanige activiteit uitoefenen in het Verenigd Koninkrijk niet worden geacht bijzondere of uitsluitende rechten te genieten in de zin van artikel 2, lid 3, onder b), van deze richtlijn ( 15 ), Beschikking 2002/205/EG van de Commissie van 4 maart 2002 ingevolge het verzoek van Oostenrijk om gebruik te maken van de speciale regeling van artikel 3 van Richtlijn 93/38/EEG ( 16 ) en Beschikking 2004/73/EG van de Commissie ingevolge het verzoek van Duitsland om gebruik te maken van de speciale regeling van artikel 3 van Richtlijn 93/38/EEG ( 17 ).

(39)

Beroep en werk zijn van fundamenteel belang voor het waarborgen van gelijke kansen voor iedereen en bevorderen de maatschappelijke integratie. In dit verband dragen sociale werkplaatsen en programma's voor beschutte arbeid op doeltreffende wijze bij tot de integratie of herintegratie van gehandicapten op de arbeidsmarkt. Het is echter mogelijk dat het dergelijke werkplaatsen niet lukt om bij normale mededingingsvoorwaarden opdrachten te verwerven. Daarom is het wenselijk te bepalen dat de lidstaten de deelneming aan procedures voor de gunning van opdrachten kunnen voorbehouden aan dergelijke werkplaatsen of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid.

(40)

Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op contracten betreffende in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten noch op prijsvragen georganiseerd om een dergelijke activiteit voort te zetten indien de activiteit in de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend rechtstreeks blootstaat aan mededinging op markten waar de toegang niet beperkt is. Het verdient derhalve aanbeveling een procedure in te voeren die voor alle onder deze richtlijn vallende sectoren geldt, zodat met de gevolgen van de huidige of van een toekomstige openstelling voor mededinging rekening wordt gehouden. Een dergelijke procedure moet de betrokken diensten rechtszekerheid en een passende besluitvormingsprocedure bieden, die er op korte termijn voor zorgt dat het Gemeenschapsrecht op dit gebied op uniforme wijze wordt toegepast.

(41)

De rechtstreekse blootstelling aan de mededinging moet worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van de betrokken sector. De uitvoering en de toepassing van de passende communautaire wetgeving waarmee een bepaalde sector of een deel ervan wordt opengesteld, worden als voldoende beschouwd voor het vermoeden van vrije toegang tot de betreffende markt. Een dergelijke passende wetgeving dient te worden omschreven in een bijlage die door de Commissie kan worden bijgewerkt. Bij deze bijwerking houdt de Commissie met name rekening met de eventuele vaststelling van maatregelen die een daadwerkelijke openstelling inhouden van andere sectoren dan die waarvoor in bijlage XI reeds wetgeving is vermeld, zoals van de sector spoorwegvervoer. Wanneer de vrije toegang tot een markt niet uit de implementatie van de passende communautaire wetgeving voortvloeit, moet worden aangetoond dat deze toegang rechtens en feitelijk vrij is. In dit verband geldt de toepassing door een lidstaat van een richtlijn, zoals Richtlijn 94/22/EG waarbij een sector voor mededinging wordt opengesteld, op een andere sector, b.v. de steenkoolsector, als een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden voor de toepassing van artikel 30.

(42)

De door aankopers opgestelde technische specificaties moeten de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging mogelijk maken; daartoe moet het mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van de technische oplossingen tot uiting komt. Te dien einde moeten enerzijds de technische specificaties kunnen worden opgesteld in termen van prestaties en functionele eisen en moeten anderzijds, bij verwijzing naar de Europese — of bij ontstentenis daarvan naar de nationale — norm, inschrijvingen op basis van andere gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de voorschriften van de aanbestedende diensten en die qua veiligheid gelijkwaardig zijn, door de aanbestedende diensten in overweging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, moeten de inschrijvers elk bewijsmiddel kunnen gebruiken. De aanbestedende diensten moeten iedere beslissing dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid, kunnen motiveren. Aanbestedende diensten die in de technische specificatie van een bepaalde opdracht milieueisen wensen op te nemen, kunnen de milieukenmerken en/of het milieueffect van specifieke productgroepen of diensten voorschrijven. Zij kunnen, zonder dat daartoe een verplichting bestaat, de passende specificaties gebruiken die zijn omschreven in milieukeuren, zoals de Europese milieukeur, (pluri-)nationale milieukeuren of een andere milieukeur indien de vereisten voor de keur zijn ontwikkeld en aangenomen op grond van wetenschappelijke gegevens via een proces waaraan de betrokkenen, zoals regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandel en milieuorganisaties, kunnen deelnemen en indien de keur toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen.

(43)

Om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten te bevorderen, moeten bepalingen over onderaanneming worden opgenomen.

(44)

De uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar indien zij niet direct of indirect discriminerend zijn en indien zij in de aankondiging die als oproep tot mededinging gebruikt wordt of in het bestek worden vermeld. Zij kunnen met name ten doel hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het milieu te beschermen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de verplichtingen om voor de uitvoering van de opdracht langdurig werkzoekenden aan te werven of in opleidingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om inhoudelijk de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) na te leven indien deze niet in het nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de nationale wetgeving voorgeschreven aantal gehandicapten aan te werven.

(45)

Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn zowel de nationale als de communautaire wetten, regelingen en collectieve overeenkomsten inzake arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het werk van kracht, op voorwaarde dat deze regels en hun toepassing in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. Voor grensoverschrijdende situaties, waarbij werknemers van een lidstaat ter verwezenlijking van een opdracht in een andere lidstaat diensten verrichten, zijn in Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ( 18 ) de minimumvoorwaarden bepaald waaraan het land van ontvangst ten aanzien van deze ter beschikking gestelde werknemers moet voldoen. Indien het nationaal recht daartoe strekkende bepalingen bevat, kan niet-naleving van die verplichtingen worden beschouwd als een ernstige fout of een delict dat in strijd is met de beroepsgedragsregels van de betrokken ondernemer, hetgeen kan leiden tot uitsluiting van deze ondernemer van de procedure voor de gunning van een opdracht.

(46)

Gezien de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en de vereenvoudigingen die deze voor de bekendmaking van opdrachten en uit het oogpunt van doeltreffendheid en doorzichtigheid van de aanbestedingsprocedures kunnen meebrengen, dienen elektronische middelen te worden gelijkgesteld met de klassieke middelen voor communicatie en informatie-uitwisseling. Het middel en de technologie waarvoor wordt gekozen, moeten zoveel mogelijk met de in de andere lidstaten gebruikte technieken verenigbaar zijn.

(47)

Door het gebruik van elektronische middelen wordt tijd bespaard. Bijgevolg dienen de minimale termijnen bij gebruik van deze elektronische middelen te worden verkort, op voorwaarde echter dat deze met de op communautair niveau toegepaste wijzen van doorgifte verenigbaar zijn. Er moet echter op worden toegezien dat het gecumuleerde effect van het korter maken van de termijnen niet tot te korte termijnen leidt.

(48)

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen ( 19 ) en Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ( 20 ) dienen in het kader van deze richtlijn op de doorgifte van informatie door middel van elektronische middelen te worden toegepast. De procedures voor overheidsopdrachten en de regels voor prijsvragen voor diensten vereisen een hoger niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid dan het bij die richtlijnen vereiste niveau.

Middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot deelneming, alsmede plannen en ontwerpen moeten daarom voldoen aan specifieke aanvullende eisen. Te dien einde moet het gebruik van elektronische handtekeningen, met name geavanceerde elektronische handtekeningen, zo veel mogelijk aangemoedigd worden. Voorts kan het bestaan van vrijwillige accreditatieregelingen een gunstig kader vormen voor de verbetering van het niveau van de voor deze middelen verrichte certificatiedienst.

(49)

De deelnemers aan een procedure voor de gunning van opdrachten dienen in kennis te worden gesteld van besluiten om kaderovereenkomsten te sluiten of een overeenkomst te gunnen of van de procedure af te zien, binnen termijnen die kort genoeg zijn om de indiening van verzoeken om herziening niet onmogelijk te maken; deze informatie dient derhalve zo spoedig mogelijk te worden gegeven, in het algemeen binnen 15 dagen nadat het besluit is genomen.

(50)

Er moet worden gestipuleerd dat de aanbestedende diensten hun selectiecriteria in een openbare procedure en volgens objectieve regels en criteria moeten vaststellen, zoals ook de selectiecriteria bij de niet-openbare procedures en de procedures van gunning via onderhandelingen objectief moeten zijn. Aan deze objectieve regels en criteria hoeft niet per se een relatief gewicht te worden toegekend.

(51)

Het is van belang rekening te houden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie wanneer een ondernemer zich in zijn verzoek tot inschrijving beroept op de economische, financiële of technische capaciteiten van andere diensten, ongeacht de juridische aard van de band tussen de ondernemer en die diensten, om aan de selectiecriteria te voldoen of, in de context van erkenningsregelingen, ter ondersteuning van zijn aanvraag tot erkenning. In het laatste geval moet de ondernemer bewijzen dat hij gedurende de totale looptijd van zijn inschrijving daadwerkelijk over deze middelen beschikt. Met het oog op deze erkenning kan een aanbestedende dienst in dat geval een aantal vereisten formuleren waaraan voldaan moet worden, met name bijvoorbeeld, wanneer deze ondernemer zich beroept op de financiële capaciteit van een andere dienst, de — indien nodig solidaire — betrokkenheid van laatstgenoemde dienst.

Erkenningsregelingen moeten werken volgens objectieve regels en criteria die, naar keuze van de aanbestedende diensten, de capaciteit van de ondernemingen kunnen betreffen en/of de kenmerken van de werken, leveringen of diensten waarop de regeling betrekking heeft. Met het oog op erkenning mogen aanbestedende diensten eigen tests doen om de kenmerken van de betrokken werken, leveringen en diensten te beoordelen, met name wat compatibiliteit en veiligheid betreft.

(52)

De communautaire voorschriften inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten of andere titels zijn van toepassing, wanneer voor deelneming aan een aanbestedingsprocedure of aan een prijsvraag voor diensten een bepaalde beroepsbekwaamheid wordt vereist.

(53)

In bepaalde gevallen waarin de aard van de werken en/of de diensten de toepassing van milieubeheermaatregelen of -systemen bij de uitvoering van de overheidsopdracht rechtvaardigt, kan de toepassing van dergelijke maatregelen of systemen verlangd worden. Ongeacht of deze milieubeheersystemen overeenkomstig de communautaire instrumenten zoals Verordening (EG) nr. 761/2001 (EMAS) ( 21 ) geregistreerd zijn, kunnen zij uitwijzen of een ondernemer over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Voorts dient een beschrijving van de maatregelen die de ondernemer toepast om hetzelfde milieubeschermingsniveau te waarborgen, als alternatief bewijs aanvaard te worden in plaats van de geregistreerde milieubeheersystemen.

(54)

Voorkomen moet worden dat overheidsopdrachten worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, aan fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, of aan het witwassen van geld. Echter, gegeven het feit dat overheidsdiensten die geen aanbestedende diensten zijn geen toegang hebben tot onweerlegbaar bewijsmateriaal ter zake, moeten deze aanbestedende diensten kunnen kiezen of zij de uitsluitingscriteria van artikel 45, lid 1, van Richtlijn 2004/18/EG al dan niet toepassen. De verplichting artikel 45, lid 1, toe te passen, moet derhalve worden beperkt tot de aanbestedende diensten die aanbestedende diensten zijn. De aanbestedende diensten verzoeken in voorkomend geval de aanvragers van een erkenning, gegadigden of inschrijvers om passende documenten en kunnen, in geval van twijfel over de persoonlijke situatie van deze ondernemers, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat om medewerking verzoeken. Zulke ondernemers moeten worden uitgesloten zodra de aanbestedende dienst kennis heeft van een overeenkomstig het nationale recht uitgesproken en in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing met betrekking tot dergelijke strafbare feiten.

De niet-naleving van de milieuwetgeving of van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, ten aanzien waarvan een onherroepelijk vonnis of een beslissing met vergelijkbare werking wegens onwettige afspraken is uitgesproken, kan als een delict dat in strijd is met de beroepsgedragsregels van de ondernemer of als een ernstige fout worden beschouwd, indien het nationale recht daartoe strekkende bepalingen bevat.

De niet-naleving van nationale rechtsbepalingen tot uitvoering van de richtlijnen van de Raad nrs. 2000/78/EG ( 22 ) en 76/207/EEG ( 23 ) betreffende de gelijke behandeling van werknemers, ten aanzien waarvan een onherroepelijk vonnis of een beslissing met vergelijkbare werking is uitgesproken, kan als een delict dat in strijd is met de beroepsgedragsregels van de ondernemer of als een ernstige fout worden beschouwd.

(55)

De gunning van de opdracht dient te geschieden op basis van objectieve criteria waarbij het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling in acht worden genomen en de beoordeling van de inschrijvingen onder voorwaarden van daadwerkelijke mededinging wordt gegarandeerd. Derhalve mogen twee gunningscriteria worden toegepast, namelijk het criterium van de „laagste prijs” en het criterium van de „economisch voordeligste inschrijving”.

Teneinde de inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling bij de gunning van opdrachten te waarborgen, moet worden voorzien in de door de jurisprudentie bevestigde verplichting om de nodige transparantie te garanderen teneinde iedere inschrijver de mogelijkheid te bieden redelijkerwijs kennis te nemen van de criteria en de nadere regelingen die zullen worden toegepast ter bepaling van de economisch voordeligste inschrijving. Daarom dienen de aanbestedende diensten tijdig de gunningscriteria en het relatieve gewicht van elk van deze criteria aan te geven zodat de ondernemers er bij de opstelling van hun inschrijving kennis van hebben. De aanbestedende diensten kunnen in naar behoren gemotiveerde gevallen, die zij moeten kunnen toelichten, afzien van de vermelding van het relatieve gewicht van de gunningscriteria, wanneer dat relatieve gewicht niet vooraf kan worden bepaald, met name wegens de complexiteit van de opdracht. In die gevallen moeten zij de criteria in dalende volgorde van belangrijkheid vermelden.

Wanneer de aanbestedende diensten besluiten om de opdracht te gunnen aan de economisch voordeligste inschrijving, gaan zij na welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Daartoe stellen zij economische en kwalitatieve criteria vast, die het over het geheel genomen mogelijk maken om de voor de aanbestedende dienst economisch voordeligste inschrijving te bepalen. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien de criteria het mogelijk moeten maken het prestatieniveau van iedere inschrijving in verhouding tot het in de technische specificaties omschreven voorwerp van de opdracht te beoordelen, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving te bepalen. Met het oog op het waarborgen van een gelijke behandeling moeten de gunningscriteria de mogelijkheid bieden de inschrijvingen te vergelijken en op een objectieve manier te beoordelen. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, bieden economische en kwalitatieve gunningscriteria, bijvoorbeeld criteria betreffende de vervulling van milieueisen, de aanbestedende dienst de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de in de specificaties voor de opdracht vermelde behoeften van het betrokken openbare lichaam. Onder dezelfde voorwaarden kan een aanbestedende dienst criteria gebruiken die ertoe strekken te voldoen aan sociale eisen, waardoor met name tegemoet wordt gekomen aan de — in de specificaties voor de opdracht vermelde — behoeften van bijzonder kansarme bevolkingsgroepen waartoe de begunstigden/gebruikers van de werken, leveringen of diensten welke het voorwerp van de opdracht zijn, behoren.

(56)

De gunningscriteria mogen geen afbreuk doen aan de toepassing van nationale bepalingen betreffende de beloning van bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld de diensten van architecten, ingenieurs en advocaten.

(57)

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden ( 24 ) is van toepassing op de berekening van de termijnen in deze richtlijn.

(58)

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bestaande internationale verplichtingen van de Gemeenschap of van de lidstaten en laat de toepassing van andere verdragsbepalingen, met name van de artikelen 81 en 86 onverlet.

(59)

Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de in bijlage XXV genoemde termijnen binnen welke de lidstaten Richtlijn 93/38/EEG moeten omzetten en toepassen,

(60)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit van de Raad 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ( 25 ),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:INHOUD

TITEL I

Op opdrachten en prijsvragen toepasselijke algemene bepalingen

HOOFDSTUK I

Basisbegrippen

Artikel 1

Definities

HOOFDSTUK II

Toepassingsgebied: definitie van diensten en activiteiten

Afdeling 1

Diensten

Artikel 2

Aanbestedende diensten

Afdeling 2

Activiteiten

Artikel 3

Bepalingen betreffende gas, warmte en elektriciteit

Artikel 4

Water

Artikel 5

Vervoerdiensten

Artikel 6

Postdiensten

Artikel 7

Bepalingen betreffende de exploratie en de winning van aardolie, gas, steenkool en andere vaste brandstoffen en betreffende havens en luchthavens

Artikel 8

Lijsten van aanbestedende diensten

Artikel 9

Opdrachten betreffende verscheidene activiteiten

HOOFDSTUK III

Algemene beginselen

Artikel 10

Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten

TITEL II

Op opdrachten toepasselijke bepalingen

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 11

Ondernemers

Artikel 12

Voorwaarden in verband met het in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten

Artikel 13

Vertrouwelijkheid

Artikel 14

Raamovereenkomsten

Artikel 15

Dynamische aankoopsystemen

HOOFDSTUK II

Toepassingsgebied: Drempels en uitsluitingen

Afdeling 1

Drempels

Artikel 16

Drempelbedragen voor opdrachten

Artikel 17

Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van opdrachten, raamovereenkomsten en dynamische systemen

Afdeling 2

Opdrachten en concessieovereenkomsten alsmede onder een bijzondere regeling vallende opdrachten

Onderafdeling 1

Artikel 18

Concessieovereenkomsten voor werken of diensten

Onderafdeling 2

Voor alle aanbestedende diensten en alle soorten opdrachten toepasselijke uitsluitingsgevallen

Artikel 19

Opdrachten geplaatst voor wederverkoop of verhuur aan derden

Artikel 20

Opdrachten geplaatst voor andere doeleinden dan de uitoefening van in deze richtlijn bedoelde activiteiten of voor de uitoefening van dergelijke activiteiten in een derde land

Artikel 21

Geheime opdrachten of opdrachten die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen

Artikel 22

Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten

Artikel 22 bis

Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

Artikel 23

Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming, een gemeenschappelijke onderneming of een aanbestedende dienst die deel uitmaakt van een gemeenschappelijke onderneming

Onderafdeling 3

Op alle aanbestedende diensten maar alleen op de opdrachten voor diensten toepasselijke uitsluitingsgevallen

Artikel 24

Opdrachten voor bepaalde diensten die van het toepassingsgebied zijn uitgesloten

Artikel 25

Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten

Onderafdeling 4

Alleen op bepaalde aanbestedende diensten toepasselijke uitsluitingsgevallen

Artikel 26

Door bepaalde aanbestedende diensten geplaatste opdrachten voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwerking van energie

Onderafdeling 5

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten, bepalingen inzake aankoopcentrales en het algemeen mechanisme

Artikel 27

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten

Artikel 28

Voorbehouden opdrachten

Artikel 29

Door aankoopcentrales gegunde opdrachten en raamovereenkomsten

Artikel 30

Procedure om te bepalen of een specifieke activiteit rechtstreeks aan mededinging blootgesteld is

HOOFDSTUK III

Regelingen voor opdrachten voor diensten

Artikel 31

Opdrachten voor in bijlage XVII A vermelde diensten

Artikel 32

Opdrachten voor in bijlage XVII B vermelde diensten

Artikel 33

Gemengde opdrachten voor de in bijlage XVII A en XVII B vermelde diensten

HOOFDSTUK IV

Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken

Artikel 34

Technische specificaties

Artikel 35

Mededeling van de technische specificaties

Artikel 36

Varianten

Artikel 37

Onderaanneming

Artikel 38

Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd

Artikel 39

Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

HOOFDSTUK V

Procedures

Artikel 40

Toepassing van openbare en niet-openbare procedures en van procedures van gunning door onderhandelingen

HOOFDSTUK VI

Regels voor bekendmaking en voor doorzichtigheid

Afdeling 1

Bekendmaking van de aankondigingen

Artikel 41

Periodieke indicatieve aankondigingen en aankondigingen betreffende het bestaan van een erkenningsregeling

Artikel 42

Aankondigingen die als oproep tot mededinging gebruikt worden

Artikel 43

Aankondigingen van geplaatste opdrachten

Artikel 44

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

Afdeling 2

Termijnen

Artikel 45

Termijnen voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming en de ontvangst van de inschrijvingen

Artikel 46

Openbare procedures: bestek, stukken en nadere inlichtingen

Artikel 47

Uitnodigingen tot het indienen van inschrijvingen of tot onderhandelingen

Afdeling 3

Communicatie en informatieverstrekking

Artikel 48

Regels betreffende de communicatiemiddelen

Artikel 49

Informatie voor verzoekers om erkenning, gegadigden en inschrijvers

Artikel 50

Over de geplaatste opdrachten te bewaren gegevens

HOOFDSTUK VII

Verloop van de procedure

Artikel 51

Algemene bepalingen

Afdeling 1

Erkenning en kwalitatieve selectie

Artikel 52

Onderlinge erkenning op het gebied van administratieve, technische of financiële voorwaarden en inzake certificaten, proeven en bewijzen

Artikel 53

Erkenningsregelingen

Artikel 54

Kwalitatieve selectiecriteria

Afdeling 2

Gunning van de opdracht

Artikel 55

Gunningscriteria

Artikel 56

Gebruik van elektronische veilingen

Artikel 57

Abnormaal lage inschrijvingen

Afdeling 3

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten en betrekkingen met deze landen

Artikel 58

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten

Artikel 59

Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten voor diensten

TITEL III

Regels voor prijsvragen op het gebied van diensten

Artikel 60

Algemene bepalingen

Artikel 61

Drempels

Artikel 62

Uitgesloten prijsvragen

Artikel 63

Regels voor bekendmaking en voor transparantie

Artikel 64

Communicatiemiddelen

Artikel 65

De organisatie van prijsvragen, de selectie van deelnemers, de samenstelling en de jury

Artikel 66

Beslissingen van de jury

TITEL IV

Statistische verplichtingen, uitvoeringsbevoegdheden en slotbepalingen

Artikel 67

Statistische verplichtingen

Artikel 68

Comité

Artikel 69

Herziening van de drempels

Artikel 70

Wijzigingen

Artikel 71

Uitvoering

Artikel 72

Controlemechanismen

Artikel 73

Intrekkingen

Artikel 74

Inwerkingtreding

Artikel 75

Adressaten

Bijlage I

Aanbestedende diensten in de sectoren transport en distributie van gas of warmte

Bijlage II

Aanbestedende diensten in de sectoren productie, transport en distributie van elektriciteit

Bijlage III

Aanbestedende diensten in de sectoren productie, transport en distributie van drinkwater

Bijlage IV

Aanbestedende diensten in de spoorwegsector

Bijlage V

Aanbestedende diensten in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten

Bijlage VI

Aanbestedende diensten in de postsector

Bijlage VII

Aanbestedende diensten in de sectoren exploratie en winning van aardolie of aardgas

Bijlage VIII

Aanbestedende diensten in de sectoren exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Bijlage IX

Aanbestedende diensten in de sector zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten

Bijlage X

Aanbestedende diensten in de sector luchthavenfaciliteiten

Bijlage XI

Lijst van de in artikel 30, lid 3, bedoelde wetgeving

Bijlage XII

Lijst van diensten in de zin van artikel 1, lid 2, onder b)

Bijlage XIII

Inlichtingen die in aankondigingen van opdrachten moeten worden opgenomen:

A. Openbare procedures

B. Niet-openbare procedures

C. Procedures van gunning door onderhandelingen

D. Vereenvoudigde aankondiging van een overheidsopdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem

Bijlage XIV

Informatie die in mededelingen inzake het bestaan van een erkenningsregeling moet worden opgenomen

Bijlage XV A

Informatie die in periodieke indicatieve aankondigingen moet worden opgenomen

Bijlage XV B

Gegevens die vermeld moeten worden in de aankondiging in een kopersprofiel van een periodieke aankondiging die niet gebruikt wordt als een oproep tot mededinging

Bijlage XVI

Gegevens die in aankondigingen van geplaatste overheidsopdrachten moeten worden opgenomen

Bijlage XVII A

Diensten in de zin van artikel 31

Bijlage XVII B

Diensten in de zin van artikel 32

Bijlage XVIII

Informatie die in aankondigingen van prijsvragen moet worden opgenomen

Bijlage XIX

Informatie die in aankondigingen van uitslagen van prijsvragen moet worden opgenomen

Bijlage XX

Specificaties betreffende de bekendmaking

Bijlage XXI

Definitie van enkele technische specificaties

Bijlage XXII

Overzicht van de in artikel 45 bedoelde termijnen

Bijlage XXIII

Internationale arbeidsnorm in de zin van artikel 59, lid 4

Bijlage XXIV

Eisen ten aanzien van middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen/aanvragen tot deelneming of erkenning en plannen en ontwerpen bij prijsvragen

Bijlage XXV

Uiterste termijnen voor omzetting en toepassing

Bijlage XXVI

ConcordantietabelTITEL I

OP OPDRACHTEN EN PRIJSVRAGEN TOEPASSELIJKE ALGEMENE BEPALINGENHOOFDSTUK I

Basisbegrippen

Artikel 1

Definities

1.  Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de definities in dit artikel.

2.  

a) „Opdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor het verrichten van diensten” zijn schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel tussen één of meer van de in artikel 2, lid 2, bedoelde aanbestedende diensten en een of meer aannemers, leveranciers, of dienstverrichters:

b) „Opdrachten voor werken” zijn opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering dan wel op het ontwerp en de uitvoering van werken in het kader van een van de in bijlage XII vermelde werkzaamheden of van een werk, dan wel op het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Deze opdrachten kunnen daarnaast ook de voor uitvoering daarvan vereiste leveringen en diensten omvatten. Een „werk” is het product van een geheel van bouw- of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

c) „Opdrachten voor leveringen” zijn andere dan de onder b) bedoelde opdrachten, welke betrekking hebben op het kopen, leasen, huren of huurkopen met of zonder koopoptie, van producten.

Een opdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op de werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren, wordt als een „opdracht voor leveringen” beschouwd.

d) „Opdrachten voor diensten” zijn andere opdrachten dan de opdrachten voor werken of leveringen die betrekking hebben op het verrichten van de in bijlage XVI vermelde diensten.

Een opdracht die zowel op producten als op diensten in de zin van bijlage XVI betrekking heeft, wordt als een „opdracht voor diensten” beschouwd indien de waarde van de desbetreffende diensten hoger is dan die van de in de opdracht opgenomen producten.

Een opdracht die op in de bijlage XVI vermelde diensten betrekking heeft en slechts in bijkomende orde ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht in bijlage XI vermelde werkzaamheden omvat, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd.

3.  

a) De „concessieovereenkomst voor werken” is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een opdracht voor werken, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat hetzij in uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard gaande met een prijs.

b) De „concessieovereenkomst voor diensten” is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een opdracht voor diensten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat hetzij in uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij in dit recht, gepaard gaande met een prijs.

4.  Een „raamovereenkomst” is een overeenkomst tussen een of meer van de in artikel 2, lid 2, bedoelde aanbestedende diensten en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en eventueel de beoogde hoeveelheid.

5.  Een „dynamisch aankoopsysteem” is een geheel elektronisch proces voor aankopen voor regelmatig gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften van de aanbestedende dienst, beperkt in de tijd en gedurende de gehele looptijd open voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria en die overeenkomstig de eisen van het bestek een indicatieve inschrijving heeft ingediend.

6.  Een „elektronische veiling” is een zich herhalend proces langs elektronische weg voor de presentatie van nieuwe, verlaagde prijzen, en/of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat hun klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt. Dit proces mag derhalve niet worden aangewend voor de aanbesteding van bepaalde werken of diensten voor intellectuele prestaties, zoals het ontwerpen van bouwwerken.

7.  Een „aannemer”, „leverancier” of „dienstverrichter” kan een natuurlijke of rechtspersoon of een aanbestedende dienst in de zin van artikel 2, onder a) of b), of een combinatie van deze personen en/of diensten zijn, die respectievelijk de uitvoering van werken en/of werkzaamheden producten of diensten op de markt aanbiedt.

