EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20131204

Consolidated text: Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2013-12-04

1996L0098 — NL — 04.12.2013 — 011.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 96/98/EG VAN DE RAAD

van 20 december 1996

inzake uitrusting van zeeschepen

(PB L 046, 17.2.1997, p.25)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

RICHTLIJN 98/85/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 11 november 1998

  L 315

14

25.11.1998

 M2

RICHTLIJN 2001/53/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 10 juli 2001

  L 204

1

28.7.2001

 M3

RICHTLIJN 2002/75/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 2 september 2002

  L 254

1

23.9.2002

►M4

RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 5 november 2002

  L 324

53

29.11.2002

 M5

RICHTLIJN 2008/67/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 30 juni 2008

  L 171

16

1.7.2008

 M6

RICHTLIJN 2009/26/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 6 april 2009

  L 113

1

6.5.2009

►M7

VERORDENING (EG) Nr. 596/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juni 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

RICHTLIJN 2010/68/EU VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 22 oktober 2010

  L 305

1

20.11.2010

 M9

RICHTLIJN 2011/75/EU VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 2 september 2011

  L 239

1

15.9.2011

 M10

RICHTLIJN 2012/32/EU VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 25 oktober 2012

  L 312

1

10.11.2012

►M11

RICHTLIJN 2013/52/EU VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 30 oktober 2013

  L 304

1

14.11.2013
▼B

RICHTLIJN 96/98/EG VAN DE RAAD

van 20 december 1996

inzake uitrusting van zeeschepenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag ( 3 ),

(1) Overwegende dat in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid nadere maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van het zeevervoer te waarborgen;

(2)

Overwegende dat de Gemeenschap ernstig bezorgd is over de scheepsongevallen, met name die welke gepaard gaan met het verlies van mensenlevens en met verontreiniging van de zee en de kusten van de Lid-Staten;

(3)

Overwegende dat de kans op scheepsongevallen effectief kan worden verminderd door gemeenschappelijke normen die garanderen dat de prestaties van de uitrusting aan boord van schepen op het punt van de veiligheid van een hoog niveau zijn; dat beproevingsnormen en beproevingsmethoden van grote invloed kunnen zijn op de toekomstige prestaties van de uitrusting;

(4)

Overwegende dat de internationale verdragen de vlaggestaten ertoe verplichten te zorgen voor de naleving van bepaalde veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de aan boord aanwezige uitrusting en de betreffende certificaten uit te reiken; dat te dien einde beproevingsnormen voor bepaalde soorten uitrusting van zeeschepen ontwikkeld zijn door de internationale normalisatieorganisaties en door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO); dat de nationale beproevingsnormen ter uitvoering van de internationale normen de certificatie-instanties een zekere ruimte laten, terwijl ook de niveaus van opleiding en ervaring van deze instanties verschillen; dat dit leidt tot verschillende veiligheidsniveaus van produkten waarvan de bevoegde nationale instanties hebben verklaard dat ze voldoen aan de desbetreffende internationale veiligheidsnormen, alsmede tot een sterke tegenzin van Lid-Staten om de door een andere Lid-Staat goedgekeurde uitrusting zonder verdere verificatie aan boord van de onder hun vlag varende schepen te accepteren;

(5)

Overwegende dat er gemeenschappelijke regels moeten komen om verschillen in de tenuitvoerlegging van de internationale normen weg te nemen; dat deze gemeenschappelijke normen ertoe zullen leiden dat bepaalde onnodige kosten en administratieve procedures, die aan de goedkeuring van de uitrusting zijn verbonden, verdwijnen, waardoor de bedrijfsvoorwaarden en de concurrentiepositie van de communautaire scheepvaart worden verbeterd, en, door het op de uitrusting bevestigde merk van overeenstemming, de technische handelsbelemmeringen worden opgeheven;

(6)

Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 8 juni 1993 over een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee ( 4 ) er bij de Commissie op heeft aangedrongen dat zij voorstellen indient om de implementatie van IMO-normen en de goedkeuringsprocedures voor uitrusting van zeeschepen te harmoniseren;

(7)

Overwegende dat maatregelen op communautair niveau de enige manier zijn om een dergelijke harmonisatie tot stand te brengen, aangezien de Lid-Staten, wanneer zij onafhankelijk of via internationale organisaties optreden, niet in staat zijn voor de uitrusting hetzelfde niveau van veiligheid tot stand te brengen;

