Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0217-20060329

Beschikking van de Commissie van 23 februari 1999 tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen, dat is samengesteld in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 399) (Voor de EER relevante tekst) (1999/217/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/217/2006-03-29

1999D0217 — NL — 29.03.2006 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 februari 1999

tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen, dat is samengesteld in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 399)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/217/EG)

(PB L 084, 27.3.1999, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 juli 2000

  L 197

53

3.8.2000

►M2

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 januari 2002

  L 49

1

20.2.2002

►M3

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 april 2004

  L 113

28

20.4.2004

►M4

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 mei 2005

  L 128

73

21.5.2005

►M5

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 maart 2006

  L 91

48

29.3.2006
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 februari 1999

tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen, dat is samengesteld in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 399)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/217/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen ( 1 ), inzonderheid op artikel 3, lid 2,

Overwegende dat in toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2232/96 de lidstaten binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de Commissie de lijst ter kennis brengen van de aromastoffen die in of op levensmiddelen welke op hun grondgebied in de handel worden gebracht, mogen worden gebruikt;

Overwegende dat in toepassing van artikel 3, lid 2, van bovengenoemde verordening deze aangemelde aromastoffen, waarvan het wettige gebruik in een lidstaat door de andere lidstaten moet worden erkend, moeten worden opgenomen in een repertorium, dat wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 7 van de verordening;

Overwegende dat wordt erkend dat in bepaalde lidstaten voor sommige aromastoffen beperkende of verbodsbepalingen gelden;

Overwegende dat wordt erkend dat dergelijke beperkende of verbodsbepalingen, die van kracht zijn op de datum van vaststelling van deze beschikking, van toepassing mogen blijven in afwachting van de afronding van de beoordeling van bedoelde stof;

Overwegende dat een lidstaat in elk geval, wanneer hij constateert dat een in het repertorium opgenomen aromastof een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid, de vrijwaringsclausule van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2232/96 kan inroepen;

Overwegende dat het repertorium de basis vormt van het in artikel 4 van bovengenoemde verordening bedoelde beoordelingsprogramma dat moet worden vastgesteld binnen tien maanden na de vaststelling van het repertorium;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Hierbij wordt het als bijlage bij deze beschikking gevoegde repertorium van aromastoffen vastgesteld.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

▼M2
Repertorium van de aromastoffen waarvan de lidstaten kennisgeving hebben gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen

Het repertorium van chemisch gedefinieerde aromastoffen bestaat uit twee delen. In deel A zijn de stoffen volgens hun FL-nummer gerangschikt. In deel B staan de stoffen waarvoor een lidstaat om vertrouwelijkheid heeft gevraagd met het oog op de bescherming van de intellectuele eigendom van de producent.

In deel A zijn de CAS ( 2 )-, Einecs ( 3 )-, CoE ( 4 )- en FEMA ( 5 )-nummers vermeld wanneer die beschikbaar zijn.

Cijfers in de kolom „Opmerkingen” verwijzen naar de volgende opmerkingen:

1. Stof die afgezien van haar aromatische eigenschappen wordt gebruikt voor andere doeleinden op of in levensmiddelen en die derhalve kan zijn onderworpen aan aanvullende wettelijke voorschriften.

2. Stof waarvan het gebruik in bepaalde lidstaten onderworpen is aan beperkende of verbodsbepalingen.

3. Stof die in het beoordelingsprogramma krachtens Verordening (EG) nr. 1565/2000 voorrang moet krijgen.

4. Stof waarover extra informatie moet worden verstrekt.

5. In de naam, synoniemen, systematische namen en/of het CAS-, Einecs-, CoE- of FEMA-nummer kunnen inconsistenties voorkomen.

▼M3

6. Stof die niet in of op levensmiddelen mag worden gebruikt, tenzij wettelijk in de handel gebracht in de betrokken lidstaat of lidstaten.

▼M2

Een specifiek probleem is dat van de behandeling van zouten en andere afgeleide verbindingen van een bepaalde „generieke” stof. Van een aantal stoffen is op zeer nauwkeurige wijze kennisgeving gedaan. Bij andere stoffen ontbreekt een dergelijke gedetailleerde identificatie. Voor bepaalde zuren of basen zijn geen specifieke richtsnoeren gegeven met betrekking tot hun afgeleide zouten. Voorlopig wordt aangenomen, maar uitsluitend voor het doel van dit repertorium, dat ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten, alsmede chloriden, carbonaten en sulfaten, wanneer zij aromatische eigenschappen hebben onder de algemene „generieke” stof vallen. De uiteindelijke aanvaarding zal echter afhangen van de resultaten van de beoordeling, waarbij in deze gevallen nauwkeurig moet worden nagegaan of een dergelijke assimilatie wel verantwoord is.

DEEL A

AROMASTOFFEN

(Indeling volgens FL-nummer)FL-nr.

Chemische groep

CAS

Naam

FEMA

CoE

Einecs

FL-nr.

Synoniemen

Systematische naam

Opmerkingen

01.001

31

138-86-3

limoneen

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-p-Menthadiene; p-mentha-1,8-dieen; 1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-1-ol dipenteen, ruw Carvene; Cinene; Citrene

 

5

01.002

31

99-87-6

1-isopropyl-4-methylbenzeen

2356

620

202-796-7

01.002

p-cymeen; cymeen; p-methyl-isopropylbenzene; 1-isopropyl-4-methylbenzeen Cymol; 4-methyl-1-isopropylaniline; 1-methyl-4-isopropylaniline

 
 

01.003

31

127-91-3

pin-2(10)-een

2903

2114

204-872-5

01.003

beta-pineen; Norpinene; Terbenthene; 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.2]heptaan Pinene;

6,6-dimethyl-2-methyleenbicyclo[3.1.1]heptaan

 

01.004

31

80-56-8

pin-2(3)-een

2902

2113

201-291-9

01.004

alfa-pineen; 6,6-dimethyl-2-methyleenbicyclo[3.1.1]heptaan Nopinene; Pseudopinene

2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een

 

01.005

31

586-62-9

terpinoleen

3046

2115

209-578-0

01.005

p-mentha-1,4(8)-dieen; 1-Methyl-4-isopropylidene-1-cyclohexene; 1,4(8)-Terpadiene

p-mentha-1,4(8)-dieen

 

01.006

31

99-83-2

alfa-fellandreen

2856

2117

202-792-5

01.006

fellandreen; 2-Methyl-5-isopropyl-1,3-cyclohexadiene; 4-isopropyl-1-methylcyclohexaan; 2-Methyl-5-isopropyl-1,3

p-mentha-1,5-dieen

 

01.007

31

87-44-5

beta-caryofylleen

2252

2118

201-746-1

01.007

caryofylleen; 2-Methylene-6,10,10-trimethylbicyclo-[7,2,0]-undec-5-ene

4,11,11-trimethyl-8-methyleenbicyclo[7.2.0]undec-4(trans)-een

 

01.008

31

123-35-3

beta-myrceen

2762

2197

204-622-5

01.008

7-methyl-3-methyleenocta-1,6-dieen

7-methyl-3-methyleenocta-1,6-dieen

 

01.009

31

79-92-5

kamfeen

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-dimethyl-2-methyleennorcamfeen; 2,2-dimethyl-3-methyleennorbornaan; 3,3-dimethyl-2-methyleenocta-6-enal

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-isopropenyl-4-methylbenzeen

3144

2260

214-795-9

01.010

4,alpha-dimethylstyreen; p-Isopropenyl toluene; 1-fluor-4-(isopropenyl)benzeen; 2-p-tolyl propene

 
 

01.011

31

644-08-6

4-methyl-1,1′-bifenyl

3186

2292

211-409-0

01.011

p-methyldifenyl; (1-methylethenyl)benzeen; Phenyl-p-tolyl; 4-fenyltolueen

 
 

01.013

31

92-52-4

bifenyl

3129

10978

202-163-5

01.013

difenyl; pentylbenzeen

 

4

01.014

31

90-12-0

1-methylnaftaleen

3193

11009

201-966-8

01.014

alpha-Methylnaphthalene

 
 

01.015

31

100-42-5

vinylbenzeen, zuiver

3233

11022

202-851-5

01.015

styreen Vinylbenzol; Phenylethene; trifenylethyleen

 

2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-bisabolatrieen

3331

10979

207-805-8

01.016

gamma-bisaboleen; 1-Methyl-4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-cyclohexene

6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enylideen)hept-5-een

 

01.017

31

4630-07-3

valenceen

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-isopropenylnafthaleen; 1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(methylethen

1,2-dimethyl-9-isopropyleenbicyclo[4.4.0]dec-5-een

 

01.018

31

13877-91-3

beta-ocimeen

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-beta-ocimene; 1,3,6-octatriene, 3,7-dimethyl-

3,7-dimethylocta-1,3(trans),6-trieen

 

01.019

31

99-86-5

alfa-terpineen

3558

11023

202-795-1

01.019

1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene; p-mentha-1,3-dieen

p-mentha-1,3-dieen

 

01.020

31

99-85-4

gamma-terpineen

3559

11025

202-794-6

01.020

1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene; Moslene; Crithmene

p-mentha-1,4-dieen

 

01.021

31

29350-73-0

delta-cadineen

 

10982

249-580-9

01.021

alpha-, beta-, gamma, epsilon, delta-Cadiene

2,3,4,7,8,10-hexahydro-1,6-dimethyl-4-isopropylnafthaleen

 

01.022

31

469-61-4

alfa-cedreen

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-een

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-guajadieen

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-Dimethyl-7-isopropenyl-delta-9,10-octahydroazulene; alpha-guajeen

2,8-dimethyl-5-isopropenyl-bicyclo[5.3.0]dec-1(7)-een

 

01.024

31

5208-59-3

beta-bourboneen

 

11931

 

01.024

 

2-methyl-8-methyleen-5-isopropyltricyclo[5.3.0.0(2.6)]decaan

 

01.025

31

30640-46-1

2-methyl-1,3-cyclohexadieen

 

11797

250-269-5

01.025

Dihydrotoluene-(1,3)

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-guajadieen

 
 

201-860-1

01.026

beta-guajeen; (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-7-isopropylideen-1,4-dimethylazuleen

2,8-dimethyl-5-isopropylideen-bicyclo[5.3.0]dec-1(7)-een

 

01.027

31

17627-44-0

bisabola-1,8,12-trieen

 
 

241-610-9

01.027

alfa-bisaboleen

6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)hepta-2,5-dieen

 

01.028

31

495-61-4

betabisaboleen

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

delta-3-careen

3821

10983

236-719-3

01.029

3-careen; isodipreen; d-3-Carene; Car-3-ene; 4,7,7-Trimethyl-3-norcarene; 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-een

3,7,7-trimethylbicyclo-[4.1.0]-hept-3-een

 

01.030

31

13744-15-5

beta-cubebeen

 

10989

 

01.030

 

10-methyl-4-methyleen-7-isopropyltricyclo[4.4.0.0(1.5)]decaan

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-dihydro-1,1,6-trimethylnaftaleen

 
 

250-150-8

01.031

dehydroioneen

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-dihydrofarneseen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-dimethylhexaan

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-dimethylhexaan

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-dimethylocta-2,4,6-trieen

 
 

211-614-5

01.035

alloocimeen Allocimene;

 
 

01.036

31

101-81-5

difenylmethaan

 

11847

202-978-6

01.036

benzylbenzeen Phenylbenzyl; 1,1′-methylenebis-benzene

 
 

01.037

31

112-41-4

dodec-1-een

 

10992

203-968-4

01.037

1-Dodecene; Dodecylene

 
 

01.038

31

112-40-3

dodecaan

 
 

203-967-9

01.038

n-Dodecane

 
 

01.039

31

20307-84-0

deltaelemeen

 

10996

 

01.039

 

3-isopropenyl-1-isopropyl-4-methyl-4-vinylcyclohex-1-een

 

01.040

31

502-61-4

alfa-farneseen

3839

10998

207-948-6

01.040

1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl (alpha-isomer)

3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraeen

5

01.041

31

18794-84-8

beta-farneseen

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol 2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetrene

7,11-dimethyl-3-methyleen-1,6,10-dodecatrieen

5

01.042

31

23986-74-5

germacra-1(10),4(14),5-trieen

 
 
 

01.042

germacreen D

3-isopropyl-6-methyl-10-methyleencyclodeca-1,6-dieen

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-humulatrieen

 

11004

229-816-7

01.043

alfa-humuleen; alfa-caryofylleen;

1,5,5,8-tetramethylcycloundeca-3,7,10-trieen

 

01.044

31

1135-66-6

isolongifoleen

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-een

 

01.045

31

5989-27-5

d -limoneen

2633

491

227-813-5

01.045

 

p-mentha-1,8-dieen

 

01.046

31

5989-54-8

l-limoneen

2633

491

227-815-6

01.046

Levo-Limonene;

 

5

01.047

31

475-20-7

longifoleen

 
 

207-491-2

01.047

 

decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methyleen-1,4-methanoazuleen

 

01.049

31

78-79-5

2-methylbuta-1,3-dieen

 
 

201-143-3

01.049

Isopreen; 2-Methyl-1,3-butadiene; Beta-methylbivinyl; Isopentadiene; Isopentadiene;

 
 

01.050

31

589-34-4

3-methylhexaan

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-methylnaftaleen

 

11010

202-078-3

01.051

Beta-methyl naphtalenes; 2-methylnaftaleen

 
 

01.052

31

10208-80-7

alfamuuroleen

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimethyleen-5-isopropyl-bicyclo[4.4.0]decaan

 

01.053

31

91-20-3

naftaleen, zuiver

 

11014

202-049-5

01.053

Naphthene; Champhor tar;

 
 

01.054

31

629-62-9

pentadecaan

 
 

211-098-1

01.054

pentadecaan

 
 

01.055

31

555-10-2

beta-fellandreen

 

11017

209-081-9

01.055

 

p-mentha-1(7),2-dieen

 

01.056

31

512-61-8

alfasantaleen

 
 
 

01.056

 

1,7-dimethyl-7-(4-methyl-3-pentenyl)tricyclo[2.2.1.0-(2,6)]heptaan

 

01.057

31

629-59-4

tetradecaan

 
 

211-096-0

01.057

tetradecaan

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimethylnaftaleen

 
 

207-490-7

01.058

Ionene; 1,1,6-trimethylhexylamine Frambileen

 
 

01.059

31

3387-41-5

thuj-4(10)-een

 

11018

222-212-4

01.059

sabineen

4-methyleen-1-isopropyl-bicyclo[3.1.0]hexaan

 

01.060

31

508-32-7

1,7,7-trimethyltricyclo[2.2.1.0.(2,6)]heptaan

 
 

208-083-7

01.060

tricycleen

 
 

01.061

31

16356-11-9

undeca-1,3,5-trieen

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-methylethenyl)benzeen

 
 

