EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0006-20100331

Consolidated text: Verordening (EG) n r. 6/2003 van de Commissie van 30 december 2002 betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/2010-03-31

2003R0006 — NL — 31.03.2010 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 6/2003 VAN DE COMMISSIE

van 30 december 2002

betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 001, 4.1.2003, p.45)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 202/2010 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2010

  L 61

24

11.3.2010
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 6/2003 VAN DE COMMISSIE

van 30 december 2002

betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg ( 1 ), en met name op de artikelen 6 en 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De statistische gegevens inzake het goederenvervoer over de weg, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1172/98, moeten zo volledig mogelijk worden geëxploiteerd, waarbij wel de vertrouwelijkheid van de afzonderlijke gegevensbestanden in acht moet worden genomen.

(2)

Er moet voor worden gezorgd dat de verspreide informatie een redelijk kwaliteitsniveau heeft en dat de bestaande statistische reeksen worden bijgehouden.

(3)

Aan de lidstaten moeten bepaalde gegevens ter beschikking worden gesteld zodat op nationaal niveau een volledige statistische dekking van het wegvervoer mogelijk wordt.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

De afzonderlijke gegevensbestanden die de lidstaten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1172/98 bij de Commissie (Eurostat) hebben ingediend, worden gebruikt voor de samenstelling van statistische tabellen met geaggregeerde waarden die zijn verkregen door optelling van de onderliggende gegevens. De Commissie (Eurostat) verspreidt de statistische tabellen die daarvan het resultaat zijn, overeenkomstig de artikelen 2 en 3.

Artikel 2

Er wordt goedkeuring verleend voor verspreiding van de statistische tabellen in de bijlage.

Artikel 3

1.  Tabellen worden alleen onder andere gebruikers dan de autoriteiten van de lidstaten verspreid als iedere cel, afhankelijk van de variabele, op ten minste tien voertuigbestanden is gebaseerd. Als een cel op minder dan tien voertuigbestanden is gebaseerd, wordt deze geaggregeerd met andere cellen of vervangen door de juiste vlag. Deze regel geldt niet voor de onder deel A van deze bijlage bedoelde tabellen.

2.  Tabellen met geaggregeerde waarden op basis van minder dan tien voertuigbestanden kunnen aan de voor de communautaire vervoersstatistiek bevoegde nationale autoriteiten worden verstrekt, mits deze zich houden aan de in lid 1 genoemde voorwaarde voor de verspreiding van tabellen onder andere gebruikers.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE

LIJST VAN VOOR VERSPREIDING BESTEMDE TABELLEN

A.    Continuïteit van bestaande tabellen

Met het oog op de continuïteit kan de Commissie (Eurostat) de bestaande tabellen verspreiden.

B.    Hoofdtabellen

De volgende reeks tabellen en deelbestanden daarvan kunnen worden verspreid.Tabel

Omschrijving

Opmerking 1

Referentieperiode

Eenheden

Opmerking 2

Opmerkingen

B1

Samenvatting van activiteiten naar aard van de verrichting en naar vervoerssoort

Jaar, kwartaal

1 000 t

Miljoen tkm

Voertuig-km

Opmerking 3

B2

Vervoer, naar aard van de verrichting

Jaar, kwartaal

1 000 t

Miljoen tkm

Opmerking 3

B3

Vervoer, naar soort goederen

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

 

B4.1

Internationaal vervoer, naar land van lading en lossing (totaal van alle rapporterende landen)

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

 

B4.2

Als tabel B4.1, maar met daarnaast uitsplitsing naar soort goederen

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

 

B4.3

Internationaal vervoer, naar land van lading en lossing (met uitsplitsing naar rapporterend land)

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

 

B4.4

Als tabel B4.3, maar met daarnaast uitsplitsing naar soort goederen

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

 

B5.1

Vervoer, naar regio van lading

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Bewegingen

Opmerking 4

B5.2

Vervoer, naar regio van lossing

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Bewegingen

Opmerking 4

B6.1

Vervoer, naar afstandsklasse

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B6.2

Als tabel B6.1, maar met daarnaast uitsplitsing naar soort goederen

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B7

Vervoer, naar assenconfiguratie

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B8

Vervoer, naar leeftijd van het voertuig

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B9

Vervoer, naar maximaal toegestaan gewicht van het voertuig

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B10

Vervoer, naar laadvermogen van het voertuig

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B11

Vervoer, naar NACE-rubriek

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B12

Voertuigbewegingen, met lading en leeg

Jaar

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B13.1

Voertuigbewegingen (doorvoer), naar doorvoerland, met lading of leeg, en naar maximaal toegestaan gewicht van het voertuig (totaal van alle rapporterende landen)

Jaar, kwartaal

1 000 t

Bewegingen

 

B13.2

Voertuigbewegingen (doorvoer), naar doorvoerland (met uitsplitsing naar rapporterend land)

Jaar

1 000 t

Bewegingen

 

B14

Vervoer van gevaarlijke goederen, naar categorie gevaarlijke goederen

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B15

Vervoer, naar vrachtsoort

Jaar

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B16

Vervoer, naar vrachtsoort en afstandsklasse

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km

Bewegingen

 

B17

Nationaal vervoer, naar regio van lading en lossing, naar rapporterend land

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Bewegingen

Opmerking 5

B18

Internationaal vervoer, naar regio van lading en lossing, totaal van alle rapporterende landen

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

Bewegingen

Opmerking 6

Opmerking 1:  De tabellen omvatten een uitsplitsing naar rapporterend land, tenzij anders vermeld.