(8)

Overwegende dat een richtlijn van de Raad het geschikte rechtsinstrument is, omdat daarmee voorzien wordt in een uniforme en verplichte toepassing van de internationale beproevingsnormen door de Lid-Staten;

(9)

Overwegende dat het dienstig is in de eerste plaats voorzieningen te treffen voor de uitrusting van zeeschepen waarvan op grond van de belangrijkste internationale verdragen de aanwezigheid aan boord en de goedkeuring door de nationale instanties overeenkomstig de in de internationale verdragen of resoluties vervatte veiligheidsnormen vereist zijn;

(10)

Overwegende dat verschillende richtlijnen voorzien in het vrij verkeer van bepaalde goederen die onder andere als uitrusting aan boord kunnen worden gebruikt; dat deze echter niet voorzien in de certificatie van uitrusting door de Lid-Staten overeenkomstig de betreffende internationale verdragen; dat er derhalve voor aan boord te plaatsen uitrusting uitsluitend nieuwe gemeenschappelijke regels moeten gelden;

(11)

Overwegende dat het nodig is, bij voorkeur op internationaal niveau, nieuwe beproevingsnormen vast te leggen voor uitrusting waarvoor zulke normen nog niet bestaan of niet gedetailleerd genoeg zijn;

(12)

Overwegende dat de Lid-Staten moeten zorgen dat de aangemelde instanties die de overeenstemming van uitrusting met de beproevingsnormen beoordelen, onafhankelijk en efficiënt zijn, en de nodige beroepsbekwaamheid bezitten om hun taken uit te kunnen voeren;

(13)

Overwegende dat de naleving van de internationale beproevingsnormen het best kan worden aangetoond met de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures als vastgesteld in Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming ( 5 );

(14)

Overwegende dat het recht dat internationale verdragen de instantie van een vlaggestaat geven om operationele prestatieproeven uit te voeren aan boord van schepen waarvoor deze instantie veiligheidscertificaten heeft afgegeven, op generlei wijze door deze richtlijn wordt beperkt, mits dergelijke proeven geen overlapping zijn van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures;

(15)

Overwegende dat als algemene regel dient te gelden dat op de in deze richtlijn bestreken uitrusting een merk wordt aangebracht om aan te geven dat zij voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn;

(16)

Overwegende dat Lid-Staten in sommige gevallen voorlopige maatregelen mogen nemen om het gebruik van uitrusting waarop het merk van overeenstemming is aangebracht te beperken of te verbieden;

(17)

Overwegende dat het gebruik van uitrusting waarop geen merk van overeenstemming is aangebracht in uitzonderlijke omstandigheden mag worden toegestaan;

(18)

Overwegende dat een vereenvoudigde procedure met een regelgevend comité noodzakelijk is om deze richtlijn te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

Doel van deze richtlijn is de veiligheid op zee en de preventie van verontreiniging van de zee te verbeteren door de uniforme toepassing van de relevante internationale instrumenten met betrekking tot de in bijlage A vermelde uitrusting die bestemd is voor plaatsing aan boord van schepen waarvoor door of namens de Lid-Staten veiligheidscertificaten worden uitgereikt overeenkomstig internationale verdragen, alsmede het vrije verkeer van deze uitrusting binnen de Gemeenschap te waarborgen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:

a)

„overeenstemmingsbeoordelingsprocedures” : de procedures als vermeld in artikel 10 en bijlage B van deze richtlijn;

b)

„uitrusting” : de in de bijlage A.1 en A.2 vermelde middelen en voorwerpen die voor gebruik aan boord van een schip moeten worden geplaatst om aan de internationale instrumenten te voldoen of die vrijwillig voor gebruik aan boord worden geplaatst en waarvoor de goedkeuring van de instantie van de vlaggestaat is voorgeschreven overeenkomstig de internationale instrumenten;

▼M1

c)

„radiocommunicatie-apparatuur” : de apparatuur die is voorgeschreven in hoofdstuk IV van het SOLAS-Verdrag van 1974, ►M4  in de versie die van kracht is ◄ en VHF-radiotelefonietoestellen zoals voorgeschreven in voorschrift III/6.2.1 van dat Verdrag;

▼B

d)