De term „ondernemer” dekt zowel de termen „aannemer”, „leverancier” als „dienstverrichter”. De term „ondernemer” wordt louter ter vereenvoudiging van de tekst gebruikt.

Een „inschrijver” is een ondernemer die een inschrijving indient, en een „gegadigde” degene die om een uitnodiging tot deelneming aan een niet-openbare procedure of aan een procedure van gunning via onderhandelingen heeft verzocht.

8.  Een „aankoopcentrale” is een aanbestedende dienst in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), of een aanbestedende dienst in de zin van artikel 1, lid 9, van Richtlijn 2004/18/EG die:

 leveringen en/of diensten verwerft welke bestemd zijn voor andere aanbestedende diensten, of

 overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit met betrekking tot werken, leveringen of diensten welke bestemd zijn voor andere aanbestedende diensten.

9.  „Openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning via onderhandelingen” zijn de door de aanbestedende diensten gevolgde aanbestedingsprocedures, waarbij:

a) in het geval van openbare procedures, alle belangstellende ondernemers een inschrijving mogen indienen;

b) in het geval van niet-openbare procedures, alle ondernemers mogen verzoeken om deel te nemen en alleen de door de aanbestedende dienst aangezochte gegadigden een inschrijving mogen indienen;

c) in het geval van de procedures van gunning via onderhandelingen, de aanbestedende dienst de door haar gekozen ondernemers raadpleegt en via onderhandelingen met een of meer van hen de voorwaarden van de opdracht vaststelt.

10.  „Prijsvragen” zijn procedures welke tot doel hebben de aanbestedende dienst, in het bijzonder op het gebied van ruimtelijke ordening, stadsplanning, architectuur, engineering of automatische gegevensverwerking, een plan of ontwerp te verschaffen, dat na een oproep tot mededinging door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen.

11.  De term „schriftelijk” staat voor elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie bevatten.

12.  Een „elektronisch middel” is een middel waarbij van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking (met inbegrip van digitale compressie) en gegevensopslag gebruik wordt gemaakt, alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst per draad, via straalverbinding, langs optische weg of met andere elektromagnetische middelen.

13.  De „Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten”, hierna CPV (Common Procurement Vocabulary) ( 26 ) genoemd, verwijst naar de referentienomenclatuur voor overheidsopdrachten als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 van 5 november 2002, en zorgt voor overeenstemming met de overige bestaande nomenclaturen.

In geval van uiteenlopende interpretaties betreffende het toepassingsgebied van deze richtlijn als gevolg van mogelijke uiteenlopende interpretaties van de CPV-nomenclatuur en de in bijlage XII bedoelde NACE-nomenclatuur, of tussen de CPV-nomenclatuur en de in bijlage XVII, A en B, bedoelde nomenclatuur van de centrale productclassificatie (CPC) (voorlopige versie), primeren respectievelijk de NACE-nomenclatuur en de CPC-nomenclatuur.HOOFDSTUK II

Toepassingsgebied: definitie van diensten en activiteitenAfdeling 1

Diensten

Artikel 2

Aanbestedende diensten

1.  In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)

„aanbestedende diensten” :

de Staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen bestaande uit een of meer van dergelijke lichamen of een of meer van dergelijke publiekrechtelijke instellingen.

Als publiekrechtelijke instelling wordt iedere instelling aangemerkt

 die is opgericht met het specifieke doel in andere behoeften van algemeen belang te voorzien dan die van industriële of commerciële aard,

 die rechtspersoonlijkheid heeft, en

 waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, door territoriale lichamen of door andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van deze laatste, ofwel de leden van het bestuurs-, het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan voor meer dan de helft door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen;

b)

„overheidsbedrijf” :

bedrijf waarop aanbestedende diensten rechtstreeks of middellijk een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de op het bedrijf van toepassing zijnde voorschriften.

Een overheersende invloed wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de aanbestedende diensten, al dan niet rechtstreeks, ten aanzien van een bedrijf:

 de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezitten, of

 over de meerderheid van de stemmen beschikken die aan de door de onderneming uitgegeven aandelen zijn verbonden, of

 meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen.

2.  Deze richtlijn geldt voor de aanbestedende diensten die:

a) overheidsdiensten of overheidsbedrijven zijn en die een van de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten uitoefenen;

b) die, indien het geen aanbestedende diensten of overheidsbedrijven zijn, een van de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten of meer van deze activiteiten uitoefenen en die bijzondere of uitsluitende rechten genieten welke hun door een bevoegde instantie van een lidstaat zijn verleend.

3.  Voor de toepassing van deze richtlijn zijn „bijzondere of uitsluitende rechten” rechten die voortvloeien uit een door een bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat verleende machtiging op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een van de in de artikelen 3 tot en met 6, omschreven activiteiten aan een of meer diensten voorbehouden blijft waardoor de mogelijkheden van andere diensten om dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden beïnvloed.Afdeling 2

Activiteiten

Artikel 3

Bepalingen betreffende gas, warmte en elektriciteit

1.  Met betrekking tot gas en warmte is deze richtlijn van toepassing op de volgende activiteiten:

a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van gas of warmte, of

b) de gas- of warmtetoevoer naar deze netten.

2.  De toevoer van gas of warmte naar netten bestemd voor openbare dienstverlening door een andere aanbestedende dienst dan de aanbestedende diensten, wordt niet als een in lid 1 bedoelde activiteit beschouwd, wanneer:

a) de productie van gas of warmte door de betrokken dienst het onvermijdelijke resultaat is van de uitoefening van een andere dan de in de leden 1 en 3 van dit artikel of in de artikelen 4 tot en met 7 bedoelde activiteit, en

b) de toevoer aan het openbare net uitsluitend tot doel heeft deze productie op economisch verantwoorde wijze te exploiteren en overeenstemt met ten hoogste 20 % van de omzet van de dienst berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar.

3.  Met betrekking tot elektriciteit is deze richtlijn van toepassing op de volgende activiteiten:

a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit of

b) de elektriciteitstoevoer naar deze netten.

4.  De toevoer van elektriciteit naar netten bestemd voor openbare dienstverlening door een andere aanbestedende dienst dan de aanbestedende diensten, wordt niet als een in lid 3 bedoelde activiteit beschouwd, wanneer:

a) de elektriciteitsproductie door de betrokken dienst geschiedt, omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de in de leden 1 en 3 van dit artikel of in de artikelen 4 tot en met 7 bedoelde activiteit, en

b) de toevoer aan het openbare net slechts van het eigen verbruik van de dienst afhangt en niet meer heeft bedragen dan 30 % van de totale energieproductie van de dienst berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar.

Artikel 4

Water

1.  Deze richtlijn is van toepassing op de volgende activiteiten:

a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater of

b) de drinkwatertoevoer naar deze netten.

2.  Deze richtlijn is eveneens van toepassing op de opdrachten of prijsvragen die worden geplaatst of georganiseerd door de diensten die een in lid 1 bedoelde activiteit uitoefenen en die:

a) verband houden met waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of drainage voor zover de voor drinkwatervoorziening bestemde hoeveelheid water groter is dan 20 % van de totale hoeveelheid water die door middel van deze projecten of deze bevloeiings- of drainage-installaties ter beschikking wordt gesteld, of

b) verband houden met de afvoer of behandeling van afvalwater.

3.  De toevoer van drinkwater naar netten bestemd voor openbare dienstverlening door een andere aanbestedende dienst dan de aanbestedende diensten, wordt niet als een in lid 1 bedoelde activiteit beschouwd, wanneer:

a) de productie van drinkwater door de betrokken dienst geschiedt omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteit, en

b) de toevoer naar het openbare net slechts van het eigen verbruik van de dienst afhangt en niet meer heeft bedragen dan 30 % van de totale drinkwaterproductie van de dienst berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar.

Artikel 5

Vervoerdiensten

1.  Deze richtlijn is van toepassing op activiteiten die het ter beschikking stellen of exploiteren van netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per trein, automatische systemen, tram, trolleybus of autobus of kabel beogen.

Ten aanzien van vervoerdiensten wordt ervan uitgegaan dat er een net bestaat, indien de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie van een lidstaat gestelde voorwaarden, zoals de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op diensten die openbare busdienst verzorgen en die op grond van artikel 2, lid 4, van Richtlijn 93/38/EEG van het toepassingsgebied van die richtlijn zijn uitgesloten.

Artikel 6

Postdiensten

1.  Deze richtlijn is van toepassing op activiteiten waarmee wordt beoogd postdiensten of, overeenkomstig lid 2, onder c), andere diensten dan postdiensten te leveren.

2.  Voor de toepassing van deze richtlijn en onverminderd Richtlijn 97/67/EG wordt verstaan onder:

a)

„postzending” : geadresseerde zending in de definitieve vorm waarin zij moet worden verstuurd, ongeacht het gewicht. Naast brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt: boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten, ongeacht het gewicht;

b)

„postdiensten” :

diensten welke bestaan in het ophalen, sorteren, vervoeren en bestellen van postzendingen. Deze diensten omvatten:

 „voorbehouden postdiensten”: postdiensten die zijn of kunnen worden voorbehouden overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 97/67/EG;

 „andere postdiensten”: postdiensten die niet kunnen worden voorbehouden overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 97/67/EG; en

c)

„andere diensten dan postdiensten” :

diensten die op de volgende gebieden worden geleverd:

 beheer van postdiensten (diensten die zowel vóór als na de zending worden geleverd, zoals mailroom management services); en

 diensten met een meerwaarde die verband houden met elektronische post en die volledig langs elektronische weg plaatsvinden (met inbegrip van de beveiligde doorgifte van gecodeerde documenten langs elektronische weg, adresbeheersdiensten en doorzenden van geregistreerde elektronische post);

 diensten die geen betrekking hebben op onder a) vallende postdiensten, zoals niet-geadresseerde direct mail;

 financiële diensten als gedefinieerd in categorie 6 van bijlage XVII A en in artikel 24, onder c), met inbegrip van met name postwissels en girale overschrijvingen;

 filateliediensten; en

 logistieke diensten (diensten waarbij fysieke levering en/of opslag gecombineerd worden met niet-postale diensten),

op voorwaarde dat deze diensten worden geleverd door een dienst die ook postdiensten in de zin van b), eerste of tweede streepje, verstrekt, en dat met betrekking tot de diensten die onder deze streepjes vallen niet wordt voldaan aan de in artikel 30, lid 1, genoemde voorwaarden.

Artikel 7

Bepalingen betreffende de exploratie en de winning van aardolie, gas, steenkool en andere vaste brandstoffen en betreffende havens en luchthavens

Deze richtlijn is van toepassing op activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied beogen met het oogmerk op

a) de prospectie of winning van aardolie, gas, steenkool of andere vaste brandstoffen, of

b) de terbeschikkingstelling aan lucht-, zee- of riviervervoerders van luchthaven-, zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten.

Artikel 8

Lijsten van aanbestedende diensten

Niet-limitatieve lijsten van aanbestedende diensten in de zin van deze richtlijn zijn opgenomen in de bijlagen I tot en met X. De lidstaten stelle n de Commissie geregeld in kennis van de in hun lijsten opgetreden wijzigingen.

Artikel 9

Opdrachten betreffende verscheidene activiteiten

1.  Een opdracht voor meerdere activiteiten volgt de voorschriften die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor de opdracht in de eerste plaats is bestemd.

De keuze tussen één opdracht voor meerdere activiteiten en verschillende afzonderlijke opdrachten mag echter niet ingegeven worden door de wens om de opdracht van het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te sluiten, of, in voorkomend geval, van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

2.  Wanneer een van de activiteiten waarvoor de opdracht is bestemd aan deze richtlijn is onderworpen en de andere activiteit aan Richtlijn 2004/18/EG [betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten], en indien het objectief gezien onmogelijk is vast te stellen voor welke activiteit de opdracht in de eerste plaats bestemd is, wordt de opdracht gegund overeenkomstig Richtlijn 2004/18/EG.

3.  Wanneer een van de activiteiten waarvoor de opdracht is bestemd aan deze richtlijn is onderworpen, en de andere activiteit niet aan deze richtlijn of aan de bovengenoemde Richtlijn 2004/18/EG is onderworpen, en indien het objectief gezien onmogelijk is vast te stellen voor welke activiteit de opdracht in de eerste plaats bestemd is, wordt de opdracht overeenkomstig deze richtlijn gegund.HOOFDSTUK III

Algemene beginselen

Artikel 10

Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten

Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op doorzichtige wijze.TITEL II

OP OPDRACHTEN TOEPASSELIJKE BEPALINGENHOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 11

Ondernemers

1.  Gegadigden of inschrijvers die krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de desbetreffende verrichting uit te voeren, mogen niet worden afgewezen louter op grond van het feit dat zij krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin de opdracht wordt gegund, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon zouden moeten zijn.

Voor opdrachten voor diensten en werken alsmede voor opdrachten voor leveringen die bijkomende diensten en/of werkzaamheden voor aanbrengen en installeren inhouden, kan van rechtspersonen echter worden verlangd dat zij in de inschrijving of in de aanvraag tot deelneming de namen en de beroepskwalificaties vermelden van de personen die met de uitvoering van de verrichting worden belast.

2.  Combinaties van ondernemers mogen inschrijven of zich als gegadigde opgeven. Voor de indiening van een inschrijving of een verzoek tot deelneming mag de aanbestedende dienst van de combinaties van ondernemers niet verlangen dat zij een bepaalde rechtsvorm hebben, maar van de combinatie waaraan de opdracht wordt gegund kan wel worden geëist dat zij een bepaalde rechtsvorm aanneemt, mits dit voor de goede uitvoering van de opdracht nodig is.

Artikel 12

Voorwaarden in verband met in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten

Bij het plaatsen van opdrachten door de aanbestedende diensten passen de lidstaten in hun onderlinge betrekkingen even gunstige voorwaarden toe als die welke zij bij de tenuitvoerlegging van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomst op ondernemers van derde landen toepassen. Te dien einde raadplegen de lidstaten elkaar in het kader van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten over de uit hoofde van de Overeenkomst te treffen maatregelen.

Artikel 13

Vertrouwelijkheid

1.  Bij het verstrekken van de technische specificaties aan de belangstellende ondernemers, bij de kwalificatie en selectie van de ondernemers en bij de toewijzing en bij de gunning van de opdrachten kunnen de aanbestedende diensten eisen stellen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de door hen verstrekte inlichtingen.

2.  Onverminderd het bepaalde in deze richtlijn, — met name in artikelen 43 en 49 over de plichten inzake de bekendmaking van gegunde overheidsopdrachten en informatieverstekking aan gegadigden en inschrijvers —, en met inachtneming van de nationale wetgeving waaronder hij valt, maakt een aanbestedende dienst de informatie die hem door een economisch subject als vertrouwelijk is verstrekt niet bekend; hieronder vallen met name fabrieks- of bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke aspecten van de inschrijvingen.

Artikel 14

Raamovereenkomsten

1.  De aanbestedende diensten kunnen een raamovereenkomst als een opdracht in de zin van artikel 1, lid 2, beschouwen en kunnen deze overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn gunnen.

2.  Wanneer de aanbestedende diensten een raamovereenkomst hebben gesloten overeenkomstig het bepaalde in deze richtlijn, kunnen zij bij het plaatsen van op deze overeenkomst gebaseerde opdrachten van artikel 40, lid 3, onder i), gebruik maken.

3.  Wanneer een raamovereenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in deze richtlijn is gesloten, mogen de aanbestedende diensten geen gebruik maken van artikel 40, lid 3, onder i).

4.  De aanbestedende diensten mogen geen oneigenlijk gebruik maken van raamovereenkomsten, met als gevolg dat de mededinging zou worden verhinderd, beperkt of vervalst.

Artikel 15

Dynamische aankoopsystemen

1.  De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbestedende diensten gebruik maken van dynamische aankoopsystemen.

2.  Voor de instelling van een dynamisch aankoopsysteem volgen de aanbestedende diensten de voorschriften van alle fasen van de openbare procedure tot aan de plaatsing van de opdrachten die in het kader van dit systeem worden gegund. Alle inschrijvers die aan de selectiecriteria voldoen en overeenkomstig het bestek en de eventuele aanvullende documenten een indicatieve inschrijving hebben ingediend, worden tot het systeem toegelaten; de indicatieve inschrijvingen kunnen te allen tijde worden verbeterd op voorwaarde dat zij niet afwijken van het bestek. Voor het opzetten van het systeem en voor de gunning van de opdrachten in het kader hiervan gebruiken de aanbestedende diensten uitsluitend elektronische middelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 48, leden 2 tot en met 5.

3.  Bij de instelling van het dynamisch aankoopsysteem gaan de aanbestedende diensten als volgt te werk:

a) zij publiceren een aankondiging van de opdracht en geven daarbij aan dat het om een dynamisch aankoopsysteem gaat;

b) in het bestek verstrekken zij nadere gegevens over onder andere de aard van de overwogen aankopen waarop dit systeem betrekking heeft, alle nodige informatie omtrent het aankoopsysteem, de gebruikte elektronische apparatuur en de nadere technische bepalingen en specificaties voor de verbinding;

c) tegelijk met de publicatie van de aankondiging en tot aan het vervallen van het systeem bieden zij langs elektronische weg een vrije, rechtstreekse en volledige toegang tot het bestek en alle aanvullende documenten en geven zij in de aankondiging het internetadres aan waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd.

4.  De aanbestedende diensten verlenen tijdens de gehele duur van het dynamische aankoopsysteem elke ondernemer de mogelijkheid een indicatieve inschrijving in te dienen en toegelaten te worden tot het systeem onder de voorwaarden van lid 2. Zij beëindigen de beoordeling binnen 15 dagen na de indiening van de indicatieve inschrijving. Zij kunnen de beoordeling echter verlengen, op voorwaarde dat er tussentijds geen oproep tot mededinging wordt uitgeschreven.

De aanbestedende diensten delen de in de eerste alinea bedoelde inschrijver zo snel mogelijk mee dat zij zijn toegelaten tot het dynamische aankoopsysteem of dat hun indicatieve inschrijving is afgewezen.

5.  Voor elke specifieke opdracht moet een oproep tot mededinging worden uitgeschreven. Alvorens deze oproep tot mededinging te plaatsen, publiceren de aanbestedende diensten een vereenvoudigde aankondiging waarin alle belangstellende ondernemers worden uitgenodigd om overeenkomstig lid 4 een indicatieve inschrijving in te dienen, binnen een termijn van ten minste 15 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de vereenvoudigde aankondiging. De aanbestedende diensten gaan pas over tot het uitschrijven van een oproep tot mededinging nadat de beoordeling van alle binnen deze termijn ingediende indicatieve inschrijvingen is afgerond.

6.  De aanbestedende diensten nodigen alle tot het systeem toegelaten inschrijvers uit om voor elke specifieke opdracht die binnen dat systeem wordt gegund een inschrijving in te dienen. Daartoe stellen zij een voldoende lange termijn vast voor de indiening van de inschrijvingen.

Zij gunnen de opdracht aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend op grond van de gunningcriteria die zijn vermeld in de aankondiging van de opdracht waarbij het dynamische aankoopsysteem wordt ingesteld. In voorkomend geval kunnen deze criteria gepreciseerd worden in de in eerste alinea bedoelde uitnodiging.

7.  Een dynamisch aankoopsysteem mag niet langer dan vier jaar duren, behalve in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke gevallen.

De aanbestedende diensten mogen geen gebruik maken van dit systeem om de mededinging te hinderen, te beperken of te vervalsen.

Aan de betrokken ondernemers of de partijen bij het systeem mogen geen dossierkosten in rekening worden gebracht.HOOFDSTUK II

Toepassingsgebied: drempels en uitsluitingenAfdeling 1

Drempels

Artikel 16

Drempelbedragen voor opdrachten

Deze richtlijn is van toepassing op opdrachten die niet op grond van de in de artikelen 19 tot en met 26 bedoelde uitsluitingen of een uit hoofde van artikel 30 genomen besluit zijn uitgesloten, en waarvan de geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) gelijk is aan of groter dan de volgende drempelbedragen:

a)  ►M11  400 000 EUR ◄ voor opdrachten voor leveringen en voor diensten;

b)  ►M11  5 000 000 EUR ◄ voor opdrachten voor de uitvoering van werken.

Artikel 17

Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van opdrachten,raamovereenkomsten en dynamische aankoopsystemen

1.  De berekening van de geraamde waarde van een opdracht is gebaseerd op het totale bedrag, exclusief BTW, zoals geraamd door de aanbestedende dienst. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met het geraamde totaalbedrag, met inbegrip van de eventuele opties en eventuele verlengingen van de overeenkomst.

Wanneer de aanbestedende dienst voorziet in premies of uitkeringen aan gegadigden of inschrijvers, berekent zij deze door in de geraamde waarde van de opdracht.

2.  De aanbestedende diensten mogen de toepassing van deze richtlijn niet omzeilen door voorgenomen werken of voorgenomen aankopen ter verkrijging van bepaalde hoeveelheden leveringen en/of diensten te splitsen of bijzondere regels te gebruiken voor de berekening van de geraamde waarde van de opdrachten.

3.  Bij de berekening van de geraamde waarde van een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem moet worden uitgegaan van de geraamde maximale waarde, exclusief BTW, van alle voor de totale duur van de overeenkomst voorgenomen opdrachten.

4.  Voor de toepassing van artikel 16, houden de aanbestedende diensten bij de bepaling van de geraamde waarde van opdrachten voor de uitvoering van werken rekening met de waarde van het werk en van alle leveringen of diensten die voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn en door de aanbestedende diensten ter beschikking van de aannemer worden gesteld.

5.  De waarde van leveringen of diensten die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bepaalde opdracht voor de uitvoering van werken, mag niet bij de waarde van deze opdrachten worden opgeteld met als gevolg dat de verkrijging van deze leveringen of van deze diensten aan de toepassing van deze richtlijn wordt onttrokken.

6.  

a) Wanneer een voorgenomen werk of een voorgenomen aankoop van diensten aanleiding kan geven tot opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, moet de geraamde totale waarde van deze percelen als grondslag worden genomen.

Wanneer de samengetelde waarde van de percelen gelijk is aan of groter is dan het in artikel 16 vermelde drempelbedrag, is de richtlijn op de opdrachten voor alle percelen van toepassing.

De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de richtlijn afwijken voor percelen waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, minder dan 80 000 euro bedraagt voor diensten en 1 miljoen euro voor werken, mits het samengetelde bedrag van de percelen niet meer dan 20 % van de totale waarde van alle percelen beloopt.

b) Wanneer een voorgenomen verkrijging van homogene leveringen aanleiding kan geven tot opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, moet de geraamde totale waarde van deze percelen als grondslag worden genomen voor de toepassing van artikel 16.

Wanneer de samengetelde waarde van de percelen gelijk is aan of groter is dan het in artikel 16 bepaalde drempelbedrag, is de richtlijn van toepassing op de plaatsing van elk perceel.

De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de richtlijn afwijken voor percelen waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, minder dan 80 000 euro bedraagt, mits het samengetelde bedrag van de percelen in kwestie niet meer dan 20 % van de totale waarde van alle percelen beloopt.

7.  In het geval van opdrachten voor leveringen of diensten die met een zekere regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om gedurende een bepaalde periode te worden hernieuwd, moet voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag worden genomen:

a) de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande twaalf maanden geplaatste soortgelijke opeenvolgende opdrachten, indien mogelijk gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden volgende op de eerste opdracht, of

b) de geraamde totale waarde van de opeenvolgende opdrachten over de twaalf maanden volgende op de eerste levering of over het boekjaar, indien dit zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt.

8.  De waarde van een opdracht voor zowel het uitvoeren van diensten als leveringen moet worden geraamd op basis van de totale waarde van de diensten en de leveringen, ongeacht het respectieve aandeel ervan. Deze raming omvat de waarde van de plaatsing en installatie.

9.  In het geval van opdrachten voor leveringen die betrekking hebben op leasing, huur, of huurkoop van producten wordt de waarde van de opdracht op de volgende grondslag geraamd:

a) bij opdrachten met een vaste looptijd, de totale geraamde waarde voor de gehele looptijd wanneer die ten hoogste twaalf maanden bedraagt, dan wel de totale waarde wanneer de looptijd meer dan twaalf maanden bedraagt, met inbegrip van de geraamde restwaarde;

b) bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

10.  Voor de berekening van het geraamde bedrag van opdrachten voor diensten worden, indien van toepassing, de volgende bedragen in aanmerking genomen:

a) voor verzekeringsdiensten, de te betalen premie, en andere vormen van beloning;

b) voor bankdiensten en andere financiële diensten, de honoraria, de provisies en rente, alsmede andere vormen van beloning,

c) voor opdrachten die een ontwerp inhouden, de te betalen honoraria of provisies, en andere vormen van beloning.

11.  In geval van opdrachten voor diensten zonder opgave van een totale prijs, wordt het geraamde bedrag van de opdracht op de volgende grondslag berekend:

a) bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is aan of korter dan 48 maanden, de totale waarde voor de gehele looptijd,

b) bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd langer is dan 48 maanden, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.Afdeling 2

Opdrachten en concessieovereenkomsten alsmede onder een bijzondere regeling vallende opdrachtenONDERAFDELING 1

Artikel 18

Concessieovereenkomsten voor werken of diensten

Deze richtlijn is niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor werken of diensten die gesloten worden door aanbestedende diensten die één of meer van de in de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde activiteiten uitoefenen indien de concessieovereenkomsten met het oog op de uitoefening van die activiteiten gesloten worden.ONDERAFDELING 2

Voor alle aanbestedende diensten en alle soorten opdrachten toepasselijke uitsluitingsgevallen

Artikel 19

Opdrachten geplaatst voor wederverkoop of verhuur aan derden

1.  Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten die zijn geplaatst voor wederverkoop of verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzondere of uitsluitende rechten bezit om het voorwerp van de opdracht te verkopen of te verhuren en het andere instanties vrijstaat dit voorwerp te verkopen of te verhuren op dezelfde voorwaarden als de aanbestedende dienst.

2.  De aanbestedende diensten doen de Commissie op haar verzoek mededeling van alle categorieën producten en activiteiten die zij ingevolge lid 1 als uitgesloten beschouwen. De Commissie kan ter informatie periodiek in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de lijsten bekend maken van de categorieën producten en activiteiten die zij als uitgesloten beschouwt. Daarbij houdt de Commissie met alle gevoelige commerciële aspecten rekening waarop de aanbestedende diensten bij de verstrekking van de informatie wijzen.

Artikel 20

Opdrachten geplaatst voor andere doeleinden dan de uitoefening van in deze richtlijn bedoelde activiteiten of voor de uitoefening van dergelijke activiteiten in een derde land

1.  Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten die de aanbestedende diensten plaatsen voor andere doeleinden dan de uitoefening van hun in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten of voor de uitoefening van deze activiteiten in een derde land, in omstandigheden waarbij er geen fysieke exploitatie is van een net of van een geografisch gebied binnen de Gemeenschap.

2.  De aanbestedende diensten doen de Commissie op haar verzoek mededeling van elke activiteit die zij ingevolge lid 1 als uitgesloten beschouwen. De Commissie kan ter informatie periodiek in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de lijsten bekend maken van de categorieën activiteiten die zij als uitgesloten beschouwt. Daarbij houdt de Commissie met alle gevoelige commerciële aspecten rekening waarop de aanbestedende diensten bij de verstrekking van de informatie wijzen.

Artikel 21

Geheime opdrachten of opdrachten die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten wanneer zij door de lidstaten geheim zijn verklaard of wanneer de uitvoering ervan overeenkomstig de in de betrokken lidstaten geldende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen gepaard moet gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen of wanneer de bescherming van de fundamentele belangen van de staatsveiligheid van dat land zulks vereist.

Artikel 22

Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten waarvoor andere procedurevoorschriften gelden en die worden geplaatst:

a) krachtens een tussen een lidstaat en een of meer derde landen overeenkomstig het Verdrag gesloten internationale overeenkomst betreffende leveringen, werken, diensten of prijsvragen die bestemd zijn voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de ondertekenende staten. Elke overeenkomst wordt ter kennis van de Commissie gebracht, die het in artikel 68 bedoelde Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten kan raadplegen;

b) krachtens een in verband met de legering van strijdkrachten gesloten internationale overeenkomst betreffende ondernemingen in een lidstaat of in een derde land;

c) volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie.

