EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0076-20091217

Consolidated text: Verordening (EG) n r. 76/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/76/2009-12-17

2002R0076 — NL — 17.12.2009 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 76/2002 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 2002

tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen

(PB L 016, 18.1.2002, p.3)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 1337/2002 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 2002

  L 195

25

24.7.2002

 M2

VERORDENING (EG) Nr. 2385/2002 VAN DE COMMISSIE van 30 december 2002

  L 358

125

31.12.2002

►M3

VERORDENING (EG) Nr. 886/2004 VAN DE COMMISSIE van 4 maart 2004

  L 168

14

1.5.2004

 M4

VERORDENING (EG) Nr. 469/2005 VAN DE COMMISSIE van 23 maart 2005

  L 78

12

24.3.2005

►M5

VERORDENING (EG) Nr. 1915/2006 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2006

  L 365

76

21.12.2006

►M6

VERORDENING (EU) Nr. 1241/2009 VAN DE COMMISSIE van 16 december 2009

  L 332

54

17.12.2009


Gewijzigd bij:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 276, 12.10.2002, blz. 68  (1337/2002)

 C2

Rectificatie, PB L 279, 17.10.2002, blz. 55  (1337/2002)

 C3

Rectificatie, PB L 297, 31.10.2002, blz. 7  (1337/2002)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 76/2002 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 2002

tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landenDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 518/94 ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2474/2000 ( 2 ), inzonderheid op artikel 11,

Gelet op Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/82, (EEG) nr. 1766/82 en (EEG) nr. 3420/83 ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1138/98 ( 4 ), inzonderheid op artikel 9, lid 1,

Na overleg in de comités die op grond van bovengenoemde verordeningen zijn ingesteld,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 3285/94 en (EG) nr. 519/94 is op producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, een gemeenschappelijke invoerregeling van toepassing en dienen maatregelen voor communautair toezicht op deze producten derhalve met de bepalingen van die verordeningen in overeenstemming te zijn.

(2)

De situatie op de staalmarkt is in 2001 aanzienlijk verslechterd door de gecombineerde werking van verschillende factoren, maar vooral door de sterke vertraging van de wereldeconomie sinds begin 2001 en de eerste signalen van een recessie voor verschillende economieën, waaronder de Amerikaanse.

(3)

De staalmarkt wordt ook geteisterd door onzekerheid en anticiperen op het risico dat op de Amerikaanse markt invoerrestricties ten uitvoer worden gelegd die het gevolg zijn van vrijwaringsonderzoek door de Amerikaanse overheid in verband met „Section 201”.

(4)

Indien op de Amerikaanse markt daadwerkelijk invoerrestricties ten uitvoer worden gelegd, dient rekening te worden gehouden met belangrijke fluctuaties in de structuur van de internationale handel, en meer in het bijzonder met het verleggen van het handelsverkeer richting communautaire markt. Dit verleggen van het handelsverkeer kan de communautaire ijzer- en staalindustrie ernstige schade berokkenen.

(5)

De economische indicatoren en de schattingen die beschikbaar zijn voor 2001, geven de volgende trends te zien:

A.  Productie. In 2001 zal de productie van ruwstaal in de Gemeenschap waarschijnlijk circa 159 miljoen ton bedragen. Dit betekent niet alleen dat de productie ten opzichte van 2000 met 2,5 % daalt (163,2 miljoen ton), maar ook dat deze onder het niveau ligt van 1997 (159,4 miljoen ton) en 1998 (159,7 miljoen ton).

B.  Invoer. In 2001 verschilt de invoer in de Gemeenschap van onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit alle derde landen — in totaal circa 25 miljoen ton — nauwelijks van het voorgaande jaar. Ter vergelijking, de communautaire invoer van deze producten bedroeg in 1996 12,2 miljoen ton. De afgelopen vijf jaar is de invoer van ijzer- en staalproducten in de Gemeenschap dus meer dan verdubbeld.