202-792-5

01.062

2-fenylpropeen beta-phenylpropene; alfa-methylstyreen Isopropylphenylethylene; methylstyrenen

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrieen

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-methylethyl)-2-methyl-1,3-cyclohexadieen

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedreen

 
 
 

01.066

 

5-acetyl-2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-een

 

01.067

31

 

8(14)-cedreen

 
 
 

01.067

beta-Cedrene

5-acetyl-2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-een

 

01.068

31

592-98-3

octeen

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-undecatetraeen

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-octeen

 
 

203-893-7

 
 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-octeen

 
 

203-894-2

 
 
 
 

01.072

31

544-76-3

hexadecaan

 
 

280-878-9

 
 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-octeen

 
 
 
 
 
 
 

01.074

31

593-45-3

octadecaan

 
 

209-790-3

 
 
 
 

01.075

31

629-78-7

heptadecaan

 
 

211-108-4

 
 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-decadieen

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-methylpropaan-1-ol

2179

49

201-148-0

02.001

isobutanol; isopropylcarbamaat

 
 

02.002

01

71-23-8

propaan-1-ol

2928

50

200-746-9

02.002

propylalcohol

 
 

02.003

02

123-51-3

isopentanol

2057

51

204-633-5

02.003

isoamylalcohol; isopentylalcohol; Amyl iso alcohol; 3-methyl-1-butenal Pentyl iso alcohol; diisobutylcarbinol

3-methylbutaan-1-ol

 

02.004

01

71-36-3

butaan-1-ol

2178

52

200-751-6

02.004

fenylcarbinol butaan-1-ol 3-hydroxybutanal butylalcohol

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

hexaan-1-ol

2567

53

203-852-3

02.005

alcohol C-6; n-hexylalcohol Caproic alcohol; hexaan-1-ol Amyl carbinol; n-Hexanol

 
 

02.006

01

111-87-5

octaan-1-ol

2800

54

203-917-6

02.006

alcohol C-8; n-octylalcohol; fenylcarbinol Caprylic alcohol; laurylalcohol heptylalcohol;

 
 

02.007

01

143-08-8

nonaan-1-ol

2789

55

205-583-7

02.007

pelargoniumalcohol; alcohol C-9;Nonalol; Octyl carbinol; Pelargonic alcohol; isononylalcohol

 
 

02.008

01

112-53-8

dodecaan-1-ol

2617

56

203-982-0

02.008

laurylalcohol laurylalcohol isodecylalcohol 1-Dodecanol; Undecyl carbinol;

 
 

02.009

01

36653-82-4

hexadecaan-1-ol

2554

57

253-149-0

02.009

Cetylalcohol; n-hexadecylalcohol; Palmityl alcohol;

 
 

02.010

23

100-51-6

benzylalcohol

2137

58

202-859-9

02.010

alpha-Hydroxytoluene; fenylcarbinol difenylmethanol fenethylalcohol

 

1

02.011

04

106-22-9

citronellol

2309

59

203-375-0

02.011

3,7-dimethyl-6-buteen-1-ol

3,7-dimethyloct-6-een-1-ol

 

02.012

03

106-24-1

geraniol

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-dimethyl-2,6-octadieen-8-ol (R)-3,7-dimethyl-2,7-octadieen-1-ol (R)-3,7-dimethyl-2,6-octadieen-1-ol

3,7-dimethylocta-2(trans),6-dieen-1-ol

 

02.013

06

78-70-6

linalool

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-dimethyloctadieen-2,7-ol-62,6-dimethyl-2,7-octadieen-6-ol Linalol; Licareol; Coriandrol

3,7-dimethylocta-1,6-dieen-3-ol

 

02.014

06

98-55-5

alfa-terpineol

3045

62

202-680-6

02.014

alfa-terpineol 4-(isopropyl)-1-methylcyclohexaan-1-ol alfa-terpineol Terpineol schlechthin.

p-menth-1-een-8-ol

 

02.015

08

89-78-1

neomenthol

2665

63

201-939-0

02.015

2-isopropyl-5-methylcyclohexanol hexahydrothymol 5-Methyl-2-isopropylhexahydrophenol; 1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-ol

cis(1,3)-trans(1,4)-menthaan-3-ol

5

02.016

08

507-70-0

borneol

2157

64

208-080-0

02.016

camfol; Baros; d-Camphanol; 2-Hydroxycamphane; 2-Camphanol; benzylalcohol Borneocamphor; camfol

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-ol

 

02.017

22

104-54-1

cinnamylalcohol

2294

65

203-212-3

02.017

kaneelalcohol; gamma-Phenylallyl alcohol; 3-fenyl-2-propeen-1-on 2-Propen-1-ol,-3-phenyl;

3-fenylprop-2-enol

 

02.018

06

7212-44-4

nerolidol

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol; 3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol Peruviol; Dodecatrien; Melaleucol;

3,7,11-trimethyl-1,6(cis),10-dodecatrieen-3-ol

5

02.019

15

60-12-8

2-fenylethaan-1-ol

2858

68

200-456-2

02.019

fenethylalcohol; S-(-)-fenethylalcohol 1-fenylethanol 2-fenylethylacetaat fenylcarbinol

 
 

02.020

03

2305-21-7

hex-2-een-1-ol

2562

69

218-972-1

02.020

2-hexenol; 3-propylallylacetaat

 
 

02.021

01

111-70-6

heptaan-1-ol

2548

70

203-897-9

02.021

heptylalcohol; alcohol C-7; Hydroxyheptane; fenethylalcohol Enanthic alcohol; pri.Heptyl alcohol; fenylcarbinol Hydroxyheptane

 
 

02.022

05

123-96-6

octaan-2-ol

2801

71

204-667-0

02.022

Octyl alcohol sec.; dimethylfenylcarbinol Capryl alcohol sec.; hexylmethylcarbinol

 
 

02.023

05

3391-86-4

oct-1-een-3-ol

2805

72

222-226-0

02.023

amylvinylcarbinol; (Amylvinylcarbinol); matsutakealcohol; Matsuka alcohol; n-Pentyl vinyl carbin

 
 

02.024

01

112-30-1

decaan-1-ol

2365

73

203-956-9

02.024

alcohol C-10; n-decylalcohol Nonylacarbinol; decylalcohol Capric alcohol;

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-dimethyloctaan-1-ol

2391

75

203-374-5

02.026

tetrahydrogeraniol dihydrocitronellol

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

rodinol

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-citronellol; 2,6-dimethyl-1-octeen-8-ol

3,7-dimethyloct-7-een-1-ol

 

02.028

06

78-69-3

3,7-dimethyloctaan-3-ol

3060

77

201-133-9

02.028

tetrahydrolinalool; tetrahydrolinalol 1-ethyl-1,5-dimethyloxazool

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-ol

2478

78

225-004-1

02.029

farnesol; 2,6,10-trimethyl-2,6,10-dodecatrieen-12-ol

 
 

02.030

22

101-85-9

alfa-pentylcinnamylalcohol

2065

79

202-982-8

02.030

n-Amyl cinnamic alcohol; 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol; 2-benzylideenheptanal

2-pentyl-3-fenylprop-2-enol

 

02.031

22

122-97-4

3-fenylpropaan-1-ol

2885

80

204-587-6

02.031

Benzylethyl alcohol; hydrocinnamylalcohol; fenylpropylalcohol; Dihydrocinnamyl alcohol;

 
 

02.033

21

93-54-9

1-fenylpropaan-1-ol

2884

82

202-256-0

02.033

fenylethylcarbinol; 1-fenylpropylacetaat alfa-o-tolylbenzylalcohol dimethylfenylcarbinol

 
 

02.034

21

705-73-7

1-fenylpentaan-2-ol

2953

83

211-887-0

02.034

alpha-propylfenethylalcohol; benzylpropylcarbinol Benzylbutyl alcohol; methylpropylcarbinol n-Propyl benzyl carbinol

 
 

02.035

06

100-86-7

2-methyl-1-fenylpropaan-2-ol

2393

84

202-896-0

02.035

2-Benzyl-2-propanol; 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone; benzoylfenylcarbinol

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-fenylbutaan-2-ol

2879

85

219-055-9

02.036

fenylethylmethylcarbinol Methyl 2-phenylethyl carbinol;

 
 

02.037

06

10415-87-9

3-methyl-1-fenylpentaan-3-ol

2883

86

233-889-0

02.037

fenylethylmethylethylcarbinol; 1-fenyl-3-methyl-3-pentenal

 
 

02.038

08

1632-73-1

fenchylalcohol

2480

87

216-639-5

02.038

2-fenchanol; alfa-fenchol; d-3,3-trimethyl-2-norbornanon 1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-ol

1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-ol

 

02.039

23

536-60-7

4-isopropylbenzylalcohol

2933

88

208-640-4

02.039

cuminol; p-cymen-7-ol; cuminylalcohol

 
 

02.040

01

71-41-0

pentaan-1-ol

2056

514

200-752-1

02.040

amylalcohol pentylalcohol n-Butyl carbinol

 
 

02.041

06

75-85-4

2-methylbutaan-2-ol

 

515

200-908-9

02.041

amylalcohol

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-methylfenyl)propaan-2-ol

3242

530

214-817-7

02.042

p-cymen-8-ol; p-alpha,alpha-trimethylbenzylalcohol; 2-p-Tolyl-2-propanol; 8-Hydroxy p-cymene; dimethylfenylcarbinol

 
 

02.043

02

97-95-0

2-ethylbutaan-1-ol

 

543

202-621-4

02.043

 
 
 

02.044

05

589-82-2

heptaan-3-ol

3547

544

209-661-1

02.044

isobutylmethylcarbinol ethylpentylcarbinol

 
 

02.045

05

543-49-7

heptaan-2-ol

3288

554

208-844-3

02.045

2-Hydroxyheptane; fenylethylcarbinol sec-butylalcohol methylpropylcarbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-dimethyloctaan-1,7-diol

2586

559

203-517-1

02.047

hydroxycitronellol; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctaan-1-ol Hydroxydihydrocitronellol

 
 

02.049

03

7786-44-9

nona-2,6-dieen-1-ol

2780

589

232-097-2

02.049

nonadienol; viooltjesbladalcohol

 
 

02.050

03

20273-24-9

pent-2-een-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-fenylpentaan-1-ol

3618

674

234-064-8

02.051

fenethylalcohol

 
 

02.052

06

75-65-0

2-methylpropaan-2-ol

 

698

200-889-7

02.052

1,1-dimethylethanol; tert-butanol; tert. Butanol 1,1-Dimethyl ethanol; tert. Butanol

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-fenylbutaan-1-ol

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

p-menthaan-1,8-diol

 

701

201-288-2

02.054

terpinhydraat; 4-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethyl cyclohexane methanol di pentene glycol

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-trimethylhexaan-1-ol

3324

702

222-376-7

02.055

2-ethylhexylalcohol isononanol

 
 

02.056

04

928-96-1

hex-3(cis)-een-1-ol

2563

750

213-192-8

02.056

Bladeralcohol; beta-gamma-hexenol; cis-3-hexenol; hex-3-een-1-ol

 

5

02.057

01

112-42-5

undecaan-1-ol

3097

751

203-970-5

02.057

alcohol C-11, undecylalcohol; fenylcarbinol 1-Hendecanol

 
 

02.058

03

106-25-2

nerol

2770

2018

203-378-7

02.058

nerolol; neraniol Nerosol; (±)-3,7-dimethyl-2,6-octadieen-1-ol Allerol; (±)-2,6-dimethyl-2,6-octadieen-8-ol Nerodol; nerolol; neraniol

3,7-dimethyl-2(cis),6-octadieen-1-ol

 

02.059

08

124-76-5

isoborneol

2158

2020

204-712-4

02.059

isocamfol; Borneol(iso); (iso)-Camphol; isononylalcohol (exo)-2-Camphanol; (exo)-2-Bornanol; bornaan-2-on

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-ol

 

02.060

07

536-59-4

p-mentha-1,8-dieen-7-ol

2664

2024

208-639-9

02.060

perillalcohol; perillylalcohol; 1-Hydroxymethyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene; Dihydrocuminic alcohol

 
 

02.061

08

619-01-2

neo-dihydrocarveol

2379

2025

210-575-1

02.061

8-mentheen-2-ol 1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-ol

p-menth-8-een-2-ol

 

02.062

08

99-48-9

carveol

2247

2027

202-757-4

02.062

p-mentha-6,8-dieen-2-ol 1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-ol

p-mentha-1,8-dieen-2-ol

 

02.063

08

2216-52-6

d-neomenthol

2666

2028

218-691-4

02.063

2-isopropyl-5-methylcyclohexanol 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol

2-isopropyl-5-methylcyclohexanol [1S-(1alpha,2alpha,5beta)]-

 

02.064

21

98-85-1

1-fenylethaan-1-ol

2685

2030

202-707-1

02.064

alfa-methylbenzylalcohol; methylfenylcarbinol; fenylmethylcarbinol methallylalcohol 1-Phenyl-1-hydroxyethane

 
 

02.065

21

7779-78-4

4-methyl-1-fenylpentaan-2-ol

2208

2031

231-939-6

02.065

benzylisobutylcarbinol; alpha-isobutylfenethylalcohol 2-Methylpropyl benzyl carbinol; 1-fenyl-4-methyl-2-pentenal

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-fenylbut-3-een-2-ol

2880

2032

241-501-6

02.066

methylstyrylcarbinol; alpha-methylcinnamylalcohol

 
 

02.067

05

89-79-2

isopulegol

2962

2033

201-940-6

02.067

1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-ol p-menth-8(9)-een-3-ol

p-menth-8-een-3-ol

 

02.068

03

107-18-6

prop-2-een-1-ol

 

2136

203-470-7

02.068

allylalcohol 2-Propen-1-ol; 1-Propenol-3; fenylcarbinol

 
 

02.070

08

108-93-0

cyclohexanol

 

2138

203-630-6

02.070

hexalin; hexahydrofenol Hydroxy cyclohexane

 
 

02.071

08

499-69-4

p-menthaan-2-ol

3562

2228

207-885-4

02.071

Hexahydrocarvacrol; 3-isopropyl-6-methylcyclohexanol; carvomenthol; 4-(isopropyl)-1-methylcyclohexaan-2-ol

 

5

02.072

06

562-74-3

4-terpinenol

2248

2229

209-235-5

02.072

4-carvomenthenol; 1-methyl-4-isopropylcyclohex-1-een-4-ol; 1-mentheen-4-ol Origanol; 1-Methyl-4-isopropyl

p-menth-1-een-4-ol

 

02.073

22

1123-85-9

2-fenylpropaan-1-ol

2732

2257

214-379-7

02.073

hydratropaalcohol; hydratropylalcohol; 2-fenylpropaan-1-ol; 2-fenylpropylacetaat

 
 

02.074

04

6126-50-7

hex-4-een-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

neo-dihydrocarveol

 

2296

 