▼M9

Artikel 22 bis

Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten waarop Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied ( 27 ) van toepassing is, noch op opdrachten waarop die richtlijn krachtens de artikelen 8, 12 en 13 daarvan niet van toepassing is.

▼B

Artikel 23

Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming, een gemeenschappelijke onderneming of een aanbestedende dienst die deel uitmaakt van een gemeenschappelijke onderneming

1.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „verbonden onderneming” verstaan, elke onderneming waarvan de jaarrekening is geconsolideerd met die van de aanbestedende dienst overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 83/349/EEG van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, lid 2, onder g), van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening ( 28 ) ( 29 ) of, in het geval van aanbestedende diensten die niet onder deze richtlijn vallen, ondernemingen waarop de aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk overheersende invloed kan uitoefenen in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), of ondernemingen die een overheersende invloed op een aanbestedende dienst kunnen uitoefenen of die, tezamen met de aanbestedende dienst, onder overheersende invloed staan van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of van de voor deze laatste onderneming geldende voorschriften.

2.  Mits aan de in lid 3 vermelde voorwaarden is voldaan, is deze richtlijn niet van toepassing op opdrachten:

a) die een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming plaatst;

b) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming plaatst.

3.  Lid 2 is van toepassing:

a) op opdrachten voor diensten mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die deze onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verlenen van diensten heeft behaald, afkomstig is van de verstrekking van deze diensten aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is;

b) op opdrachten voor leveringen mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die deze onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verlenen van diensten heeft behaald, afkomstig is van de verstrekking van deze diensten aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is;

c) op opdrachten voor werken mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die deze onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verlenen van diensten heeft behaald, afkomstig is van de verstrekking van deze diensten aan de ondernemingen waarmee zij verbonden is.

Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van de verbonden onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, kan deze onderneming ermee volstaan onder andere door het extrapoleren van activiteiten aan te tonen dat de in de punten a), b) of c), bedoelde omzet aannemelijk is.

Wanneer dezelfde of soortgelijke diensten, leveringen of werken door meer dan één met de aanbestedende dienst verbonden ondernemingen worden verricht, worden de bovengenoemde percentages berekend rekening houdend met de totale omzet die voortvloeit uit het verrichten van respectievelijk diensten, leveringen of werken door deze ondernemingen.

4.  Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten:

a) die een gemeenschappelijke onderneming, uitsluitend bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten, voor de uitoefening van de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten bij een van deze aanbestedende diensten plaatst, of

b) die een aanbestedende dienst plaatst bij een dergelijke gemeenschappelijke onderneming waar zijzelf deel van uitmaakt, mits die gemeenschappelijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit uit te oefenen gedurende een periode van ten minste drie jaar en het instrument tot oprichting van die gemeenschappelijke onderneming bepaalt dat de aanbestedende diensten waaruit zij bestaat, daar voor ten minste dezelfde termijn deel van zullen uitmaken.

5.  De aanbestedende diensten verstrekken de Commissie desgevraagd de volgende gegevens betreffende de toepassing van de leden 2, 3 en 4:

a) de namen van de betrokken ondernemingen of gemeenschappelijke ondernemingen,

b) de aard en de waarde van de desbetreffende opdrachten,

c) de gegevens die de Commissie noodzakelijk acht voor het bewijs dat de betrekkingen tussen de aanbestedende dienst en de onderneming of de gemeenschappelijke onderneming waaraan de opdrachten worden gegund, aan de in dit artikel gestelde eisen voldoen.ONDERAFDELING 3

Op alle aanbestedende diensten maar alleen op de opdrachten voor diensten toepasselijke uitsluitingsgevallen

Artikel 24

Opdrachten voor bepaalde diensten die van het toepassingsgebied van deze richtlijn zijn uitgesloten

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten voor diensten:

a) betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden afgesloten, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen;

b) betreffende diensten van arbitrage en bemiddeling;

c) op financieel gebied betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, met name verrichtingen van de aanbestedende diensten om geld of kapitaal aan te trekken;

d) inzake arbeidsovereenkomsten;

e) voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende dienst toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienstverrichting volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond.

Artikel 25

Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten voor diensten die worden gegund aan een dienst die zelf een aanbestedende dienst is in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten, op basis van een alleenrecht dat zij uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geniet, op voorwaarde dat deze bepalingen met het Verdrag verenigbaar zijn.ONDERAFDELING 4

Alleen op bepaalde aanbestedende diensten toepasselijke uitsluitingsgevallen

Artikel 26

Door bepaalde aanbestedende diensten geplaatste opdrachten voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwekking van energie

Deze richtlijn is niet van toepassing op

a) voor opdrachten voor de aankoop van water, geplaatst door aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 4, lid 1;

b) voor opdrachten voor de levering van energie of brandstof voor energieopwekking, geplaatst door aanbestedende diensten die een in artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 3, of artikel 6, onder a), bedoelde activiteit uitoefenen.ONDERAFDELING 5

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten, bepalingen inzake aankoopcentrales en het algemeen mechanisme

Artikel 27

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten

Onverminderd artikel 30 zorgen het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland er door middel van de machtigingsvoorwaarden of andere passende maatregelen voor, dat elke dienst die in de in Beschikkingen 93/676/EEG, 97/367/EEG, 2002/205/EG en 2004/74/EG genoemde sectoren werkzaam is:

a) bij de gunning van opdrachten voor leveringen, voor werken en voor diensten, het discriminatieverbod en het beginsel van oproep tot mededinging in acht neemt, met name ten aanzien van de inlichtingen die deze dienst de ondernemingen verstrekt met betrekking tot zijn voornemens inzake het plaatsen van opdrachten;

b) de Commissie, onder de in Beschikking 93/327/EEG ( 30 ) van de Commissie vastgestelde voorwaarden, inlichtingen over de toekenning van de opdrachten verstrekt.

Artikel 28

Voorbehouden opdrachten

De lidstaten kunnen de deelneming aan procedures voor de gunning van opdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma's voor beschutte arbeid waarbij de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen.

De aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt, moet dit artikel vermelden.

Artikel 29

Door aankoopcentrales gegunde opdrachten en raamovereenkomsten

1.  De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat aanbestedende diensten via aankoopcentrales werken, leveringen en/of diensten verwerven.

2.  De aanbestedende diensten die in de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 1, lid 8, via een aankoopcentrale werken, leveringen en/of diensten verwerven, worden geacht de bepalingen van deze richtlijn te hebben nageleefd, voorzover de aankoopcentrale deze bepalingen of indien van toepassing, het bepaalde in Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad zelf heeft nageleefd.

Artikel 30

Procedure om te bepalen of een specifieke activiteit rechtstreeks aan mededinging blootgesteld is

1.  De richtlijn is niet van toepassing op de opdrachten voor de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde activiteiten indien de activiteit in de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend rechtstreeks aan mededinging blootstaat op marktgebieden tot welke de toegang niet beperkt is.

2.  Voor de toepassing van lid 1 dient, om na te gaan of een activiteit rechtstreeks aan mededinging blootstaat, te worden uitgegaan van criteria die in overeenstemming zijn met de mededingingsbepalingen van het Verdrag zoals de kenmerken van de desbetreffende goederen of diensten, het voorhanden zijn van alternatieve goederen of diensten, de prijzen en de werkelijke of mogelijke aanwezigheid van meer dan één leverancier van de betrokken goederen of diensten.

3.  Voor de toepassing van lid 1, wordt de toegang tot een markt als niet-beperkt beschouwd indien de lidstaat de bepalingen van de in bijlage XI vermelde communautaire wetgeving ten uitvoer heeft gelegd en heeft toegepast.

Wanneer op grond van de vorige alinea niet van vrije toegang tot een markt kan worden uitgegaan, moet worden aangetoond dat de toegang tot de betrokken markt rechtens en feitelijk vrij is.

4.  Wanneer een lidstaat van mening is dat met naleving van de leden 2 en 3, lid 1 van toepassing is op een specifieke activiteit, stelt hij de Commissie in kennis van dat besluit en van alle terzake dienende feiten, en met name van elke wet, voorschrift of bestuursrechtelijke bepaling of overeenkomst betreffende de overeenstemming met de in lid 1 vermelde voorwaarden, in voorkomend geval samen met het standpunt van een onafhankelijke nationale instantie die bevoegd is voor de betrokken activiteit.

De richtlijn is niet langer van toepassing op de opdrachten voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit indien:

 de Commissie overeenkomstig lid 6 en binnen de daarin bepaalde termijn een besluit heeft genomen dat bepaalt dat lid 1 van toepassing is, of

 binnen genoemde termijn geen besluit over de toepassing heeft genomen.

Indien evenwel op basis van lid 3, eerste alinea, van vrije toegang tot een bepaalde markt wordt uitgegaan, en indien een onafhankelijke nationale instantie die bevoegd is voor de betrokken activiteit, heeft bepaald dat lid 1 van toepassing is, is de richtlijn niet langer van toepassing op de opdrachten voor het uitvoeren van de bepaalde activiteit indien de Commissie niet overeenkomstig lid 6 en binnen de daarin bepaalde termijn een besluit heeft genomen dat bepaalt dat lid 1 niet van toepassing is.

5.  Wanneer de wetgeving van de betrokken lidstaat daarin voorziet kunnen de aanbestedende diensten de Commissie verzoeken te bepalen dat lid 1 van toepassing is overeenkomstig lid 6. In dat geval stelt de Commissie de betrokken lidstaat daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaat stelt de Commissie, rekening houdende met de leden 2 en 3, in kennis van alle terzake dienende feiten, en met name van elke wet, voorschrift of bestuursrechtelijke bepaling of overeenkomst betreffende de overeenstemming met de in lid 1 vermelde voorwaarden, in voorkomend geval samen met het standpunt van een onafhankelijke nationale instantie die bevoegd is voor de betrokken activiteit.

De Commissie kan ook besluiten de procedure voor het nemen van een besluit dat bepaalt dat artikel 1 van toepassing is, op eigen initiatief in te leiden. In dat geval stelt de Commissie de betrokken lidstaat daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Commissie na het verstrijken van de in lid 6 bepaalde termijn geen besluit betreffende de toepassing van lid 1 op een specifieke activiteit heeft genomen, wordt lid 1 geacht van toepassing te zijn.

6.  Voor het nemen van een besluit uit hoofde van dit artikel, volgens de procedure van artikel 65, lid 2, beschikt de Commissie over een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de eerste werkdag volgende op de dag waarop zij een kennisgeving of het verzoek ontvangt. Deze termijn kan in naar behoren gemotiveerde gevallen, eenmaal met maximaal drie maanden worden verlengd, met name wanneer de gegevens in de kennisgeving of het verzoek of in de bijbehorende documenten onvolledig of onjuist zijn of wanneer de vermelde feiten belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze verlenging wordt beperkt tot een maand indien een onafhankelijke nationale instantie die bevoegd is voor de betrokken activiteit, heeft bepaald dat lid 1 van toepassing is, in de in lid 4, derde alinea, bedoelde gevallen.

Wanneer voor een activiteit in een bepaalde lidstaat reeds een procedure op grond van dit artikel loopt, worden latere verzoeken betreffende dezelfde activiteit in dezelfde lidstaat die worden ingediend vóór het verstrijken van de termijn die is geopend voor het eerste verzoek, niet beschouwd als nieuwe procedures, maar worden zij in het kader van het eerste verzoek behandeld.

De Commissie stelt de praktische regels voor de toepassing van de leden 4, 5 en 6 vast volgens de procedure van artikel 65, lid 2.

Deze praktische regels omvatten ten minste:

a) de bekendmaking in het Publicatieblad, ter informatie, van de datum waarop de in lid 1 bedoelde termijn van drie maanden begint te lopen, en wanneer deze termijn wordt verlengd, de datum en de duur van de verlenging;

b) de bekendmaking van de eventuele toepassing van lid 1 overeenkomstig lid 4, tweede of derde alinea, of overeenkomstig lid 5, vierde alinea, en

c) de regelingen voor de toezending van eventuele standpunten van een onafhankelijke instantie die bevoegd is voor de betrokken activiteit, over vraagstukken die ten aanzien van de leden 1 en 2 relevant zijn.HOOFDSTUK III

Regelingen voor opdrachten voor diensten

Artikel 31

Opdrachten voor in bijlage XVII A vermelde diensten

De opdrachten voor het verrichten van de in bijlage XVII A vermelde diensten worden overeenkomstig de artikelen 34 tot en met 59 geplaatst.

Artikel 32

Opdrachten voor in bijlage XVII B vermelde diensten

Het plaatsen van opdrachten voor het verrichten van de in bijlage XVII B opgenomen diensten valt uitsluitend onder de artikelen 34 en 43.

Artikel 33

Gemengde opdrachten voor de in bijlagen XVII A en XVII B vermelde diensten

De opdrachten die zowel op in bijlage XVII A als op in bijlage XVII B vermelde diensten betrekking hebben, worden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 34 tot en met 59 geplaatst indien de waarde van de in bijlage XVII A vermelde diensten hoger is dan die van de in bijlage XVII B vermelde diensten en, zo niet, overeenkomstig artikel 34 en artikel 43.HOOFDSTUK IV

Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken

Artikel 34

Technische specificaties

1.  De technische specificaties zoals omschreven in punt 1 van bijlage XXI, maken deel uit van de aanbestedingsstukken, zoals de aankondigingen van de opdrachten, het bestek of de aanvullende documenten. Telkens wanneer zulks mogelijk is, moet in deze technische specificaties rekening worden gehouden met toegankelijkheidscriteria voor gehandicapten of met ontwerpen voor alle gebruikers.

2.  De technische specificaties moeten de inschrijvers gelijke toegang bieden en mogen niet tot gevolg hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging worden geschapen.

3.  Onverminderd de - voor zover met het Gemeenschapsrecht verenigbare - juridisch bindende nationale technische voorschriften, worden de technische specificaties geformuleerd:

a) hetzij door verwijzing naar de technische specificaties van bijlage XXI en — in volgorde van voorkeur — naar de nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij ontstentenis daarvan, de nationale normen, de nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties, andere technische referentiesystemen, inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van werken en het gebruik van producten. Elke verwijzing gaat vergezeld van de woorden „of gelijkwaardig”;

b) hetzij in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, die milieukenmerken kunnen omvatten. Zij moeten echter voldoende nauwkeurig zijn, opdat de inschrijvers het voorwerp van de opdracht kunnen bepalen en de aanbestedende diensten de opdracht kunnen gunnen;

c) hetzij in de onder b) bedoelde termen van prestatie-eisen en functionele eisen, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestaties en eisen wordt verwezen naar de onder a) bedoelde specificaties;

d) hetzij door verwijzing naar de onder a) genoemde specificaties voor bepaalde kenmerken, en door verwijzing naar de onder b) genoemde prestatie-eisen en functionele eisen voor andere kenmerken.

4.  Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de mogelijkheid te verwijzen naar de in lid 3, onder a), genoemde specificaties, kunnen zij geen inschrijving afwijzen met als reden dat de aangeboden producten en diensten niet beantwoorden aan de betrokken specificaties wanneer de inschrijver in zijn inschrijving met elk passend middel ten genoegen van de aanbestedende dienst kan aantonen dat de door hem voorgestelde oplossingen op gelijkwaardige wijze voldoen aan de eisen die zijn omschreven in de technische specificaties.

Een passend middel kan een technisch dossier van de fabrikant zijn of een testverslag van een erkende organisatie.

5.  Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de in lid 3 geboden mogelijkheid specificaties in termen van functionele prestaties of eisen vast te stellen, mogen zij geen aanbod van producten, diensten of werken afwijzen die beantwoorden aan een nationale norm waarin een Europese norm is omgezet, aan een Europese technische goedkeuring, aan een gemeenschappelijke technische specificatie, aan een internationale norm, aan een door een Europees normalisatieorgaan ingesteld technisch verwijzingssysteem, indien deze specificaties betrekking hebben op de door de aanbestedende dienst vastgestelde functionele prestatie of eisen.

De inschrijver dient in zijn inschrijving met elk passend middel ten genoegen van de aanbestedende dienst aan te tonen dat het product, de dienst of het werk in overeenstemming is met de norm en voldoet aan de functionele en prestatie-eisen van de aanbestedende dienst.

Een passend middel kan een technisch dossier van de fabrikant zijn of een testverslag van een erkende organisatie.

6.  Wanneer de aanbestedende diensten milieukenmerken voorschrijven in de vorm van prestatie-eisen of functionele eisen, als bedoeld in lid 3, onder b), kunnen zij gedetailleerde specificaties of indien nodig gedeelten daarvan gebruiken zoals die omschreven worden door Europese, (multi)nationale milieukeuren of een andere milieukeur, voorzover:

 die geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van de leveringen of diensten waarop de opdracht betrekking heeft,

 de vereisten voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens,

 de milieukeuren zijn aangenomen via een proces waaraan alle betrokkenen, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandel en milieuorganisaties kunnen deelnemen, en

 de keuren toegankelijk en beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen.

De aanbestedende diensten kunnen aangeven dat de van een milieukeur voorziene producten of diensten geacht worden te voldoen aan de technische specificaties die omschreven zijn in het bestek; zij dienen elk ander passend bewijsmiddel te aanvaarden, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een testverslag van een erkende organisatie.

7.  „Erkende organisaties” in de zin van dit artikel zijn testlaboratoria, ijklaboratoria en inspectie- en certificatieorganisaties die voldoen aan de toepasselijke Europese normen.

De aanbestedende diensten aanvaarden certificaten van in andere lidstaten gevestigde erkende organisaties.

8.  Behalve indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in de technische specificaties geen melding worden gemaakt van een bepaald fabrikaat of een bepaalde herkomst of van een volgens bijzondere werkwijzen verkregen fabrikaat, noch mogen deze een verwijzing bevatten naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd. Deze vermelding of verwijzing is bij wijze van uitzondering toegestaan wanneer een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing van de leden 3 en 4; deze vermelding of verwijzing moet vergezeld gaan van de woorden „of gelijkwaardig”.

Artikel 35

Mededeling van de technische specificaties

1.  De aanbestedende diensten delen de belangstellende ondernemers desgevraagd de technische specificaties mede die regelmatig in hun opdrachten voor leveringen, werken of diensten worden beoogd, of de technische specificaties die zij voornemens zijn toe te passen voor opdrachten waarover periodieke indicatieve aankondigingen in de zin van artikel 41, lid 1, worden gepubliceerd.

2.  Indien deze technische specificaties gebaseerd zijn op documenten waarover belangstellende ondernemers kunnen beschikken, kan ermee worden volstaan een verwijzing naar deze documenten op te nemen.

Artikel 36

Varianten

1.  Wanneer de economisch voordeligste inschrijving als gunningcriterium wordt gehanteerd, kunnen de aanbestedende diensten door de inschrijvers voorgestelde varianten in aanmerking nemen indien deze aan de door die aanbestedende diensten gestelde minimumeisen voldoen.

Aanbestedende diensten vermelden in het bestek of zij varianten al dan niet toestaan, en zo ja, aan welke minimumeisen deze varianten moeten voldoen, alsmede hoe zij moeten worden ingediend.

2.  Bij procedures voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen of diensten, kunnen aanbestedende diensten die op grond van lid 1 varianten hebben toegestaan, een variant niet afwijzen, uitsluitend omdat hij, indien hij werd gekozen, veeleer tot een van beide type opdrachten zou leiden dan tot het andere.

Artikel 37

Onderaanneming

In het bestek kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken (of kan zij daartoe door een lidstaat verplicht worden) in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de leidende ondernemer onverlet.

Artikel 38

Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd

Aanbestedende diensten kunnen speciale voorwaarden verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits dergelijke voorwaarden met het Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn en in de oproep tot mededinging of het bestek vermeld zijn. De voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, kunnen met name verband houden met sociale of milieuoverwegingen.

Artikel 39

Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

1.  De aanbestedende dienst kan, al dan niet daartoe door een lidstaat verplicht, in het bestek aangeven bij welk orgaan of welke organen de gegadigden of inschrijvers de ter zake dienende informatie kunnen verkrijgen over belastingen, milieubescherming en de verplichtingen die ten aanzien van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden gelden in de lidstaat, het gebied of de plaats waar de verrichtingen moeten worden uitgevoerd, en die gedurende de uitvoering van de opdracht op de op de arbeidsplaats verrichte werken of verleende diensten van toepassing zullen zijn.

2.  De aanbestedende dienst die de in lid 1 vermelde informatie verstrekt, verzoekt de inschrijvers of gegadigden voor een aanbestedingsprocedure aan te geven dat zij bij de voorbereiding van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting moet worden uitgevoerd.

Het bepaalde in de eerste alinea vormt geen beletsel voor de toepassing van artikel 57 inzake het onderzoek van abnormaal lage inschrijvingen.HOOFDSTUK V

Procedures

Artikel 40

Toepassing van openbare en niet-openbare procedures en van procedures van gunning door onderhandelingen

1.  Bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen, werken en diensten passen de aanbestedende diensten procedures toe die voor de toepassing van deze richtlijn zijn aangepast.

2.  De aanbestedende diensten kunnen een keuze maken uit de in artikel 1, lid 9, onder a), b) of c) genoemde procedures, mits, behoudens het in lid 3 bepaalde, een oproep tot mededinging overeenkomstig artikel 42 is gedaan.

3.  De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen van een procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging gebruik maken:

a) wanneer in het kader van een procedure met voorafgaande oproep tot mededinging geen of geen geschikte inschrijvingen of geen aanmeldingen zijn ingediend, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk zijn gewijzigd;

b) wanneer een opdracht uitsluitend ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling wordt geplaatst en niet met het doel de rendabiliteit te verzekeren dan wel de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken en voorzover de plaatsing van een dergelijke opdracht niet verhindert dat een oproep tot mededinging wordt gedaan voor latere opdrachten die dit doel in het bijzonder beogen;

c) wanneer de uitvoering van de opdracht om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van uitsluitende rechten slechts aan één bepaalde onderneming kan worden toevertrouwd;

d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin dringende spoed, voortvloeiende uit gebeurtenissen die door de betrokken aanbestedende diensten niet konden worden voorzien, de inachtneming van de termijnen gesteld voor openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking onmogelijk maakt;

e) in het geval van opdrachten voor leveringen ten behoeve van door de oorspronkelijke leverancier verrichte aanvullende leveringen die bestemd zijn hetzij voor de gedeeltelijke vernieuwing van veelvuldig gebruikte leveringen of installaties, hetzij voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, indien verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen, zodat onverenigbaarheid ontstaat of zich onevenredige technische moeilijkheden bij het gebruik en het onderhoud voordoen;

f) voor aanvullende werken of diensten die noch in het oorspronkelijk gegunde ontwerp, noch in de eerste gegunde opdracht waren opgenomen, maar die ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid voor de uitvoering van deze opdracht noodzakelijk zijn geworden, mits de gunning geschiedt aan de aannemer of dienstverrichter die de eerste opdracht uitvoert:

 wanneer deze aanvullende werken of diensten technisch of economisch niet los van de hoofdopdracht kunnen worden uitgevoerd zonder de aanbestedende diensten grote ongemakken te bezorgen, of

 wanneer deze aanvullende werken of diensten, hoewel zij van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht kunnen worden gescheiden, strikt noodzakelijk zijn om deze te vervolmaken;

g) in het geval van opdrachten voor werken, wanneer het gaat om nieuwe werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken die door dezelfde aanbestedende diensten opgedragen zijn aan de aannemer die belast is geweest met een eerdere opdracht, mits deze werken overeenstemmen met een basisproject en dit project het voorwerp vormde van een eerste opdracht die na een oproep tot mededinging werd geplaatst. De mogelijkheid deze procedure toe te passen, moet reeds in de oproep tot mededinging van de aanbesteding van het eerste project worden vermeld, en het totale voor de volgende werken geraamde bedrag dient door de aanbestedende diensten in aanmerking te worden genomen voor de toepassing van de artikelen 16 en 17;

h) voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen;

i) voor opdrachten die op basis van een raamovereenkomst moeten worden geplaatst, voorzover aan de in artikel 14, lid 2, genoemde voorwaarde is voldaan;

j) voor gelegenheidsaankopen, wanneer zich gedurende zeer korte tijd een bijzonder voordelige gelegenheid tot aankopen voordoet en de te betalen prijs aanzienlijk lager ligt dan normaal op de markt het geval is;

k) voor de aankoop, onder bijzonder voordelige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die zijn handelsactiviteiten staakt, hetzij bij de curator of de vereffenaar in geval van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een soortgelijke procedure van het nationale recht;

l) wanneer de opdracht voor diensten voortvloeit uit een overeenkomstig deze richtlijn georganiseerde prijsvraag en volgens de toepasselijke voorschriften aan de winnaar of aan één van de winnaars van die prijsvraag moet worden gegund. In het laatstgenoemde geval moeten alle winnaars van de prijsvraag tot deelneming aan de onderhandelingen worden uitgenodigd.HOOFDSTUK VI

Regels voor bekendmaking en voor doorzichtigheidAfdeling 1

Bekendmaking van de aankondigingen

Artikel 41

Periodieke indicatieve aankondigingen en aankondigingen betreffende het bestaan van een erkenningsregeling

1.  De aanbestedende diensten maken ten minste eenmaal per jaar door middel van de in bijlage XV A bedoelde periodieke indicatieve aankondiging die door de Commissie of door de diensten zelf via hun in bijlage XX, punt 2, onder b), bedoelde kopersprofiel wordt verspreid, het volgende bekend:

a) voor leveringen, het geraamde totale bedrag van de opdrachten of de raamovereenkomsten per productgroep die zij voornemens zijn in de loop van de komende twaalf maanden te plaatsen, wanneer het geraamde totale bedrag, de artikelen 16 en 17 in aanmerking genomen, EUR 750 000 of meer bedraagt.

De aanbestedende diensten stellen de productgroepen vast volgens de posten van de CPV;

b) voor diensten, het geraamde totale bedrag van de opdrachten of de raamovereenkomsten voor elk van de in bijlage XVII A vermelde dienstencategorieën die zij voornemens zijn in de loop van de komende twaalf maanden te plaatsen, wanneer het geraamde totale bedrag, de artikelen 16 en 17 in aanmerking genomen, EUR 750 000 of meer bedraagt;

c) voor werken, de hoofdkenmerken van de opdrachten of de raamovereenkomsten die zij voornemens zijn in de loop van de komende twaalf maanden te plaatsen, wanneer het geraamde bedrag, artikel 17 in aanmerking genomen, gelijk is aan of meer bedraagt dan de in artikel 16 vermelde drempel.

De onder a) en b) bedoelde aankondigingen worden zo spoedig mogelijk na het begin van het begrotingsjaar toegezonden aan de Commissie of bekendgemaakt via het kopersprofiel.

De onder c) bedoelde aankondiging wordt zo spoedig mogelijk nadat het besluit is genomen tot goedkeuring van het programma voor de opdrachten voor werken of de raamovereenkomsten die de aanbestedende diensten voornemens zijn te plaatsen, toegezonden aan de Commissie of bekendgemaakt via het kopersprofiel.

De aanbestedende diensten die de periodieke indicatieve aankondiging via hun kopersprofiel bekendmaken, zenden de Commissie langs elektronische weg overeenkomstig het formaat en de wijze beschreven in bijlage XX, punt 3, een kennisgeving toe waarin de bekendmaking van de periodieke indicatieve aankondiging op het kopersprofiel wordt meegedeeld.

Bekendmaking van onder a), b) en c) bedoelde aankondigingen is alleen verplicht wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de mogelijkheid om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen overeenkomstig artikel 45, lid 4, in te korten.

Dit lid is niet van toepassing op procedures zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.

2.  De aanbestedende diensten kunnen met name periodieke indicatieve aankondigingen over belangrijke projecten bekend maken of door de Commissie bekend laten maken, zonder de reeds eerder in een periodieke indicatieve aankondiging vervatte inlichtingen te herhalen, mits duidelijk wordt vermeld dat deze aankondigingen een aanvulling zijn.

3.  Wanneer de aanbestedende diensten een erkenningsregeling overeenkomstig artikel 53 willen invoeren, moet aangaande deze regeling een aankondiging worden opgesteld als bedoeld in bijlage XIV, waarin het doel van de regeling en de wijze waarop inzage in de regeling kan worden verkregen, worden aangegeven. Wanneer de regeling een geldigheidsduur van langer dan drie jaar heeft, moet de aankondiging jaarlijks worden bekendgemaakt. Wanneer de regeling een kortere duur heeft, volstaat een eenmalige aankondiging.