Opmerking 2:  De volgende meeteenheden worden intern voor alle tabellen berekend:

1 000 t

Miljoen tkm

Miljoen voertuig-km (met lading, leeg)

Bewegingen (met lading, leeg)

Aantal voor de berekening van de cel gebruikte voertuigbestanden

Deze kolom vermeldt de meeteenheden die standaard aan de gebruikers worden aangeboden. Op verzoek van de gebruikers kunnen andere meeteenheden worden verspreid.

Afhankelijk van de gebruikersbehoeften kunnen de tabellen worden gebaseerd op variabelen betreffende de rit (gegevens van de A2-bestanden) of op goederengerelateerde vervoerverrichtingen (gegevens van de A3-bestanden) (zie Verordening (EG) nr. 1172/98). Bewegingen worden derhalve aangeduid met hetzij het aantal ritten, hetzij het aantal elementaire vervoerverrichtingen. Doorvoerbewegingen worden als zodanig aangeduid.

Opmerking 3:  De aard van de verrichting wordt als volgt uitgesplitst:

binnenlandse rit: plaats van lading en lossing, beide in het rapporterende land zelf;

internationale rit: plaats van lading of lossing, of beide, in een ander land dan het rapporterende land (= som van de volgende vier categorieën)

(waarvan)

naar het buitenland (goederen geladen in het rapporterende land): de rit begint in het rapporterende land en eindigt elders,

uit het buitenland (goederen gelost in het rapporterende land): de rit begint elders en eindigt in het rapporterende land,

cross-trade: rit tussen twee andere landen dan het rapporterende land,

cabotage: rit tussen twee plaatsen in een ander land dan het rapporterende land.

Opmerking 4:  De gegevens per regio van lading en lossing worden op NUTS-3-niveau gepubliceerd.

Opmerking 5:  Voor nationaal vervoer worden de plaatsen van lading en lossing op NUTS-2-niveau gepubliceerd.

Opmerking 6:  Voor internationaal vervoer worden de plaatsen van lading en lossing op NUTS-1-niveau gepubliceerd.

C.    Tabellen over cabotage

Om gegevens over cabotage te verstrekken die gelijkwaardig zijn aan die welke in het kader van Verordening (EEG) nr. 3118/93 ( 2 ) van de Raad beschikbaar komen, kunnen de volgende tabellen en deelbestanden worden verspreid: 

Omschrijving

Periode

Eenheid

C1

Cabotage door vervoerders uit ieder rapporterend land, naar rapporterend land

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

C2

Cabotage door vervoerders uit alle rapporterende landen, naar land waarin cabotage plaatsvindt

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

C3

Cabotage naar rapporterend land en land waarin cabotage plaatsvindt

Jaar

1 000 t

Miljoen tkm

D.    Tabellen voor de autoriteiten van de lidstaten

Om de nationale autoriteiten van andere lidstaten dan het rapporterende land in staat te stellen volledige statistieken over het wegvervoer in eigen land te produceren kunnen aan hen de volgende geaggregeerde gegevensbestanden worden verstrekt: 

Omschrijving

Periode

Geaggregeerd per kenmerk

Opmerking 7

Eenheden

D1.1

Vervoerverrichtingen, nationaal (ritten met lading)

Jaar

— rapporterend land

— land van lading

— land van lossing

— soort goederen

— soort vervoer

— leeftijdsklasse

— afstandsklasse

— assenconfiguratie

t

tkm

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D1.2

Vervoer van gevaarlijke goederen, nationaal (ritten met lading)

Jaar

— rapporterend land

— land van lading

— land van lossing

— gevaarlijke goederen

— soort vervoer

t

tkm

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D2

Vervoerverrichtingen, nationaal (lege ritten)

Jaar

— rapporterend land

— land van herkomst

— land van bestemming

— soort vervoer

— leeftijdsklasse

— afstandsklasse

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D3.1

Vervoerverrichtingen, regionaal (ritten met lading)

Jaar

— rapporterend land

— regio van lading

— regio van lossing

— assenconfiguratie

— vrachtsoort

— leeftijdsklasse

t

tkm

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D3.2

Vervoerverrichtingen, regionaal (ritten met lading)

Jaar

— rapporterend land

— regio van lading

— soort goederen

— assenconfiguratie

— leeftijdsklasse

t

tkm

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D3.3

Vervoerverrichtingen, regionaal (ritten met lading)

Jaar

— rapporterend land

— regio van lossing

— soort goederen

— assenconfiguratie

— leeftijdsklasse

t

tkm

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D4

Vervoerverrichtingen, regionaal (lege ritten)

Jaar

— rapporterend land

— regio van herkomst

— regio van bestemming

— assenconfiguratie

— leeftijdsklasse

Voertuig-km

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

D5

Doorvoer (ritten, met lading en leeg)

Jaar

— land van doorvoer

— rapporterend land

— met lading/leeg

— regio van herkomst

— regio van bestemming

t

Bewegingen

Aantal voertuigbestanden

Opmerking:  Voor de D-tabellen wordt de volgende classificatie gebruikt:

soort vervoer: eigen vervoer/beroepsvervoer

leeftijdsklasse: drie klassen

afstandsklasse: vier klassen

gebied: NUTS-3

assenconfiguratie: geaggregeerd op basis van soort voertuig (vrachtwagen, geleed voertuig en samenstel).( 1 ) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1.

( 2 ) PB L 279 van 12.11.1993, blz. 1.

Top