02.075

 

p-menth-8-een-2-ol

 

02.076

02

137-32-6

2-methylbutaan-1-ol

 

2346

205-289-9

02.076

 
 
 

02.077

05

584-02-1

pentaan-3-ol

 

2349

209-526-7

02.077

diethylcarbinol

 
 

02.078

01

64-17-5

ethanol

2419

11891

200-578-6

02.078

diethylcarbinol Punctilious (USI); Absolute alc.; watervrij Dehydrated alc.; Ethyl hydrate; ethylhydroperoxide

 

1

02.079

05

67-63-0

isopropanol

2929

 

200-661-7

02.079

isopropylalcohol; propaan-2-ol isopropanol diethylcarbinol Propyl iso alcohol; Propanol(iso); Petrohol; sec-Propyl

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(p-tolyl)ethaan-1-ol

3139

10197

208-637-8

02.080

p-alpha-dimethylbenzylalcohol; p-tolylmethylcarbinol; 1-p-Tolyl-1-ethanol; 4-Toluene; fenylethylcarbinol

1-(4-methylfenyl)ethaan-1-ol

 

02.081

05

108-82-7

2,6-dimethylheptaan-4-ol

3140

11719

203-619-6

02.081

diisobutylcarbinol; diisobutylcarbinol

 
 

02.082

02

104-76-7

2-ethylhexaan-1-ol

3151

11763

203-234-3

02.082

2-ethylhexylalcohol

 
 

02.083

08

491-04-3

p-menth-1-een-3-ol

3179

10248

207-725-3

02.083

piperitol

 
 

02.085

08

546-79-2

sabineenhydraat

3239

10309

208-911-7

02.085

sabineenhydraat; thujaan-4-ol

1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexaan-4-ol

 

02.086

05

1653-30-1

undecaan-2-ol

3246

11826

216-722-6

02.086

sec-Undecylic alcohol; dimethylfenylcarbinol

 
 

02.087

05

628-99-9

nonaan-2-ol

3315

11803

211-065-1

02.087

Methyl-n-Heptyl carbinol; sec-n-Nonanol; methylisopropylcarbinol

 
 

02.088

05

6032-29-7

pentaan-2-ol

3316

11696

227-907-6

02.088

sec-amylalcohol; alfa-methylbutanol; methyl-n-OKpropylcarbinol; methylisopropylcarbinol fenylethylcarbinol

 
 

02.089

05

623-37-0

hexaan-3-ol

3351

11775

210-790-0

02.089

methylpropylcarbinol

 
 

02.090

03

31502-14-4

non-2(trans)-een-1-ol

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

myrtenol

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-Dimethyl-2-oxomethylbicyclo[1,3,3]-hept-2-ene; 10-Hydroxy-2-pinene; 2-pinen-10-ol

2-hydroxymethyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een

 

02.092

08

57069-86-0

dehydrodihydroionol

3446

10195

 

02.092

alpha,2,6,6-tetramethylcyclohex-2-een-1-propaan-1-ol

4-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)butaan-2-ol

 

02.093

04

35854-86-5

non-6-een-1-ol

3465

10294

252-764-1

02.093

Cis-6-Nonenol

 

5

02.094

04

20125-84-2

oct-3-een-1-ol

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-Octenol

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-ethylfenchol

3491

10208

242-243-7

02.095

2-ethyl-1,3,3-trimethyl-2-norbornanol

2-ethyl-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptaan-2-ol

 

02.096

06

586-82-3

1-terpinenol

3563

10252

209-585-9

02.096

4-(isopropyl)-1-methylcyclohex-3-een-1-ol 4-(isopropyl)-1-methylcyclohexaan-1-ol p-Menthen-1-ol, p-3-Methenol-1

p-menth-3-een-1-ol

 

02.097

06

138-87-4

beta-terpineol

3564

10254

205-342-6

02.097

1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-1-ol 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol

p-menth-8(10)-een-1-ol

 

02.098

05

589-98-0

octaan-3-ol

3581

11715

209-667-4

02.098

Ethyl n-amyl carbinol; hexylmethylcarbinol d-n-octanol; fenylethylcarbinol

 
 

02.099

05

616-25-1

pent-1-een-3-ol

3584

11717

210-472-1

02.099

B-Pentenol; fenylethylcarbinol Ethyl vinyl carbinol

 
 

02.100

08

5947-36-4

pinocarveol

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-pineen-3-ol; 6,6-dimethyl-2-methyleenbicyclo[3.1.1]heptaan 2(10)-Pinenol-3

3-hydroxy-6,6-dimethyl-2-methyleenbicyclo[3.1.1]heptaan

 

02.101

08

473-67-6

pin-2-een-4-ol

3594

10304

207-470-8

02.101

verbenol; 4-hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptaan-2-on d-Verbenol; 2-Pinenol-4

4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-een-2-on

 

02.102

05

76649-14-4

oct-3-een-2-ol

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-Octen-2-ol

 
 

02.103

05

1565-81-7

decaan-3-ol

3605

10194

 

02.103

fenylethylcarbinol Ethyl heptyl carbinol

 
 

02.104

05

4798-44-1

hex-1-een-3-ol

3608

10220

225-355-0

02.104

1-Vinyl butan-1-ol; Vinyl propyl carbinol; fenylethylcarbinol

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol

3624

 

246-815-7

02.105

alpha-ionol

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-een-2-ol

3625

 

244-735-7

02.106

beta-ionol

 
 

02.107

08

3293-47-8

dihydro-beta-ionol

3627

 

221-957-2

02.107

ß-Dihydroionol

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)butaan-2-ol

 

02.108

06

103-05-9

2-methyl-4-fenylbutaan-2-ol

3629

10281

203-074-4

02.108

fenylethyldimethylcarbinol; 3-fenyl-1,1-dimethylpropanol dimethylfenylcarbinol

 
 

02.109

03

556-82-1

3-methylbut-2-een-1-ol

3647

11795

209-141-4

02.109

prenol

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-dimethylhept-6-een-1-ol

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-methylbutaan-2-ol

3703

 

209-950-2

02.111

methylisopropylcarbinol; isopropylmethylcarbamaat

 
 

02.112

03

41453-56-9

non-2(cis)-een-1-ol

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-Nonen-1-ol

 

5

02.113

04

64275-73-6

oct-5(cis)-een-1-ol

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-Octen-1-ol

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethaan-1-ol

3741

 

217-600-5

02.114

alfa-camfoleenalcohol; 3-cyclopenteme-1-ethanol; 2,3,3-trimethylcyclopent-3-een-1-ethanol

 
 

02.115

02

589-35-5

3-methylpentaan-1-ol

3762

10275

209-644-9

02.115

2-ethyl-4-butenal

 
 

02.118

06

472-97-9

beta-caryofylleenalcohol

 

10188

207-458-2

02.118

caryolan-1-ol; Isocaryphyllene

4,4,8-trimethyltricyclo[6.3.1.0(2.5)]dodecaan-1-ol

 

02.119

07

28231-03-0

cedrenol

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-een-8-ylmethanol

 

02.120

06

77-53-2

cedrol

 

10190

201-035-6

02.120

cederoliealcoholen; octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazuleen-6-ol 8ßH-cedran-8-ol

2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0(1.5)]undecaan-8-ol

 

02.121

05

78-92-2

butaan-2-ol

 

11735

201-158-5

02.121

2-hydroxybutanal Butylene hydrate; diethylmethylcarbinol sec-butylalcohol

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269-90-7

p-mentha-1,8(10)-dieen-9-ol

 

10239

221-889-3

02.122

p-mentha-1,8-dieen-10-ol

 
 

02.123

06

115-18-4

2-methylbut-3-een-2-ol

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-methylhept-5-een-2-ol

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

undec-10-een-1-ol

 

10319

203-971-0

02.125

undecaan-1-ol; alcohol C-11; n-decylalcohol

 
 

02.126

01

112-72-1

tetradecaan-1-ol

 

10314

204-000-3

02.126

syringa-alcohol heptylalcohol; alcohol C-14

 
 

02.128

23

105-13-5

p-anisylalcohol

2099

66

203-273-6

02.128

anijsalcohol; p-anisylalcohol

4-methoxybenzylalcohol

 

02.129

06

515-69-5

bisabola-1,12-dieen-8-ol

 

10178

208-205-9

02.129

alfa-bisabolol

6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)hept-5-een-2-ol

 

02.130

03

6117-91-5

but-2-een-1-ol

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

but-3-een-2-ol

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

butaan-1,3-diol

 
 

203-529-7

02.132

1,3-butyleenglycol

 
 

02.133

10

513-85-9

butaan-2,3-diol

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-butyleenglycol; dimethylethyleenglycol

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-cyclohexylethaan-1-ol

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

cyclopentanol

 

10193

202-504-8

02.135

cyclopentylalcohol

 
 

02.136

05

51100-54-0

dec-1-een-3-ol

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

dec-2-een-1-ol

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

dec-9-een-1-ol

 
 

235-878-6

02.138

omega-decenol; decyleenalcohol

 
 

02.139

03

18409-21-7

deca-2,4-dieen-1-ol

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-dihydrolinalool

 
 
 

02.140

 

3,7-dimethyloct-6-een-3-ol

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een-2-yl)ethaan-1-ol

3938

 

204-890-3

02.141

nopol; 6,6-dimethyl-2-oxazoline-2-methanol 2-hydroxymethyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-dimethylbutaan-2-ol

 
 

207-347-9

02.142

pinacolylalcohol 3,3-dimethylbutanon tert-butylmethylmalonaat

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol

 
 

242-362-4

02.144

dihydromyrcenol; dihydromyrcenol Myrcetol; Dimyrcetal;

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol

 
 

249-613-7

02.145

notrienol

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-dimethylocta-1,5,7-trieen-3-ol

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-dimethyloctaan-3-ol

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

dodecaan-2-ol

 

11760

233-500-4

02.148

 
 
 

02.149

06

639-99-6

elemol

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-methyl-3-isopropyleen-4-vinylcyclohexyl)propaan-2-ol

 

02.150

06

1113-21-9

geranyllinalool

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-tetramethylhexedeca-1,6,10,14-tetraeen-3-ol

 

02.151

03

33467-76-4

hept-2-een-1-ol

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

hept-3-een-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

hepta-2,4-dieen-1-ol

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

heptadecaan-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938-52-7

1-hepteen-3-ol

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

hex-2(cis)-een-1-ol

3924

69

213-190-7

02.156

2-hexenol

 

5

02.157

03

2305-21-7

hex-2(trans)-een-1-ol

2562

69

213-191-2

02.157

2-hexenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

hex-3-een-1-ol

2563

750

213-193-3

02.159

bladeralcohol; beta-gamma-hexenol; cis-3-hexenol

 

5

02.160

04

928-91-6

hex-4(cis)-een-1-ol

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

hexa-2,4-dieen-1-ol

3922

 

203-853-9

02.162

Sorbic alcohol; 1-Hydroxy-2,4-hexadiene; cerylalcohol

 
 

02.163

05

626-93-7

hexaan-2-ol

 

11774

210-971-4

02.163

 
 
 

02.164

23

530-56-3

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalcohol

 
 

208-485-2

02.164

syringa-alcohol

 
 

02.165

23

623-05-2

4-hydroxybenzylalcohol

 
 

210-768-0

02.165

4-Hydroxybenzenemethanol

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-ol

 

10226

207-930-8

02.166

4-hydroxyfenethylalcohol 4-Hydroxy-benzeneethanol

 
 

02.167

08

18675-35-9

isodihydrocarveol

 
 
 

02.167

 

iso-p-menth-8-een-2-ol

 

02.168

06

505-32-8

isofytol

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-een-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

lavandulol

 
 
 

02.170

2-isopropenyl-5-methylhex-4-een-1-ol

5-methyl-2-(1-methyleenethyl)hex-4-een-1-ol

 

02.171

06

498-81-7

p-menthaan-8-ol

 
 

207-871-8

02.171

dihydro-alfa-terpineol; p-menthaan-8-ol; 1-methyl-4-isopropylcyclohexaan-8-ol

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-methoxyfenyl)propaan-1-ol

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-methylbut-2-een-1-ol

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-methylbut-3-een-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-methylbut-3-een-1-ol

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-methylhexaan-3-ol

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-methyloctaan-1-ol

 
 

212-457-5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-methylpentaan-1-ol

 

10278

210-969-3

02.180

Isohexanol;

 
 

02.181

06

590-36-3

2-methylpentaan-2-ol

 

10274

209-681-0

02.181

2-Methyl-2-pentanol;

 
 

02.182

05

565-60-6

3-methylpentaan-2-ol

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-methylpentaan-2-ol

 

10279

203-551-7

02.183

methylamylalcohol „sec-butylalcohol methylisopropylcarbinol”

 
 

02.184

06

77-74-7

3-methylpentaan-3-ol

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

myrcenol

 
 

208-843-8

02.185

 

7-methyl-3-methyleenoct-1-een-7-ol

 

02.186

07

514-99-8

myrtanol

 
 

208-191-4

02.186

 

2-hydroxymethyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptaan

 

02.187

05

21964-44-3

non-1-een-3-ol

 

10291

244-686-1

02.187

n-Hexyl vinyl carbinol;

 
 

02.188

03

62488-56-6

nona-2,4-dieen-1-ol

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

nona-3,6-dieen-1-ol

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

nonaan-3-ol

 

10290

210-850-6

02.190

fenylethylcarbinol 3-Nonanol; Ethyl n-Hexyl carbinol;

 
 

02.191

06

5986-38-9

ocimenol

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-dimethylocta-5,7-dieen-2-ol

 

02.192

03

22104-78-5

oct-2-een-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

oct-2-een-4-ol

3888

 

225-357-1

02.193

2-Octen-4-ol

 

5

02.194

05

83861-74-9

octa-1,5-dieen-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

octa-3,5-dieen-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

octadecaan-1-ol

 
 

204-017-6

02.196

stearylalcohol Octadecanol; Octadecyl alcohol; n-Octadecanol;

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethylnaftaleen-2-ol

 

10173

255-256-8

02.197

ambrinol; 2,5,5-trimethyl-2-hydroxyoctaline

 
 

02.198

09

23433-05-8

octaan-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-Octanediol

 
 

02.199

06

5986-55-0

patchoulol

 
 

227-807-2

02.199

patchoulialcohol

octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methanonaftaleen-1(2H)-ol

5

02.201

04

821-09-0

pent-4-een-1-ol

 
 

212-473-2

02.201

4-Penten-1-ol

 
 

02.202

01

629-76-5

pentadecaan-1-ol

 
 

211-107-9

02.202

pentadecaan-1-ol

 
 

02.203

06

617-94-7

2-fenylpropaan-2-ol

 

11704

210-539-5

02.203

dimethylfenylcarbinol; Phenyl Isopropanol; fenylethylcarbinol Benzenemethanol;

 
 