Artikel 42

Aankondigingen die als oproep tot mededinging gebruikt worden

1.  Voor opdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken of voor het verrichten van diensten kan de oproep tot mededinging geschieden:

a) door een indicatieve periodieke aankondiging als bedoeld in bijlage XV A, of

b) door een mededeling inzake het bestaan van een erkenningsregeling als bedoeld in bijlage XIV, of

c) door een aankondiging van een opdracht als bedoeld in bijlage XIII, deel A, B of C.

2.  Bij dynamische aankoopsystemen geschiedt de oproep tot mededinging voor het systeem door een aankondiging van een opdracht als bedoeld in lid 1, onder c), terwijl de oproep tot mededinging voor opdrachten op grond van deze systemen geschiedt door een vereenvoudigde aankondiging van een opdracht als bedoeld in bijlage XII, deel D.

3.  Wanneer een oproep tot mededinging door middel van een indicatieve periodieke aankondiging geschiedt, moet de aankondiging

a) specifiek verwijzen naar leveringen, werken of diensten waarop de te plaatsen opdracht betrekking heeft;

b) vermelden dat deze opdracht zal worden geplaatst door middel van een niet-openbare procedure of een procedure van gunning door onderhandelingen, waarbij achteraf geen oproep tot mededinging wordt bekendgemaakt, en wordt de belangstellende ondernemers verzocht hun belangstelling schriftelijk kenbaar te maken; en

c) ten minste twaalf maanden voor de in artikel 47, lid 5, vermelde verzenddatum van de uitnodiging overeenkomstig bijlage XX worden bekendgemaakt. De aanbestedende dienst houdt zich voorts aan de in artikel 45 vastgestelde termijnen.

Artikel 43

Aankondigingen van geplaatste opdrachten

1.  De aanbestedende diensten die een overheidsopdracht of een raamovereenkomst hebben geplaatst, zenden een aankondiging van de geplaatste opdrachten als bedoeld in bijlage XVI. Die aankondiging wordt binnen twee maanden na de plaatsing van de opdracht of de raamovereenkomst onder door de Commissie volgens de procedure van artikel 68, lid 2, te bepalen voorwaarden verzonden.

In het geval van overeenkomstig artikel 14, lid 2, gesloten raamovereenkomsten zijn de aanbestedende diensten niet verplicht een aankondiging betreffende de resultaten van het plaatsen van elke op de overeenkomst gebaseerde opdracht toe te zenden.

De aanbestedende diensten zenden binnen twee maanden na de plaatsing van elke afzonderlijke opdracht een bekendmaking toe van het resultaat van de plaatsing van de opdrachten op basis van een dynamisch aankoopsysteem. Deze resultaten mogen echter per kwartaal gebundeld worden. In dat geval worden de gebundelde resultaten binnen twee maanden na het einde van elk kwartaal toegezonden.

2.  De overeenkomstig bijlage XVI verstrekte en voor bekendmaking bestemde gegevens, moeten overeenkomstig bijlage XX worden bekendgemaakt. In dit verband eerbiedigt de Commissie het gevoelige commerciële karakter, betreffende het aantal inschrijvingen, de identiteit van de ondernemers en de prijzen, waarop de aanbestedende diensten bij de verstrekking van deze gegevens wijzen.

3.  Wanneer de aanbestedende diensten een opdracht voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten („O&O-opdracht”) plaatsen volgens een procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig artikel 40, lid 3, onder b), mogen zij de overeenkomstig bijlage XVI te verstrekken gegevens over de aard en de hoeveelheid van de verleende diensten beperken tot de vermelding „onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten”.

Wanneer de aanbestedende diensten een opdracht in verband met onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten plaatsen die overeenkomstig artikel 40, lid 3, onder b), niet volgens een procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging kan worden geplaatst, mogen zij de overeenkomstig bijlage XVI te verstrekken gegevens over de aard en de hoeveelheid van de verleende diensten beperken indien de bescherming van het zakengeheim zulks noodzakelijk maakt.

In deze gevallen zien zij erop toe dat de in dit punt verstrekte informatie ten minste even gedetailleerd is als die in de overeenkomstig artikel 42, lid 1, bekendgemaakte oproep tot mededinging.

Wanneer zij van een erkenningsregeling gebruik maken moeten de aanbestedende diensten er in dit geval op toezien dat deze informatie ten minste even gedetailleerd is als die in de desbetreffende categorie van de overeenkomstig artikel 53, lid 7, opgestelde lijst van erkende dienstverrichters.

4.  In het geval van opdrachten voor de in bijlage XVII B opgesomde diensten, vermelden de aanbestedende diensten in de aankondiging of zij met de bekendmaking daarvan instemmen.

5.  De overeenkomstig bijlage XVI verstrekte gegevens die niet voor bekendmaking zijn bestemd, worden overeenkomstig bijlage XX om statistische redenen enkel in vereenvoudigde vorm bekendgemaakt.

Artikel 44

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

1.  De aankondigingen bevatten de in de bijlage XIII, XIV, XV A, XV B en XVI vermelde inlichtingen alsmede, in voorkomend geval, andere door de aanbestedende dienst nuttig geachte informatie in de vorm van standaardformulieren die door de Commissie overeenkomstig de in artikel 58, lid 2, genoemde procedure worden vastgesteld.

2.  Aankondigingen die door de aanbestedende diensten aan de Commissie worden gezonden, worden hetzij langs elektronische weg in het formaat en op de wijze als beschreven in bijlage XX, punt 3, of langs andere weg verzonden.

De in de artikelen 41, 42 en 43 bedoelde aankondigingen worden bekendgemaakt overeenkomstig de in bijlage XX, punt 1, onder a) en b), opgenomen technische kenmerken voor de bekendmaking.

3.  Aankondigingen die langs elektronische weg in het formaat en op de wijze beschreven in bijlage XX, punt 3, zijn opgesteld en verzonden, worden uiterlijk vijf dagen na verzending bekendgemaakt.

Aankondigingen die niet langs elektronische weg in het formaat en op de wijze beschreven in bijlage XX, punt 3, zijn verzonden, worden binnen twaalf dagen na hun verzending bekendgemaakt. In uitzonderlijke gevallen en in antwoord op een verzoek van de aanbestedende dienst en op voorwaarde dat de aankondiging per fax […] wordt verzonden, worden de in artikel 42, lid 1, onder c), bedoelde aankondigingen van een opdracht echter binnen een termijn van vijf dagen bekendgemaakt.

4.  De aankondigingen worden onverkort in een door de aanbestedende dienst gekozen officiële taal van de Gemeenschap bekendgemaakt; alleen de tekst in die oorspronkelijke taal is authentiek. In de andere officiële talen wordt een samenvatting met de belangrijke gegevens van alle aankondigingen bekendgemaakt.

De kosten van de bekendmaking van aankondigingen door de Commissie komen ten laste van de Gemeenschap.

5.  De aankondigingen en de inhoud ervan mogen niet openbaar worden gemaakt vóór de datum waarop zij aan de Commissie worden toegezonden.

Aankondigingen die op nationaal niveau worden bekendgemaakt, mogen geen andere informatie bevatten dan de informatie in de aankondigingen die overeenkomstig artikel 41, lid 1, eerste alinea, aan de Commissie worden toegezonden of via een kopersprofiel worden bekendgemaakt, en moeten de datum van toezending aan de Commissie of van de bekendmaking via het kopersprofiel vermelden.

Periodieke indicatieve aankondigingen mogen slechts via een kopersprofiel worden bekendgemaakt nadat de kennisgeving van de bekendmaking via het kopersprofiel aan de Commissie is verzonden, en moeten de datum van deze verzending vermelden.

6.  De aanbestedende diensten moeten de verzenddatum van de aankondigingen kunnen aantonen.

7.  De Commissie verstrekt de aanbestedende dienst een bevestiging van de bekendmaking van de verzonden informatie, met vermelding van de datum van bekendmaking. Deze bevestiging vormt het bewijs van de bekendmaking.

8.  De aanbestedende diensten mogen overeenkomstig de leden 1 tot en met 7 aankondigingen van opdrachten bekendmaken waarvan de bekendmaking krachtens de bepalingen van deze richtlijn niet verplicht is.Afdeling 2

Termijnen

Artikel 45

Termijnen voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming en de ontvangst van de inschrijvingen

1.  Bij de vaststelling van de termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen en aanvragen tot deelnemingen, moeten de aanbestedende diensten in het bijzonder rekening houden met de complexiteit van de opdracht en met de voor de voorbereiding van de inschrijvingen benodigde tijd, onverminderd de in dit artikel vastgestelde minimumtermijnen.

2.  Voor openbare procedures bedraagt de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen minimaal tweeënvijftig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht.

3.  Bij niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging, gelden de volgende regels:

a) de termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming in antwoord op een uit hoofde van artikel 42, lid 1, onder c), bekendgemaakte aankondiging, of in antwoord op een uitnodiging van een aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 47, lid 5, bedraagt in het algemeen ten minste zevenendertig dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging of van de uitnodiging, en bedraagt in geen geval minder dan tweeëntwintig dagen in geval de aankondiging met andere middelen dan elektronische middelen of per fax ter bekendmaking wordt verzonden, en niet minder dan vijftien dagen in geval de aankondiging wel met deze middelen wordt verzonden;

b) de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen kan in onderling overleg tussen de aanbestedende dienst en de uitgekozen gegadigden worden vastgesteld, mits alle gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te bereiden en in te dienen;

c) wanneer het niet mogelijk is overeenstemming te bereiken over de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen, stelt de aanbestedende dienst een termijn vast die in het algemeen ten minste vierentwintig dagen en in geen geval minder dan tien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.

4.  In de gevallen waarin de aanbestedende diensten overeenkomstig bijlage XX een in artikel 41, lid 1, bedoelde periodieke indicatieve aankondiging hebben bekendgemaakt, bedraagt de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen bij openbare procedures in het algemeen ten minste zesendertig dagen en in geen geval minder dan tweeëntwintig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging.

Deze kortere termijnen zijn toegestaan, mits de periodieke indicatieve aankondiging, naast de op grond van bijlage XV A, deel I, vereiste informatie, alle in bijlage XV A, deel II vereiste informatie bevat, voorzover laatstbedoelde informatie bij de bekendmaking van de aankondiging beschikbaar is, en de aankondiging minimaal tweeënvijftig dagen en maximaal twaalf maanden vóór de in artikel 42, lid 1, onder c), bedoelde verzenddatum van de aankondiging van de opdracht ter bekendmaking is verzonden.

5.  Wanneer de aankondigingen in het formaat en op de wijze beschreven in bijlage XX, punt 3, met elektronische middelen zijn opgesteld en verzonden, kan de termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming bij niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen en de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen bij openbare procedures met zeven dagen worden bekort.

6.  Behalve ingeval de termijn overeenkomstig lid 3, onder b), in onderling overleg is vastgesteld, kan de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen bij openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met nog eens vijf dagen worden bekort indien de aanbestedende dienst het bestek en alle aanvullende stukken vanaf de verzenddatum van de aankondiging die als oproep tot mededinging gebruikt wordt, overeenkomstig bijlage XX met elektronische middelen vrij, rechtstreeks en volledig toegankelijk maakt. De aankondiging moet het internetadres vermelden dat toegang biedt tot de documenten.

7.  Bij openbare procedures mag het gecumuleerde effect van de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde termijnverkortingen in geen geval leiden tot een termijn van minder dan vijftien dagen voor de ontvangst van de inschrijvingen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht.

Wanneer de aankondiging van de opdracht echter niet per fax of met een elektronisch middel wordt verzonden, mag het gecumuleerde effect van de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde termijnverkortingen bij openbare procedures in geen geval leiden tot een termijn van minder dan tweeëntwintig dagen voor de ontvangst van de inschrijvingen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht.

8.  Het gecumuleerde effect van de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde termijnverkortingen mag in geen geval leiden tot een termijn van minder dan vijftien dagen voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming in antwoord op een uit hoofde van artikel 42, lid 1, onder c), bekendgemaakte aankondiging, of in antwoord op een uitnodiging van een aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 47, lid 5, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht of van de uitnodiging.

Bij niet-openbare procedures en procedures van gunning via onderhandelingen mag het gecumuleerde effect van de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde termijnverkortingen in geen geval leiden tot een termijn van minder dan tien dagen voor de ontvangst van de inschrijvingen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving, behalve wanneer de termijn overeenkomstig lid 3, onder b), in onderling overleg wordt vastgesteld.

9.  Wanneer het bestek en de aanvullende stukken of nadere inlichtingen, hoewel tijdig aangevraagd, om enigerlei reden niet binnen de in de artikelen 46 en 47 gestelde termijnen zijn verstrekt, of wanneer de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse, of na inzage ter plaatse van de bij de aanbestedingsstukken behorende stukken kunnen worden gedaan, moeten de termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen zodanig worden verlengd dat alle betrokken ondernemers op de hoogte kunnen zijn van alle informatie die voor de opstelling van de inschrijving nodig is, behalve wanneer de termijn overeenkomstig lid 3, onder b), in onderling overleg wordt vastgesteld.

10.  In bijlage XXII wordt een overzicht van de in dit artikel vastgestelde termijnen gegeven.

Artikel 46

Openbare procedures: bestek, stukken en nadere inlichtingen

1.  Wanneer de aanbestedende diensten bij openbare procedures niet met elektronische middelen overeenkomstig artikel 45, lid 6, vrije, rechtstreekse en volledige toegang bieden tot het bestek en alle aanvullende stukken, worden het bestek en de aanvullende stukken binnen zes dagen na ontvangst van de aanvraag aan de ondernemers toegezonden, mits deze aanvraag tijdig voor de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen is gedaan.

2.  Nadere inlichtingen over het bestek worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen voor het verstrijken van de uiterste termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen, door de aanbestedende diensten of de bevoegde diensten verstrekt.

Artikel 47

Uitnodigingen tot het indienen van inschrijvingen of tot onderhandelingen

1.  Bij niet-openbare procedures en procedures voor gunning via onderhandelingen nodigen de aanbestedende diensten de daartoe uitgekozen gegadigden gelijktijdig en schriftelijk uit tot het indienen van een inschrijving of tot onderhandelen. De uitnodiging aan de gegadigden bevat ten minste:

 hetzij een exemplaar van het bestek en van alle aanvullende stukken,

 hetzij de vermelding van de toegang tot het bestek en tot de (andere) onder het eerste streepje vermelde stukken, wanneer deze rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn overeenkomstig artikel 45, lid 6.

2.  Wanneer het bestek en/of de aanvullende stukken bij een andere dienst moeten worden aangevraagd dan de aanbestedende dienst die voor de gunningprocedure verantwoordelijk is, vermeldt de uitnodiging het adres van de dienst waarbij dat bestek of die aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd en, in voorkomend geval, de uiterste datum voor die aanvraag, alsmede het bedrag dat verschuldigd is en de wijze van betaling om de stukken te verkrijgen. De bevoegde diensten zenden de documentatie onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag aan de ondernemers toe.

3.  Nadere inlichtingen over het bestek of de aanvullende stukken worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen door de aanbestedende diensten of de bevoegde diensten verstrekt.

4.  De uitnodiging bevat daarnaast ten minste:

a) de uiterste datum waarop de eventuele aanvullende stukken kunnen worden gevraagd alsook het eventueel voor het verkrijgen van deze stukken te betalen bedrag en de wijze waarop het moet worden betaald;

b) de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld;

c) een verwijzing naar elke bekendgemaakte aankondiging van de opdracht;

d) de aanduiding van de eventueel bij te voegen stukken;

e) de gunningcriteria indien deze niet vermeld worden in de aankondiging over een erkenningsregeling die als oproep tot mededinging wordt gebruikt;

f) de relatieve weging van de gunningcriteria of, in voorkomend geval, de volgorde van die criteria naar belangrijkheid, indien die gegevens niet in de aankondiging van de opdracht, de aankondiging over de erkenningsregeling of het bestek vermeld worden.

5.  Wanneer er een oproep tot mededinging wordt gedaan aan de hand van een periodieke indicatieve aankondiging, verzoeken de aanbestedende diensten nadien alle gegadigden hun belangstelling te bevestigen aan de hand van nadere gegevens betreffende de betrokken opdracht, alvorens met de selectie van de inschrijvers of deelnemers aan de onderhandelingen te beginnen.

De uitnodiging omvat ten minste de volgende gegevens:

a) de aard en de hoeveelheid, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijn voor de uitoefening van deze opties; in het geval van periodiek terugkerende opdrachten, de aard en de hoeveelheid en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de latere oproepen tot mededinging voor werken, leveringen of diensten worden bekendgemaakt;

b) type aanbestedingsprocedure: niet-openbaar of via onderhandelingen;

c) in voorkomend geval, de begin- of einddatum van de levering, de werken of de diensten;

d) het adres en de uiterste datum voor de indiening van aanvragen om te worden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving alsmede de taal of talen waarin deze moeten worden gesteld;

e) het adres van de instantie die de opdracht moet plaatsen en de nodige informatie moet verstrekken voor het verkrijgen van specificaties en andere documenten;

f) de economische en technische eisen, de financiële waarborgen en de inlichtingen die van de ondernemers worden verlangd;

g) het te betalen bedrag voor het verkrijgen van de aanbestedingsdocumenten en de wijze van betaling;

h) de contractvorm van de opdracht waarvoor inschrijvingen worden gevraagd: aankoop, leasing, huur of huurkoop, of een combinatie van deze vormen; en

i) de gunningcriteria en de weging ervan, of, in voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid van die criteria, indien dit niet in de indicatieve aankondiging, het bestek of de uitnodiging tot aanbesteding of onderhandelingen is vermeld.Afdeling 3

Communicatie en informatieverstrekking

Artikel 48

Regels betreffende de communicatiemiddelen

1.  Elke in deze titel genoemde mededeling en uitwisseling van informatie kan naar keuze van de aanbestedende dienst, bij brief, per fax of met elektronische middelen overeenkomstig de leden 4 en 5, per telefoon in de gevallen en onder de omstandigheden genoemd in lid 6, of door een combinatie van deze middelen, geschieden.

2.  De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn en mogen dus de toegang van de ondernemers tot de gunningprocedure niet beperken.

3.  Mededelingen en uitwisseling van informatie geschieden op zodanige wijze dat de integriteit van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen en van verzoeken om deel te nemen, gewaarborgd zijn en dat de aanbestedende diensten pas bij het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening kennisnemen van de inhoud van inschrijvingen en verzoeken om deel te nemen.

4.  De voor mededelingen langs elektronische weg te gebruiken middelen, en de technische kenmerken daarvan, moeten niet-discriminerend en algemeen voor het publiek beschikbaar zijn en in combinatie met algemeen gebruikte informatie- en communicatietechnologieproducten kunnen functioneren.

5.  De volgende regels zijn van toepassing op middelen voor elektronische toezending en ontvangst van inschrijvingen, alsmede op de middelen voor de elektronische ontvangst van verzoeken tot deelneming:

a) informatie betreffende de specificaties die nodig zijn voor de elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming, inclusief de encryptie, moet voor belanghebbende partijen beschikbaar zijn. De middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming moeten bovendien voldoen aan de eisen van bijlage XXIV;

b) de lidstaten kunnen met inachtneming van artikel 5 van Richtlijn 1999/93/EG eisen dat bij elektronische inschrijvingen gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan lid 1 van dat artikel;

c) de lidstaten kunnen vrijwillige toelatingsregelingen ter verbetering van het niveau van de voor deze middelen verleende certificeringsdienst instellen of handhaven;

d) inschrijvers of gegadigden verbinden zich ertoe de in de artikelen 52, leden 2 en 3, 53 en 54 bedoelde documenten, certificaten, getuigschriften en verklaringen, indien deze niet in elektronische vorm beschikbaar zijn, in te dienen vóór het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming.

6.  Regels inzake de verzending van aanvragen tot deelneming

a) De aanvragen tot deelneming aan een procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden.

b) Wanneer aanvragen tot deelneming telefonisch worden gedaan, moet vóór het verstrijken van de ontvangsttermijn een schriftelijke bevestiging worden gezonden.

c) De aanbestedende diensten kunnen eisen dat per fax ingediende aanvragen tot deelneming per post of langs elektronische weg worden bevestigd, wanneer dat nodig is om over een wettig bewijs te beschikken. Een dergelijke eis moet samen met de termijn voor de bevestiging door de aanbestedende dienst in de aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt of in de in artikel 47, lid 5, bedoelde uitnodiging worden vermeld.

Artikel 49

Informatie voor verzoekers om erkenning, gegadigden en inschrijvers

1.  De aanbestedende diensten stellen de deelnemende ondernemers ten spoedigste in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de sluiting van een raamovereenkomst, de gunning van een opdracht of de toelating tot een dynamisch aankoopsysteem, met inbegrip van de redenen waarom zij hebben besloten geen raamovereenkomst te sluiten, een opdracht waarvoor een oproep tot mededinging was gedaan niet te plaatsen of de procedure niet opnieuw te beginnen of een dynamisch aankoopsysteem in te stellen; deze informatie wordt desgevraagd schriftelijk verstrekt indien de aanbestedende diensten daarom wordt verzocht.

2.  De aanbestedende dienst stelt, ten spoedigste, op verzoek van de betrokken partij:

 iedere afgewezen gegadigde in kennis van de redenen voor de afwijzing,

 iedere afgewezen inschrijver in kennis van de redenen voor de afwijzing, inclusief, voor de gevallen bedoeld in artikel 23, leden 4 en 5, de redenen voor zijn besluit dat er geen gelijkwaardigheid voorhanden is of dat de werken, leveringen of diensten niet aan de functionele en prestatie-eisen voldoen,

 iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende inschrijving heeft gedaan, in kennis van de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, alsmede van de naam van de begunstigde of de partijen bij de raamovereenkomst.

De termijnen mogen in geen geval langer zijn dan 15 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek.

De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten dat bepaalde, in lid 1 genoemde gegevens betreffende de gunning van de opdracht, niet worden medegedeeld indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn of aan de rechtmatige handelsbelangen van openbare of particuliere economische subjecten, met inbegrip van de belangen van het economische subject waaraan de opdracht is gegund, schade zou kunnen toebrengen dan wel de eerlijke mededinging tussen de economische subjecten zou kunnen schaden.

3.  Aanbestedende diensten die een erkenningsregeling invoeren en beheren, moeten de aanvragers binnen zes maanden inzake hun erkenning in kennis stellen.

Wanneer het erkenningsbesluit meer dan vier maanden vanaf de indiening van het verzoek om erkenning in beslag neemt, moet de aanbestedende dienst de verzoeker binnen twee maanden na deze indiening mededeling doen van de redenen waarom deze termijn langer moet zijn en van de datum waarop zijn verzoek zal worden aanvaard dan wel afgewezen.

4.  Wie een verzoek om erkenning afgewezen ziet, wordt ten spoedigste en in elk geval binnen vijftien dagen van dit besluit en van de redenen voor deze weigering in kennis gesteld. Deze redenen moeten gebaseerd zijn op de in artikel 53, lid 2, vermelde erkenningscriteria.

5.  Aanbestedende diensten die een erkenningsregeling invoeren en beheren, kunnen de erkenning van een ondernemer slechts beëindigen om redenen gegrond op de in artikel 53, lid 2, vermelde criteria. Het voornemen een erkenning te beëindigen, alsmede de redenen daartoe, moeten de ondernemer uiterlijk vijftien dagen vóór de datum waarop de erkenning zal worden beëindigd schriftelijk ter kennis worden gebracht.

Artikel 50

Over de geplaatste opdrachten te bewaren gegevens

1.  De aanbestedende diensten bewaren met betrekking tot alle opdrachten de nodige gegevens opdat zij later de besluiten kunnen motiveren betreffende:

a) de erkenning en de selectie van de ondernemers en de gunning van de opdrachten,

b) het gebruik van procedures zonder voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig artikel 40, lid 3,

c) de niet-toepassing van het bepaalde in de hoofdstukken III tot en met VI van deze titel krachtens de in hoofdstuk II van titel I en in hoofdstuk II van deze titel vervatte afwijkingen.

De aanbestedende diensten nemen passende maatregelen om het verloop te documenteren van de gunningsprocedures die elektronisch uitgevoerd worden.

2.  De gegevens worden gedurende ten minste vier jaar na de datum van gunning van de opdracht bewaard, opdat de aanbestedende dienst gedurende dat tijdvak aan de Commissie de noodzakelijke inlichtingen kan verstrekken, indien deze daarom verzoekt.HOOFDSTUK VII

Verloop van de procedure

Artikel 51

Algemene bepalingen

1.  Voor de selectie van deelnemers aan hun gunningsprocedures:

a) sluiten aanbestedende diensten die regels en criteria hebben vastgesteld voor de uitsluiting van inschrijvers of gegadigden overeenkomstig artikel 54, leden 1, 2 of 4, ondernemers die aan dergelijke regels en criteria voldoen, uit;

b) selecteren zij inschrijvers en gegadigden overeenkomstig de objectieve regels en criteria die op grond van artikel 54 worden bepaald;

c) beperken zij in niet-openbare procedures en in procedures van gunning door onderhandelingen met een oproep tot mededinging, in voorkomend geval, het aantal op grond van de punten a) en b) geselecteerde gegadigden, overeenkomstig artikel 54, lid 3.

2.  Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door een mededeling inzake het bestaan van een erkenningsregeling en met het oog op selectie van deelnemers in gunningsprocedures voor de specifieke opdrachten waarop de oproep tot mededinging betrekking heeft, worden door de aanbestedende diensten:

a) ondernemers erkend overeenkomstig artikel 53;

b) de bepalingen van lid 1 die betrekking hebben op niet-openbare procedures of procedures van gunning door onderhandelingen, toegepast op die erkende ondernemers.

3.  De aanbestedende diensten toetsen de door de aldus geselecteerde inschrijvers ingediende inschrijvingen aan de op de inschrijvingen toepasselijke regels en voorschriften, en gunnen de opdracht op basis van de in de artikelen 55 en 57 genoemde criteria.Afdeling 1

Erkenning en kwalitatieve selectie

Artikel 52

Onderlinge erkenning op het gebied van administratieve, technische of financiële voorwaarden en inzake certificaten, proeven en bewijzen

1.  De aanbestedende diensten mogen, wanneer zij de deelnemers aan een niet-openbare procedure of procedure van gunning via onderhandelingen kiezen, over erkenning een besluit nemen of de erkenningscriteria en erkenningsregels bijwerken:

a) aan bepaalde ondernemers geen administratieve, technische of financiële voorwaarden opleggen die niet aan andere zijn opgelegd,

b) geen proeven of bewijzen eisen die een doublure zouden vormen met reeds beschikbare objectieve bewijzen.

2.  Ingeval zij de overlegging verlangen van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, dienen de aanbestedende diensten te verwijzen naar kwaliteitsbewakingsregelingen die op de Europese normenreeks op dit gebied zijn gebaseerd en die zijn gecertificeerd door instanties welke aan de Europese normenreeks voor certificering voldoen.

Zij erkennen gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde instanties. Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige kwaliteitsgaranties die door ondernemers worden voorgelegd.

3.  Voor overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken of het verrichten van diensten, en uitsluitend in passende gevallen, kunnen de aanbestedende diensten, teneinde de technische bekwaamheid van de ondernemer te verifiëren, de vermelding eisen van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Ingeval de aanbestedende diensten in deze gevallen de overlegging verlangen van een door onafhankelijke instanties opgestelde verklaring dat de ondernemer aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet, dienen zij te verwijzen naar het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op de desbetreffende Europese of internationale normen die gecertificeerd zijn door instanties die beantwoorden aan het Gemeenschapsrecht of aan de relevante Europese of internationale normen voor certificatie.

Zij erkennen gelijkwaardige verklaringen van in andere lidstaten gevestigde instanties. Zij aanvaarden tevens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieubeheer die de ondernemers overleggen.

Artikel 53

Erkenningsregelingen

1.  Desgewenst mogen de aanbestedende diensten een regeling voor de erkenning van ondernemers invoeren en beheren.

De aanbestedende diensten die een erkenningsregeling invoeren of beheren, zorgen ervoor dat de ondernemers te allen tijde een erkenning kunnen aanvragen.