C.  Uitvoer. De uitvoer van onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten bedraagt in 2001 naar verwachting circa 21 miljoen ton, een daling van 8 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter vergelijking, de communautaire uitvoer van deze producten bedroeg in 1996 28 miljoen ton. De communautaire uitvoer naar de Verenigde Staten en Canada stond zwaar onder druk: deze daalde volgens schattingen met respectievelijk 36 % en 32 %. De verwachting is dat deze daling in 2002 nog zal worden versterkt wanneer op de Amerikaanse markt restricties zullen gaan gelden. De verwachting is dat de Gemeenschap over 2001 netto-invoerder zal zijn van ijzer- en staalproducten, met een tekort op de handelsbalans van ruim 4 miljoen ton. In 1996 kon de Gemeenschap nog bogen op een handelsoverschot van 15,8 miljoen ton.

D.  Prijs. De prijzen van ijzer- en staalproducten bereikten in 2001 een niveau dat 18 % lager was dan de gemiddelde prijzen in 2000.

(6)

Voorzover vrijwaringsonderzoek door de Amerikaanse overheid in het kader van „Section 201” ook betrekking heeft op buizen en pijpen en eventuele beperkende maatregelen van de Amerikaanse overheid met betrekking tot deze producten bijgevolg niet kunnen worden uitgesloten, is het noodzakelijk onderhavig voorafgaand toezicht uit te breiden tot buizen en pijpen.

(7)

De communautaire statistieken voor de buitenlandse handel zijn niet beschikbaar binnen de termijnen die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1917/2000 van de Commissie ( 5 ), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1669/2001 ( 6 ).

(8)

Het is in het belang van de Gemeenschap dat de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten aan voorafgaand communautair toezicht wordt onderworpen, teneinde statistische gegevens te kunnen verzamelen aan de hand waarvan invoertrends snel geanalyseerd kunnen worden.

(9)

Alle communautaire importeurs vervullen sinds de voltooiing van de interne markt dezelfde formaliteiten, ongeacht de plaats waar de goederen worden ingeklaard.

(10)

Bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen waarop deze verordening van toepassing is, dient een toezichtdocument dat aan uniforme criteria voldoet, te worden overgelegd.

(11)

Dit document moet op aanvraag van de importeur door de autoriteiten van de lidstaten binnen een bepaalde termijn worden gewaarmerkt, hetgeen echter niet betekent dat de importeur hierdoor het recht verkrijgt de goederen in te voeren; het document dient derhalve slechts geldig te zijn zolang de invoerregels niet worden gewijzigd.

(12)

De toezichtdocumenten die ten behoeve van het communautaire toezicht worden afgegeven, moeten in de gehele Gemeenschap geldig zijn, ongeacht de lidstaat die ze heeft afgegeven.

(13)

De lidstaten en de Commissie dienen de door middel van communautair toezicht verkregen informatie zo volledig mogelijk uit te wisselen.

(14)

De nationale autoriteiten dienen de toezichtdocumenten af te geven onder de op communautair niveau vastgestelde voorwaarden.

(15)

Er dient aan te worden herinnerd dat, overeenkomstig de regelingen die in het kader van overeenkomsten inzake dubbele controle met bepaalde derde landen zijn vastgesteld, voor de afgifte van een toezichtdocument voor bepaalde ijzer- en staalproducten een uitvoerdocument dient te worden overgelegd, en dat deze verordening niet van toepassing is op producten van oorsprong uit de landen waarvoor een dergelijk systeem voor dubbele controle geldt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

▼M1

1.  Voorafgaand communautair toezicht is van toepassing bij het in de Gemeenschap in het vrije verkeer brengen van de in bijlage I vermelde, onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten, overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 3285/94 en de artikelen 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 519/94. Dit geldt voor producten van oorsprong uit alle derde landen. Deze verordening is echter niet van toepassing op producten die zijn onderworpen aan een tussen een derde land en de Gemeenschap gesloten overeenkomst inzake toezicht door middel van dubbele controle, waarop de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing zijn.

