EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0088-20200918

Consolidated text: Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/2020-09-18

01997R0088 — NL — 18.09.2020 — 003.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 88/97 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 1997

tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht

(PB L 017 van 21.1.1997, blz. 17)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 512/2013 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2013

  L 152

1

5.6.2013

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/831 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015

  L 132

32

29.5.2015

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1296 VAN DE COMMISSIE van 16 september 2020

  L 303

20

17.9.2020
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 88/97 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 1997

tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrechtArtikel 1

Definities

In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:

„delen van rijwielen” : delen van rijwielen en toebehoren van de GN-codes 8714 91 10 tot en met 8714 99 90 ;

„uitgebreid recht” : het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht, zoals uitgebreid bij artikel 2 van Verordening (EG) nr. 71/97 (de referentieverordening);

„hoofdbestanddelen van rijwielen” : de in artikel 1 van de referentieverordening omschreven delen van rijwielen;

►M3  „assemblageverrichting” : een verrichting waarbij hoofdbestanddelen van rijwielen voor het assembleren of het afwerken van rijwielen dan wel voor het produceren of het assembleren van delen van rijwielen worden ingebracht; ◄

„aanvraag” : elk verzoek van een assemblageverrichtingen uitvoerende partij, dat ingevolge artikel 3 op het van de Commissie verkrijgen van een goedkeuring voor vrijstelling is gericht;

„onderzochte partij” : een assemblageverrichtingen uitvoerende partij ten aanzien waarvan ingevolge artikel 4, lid 5, of artikel 11, lid 1, een onderzoek is ingeleid, en

„vrijgestelde partij” : elke partij waarvan is gebleken dat haar assemblageverrichting buiten de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 valt en waaraan ingevolge artikel 7 dan wel artikel 12 van de onderhavige verordening vrijstelling is verleend.

Artikel 2

Vrijstelling van de invoer van het uitgebreide recht

1.  De invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen wordt van het uitgebreide recht vrijgesteld indien:

— 
deze bestanddelen door of namens een vrijgestelde partij voor het vrije verkeer worden aangegeven, of
— 
deze bestanddelen krachtens de in artikel 14 vervatte bepalingen van het toezicht op het eindgebruik voor het vrije verkeer worden aangegeven.

2.  De invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen wordt voorlopig van betaling van het uitgebreide recht vrijgesteld, indien die bestanddelen door of namens een onderzochte partij voor het vrije verkeer worden aangegeven.

Artikel 3

Aanvraag voor vrijstelling

▼M1

1.  De aanvragen dienen schriftelijk in één van de officiële talen van de Unie te worden ingediend en door degene die gemachtigd is de aanvrager te vertegenwoordigen, te zijn ondertekend. Het verzoek moet aan het onderstaande adres worden gestuurd:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat H — Handelsbescherming

Wetstraat 200

1049 Brussel

België

E-mail: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu.

▼B

2.  Bij ontvangst van een aanvraag stelt de Commissie de aanvrager en de Lidstaten onverwijld in kennis.

Artikel 4

Ontvankelijkheid van de aanvragen

1.  Een aanvraag is ontvankelijk indien:

▼M3

a) 

deze bewijsmateriaal bevat dat de aanvrager hoofdbestanddelen van rijwielen voor de productie of assemblage van rijwielen of delen van rijwielen in dusdanige hoeveelheden gebruikt dat de drempel van artikel 14, onder c), wordt overschreden, of de aanvrager een onherroepelijke contractuele verplichting daartoe is aangegaan,

▼M1

b) 

deze op het eerste gezicht toereikend bewijst dat de assemblageverrichtingen van de aanvrager niet onder de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad ( 1 ) vallen, en

▼B

c) 

binnen de twaalf maanden voorafgaande aan de aanvraag, de aanvrager de goedkeuring van de vrijstelling ingevolge artikel 7, lid 3 of lid 4, niet is geweigerd, of wiens vrijstelling ingevolge artikel 10 is ingetrokken.