2.  De in lid 1 bedoelde regeling kan verscheidene fasen van erkenning van geschiktheid omvatten.

De regeling moet worden beheerd op basis van door de aanbestedende dienst omschreven objectieve criteria en regels.

Wanneer deze criteria en regels technische specificaties bevatten, is artikel 34 van toepassing. Deze criteria en regels inzake erkenning kunnen zo nodig worden bijgewerkt.

3.  De in lid 2 bedoelde criteria en regels inzake erkenning kunnen de in artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG genoemde uitsluitingscriteria omvatten, onder de daarin genoemde voorwaarden.

Wanneer de aanbestedende dienst een aanbestedende dienst is in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), omvatten deze criteria en regels de uitsluitingscriteria van artikel 45, lid 1, van Richtlijn 2004/18/EG.

4.  Wanneer de in lid 2 bedoelde criteria en regels inzake erkenning eisen omvatten betreffende de economische en financiële draagkracht van de ondernemer, kan deze zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere diensten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die diensten. In dat geval moet hij ten behoeve van de aanbestedende dienst aantonen dat hij gedurende de volledige geldigheidsduur van de erkenningsregeling werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door overlegging van de verbintenis daartoe van deze diensten.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zoals bedoeld in artikel 10, zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of andere diensten.

5.  Wanneer de in lid 2 bedoelde criteria en regels inzake erkenning eisen omvatten betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van de ondernemer, kan deze zich in voorkomend geval beroepen op de bekwaamheid van andere diensten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die diensten. In dat geval moet hij ten behoeve van de aanbestedende dienst aantonen dat hij gedurende de volledige geldigheidsduur van de erkenningsregeling werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die diensten, bijvoorbeeld door overlegging van de verbintenis daartoe van deze diensten.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zoals bedoeld in artikel 11, zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of aan andere diensten.

6.  De in lid 2 bedoelde criteria en regels worden de belangstellende ondernemers desgevraagd ter beschikking gesteld. Wanneer deze criteria en regels worden bijgewerkt, wordt dit de belangstellende ondernemers medegedeeld.

Wanneer een aanbestedende dienst van oordeel is dat de erkenningsregeling van bepaalde andere diensten of instanties aan de voorwaarden voldoet, deelt zij de belangstellende ondernemers de namen van deze andere diensten of instanties mede.

7.  Er wordt een lijst van erkende ondernemers bijgehouden, die volgens het type opdrachten waarvoor de erkenning geldt in categorieën kan worden ingedeeld.

8.  Wanneer een aanbestedende dienst een erkenningsregeling invoert en beheert, neemt zij in het bijzonder de voorschriften in acht van artikel 41, lid 3, betreffende de aankondiging van het bestaan van een erkenningsregeling, artikel 49, leden 3, 4 en 5, betreffende de informatie die moet worden verstrekt aan de ondernemers die een aanvraag tot erkenning hebben ingediend, artikel 51, lid 2, betreffende de selectie van deelnemers wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door een mededeling inzake het bestaan van een erkenningsregeling, en van artikel 52, betreffende de onderlinge erkenning op het gebied van administratieve, technische of financiële voorwaarden en inzake certificaten, proeven en bewijzen.

9.  Wanneer een oproep tot mededinging plaatsvindt door een mededeling inzake het bestaan van een erkenningsregeling, worden de inschrijvers bij een niet-openbare procedure of de deelnemers aan een procedure van gunning door onderhandelingen gekozen uit de volgens een dergelijke regeling in aanmerking komende gegadigden.

Artikel 54

Kwalitatieve selectiecriteria

1.  De aanbestedende diensten die selectiecriteria bij een openbare procedure opstellen, doen dit volgens objectieve regels en criteria die aan de belangstellende ondernemers ter beschikking worden gesteld.

2.  De aanbestedende diensten die de gegadigden selecteren voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure of een procedure van gunning door onderhandelingen, doen dit in overeenstemming met de door hen omschreven objectieve regels en criteria, die aan belangstellende ondernemers ter beschikking worden gesteld.

3.  Bij een niet-openbare procedure of een procedure van gunning via onderhandelingen kunnen de criteria gebaseerd zijn op de objectieve noodzaak voor de aanbestedende dienst de gegadigden te beperken tot een aantal dat door het noodzakelijke evenwicht tussen enerzijds de specifieke kenmerken van de aanbestedingsprocedure en anderzijds de daarvoor vereiste middelen wordt gerechtvaardigd. Bij de vaststelling van het aantal gegadigden dient echter rekening te worden gehouden met de noodzaak voldoende concurrentie te waarborgen.

4.  De in de leden 1 en 2 bedoelde criteria kunnen de in artikel 45, lid 1, van Richtlijn 2004/18/EG genoemde uitsluitingscriteria omvatten, onder de in dat artikel genoemde voorwaarden.

Wanneer de aanbestedende dienst een aanbestedende dienst is in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), omvatten de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde criteria de uitsluitingscriteria van artikel 45, lid 1, van Richtlijn 2004/18/EG.

5.  Wanneer de in de leden 1 en 2 bedoelde criteria eisen omvatten betreffende de economische en financiële draagkracht van de ondernemer, kan deze zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere diensten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die diensten. In dat geval moet hij ten behoeve van de aanbestedende dienst aantonen dat hij werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk middelen van die diensten, bijvoorbeeld door overlegging van de verbintenis daartoe van deze diensten.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zoals bedoeld in artikel 11, zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of andere diensten.

6.  Wanneer de in de leden 1 en 2 bedoelde criteria eisen omvatten betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van de ondernemer, kan deze zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de bekwaamheid van andere diensten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die diensten. In dat geval moet hij ten behoeve van de aanbestedende dienst aantonen dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door overlegging van de verbintenis van deze diensten om de ondernemer de nodige middelen ter beschikking te stellen.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zoals bedoeld in artikel 11, zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of andere diensten.Afdeling 2

Gunning van de opdracht

Artikel 55

Gunningcriteria

1.  Onverminderd de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten, zijn de criteria aan de hand waarvan de aanbestedende diensten een opdracht gunnen:

a) hetzij, indien de gunning uit het oogpunt van de aanbestedende dienst aan de inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving plaatsvindt, verschillende criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht, zoals de leveringstermijn, de uitvoeringstermijn, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de kwaliteit, de esthetische en functionele kenmerken, de milieutechnische eigenschappen, met inbegrip van zulke kenmerken die de productiemethoden betreffen, de technische waarde, de klantenservice en technische bijstand, de verbintenissen met betrekking tot reserveonderdelen, de gewaarborgde materiaalvoorziening en de prijs;

b) hetzij alleen de laagste prijs.

2.  Onverminderd het bepaalde in de derde alinea, specificeert de aanbestedende dienst in het in lid 1, onder a), bedoelde geval het relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch voordeligste inschrijving aan ieder van de gekozen criteria toekent.

Dit gewicht kan worden uitgedrukt in een marge met een passend verschil tussen minimum en maximum. Wanneer volgens de aanbestedende dienst om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is, vermeldt de aanbestedende dienst de criteria in dalende volgorde van belangrijkheid.

Die weging of die volgorde van belangrijkheid worden voorzover nodig vermeld in de aankondiging die gebruikt wordt als oproep tot mededinging, in de in artikel 47, lid 5, bedoelde uitnodiging om de belangstelling te bevestigen, in de uitnodiging om een inschrijving in te dienen of te onderhandelen, of in het bestek.

Artikel 56

Gebruik van elektronische veilingen

1.  De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbestedende diensten elektronische veilingen houden.

2.  Bij openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging kunnen de aanbestedende diensten beslissen dat de gunning van de opdracht zal worden voorafgegaan door een elektronische veiling, wanneer de nauwkeurige specificaties voor de opdracht kunnen worden opgesteld.

Onder dezelfde voorwaarden kan een elektronische veiling worden gebruikt bij de oproep tot mededinging voor opdrachten die worden gegund in het kader van het dynamische aankoopsysteem als bedoeld in artikel 15.

De elektronische veiling heeft betrekking op:

a) hetzij alleen de prijzen, wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de laagste prijs;

b) hetzij de prijzen en/of de waarden van de elementen van de inschrijvingen zoals aangegeven in het bestek, wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de economisch voordeligste inschrijving.

3.  De aanbestedende diensten die beslissen gebruik te maken van een elektronische veiling, maken daarvan melding in de aankondiging die als oproep tot mededinging gebruikt wordt.

Het bestek bevat onder andere de volgende informatie:

a) de elementen waarvan de waarden vallen onder de elektronische veiling, voorzover deze elementen kwantificeerbaar zijn zodat ze kunnen worden uitgedrukt in cijfers of procenten;

b) de eventuele limieten van de waarden die kunnen worden ingediend, zoals zij voortvloeien uit de specificaties van het voorwerp van de opdracht;

c) de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van de inschrijvers zal worden gesteld en het tijdstip waarop die informatie in voorkomend geval ter beschikking zal worden gesteld;

d) relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische veiling;

e) de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en met name de vereiste minimumverschillen die in voorkomend geval voor de biedingen vereist zijn;

f) relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem en de nadere technische bepalingen en specificaties voor de verbinding.

4.  Alvorens over te gaan tot de elektronische veiling, verrichten de aanbestedende diensten een eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van het gunningscriterium/de gunningcriteria en de weging daarvan zoals die zijn vastgesteld.

Alle inschrijvers die een aan de eisen beantwoordende inschrijving hebben gedaan, worden tegelijkertijd langs elektronische weg uitgenodigd om nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden in te dienen; het verzoek bevat alle relevante informatie voor de individuele verbinding met het gebruikte elektronische systeem en preciseert het tijdstip en het aanvangsuur van de elektronische veiling. De elektronische veiling kan in verschillende fasen verlopen. De elektronische veiling kan op zijn vroegst twee werkdagen na de datum van verzending van de uitnodigingen beginnen.

5.  Wanneer voor de gunning het criterium van de economisch voordeligste inschrijving wordt gehanteerd, gaat de uitnodiging vergezeld van het resultaat van de volledige beoordeling van de inschrijving van de betrokken inschrijver, uitgevoerd overeenkomstig de in artikel 55, lid 2, eerste alinea, bepaalde wegingscriteria.

De uitnodiging vermeldt tevens de wiskundige formule die tijdens de elektronische veiling de automatische herklasseringen naar gelang van de ingediende nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden zal bepalen. In deze formule is het gewicht verwerkt dat aan alle vastgestelde criteria is toegekend om de economisch voordeligste inschrijving te bepalen, zoals dat in de aankondiging van de opdracht of het bestek is aangegeven; daartoe moeten eventuele marges evenwel vooraf in een bepaalde waarde worden uitgedrukt.

Wanneer variaties zijn toegestaan, moeten voor elke variatie afzonderlijke formules worden verstrekt.

6.  Tijdens elke fase van de elektronische veiling delen de aanbestedende diensten ogenblikkelijk aan alle inschrijvers ten minste de informatie mee die de inschrijvers de mogelijkheid biedt op elk moment hun respectieve klassering te kennen; de aanbestedende diensten kunnen ook andere informatie betreffende andere ingediende prijzen of waarden meedelen indien dat in het bestek is vermeld; zij kunnen tevens op ieder ogenblik meedelen hoeveel inschrijvers aan de fase van de veiling deelnemen; zij mogen tijdens het verloop van de fasen van de elektronische veiling evenwel in geen geval de identiteit van de inschrijvers bekendmaken.

7.  De aanbestedende diensten kunnen de elektronische veiling op een of meer van de onderstaande wijzen afsluiten:

a) zij kunnen in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling een vooraf vastgestelde datum en een vooraf vastgesteld tijdstip voor de sluiting aangeven;

b) zij kunnen de veiling afsluiten wanneer zij geen nieuwe prijzen meer ontvangen die beantwoorden aan de vereisten betreffende de minimumverschillen. In dit geval preciseren de aanbestedende diensten in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling de termijn die zij na ontvangst van de laatste aanbieding in acht zullen nemen alvorens de veiling te sluiten;

c) zij kunnen de veiling afsluiten wanneer alle fasen van de veiling die in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling zijn vermeld, afgehandeld zijn.

Wanneer de aanbestedende diensten besloten hebben om de elektronische veiling overeenkomstig punt c) af te sluiten, in voorkomend geval in combinatie met de in punt b) bepaalde regelingen, vermeldt de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling het tijdschema voor elk van de fasen van de veiling.

8.  Na de sluiting van de elektronische veiling gunnen de aanbestedende diensten de opdracht overeenkomstig artikel 55, op basis van de resultaten van de elektronische veiling.

9.  De aanbestedende diensten mogen geen misbruik maken van de methode van de elektronische veiling, noch mogen zij de methode gebruiken om concurrentie te beletten, te beperken of te vervalsen of om wijzigingen aan te brengen in het voorwerp van de opdracht zoals omschreven in de aankondiging die als oproep tot mededinging gebruikt wordt en in het bestek.

Artikel 57

Abnormaal lage inschrijvingen

1.  Wanneer voor een bepaalde opdracht inschrijvingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten dienst abnormaal laag lijken, verzoekt de aanbestedende dienst, voordat zij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om de door haar dienstig geachte preciseringen over de samenstelling van de desbetreffende inschrijving.

Deze preciseringen kunnen met name verband houden met:

a) de doelmatigheid van het productieproces van de producten, van de dienstverrichting of van het bouwproces;

b) de gekozen technische oplossingen en/of uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver bij de levering van de producten, het verrichten van de diensten of de uitvoering van de werken kan profiteren;

c) de originaliteit van de door de inschrijver voorgestelde werken, leveringen of diensten;

d) de naleving van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar het werk, de dienst of de levering wordt uitgevoerd;

e) de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver.

2.  De aanbestedende dienst onderzoekt in overleg met de inschrijver de samenstelling aan de hand van de ontvangen toelichtingen.

3.  Wanneer een aanbestedende dienst constateert dat een inschrijving abnormaal laag is doordat de inschrijver overheidssteun heeft gekregen, kan de inschrijving slechts op uitsluitend die grond worden afgewezen wanneer de inschrijver desgevraagd niet binnen een door de aanbestedende dienst bepaalde voldoende lange termijn kan aantonen dat de betrokken steun legaal is toegekend. Wanneer de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt zij de Commissie daarvan in kennis.Afdeling 3

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten en betrekkingen met deze landen

Artikel 58

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten

1.  Dit artikel is van toepassing op inschrijvingen die producten bevatten uit derde landen waarmee de Gemeenschap niet in multilateraal of bilateraal kader een overeenkomst heeft gesloten die de communautaire ondernemingen op vergelijkbare wijze daadwerkelijk toegang verschaft tot de markten van deze derde landen. Dit artikel laat de verplichtingen van de Gemeenschap of haar lidstaten jegens derde landen onverlet.

2.  Iedere inschrijving die wordt ingediend met het oog op de gunning van een opdracht voor leveringen, kan worden afgewezen wanneer het aandeel van de uit derde landen afkomstige goederen, waarvan de oorsprong wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad ( 31 ) tot vaststelling van het communautair douanewetboek, meer dan 50 % uitmaakt van de totale waarde van de goederen waarop deze inschrijving betrekking heeft. Voor de toepassing van dit artikel worden de programmatuurtoepassingen die in telecommunicatienetten worden gebruikt, als producten beschouwd.

3.  Behoudens de tweede alinea wordt, wanneer twee of meer inschrijvingen volgens de gunningcriteria van artikel 55 gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven aan de inschrijving die niet krachtens lid 2 kan worden afgewezen. Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de inschrijving als gelijkwaardig beschouwd, indien het prijsverschil niet meer dan 3 % bedraagt.

Aan een inschrijving zal echter niet op grond van de eerste alinea de voorkeur worden gegeven indien de aanbestedende dienst hierdoor genoodzaakt zou zijn apparatuur aan te schaffen met technische kenmerken die afwijken van de bestaande apparatuur, en dit tot onverenigbaarheid of tot technische moeilijkheden bij het gebruik of het onderhoud zou leiden of buitensporige kosten met zich zou brengen.

4.  Voor de toepassing van dit artikel worden voor de bepaling van het in lid 2 bedoelde aandeel van uit derde landen afkomstige goederen de derde landen buiten beschouwing gelaten ten gunste waarvan de toepassing van deze richtlijn bij een besluit van de Raad overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.

5.  De Commissie brengt jaarlijks, en voor de eerste keer tijdens de tweede helft van het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn, aan de Raad verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de multilaterale of bilaterale onderhandelingen over de toegang van de communautaire ondernemingen tot de markten van de derde landen op de onder deze richtlijn vallende gebieden, over alle ingevolge deze onderhandelingen bereikte resultaten, alsmede over de daadwerkelijke toepassing van alle gesloten overeenkomsten.

In het licht van deze ontwikkelingen kan de Raad, op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de bepalingen van dit artikel wijzigen.

Artikel 59

Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten voor werken, leveringen en diensten

1.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle moeilijkheden van algemene aard die hun ondernemingen feitelijk of rechtens hebben ondervonden en gerapporteerd om in derde landen opdrachten voor diensten toegewezen te krijgen.

2.  De Commissie dient vóór 31 december 2005 en vervolgens periodiek, bij de Raad een verslag in betreffende de openstelling van opdrachten voor diensten in derde landen, alsook betreffende de stand van de onderhandelingen die daarover, met name in het kader van de WTO, met deze landen worden gevoerd.

3.  De Commissie beijvert zich ervoor bij het desbetreffende derde land een situatie te verhelpen, ten aanzien waarvan zij op grond van de in lid 2 bedoelde verslagen, of op basis van andere informatie, vaststelt dat met betrekking tot het plaatsen van opdrachten voor het verrichten van diensten:

a) een derde land de ondernemingen van de Gemeenschap geen toegang verleent die vergelijkbaar is met die welke de Gemeenschap toekent aan ondernemingen van dat derde land,

b) de ondernemingen van de Gemeenschap in een derde land niet dezelfde behandeling of dezelfde concurrentiemogelijkheden krijgen als de binnenlandse ondernemingen, of

c) ondernemingen van andere derde landen een gunstiger behandeling krijgen dan de ondernemingen van de Gemeenschap.

4.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle moeilijkheden die hun ondernemingen feitelijk of rechtens hebben ondervonden en gerapporteerd die te wijten zijn aan het feit dat de in bijlage XXIII bis bedoelde internationale arbeidsnormen niet in acht genomen zijn toen deze ondernemingen trachtten in derde landen opdrachten voor diensten toegewezen te krijgen.

5.  In de in de leden 3 en 4 genoemde gevallen kan de Commissie te allen tijde de Raad voorstellen te besluiten dat het gunnen van opdrachten voor diensten gedurende een in het besluit te bepalen periode wordt geschorst of beperkt ten aanzien van:

a) ondernemingen waarop de wetgeving van het betrokken derde land van toepassing is;

b) ondernemingen die met de onder a) bedoelde ondernemingen zijn verbonden en die hun statutaire zetel in de Gemeenschap hebben, maar die geen daadwerkelijke en directe band met de economie van een lidstaat hebben;

c) ondernemingen die inschrijvingen indienen welke betrekking hebben op diensten die hun oorsprong hebben in het desbetreffende derde land.

De Raad neemt zijn besluit zo spoedig mogelijk en met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

De Commissie kan deze maatregelen uit eigen beweging of op verzoek van een lidstaat voorstellen.

6.  Dit artikel laat de verplichtingen van de Gemeenschap ten aanzien van derde landen uit hoofde van internationale overeenkomsten inzake overheidsopdrachten, met name in WTO-verband, onverlet.TITEL III

REGELS VOOR PRIJSVRAGEN OP HET GEBIED VAN DIENSTEN

Artikel 60

Algemene bepalingen

1.  De voorschriften voor het organiseren van een prijsvraag worden vastgesteld overeenkomstig lid 2 en de artikelen 61 en 63 tot en met 66 en worden ter beschikking gesteld van degenen die belang stellen in deelneming aan de prijsvraag.

2.  De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet worden beperkt:

a) tot het grondgebied van een lidstaat of een deel daarvan;

b) op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge de wetgeving van de lidstaat waar de prijsvraag wordt uitgeschreven, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen moeten zijn.

Artikel 61

Drempels

1.  Deze titel is van toepassing op de prijsvragen die worden georganiseerd in het kader van een procedure voor het plaatsen van opdrachten voor diensten waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, ten minste ►M11  400 000 EUR ◄ bedraagt. Voor de toepassing van dit lid wordt onder drempel de geraamde waarde, exclusief BTW, verstaan, met inbegrip van eventuele premies voor deelneming en/of betalingen aan deelnemers.

2.  Dit artikel is van toepassing op alle prijsvragen waarvan het totale bedrag aan prijzengeld en betalingen aan deelnemers ten minste gelijk is aan ►M11  400 000 EUR ◄ .

Voor de toepassing van dit lid wordt onder drempel het totaalbedrag aan premies en betalingen verstaan, met inbegrip van de geraamde waarde, exclusief BTW, van de opdracht voor diensten die later overeenkomstig artikel 40, lid 3, kan worden geplaatst indien de aanbestedende dienst een dergelijke opdracht in de aankondiging van een prijsvraag niet uitsluit.

Artikel 62

Uitgesloten prijsvragen

Deze titel is niet van toepassing op:

1) prijsvragen die worden georganiseerd in dezelfde gevallen als die welke in de artikelen 20, 21 of 22 worden genoemd voor opdrachten voor diensten;

2) prijsvragen die worden georganiseerd om in de betrokken lidstaat een activiteit te verrichten waarop de in artikel 30, lid 1, bedoelde vrijstelling uit hoofde van een besluit van de Commissie van toepassing is, dan wel overeenkomstig artikel 29, lid 4, tweede of derde alinea, of artikel 29, lid 5, vierde alinea, van toepassing wordt geacht.

Artikel 63

Regels voor bekendmaking en voor transparantie

1.  Aanbestedende diensten die een prijsvraag willen uitschrijven, doen daartoe in een mededeling betreffende een prijsvraag een oproep tot mededinging. Aanbestedende diensten die een prijsvraag uitgeschreven hebben, maken de resultaten daarvan in een aankondiging bekend. De oproep tot mededinging bevat de in bijlage XVIII bedoelde informatie en de mededeling betreffende de resultaten van een prijsvraag bevat de in bijlage XIX bedoelde informatie overeenkomstig het door de Commissie volgens de procedure van artikel 68, lid 2, vastgestelde formaat van standaardformulieren.

De mededeling betreffende de resultaten van de prijsvraag wordt binnen twee maanden na de sluiting van de prijsvraag en onder door de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 68, lid 2, vast te stellen voorwaarden, toegezonden aan de Commissie. In dit verband eerbiedigt de Commissie het gevoelige commerciële karakter betreffende het aantal ontvangen ontwerpen en plannen, de identiteit van de ondernemers en de prijzen, waarop de aanbestedende diensten bij de verstrekking van deze gegevens kunnen wijzen.

2.  Artikel 44, leden 2 tot en met 8, is ook van toepassing op mededelingen betreffende prijsvragen.

Artikel 64

Communicatiemiddelen

1.  Artikel 48, leden 1, 2 en 4 is van toepassing op alle mededelingen betreffende prijsvragen.

2.  De mededelingen, uitwisselingen en opslag van gegevens geschieden op zodanige wijze dat de integriteit en het vertrouwelijke karakter van alle door de deelnemers aan de prijsvraag ingezonden informatie gevrijwaard worden en dat de jury eerst na afloop van de voor de indiening van plannen en ontwerpen gestelde termijn kennisneemt van de inhoud daarvan.

3.  De onderstaande voorschriften zijn van toepassing op de middelen voor elektronische ontvangst van plannen en ontwerpen:

a) de gegevens met betrekking tot de specificaties die nodig zijn voor de indiening van plannen en ontwerpen langs elektronische weg, met inbegrip van encryptie, moeten ter beschikking van de belanghebbenden staan. Voorts moeten de middelen voor elektronische ontvangst van plannen en ontwerpen in overeenstemming zijn met de vereisten in bijlage XXIV;

b) lidstaten kunnen vrijwillige accreditatieregelingen invoeren of handhaven om te komen tot een hoger niveau van de dienst voor certificatie van deze middelen.

Artikel 65

De organisatie van prijsvragen, de selectie van deelnemers, de samenstelling en de jury

1.  Voor het organiseren van hun prijsvragen passen de aanbestedende diensten procedures toe die aan de bepalingen van deze richtlijn zijn aangepast.

2.  Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stellen de aanbestedende diensten duidelijke en niet-discriminerende selectiecriteria vast. In alle gevallen moet het aantal kandidaten dat wordt uitgenodigd om aan de prijsvraag deel te nemen een daadwerkelijke mededinging waarborgen.

3.  De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen die onafhankelijk van de deelnemers aan de prijsvraag zijn. Wanneer van de deelnemers aan een prijsvraag een bijzondere beroepskwalificatie wordt geëist, moet ten minste een derde van de juryleden dezelfde kwalificatie of een gelijkwaardige kwalificatie hebben.

Artikel 66

Beslissingen van de jury

1.  De jury is autonoom in haar beslissingen en adviezen.

2.  Zij onderzoekt de projecten op basis van door de gegadigden anoniem voorgelegde ontwerpen en uitsluitend op grond van de criteria die in de aankondiging van de prijsvraag zijn vermeld.

3.  Zij stelt een door haar leden ondertekend verslag op met de door haar op basis van de merites van elk project vastgestelde rangorde van de projecten, vergezeld van haar opmerkingen en eventuele punten die verduidelijking behoeven.

4.  De anonimiteit moet geëerbiedigd worden totdat het advies of de beslissing van de jury bekend is.

5.  Gegadigden kunnen zo nodig worden uitgenodigd om door de jury in haar notulen vermelde vragen te beantwoorden teneinde duidelijkheid te verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de projecten.

6.  Van de dialoog tussen de leden van de jury en de gegadigden worden volledige notulen opgesteld.TITEL IV

STATISTISCHE VERPLICHTINGEN, UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 67

Statistische verplichtingen

1.  De lidstaten zien erop toe, dat de Commissie ieder jaar op volgens de in artikel 68, lid 2, bedoelde procedure te bepalen wijze een statistisch overzicht krijgt betreffende de naar lidstaat en naar de in de bijlagen I tot en met X genoemde activiteitencategorieën uitgesplitste totale waarde van de beneden de in artikel 16 genoemde drempels blijvende geplaatste opdrachten die anders, afgezien van de drempels zelf, onder de toepassing van deze richtlijn zouden zijn gevallen.

2.  Met betrekking tot de in de bijlagen II, III, V, IX en X bedoelde activiteiten zien de lidstaten erop toe dat de Commissie op een volgens de in van artikel 68, lid 2, bedoelde procedure te bepalen wijze een statistisch overzicht van de geplaatste opdrachten krijgt, uiterlijk op 31 oktober 2004 over het voorafgaande jaar, en vervolgens elk jaar vóór 31 oktober. Dit overzicht bevat de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de juiste toepassing van de overeenkomst.

De in de eerste alinea bedoelde informatie heeft geen betrekking op de opdrachten in verband met O&O-diensten van categorie 8 van bijlage XVI A, telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage XVIIA waarvan de posten in de CPV-nomenclatuur overeenkomen met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, of diensten als genoemd in bijlage XVI B.

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde uitvoeringsbepalingen worden zodanig vastgesteld dat:

a) met het oog op administratieve vereenvoudiging de minder belangrijke opdrachten kunnen worden uitgesloten, voor zover de bruikbaarheid van de statistieken daardoor niet wordt aangetast;

b) het vertrouwelijke karakter van de doorgegeven informatie wordt geëerbiedigd.

▼M8

Artikel 68

Comité

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 71/306/EEG van de Raad ( 32 ) ingestelde Comité.

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

3.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

4.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en lid 5, onder b), en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

De in artikel 5 bis, lid 3, onder c), lid 4, onder b), en lid 4, onder e), van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijnen worden vastgesteld op respectievelijk vier, twee en zes weken.

5.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

▼B

Artikel 69

Herziening van de drempels

1.   ►M8  De Commissie controleert iedere twee jaar vanaf 30 april 2004 de in artikel 16 vastgestelde drempels en past ze zo nodig wat betreft de tweede alinea aan. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 68, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 68, lid 5, bedoelde urgentieprocedure. ◄

De waarde van deze drempels wordt berekend op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus onmiddellijk voorafgaande aan de eerste januari waarop de herziening ingaat. De waarde van de aldus herziene drempels wordt, indien nodig, naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend euro teneinde te waarborgen dat de geldende drempels van de overeenkomst, uitgedrukt in BTR, worden nageleefd.