02.204

03

150-86-7

fytol

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-een-1-ol

 

02.205

23

495-76-1

piperonylalcohol

 

10306

207-808-4

02.205

Helioalcohol; 1,3-benzodioxaan-5-methanol

3,4-methyleendioxybenzylalcohol

 

02.206

06

515-03-7

sclareol

 

10311

208-194-0

02.206

labd-14-een-8,13-diol

4,6,10,10-tetramethyl-5-(3,3-dimethylpent-4-enyl)-bicyclo[4.4.0]decaan-4-ol

 

02.207

08

21653-20-3

thujylalcohol

 
 

244-504-0

02.207

 

1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexaan-3-ol

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-trimethylcyclohexaan-1-ol

3962

 

204-122-7

02.209

Cyclonol; Homomenthol;

 
 

02.210

03

37617-03-1

undec-2-een-1-ol

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

undeca-1,5-dieen-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

vanillylalcohol

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol

 

02.214

08

89-88-3

vetiverol

 

10321

201-949-5

02.214

vetivenol; vetivol; vetiverol

2-hydroxymethyl-6-methyl-9-(1-methyleenethyl)-bicyclo[5.3.0]decaan en 2-hydroxymethylisoprop-5-enyl-tricyclo[6.2.1.0(3.7)]undecaan

 

02.215

06

552-02-3

viridiflorol

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-tetramethyltricyclo[6.3.0.0,(5.7)]undecaan-2-ol

 

02.216

07

77-42-9

12-beta-santaleen-14-ol

3006

74

201-027-2

02.216

beta-santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-alpha-santaleen-14-ol

3006

74

204-102-8

02.217

alpha-Santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

DL-menthol

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-dimethyl-2-heptanol

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-pentenol-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-menthoxy)propaan-1,2-diol

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrieen-3-ol

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

terpineol

 
 

232-268-1

02.230

Terpene alcohol

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2, cis-6-nonadieen-1-ol

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

trans-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trieen-3-ol

 
 

255-053-4

02.232

(E)-nerolidol

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-noneen-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

geosmin

 

10216

243-239-8

02.237

decahydronaftaleen

2,6-dimethylbicyclo[4.4.0]decaan-1-ol

 

02.238

08

 

2-cedreen-15-ol

 
 
 

02.238

 

5-acetyl-2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-een

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-butoxyethaan-1-ol

 

10182

203-905-0

02.242

ethyleenglycolmonobutylether

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadieen-1-ol

3884

 

278-518-3

 
 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-octeen-1-ol

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-cineol

2465

182

207-431-5

03.001

eucalyptol; 1,8-oxido-p-menthaan; 1,3,3-trimethyl-2-thiabicyclo[2.2.2]octaan

1,8-epoxy-p-menthaan

 

03.003

26

539-30-0

benzylethylether

2144

521

208-714-6

03.003

ethylmethylether

 
 

03.004

26

103-50-4

dibenzylether

2371

11856

203-118-2

03.004

benzylether; benzyloxide

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-butylethylether

3131

10911

220-234-9

03.005

Ether, sec-butyl ethyl; ethyl(tert-butyl)ether

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-methoxyethylbenzeen

3198

11812

222-619-7

03.006

methylfenethylether; ethylmethylether Phenylethylmethylether

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-cineol

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-epoxy-p-menthaan

 

03.008

16

57709-95-2

2-acetoxy-1,8-cineool

 
 
 

03.008

 

2-acetoxy-1,8-epoxy-p-menthaan

 

03.010

26

588-67-0

benzylbutylether

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

benzylmethylether

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

benzyloctylether

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

ethylgeranylether

 
 

254-867-7

03.015

geranylethylether

1-ethoxy-3,7-dimethylocta-2(trans),6-dieen

 

03.016

16

4747-07-3

hexylmethylether

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-methoxy-2-methylpropaan

 
 

216-653-1

03.018

Methyl Tertiary Butyl Ether; ethyl(tert-butyl)ether

 
 

03.019

16

22094-00-4

prenylethylether

3777

 
 

03.019

ethyl-3-methylbut-2-enylether

1-ethoxy-3-methylbut-2-een

 

03.020

16

14576-08-0

alfa-terpinylmethylether

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexeen

p-menth-1-een-8-ylmethylether

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

dibutylether

 
 

205-575-3

 
 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-ethoxyprop-3-enylfenol

2922

170

202-370-0

04.002

1-ethoxy-2-hydroxy-4-propenylbenzeen; 5-propenylguaethol; 3-isobutyl-6-methoxyfenol Hydroxymethyl anethole

 
 

04.003

18

97-53-0

eugenol

2467

171

202-589-1

04.003

4-allylguajacol; 2-methoxy-4-prop-2-enylfenol; 1-hydroxy-2-methoxy-4-allylbenzeen; 1-ethoxy-2-methoxy-4-prop-1-enylbenzeen

4-allyl-2-methoxyfenol

 

04.004

17

97-54-1

isoeugenol

2468

172

202-590-7

04.004

4-propylguajacol; 2-methoxy-4-propylfenol; 1-ethoxy-2-methoxy-4-prop-1-enylbenzeen

2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol

 

04.005

25

90-05-1

2-methoxyfenol

2532

173

201-964-7

04.005

guajacol; o-Methylcatechol; 1-hydroxy-2-methoxybenzonitril 3-methoxyfenol 1-ethoxy-2-methoxybenzeen

 
 

04.006

25

89-83-8

thymol

3066

174

201-944-8

04.006

1-ethyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzaldehyd 3-ethoxy-p-cymeen alpha-tocoferol

2-isopropyl-5-methylfenol

 

04.007

25

93-51-6

2-methoxy-4-methylfenol

2671

175

202-252-9

04.007

4-methylguajacol; 1-hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzeen; 3-Methoxy-4-hydroxytoluene; Creosol

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-ethylguajacol

2436

176

220-500-4

04.008

1-hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzeen; 2-methoxy-2-methylfenol Homocreosol

4-ethyl-2-methoxyfenol

 

04.009

25

7786-61-0

2-methoxy-4-vinylfenol

2675

177

232-101-2

04.009

vinylguajacol; 4-Hydroxy-3-methoxystyrene; p-Vinylcatechol-O-methyl ether; vinylguajacol

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzeen

2086

183

224-052-0

04.010

trans-anethool; isoestragol; (1-methoxy-4-propenyl)benzeen 1-Propene, 1-(4-methoxyphenyl; (4-methoxy-1-propenyl)benzeen Anise camphor

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2,-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

2476

186

202-224-6

04.013

methylisoeugenol; isoeugenylmethylether; 1,2-dimethoxy-4-propenylbenzeen; 4-propeenylveratrool 1,2-dimethoxypropeen

 
 

04.014

26

578-58-5

1-methoxy-2-methylbenzeen

2680

187

209-426-3

04.014

o-methylanisool; o-cresylmethylether; 2-methoxytolueen; 2-methoxytolueen ethyl-p-tolylether eugenylmethylether

 
 

04.015

26

104-93-8

1-methoxy-4-methylbenzeen

2681

188

203-253-7

04.015

p-methylanisool 3-ethyl-p-kresol 4-methoxytolueen ethyl-p-tolylether eugenylmethylether 2-methoxytolueen

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-dimethoxybenzeen

2385

189

205-783-4

04.016

m-dimethoxybenzeen; resorcinoldimethylether; 2-methylresorcinol

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

2472

190

232-072-6

04.017

ethylisoeugenylether; 1-ethoxy-2-methoxybenzeen 2-Ethoxy-5-propenylanisole; Ethyl isoeugenol

 
 

04.018

26

120-11-6

benzylisoeugenylether

3698

522

204-370-6

04.018

benzylisoeugenol; isoeugenylbenzylether; benzyl-2-methoxy-4-propenylfenylether 1-ethoxy-2-methoxy-4-prop-1-enylbenzeen

benzyl-2-methoxy-4-prop-1-enylfenylether

 

04.019

25

95-87-4

2,5-dimethylfenol

3595

537

202-461-5

04.019

1-chloor-2,5-dimethylbenzeen

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-dimethylfenol

 

538

203-606-5

04.020

 
 
 

04.021

25

620-17-7

3-ethylfenol

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-ethylfenol

3156

550

204-598-6

04.022

(4-fenoxyethyl)benzeen

 
 

04.026

25

108-39-4

3-methylfenol

3530

617

203-577-9

04.026

m-kresol 1-hydroxy-3-ethylbutanon methyl-3-hydroxybenzoaat 3-ethylfenol

 
 

04.027

25

95-48-7

2-methylfenol

3480

618

202-423-8

04.027

o-kresol 1-hydroxy-2-ethylbutanon 2-hydroxy-1-ethylbutanon kresylzuren o-Hydroxytoluene; 3-ethylfenol

 
 

04.028

25

106-44-5

4-methylfenol

2337

619

203-398-6

04.028

p-kresol 4-Hydroxytoluene; 1,3-dimethyl-4-methoxybenzeen 1,2-dimethoxy-4-methylbenzeen 4-Cresol; kresylzuren

 
 

04.029

25

120-80-9

benzeen-1,2-diol

 

680

204-427-5

04.029

catechol

 
 

04.031

25

499-75-2

carvacrol

2245

2055

207-889-6

04.031

2-p-cymenool; 2-hydroxy-p-cymeen; 2-Cyclohexen-1-one, 6-methyl-3-(1-methylethyl)-; 2-ethoxy-p-cymeen 2-isobutyl-5-isopropylfenol

5-isopropyl-2-methylfenol

 

04.032

26

100-66-3

anisool

2097

2056

202-876-1

04.032

methylfenethylether prenylethylether

methoxybenzeen

 

04.033

26

93-18-5

beta-naftylethylether

2768

2058

202-226-7

04.033

2-ethoxynaftaleen ethyl-2-naftylether ethyl-1-naftylether nerolin nerolin II

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-dimethoxybenzeen

2386

2059

205-771-9

04.034

p-dimethoxybenzeen; hydrochinonmonoethylether; dimethylhydrochinon; dimethylhydrochinon 4-methoxyfenylmethylether

 
 

04.035

26

101-84-8

difenylether

3667

2201

202-981-2

04.035

difenyloxide; fenylether

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-dimethoxyfenol

3137

2233

202-041-1

04.036

2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzamide pyrogalloltrimethylether Syringol

 
 

04.037

25

622-62-8

4-ethoxyfenol

3695

2258

210-748-1

04.037

hydrochinonmonoethylether 1-Ethoxy-4-hydroxybenzene; 4-ethoxyfenol

 
 

04.038

26

4732-13-2

carvacrylethylether

2246

11840

225-238-4

04.038

2-ethoxy-p-cymeen ethylfurfurylether

2-ethoxy-4-isopropyl-1-methylbenzeen

 

04.039

26

104-45-0

1-methoxy-4-propylbenzeen

2930

11835

203-203-4

04.039

p-propylanisool; dihydroanethool; p-n-propylanisool; 4-Propylmethoxybenzene;

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-dimethoxy-4-vinylbenzeen

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-dimethoxystyreen

 
 

04.041

25

108-95-2

fenol, zuiver

3223

11811

203-632-7

04.041

Carbolic acid; hydrazobenzeen Benzenol; Phenyl hydroxide;

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-dimethylfenol

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-xylenol 2-chloor-1,3-dimethylbenzeen

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen

3436

11245

214-063-9

04.043

thymolmethylether; 3-methoxy-p-cymeen; 3-Methoxy-para-Cymene; ethylmethylether

 
 

04.044

25

88-69-7

2-isopropylfenol

3461

11234

201-852-8

04.044

Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-Hydroxy-1-isopropylbenzene; o-cumenol; 2-isopropylfenol

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(ethoxymethyl)fenol

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644-35-9

2-propylfenol

3522

11908

211-415-3

04.046

1-Propane; 1-(2-hydroxyfenyl)aceton

 
 

04.047

25

108-46-3

benzeen-1,3-diol

3589

11250

203-585-2

04.047

resorcinol; 1,3-dihydroxybenzeen; 1,4-dihydroxybenzeen

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-dimethylfenol

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-xylenol 1-chloor-3,4-dimethylbenzeen

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-methoxy-4-propylfenol

3598

 

220-499-0

04.049

4-Propyl-ortho-Methoxyphenol; 4-propylguajacol 5-Propyl-ortho-Hydroxyanisole; dihydroeugenol

 
 

04.050

25

645-56-7

4-propylfenol

3649

 

211-446-2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627-88-9

4-allyl-2,6-dimethoxyfenol

3655

11214

229-600-2

04.051

Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)-; 4-Allylsyringol; 4-methoxyethanol

 
 

04.052

25

14059-92-8

4-ethyl-2,6-dimethoxyfenol

3671

11231

 

04.052

4-Ethylsyringol;

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-methyl-2,6-dimethoxyfenol

3704

 

229-641-6

04.053

4-methylsyringol; 2,6-dimethoxy-p-kresol

 
 

04.054

26

2173-57-1

isobutyl-beta-naftylether

3719

11886

218-529-2

04.054

2-isobutoxynaftaleen isobutyl-beta-naftylether

2-methylpropyl-beta-nafthylether

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-dimethoxy-4-prop-1-enylfenol

3728

 
 

04.055

4-propenylsyringol 6-Methoxyisoeugenol;

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-dimethoxy-4-propylfenol

3729

 
 

04.056

4-propylsyringol

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-vinylfenol

3739

11257

220-103-6

04.057

4-ethylfenol 4-hydroxystilbeen

 
 

04.058

18

501-92-8

4-allylfenol

 

11218

207-929-2

04.058

p-allylfenol

 
 

04.059

26

6379-73-3

carvacrylmethylether

 

11224

228-959-2

04.059

4-isopropyl-2-methoxy-1-methylbenzeen

4-isopropyl-2-methoxy-1-methylbenzeen

 

04.060

26

494-99-5

1,2-dimethoxy-4-methylbenzeen

 
 

207-796-0

04.060

homoveratrool; 3,4-dimethoxytolueen

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-dimethoxy-4-vinylfenol

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-dimethoxybenzeen

3799

10320

202-045-3

04.062

veratrool 1,2-dimethoxybenzeen

 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-dimethyl-4-methoxybenzeen

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-dimethyl-1-methoxybenzeen 2,4-dimethyl-4-methoxybenzeen

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-dimethylethyl)fenol

3918

 

202-679-0

04.064

4-tert-butylfenol 1-Hydroxy-4-tert-butylbenzene; Ucar butylphenol;

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-dimethylfenol

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-xylenol 1-chloor-2,3-dimethylbenzeen

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-dimethylfenol

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-xylenol 1-chloor-2,4-dimethylbenzeen 4,6-diethylfenol

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-ethoxy-2-methoxybenzeen

 
 

241-571-8

04.067

ethylguajacol

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-ethoxy-4-methoxybenzeen

 
 

225-786-4

04.068

anisylethylether

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-ethyl-4-methoxybenzeen

 
 