2.  Voor de verstrekking van voor de vaststelling van de ontvankelijkheid van de aanvraag vereiste bijkomende informatie kan een redelijke termijn worden gesteld. Indien binnen de gestelde termijn dergelijk materiaal niet wordt verstrekt, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk beschouwd.

3.  De ontvankelijkheid van een naar behoren gestaafde aanvraag in de zin van de leden 1 en 2 wordt normalerwijze binnen 45 dagen na de ontvangst daarvan vastgesteld. De aanvrager krijgt eerst de gelegenheid om op de gevolgtrekkingen van de Commissie met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag te reageren.

▼M1

4.  Indien een aanvraag niet ontvankelijk wordt bevonden, wordt deze bij een besluit overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 afgewezen.

▼B

5.  Indien een aanvraag ontvankelijk is bevonden, wordt onverwijld een onderzoek ingeleid en worden de aanvragen en de Lid-Staten daarvan in kennis gesteld.

Artikel 5

Schorsing van betaling van de rechten

▼M1

1.  Vanaf de datum van de ontvangst van een aanvraag die op het eerste gezicht voldoet aan de bepalingen van artikel 4, leden 1 en 2, en hangende een beschikking over de gegrondheid van een aanvraag overeenkomstig de artikelen 6 en 7, wordt de betaling van de douaneschuld die voor het bij artikel 2, lid 1, van de referentieverordening uitgebreide recht is verricht, geschorst met betrekking tot de invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen die door de onderzochte partij voor het vrije verkeer zijn aangegeven. Daarbij wordt normaliter rekening gehouden met een periode van niet minder dan zes maanden voorafgaande aan de ontvangst van de aanvraag, teneinde te kunnen vaststellen of op het eerste gezicht voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 4, leden 1 en 2.

▼B

2.  De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten kunnen voor de schorsing van de betaling van het uitgebreide recht een zekerheid eisen tot waarborging van de betaling van het uitgebreide recht indien de aanvraag nadien ingevolge artikel 4, lid 4, niet ontvankelijk wordt bevonden, of ingevolge artikel 7, lid 3 of lid 4, wordt afgewezen.

Artikel 6

Onderzoek van de aanvraag

▼M1

1.  Met het oog op een besluit betreffende toekenning van een vrijstelling stelt de Commissie een onderzoekstijdvak vast dat normaliter een periode van twaalf maanden bestrijkt, en in ieder geval niet minder dan zes maanden, vanaf de datum van de schorsing van betaling van het uitgebreide recht op hoofdbestanddelen van rijwielen. Bij het uitvoeren van haar onderzoek kan de Commissie de aanvrager om aanvullende gegevens betreffende het onderzoektijdvak verzoeken en/of verificaties ter plekke verrichten.

▼B

2.  Elke onderzochte partij zal ervoor zorg dragen dat hoofdbestanddelen van rijwielen die zij voor het vrije verkeer aangeeft, op elk moment hetzij bij haar assemblageverrichtingen worden gebruikt, hetzij worden vernietigd, hetzij worden wederuitgevoerd. Zij houdt een boekhouding bij van de hoofdbestanddelen van rijwielen die zij ontvangt, en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Deze boekhouding wordt ten minste drie jaar bewaard. De boekhouding en eventueel benodigd bijkomend bewijsmateriaal en bijkomende informatie worden desgevraagd aan de Commissie voorgelegd.

▼M1

3.  Het onderzoek naar de gegrondheid van een aanvraag wordt normaliter afgesloten binnen twaalf maanden na ontvangst van alle in artikel 6, lid 1, bedoelde informatie.

▼B

4.  Alvorens ingevolge artikel 7 een beschikking te geven, worden de aanvrager de gevolgtrekkingen van de Commissie over de gegrondheid van de aanvraag medegedeeld en krijgt de aanvrager de gelegenheid daarop te reageren.

Artikel 7

Beschikking

▼M1

1.  Wanneer uit de uiteindelijk geverifieerde feiten blijkt dat de assemblageverrichtingen van de aanvrager niet onder de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 vallen, wordt, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009, goedkeuring verleend om de aanvrager vrij te stellen van het uitgebreide recht.