2.   ►M8  Bij de in lid 1 bedoelde herziening past de Commissie ook de in artikel 61 (prijsvragen) genoemde drempels aan aan de herziene drempel die van toepassing is op opdrachten voor diensten. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 68, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 68, lid 5, bedoelde urgentieprocedure. ◄

De tegenwaarde van de overeenkomstig lid 1 vastgestelde drempels in de nationale valuta van de lidstaten die niet aan de monetaire unie deelnemen, wordt in beginsel iedere twee jaar vanaf 1 januari 2004 herzien. Deze waarde wordt berekend op grond van het gemiddelde van de dagelijkse waarden van de genoemde valuta in euro's over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van augustus onmiddellijk voorafgaande aan de eerste januari waarop de herziening plaatsvindt.

3.  De in lid 1 bedoelde herziene drempels, hun tegenwaarde in de nationale valuta en de aangepaste drempels als bedoeld in lid 2, worden aan het begin van de maand november die volgt op de herziening door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

▼M8

Artikel 70

Wijzigingen

1.  De Commissie kan, volgens de in artikel 68, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure overgaan tot wijziging van:

a) de wijzen van verzending en bekendmaking van gegevens als bedoeld in bijlage XX, om redenen in verband met de technische vooruitgang of om administratieve redenen;

b) de regels voor de opstelling, verzending, ontvangst, vertaling, bundeling en verspreiding van de in de artikelen 41, 42, 43 en 63 genoemde aankondigingen;

c) met het oog op vereenvoudiging overeenkomstig artikel 67, lid 3, de regels voor de toepassing, opstelling, verzending, ontvangst, vertaling, bundeling en verspreiding; van de in artikel 67, leden 1 en 2, bedoelde statistische overzichten.

2.  De Commissie kan de volgende elementen wijzigen:

a) de in de bijlagen I tot en met X opgenomen lijst van aanbestedende diensten zodat zij aan de in artikel 2 tot en met 7 vastgestelde criteria voldoen;

b) de regels voor bijzondere verwijzingen naar specifieke posten van de CPV-nomenclatuur in de aankondigingen;

c) de in de bijlage XVII opgenomen nomenclatuurindeling, voor zover hierdoor niet het materiële toepassingsgebied van de richtlijn wordt gewijzigd, en de regels voor de verwijzing in de aankondigingen naar specifieke posten van die nomenclatuur binnen de in deze bijlagen vermelde categorieën diensten;

d) de in bijlage XII vastgestelde nomenclatuurindeling, voor zover hierdoor niet het materiële toepassingsgebied van de richtlijn wordt gewijzigd en, de regels voor de verwijzing in de aankondigingen naar specifieke posten van die nomenclatuur;

e) bijlage XI;

f) de technische aspecten en kenmerken van de middelen voor elektronische ontvangst als bedoeld in de punten a), f) en g) van bijlage XXIV;

g) de technische regels voor de in artikel 69, lid 1, tweede alinea en lid 2, tweede alinea, bedoelde berekeningsmethoden.

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 68, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 68, lid 5, bedoelde urgentieprocedure.

▼B

Artikel 71

Uitvoering

1.  De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 31 januari 2006 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Voor de toepassing van de bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan artikel 6 van deze richtlijn kunnen de lidstaten beschikken over een aanvullende periode van ten hoogste 35 maanden na het verstrijken van de in de eerste alinea bepaalde termijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 30 is van toepassing met ingang van 30 april 2004.

2.  De lidstaten delen aan de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 72

Controlemechanismen

Overeenkomstig Richtlijn 92/13/EEG van 25 februari 1992 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken ( 33 ) waarborgen de lidstaten via doeltreffende, toegankelijke en transparante mechanismen dat deze richtlijn wordt toegepast.

Te dien einde kunnen zij, onder andere, een onafhankelijke instantie aanwijzen of oprichten.

Artikel 73

Intrekkingen

Richtlijn 93/38/EEG wordt bij deze ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat de in bijlage XXV aangegeven termijnen voor omzetting en toepassing betreft.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage XXVI.

Artikel 74

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 75

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

▼M7
BIJLAGE I

Aanbestedende diensten in de sectoren transport en distributie van gas of warmte

België

 Distrigaz

 Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 Fluxys

Bulgarije

Entiteiten met vergunning voor de productie of het transport van warmte overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД

 Брикел — ЕАД

 „Бул Еко Енергия” ЕООД

 „ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3” — АД

 „Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас — ЕАД

 Топлофикация Варна — ЕАД

 Топлофикация Велико Търново — ЕАД

 Топлофикация Враца — ЕАД

 Топлофикация Габрово — ЕАД

 Топлофикация Казанлък — ЕАД

 Топлофикация Лозница — ЕАД

 Топлофикация Перник — ЕАД

 ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

 Топлофикация Плевен — ЕАД

 Топлофикация Правец — ЕАД

 Топлофикация Разград — ЕАД

 Топлофикация Русе — ЕАД

 Топлофикация Сливен — ЕАД

 Топлофикация София — ЕАД

 Топлофикация Шумен — ЕАД

 Топлофикация Ямбол — ЕАД

Entiteiten met vergunning voor het transport, de distributie of de openbare levering door een eindleverancier van gas overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД.

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД.

 Велбъждгаз АД.

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД.

 Газинженеринг ООД.

 Газоснабдяване Асеновград АД.

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die gas- en warmtediensten verlenen, als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder a) en b), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:

 RWE Transgas Net, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Denemarken

 Entiteiten die gas of warmte distribueren op basis van een vergunning overeenkomstig § 4 van de lov om varmeforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 347 van 17 juli 2005.

 Entiteiten die gas transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig § 10 van de lov om naturgasforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1116 van 8 mei 2006.

 Entiteiten die gas transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter van 25 april 2006.

 Energinet Danmark en dochterondernemingen die volledig in handen zijn van Energinet Danmark, als transporteur van gas overeenkomstig de lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zie Wet nr. 1384 van 20 december 2004.

Duitsland

Lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen of verenigingen van publiekrechtelijke instellingen, en overheidsbedrijven die aan andere bedrijven energie leveren, een energieleveringsnetwerk exploiteren of uit hoofde van eigendom het beschikkingsrecht hebben over een energieleveringsnetwerk overeenkomstig artikel 3, lid 18, van de Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) van 24 april 1998, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332).

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Kuressaare Soojus

Ierland

 Bord Gáis Éireann

 Andere entiteiten die van de Commission for Energy Regulation een vergunning kunnen krijgen voor de distributie of transmissie van aardgas overeenkomstig de Gas Acts 1976 to 2002.

 Entiteiten met een vergunning overeenkomstig de Electricity Regulation Act 1999 die zich als exploitanten van Combined Heat and Power Plants bezighouden met de distributie van warmte.

Griekenland

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, die gas transporteert en distribueert overeenkomstig Wet nr. 2364/95, als gewijzigd bij de Wetten nrs. 2528/97, 2593/98 en 2773/99.

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanje

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla — La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Frankrijk

 Gaz de France, opgericht bij en geëxploiteerd overeenkomstig Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd.

 GRT Gaz, beheerder van het gastransportnet.

 Entiteiten die gas distribueren als genoemd in artikel 23 van Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd (met distributie belaste semioverheidsbedrijven, régies en soortgelijke diensten die bestaan uit regionale of lokale overheden). Bijvoorbeeld: Gaz de Bordeaux en Gaz de Strasbourg.

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, die warmte distribueren.

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, de activiteit verrichten van de aanleg (het ter beschikking stellen) of het beheren van vaste netwerken voor openbare dienstverlening in verband met de productie, de transmissie en de distributie van gas en thermische energie en de levering van gas of thermische energie aan vaste netwerken, zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen op grond van de Vergunning voor het uitoefenen van activiteiten op het vlak van energievoorziening overeenkomstig de Wet inzake energievoorziening (Staatsblad nr. 120/12).

▼M7

Italië

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. voor het transport van gas.

 Entiteiten die gas distribueren en vallen onder de geconsolideerde wetten op de rechtstreekse verkrijging van zeggenschap over publieke diensten door lokale overheden en provincies, aangenomen bij Regio Decreto No2578 van 15 oktober 1925 en bij D.P.R. No902 van 4 oktober 1986 en bij de artikelen 14 en 15 van Decreto Legislativo No164 van 23 mei 2000.

 Entiteiten die warmte distribueren naar het publiek, als bedoeld in artikel 10 van Wet nr. 308 van 29 mei 1982 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, die warmte distribueren naar het publiek.

 Società di trasporto regionale, waarvan het tarief is goedgekeurd door de Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Cyprus

Letland

 Akciju sabiedrība „Latvijas gāze”

 Publieke entiteiten van lokale overheden die warmte leveren aan het publiek.

Litouwen

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos”

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en het transport, de distributie of de levering van gas verzorgen overeenkomstig de Aardgaswet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007).

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en warmte leveren overeenkomstig de Warmtewet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 51-2254, 2003; nr. 130-5259, 2007).

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswirk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, belast met de distributie van warmte.

Hongarije

 Entiteiten die gas transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en op basis van een vergunning overeenkomstig 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

 Entiteiten die warmte transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en op basis van een vergunning overeenkomstig 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederland

 Entiteiten die gas produceren, transporteren of distribueren op basis van een vergunning van de gemeentelijke overheden overeenkomstig de Gemeentewet. Bijvoorbeeld: N.V. Nederlandse Gasunie.

 Gemeentelijke en provinciale overheden die gas transporteren of distribueren overeenkomstig de Gemeentewet en de Provinciewet.

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, die warmte distribueren naar het publiek.

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, blz. 1451-1935 van de Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, als gewijzigd, om gas te transporteren of te distribueren.

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, als gewijzigd, om warmte te transporteren of te distribueren.

Polen

Energieondernemingen in de zin van ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, waaronder:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugal

Entiteiten die gas transporteren of distribueren overeenkomstig:

 Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Roemenië

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș”

 SC Distrigaz Sud SA.

 E. ON Gaz România SA.

 E.ON Gaz Distribuție SA – Societăți de distribuție locală

Slovenië

Entiteiten die gas transporteren of distribueren overeenkomstig de Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) en entiteiten voor het transport of de distributie van warmte overeenkomstig de volgende gemeentelijke besluiten:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O. Piran

6330

Piran — Pirano

5926823

Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D.D.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

6000

Koper — Capodistria

5914531

Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

3000

Celje

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt D.O.O. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje D.O.O.

3331

Nazarje

5967678

Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331

Nazarje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

2310

Slovenska Bistrica

Slowakije

 Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in of zich als exploitant bezighouden met de productie, de distributie, het transport, de opslag en de levering van gas aan het publiek krachtens Wet nr. 656/2004.

 Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in of zich als exploitant bezighouden met de productie, de distributie, het transport, de opslag of de levering van gas aan het publiek krachtens Wet nr. 657/2004.

 Bijvoorbeeld:

 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Publieke en andere entiteiten die een gastransportnet exploiteren en gas transporteren of distribueren op basis van een vergunning overeenkomstig hoofdstuk 3, lid 1, of hoofdstuk 6, lid 1, van de maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), alsmede gemeentelijke entiteiten of overheidsbedrijven die warmte produceren, transporteren of distribueren dan wel leveren aan netwerken.

Zweden

 Entiteiten die gas of warmte transporteren of distribueren op basis van een concessie overeenkomstig lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Verenigd Koninkrijk

 Een publieke gastransporteur als bedoeld in afdeling 7, lid 1, van de Gas Act 1986.

 Een persoon die is aangemerkt als ondernemer voor de gaslevering overeenkomstig artikel 8 van de Gas (Northern Ireland) Order 1996.

 Een lokale overheid die een vast net beschikbaar stelt of exploiteert dat een dienst verleent of zal verlenen aan het publiek die verband houdt met de productie, het transport of de distributie van warmte.

 Een persoon met een vergunning overeenkomstig afdeling 6, lid 1, onder a) van de Electricity Act 1989 in wiens vergunning de in afdeling 10, lid 3 van deze wet bedoelde bepalingen zijn opgenomen.
BIJLAGE II

Aanbestedende diensten in de sectoren productie, transport en distributie van elektriciteit

België

 Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel

 Elia

Bulgarije

Entiteiten met vergunning voor de productie, het transport, de distributie of de openbare levering door een eindleverancier van elektriciteit overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел — ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

 Енергийна компания Марица Изток III — АД

 Енерго-про България — АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ — Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3” — АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД

 Топлофикация Габрово — ЕАД

 Топлофикация Казанлък — ЕАД

 Топлофикация Перник — ЕАД

 Топлофикация Плевен — ЕАД

 ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

 Топлофикация Русе — ЕАД

 Топлофикация Сливен — ЕАД

 Топлофикация София — ЕАД

 Топлофикация Шумен — ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die elektriciteitsdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder c), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Denemarken

 Entiteiten die elektriciteit produceren op basis van een vergunning overeenkomstig § 10 van de lov om elforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1115 van 8 november 2006.

 Entiteiten die elektriciteit transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig § 19 van de lov om elforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1115 van 8 november 2006.

 Energinet Danmark of dochterondernemingen die volledig in handen zijn van Energinet Danmark, als transporteur van elektriciteit overeenkomstig lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zie Wet nr. 1384 van 20 december 2004.

Duitsland

Lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen of verenigingen van publiekrechtelijke instellingen, en overheidsbedrijven die aan andere bedrijven energie leveren, een energieleveringsnetwerk exploiteren of uit hoofde van eigendom het beschikkingsrecht hebben over een energieleveringsnetwerk overeenkomstig artikel 3, lid 18, van de Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) van 24 april 1998, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Ierland

 Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE) (elektriciteitslevering)

 Synergen Ltd. (elektriciteitsopwekking)

 Viridian Energy Supply Ltd. (elektriciteitslevering)

 Huntstown Power Ltd. (elektriciteitsopwekking)

 Bord Gáis Éireann (elektriciteitslevering)

 Leveranciers en producenten van elektriciteit met een vergunning overeenkomstig de Electricity Regulation Act 1999.

 EirGrid plc

Griekenland

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, opgericht bij Wet nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ en werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2773/1999 en Presidentieel Decreet nr. 333/1999.

Spanje

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Andere entiteiten die zich bezighouden met de productie, het transport en de distributie van elektriciteit overeenkomstig de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico en overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van deze wet.

Frankrijk

 Électricité de France, opgericht bij en werkzaam overeenkomstig Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd.

 RTE, beheerder van het elektriciteitstransportnet.

 Entiteiten die elektriciteit distribueren, als genoemd in artikel 23 van Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd (semioverheidsbedrijven voor de distributie, régies en soortgelijke diensten die bestaan uit regionale of lokale overheden). Bijvoorbeeld: Gaz de Bordeaux en Gaz de Strasbourg.

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, de activiteit verrichten van de aanleg (het ter beschikking stellen) of het beheren van vaste netwerken voor openbare dienstverlening in verband met de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit en de levering van elektriciteit aan vaste netwerken, zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen op grond van de Vergunning voor het uitoefenen van activiteiten op het vlak van energievoorziening overeenkomstig de Wet inzake energievoorziening (Staatsblad nr. 120/12).

▼M7

Italië

 Ondernemingen van de Gruppo Enel met vergunning voor de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit in de zin van Decreto Legislativo No79 van 16 maart 1999 en achtereenvolgende wijzigingen en toevoegingen.

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA.

 Andere bedrijven die werkzaam zijn op basis van concessies overeenkomstig Decreto Legislativo No79 van 16 maart 1999.

Cyprus

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου opgericht bij de περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς is opgericht overeenkomstig artikel 57 van de Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003.

Andere personen, entiteiten of bedrijven die een activiteit uitvoeren welke vastgesteld is in artikel 3 van Richtlijn 2004/17/EG en die werkzaam zijn op basis van een vergunning die toegekend is krachtens artikel 34 van περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Letland

VAS „Latvenergo” en andere bedrijven die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit en die hun aankopen doen overeenkomstig de wet Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.

Litouwen

 Overheidsbedrijf Ignalina (kerncentrale)

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST”

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en de productie, het transport of de distributie van elektriciteit verzorgen overeenkomstig de Elektriciteitswet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) en de Kernenergiewet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 119-2771, 1996).

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), die elektriciteit produceert of distribueert overeenkomstig de Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg van 11 november 1927, goedgekeurd bij de Wet van 4 januari 1928.

 Lokale overheden die belast zijn met het transport of de distributie van elektriciteit.

 Société électrique de l'Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Hongarije

Entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederland

Entiteiten die elektriciteit distribueren op basis van een vergunning van de provinciale overheid overeenkomstig de Provinciewet. Bijvoorbeeld:

 Essent

 Nuon

Oostenrijk

Entiteiten die een transmissie- of distributienet exploiteren overeenkomstig de Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, als gewijzigd, of overeenkomstig de Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze van de negen deelstaten.

Polen

Energieondernemingen in de zin van ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, waaronder:

 BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice” S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen” Sp. z o.o,, Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugal

(1)   Productie van elektriciteit

Entiteiten die elektriciteit produceren overeenkomstig:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade.

 Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 Entiteiten die elektriciteit produceren onder een speciale regeling overeenkomstig Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

(2)   Transport van elektriciteit:

Entiteiten die elektriciteit produceren overeenkomstig:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

(3)   Distributie van elektriciteit:

 Entiteiten die elektriciteit distribueren overeenkomstig Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

 Entiteiten die elektriciteit distribueren overeenkomstig Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Roemenië

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA.

 S. C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 SC Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 SC Complexul Energetic Craiova S.A.

 SC Complexul Energetic Rovinari S.A.

 SC Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovenië

Entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro — Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slowakije

Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in de productie, het transport via een transmissienet, de distributie en de levering aan het publiek van elektriciteit via een distributienetwerk overeenkomstig Wet nr. 656/2004.

Bijvoorbeeld:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Gemeentelijke entiteiten en overheidsbedrijven die elektriciteit produceren, en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van elektriciteitstransport- of elektriciteitsdistributienetwerken en voor het transport van elektriciteit dan wel voor het elektriciteitssysteem op basis van een vergunning overeenkomstig afdeling 4 of 16 van sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) en overeenkomstig laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Zweden

Entiteiten voor het transport of de distributie van elektriciteit op basis van een concessie overeenkomstig ellagen (1997:857).

Verenigd Koninkrijk

 Een persoon met een vergunning uit hoofde van afdeling 6 van de Electricity Act 1989.

 Een persoon met een vergunning uit hoofde van artikel 10, lid 1 van de Electricity (Northern Ireland) Order 1992.

 National Grid Electricity Transmission plc.

 System Operation Northern Irland Ltd.

 Scottish & Southern Energy plc.

 SPTransmission plc.
BIJLAGE III

Aanbestedende diensten in de sectoren productie, transport en distributie van drinkwater

België

 Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarije

 „Тузлушка гора” — ЕООД, Антоново

 „В И К — Батак” — ЕООД, Батак

 „В и К — Белово” — ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица” — ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Благоевград

 „В и К — Бебреш” — ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой” — ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване” — ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 „Бързийска вода” — ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Варна

 „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци” — ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” — ЕООД, Велинград

 „ВИК” — ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Враца

 „В И К” — ООД, Габрово

 „В И К” — ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация — Дупница” — ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Исперих

 „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 „В И К — Кресна” — ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец” — ЕООД, Кубрат

 „ВИК” — ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Ловеч

 „В и К — Стримон” — ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация — П” — ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Перник

 „В И К” — ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство” — ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав” — ЕООД, Разград

 „ВКТВ” — ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Русе

 „Екопроект-С” ООД, Русе

 „УВЕКС” — ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Свищов

 „Бяла” — ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Силистра

 „В и К” — ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Смолян

 „Софийска вода” — АД, София

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, София

 „Стамболово” — ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С” — ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация — Тетевен” — ЕООД, Тетевен

 „В и К — Стенето” — ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Ямбол

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die waterbeheerdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder d) en e), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten.

Bijvoorbeeld:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Denemarken

 Waterleveringsentiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de lov om vandforsyning m.v., zie Geconsolideerde Wet nr. 71 van 17 januari 2007.

Duitsland

 Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Eigenbetriebsverordnungen of Eigenbetriebsgesetze van de Länder (openbare nutsbedrijven).

 Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit van de Länder.

 Entiteiten die water produceren overeenkomstig het Gesetz über Wasser- und Bodenverbände van 12 februari 1991, als laatstelijk gewijzigd op 15 mei 2002.

 Overheidsbedrijven die water produceren of distribueren overeenkomstig de Kommunalgesetze, met name de Gemeindeverordnungen van de Länder.

 Bedrijven die zijn opgericht overeenkomstig het Aktiengesetz van 6 september 1965, als laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2007, of het GmbH-Gesetz van 20 april 1892, als laatstelijk gewijzigd op 10 november 2006, of die de rechtsvorm van Kommanditgesellschaft (commanditaire vennootschap) hebben, die water produceren of distribueren op grond van een speciaal contract met regionale of lokale overheden.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Ierland

Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

Griekenland

 Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.’ (Ε.Υ.Δ.Α.Π.’ of Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.’). De juridische status van de onderneming valt onder Geconsolideerde Wet nr. 2190/1920, Wet nr. 2414/1996 en, aanvullend, onder Wet nr. 1068/80 en Wet nr. 2744/1999.

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”), die valt onder Wet nr. 2937/2001 (Grieks Staatsblad 169 Α') en Wet nr. 2651/1998 (Grieks Staatsblad 248 Α').

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), werkzaam overeenkomstig Wet nr. 890/1979.

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης” (Gemeentelijke Waterleverings- en Rioolwaterafvoerondernemingen), die water produceren en distribueren overeenkomstig Wet nr. 1069/80 van 23 augustus 1980.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (Gemeentelijke en Communautaire Waterleveringsverenigingen) die werkzaam zijn overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 410/1995, ter uitvoering van de Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 „Δήμοι και Κοινότητες” (Gemeenten en Gemeenschappen), die werkzaam zijn overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 410/1995, ter uitvoering van de Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Spanje

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Andere publieke entiteiten die deel uitmaken of afhankelijk zijn van de „Comunidades Autónomas” of de „Corporaciones locales” en die actief zijn op het gebied van de drinkwaterdistributie.

 Andere particuliere entiteiten die bijzondere of exclusieve rechten genieten die verleend zijn door de „Corporaciones locales” op het gebied van de drinkwaterdistributie.

Frankrijk

Regionale en lokale overheden en publieke lokale organen die drinkwater produceren of distribueren:

 Régies des eaux (bijvoorbeeld: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles).

 Organen die water transporteren, leveren en produceren (bijvoorbeeld: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, de activiteit verrichten van de aanleg (het ter beschikking stellen) of het beheren van vaste netwerken voor openbare dienstverlening in verband met de productie, de transmissie en de distributie van drinkwater en de toevoer van drinkwater aan vaste netwerken, zoals de door de lokale eenheden voor zelfbestuur opgerichte diensten voor het uitoefenen van activiteiten inzake openbare watervoorziening en afwatering overeenkomstig de Wet op de waterhuishouding (Staatsblad nr. 153/09 en 130/11).

▼M7

Italië

 Organen belast met het beheer van de waterdistributie in de verschillende fasen, dit in het kader van de geconsolideerde wetten op de rechtstreekse verkrijging van zeggenschap over publieke diensten door lokale overheden en provincies, aangenomen bij Regio Decreto No2578 van 15 oktober 1925, D.P.R. No902 van 4 oktober 1986 en Wetgevingsdecreet No267 van 18 augustus 2000 met de geconsolideerde wetten op de structurering van lokale overheden, en met name de artikelen 112 en 116.

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

 Ente acquedotti siciliani, opgericht bij Legge Regionale No2/2 van 4 september 1979 en Lege Regionale No81 van 9 augustus 1980, in liquidazione con Legge Regionale No9 van 31 mei 2004 (art. 1).

 Ente sardo acquedotti e fognature, opgericht bij Wet nr. 9 van 5 juli 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 — confluita in ABBANOA S.p.A: : ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005.

Cyprus

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, die in de gemeenten en andere gebieden water distribueren overeenkomstig de περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Letland

 Publiek- en privaatrechtelijke organisaties die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van drinkwater via een vast net en die hun aankopen doen overeenkomstig de wet Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.

Litouwen

 Entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en de productie, het transport of de distributie van drinkwater verzorgen overeenkomstig de Wet op het beheer van drink- en afvalwater van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 82-3260, 2006).

Luxemburg

 Diensten van de lokale overheden belast met de waterdistributie.

 Verenigingen van lokale overheden die water produceren of distribueren en die zijn opgericht overeenkomstig de loi concernant la création des syndicats de communes van 23 februari 2001, als gewijzigd en aangevuld bij de Wet van 23 december 1958 en de Wet van 29 juli 1981, en overeenkomstig de loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre van 31 juli 1962:

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est — SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre — SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est — SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud — SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — SR

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes — DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre — SEC

Hongarije

 Entiteiten die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1995. évi LVII. törvény a villamos energiáról.

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nederland

Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Waterleidingwet.

Oostenrijk

Lokale overheden en verenigingen van lokale overheden die drinkwater produceren, transporteren of distribueren de Wasserversorgungsgesetze van de negen deelstaten.

Polen

Water- en rioolwaterafvoerondernemingen in de zin van ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, die als economische activiteit water leveren aan het publiek of de rioolwaterafvoer verzorgen voor het publiek, waaronder:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

 Intergemeentelijke Stelsels — Ondernemingen waarin de centraleoverheids- of andere publieke entiteiten (met een meerderheidsbelang) en particuliere ondernemingen participeren overeenkomstig Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 en Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. Rechtstreeks beheer van staatswege is toegestaan.

 Gemeentelijke Stelsels — Lokale overheden, verenigingen van lokale overheden, lokale overheidsdiensten, bedrijven die geheel of grotendeels in handen zijn van de overheid, of particuliere ondernemingen overeenkomstig Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, en overeenkomstig Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993 gewijzigd bij Decreto-Lei No 176/99 van 25 oktober 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 25 de Outubro 1999 e Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003).

Roemenië

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (Diensten van de lokale overheden en ondernemingen die water produceren, transporteren en distribueren). Bijvoorbeeld:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenië

Entiteiten die drinkwater produceren, transporteren of distribueren op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig de Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) en de besluiten van de gemeenten.Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš — Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod — Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno — Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O., Lendava

9220

Lendava — Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod — Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik — Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje — Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

 

Laško

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale — Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava — Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola — Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran — Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slowakije

 Entiteiten die een openbaar waterleidingnet voor de productie of het transport en de distributie van drinkwater naar het publiek beheren op basis van een handelsvergunning en verklaring van professionele bekwaamheid voor het beheer van een waterleidingnet, afgegeven overeenkomstig Wet nr. 442/2002 als gewijzigd bij Wetten nr. 525/2003, nr. 364/2004, nr. 587/2004 en nr. 230/2005.

 Entiteiten die waterbeheerinstallaties beheren overeenkomstig de voorwaarden als genoemd in Wet nr. 364/2004 als gewijzigd bij Wetten nr. 587/2004, en nr. 230/2005, op basis van een vergunning die is verleend overeenkomstig Wet nr. 135/1994 als gewijzigd bij Wetten nr. 52/1982, nr. 595/1990, nr. 128/1991, nr. 238/1993, nr. 416/2001, nr. 533/2001 en tegelijk zorgen voor het transport of de distributie van drinkwater naar het publiek overeenkomstig Wet nr. 442/2002 als gewijzigd bij Wetten nr. 525/2003, nr. 364/2004, nr. 587/2004 en nr. 230/2005.

Bijvoorbeeld:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

 Voor de waterlevering verantwoordelijke diensten vallende onder afdeling 3 van de Vesihuoltolaki//lagen om vattentjänster (119/2001).

Zweden

Lokale overheden en gemeentebedrijven die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Verenigd Koninkrijk

 Een onderneming die belast is met de watervoorziening of rioolwaterafvoer overeenkomstig de Water Industry Act 1991.

 Een watervoorzienings- en rioolwaterafvoerdienst die is opgericht bij afdeling 62 van de Local Government etc (Scotland) Act 1994.