 

04.069

4-methylanisool

 
 

04.070

25

90-00-6

2-ethylfenol

 

11232

201-958-4

04.070

Phlorol; methyl-2-hydroxybenzoaat

 
 

04.071

17

115422-59-8

isoeugenylbutylether

 

11857

 

04.071

 

1-butoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen

 

04.072

25

618-45-1

3-isopropylfenol

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-isopropylfenol

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-methoxynaftaleen

 
 

202-213-6

04.074

jara-jara; beta-naftylmethylether

 
 

04.075

26

2216-69-5

1-methoxynaftaleen

 
 

218-696-1

04.075

 
 
 

04.076

25

150-19-6

3-methoxyfenol

 
 

205-754-6

04.076

m-Hydroxyanisole

 
 

04.077

25

150-76-5

4-methoxyfenol

 

11241

205-769-8

04.077

p-Hydroxyanisole; hydrochinonmonoethylether

 
 

04.078

25

88-60-8

5-methyl-2-(tert-butyl)fenol

 
 

201-842-3

04.078

5-methyl-2-(1,1-dimethylethyl)fenol 6-tert-butyl-m-kresol

5-methyl-2-(1,1-dimethylethyl)fenol

 

04.079

26

1515-81-7

methyl-4-methoxybenzylether

 
 

216-161-7

04.079

 
 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-methyleendioxyfenol

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-methylguajacol

 

11243

214-791-7

04.081

1-hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzeen

2-methoxy-5-methylfenol

 

04.083

25

123-31-9

chinol

 

11249

204-617-8

04.083

hydrochinon 1,4-dihydroxybenzeen 1,4-Benzenediol; para-Hydroxyphenol;

1,4-dihydroxybenzeen

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-trimethoxybenzeen

 
 

211-207-2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-trimethylfenol

3963

 

219-330-3

04.085

3-Hydropseudocumene

 
 

04.088

30

104-46-1

1-methoxy-4-(1-propenyl)benzeen

2086

183

203-205-5

04.088

anethool p-propylanisool Isoestragole; 4-methoxyfenylmethylether p-propenylanisool

 

5

04.091

25

57726-26-8

ethyl-4-hydroxybenzylether

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-hydroxybenzylmethylether

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

butylvanillylether

3796

 
 

04.093

4-(butoxymethyl)-2-methoxyfenol

butyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

 

04.094

25

13184-86-6

ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

3815

 

236-136-4

04.094

 

ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-trimethylfenol

 
 

208-419-2

 
 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-methoxy-6-(2-propenyl)fenol

 
 

209-444-1

 
 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

aceetaldehyd

2003

89

200-836-8

05.001

ethanal aceetaldehyd

 
 

05.002

01

123-38-6

propanal

2923

90

204-623-0

05.002

propionaldehyd propionaldehyd methoxyaceetaldehyd propaan-1-ol aldehyd C-3; n-heptaldehyd

 
 

05.003

01

123-72-8

butanal

2219

91

204-646-6

05.003

butyraldehyd Butyric aldehyde; n-Butanal; butaan-1-ol n-Butyl aldehyde

 
 

05.004

02

78-84-2

2-methylpropanal

2220

92

201-149-6

05.004

isobutanal; isobutyraldehyd Butyraldehyde(iso); Butyl iso aldehyde; isobutyraldehyd isobutyraldehyd Butyric iso aldehyde

 
 

05.005

01

110-62-3

pentanal

3098

93

203-784-4

05.005

valeeraldehyd n-Valeric aldehyde; Amyl aldehyde; Valeric aldehyde; Valeral; pentaan-1-ol aldehyden, C9-5-

 
 

05.006

02

590-86-3

3-methylbutanal

2692

94

209-691-5

05.006

isovaleeraldehyd Isoamyl aldehyde; Amyl iso aldehyde; isovaleeraldehyd isovaleeraldehyd Isovaleral

 
 

05.007

02

97-96-1

2-ethylbutanal

2426

95

202-623-5

05.007

2-ethylbutyraldehyd cumenylaceetaldehyd

 
 

05.008

01

66-25-1

hexanal

2557

96

200-624-5

05.008

aldehyd C-6; hexaldehyd benzoealdehyd Hexaldehyde; Caproic aldehyde; Caproaldehyde; n-Hexaldehyde

 
 

05.009

01

124-13-0

octanal

2797

97

204-683-8

05.009

aldehyd C-8; octylaldehyd Caprylic aldehyde; acrylaldehyd acrylaldehyd n-Octylaldehyde

 
 

05.010

01

112-31-2

decanal

2362

98

203-957-4

05.010

aldehyd C-10; octylaldehyd lauraldehyd Capric aldehyde; n-Decyl aldehyde

 
 

05.011

01

112-54-9

dodecanal

2615

99

203-983-6

05.011

aldehyd C-12; octylaldehyd Lauryl Aldehyde; n-dodecylic aldehyde; Duodecylic aldehyde; lauraldehyd dodecaan-1-ol

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal

2583

100

203-518-7

05.012

hydroxycitronellal; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctaan-1-al; Laurine; citronellal

 
 

05.013

23

100-52-7

benzaldehyd

2127

101

202-860-4

05.013

benzeen, geëthyleerd Benzene carbonal; benzoëaldehyd Benzene carboxaldehyde

 
 

05.014

22

104-55-2

cinnamaldehyd

2286

102

203-213-9

05.014

kaneelaldehyd Phenylacrolein; Cinnamal; 3-fenylpropanal 3-fenyl-2-propeen-1-on ß-Phenylacrolein

3-fenylprop-2-enal

 

05.015

23

123-11-5

4-methoxybenzaldehyd

2670

103

204-602-6

05.015

anisaldehyd aubepine Anisic aldehyde; Aubepine liquid

 
 

05.016

23

120-57-0

piperonal

2911

104

204-409-7

05.016

heliotropin 3,4-methyleendioxybenzaldehyd piperonaldehyd Diooxymethylene protocatechuic aldehyde

3,4-methyleendioxybenzaldehyd

 

05.017

23

120-14-9

veratraldehyd

3109

106

204-373-2

05.017

o-methylvanillin; p-veratraldehyd Dimethyl ether protocatechualdehyde; 3,4-Dimethoxybenzenecarbonal

3,4-dimethoxybenzaldehyd

 

05.018

23

121-33-5

vanilline

3107

107

204-465-2

05.018

methylprotocatechualdehyd; protocatechualdehyd-3-methylether Vanillic aldehyde; Methylprotocatechuic aldehyde

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

 

05.019

23

121-32-4

ethylvanillin

2464

108

204-464-7

05.019

Bourbonal; Ethyl protal; 3-Ethoxyprotocatechualdehyde

3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd

 

05.020

03

5392-40-5

citral

2303

109

226-394-6

05.020

lemaroom geranial 3,7-dimethyl-2,6-octadienal neral

3,7-dimethylocta-2,6-dienal

 

05.021

04

106-23-0

citronellal

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-dimethyl-6-decenal rodinal

3,7-dimethyloct-6-enal

 

05.022

23

122-03-2

4-isopropylbenzaldehyd

2341

111

204-516-9

05.022

cuminaldehyd; p-isopropylbenzaldehyd; Cuminic aldehyde; Cuminal; Cumaldehyde; p-propylbenzaldehyd

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-dimethyloctanal

2390

112

215-328-1

05.023

isononylaldehyd Decylaldehyde(iso)

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-methyloctanal

2727

113

232-093-0

05.024

methylhexylaceetaldehyd

 
 

05.025

01

124-19-6

nonanal

2782

114

204-688-5

05.025

pelargoniumaldehyd; aldehyd C-9; pelargonaldehyd; benzoealdehyd

 
 

05.026

23

529-20-4

o-tolualdehyd

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-methylbenzaldehyd

5

05.027

23

1334-78-7

tolualdehyd

3068

115

215-615-1

05.027

Toluic aldehyde (mixed 2,3,4)

2,3 en 4-methylbenzaldehyd

 

05.028

23

620-23-5

m-tolualdehyd

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-methylbenzaldehyd

5

05.029

23

104-87-0

p-tolualdehyd

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-methylbenzaldehyd

5

05.030

15

122-78-1

fenylaceetaldehyd

2874

116

204-574-5

05.030

alpha-Toluic aldehyde; alpha-Tolualdehyde; Hyacinthin; fenylaceetaldehyd Benzylcarboxyaldehyde;1-Oxo-2-phenylethane

 
 

05.031

01

111-71-7

heptanal

2540

117

203-898-4

05.031

aldehyd C-7; n-heptaldehyd Heptyl aldehyde; metaldehyd Enanthaldehyde; Enanthal; Aldehyde Heptan-1-alc-7

 
 

05.032

01

124-25-4

tetradecanal

2763

118

204-692-7

05.032

myristaldehyd aldehyden, C9-14- myristaldehyd Tetradecyl aldehyde; Aldehyde c-14 (Myristic); tetradecaan-1-ol

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-ethylhept-2-eenal

2438

120

 

05.033

2-Ethyl-3-butylacrolein

 
 

05.034

01

112-44-7

undecanal

3092

121

203-972-6

05.034

undecaanaldehyd undecaanaldehyd Hendecanal; Aldehyde c-11 undecylic; n-Undecylaldehyde; undecaan-1-ol

 
 

05.035

04

112-45-8

undec-10-enal

3095

122

203-973-1

05.035

Undecyleenaldehyd; (gemengde isomeren); Interne isomeren; undecenal; intrelevenaldehyd; aldehyde C-11

 
 

05.036

04

143-14-6

undec-9-enal

3094

123

205-586-3

05.036

undecaanaldehyd Hendecen-9-al; Aldehyde C-11 undecylenic; undec-9-enal 9-undecylenic aldehyde

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-dodecenal

2402

124

225-402-5

05.037

3-Nonylacrolein; dodec-2-enal

 
 

05.038

22

93-53-8

2-fenylpropanal

2886

126

202-255-5

05.038

2-fenylpropionaldehyd; hydratropaaldehyd; alpha-Methyltolualdehyde; alpha-Methylphenylacetaldehyde; 3-fenylpropionaldehyd

 
 

05.039

22

7492-44-6

alfa-butylkaneelaldehyd

2191

127

231-320-0

05.039

2-benzylideenheptanal Butyl cinnamic aldehyde; alpha-Butyl-beta-phenylacrolein

2-butyl-3-fenylprop-2-enal

 

05.040

22

122-40-7

alfa-pentylkaneelaldehyd

2061

128

204-541-5

05.040

alfa-amylkaneelaldehyd; Amyl cinnamic aldehyde; alpha-amyl-beta-phenyl-acrolein; 2-benzylideenheptanal alfa-pentylkaneelaldehyd

2-pentyl-3-fenylprop-2-enal

 

05.041

22

101-86-0

alfa-hexylkaneelaldehyd

2569

129

202-983-3

05.041

2-benzylideenoctanal alpha-n-Hexyl cinnamic aldehyde; alpha-methyl-beta-ethylacrolein

2-benzylideenoctanal

 

05.042

15

104-09-6

p-tolylaceetaldehyd

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-methylfenylaceetaldehyd

 

05.043

22

99-72-9

2-(p-tolyl)propionaldehyd

3078

131

202-782-0

05.043

p-methyl-alpha-Methylphenylacetaldehyde; p-methylhydratropaldehyde

2-(4-methylfenyl)propanal

 

05.044

15

4395-92-0

p-isopropylfenylaceetaldehyd

2954

132

224-522-5

05.044

p-tolylaceetaldehyd 2-(p-isopropylfenyl)aceetaldehyd; Cortexal; cumylaceetaldehyd; p-Cumen-7-carboxaldehyde; 4-isopropylfenylaceetaldehyd

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyd

2743

133

203-161-7

05.045

cyclamenaldehyd; p-isopropyl-alpha-methylhydrokaneelaldehyd Cyclamal; Cyclaviol; Cyclasal; alpha-Methyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyde

2-methyl-3-(4-isopropylfenyl)propanal

 

05.046

22

40654-82-8

2-methyl-4-fenylbutyraldehyd

2737

134

255-022-5

05.046

2-methyl-4-fenylbutanal

 
 

05.047

23

123-08-0

4-hydroxybenzaldehyd

 

558

204-599-1

05.047

2-hydroxybenzaldehyd

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-methoxykaneelaldehyd

3181

571

216-131-3

05.048

beta-o-Methoxyphenyl acrolein; 3-o-Methoxyphenyl-2-propenal

3-(2-methoxyfenyl)prop-2-enal

 

05.049

02

96-17-3

2-methylbutyraldehyd

2691

575

202-485-6

05.049

2-methylbutanal; methylhexylaceetaldehyd; alpha-methylbutyraldehyd; 2-methylbutaan-1-ol

 
 

05.050

22

101-39-3

alfa-methylkaneelaldehyd

2697

578

202-938-8

05.050

2-methylkaneelaldehyd; alfa-methylkaneelaldehyd; alfa-methylcinnimal; alpha-methylkaneelaldehyd

2-methyl-3-fenylprop-2-enal

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-methoxyfenyl)-2-methylprop-2-enal

3182

584

265-737-4

05.051

alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyd 3-(2-methoxyfenyl)-2-methyl-1,3-dioxolaan

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyd

2748

587

255-410-4

05.052

2-methyl-3-(4-methylfenyl)propanal

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxaan

 

594

204-639-8

05.053

paraldehyd aceetaldehyd

 
 

05.054

22

1009-62-7

2-fenyl-2,3-dimethylpropionaldehyd

 

598

213-771-5

05.054

3-fenylpropyldimethylaldehyd

 
 

05.055

23

90-02-8

salicylaldehyd

3004

605

201-961-0

05.055

salicylaldehyd 2-hydroxybenzaldehyd Salicylal

2-hydroxybenzaldehyd

 

05.056

23

10031-82-0

4-ethoxybenzaldehyd

2413

626

233-093-3

05.056

Homoanisaldehyde

 
 

05.057

03

142-83-6

hexa-2(trans),4(trans)-dienal

3429

640

205-564-3

05.057

2-Propylene acrolein, Sorbic aldehyde, Hexa-2,4-dienal

 

5

05.058

03

557-48-2

nona-2(trans),6(cis)-dienal

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-nonadienal; komkommeraldehyd nona-2,6-dienal

 
 

05.059

04

2277-19-2

non-6(cis)-enal

3580

661

218-900-9

05.059

cis-6-noneen-1-al non-6-enal

 
 

05.060

03

2363-89-5

oct-2-enal

3215

663

219-115-4

05.060

alfa-amylacroleine; 2-pentylacroleine

 
 

05.061

04

63826-25-5

oct-6-enal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411-89-6

2-fenylcrotonaldehyd

3224

670

224-567-0

05.062

2-fenylbut-2-een-1-al

2-fenylbut-2(trans)-enal

 