▼B

2.  De beschikking werkt terug tot aan het tijdstip van ontvangst van de aanvraag. De ingevolge artikel 2, lid 1, van de referentieverordening voor de aanvrager ontstane douaneschuld wordt met ingang van dat tijdstip geacht niet te hebben bestaan.

▼M1

3.  Indien de aanvrager niet aan de criteria voor vrijstelling voldoet, wordt de aanvraag afgewezen overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009, en wordt de in artikel 5 bedoelde schorsing van de betaling van het uitgebreide recht opgeheven.

▼B

4.  Schending van de verplichtingen krachtens artikel 6, lid 2, of een valse verklaring met betrekking tot een beschikking kan grond vormen voor afwijzing van de aanvraag.

Artikel 8

Verplichtingen van vrijgestelde partijen

1.  Elke vrijgestelde partij draagt ervoor zorg dat te allen tijde:

▼M1

a) 

haar assemblageverrichtingen buiten de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 vallen,

▼M3

b) 

indien zij hoofdbestanddelen van rijwielen in ontvangst neemt die ingevolge artikel 2 van het uitgebreide recht zijn vrijgesteld, deze bestanddelen hetzij bij haar assemblageverrichtingen of de assemblage van andere producten worden gebruikt, hetzij worden vernietigd, hetzij worden wederuitgevoerd, hetzij aan een andere vrijgestelde partij worden doorverkocht.

▼B

2.  Elke vrijgestelde partij houdt een boekhouding bij van de hoofdbestanddelen van rijwielen die zij ontvangt en van het gebruik dat daarvan is gemaakt. Zij bewaart deze gegevens en bijbehorend ondersteunend bewijsmateriaal gedurende ten minste drie jaar. Deze gegevens worden desgevraagd de Commissie ter beschikking gesteld.

Artikel 9

Nieuw onderzoek

▼M1

1.  De Commissie kan op eigen initiatief een nieuw onderzoek instellen naar de toestand van een vrijgestelde partij om na te gaan of de assemblageverrichtingen van deze laatste buiten de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 vallen.

▼B

2.  Een nieuw onderzoek bestaat uit een onderzoek dat is gebaseerd op een tijdsbestek dat korter dan zes maanden kan zijn.

▼M1

Artikel 10

Intrekking van een vrijstelling

Een vrijstelling wordt, overeenkomstig de in artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 bedoelde procedure en nadat de vrijgestelde partij in de gelegenheid is gesteld te reageren, ingetrokken:

— 
indien uit een nieuw onderzoek is gebleken dat de assemblageverrichtingen van een vrijgestelde partij binnen de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 vallen,
— 
bij schending van de verplichtingen ingevolge artikel 8, of
— 
bij niet-medewerking nadat het vrijstellingsbesluit werd vastgesteld.

▼B

Artikel 11

Hangende aanvragen

1.  De aanvragen van de in bijlage I vermelde partijen zijn ontvankelijk en onderzoeken ingevolge artikel 6 worden hierbij ingeleid.

2.  De datum van ontvangst in de zin van artikel 5, lid 1, van de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde aanvragen wordt geacht de datum van inwerkingtreding van deze verordening te zijn.

3.  In afwachting van een beschikking over de gegrondheid van de aanvragen van de in bijlage I vermelde partijen wordt de betaling van de douaneschuld die ingevolge artikel 2 van de referentieverordening voor het uitgebreide recht is ontstaan, met werking van de datum van inwerkingtreding van die verordening geschorst.

4.  Beschikkingen ingevolge artikel 7, lid 2, met betrekking tot de in bijlage I vermelde partijen hebben terugwerkende kracht tot 20 april 1996. De douaneschulden van de aanvrager die met betrekking tot het uitgebreide recht ontstaan, worden daarbij geacht vanaf dat tijdstip te zijn vervallen.