 Department for Regional Development (Noord-Ierland)
BIJLAGE IV

Aanbestedende diensten in de spoorwegsector

België

 NMBS Holding

 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgarije

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 „Български държавни железници” ЕАД

 „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД

 „БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 „БДЖ — Товарни превози” ЕООД

 „Българска Железопътна Компания” АД

 „Булмаркет — ДМ” ООД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die spoorwegdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder f), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Denemarken

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Duitsland

 Deutsche Bahn AG

 Andere ondernemingen die publieke spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig artikel 2, lid 1 van de Allgemeine Eisenbahngesetz van 27 december 1993, laatstelijk gewijzigd op 26 februari 2008.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332).

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Ierland

 Iarnród Éireann (/Irish Rail)

 Railway Procurement Agency

Griekenland

 „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2671/98.

 „ΕΡΓOΣΕ Α.Ε.”, overeenkomstig Wet nr. 2366/95.

Spanje

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Frankrijk

 Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en andere spoorwegnetten die opengesteld zijn voor het openbaar vervoer, als bedoeld in titel II, hoofdstuk 1, van Loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 van 30 december 1982.

 Réseau ferré de France, overheidsbedrijf opgericht bij Wet nr. 97-135 van 13 februari 1997.

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, de activiteit verrichten van het ter beschikking stellen of het beheren van de netwerken voor openbare vervoerdiensten per trein.

▼M7

Italië

 Ferrovie dello Stato S. p. A. waaronder le Società partecipate.

 Entiteiten en ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 10 van Koninklijk Besluit nr. 1447 van 9 mei 1912 tot goedkeuring van de geconsolideerde wetten op le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Entiteiten en ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 4 van Wet nr. 410 van 4 juni 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Entiteiten en ondernemingen of lokale overheden die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 14 van Wet nr. 1221 van 2 augustus 1952 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 Entiteiten en ondernemingen die openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van het decreto legislativo No422 van 19 november 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 — als gewijzigd bij decreto legislativo No400 van 20 september 1999 en bij artikel 45 van Legge No166 van 1 augustus 2002.

Cyprus

Letland

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”

 Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš”

Litouwen

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig de Wet op het spoorwegvervoer van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 72-2489, 2004).

Luxemburg

 Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

Hongarije

 Entiteiten die publieke spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről en op basis van een vergunning overeenkomstig 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

 Bijvoorbeeld:

 

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederland

Aanbestedende entiteiten in de spoorwegsector. Bijvoorbeeld:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Oostenrijk

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Entiteiten met vergunning krachtens de Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, als gewijzigd, om vervoersdiensten te verlenen.

Polen

Entiteiten die spoorwegdiensten verlenen op basis van de ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r., waaronder:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie — KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

 CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

 REFER, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril 1997.

 RAVE, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 323-H/2000 van 19 de Dezembro 2000.

 Fertagus, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei 78/2005, van 13 de Abril.

 Overheidsdiensten en -bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 Particuliere bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, in het geval van speciale of exclusieve rechten.

Roemenië

 Compania Națională Căi Ferate — CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR — Marfă”,– Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători”

SloveniëMat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slowakije

 Entiteiten die in de spoorweg-, kabelbaan- en aanverwante sectoren werkzaam zijn overeenkomstig Wet nr. 258/1993 als gewijzigd bij Wetten nr. 152/1997 en nr. 259/2001.

 Entiteiten die het openbaar spoorwegvervoer verzorgen in het kader van Wet nr. 164/1996 als gewijzigd bij Wetten nr. 58/1997, nr. 260/2001, nr. 416/2001 en nr. 114/2004 en op basis van Regeringsdecreet nr. 662 van 7 juli 2004.

Bijvoorbeeld:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

Zweden

 Publieke entiteiten die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig järnvägslagen (2004:519) en järnvägsförordningen (2004:526). — Regionale en lokale publieke entiteiten die regionale of lokale spoorwegverbindingen onderhouden overeenkomstig (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Particuliere entiteiten die spoorwegdiensten verlenen op basis van een vergunning die is verleend overeenkomstig förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, wanneer deze vergunning voldoet aan artikel 2, lid 3, van de richtlijn.

Verenigd Koninkrijk

 Network Rail plc.

 Eurotunnel plc.

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Aanbieders van spoorwegdiensten die werkzaam zijn op basis van bijzondere of exclusieve rechten verleend door het ministerie van Transport of door een andere bevoegde dienst.
BIJLAGE V

Aanbestedende diensten in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten

België

 Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Particuliere ondernemingen die bijzondere of exclusieve rechten genieten.

Bulgarije

 „Метрополитен” ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 „Бургасбус” ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт” ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 „Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт” ЕООД, Русе

 „Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder f), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Denemarken

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Entiteiten die het openbaar busvervoer (normale, geregelde diensten) verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig lov om buskørsel, zie Geconsolideerde Wet nr. 107 van 19 februari 2003.

 Metroselskabet I/S

Duitsland

Bedrijven die op basis van een vergunning het openbaar korteafstandsvervoer verzorgen overeenkomstig de Personenbeförderungsgesetz van 21 maart 1961, laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2006.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332).

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Ierland

 Iarnród Éireann (Irish Rail)

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann (Irish Bus)

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig de gewijzigde Road Transport Act 1932.

Griekenland

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.” („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Trolleybussen Athene-Pireaeus S.A.), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 768/1970 (Α'273), Wet nr. 588/1977 (Α'148) en Wet nr. 2669/1998 (Α'283).

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Elektrische Spoorwegen Athene-Piraeus), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wetten nrs. 352/1976 (Α'147) en 2669/1998 (Α'283).

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Organisatie Stedelijk Vervoer Athene S.A.), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wetten nrs. 2175/1993 (Α'211) en 2669/1998 (Α'283).

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), (Onderneming Thermaalse Bussen S.A.), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wetten nrs. 2175/1993 (Α'211) en 2669/1998 (Α'283).

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attika Metro S.A.), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wet nr. 1955/1991.

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), opgericht en werkzaam overeenkomstig Decreet nr. 3721/1957, Wetgevingsdecreet nr. 716/1970 en Wetten nrs. 866/79 en 2898/2001 (Α'71).

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („Κ.Τ.Ε.Λ.”), werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2963/2001 (Α'268).

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, ook wel „ΡΟΔΑ” en „ΔΕΑΣ ΚΩ” genaamd, werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2963/2001 (Α'268).

Spanje

 Entiteiten die het openbaar stadsvervoer verzorgen overeenkomstig „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local” van 2 april 1985. Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local en overeenkomstige regionale wetgeving, indien van toepassing.

 Entiteiten die het openbaar busvervoer verzorgen overeenkomstig de derde overgangsbepaling van „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

 Bijvoorbeeld:

 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport — AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.,

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrijk

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 7-II van Loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 van 30 december 1982.

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français en andere entiteiten die vervoersdiensten verlenen op basis van een vergunning van het Syndicat des transports d'Ile-de-France overeenkomstig Ordonnance no59-151 van 7 januari 1959, als gewijzigd, en de decreten tot uitvoering daarvan met betrekking tot de organisatie van het reizigersvervoer in de regio Ile-de-France.

 Réseau ferré de France, overheidsbedrijf opgericht bij Wet nr. 97-135 van 13 februari 1997.

 Regionale en lokale overheden of groepen van regionale of lokale overheden die vervoer organiseren (bijvoorbeeld: Communauté urbaine de Lyon).

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, de activiteit verrichten van het ter beschikking stellen of het beheren van de netwerken voor openbare diensten voor vervoer per stadsspoor, met geautomatiseerde systemen, per tram, bus, trolleybus en kabelwagen (kabelbaan), zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen als een openbare dienstverlening overeenkomstig de Wet inzake openbare nutsvoorzieningen (Staatsblad nrs. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

▼M7

Italië

Entiteiten en ondernemingen die openbaar vervoer per spoor, automatische systemen, tram, trolleybus en bus verzorgen of de desbetreffende infrastructuur op nationaal, regionaal of lokaal niveau beheren.

Bijvoorbeeld:

 Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig Decreto van het Ministro dei Trasporti No316 van 1 december 2006„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”.

 Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 1, lid 4 of lid 15, van Regio Decreto No 2578 van 15 oktober 1925 — Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

 Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Decreto Legislativo No422 van 19 november 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, onder de voorwaarden van artikel 4, lid 4, van Legge No59 van 15 maart 1997 — als gewijzigd bij Decreto Legislativo No 400 van 20 september 1999 en bij artikel 45 van Legge No166 van 1 augustus 2002.

 Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 113 van de geconsolideerde wetten op de organisatie van lokale overheden, aangenomen bij Legge No267 van 18 augustus 2000, als gewijzigd bij artikel 35 van Legge No448 van 28 december 2001.

 Entiteiten en ondernemingen die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 242 of 256 van Regio Decreto No1447 van 9 mei 1912 tot goedkeuring van de geconsolideerde wetten op le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

 Entiteiten, ondernemingen en plaatselijke overheden die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 4 van Legge No410 van 4 juni 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

 Entiteiten en ondernemingen die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 14 van Legge No1221 van 2 augustus 1952 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Cyprus

Letland

Publiek- en privaatrechtelijke organisaties die ten minste in steden als Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne en Ventspils reizigers per bus, trolleybus of tram vervoeren.

Litouwen

 Akcinė bendrovė „Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai”

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten werkzaam zijn overeenkomstig de Wet op het Wegvervoer van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 119-2772, 1996).

Luxemburg

 Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE)

 Busondernemingen die opereren overeenkomstig het Règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées van 3 februari 1978.

Hongarije

 Entiteiten die openbaar lokaal en langeafstandsvervoer per bus volgens dienstregeling verzorgen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

 Entiteiten die nationaal openbaar reizigersvervoer per spoor verzorgen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Nederland

Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig hoofdstuk II (Openbaar Vervoer) van de Wet Personenvervoer. Bijvoorbeeld:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning krachtens de Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, als gewijzigd, of de Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, als gewijzigd, om vervoersdiensten te verlenen.

Polen

(1) Entiteiten die stadsspoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie verleend overeenkomstig de ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

(2) Entiteiten die het stedelijk openbaar busvervoer verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig de ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, en entiteiten die het openbaar stadsvervoer verzorgen.

Waaronder:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z. ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z. ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z. ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z. ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z. o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

 Metropolitano de Lisboa, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978.

 Lokale overheden, lokale diensten en lokale overheidsbedrijven als bedoeld in Wet nr. 58/98 van 18 augustus 1998, die vervoersdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

 Overheidsdiensten en -bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 98 van Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948).

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973.

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950.

 Metro do Porto, S.A, overeenkomstig Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro 1998, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de September 2001.

 Normetro, S.A, overeenkomstig Decreto-Lei No 394-A/98 van 15 december 1998, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995.

 Metro do Mondego, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro2002.

 Metro Transportes do Sul, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999.

 Lokale overheden en lokale overheidsbedrijven die vervoersdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

Roemenië

 S.C. de Transport cu Metroul București — „Metrorex” SA

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenië

Ondernemingen die het stedelijk openbaar busvervoer verzorgen overeenkomstig de Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I — Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER — CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slowakije

 Vervoerders die op basis van een vergunning het openbaar reizigersvervoer per tram, trolleybus of op een andere, bijzondere wijze in de stad verzorgen dan wel het openbaar reizigersvervoer per kabelbaan verzorgen, dit overeenkomstig artikel 23 van Wet nr. 164/1996 als gewijzigd bij Wetten nr. 58/1997, nr. 260/2001, nr. 416/2001 en nr. 114/2004.

 Vervoerders die het binnenlands openbaar busvervoer volgens dienstregeling op het Slowaakse grondgebied of ook op een deel van het grondgebied van een ander land, of op een bepaald deel van het Slowaakse grondgebied verzorgen op basis van een vergunning om de buslijn te exploiteren, of op basis van een vervoersvergunning voor een bepaald traject, die worden verleend overeenkomstig Wet nr. 168/1996 als gewijzigd bij Wetten nr. 386/1996, nr. 58/1997, nr. 340/2000, nr. 416/2001, nr. 506/2002, nr. 534/2003 en nr. 114/2004.

 Bijvoorbeeld:

 

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Entiteiten die een buslijn exploiteren op basis van een speciale of exclusieve vergunning overeenkomstig de laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), alsmede gemeentelijke vervoersdiensten en overheidsbedrijven die het openbaar vervoer per bus, spoor of metro verzorgen of een bepaald net onderhouden om dergelijk vervoer te kunnen verzorgen.

Zweden

 Entiteiten die stadsspoorweg- of tramdiensten verlenen overeenkomstig lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik en lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

 Publieke of particuliere entiteiten die een trolleybus- of busdienst exploiteren overeenkomstig lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik en yrkestrafiklagen (1998:490).

Verenigd Koninkrijk

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Een dochteronderneming van Transport for London in de zin van afdeling 424, lid 1, van de Greater London Authority Act 1999.

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Een persoon die een Londense lokale dienst als omschreven in afdeling 179, lid 1, van de Greater London Authority Act 1999 (een busdienst) verleent krachtens een overeenkomst die Transport for London is aangegaan in het kader van afdeling 156, lid 2, van die wet, of krachtens een overeenkomst met een dochtervervoersonderneming als omschreven in afdeling 169 van die wet.

 Northern Ireland Transport Holding Company.

 Een persoon met vergunning voor het vervoer over de weg in het kader van afdeling 4, lid 1, van de Transport Act (Northern Ireland) 1967, die hem ertoe machtigt om overeenkomstig die vergunning een lijndienst te onderhouden.
BIJLAGE VI

Aanbestedende diensten in de postsector

België

 De Post

Bulgarije

 „Български пощи” ЕАД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die postdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder g) en h), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd.

Bijvoorbeeld:

 Česká Pošta, s.p.

Denemarken

 Post Danmark, zie Wet nr. 409 inzake Post Danmark A/S van 6 juni 2002.

Duitsland

Estland

 AS Eesti Post

Ierland

 An Post plc.

Griekenland

 Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ, opgericht bij Wetgevingsdecreet nr. 496/70 en werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2668/98 (ELTA).

Spanje

 Correos y Telégrafos, S.A.

Frankrijk

 La Poste

 La Poste interarmées

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, de activiteit verrichten van het aanbieden van postdiensten en andere diensten die overeenkomstig artikel 112, lid 4, van voornoemde wet niet als postdiensten worden beschouwd.

▼M7

Italië

 Poste Italiane S.p.A.

Cyprus

 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Letland

 VAS „Latvijas Pasts”

Litouwen

 Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en postdiensten verlenen overeenkomstig de Postwet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 36-1070, 1999; nr. 61-2125, 2004).

Luxemburg

 Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Hongarije

 Entiteiten die postdiensten verlenen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2003. évi CI. törvény a postáról.

 Bijvoorbeeld:

 

 Magyar Posta

Malta

 Maltapost plc.

Nederland

 TNT

Oostenrijk

 Österreichische Post AG

Polen

 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”

Portugal

 CTT — Correios de Portugal

Roemenië

 Compania Națională „Poșta Română SA”

SloveniëMat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5881447

Pošta Slovenije, d.o.o.

2000

Maribor

Slowakije

Entiteiten die het exclusieve recht hebben om bepaalde postdiensten te verlenen op basis van een vergunning die verleend is overeenkomstig Wet nr. 507/2001.

Bijvoorbeeld:

 Slovenská pošta, a.s.

Finland

Itella Oyj

Zweden

 Posten Meddelande AB

 Posten Logistik AB

Verenigd Koninkrijk

The Royal Mail Group Ltd.
BIJLAGE VII

Aanbestedende diensten in de sectoren exploratie en winning van aardolie of aardgas

België

Bulgarije

Entiteiten die aardolie of aardgas exploreren of winnen overeenkomstig de Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) or Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България” — ЕООД, София

 „Петреко-България” — ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз” — ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” — ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид” — Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид” — Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” — Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.” — Кайманови острови

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied aardolie of aardgas exploreren of winnen (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd).

Bijvoorbeeld:

 Moravské naftové doly, a.s.

Denemarken

Entiteiten overeenkomstig:

 Lov om Danmarks undergrund, zie Geconsolideerde Wet nr. 889 van 4 juli 2007.

 Lov om kontinentalsoklen, zie Geconsolideerde Wet nr. 1101 van 18 november 2005.

Duitsland

 Bedrijven overeenkomstig de Bundesberggesetz van 13 augustus 1980, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332).

Ierland

 Entiteiten met een vergunning of concessie voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig de volgende wettelijke bepalingen:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Griekenland

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, overeenkomstig Wet nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Spanje

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro — Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG.

 YCI España, L.C.

 Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos” en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

Frankrijk

 Entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig de code minier en de uitvoeringsbepalingen ervan, en met name Décret no95-427 van 19 april 1995 en Décret no2006-648 van 2 juni 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, activiteiten verrichten in verband met de exploitatie van een geografisch gebied met als doel de exploratie en winning van olie en gas, zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen overeenkomstig de Mijnbouwwet (Staatsblad nr. 75/09 en 49/11).

▼M7

Italië

Entiteiten met een vergunning of concessie voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas of voor onderaardse opslag van aardgas overeenkomstig de volgende wetgeving:

 Wet nr. 136 van 10 februari 1953

 Wet nr. 6 van 1 januari 1957, als gewijzigd bij Wet nr. 613 van 21 juli 1967

 Wet nr. 9 van 9 januari 1991

 Wetgevingsdecreet nr. 625 van 25 november 1996

 Wet nr. 170 van 26 april 1974, als gewijzigd bij Wetgevingsdecreet nr. 164 van 23 mei 2000

Cyprus

Letland

Alle vergunninghoudende ondernemingen die gestart zijn met de exploratie of winning van aardolie of aardgas.

Litouwen

 Naamloze vennootschap „Geonafta”

 Litouws-Deense besloten vennootschap „Minijos nafta”

 Gezamenlijke Litouws-Zweedse besloten vennootschap „Genčių nafta”

 Besloten vennootschap „Geobaltic”

 Besloten vennootschap „Manifoldas”

 Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en zich bezighouden met de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig de Wet op de bodemschatten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001).

Luxemburg

Hongarije

 Entiteiten die aardolie of aardgas exploreren of winnen op basis van een vergunning of concessie overeenkomstig 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

 De Petroleum (Production) Act (Cap. 156) en secundaire wetgeving bij deze wet, en de Continental Shelf Act (Cap. 194) en secundaire wetgeving bij deze wet.

Nederland

 Entiteiten overeenkomstig de Mijnbouwwet (per 1 januari 2003).

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, als gewijzigd, om aardolie of aardgas te exploreren of te winnen.

Polen

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie, exploratie of winning van aardolie of aardgas en natuurlijke derivaten daarvan, bruinkool, steenkool of andere vaste brandstoffen overeenkomstig de ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, waaronder:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Entiteiten met een vergunning of concessie voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig:

 Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação no 64/94, de 94-05-31 e Portaria no 790/94, de 5 de Setembro

 Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17 de Janeiro

 Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

Roemenië

 Societatea Națională „Romgaz” S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovenië

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie of winning van aardolie overeenkomstig de Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. št

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slowakije

 Entiteiten die aardgas winnen op basis van een vergunning overeenkomstig Wet nr. 656/2004.

 Entiteiten die zich bezighouden met de geologische exploratie of winning van aardolie op basis van een mijnvergunning overeenkomstig Wet nr. 51/1988 als gewijzigd bij Wetten nr. 499/1991, nr. 154/1995, nr. 58/1998, nr. 533/2004, en overeenkomstig Wet nr. 214/2002.

Finland

Zweden

Entiteiten met een concessie voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig minerallagen (1991:45) of met een vergunning overeenkomstig lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Verenigd Koninkrijk

 Een persoon die werkzaam is op basis van een vergunning die hem is verleend of die de werking heeft als was zij hem verleend, krachtens de Petroleum Act 1998.

 Een persoon met vergunning krachtens de Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.
BIJLAGE VIII

Aanbestedende diensten in de sectoren exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

België

Bulgarije

Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen overeenkomstig de Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) or Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 „Балкан МК” — ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол” — ЕООД

 „Въглища Перник” — ООД

 „Геология и геотехника” — ООД

 „Елшица-99” — АД

 „Енемона” — АД

 „Карбон Инвест” — ООД

 „Каусто-голд” — АД

 „Мес Ко ММ5” — ЕООД

 „Мина Балкан — 2000” — АД

 „Мина Бели брег” — АД

 „Мина Открит въгледобив” — АД

 „Мина Станянци” — АД

 „Мина Черно море — Бургас” — ЕАД

 „Мина Чукурово” — АД

 „Мининвест” — ООД

 „Мини Марица-изток” — ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик” — АД

 „Рекоул” — АД

 „Руен Холдинг” — АД

 „Фундаментал” — ЕООД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd).

Bijvoorbeeld:

 Mostecká uhelná a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Denemarken

 Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen winnen of exploreren overeenkomstig Geconsolideerde Wet nr. 784 van 21 juni 2007.

Duitsland

 Bedrijven overeenkomstig de Bundesberggesetz van 13 augustus 1980, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006.

Estland

 AS Eesti Põlevkivi

Ierland

 Bord na Mona plc., opgericht en werkzaam overeenkomstig de Turf Development Act 1946 to 1998.

Griekenland

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, dat steenkool en andere vaste brandstoffen exploreert en wint overeenkomstig de mijnwet van 1973, als gewijzigd bij de wet van 27 april 1976.

Spanje

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas” en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

Frankrijk

 Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen overeenkomstig de code minier en de uitvoeringsbepalingen ervan, en met name Décret no95-427 van 19 april 1995 en Décret no2006-648 van 2 juni 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, activiteiten verrichten in verband met de exploitatie van een geografisch gebied met als doel de exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen overeenkomstig de Mijnbouwwet (Staatsblad nr. 75/09 en 49/11).

▼M7

Italië

 Carbosulcis S.p.A.

Cyprus

Letland

Litouwen

 Entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en zich bezighouden met de exploratie of winning van steenkool of andere vaste brandstoffen overeenkomstig de Wet op de bodemschatten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 63-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001).

Luxemburg

Hongarije

 Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen op basis van een vergunning of concessie overeenkomstig 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

Nederland

 Entiteiten overeenkomstig de Mijnbouwwet (per 1 januari 2003).

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, als gewijzigd, om steenkool of andere vaste brandstoffen te exploreren of te winnen.

Polen

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie, exploratie of winning van aardolie of aardgas en natuurlijke derivaten daarvan, bruinkool, steenkool of andere vaste brandstoffen op basis van de ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, waaronder:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A,

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugal

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março.

Roemenië

 Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA.

 Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” SA.

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenië

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie of winning van steenkool overeenkomstig de Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5920850

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

1420

TRBOVLJE

5040361

Premogovnik Velenje

3320

VELENJE

Slowakije

Entiteiten die zich bezighouden met de geologische exploratie of winning van steenkoollagen op basis van een mijnvergunning overeenkomstig Wet nr. 51/1988 volgens de tekst van Wetten nr. 499/1991, nr. 154/1995, nr. 58/1998, nr. 533/2004 en overeenkomstig Wet nr. 214/2002.

Finland

Entiteiten met een bijzondere concessie voor de exploratie en winning van vaste brandstoffen overeenkomstig de laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

Zweden

Entiteiten met een concessie voor de exploratie of winning van steenkool of andere vaste brandstoffen op basis van een concessie overeenkomstig minerallagen (1991:45) of lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter of met een vergunning overeenkomstig lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Verenigd Koninkrijk

 Elke vergunninghoudende exploitant (in de zin van de Coal Industry Act 1994).

 De Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland).

 Een persoon die als exploitant optreedt krachtens een prospectie- of een mijnbouwvergunning als omschreven in afdeling 57, lid 1, van de Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.
BIJLAGE IX

Aanbestedende diensten in de sector zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten

België

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarije

ДП „Пристанищна инфраструктура”

Entiteiten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van nationaal belang (of delen daarvan) exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 1 bij artikel 103a van de Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Пристанище Варна” ЕАД

 „Порт Балчик” АД

 „БМ Порт” АД

 „Пристанище Бургас” ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Русе” ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Лом” ЕАД

 „Пристанище Видин” ЕООД

 „Драгажен флот — Истър” АД

 „Дунавски индустриален парк” АД

Entiteiten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van regionaal belang (of delen daarvan) exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 2 bij artikel 103a van de Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод „Порт — Бургас” АД

 „Либърти металс груп” АД

 „Трансстрой — Бургас” АД

 „Одесос ПБМ” АД

 „Поддържане чистотата на морските води” АД

 „Поларис 8” ООД

 „Лесил” АД

 „Ромпетрол — България” АД

 „Булмаркет — ДМ” ООД

 „Свободна зона — Русе” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот” — АД

 „Нарен” ООД

 „ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене”

 „Нафтекс Петрол” ЕООД

 „Фериботен комплекс” АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 „ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД — клон Видин

 „Свободна зона — Видин” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин”

 „Дунав турс” АД

 „Меком” ООД

 „Дубъл Ве Ко” ЕООД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten beschikbaar stellen of exploiteren voor vervoer door de lucht, over zee of over de binnenwateren (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd).

Bijvoorbeeld:

 České přístavy, a.s.

Denemarken

 Havens als bedoeld in § 1 van lov om havne, zie Wet nr. 326 van 28 mei 1999.

Duitsland

 Zeehavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van territoriale overheden (Länder, Kreise, Gemeinden).

 Binnenhavens die overeenkomstig de Wassergesetze van de Länder vallen onder de Hafenordnung.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Ierland

 Havens die overeenkomstig de Harbours Acts 1946 to 2000 worden geëxploiteerd.

 Haven van Rosslare Harbour, die overeenkomstig de Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899 wordt geëxploiteerd.

Griekenland

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01.

 (Havendiensten).

 Andere havens, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (Gemeente- en Prefectuurhavens) die vallen onder Presidentieel Decreet nr. 649/1977, Wet 2987/02, Presidentieel Decreet 362/97 en Wet 2738/99.

Spanje

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería — Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Andere havendiensten van de „Comunidades Autónomas” de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Frankrijk

 Port autonome de Paris, opgericht bij Loi no68-917 van 24 oktober 1968 relative au port autonome de Paris.

 Port autonome de Strasbourg, opgericht bij de convention van 20 mei 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, goedgekeurd bij de wet van 26 april 1924.

 Ports autonomes die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen L. 111-1 et seq. van de code des ports maritimes en rechtspersoonlijkheid bezitten:

 

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

 Havens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, in handen zijn van de overheid (décret no2006-330 van 20 maart 2006 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) en in beheer zijn gegeven aan de lokale kamers van koophandel:

 

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

 Havens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten en in eigendom zijn overgedragen aan de regionale of plaatselijke overheden en waarvan het beheer is toevertrouwd aan de lokale kamers van koophandel (artikel 30 van Loi no2004-809 van 13 augustus 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, als gewijzigd bij Loi no2006-1771 van 30 december 2006):

 

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, publiek orgaan dat valt onder artikel 124 van Loi no90-1168 van 29 december 1990, als gewijzigd.

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, activiteiten verrichten in verband met de exploitatie van een geografisch gebied met als doel het ter beschikking stellen van zeehavens, rivierhavens en andere vervoerterminals aan ondernemingen voor vervoer over zee of over de rivieren, zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen overeenkomstig de Wet inzake het maritieme gebied en de zeehavens (Staatsblad nr. 158/03, 100/04, 141/06 en 38/09).

▼M7

Italië

 Havens van de staat (Porti statali) en andere havens die overeenkomstig de Codice della navigazione, Regio Decreto No327 van 30 maart 1942 worden beheerd door de Capitaneria di Porto.

 Autonome havens (enti portuali) die overeenkomstig artikel 19 van de Codice della navigazione, Regio Decreto No327 van 30 maart 1942 bij bijzondere wetgeving zijn opgericht.

Cyprus

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, opgericht bij de περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Letland

Diensten die havens besturen overeenkomstig de wet „Likumu par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

Andere instellingen die hun aankopen doen overeenkomstig wet „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” en havens besturen overeenkomstig de wet „Likumu par ostām”.

Litouwen

 Overheidsbedrijf Zeehavendienst Klaipėda, werkzaam overeenkomstig de Wet op de Zeehavendienst Klaipėda van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 53-1245, 1996).

 Overheidsbedrijf „Vidaus vandens kelių direkcija”, werkzaam overeenkomstig de Wet op het vervoer over de binnenlandse waterwegen van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 105-2393, 1996).

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en in de sector zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten werkzaam zijn overeenkomstig de Wet op het vervoer over de binnenlandse waterwegen van de Republiek Litouwen.

Luxemburg

 Port de Mertert, opgericht en geëxploiteerd overeenkomstig de loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle van 22 juli 1963, als gewijzigd.