▼B

2.  De producten waarop deze verordening betrekking heeft, worden ingedeeld volgens de tarief- en statistieknomenclatuur van de Gemeenschap (hierna de „gecombineerde nomenclatuur” of afgekort „GN” genoemd). De oorsprong van de producten waarop deze verordening betrekking heeft, wordt vastgesteld volgens de in de Gemeenschap geldende voorschriften.

▼M5

3.  Deze verordening is niet van toepassing op de invoer van producten waarvan het nettogewicht niet meer bedraagt dan 2 500 kilogram.

▼B

Artikel 2

1.  De in artikel 1 bedoelde producten kunnen in de Gemeenschap niet eerder in het vrije verkeer worden gebracht dan nadat daarvoor een toezichtdocument is overgelegd dat door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat is afgegeven.

2.  Het in lid 1 bedoelde toezichtdocument wordt automatisch en voor elke gevraagde hoeveelheid kosteloos afgegeven door een bevoegde instantie in een lidstaat, binnen vijf werkdagen nadat een importeur in de Gemeenschap, ongeacht diens plaats van vestiging in de Gemeenschap, hiertoe een aanvraag heeft ingediend. De aanvraag wordt geacht uiterlijk drie werkdagen nadat deze is ingediend door de bevoegde nationale autoriteit te zijn ontvangen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

3.  Een door een van de in bijlage II vermelde autoriteiten afgegeven toezichtdocument is geldig in de gehele Gemeenschap.

4.  Het toezichtdocument stemt overeen met het model in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 3285/94 ( 7 ) betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling of in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 519/94 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen. In de aanvraag van de importeur dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

a) de naam en het volledige adres van de aanvrager (met inbegrip van telefoon- en faxnummer en in voorkomend geval het door de bevoegde nationale autoriteit gebruikte identificatienummer) en, indien deze btw-plichtig is, diens btw-nummer;

b) indien van toepassing, de naam en het volledige adres van de aangever of de vertegenwoordiger van de aanvrager (met inbegrip van diens telefoon- en faxnummer);

c) de volledige naam en het volledige adres van de exporteur;

d) een nauwkeurige omschrijving van de goederen, met inbegrip van:

 de handelsnaam,

 de code(s) van de gecombineerde nomenclatuur (GN),

 het land van oorsprong,

 het land van verzending;

e) per post van de gecombineerde nomenclatuur, het nettogewicht in kilogram en de hoeveelheid in de voorgeschreven eenheid, indien deze een andere is dan het nettogewicht;

f) per post van de gecombineerde nomenclatuur, de cif-waarde van de goederen in euro, grens Gemeenschap;

g) de vermelding of het goederen van tweede keuze of mindere kwaliteit betreft ( 8 );

h) de voorziene periode en plaats van inklaring;

i) de vermelding of de aanvraag een herhaling is van een eerdere aanvraag betreffende hetzelfde contract;

j) de volgende verklaring, door de aanvrager gedateerd en ondertekend en voorzien van zijn naam in blokletters:

„Ondergetekende verklaart dat hij de inlichtingen in deze aanvraag naar beste weten en te goeder trouw heeft verstrekt, en dat hij in de Gemeenschap is gevestigd.”

.

De importeur dient tevens een kopie over te leggen van het koopcontract en de pro-forma-factuur. Wanneer daarom wordt verzocht, bijvoorbeeld wanneer de goederen niet rechtstreeks in het land van productie zijn aangekocht, dient de importeur een door de desbetreffende staalfabrikant afgegeven productiecertificaat over te leggen.

5.  Toezichtdocumenten mogen slechts worden gebruikt zolang de regelingen voor liberalisering van de invoer ten aanzien van de betrokken transacties van kracht blijven. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in de geldende invoerregelingen, of van besluiten die in het kader van een overeenkomst of het beheer van een contingent worden genomen, geldt het volgende:

 de geldigheidsduur van toezichtdocumenten bedraagt vier maanden;

 de geldigheidsduur van ongebruikte of slechts gedeeltelijk gebruikte toezichtdocumenten kan met eenzelfde termijn worden verlengd.

6.  De importeur zendt de toezichtdocumenten, zodra deze niet langer geldig zijn, terug naar de instantie die ze heeft afgegeven.