05.064

03

13552-96-0

trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

3638

685

236-936-3

05.064

deca-2,4,7-trieal

 
 

05.066

23

120-25-2

4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyd

 

703

204-382-1

05.066

vanillinethylether

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-ethylbenzaldehyd

3756

705

225-268-8

05.068

4-ethylbenzaldehyd

 
 

05.069

02

123-15-9

2-methylpentanal

3413

706

204-605-2

05.069

2-ethylvaleeraldehyd

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-heptenal

3165

730

219-563-0

05.070

3-Butylacrolein; ß-Butylacrolein; hept-2-enal trans-hex-2-eenal

 

5

05.071

03

6750-03-4

nona-2,4-dienal

3212

732

229-810-4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829-56-6

trans-2-nonenal

3213

733

242-609-6

05.072

3-Hexyl-2-propenal; non-2-enal 3 or ß-hexyl acrolein; Heptyliceneacetaldehyde

 

5

05.073

03

6728-26-3

hex-2(trans)-enal

2560

748

229-778-1

05.073

ß-Propylacrolein; bladeraldehyd trans-hex-2-eenal

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-dimethylhept-5-enal

2389

2006

203-427-2

05.074

melonal 2,6-dimethyl-2-decen-7-ol

 
 

05.075

04

6789-80-6

hex-3(cis)-enal

2561

2008

229-854-4

05.075

cis-beta,gamma-hexyleenaldehyd hex-3-enal

 
 

05.076

03

3913-71-1

dec-2-enal

2366

2009

223-472-1

05.076

deceen-2-al; deceenaldehyd Decenaldehyde; 3-Heptylacrolein; Decylenic aldehyde; dec-2-enal 2-Decen-1-al

 
 

05.077

02

110-41-8

2-methylundecanal

2749

2010

203-765-0

05.077

methylnonylaceetaldehyd; aldehyde C-12; MNA; 2-methylundecanal methylnonylaceetaldehyd

 
 

05.078

03

7774-82-5

tridec-2-enal

3082

2011

231-883-2

05.078

3-Decylacrolein

 
 

05.079

09

7492-67-3

citronellyloxyaceetaldehyd

2310

2012

231-324-2

05.079

citronelloxyaceetaldehyd 6,10-dimethyl-3-oxaundec-9-enal

6,10-dimethyl-3-oxaundec-9-enal

 

05.080

22

104-53-0

3-fenylpropanal

2887

2013

203-211-8

05.080

3-fenylpropionaldehyd; fenylpropylaldehyd; hydrokaneelaldehyd; fenylaceetaldehyd 3-fenylpropionaldehyd

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-decadienal

3135

2120

219-114-9

05.081

hexa-2,4-dienal

 

5

05.082

04

13553-09-8

dodeca-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313-03-5

hepta-2,4-dienal

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

hept-4-enal

3289

2124

229-779-7

05.085

cis-4-hepteen-1-al; cis-4-ethylideenbutyraldehyd n-Propylidenebutyraldehyde

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-methylpent-2-enal

3194

2129

210-789-5

05.090

alfa-methyl-beta-ethylacrolein 2,4-dimethylpropionaldehyd

 
 

05.091

23

698-27-1

2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd

3697

2130

211-813-7

05.091

4-methylsalicylaldehyd 4-methylsalicylaldehyd 2,4-Cresotaldehyde

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-isopropylfenyl)propionaldehyd

2957

2261

231-885-3

05.094

cumenylaceetaldehyd; p-Cymylpropanal; p-isopropylcinnamaldehyd beta-vinylhydrocinnamaldehyd

 
 

05.095

03

497-03-0

2-methylcrotonaldehyd

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-methylbut-2(trans)-enal

5

05.096

04

30390-50-2

4-decenal

3264

2297

244-514-5

05.096

Decenaldehyde, Dec-4-enal (cis),

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-methyl-2-fenylbutyraldehyd

2738

135

219-461-6

05.097

3-methyl-2-fenylbutanal; alfa-isopropylfenylaceetaldehyd ar-isopropylfenylaceetaldehyd

 
 

05.098

07

29548-14-9

p-menth-1-een-9-al

3178

10347

249-688-6

05.098

carvomenthenal

 
 

05.099

22

21834-92-4

5-methyl-2-fenylhex-2-enal

3199

10365

244-602-3

05.099

2-Phenyl-5-methyl-2-hexenal

 
 

05.100

22

26643-91-4

4-methyl-2-fenylpent-2-enal

3200

10366

247-869-4

05.100

 
 
 

05.101

03

764-40-9

penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

pent-2-enal

3218

10375

212-120-2

05.102

3-Ethylacrolein

 
 

05.103

22

939-21-9

3-fenylpent-4-enal

3318

10378

213-356-9

05.103

beta-vinylhydrokaneelmaldehyd; 3-fenyl-3-methylpropionaldehyd

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dieen-1-carbaldehyd

3389

10383

204-133-7

05.104

safranal Dehydro-ß-Cyclocitral; 1,1,3-Trimethyl-2-formylcyclohexa-2,4-diene

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-butylbut-2-enal

3392

10324

246-950-1

05.105

2-ethylidinehexanal 2-ethylideenhexanal

 
 

05.106

07

564-94-3

myrtenal

3395

10379

209-274-8

05.106

pin-2-een-10-al Benihinal

2-formyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een

 

05.107

03

35158-25-9

2-isopropyl-5-methylhex-2-enal

3406

10361

252-406-4

05.107

2-isopropyl-5-methylhexanal

 
 

05.108

03

13162-46-4

undeca-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463-77-6

2-undecenal

3423

11827

219-564-6

05.109

2-Undecen-1-al

 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-dimethylbenzaldehyd

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-Xylylaldehyde; 1-chloor-2,4-dimethylbenzeen

 
 

05.111

03

56767-18-1

octa-2(trans),6(trans)-dienal

3466

10371

260-372-7

05.111

 
 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-trimethylcyclohex-1-een-1-aceetaldehyd

3474

10338

207-454-0

05.112

beta-homocyclocitral

 
 

05.113

04

4634-89-3

hex-4-enal

3496

10337

225-058-6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362-56-1

4-methylpent-2-enal

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-fenylpent-4-enal

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-trimethylhexanal

3524

10384

226-603-0

05.116

isononylaldehyd; tert-butylisopentanal

 
 

05.117

07

2111-75-3

p-mentha-1,8-dieen-7-al

3557

11788

218-302-8

05.117

perillaldehyd 4-isopropenyl-1-methylazuleen-1-carbaldehyd perillaldehyd

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-methoxykaneelaldehyd

3567

11919

217-807-0

05.118

3-(4-methoxyfenyl)prop-2-enal

3-(4-methoxyfenyl)prop-2-enal

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-trimethylcyclopent-3-een-1-ylaceetaldehyd

3592

10325

224-815-8

05.119

alfa-camfoleenaldehyd (R)-2,3,3-trimethylcyclopent-3-een-1-aceetaldehyd

 
 

05.120

03

21662-13-5

dodeca-2,6-dienal

3637

 

244-515-0

05.120

 
 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-carboxaldehyd

3639

2133

207-081-3

05.121

 

1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-

5

05.122

22

1504-75-2

p-methylkaneelaldehyd

3640

10352

 

05.122

3-p-Tolylpropenal; 2-(4-methylfenyl)propanal

3-(4-methylfenyl)prop-2-enal

 

05.123

07

55253-28-6

5-isopropenyl-2-methylcyclopentaancarboxaldehyd

3645

 
 

05.123

fotocitral A Cis-2-Methyl-cis-5-isopropenylcyclopentan-1-carboxaldehyde

5-(1-methyleenethyl)-2-methylcyclopentaancarboxaldehyd

 

05.124

03

107-86-8

3-methylcrotonaldehyd

3646

10354

203-527-6

05.124

3-methylbut-2-enal Prenal; senecialdehyd

3-methylbut-2(trans)-enal

 

05.125

03

21662-16-8

dodeca-2,4-dienal

3670

11758

244-517-1

05.125

E,E-2,4-Dodecadienal

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-methyloct-2-enal

3711

10363

256-386-8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361-28-5

octa-2(trans),4(trans)-dienal

3721

11805

250-147-1

05.127

(2E,6E)-2,4-octadienal

 
 

05.128

04

41547-22-2

oct-5(cis)-enal

3749

 
 

05.128

(Z)-5-decenal

 
 

05.129

23

135-02-4

2-methoxybenzaldehyd

 

10350

205-171-7

05.129

o-methoxybenzaldehyd; o-anijsaldehyd

 
 

05.130

03

17909-77-2

alfa-sinensal

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-dimethyl-10-methyleen-2,6,11-dodecatrieen

2,6-dimethyl-10-methyleendodeca-2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-mentha-1,3-dieen-7-al

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-methyl-3-tolylpropionaldehyd (mengsel o,m,p-)

2748

587

 

05.134

2-methyl-3-tolylpropanal

2-methyl-3-(4-methylfenyl)propanal

5

05.135

03

123-73-9

but-2-enal

 

11736

204-647-1

05.135

crotonaldehyd

 
 

05.137

04

21662-09-9

dec-4(cis)-enal

3264

2297

244-514-5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

dec-9-enal

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

deca-2(trans),4(trans)-dienal

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-decadienal; deca-2,4-dienal; heptenylacrolein

 

5

05.141

03

51325-37-2

deca-2,4,7-trienal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-dihydroxybenzaldehyd

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal

 
 

260-006-6

05.143

nerolialdehyd

 
 

05.144

03

20407-84-5

dodec-2(trans)-enal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-ethylhexanal

 

10331

204-596-5

05.147

2-ethylhexaldehyd Butyl ethyl acetaldehyde; alpha-ethylkaneelaldehyd

 
 

05.148

03

19317-11-4

farnesal

 
 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-on

 

05.149

09

111-30-8

glutaaraldehyd

 
 

203-856-5

05.149

Glutaric dialdehyde; 1,3-difenylpropaan 1,5-Pentadial

pentaan-1,5-dial

 

05.150

03

18829-55-5

hept-2(trans)-enal

3165

730

242-608-0

05.150

(E)-2-hepteen-1-al; 2-Heptenal; beta-butylacrolein; trans-hex-2-een-1-al

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

hexadecanal

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-hydroxy-3,5-dimethoxykaneelaldehyd

 

10341

 

05.154

sinapaldehyd

3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenyl)prop-2-enal

 

05.155

22

458-36-6

4-hydroxy-3-methoxykaneelaldehyd

 

10342

207-278-4

05.155

 

3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-enal

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propanal

 
 

279-524-9

05.156

dihydroconifeeraldehyd

 
 

05.157

07

1335-66-6

isocyclocitral

 
 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-trimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyd

 

05.158

23

591-31-1

3-methoxybenzaldehyd

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

p-methoxyfenylaceetaldehyd

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-methyldecanal

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-methylhexanal

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-methylpentanal

 

10369

214-273-0

05.166

4-methylvaleeraldehyd

 
 

05.167

02

75853-50-8

12-methyltetradecanal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-methyltridecanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

neral

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-dimethyl-2(cis),6-octadienal

5

05.171

03

2463-53-8

non-2-enal

3213

733

219-562-5

05.171

beta-hexylacrolein; alfa-nonenylaldehyd; nonyleenaldehyd

 

5

05.172

03

17587-33-6

nona-2(trans),6(trans)-dienal

3766

 

241-557-1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018-53-8

nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

pent-4-enal

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-fenylpent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

prop-2-enal

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

pseudo-cyclocitral

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimethylcyclohex-3-eencarbaldehyd

5

05.178

03

60066-88-8

betasinensal

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-dimethyl-10-methyleendodeca-2,6,11-trienal

 

05.179

03

51534-36-2

tetradec-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1-carboxaldehyd

3639

10326

207-080-8

05.182

beta-cyclocitral

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal

 
 

265-747-9

05.183

alpha,2,2,6-tetramethylcyclohexeenbutanal

 
 

05.184

03

53448-07-0

undec-2(trans)-enal

3423

11827

258-559-3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-octadienal

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

trans-3,7-dimethylocta-2,6-dienal

2303

109

205-476-5

05.188

geranial

 

5

05.189

03

505-57-7

2-hexenal

2560

748

208-014-0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-octenal

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

4-decenal

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

2-hexenal

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2, trans-4-nonadienal

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-tridecenal

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2, trans-4-undecadienal

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

alfa-methylional

 
 

261-121-4

05.198

 

2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)but-3-enal

 

05.200

03

 

Decatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

Octadecenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

6-decenal, cis-

 
 
 
 
 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradecenal

 
 
 
 
 
 

6

05.209

04

147159-48-6

6-decenal, trans-

 
 
 
 
 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 
 

250-174-9

 
 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-methyloctanal

 
 
 
 
 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 
 
 
 
 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 
 
 
 
 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 
 
 
 
 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-decadienal (cis,cis-)

 
 
 
 
 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-decadienal (trans,trans-)

 
 
 
 
 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-decenal

 
 
 
 
 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-octadecenal

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-diethoxyethaan

2002

35

203-310-6

06.001

diethylacetaal aceetaldehyddimethylacetaal Ethylidine diethyl ether; 1,1-diethoxyethaan

 
 

06.002

23

1319-88-6

5-hydroxy-2-fenyl-1,3-dioxaan

2129

36

215-294-8

06.002

benzaldehydglycerylacetaal 5-hydroxy-2-fenyl-1,3-dioxaan 2-fenyl-1,3-dioxaan-5-ol 4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan Benzalglycerin

 
 

06.003

23

1125-88-8

alpha-alpha-dimethoxytolueen

2128

37

214-413-0

06.003

benzaldehyddimethylacetaal alpha-alpha-dimethoxytolueen 2-fenyl-1,1-dimethoxyethaan

 
 

06.004

03

7492-66-2

citraldiethylacetaal

2304

38

231-323-7

06.004

3,7-Dimethyl-2,6-octadienal diethyl acetal; 1,1-diethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-dieen Citrathal (QUES)

1,1-diethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-dieen

 

06.005

03

7549-37-3

citraldimethylacetaal

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-dimethyl-2,6-octadienyl-3-methylcrotonaat 1,1-dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-dieen

1,1-dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-dieen

 

06.006

15

101-48-4

2-fenyl-1,1-dimethoxyethaan

2876

40

202-945-6

06.006

alfa-tolylaldehyddimethylacetaal; fenylaceetaldehyddimethylacetaal

 
 

06.007

15

29895-73-6

fenylaceetaldehydglycerylacetaal

2877

41

249-934-2

06.007

5-hydroxy-2-fenyl-1,3-dioxaan 4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan

2-benzyl-4-hydroxy-1,3-dioxaan en 2-benzyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan (mengsel)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-dimethoxyoctaan

2798

42

233-018-4

06.008

octanaldimethylacetaal C-8-dimethylacetal; pyruvaldehyd-dimethylacetaal aceetaldehyddimethylacetaal Resedyl acetal