▼M2

Artikel 12

Vrijgestelde partijen

De in bijlage II genoemde partijen worden van het uitgebreide recht vrijgesteld met ingang van 20 april 1996 of van de dag waarop de vrijstelling bij besluit van de Commissie is verleend, indien dit later is.

▼M1

Artikel 13

Procedurele bepalingen

De relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 1225/2009 betreffende:

— 
de uitvoering van onderzoeken (artikel 6, leden 2 tot en met 5),
— 
controlebezoeken (artikel 16),
— 
niet-medewerking (artikel 18), en
— 
vertrouwelijkheid (artikel 19)

zijn van toepassing op de uit hoofde van deze verordening verrichte onderzoeken.

▼B

Artikel 14

Aan toezicht op het eindgebruik onderworpen vrijstelling

Indien op of na de datum van inwerkingtreding van de referentieverordening de invoer van hoofdbestanddelen van rijwielen voor het vrije verkeer wordt aangegeven door een ander dan door een vrijgestelde partij, wordt deze invoer van de toepassing van het uitgebreide recht vrijgesteld indien de aangifte in overeenstemming met de in bijlage III weergegeven Taric-structuur geschiedt en voldoet aan de voorwaarden van artikel 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en van de artikelen 291 tot en met 304 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 die van overeenkomstige toepassing zijn, en indien:

a) 

de hoofdbestanddelen van rijwielen aan een overeenkomstig artikel 7 of artikel 12 vrijgestelde partij worden geleverd, of

b) 

die bestanddelen aan een andere houder van een vergunning in de zin van artikel 291 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden geleverd, of

▼M1

c) 

per maand minder dan 300 eenheden per soort hoofdbestanddelen van rijwielen hetzij door een partij voor het vrije verkeer worden aangegeven dan wel aan die partij worden geleverd. Het aantal bestanddelen dat wordt aangegeven door of wordt geleverd aan een partij, wordt berekend met verwijzing naar het aantal bestanddelen dat is aangegeven door of is geleverd aan alle partijen die met die partij zijn geassocieerd of die met die partij compensatieovereenkomsten hebben, of

▼M3

d) 

de hoofdbestanddelen van rijwielen worden gebruikt bij de assemblage van rijwielen met hulpmotor (aanvullende Taric-code 8835) of van andere voertuigen dan rijwielen, ook indien met hulpmotor (aanvullende Taric-code C549).

▼B

Artikel 15

Bijzondere bepalingen voor partijen die de minimis-zendingen ontvangen

1.  De Commissie of de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten kunnen op eigen initiatief besluiten onderzoek in te stellen naar partijen die hoofdbestanddelen van rijwielen voor het vrije verkeer aangeven of die zendingen ontvangen ingevolge artikel 14, onder c).

2.  Indien blijkt dat de in lid 1 bedoelde partijen hoeveelheden hoofdbestanddelen van rijwielen voor het vrije verkeer hebben aangegeven of zendingen boven de drempel van artikel 14, onder c), hebben ontvangen, of indien deze partijen niet aan het onderzoek medewerken, worden zij niet langer geacht buiten de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 te vallen. Na de betrokken partij de gelegenheid tot reageren te hebben geboden, wordt van deze bevindingen kennis gegeven aan de bevoegde autoriteiten van de Lid-staten.

3.  Indien in lid 1 bedoelde partijen van artikel 14, onder c), misbruik hebben gemaakt om het uitgebreide recht te ontwijken, kan het aldus ontweken uitgebreide recht voor alle hoofdbestanddelen van rijwielen die sedert de inwerkingtreding van deze verordening door deze partijen voor het vrije verkeer zijn aangegeven of die aan deze partijen zijn afgeleverd, worden ingevorderd.

Artikel 16

Gegevensuitwisseling

1.  De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten worden de nadere gegevens medegedeeld van de partijen ten aanzien van welke een onderzoek ingevolge artikel 4 is ingeleid of ten aanzien van welke ingevolge artikel 7 of artikel 10 een beschikking is gegeven.