7.  De bevoegde autoriteiten kunnen toestaan dat aangiften of verzoeken, met inachtneming van de door hen vast te stellen voorwaarden, langs elektronische weg worden verzonden of afgedrukt. Alle documenten en bewijsstukken dienen echter voor de bevoegde autoriteiten beschikbaar te zijn.

8.  Het toezichtdocument kan langs elektronische weg worden afgegeven, mits de betrokken douanekantoren via een computernetwerk tot dit document toegang hebben.

Artikel 3

1.  Indien wordt vastgesteld dat de prijs per eenheid waartegen de transactie wordt uitgevoerd, minder dan 5 % hoger of minder dan 5 % lager is dan de in het toezichtdocument vermelde prijs, of wordt vastgesteld dat de totale waarde of hoeveelheid van de voor invoer aangebrachte goederen de in het toezichtdocument vermelde waarde of hoeveelheid met minder dan 5 % overschrijdt, vormt dit geen belemmering voor het in het vrije verkeer brengen van de betrokken goederen.

2.  Aanvragen voor toezichtdocumenten, alsmede de toezichtdocumenten zelf, zijn vertrouwelijk. Uitsluitend de bevoegde instanties en de aanvrager hebben inzage in deze stukken.

Artikel 4

1.  De lidstaten verstrekken de Commissie:

a) zo regelmatig mogelijk, uiterlijk op de laatste dag van iedere maand, zo recent mogelijke gegevens over de hoeveelheid goederen en de waarde daarvan in euro waarvoor toezichtdocumenten zijn afgegeven;

b) binnen zes weken na het einde van iedere maand gegevens over de invoer gedurende die maand, overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1917/2000.

De door de lidstaten te verstrekken gegevens worden onderverdeeld naar product, GN-code en land.

2.  De lidstaten doen kennisgeving van alle door hen vastgestelde onregelmatigheden of fraudegevallen en, in voorkomend geval, de redenen waarom zij afgifte van een toezichtdocument hebben geweigerd.

▼M3

Artikel 4 bis

Voor het in het vrije verkeer brengen met ingang van 1 mei 2004 in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije is voor onder deze verordening van de Commissie vallende ijzer- en staalproducten die vóór 1 mei 2004 zijn verzonden, geen invoervergunning vereist. Wel dient de vrachtbrief te worden overgelegd, dan wel een ander vervoersdocument dat door de autoriteiten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd, waarmee de datum van verzending kan worden aangetoond.

▼B

Artikel 5

Kennisgevingen in verband met deze verordening worden gedaan aan de Commissie en worden langs elektronische weg verzonden via het speciaal daarvoor opgezette geïntegreerde netwerk, tenzij het om dwingende technische redenen noodzakelijk is tijdelijk andere communicatiemiddelen te gebruiken.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 januari tot en met ►M6  31 december 2012 ◄ .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE

Aan voorafgaand toezicht onderworpen producten

7207 11 14

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7208 90 90 ( 9 )

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7209 90 90

7210 11 10

7210 11 90 (9) 

7210 12 11

7210 12 19

7210 12 90 (9) 

7210 20 10

7210 20 90 (9) 

7210 30 10

7210 30 90 (9) 

7210 41 10

7210 41 90 (9) 

7210 49 10

7210 49 90 (9) 

7210 50 10

7210 50 90 (9) 

7210 61 10

7210 61 90 (9) 

7210 69 10

7210 69 90 (9) 

7210 70 31

7210 70 39

7210 70 90 (9) 

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7210 90 90 (9) 

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91 (9) 

7211 23 99 (9) 

7211 29 20

7211 29 50 (9) 

7211 29 90 (9) 

7211 90 11

7211 90 19 (9) 

7211 90 90 (9) 

7212 10 10

7212 10 91

7212 10 93 (9) 

7212 10 99 (9) 

7212 20 11

7212 20 19 (9) 

7212 20 90 (9) 

7212 30 11

7212 30 19 (9) 

7212 30 90 (9) 

7212 40 10

7212 40 91

7212 40 93 (9) 