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-dimethoxydecaan

2363

43

231-928-6

06.009

decanaldiethylacetaal Decylaldehyde DMA; Aldehyde C-10 dimethylacetal; 1,1-dimethoxydecaan benzaldehyddimethylacetaal

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-diethoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol

2584

44

231-945-9

06.010

hydroxycitronellaldiethylacetaal 1,1-diethoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol 8,8-diethoxy-2,6-dimethyloctaan-2-ol 7-Hydroxy-1,1-diethoxy-3,7-dimethyl octane

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctaan-7-ol

2585

45

205-510-9

06.011

hydroxycitronellaldimethylacetaal 8,8-dimethoxy-2,6-dimethyloctaan-2-ol m 1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctaan

 
 

06.012

23

1333-09-1

tolualdehydglycerylacetaal

3067

46

 

06.012

tolualdehydglycerylacetaal 2-(o-,m-,p-Cresyl)-5-hydroxydioxan; 2-(4-methylfenyl)-1,3-dioxaan-5-ol 2-5-hydroxymethyldioxolane

2-(2,3 en 4-methylfenyl)-5-hydroxy-1,3-dioxan en 2-(2,3 en 4-methylfenyl)-5-hydroxymethyl-1,3-dioxolaan (mengsel)

 

06.013

22

91-87-2

alpha-pentylcinnamaldehyddimethylacetaal

2062

47

202-104-3

06.013

alpha-n-Amyl-beta-phenylacroleindimethylacetal;1,1-Dimethoxy-2-amyl-3-phenyl-2-propene

1,1-dimethoxy-2-pentyl-3-fenylprop-2-een

 

06.014

22

5660-60-6

cinnamaldehydethyleenglycolacetaal

2287

48

227-110-3

06.014

2-styryl-1,3-dioxolaan 2-styryl-1,3-dioxolaan cinnamaldehydethyleenglycolacetaal

2-(2-fenylethyleen)-1,3-dioxolaan

 

06.015

01

534-15-6

1,1-dimethoxyethaan

3426

510

208-589-8

06.015

aceetaldehyddimethylacetaal dimethylacetaal Athylidene dimethyl ether

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-fenylethoxy-1-propoxyethaan

2004

511

231-327-9

06.016

aceetaldehydfenethylpropylacetaal [2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzeen 1-fenylethoxy-1-propoxyethaan Propyl phenethyl acetal; Benzene, 2-(1-propoxyethoxy)ethyl; Acetal R; Pepital

 
 

06.017

23

774-48-1

(diethoxymethyl)benzeen

 

517

212-265-1

06.017

benzaldehyddiethylacetaal 2-fenyl-1,1-dimethoxyethaan Phenyl diethoxy methane; 1,1-diethoxytolueen

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethaan

2148

523

 

06.019

aceetaldehydbenzylmethoxyethylacetaal aceetaldehydbenzylmethoxyethylacetaal 1-ethoxy-1-(2-methoxyethoxy)ethaan

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-diethoxydecaan

 

531

252-202-5

06.020

decanaldiethylacetaal decanaldiethylacetaal Decyclic aldehyde diethylacetal;

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-diethoxyheptaan

 

553

211-707-0

06.021

heptanaldiethylacetaal decanaldiethylacetaal

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-diethoxyhexaan

 

557

222-911-4

06.023

hexanaldiethylacetaal benzaldehyddiethylacetaal

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-diisobutoxy-2-fenylethaan

3384

595

269-851-5

06.024

fenylaceetaldehyddiisobutylacetaal

1,1-di(2-methylpropoxy)-2-fenylethaan

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-diethoxynona-2,6-dieen

3378

660

266-874-2

06.025

nonadienyldiethylacetaal

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolaan

2875

669

 

06.027

fenylaceetaldehyd-2,3-butyleenglycolacetaal

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-dimethoxyheptaan

2541

2015

233-103-6

06.028

heptanaldiethylacetaal Aldehyde C-7 dimethyl acetal; aceetaldehyddimethylacetaal pentanaldimethylacetaal

 
 

06.029

09

72854-42-3

heptanalglycerylacetaal (gemengde 1,2 en 1,3 acetalen)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-hexyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan + 2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxan 2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

 
 

06.030

22

90-87-9

1,1-dimethoxy-2-fenylpropaan

2888

2017

202-022-8

06.030

propanal-dimethylacetaal fenylpropiolaldehyd-diethylacetaal 2-fenylpropionaldehyd-dimethylacetaal

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-diethoxyhex-2-een

 

2135

259-086-5

06.031

2-hexenaldiethylacetaal

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-methyl-2-fenyl-1,3-dioxolaan

2130

2226

219-906-4

06.032

benzaldehydpropyleenglycolacetaal 2-fenyl-4-methyl-1,3-dioxolaan 2-fenyl-4-methyl-1,3-dioxolaan benzaldehydpropyleenglycolacetaal

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-dibutoxyethaan

 

2341

212-804-0

06.033

aceetaldehyddibutylacetaal

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-dipropoxyethaan

 

2342

203-335-2

06.034

propylacetaat dipropylacetaal aceetaldehyddipentylacetaal

 
 

06.035

03

10444-50-5

citralpropyleenglycolacetaal

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-dimethylhepta-1,5-dienyl)-4-methyl-1,3-dioxalaan

 

06.036

15

64577-91-9

1-butoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

3125

10007

264-948-9

06.036

aceetaldehydbutylfenethylacetaal 1-butoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-diethoxyhept-4-een(cis en trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

4-heptenaldiethylacetaal

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-dimethoxybutan-2-on

3381

10029

226-605-1

06.038

acetylaceetaldehyddimethylacetaal; 3-oxobutanaldimethylacetaal 3-nitrobenzaldehyd-dimethylacetaal

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-di((1′-ethoxy)-ethoxy)propaan

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-trimethyl-3,5,8,10-tetraoxadodecaan 3,5,8,10-tetraoxadecane,4,6,9-trimethyl-

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-tris([1′-ethoxy])ethoxy)propaan

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-Tetraoxatridecane,7-(1-ethoxyethoxy)-4,10-dimethyl-

 
 

06.041

02

 

Isobutoxy-1-ethoxy-2-methylpropane

 

10055

 

06.041

Isobutanal ethyl isobutyl acetal; 2-Methylpropanal ethyl isobutyl acetal

1-Ethoxy-2-methyl-1-(2-methylpropoxy)propane

 

06.042

02

 

Isobutoxy-1-ethoxy-3-methylbutane

 

10057

 

06.042

aceetaldehydethylisobutylacetaal 3-Methylbutanal ethyl isobutyl acetal

1-Ethoxy-3-methyl-1-(2-methylpropoxy)butane

 

06.043

01

 

Isoamyloxy-1-ethoxypropane

 

10038

 

06.043

Propanal ethyl 3-methylbutyl acetal

1-ethoxy-1-(2-methylpropoxy)ethaan

 

06.044

01

 

1-isobutoxy-1-ethoxyethaan

 

10058

 

06.044

Propanal ethyl isobutyl acetal

1-ethoxy-1-(2-methylpropoxy)ethaan

 

06.045

02

 

Isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropane

 

10061

 

06.045

Isobutanal isobutyl isoamyl acetal; 2-Methylpropanal isobutyl 3-methylbutyl acetal

1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)ethaan

 

06.046

02

 

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan

 

10060

 

06.046

Isovaleraldehyde isoamyl isobutyl acetal; 3-Methylbutanal isobutyl 3-methylbutyl acetal

1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)ethaan

 

06.047

01

 

Isopentyloxy-1-propoxyethane

 

10065

 

06.047

aceetaldehydfenethylpropylacetaal

1-(3-Methylbutoxy)-1-propoxyethane

 

06.048

01

 

Isopentyloxy-1-propoxypropane

 

10066

 

06.048

Propanal 3-methylbutyl propyl acetal

1-(3-Methylbutoxy)-1-propoxypropane

 

06.049

01

77249-20-8

1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

 
 
 

06.049

aceetaldehydbutyl-2-methylbutyl-acetaal

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-butoxy-1-ethoxyethaan

 

10003

 

06.050

aceetaldehydbutylethylacetaal

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-di-(2-methylbutoxy)ethaan

 
 
 

06.051

aceetaldehyddi(2-methylbutyl)acetaal

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-diisobutoxy-2-methylpropaan

 

10025

 

06.052

isobutanaldiisobutylacetaal; 2-methylpropanaldiisobutylacetaal

1,1-di(2-methylpropoxy)-2-methylpropaan

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-diisobutoxyethaan

 

10023

227-129-7

06.053

aceetaldehyddiisobutylacetaal

1,1-di(2-methylpropoxy)ethaan

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-diisobutoxypentaan

 

10026

 

06.054

valeeraldehyddiisobutylacetaal; pentanaldiisobutylacetaal

1,1-di(2-methylpropoxy)pentaan

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-diisopentyloxyethaan

 

10028

235-839-3

06.055

aceetaldehyddiisoamylacetaal; aceetaldehyddi(3-methylbutyl)acetaal

1,1-di(3-methylbutoxy)ethaan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-diethoxy-2-methylbutaan

 

10013

 

06.057

2-methylbutanaldiethylacetaal

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-diethoxy-2-methylpropaan

 

10015

217-107-5

06.058

isobutanaldiethylacetaal; 2-methylpropanaldiethylacetaal

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-diethoxy-3-methylbutaan

 

10014

223-335-6

06.059

isovaleeraldehyddiethylacetaal; 3-methylbutanaldiethylacetaal

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-diethoxybut-2-een

 
 

234-224-7

06.060

2-butenaldiethylacetaal

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-diethoxybutaan

 

10009

222-913-5

06.061

butanaldiethylacetaal

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-diethoxydodecaan

 
 

258-541-5

06.062

dodecanaldiethylacetaal

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-diethoxyhex-3-een

 
 

277-532-7

06.063

3-hexenaldiethylacetaal

 

5

06.064

01

462-95-3

diethoxymethaan

 

10012

207-330-6

06.064

formaldehyddiethylacetaal

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-diethoxynonaan

 

10016

259-360-4

06.065

nonanaldiethylacetaal

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-diethoxyoctaan

 
 

259-385-0

06.066

octanaldiethylacetaal

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-diethoxypentaan

 

10017

222-909-3

06.067

valeeraldehyddiethylacetaal; pentanaldiethylacetaal

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-diethoxyprop-2-een

 

10020

221-276-0

06.068

2-propenaldiethylacetaal

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-diethoxypropaan

 

10018

225-257-8

06.069

propanaldiethylacetaal

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-diethoxyundecaan

 
 

258-539-4

06.070

undecanaldiethylacetaal

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-dihexyloxyethaan

 

10022

226-458-3

06.071

aceetaldehyddihexylacetaal

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-dimethoxyhex-2(trans)-een

 
 

242-204-4

06.072

trans-2-hexenaldimethylacetaal

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-dimethoxyhexaan

 
 

216-488-5

06.073

hexanal-dimethylacetaal

 
 

06.074

01

109-87-5

dimethoxymethaan

 

10031

203-714-2

06.074

formaldehyddimethylacetaal

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-dimethoxypentaan

 
 

247-716-1

06.075

pentanaldimethylacetaal

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-dimethoxypropaan

 
 

225-258-3

06.076

propanal-dimethylacetaal

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan

 
 

222-221-3

06.077

 
 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-difenetoxyethaan

 
 

204-568-2

06.078

aceetaldehyddifenethylacetaal

 
 

06.079

01

13602-09-0

1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethaan

 

10040

 

06.079

aceetaldehydethyl-2-methylbutylacetaal

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-ethoxy-1-(2-fenylethoxy)ethaan

 

10049

219-868-9

06.080

aceetaldehydethyl-2-fenylethylacetaal

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan

3775

10034

248-817-3

06.081

ethyl-cis-3-hexenylacetaal; aceetaldehydethyl-3-hexenylacetaal

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-ethoxy-1-hexyloxyethaan

 

11948

259-184-8

06.082

aceetaldehydethylhexylacetaal; 1-(1-ethoxyethoxy)hexaan

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-ethoxy-1-isopentyloxyethaan

 

10037

236-581-4

06.083

aceetaldehydethyl-3-methylbutylacetaal

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)ethaan

 

06.084

01

10471-14-4

1-ethoxy-1-methoxyethaan

 

10039

233-959-0

06.084

aceetaldehydethylmethylacetaal

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-ethoxy-1-pentyloxyethaan

 

10046

 

06.085

aceetaldehydethylamylacetaal; aceetaldehydethylpentylacetaal

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-ethoxy-1-propoxyethaan

 

10050

243-963-4

06.086

aceetaldehydethylpropylacetaal

 
 

06.087

10

6290-17-1

ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat

 
 

228-536-2

06.087

ethylacetoacetaatpropyleenglycolketal

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolaan

 
 

224-435-2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454-22-4

2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolaan

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-isobutoxy-1-ethoxyethaan

 

10054

230-251-3

06.091

aceetaldehydethylisobutylacetaal

1-ethoxy-1-(2-methylpropoxy)ethaan

 

06.092

01

75048-15-6

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan

 

10059

278-063-0

06.092

aceetaldehydisobutylisoamylacetaal; aceetaldehydisobutyl-3-methylbutylacetaal

1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)ethaan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolaan

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolaan

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

triethoxymethaan

 

10903

204-550-4

06.096

triethylorthoformiaat; ethylorthoformiaat

 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-triethoxypropaan

 

10075

232-193-4

06.097

3-ethoxypropanaldiethylacetaal

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolaan

3441

11423

214-766-0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359-31-3

vanillinebutyleenglycolacetaal

 
 
 

06.099

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd-2,3-butaandiylacetaal

4-ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-1,3-dioxolaan

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-dipentyloxyethaan ◄

 

10032

235-838-8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708-36-7

2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxaan

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

vanillinpropyleenglycolacetaal

3905

 
 

06.104

4-methyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-1,3-dioxolaan

 
 

06.105

02

13285-51-3

3-methyl-1,1-diisopentyloxybutaan

 

10070

 

06.105

isovaleeraldehyddiisoamylacetaal; 3-methylbutanaldi(3-methylbutyl)acetaal

3-methyl-1,1-di(3-methylbutoxy)butaan

 

06.106

02

13112-63-5

2-methyl-1,1-diisopentyloxypropaan

 

10071

 

06.106

 

2-methyl-1,1-di(3-methylpropoxy)propaan

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-methylbutoxy)-1-isopentyloxyethaan

 

10068

 

06.107

methylbutylacetaal

1-(2-methylbutoxy)-1-(3-methylbutoxy)ethaan

 

06.108

23

 

Anisaldehyde butane-2,3-diol acetal

 
 
 

06.108

 

4,5-dimethyl-2-(4-methylpent-3-enyl)-1,3-dioxolaan

 

06.109

04

 

8-ethoxy-3,7-dimethyloct-2-een

 
 
 