Hongarije

 Havens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)

Nederland

Aanbestedende entiteiten op het gebied van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten. Bijvoorbeeld:

 Havenbedrijf Rotterdam

Oostenrijk

 Binnenhavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de Länder of Gemeinden.

Polen

Entiteiten die opgericht zijn op basis van ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, waaronder:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugal

 APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998.

 APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 336/98 do 3 de Novembro 1998.

 APS — Administração do Porto de Sines, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro 1998.

 APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998.

 APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., overeenkomstig Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), overeenkomstig Decreto-Lei No 146/2007 do 27 de Abril 2007.

Roemenië

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenië

Zeehavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de overheid en die een economische publieke dienst verlenen overeenkomstig de Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER — CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slowakije

Entiteiten die met goedkeuring van de overheid niet-publieke binnenhavens exploiteren voor het riviervervoer door vervoersbedrijven, en entiteiten die door de overheid zijn opgericht voor de exploitatie van publieke rivierhavens overeenkomstig Wet nr. 338/2000 als gewijzigd bij Wetten nr. 57/2001 en nr. 580/2003.

Finland

 Havens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976).

 Lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) en havens die vallen onder een vergunning overeenkomstig afdeling 3 van de laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Zweden

Havens en aanlandingsfaciliteiten overeenkomstig lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn en förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Verenigd Koninkrijk

 Een lokale overheid die in een bepaald geografisch gebied zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten verleent voor het vervoer over zee of over de binnenwateren.

 Een havendienst in de zin van artikel 57 van de Harbours Act 1964.

 British Waterways Board

 Een havendienst als omschreven in afdeling 38, lid 1 van de Harbours Act (Northern Ireland) 1970.
BIJLAGE X

Aanbestedende diensten in de sector luchthavenfaciliteiten

België

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarije

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП „Ръководство на въздушното движение”

Exploitanten van burgerluchthavens voor publiek gebruik, aangewezen door de Ministerraad overeenkomstig artikel 43, lid 3, van de Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

 „Летище София” ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 „Летище Пловдив” ЕАД

 „Летище Русе” ЕООД

 „Летище Горна Оряховица” ЕАД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied luchthavenfaciliteiten beschikbaar stellen en exploiteren (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd).

Bijvoorbeeld:

 Česká správa letišť, s.p.

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Denemarken

 Luchthavens geëxploiteerd op basis van een vergunning overeenkomstig § 55, lid 1, van de lov om luftfart, zie Geconsolideerde Wet nr. 731 van 21 juni 2007.

Duitsland

 Luchthavens als omschreven in artikel 38, lid 2, punt 1, van de Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung van 19 juni 1964, laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2007.

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Ierland

 Luchthavens van Dublin, Cork en Shannon onder beheer van Aer Rianta-Irish Airports.

 Luchthavens geëxploiteerd op basis van een public use licence die is verleend overeenkomstig de Irish Aviation Authority Act 1993, als gewijzigd bij de Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, en waar lijndiensten worden uitgevoerd door luchtvaarttuigen voor het openbaar vervoer van reizigers, post of vracht.

Griekenland

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” („ΥΠΑ”), die wordt geëxploiteerd overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 714/70, als gewijzigd bij Wet nr. 1340/83, en waarvan de organisatie is geregeld bij Presidentieel Decreet nr. 56/89, als gewijzigd.

 De onderneming „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” bij Spata die wordt geëxploiteerd overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”.

 „Φορείς Διαχείρισης”, overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Grieks Staatsblad Α 137).

Spanje

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Frankrijk

 Luchthavens die worden geëxploiteerd door overheidsbedrijven overeenkomstig de artikelen L.251-1, L.260-1 en L.270-1 van de code de l'aviation civile.

 Luchthavens die worden geëxploiteerd op basis van een concessie verleend door de overheid overeenkomstig artikel R.223-2 van de code de l'aviation civile.

 Luchthavens die worden geëxploiteerd overeenkomstig een arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

 Luchthavens die zijn opgericht door de overheid en waarvoor een overeenkomst geldt als bedoeld in artikel L.221-1 van de code de l'aviation civile.

 Luchthavens die in eigendom aan een regionale of lokale overheid of aan een groep regionale of lokale overheden zijn overgedragen overeenkomstig Loi no2004-809 van 13 augustus 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en met name artikel 28 daarvan:

 

 Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 Aérodrome d'Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

 Burgerluchthavens van de overheid die in beheer zijn gegeven aan een kamer van koophandel (artikel 7 van Loi no2005-357 van 21 april 2005 relative aux aéroports en Décret no2007-444 van 23 februari 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat):

 

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

 Andere burgerluchthavens van de overheid die overeenkomstig Décret no2005-1070 van 24 augustus 2005, als gewijzigd, zijn uitgesloten van overdracht aan een regionale of lokale overheid:

 

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no2005-357 van 20 april 2005 en Décret no2005-828 van 20 juli 2005)

▼M12

Kroatië

Aanbestedende diensten als bedoeld in artikel 6 van de Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Wet inzake overheidsopdrachten, Staatsblad nr. 90/11) die overeenkomstig specifieke regelgevingen, activiteiten verrichten in verband met de exploitatie van een geografisch gebied met als doel het ter beschikking stellen van luchthavens en andere aanlandingsfaciliteiten aan luchtvervoersondernemingen, zoals de diensten die de bedoelde activiteiten uitoefenen overeenkomstig de Wet inzake luchthavens (Staatsblad nr. 19/98 en 14/11).

▼M7

Italië

 Vanaf 1 januari 1996 geldt het Decreto Legislativo No497 van 25 november 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, dat diverse malen is verlengd en daarna is omgezet in wetgeving. Bij Legge No 665 van 21 december 1996 is die entiteit per 1 januari 2001 definitief omgezet in een vennootschap (S.p.A).

 Beheersentiteiten die bij speciale wetten zijn opgericht.

 Entiteiten die luchthavenfaciliteiten beheren op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig artikel 694 van de Codice della navigazione, Regio Decreto No327 van 30 maart 1942.

 Luchthavenentiteiten, zoals de beheerders SEA (Milaan) en ADR (Fiumicino).

Cyprus

Letland

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga””

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja””.

Litouwen

 Overheidsbedrijf Vilnius International Airport

 Overheidsbedrijf Kaunas Airport

 Overheidsbedrijf Palanga International Airport

 Overheidsbedrijf „Oro navigacija”

 Gemeentebedrijf „Šiaulių oro uostas”

 Andere entiteiten overeenkomstig artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en luchthavenfaciliteiten exploiteren overeenkomstig de Luchtvaartwet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 94-2918, 2000).

Luxemburg

 Aéroport du Findel

Hongarije

 Luchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, beheerd door Budapest Airport Rt. op basis van 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről en 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Malta International Airport)

Nederland

Luchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 18 e.v. van de Luchtvaartwet. Bijvoorbeeld:

 Luchthaven Schiphol

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, als gewijzigd, om luchthavenfaciliteiten beschikbaar te stellen.

Polen

 Overheidsbedrijf „Porty Lotnicze”, dat geëxploiteerd wordt op basis van ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków — Balice Sp. z o.o.

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań — Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin — Goleniów Sp. z o. o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów — Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno” Sp. z o. o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra — Babimost

Portugal

 ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., opgericht overeenkomstig Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., opgericht overeenkomstig Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., opgericht overeenkomstig Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

Roemenië

 Compania Națională „Aeroporturi București” SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-SA

 Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT” SA

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 SC Aeroportul Arad SA

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenië

Publieke burgerluchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Sečovlje — Sicciole

Slowakije

Entiteiten die luchthavens exploiteren met goedkeuring van de overheid, en entiteiten die luchtvaartcommunicatiediensten verlenen overeenkomstig Wet nr. 143/1998 als gewijzigd bij Wetten nr. 57/2001, nr. 37/2002, nr. 136/2004 en nr. 544/2004.

Bijvoorbeeld:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad — Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finland

Luchthavens onder beheer van de „Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia”, of van een gemeentelijk of overheidsbedrijf overeenkomstig de ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) en laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

Zweden

 Luchthavens van de overheid die geëxploiteerd worden overeenkomstig luftfartslagen (1957:297).

 Luchthavens die in handen zijn van en geëxploiteerd worden door particulieren met een exploitatievergunning krachtens genoemde wet, wanneer deze vergunning voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 3, van de richtlijn.

Verenigd Koninkrijk

 Een lokale overheid die in een bepaald geografisch gebied luchthaven- of andere terminalfaciliteiten beschikbaar stelt aan luchtvervoerders.

 Een luchthavenexploitant in de zin van de Airports Act 1986, die een luchthaven beheert die valt onder de economische regelgeving uit hoofde van Part IV van die wet.

 Highland and Islands Airports Limited

 Een luchthavenexploitant in de zin van de Airports (Northern Ireland) Order 1994.

 BAA Ltd.

▼B
BIJLAGE XI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 30, LID 3, BEDOELDE WETGEVING

A.   VERVOER, OPSLAG OF DISTRIBUTIE VAN GAS OF WARMTE

Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ( 34 ).

B.   PRODUCTIE, VERVOER OF DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT

Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ( 35 ).

C.   PRODUCTIE, VERVOER OF DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER

D.   AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN VERVOERDIENSTEN PER TREIN

E.   AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEYBUS- OF BUSVERBINDINGEN

F.   AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN POSTDIENSTEN

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst ( 36 ).

G.   EXPLORATIE EN WINNING VAN AARDOLIE OF AARDGAS

Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen ( 37 ).

H.   EXPLORATIE EN WINNING VAN STEENKOOL OF ANDERE VASTE BRANDSTOFFEN

I.   AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN

J.   AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN LUCHTHAVENFACILITEITEN
BIJLAGE XII

LIJST VAN DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1, LID 2, ONDER b) ( 38 )

▼M6NACE (1)

CPV-code

SECTIE F

BOUWNIJVERHEID

Afdeling

Groep

Klasse

Omschrijving

Toelichting

45

 
 

Bouwnijverheid

Deze afdeling omvat:

nieuwbouw, restauratiewerk en gewone reparaties.

45000000

 

45.1

 

Het bouwrijp maken van terreinen

 

45100000

 
 

45.11

Slopen van gebouwen; grondverzet

Deze klasse omvat:

— het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

— het ruimen van bouwterreinen;

— het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven enz.;

— het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:

— 

— verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.

Deze klasse omvat voorts:

— de drainage van bouwterreinen;

— de drainage van land- en bosbouwgrond.

45110000

 
 

45.12

Proefboren en boren

Deze klasse omvat:

— het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of dergelijke doeleinden.

Deze klasse omvat niet:

— het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning, zie 11.20;

— het boren van waterputten, zie 45.25;

— het delven van mijnschachten, zie 45.25;

— de aardolie- en aardgasexploratie en geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek, zie 74.20.

45120000

 

45.2

 

Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw

 

45200000

 
 

45.21

Algemene bouwkundige en civieltechnische werken

Deze klasse omvat:

— de bouw van alle soorten gebouwen; de uitvoering van civieltechnische werken,

— bruggen (inclusief die voor verhoogde wegen), viaducten, tunnels en ondergrondse doorgangen,

— pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen over lange afstand, pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen in de bebouwde kom, bijkomende werken;

— het monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies ter plaatse.

Deze klasse omvat niet:

— diensten in verband met aardolie- en aardgaswinning, zie 11.20;

— het optrekken van volledige geprefabriceerde constructies van zelfvervaardigde onderdelen, niet van beton, zie 20, 26, 28;

— bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen, golfterreinen en andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen, zie 45.23;

— installatiewerkzaamheden, zie 45.3;

— de afwerking van gebouwen, zie 45.4;

— architecten en ingenieurs, zie 74.20;

— projectbeheer voor de bouw, zie 74.20.

45210000

met uitzondering van:

45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Dakbedekking en bouw van dakconstructies

Deze klasse omvat:

— de bouw van daken;

— dakbedekking;

— het waterdicht maken.

45261000

 
 

45.23

Wegenbouw

Deze klasse omvat:

— de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

— de bouw van spoorwegen;

— de bouw van start- en landingsbanen;

— bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen, golfterreinen en andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen;

— het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.

Deze klasse omvat niet:

— voorafgaand grondverzet, zie 45.11.

45212212 en DA03

45230000

met uitzondering van:

45231000

45232000

45234115

 
 

45.24

Waterbouw

Deze klasse omvat:

— de aanleg van:

— 

— waterwegen, haven- en rivierwerken, jachthavens, sluizen enz.;

— dammen en dijken;

— baggerbouw;

— werkzaamheden onder water.

45240000

 
 

45.25

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Deze klasse omvat:

— gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is:

— 

— bouw van funderingen, inclusief heien;

— boren en aanleggen van waterputten, delven van mijnschachten;

— opbouw van niet-zelfvervaardigde elementen van staal;

— buigen van staal;

— metselen, inclusief zetten van natuursteen;

— optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, inclusief verhuur van steigers en werkplatforms;

— bouw van schoorstenen en industriële ovens.

Deze klasse omvat niet:

— de verhuur van steigers zonder optrekken en afbreken, zie 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Installatie

 

45300000

 
 

45.31

Elektrische installatie

— Deze klasse omvat:

— de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:

— 

— elektrische bedrading en toebehoren;

— telecommunicatiesystemen;

— elektrische verwarmingssystemen;

— antennes;

— apparatuur voor brandalarm;

— alarminstallaties tegen diefstal;

— liften en roltrappen;

— bliksemafleiders enz.

45213316

45310000

met uitzondering van:

45316000

 
 

45.32

Isolatie

Deze klasse omvat:

— het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal (warmte, geluid, trillingen).

Deze klasse omvat niet:

— het waterdicht maken, zie 45.22.

45320000

 
 

45.33

Loodgieterij

Deze klasse omvat:

— de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:

— 

— waterleidingen en artikelen voor sanitair gebruik;

— gasaansluitingen;

— apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

— sprinklerinstallaties.

Deze klasse omvat niet:

— de installatie en reparatie van elektrische verwarmingsinstallaties, zie 45.31.

45330000

 
 

45.34

Overige bouwinstallatie

Deze klasse omvat:

— de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en havens;

— de installatie in en aan gebouwen en andere bouwwerken van toebehoren, niet elders geklasseerd.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Afwerking van gebouwen

 

45400000

 
 

45.41

Stukadoorswerk

Deze klasse omvat:

— het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.

45410000

 
 

45.42

Schrijnwerk

Deze klasse omvat:

— het plaatsen van niet-zelfvervaardigde deuren, vensters, kozijnen, inbouwkeukens, trappen, winkelinrichtingen en dergelijke, van hout of van ander materiaal;

— de binnenafwerking, zoals plafonds, wandbekleding van hout, verplaatsbare tussenwanden enz.

Deze klasse omvat niet:

— het leggen van parket of andere houten vloerbedekking, zie 45.43.

45420000

 
 

45.43

Vloerafwerking en behangen

Deze klasse omvat:

— het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

— 

— vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen;

— parket en andere houten vloerbedekking;

— tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

— vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei;

— behang.

45430000

 
 

45.44

Schilderen en glaszetten

Deze klasse omvat:

— het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;

— het schilderen van wegen- en waterbouwkundige werken;

— het aanbrengen van glas, spiegels enz.

Deze klasse omvat niet:

— de installatie van vensters, zie 45.42.

45440000

 
 

45.45

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

Deze klasse omvat:

— de installatie van particuliere zwembaden;

— gevelreiniging met behulp van stoom, door middel van zandstralen enz.;

— overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.

Deze klasse omvat niet:

— het reinigen van het interieur van gebouwen en andere bouwwerken, zie 74.70.

45212212 en DA04

45450000

 

45.5

 

Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel

 

45500000

 
 

45.50

Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel

Deze klasse omvat niet:

— de verhuur van bouw- en sloopmachines zonder bedieningspersoneel, zie 71.32.

45500000

(1)   Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 761/93 van de Commissie (PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1).

▼B
BIJLAGE XIII

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OPDRACHTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

A.   OPENBARE PROCEDURES

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Zo nodig vermelden of de aanbesteding bestemd is voor beschutte werkplaatsen dan wel of de uitvoering ervan in het kader van programma's voor dergelijke werkplaatsen plaatsvindt.

3. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten; indien van toepassing, vermelding of het om een raamovereenkomst gaat of om een dynamisch verkoopsysteem).

Categorie van de dienst in de zin van bijlage XVI A of XVI B en beschrijving ervan (referentienummer(s) van de nomenclatuur).

Indien van toepassing, vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan.

4. Plaats van levering, uitvoering of dienstverlening.

5. Voor leveringen en werken:

a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten (referentienummer(s) van de nomenclatuur). Vermelding van met name de opties voor latere aankopen en, indien mogelijk, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien mogelijk, van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot mededinging voor de vereiste producten of de aard en omvang van de prestaties en de algemene kenmerken van de werken (referentienummer(s) van de nomenclatuur).

b) Vermelding of leveranciers de mogelijkheid hebben om voor delen en/of voor het geheel van de gevraagde leveringen in te schrijven. Indien, bij opdrachten voor werken, het werk of de opdracht in meerdere percelen is verdeeld, vermelding van de orde van grootte van de percelen en van de mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

c) Bij opdrachten voor werken: gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen.

6. Voor diensten:

a) Aard en hoeveelheid van de te verlenen diensten. Vermelding van met name de opties voor latere aankopen en, indien mogelijk, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien mogelijk, van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot mededinging voor de vereiste diensten.

b) Vermelding of het verrichten van de dienst ingevolge wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

c) Verwijzing naar de desbetreffende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

d) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het verlenen van de diensten wordt belast, dienen op te geven.

e) Vermelding of de dienstverrichters een inschrijving voor een gedeelte van de diensten mogen indienen.

7. Indien bekend, aangeven of er al dan niet varianten zijn toegestaan.

8. Uitvoerings- of leveringstermijn of looptijd van de opdracht voor diensten en, in de mate van het mogelijke, de datum van aanvang.

9. 

a) Adres waar het bestek en aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd.

b) Indien van toepassing, het bedrag dat voor het verkrijgen van de genoemde documentatie moet worden betaald en wijze van betaling.

10. 

a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen of van de indicatieve inschrijvingen indien het gaat om de instelling van een dynamisch aankoopsysteem.

b) Adres waar zij moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. 

a) Indien van toepassing, personen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten.

b) Dag, uur en plaats van de opening.

12. Indien van toepassing, verlangde borgsommen en waarborgen.

13. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten waar deze te vinden zijn.

14. Indien van toepassing, de vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund.

15. Minimumvereisten van economische en technische aard waaraan de ondernemer aan wie de opdracht wordt gegund, moet voldoen.

16. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen.

17. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

18. In artikel 55 bedoelde gunningscriteria: „laagste prijs” of „economisch voordeligste inschrijving”. De criteria die de economisch voordeligste inschrijving opleveren en de weging ervan of, in voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid van die criteria worden vermeld wanneer zij niet in het bestek staan.

19. Indien van toepassing, verwijzing naar de bekendmaking van de periodieke aankondiging of de aankondiging van bekendmaking van deze aankondiging in het kopersprofiel waarop de opdracht betrekking heeft in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

20. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

21. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

22. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (moet door het Publicatiebureau worden verstrekt).

23. Andere relevante inlichtingen.

B.   NIET-OPENBARE PROCEDURES

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Zo nodig vermelden of de aanbesteding bestemd is voor beschutte werkplaatsen dan wel of de uitvoering ervan in het kader van programma's voor dergelijke werkplaatsen plaatsvindt.

3. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten; indien van toepassing, vermelding of het om een raamovereenkomst gaat).

Categorie van de dienst in de zin van bijlage XVI A of XVI B en beschrijving ervan (referentienummer(s) van de nomenclatuur).

Indien van toepassing, vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan.

4. Plaats van levering, uitvoering of dienstverrichting.

5. Voor leveringen en werken:

a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten (referentienummer(s) van de nomenclatuur). Vermelding van met name de opties voor latere aankopen en, indien mogelijk, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien mogelijk, van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot mededinging voor de vereiste producten of de aard en omvang van de prestaties en de algemene kenmerken van de werken (referentienummer(s) van de nomenclatuur).

b) Vermelding of leveranciers de mogelijkheid hebben om voor delen en/of voor het geheel van de gevraagde leveringen in te schrijven.

Indien, bij opdrachten voor werken, het werk of de opdracht in meerdere percelen is verdeeld, vermelding van de orde van grootte van de percelen en van de mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

c) Bij opdrachten voor werken: gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen.

6. Voor diensten:

a) Aard en hoeveelheid van de te verrichten diensten. Vermelding van met name de opties voor latere aankopen en, indien mogelijk, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien mogelijk, van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot mededinging voor de vereiste diensten.

b) Vermelding of het verrichten van de dienst ingevolge wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

c) Verwijzing naar de desbetreffende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

d) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de dienst wordt belast, dienen op te geven.

e) Vermelding of de dienstverrichters een inschrijving voor een gedeelte van de diensten mogen indienen.

7. Indien bekend, aangeven of er al dan niet varianten zijn toegestaan.

8. Uitvoerings- of leveringstermijn of looptijd van de opdracht voor diensten en, in de mate van het mogelijke, de datum van aanvang.

9. Indien van toepassing, de vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund.

10. 

a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar zij moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving.

12. Indien van toepassing, verlangde borgsommen en waarborgen.

13. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten waar deze te vinden zijn.

14. Gegevens over de situatie van de ondernemer en minimumvereisten van economische en technische aard waaraan hij moet voldoen.

15. In artikel 55 bedoelde gunningscriteria: „laagste prijs” of „economisch voordeligste inschrijving”. De criteria die de economisch voordeligste inschrijving opleveren en de weging ervan of, in voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid van die criteria worden vermeld wanneer zij niet in het bestek staan of niet aangegeven zullen worden in de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving.

16. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

17. Indien van toepassing, verwijzing naar de bekendmaking van de periodieke aankondiging of de aankondiging van bekendmaking van deze aankondiging in het kopersprofiel waarop de opdracht betrekking heeft in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

18. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

19. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

20. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (moet door het Publicatiebureau worden verstrekt).

21. Andere relevante inlichtingen.

C.   PROCEDURES VAN GUNNING DOOR ONDERHANDELINGEN

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Zo nodig vermelden of de aanbesteding bestemd is voor beschutte werkplaatsen dan wel of de uitvoering ervan in het kader van programma's voor dergelijke werkplaatsen plaatsvindt.

3. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten; indien van toepassing, vermelding of het om een raamovereenkomst gaat).

Categorie van de dienst in de zin van bijlage XVI A of XVI B en beschrijving ervan (referentienummer(s) van de nomenclatuur).

Indien van toepassing, vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan.

4. Plaats van levering, uitvoering of dienstverrichting.

5. Voor leveringen en werken:

a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten (referentienummer(s) van de nomenclatuur). Vermelding van met name de opties voor latere aankopen en, indien mogelijk, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien mogelijk, van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot mededinging voor de vereiste producten of de aard en omvang van de prestaties en de algemene kenmerken van de werken (referentienummer(s) van de nomenclatuur).

b) Vermelding of leveranciers de mogelijkheid hebben om voor delen en/of voor het geheel van de gevraagde leveringen in te schrijven.

Indien, bij opdrachten voor werken, het werk of de opdracht in meerdere percelen is verdeeld, vermelding van de orde van grootte van de percelen en van de mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

c) Bij opdrachten voor werken: gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen.

6. Voor diensten:

a) Aard en hoeveelheid van de te verrichten diensten. Vermelding van met name de opties voor latere aankopen en, indien mogelijk, een voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal eventuele verlengingen. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien mogelijk, van het voorlopige tijdschema van de latere oproepen tot mededinging voor de vereiste diensten.

b) Vermelding of het verrichten van de dienst ingevolge wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

c) Verwijzing naar de desbetreffende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

d) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast, dienen op te geven.

e) Vermelding of dienstverrichters voor een gedeelte van de diensten kunnen inschrijven.

7. Indien bekend, aangeven of er al dan niet varianten zijn toegestaan.

8. Uitvoerings- of leveringstermijn of looptijd van de opdracht voor diensten en, in de mate van het mogelijke, de datum van aanvang.

9. Indien van toepassing, de vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund.

10. 

a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar zij moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. Indien van toepassing, verlangde borgsommen of andere waarborgen.

12. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten waar deze te vinden zijn.

13. Gegevens over de situatie van de ondernemer en minimumvereisten van economische en technische aard waaraan hij moet voldoen.

14. In artikel 55 bedoelde gunningscriteria: „laagste prijs” of „economisch voordeligste inschrijving”. De criteria die de economisch voordeligste inschrijving opleveren en de weging ervan of, in voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid van die criteria worden vermeld wanneer zij niet in het bestek staan of niet aangegeven zullen worden in de uitnodiging tot onderhandelingen.

15. Indien van toepassing, naam en adres van reeds door de aanbestedende dienst geselecteerde ondernemers.

16. Indien van toepassing, datum (data) van voorgaande bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

17. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

18. Indien van toepassing, verwijzing naar de bekendmaking van de periodieke aankondiging of naar de verzending van de aankondiging van bekendmaking van deze aankondiging in het kopersprofiel waarop de opdracht betrekking heeft in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

19. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

20. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

21. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (moet door het Publicatiebureau worden verstrekt).

22. Andere inlichtingen.

D.   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT IN HET KADER VAN EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM ( 39 )

1. Land van de aanbestedende dienst.

2. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

3. Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging van een overheidsopdracht met betrekking tot het dynamische aankoopsysteem.

4. E-mailadres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende het dynamische aankoopsysteem beschikbaar zijn.

5. Voorwerp van de opdracht: beschrijving door middel van referentienummer(s) van de CPV-nomenclatuur en hoeveelheid of omvang van de te plaatsen opdracht.

6. Termijn voor de indiening van de indicatieve inschrijvingen.
BIJLAGE XIV

INFORMATIE DIE IN MEDEDELINGEN INZAKE HET BESTAAN VAN EEN ERKENNINGSREGELING MOET WORDEN OPGENOMEN

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Zo nodig vermelden of de aanbesteding bestemd is voor beschutte werkplaatsen dan wel of de uitvoering ervan in het kader van programma's voor dergelijke werkplaatsen plaatsvindt.

3. Onderwerp van de erkenningsregeling (beschrijving van (categorieën van) producten, diensten of werken die door middel van deze regeling moeten worden aangekocht - referentienummer(s) van de nomenclatuur).

4. Voorwaarden die door de economische subjecten moeten worden vervuld met het oog op hun erkenning overeenkomstig de regeling en methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden gecontroleerd. Indien de beschrijving van die voorwaarden en toetsingsmethoden omvangrijk is en gebaseerd is op documenten die ter beschikking staan van de betrokken economische subjecten, kan met een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en methoden en met een verwijzing naar de betreffende documenten worden volstaan.

5. Geldigheidsduur van de erkenningsregeling en formaliteiten voor de verlenging ervan.

6. Vermelding van het feit dat de mededeling dient als oproep tot mededinging.

7. Adres waar nadere inlichtingen en documentatie over de erkenningsregeling kunnen worden aangevraagd (indien dat adres afwijkt van het in punt 1 vermelde adres).

8. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel bemiddelingsprocedures. Precieze aanduiding van de termijnen voor het instellen van een beroep, of, in voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden verkregen.

9. In artikel 55 bedoelde gunningscriteria, indien bekend: „laagste prijs” of „economisch voordeligste inschrijving”. De criteria die de economisch voordeligste inschrijving opleveren en de weging ervan of, in voorkomend geval, de volgorde van belangrijkheid van die criteria worden vermeld wanneer zij niet in het bestek staan of niet aangegeven zullen worden in de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving of tot onderhandelingen.

10. Indien van toepassing, andere inlichtingen.
BIJLAGE XV A

INFORMATIE DIE IN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGINGEN MOET WORDEN OPGENOMEN

I.   RUBRIEKEN DIE IN ELK GEVAL MOETEN WORDEN INGEVULD

1. Naam, adres, telegramadres, e-mailadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst of de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. 

a) Voor opdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid of waarde van de prestaties of de te leveren producten; referentienummer(s) van de nomenclatuur.

b) Bij opdrachten voor werken: aard en omvang van de prestaties, algemene kenmerken van het werk of van de percelen die betrekking hebben op het werk; referentienummer(s) van de nomenclatuur.