2.  Geregeld en wanneer dat gewenst lijkt, worden in een mededeling bijgewerkte lijsten van de onderzochte en van de vrijgestelde partijen bekendgemaakt, welke lijsten eveneens onverwijld op verzoek aan belanghebbende partijen worden verstrekt.

▼M1 —————

▼B

Artikel 17

Bepaling inzake douanerechten

Tenzij anderszins bepaald, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
BIJLAGE IONDERZOCHTE PARTIJEN

(Aanvullende Taric-code 8962)

Naam

Stad

Land

Dangre Cycles

59770 Marly

Frankrijk

Derby Cyclewerke GmbH

49661 Cloppenburg

Duitsland

Engelbert Meyer GmbH

49692 Sevelten

Duitsland

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Duitsland

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG

33609 Bielefeld

Duitsland

Kynast AG

Quakenbrück

Duitsland

Monark Crescent

S-432 82 Varberg

Zweden

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Verenigd Koninkrijk

Quantum Cycles

59770 Marly

Frankrijk

Pantherwerke

37537 Bad Wildungen

Duitsland

PRO-FIT Sportartikel

74076 Heilbronn

Duitsland

Prophete GmbH

33378 Rheda-Wiedenbrück

Duitsland

Tekno Cycles

93102 Montreuil Cedex

Frankrijk

TNT Cycles

17180 Vilablareix (Girona)

Spanje

Winora — TME Bike Company

97405 Schweinfurt

Duitsland

NB:

Belanghebbende partijen wordt erop gewezen dat na de ontvangst van toekomstige aanvragen ingevolge artikel 3, lid 1, of beschikkingen inzake hangende onderzoeken ingevolge artikel 7, nieuwe en bijgewerkte lijsten van „partijen die een aanvraag hebben ingediend ingevolge artikel 3, lid 1, of die worden onderzocht ingevolge artikel 11” geregeld en wanneer nodig bekendgemaakt worden in de C-reeks van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, ofwel op het in artikel 3 van deze verordening genoemde adres kunnen worden verkregen.
BIJLAGE II

▼M2

Bijgewerkte lijst van vrijgestelde partijenOude verwijzingen

Bijgewerkte verwijzingen

Naam

Adres

Aanvullende Taric-code

Bijgewerkte naam

Bijgewerkt adres

Bijgewerkte aanvullende Taric-code (1)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike - Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike - Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike bv

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike bv

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland bv

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys bv

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes bv

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe bv

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe bv

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller” - Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing bv

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ - 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ - 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike - Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts bv

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts bv

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen bv

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen bv

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle nv

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle nv

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo nv

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

nv Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

nv Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta nv

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen nv

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen nv

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ștefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ștefan Procopiu 1, RO-300647 Timișoara, Județ Timiș, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO - 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe nv

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe bv

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe bv

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566

(1)   De volgende vrijgestelde partijen, waarvoor oorspronkelijk aanvullende Taric-code 8963 gold, krijgen een nieuwe, unieke code: Accell Nederland bv (C004 ), Cycles France Loire (C005 ), Cycleurope Industries (C007 ), Cycleurope Sverige AB (C008 ), Derby Cycle Werke GmbH (C009 ), Engelbert Meyer GmbH (C010 ), Manufacture Française Du Cycle (C014 ), Panther International GmbH (C017 ), Promiles (C018 ), Prophete GmbH (C019 ), TNT Cycles (C020 ). De volgende vrijgestelde partij, waarvoor oorspronkelijk aanvullende Taric-code 8065 gold, krijgt de volgende code: Esmaltina (C011 ). De volgende vrijgestelde partijen, waarvoor oorspronkelijk aanvullende Taric-code 8067 gold, krijgen de volgende codes: CYCLES LAPIERRE (C006 ), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012 ), MBM S.r.l. (C015 ). De volgende vrijgestelde partijen, waarvoor oorspronkelijk aanvullende Taric-code 8068 gold, krijgen de volgende codes: Montana S.r.l. (C016 ), KTM Fahrrad GmbH (C013 ).