06.109

piperonaldiethylacetaal 3,7-dimethyl-6-octenylfenylacetaat

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-ethoxy-1-methoxyethaan

 
 
 

06.111

propanal-dimethylacetaal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

Heliotropine butane-2,3-diol acetal

 
 
 

06.113

Piperonal butane-2,3-diol acetal

2,4-dimethyl-2-(4-methylpent-3-enyl)-1,3-dioxolaan

 

06.114

01

 

1-ethoxy-1-isopentyloxyethaan

 
 
 

06.114

aceetaldehydethylisobutylacetaal aceetaldehydbutyl-3-methylbutyl-acetaal

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)ethaan

 

06.115

01

 

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan

 
 
 

06.115

aceetaldehyddi(3-methylbutyl)acetaal

1-(2-methylbutoxy)-1-isopentyloxyethaan

 

06.120

08

 

Menthone-1,2-glycerol ketal

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethaan

 

10004

 

06.123

aceetaldehydbutylethylacetaal

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)ethaan

 

06.124

02

 

1,1-diisobutoxy-3-methylpropaan

 

10024

 

06.124

valeeraldehyddiisobutylacetaal; pentanaldiisobutylacetaal

1,1-di(2-methylpropoxy)-3-methylpropaan

 

06.125

01

 

1,1-diisobutoxypentaan

 

10027

 

06.125

propanal-dimethylacetaal

1,1-di(2-methylpropoxy)pentaan

 

06.127

01

 

1-ethoxy-1-isopentyloxyethaan

 

10036

 

06.127

Butanal ethyl isoamyl acetal; aceetaldehydethyl-3-methylbutylacetaal

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)ethaan

 

06.128

01

 

1-ethoxy-1-pentyloxyethaan

 

10045

 

06.128

Butanal ethyl amyl acetal; 2,3-butyleenglycol; dimethylethyleenglycol

 
 

06.129

02

 

Ethoxy-2-methyl-1-isopentyloxypropane

 

10043

 

06.129

Isobutanal ethyl isoamyl acetal; 2-Methylpropanal ethyl 3-methylbutyl acetal

1-Ethoxy-2-methyl-1-(3-methylbutoxy)butane

 

06.130

02

 

Ethoxy-2-methyl-1-propoxypropane

 

10044

 

06.130

Isobutanal ethyl propyl acetal; 2-Methylpropanal ethyl propyl acetal

 
 

06.131

02

 

►M3  1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutaan ◄

 

10042

 

06.131

Isovaleraldehyde ethyl isoamyl acetal; 3-Methylbutanal ethyl 3-methylbutyl acetal

1-Ethoxy-3-methyl-1-(3-methylbutoxy)butane

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

vanilline-butaan-2,3-diolacetaal (mengsel van stereo-isomeren)

4023

 

vanilline-erythro- en threo-butaan-2,3-diolacetaal

 
 
 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-oxopropanal

2969

105

201-164-8

07.001

pyruvaldehyd 2-cyaanpropionaldehyd Acetylformaldehyde; Methyl glyoxal; Pyruvic aldehyde; prop-2-een-1-ol

 
 

07.002

05

110-43-0

heptaan-2-on

2544

136

203-767-1

07.002

Ketone C-7; methylamylketon; amylmethylketon

 
 

07.003

05

106-35-4

heptaan-3-on

2545

137

203-388-1

07.003

ethylbutylketon butylethylketon

 
 

07.004

21

98-86-2

acetofenon

2009

138

202-708-7

07.004

methylfenylketon octylbenzeen Acetylbenzol; Benzoylmethide; hexylmethylketon

 
 

07.005

21

122-48-5

vanillylaceton

3124

139

204-548-3

07.005

zingeron; 3-methoxy-4-hydroxy-benzylaceton ethylmethylketon 3-ethoxy-4-methoxybenzylalcohol vanillylaceton

4-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)butaan-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

beta-ionon

2594

141

204-841-6

07.007

 

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

 

07.008

08

14901-07-6

beta-ionon

2595

142

238-969-9

07.008

ß-Irisone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, ß-Cyclocitrylideneacetone

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-een-2-on

5

07.009

08

7779-30-8

methyl-alpha-ionon

2711

143

204-842-1

07.009

alpha-Cetone; 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)pentaan-3-on Raldeine; alpha,Cyclocitrylidenemethyl ethyl ketone

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)pent-1-een-3-on

 

07.010

08

127-43-5

methyl-beta-ionon

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)pent-4-een-3-on Raldeine; ß-Cyclocitrylidenebutanone, ß-Methylionone; ß-Iraldeine

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)pent-1-een-3-on

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buteen-2-on

2597

145

201-219-6

07.011

alfa-iron 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

 
 

07.012

08

99-49-0

l-carvon

2249

146

202-759-5

07.012

carvol 1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-on

p-mentha-1,8-dieen-2-on

 

07.013

21

93-08-3

methyl-2-naftylketon

2723

147

202-216-2

07.013

2′-acetonafton 2-ethylnaftaleen oranger crystals; broommethyl-2-naftylketon beta-Acetonaphthone

 
 

07.014

12

118-71-8

maltol

2656

148

204-271-8

07.014

veltol (Pfizer); corps praline 4H-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl; 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron 2-Methyl pyromeconic acid

3-hydroxy-2-methyl-4-pyron

 

07.015

05

110-93-0

5-methylhept-5-een-2-on

2707

149

203-816-7

07.015

methylheptenon 2-Methyl-2-hepten-6-one; methylheptenon methylfenylketon

 
 

07.016

05

112-12-9

undecaan-2-on

3093

150

203-937-5

07.016

methylnonylketon 2-hendecanone; Undecanone-2; methylnonylketon 2-Hendecanone; 2-Oxoundecane; benzylmethylketon

 
 

07.017

05

108-10-1

4-methylpentaan-2-on

2731

151

203-550-1

07.017

methylisobutylketon isobutylmethylketon isopropylacetaat Isohexanone; Hexone;

 
 

07.018

10

3848-24-6

hexaan-2,3-dion

2558

152

223-350-8

07.018

methylpropylketon Acetyl butyryl; acetylisobutyryl

 
 

07.019

05

111-13-7

octaan-2-on

2802

153

203-837-1

07.019

methylhexylketon; n-hexylmethylketon hexylmethylketon octaan-2-on

 
 

07.020

05

821-55-6

nonaan-2-on

2785

154

212-480-0

07.020

methylheptylketon

 
 

07.021

10

7493-59-6

undeca-2,3-dion

3090

155

231-330-5

07.021

acetylnonanyl acetylnonanyl Acetyl pelargonyl

 
 

07.022

21

122-00-9

4-methylacetofenon

2677

156

204-514-8

07.022

p-methylacetofenon; methyl-p-tolylketon 1-acetyl-4-methylindool 1-methyl-4-acetyl benzene

 
 

07.023

21

89-74-7

2,4-dimethylacetofenon

2387

157

201-935-9

07.023

2-ethyl-m-xyleen methyl-2,4-dimethoxyfenylacetaat

 
 

07.024

21

122-57-6

4-fenylbut-3-een-2-on

2881

158

204-555-1

07.024

benzylideenaceton; cinnamylmethylketon methyl-p-tolylketon Acetocinnamone; benzylaceton

 
 

07.025

21

5349-62-2

4-methyl-1-fenylpentaan-2-on

2740

159

226-316-0

07.025

benzylisobutylketon isobutylmethylketon

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(p-tolyl)butaan-2-on

3074

160

 

07.026

 

4-(4-methylfenyl)butaan-2-on

 

07.027

21

1901-26-4

3-methyl-4-fenylbut-3-een-2-on

2734

161

217-599-1

07.027

benzylideenmethylaceton 1-Methyl-1-benzylideneacetone; 3-Benzylidene-2-butanone; alpha-Methyl-alpha-Benzalacetone

 
 

07.028

21

119-53-9

benzoïne

2132

162

204-331-3

07.028

benzoylfenylcarbinol alpha-Hydroxy-alpha-phenylacetophenone; 1,2-dibroom-1,2-difenylethaan

2-hydroxy-2-fenylacetofenon

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on

2672

163

203-184-2

07.029

p-anisylacetaat 4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on 2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)-; Raspberry ketone; methyl oxanone; 4-methoxybenzoylaceton

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-methoxyfenyl)pent-1-een-3-on

2673

164

203-190-5

07.030

Ethone; alpha-Methylanisalacetone; Alpha-Methyl anisylidene acetone; p-Methoxystyryl ethyl ketone

 
 

07.031

21

55418-52-5

piperonylaceton

2701

165

259-630-1

07.031

2-Butanone, 4-(1,3-benzodioxol-5-yl); Dulcinyl; Heliotropyl acetone

4-(3,4-methyleendioxyfenyl)butaan-2-on

 

07.032

21

119-61-9

benzofenon

2134

166

204-337-6

07.032

benzoylbenzeen; difenylketon difenylmethanol Alpha-Oxodiphenylmethane

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

isojasmon

3552

167

202-417-5

07.033

 

2-hexyl-cyclopent-2-een-1-on en 2-hexylideencyclopentanon

5

07.034

08

17373-89-6

2-heptylideencyclopentaan-1-on

2573

167

241-411-7

07.034

alpha-hexylideencyclopentanon

 

5

07.035

08

17369-60-7

tetramethylethylcyclohexenon (mengsel van isomeren)

3061

168

241-403-3

07.035

 
 

5

07.036

08

127-51-5

alpha-isomethylionon

2714

169

204-846-3

07.036

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)-3-methylpent-3-een-2-on Methyl-gamma-Ionone-Isomethylionone; Gamma-Methylionone

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)-3-methylpent-3-een-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-methoxyacetofenon

2005

570

202-815-9

07.038

aceetanisool; p-acetylanisool p-acetylanisool

 
 

07.039

09

7786-52-9

octaan-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

3-Oxo-1-octanol; Caproylethanoate; Hexanoylethanoate; methyl-1-methylpentylketon 1-hydroxyoctaan-3-on

 
 

07.040

21

93-55-0

1-fenylpropaan-1-on

3469

599

202-257-6

07.040

propiofenon hexylmethylketon propylbenzeen

 
 

07.041

08

79-89-0

beta-isomethylionon

 

650

201-231-1

07.041

isomethyl-beta-ionon

3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-een-2-on

 

07.042

21

645-13-6

4-isopropylacetofenon

2927

651

211-433-1

07.042

ethyl-4-isopropylfenylacetaat p-Acetylcumene; 4-isopropylacetofenon

 
 

07.044

05

625-33-2

pent-3-een-2-on

3417

666

210-888-3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-trimethylcyclohexanon

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

vanillylideenaceton

3738

691

214-096-9

07.046

Methyl-3-methoxy-4-hydroxystyryl ketone; Dihydrozingerone

4-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)but-3-een-2-on

 

07.047

12

4940-11-8

ethylmaltol

3487

692

225-582-5

07.047

veltol-plus 2-Ethylpyromeconic acid; 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron 2-Ethyl-3-ol-4H-pyran-4-one

2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron

 

07.048

05

2497-21-4

4-hexeen-3-on

3352

718

219-681-2

07.048

2-Hexen-4-one; hex-2-een-4-on Propylene ethyl ketone

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-methoxyfenyl)-4-methylpent-1-een-3-on

3760

719

 

07.049

methoxystyrylisopropylketon cyclopropyl-4-methoxyfenylketon

 
 

07.050

05

67-64-1

aceton

3326

737

200-662-2

07.050

propaan-2-on dimethylketon 2-Oxopropane; ß-Ketopropane; Pyroacetic ether

 

1

07.051

10

513-86-0

3-hydroxybutaan-2-on

2008

749

208-174-1

07.051

acetoïne AMC; fenylethylcarbinol 2,3-Butanolone; 3,4-dimethylfenol 3-Hydroxy-2-butanone; Gamma-hydroxy-beta-oxobutane

 
 

07.052

10

431-03-8

diacetyl

2370

752

207-069-8

07.052

dimethylketon biacetyl 2,3-diketobutane; 2,3-Butanedione; dimethylglyoxim

butaan-2,3-dion

 

07.053

05

78-93-3

butaan-2-on

2170

753

201-159-0

07.053

ethylmethylketon; methylethylketon Ketone C-4

 
 

07.054

05

107-87-9

pentaan-2-on

2842

754

203-528-1

07.054

ethylacetaat methylpropylketon isopropylmethylketon pentaan-2-on

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(p-hydroxyfenyl)butaan-2-on

2588

755

226-806-4

07.055

4-hydroxybenzylaceton oxyphenalon; Frambinone; 1-p-Hydroxyphenyl-3-butanone; 4-hydroxybenzylaceton 4-hydroxybenzylaceton

 
 

07.056

30

80-71-7

3-methylcyclopentaan-1,2-dion

2700

758

201-303-2

07.056

2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enon 2-methylcyclopentanon 3-methylcyclopentaan-1,2-dion cyclotene; Corylone; 3-methyl-2-cyclopenteen-1-on

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-ethylcyclopentaan-1,2-dion

3152

759

244-606-5

07.057

2-hydroxy-3,4-dimethyl-2-cyclopenteen-1-on Ethyl cyclopentenolone; ethylcyclopentaan 3-Ethyl-2-cyclopenten-2-ol-1-one

 
 

07.058

05

123-19-3

heptaan-4-on

2546

2034

204-608-9

07.058

dipropylketon Butyrone

 
 

07.059

08

10458-14-7

p-menthaan-3-on

2667

2035

233-944-9

07.059

2-isopropyl-5-methylcyclohexanol 4-isopropyl-1-methylcyclohex-3-enon

 
 

07.060

10

600-14-6

pentaan-2,3-dion

2841

2039

209-984-8

07.060

acetylpropionyl

 
 

07.061

08

79-78-7

allyl-alpha-ionon

2033

2040

201-225-9

07.061

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)-1,6-heptadieen-3-on Allyl cyclocitrylideneacetone; alpha-AllyliononeS

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)-1,6-heptadieen-3-on

 

07.062

05

106-68-3

octaan-3-on

2803

2042

203-423-0

07.062

ethylamylketon butylethylketon

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-methylpentaan-2,3-dion

2730

2043

231-328-4

07.063

acetylisobutyryl

 
 

07.064

10

96-04-8

heptaan-2,3-dion

2543

2044

202-472-5

07.064

Acetyl pentanoyl; acetylvaleryl Valeryl acetyl

 
 

07.065

10

496-77-5

5-hydroxyoctaan-4-on

2587

2045

207-830-4

07.065

butyroin 5-Octanol-4-one

 
 

07.067

08

29606-79-9

isopulegon

2964

2051

249-725-6

07.067

1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-on 1-methyl-4-isopropenylcyclohexaan-3-on 1-isopropyl-4-methylcyclohexaan

p-menth-8-een-3-on

5

07.069

05

4433-36-7

tetrahydro-pseudo-ionon

3059

2053