7212 40 95 (9) 

7212 40 98 (9) 

7212 50 31

7212 50 51

7212 50 58 (9) 

7212 50 75 (9) 

7212 50 91 (9) 

7212 50 93 (9) 

7212 50 97 (9) 

7212 50 99 (9) 

7212 60 11

7212 60 19 (9) 

7212 60 91

7212 60 93 (9) 

7212 60 99 (9) 

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

▼M6

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 20

7219 90 80

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 21

7220 20 29

7220 20 41

7220 20 49

7220 20 81

7220 20 89

7220 90 20

7220 90 80

▼M1

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 20 11 (9) 

7222 20 19 (9) 

7222 20 21 (9) 

7222 20 29 (9) 

7222 20 31 (9) 

7222 20 39 (9) 

7222 20 81 (9) 

7222 20 89 (9) 

7222 30 10

7222 30 51 (9) 

7222 30 91 (9) 

7222 30 98 (9) 

7222 40 10

7222 40 30

7222 40 91 (9) 

7222 40 93 (9) 

7222 40 99 (9) 

7223 00 11 (9) 

7223 00 91 (9) 

7223 00 19 (9) 

7223 00 99 (9) 

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 20 90

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 91 90 (9) 

7225 92 10

7225 92 90 (9) 

7225 99 10

7225 99 90 (9) 

7226 11 10

7226 11 90 (9) 

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90 (9) 

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 92 90 (9) 

7226 93 20

7226 93 80 (9) 

7226 94 20

7226 94 80 (9) 

7226 99 20

7226 99 80 (9) 

7227 90 10

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

▼M6

7228 50 20

▼M1

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00 (9) 

Volledige GN-rubriek 7304 (9) 

▼M6

Volledige GN-rubriek 7305

▼M1

Volledige GN-rubriek 7306 (9) 

7307 91 00 (9) 

7307 93 11 (9) 

7307 93 19 (9) 

7307 99 30 (9) 

7307 99 90 (9) 

▼M6

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 25486469

Fax +32 22775063

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 25486469

Fax +32 22775063

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. „Славянска” 8

1052 София

Тел. +359 29407008 / +359 29407673 /+359 29407800

Факс +359 29815041 /+359 29804710 / +359 29883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907111

Fax +420 224212133

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. +45 35466030

Fax +45 35466029

Fax +45 35466001

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 1

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. +372 6256400

Faks +372 6313660

FRANCE

Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction „industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux”

Bureau „matérieaux du futur et nouveaux procédés”

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

00144 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0659647517 / +39 0659932471 / +39 0659932245 / +39 0659932260

Fax +39 0659932235 / +39 0659932636

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375120

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +30 2103286094

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817 / +34 9134937488

Fax +34 913493831

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

Tel. +371 670132 99/00 / +371 67013248

Fakss +371 67280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 52628750 / +370 52619488

Faks. +370 52623974

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieu

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367303

Fax +36 13367302

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta

CMR 02

Tel. +356 21237112

Fax +356 25690299

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

ROMÂNIA

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1

010036 București

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel. +421 248542021 / +421 248547119

Fax +421 248543116

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

1011 Wien

Tel. +43 171100-0

Fax +43 171100/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +35 1218814263

Fax +35 1218813990

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

P. +358 96141

F. +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation and Skills Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1642364333 / +44 1642364334

Fax +44 1642364269

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk( 1 ) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 53.

( 2 ) PB L 286 van 11.11.2000, blz. 1.

( 3 ) PB L 67 van 10.3.1994, blz. 89.

( 4 ) PB L 159 van 3.6.1998, blz. 1.

( 5 ) PB L 229 van 9.9.2000, blz. 14.

( 6 ) PB L 224 van 21.8.2001, blz. 3.

( 7 ) Gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 139/96 (PB L 21 van 27.7.1996, blz. 7) en rekening houdende met het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1).

( 8 ) Volgens de criteria vastgesteld in PB C 180 van 11.7.1991, blz. 4.

( 9 ) Producten waarop het EG-Verdrag van toepassing is.

Top