▼B
BIJLAGE IIITARIC-STRUCTUUR

8714 91 10

– – – Frames:

– – – – geverfd, geanodiseerd, gepolijst en/of gelakt:

8714911011

– – – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714911019

– – – – – Andere (2) (3)

8714911090

– – – – Andere

8714 91 30

– – – Voorvorken:

– – – – geverfd, geanodiseerd, gepolijst en/of gelakt:

8714913011

– – – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714913019

– – – – – Andere (2) (3)

8714913090

– – – – Andere

8714 93 90

– – – Tandwielen voor vrijloop (free-wheels):

8714939010

– – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714939090

– – – – Andere (2) (3)

8714 94 30

– – – Andere remmen:

8714943010

– – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714943090

– – – – Andere (2) (3)

8714 94 90

– – – Delen:

– – – – remhendels:

8714949011

– – – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714949019

– – – – – Andere (2) (3)

8714949090

– – – – Andere

8714 96 30

– – – Pedaalaandrijvingen:

8714963010

– – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714963090

– – – – Andere (2) (3)

8714 99 10

– – – Sturen:

8714991010

– – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714991090

– – – – Andere (2) (3)

8714 99 50

– – – Derailleurs (kettingschakelaars):

8714995010

– – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, dan wel

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714995090

– – – – Andere (2) (3)

8714 99 90

– – – Andere, delen:

– – – – volledige wielen met of zonder binnenbanden, buitenbanden, of tandraderen:

8714999011

– – – – – van oorsprong uit of geconsigneerd vanuit China (1):

— in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van minder dan 300 eenheden per maand, of

— voor overdracht aan een andere houder van een vergunning voor eindgebruik of aan vrijgestelde partijen (2)

8714999019

– – – – – Andere (2) (3)

8714999090

– – – – Andere

(1)   De regels voor toezicht op het eindgebruik (artikelen 291 tot en met 304 van Verordening (EEG) nr. 2454/93) zijn van overeenkomstige toepassing.

(2)   De vrijgestelde partijen waarvan de assemblageverrichtingen geen ontwijking opleveren omdat zij buiten de werkingssfeer van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 vallen, zijn: (zie bijlage II).

(3)   De onderzochte ondernemingen betreffende de criteria van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96, waarvoor het antidumpingrecht hangende een besluit van de Commissie is opgeschort en waarvoor door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten een zekerheid mag worden verlangd, zijn: (zie bijlage I).
BIJLAGE IV

Informatiestructuur

TOEZICHT OP HET EINDGEBRUIK BETREFFENDE DELEN VAN RIJWIELEN UIT CHINA VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) Nr. 88/97 ( 2 )

(Terug te zenden informatie overeenkomstig artikel 16 van genoemde verordening)

(In te dienen uiterlijk aan het einde van de eerste maand na afloop van het betrokken kwartaal)Lid-Staat:

Jaar:

Kwartaal:

A.   SAMENVATTING

— 
Aantal toegekende vergunningen voor het eindgebruik:
— 
Aantal verlopen vergunningen voor het eindgebruik:
— 
Aantal ingetrokken vergunningen voor het eindgebruik ( 3 ):

Hoeveelheid ( 4 ) rijwielframes ( 5 )

— 
binnengekomen onder toezicht op het eindgebruik:
— 
binnengekomen onder aanvullende Taric-code 8962:
— 
binnengekomen onder aanvullende Taric-code 8963:

B.   TOP-10-HOUDERS VAN VERGUNNINGEN VAN EINDGEBRUIK

image

C.   ZUIVERING EN AANVULLENDE INFORMATIE

image

D.   INTREKKING VAN VERGUNNINGEN VAN EINDGEBRUIK

image( 1 ) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51;

( 2 ) PB nr. L 17 van 21.1.1997, blz. 17.

( 3 ) Zie deel D van deze terug te sturen informatie.

( 4 ) Aanvullende eenheden.

( 5 ) GN-code ex 8714 91 10 .

Top