„internationale verdragen” :

 het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen van 1966 (LL66),

 het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van 1972 (COLREG),

 het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 (MARPOL) en

 het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS),

alsmede de op deze verdragen betrekking hebbende protocollen en wijzigingen die ►M4  in de versie die van kracht is ◄ ;

e)

„internationale instrumenten” : de relevante internationale verdragen en de relevante resoluties en circulaires van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), alsmede de relevante internationale beproevingsnormen;

f)

„merk” : het in artikel 11 bedoelde en in bijlage D beschreven symbool;

g)

„aangemelde instantie” : een organisatie die door de bevoegde nationale instantie van een Lid-Staat is aangewezen overeenkomstig artikel 9;

h)

„aan boord geplaatst” : aan boord van een schip geïnstalleerde of geplaatste uitrusting;

i)

„veiligheidscertificaten” : de certificaten die door of namens Lid-Staten zijn afgegeven overeenkomstig de internationale verdragen;

j)

„schip” : ieder schip dat onder de internationale verdragen valt, met uitzondering van oorlogsschepen;

k)

„communautair schip” : een schip waarvoor door of namens de Lid-Staten overeenkomstig de internationale verdragen veiligheidscertificaten zijn uitgereikt. De gevallen waarin de bevoegde nationale instantie van een Lid-Staat op verzoek van de bevoegde nationale instantie van een derde land een certificaat voor een schip afgeeft vallen niet onder deze definitie;

l)

„nieuw schip” :

een schip waarvan de kiel gelegd is of waarvan de bouw zich in een soortgelijk stadium bevindt op of na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. In deze definitie wordt met een soortgelijk stadium van de bouw het stadium bedoeld waarin:

i) de bouw van een bepaald schip begint

en

ii) de samenbouw van dat schip reeds een massa van ten minste 50 ton of van 1 % van de geschatte massa van al het bouwmateriaal omvat, waarbij de kleinste massa bepalend is;

m)

„bestaand schip” : een schip dat geen nieuw schip is;

n)

„beproevingsnormen” :

de normen opgesteld door

 de Internationale Maritieme Organisatie (IMO),

 de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO),

 de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC),

 de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN),

 het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC),

 en

 het Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie (ETSI),

die ►M4  in de versie die van kracht zijn ◄ zijn en vastgesteld zijn overeenkomstig de desbetreffende internationale verdragen en de relevante resoluties en circulaires van de IMO voor de definiëring van de beproevingsmethoden en beproevingsresultaten, maar uitsluitend in de vorm als bedoeld in bijlage A;

o)

„typegoedkeuring” : de procedures waarbij de geproduceerde uitrusting volgens passende beproevingsnormen wordt beoordeeld, en de afgifte van het passende certificaat.

Artikel 3

1.  Deze richtlijn is van toepassing op uitrusting voor gebruik aan boord van:

a) een nieuw communautair schip ongeacht of het schip zich ten tijde van de bouw al dan niet in de Gemeenschap bevindt;

b) een bestaand communautair schip

 dat deze uitrusting voordien niet aan boord had;

 waarop reeds aan boord aanwezige uitrusting wordt vervangen, behoudens wanneer de internationale verdragen anders bepalen

ongeacht of het schip zich ten tijde van de plaatsing van de uitrusting aan boord al dan niet binnen de Gemeenschap bevindt.

2.  Deze richtlijn is niet van toepassing op uitrusting die op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds aan boord van een schip geplaatst was.

3.  Onverminderd het feit dat wat betreft het vrij verkeer andere richtlijnen dan de onderhavige en met name de Richtlijnen 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit ( 6 ) en 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen ( 7 ), van toepassing kunnen zijn op de in lid 1 bedoelde uitrusting, is bedoelde uitrusting wat het vrij verkeer betreft uitsluitend onderworpen aan de bepalingen van de onderhavige richtlijn en niet die van andere richtlijnen.

Artikel 4

De Lid-Staten of de namens hen optredende organisaties zorgen er bij de afgifte of de vernieuwing van de relevante veiligheidscertificaten voor dat de uitrusting aan boord van de communautaire schepen waarvoor zij veiligheidscertificaten afgeven aan de voorschriften van deze richtlijn voldoet.

Artikel 5

1.  De in bijlage A.1 vermelde uitrusting die op of na de in artikel 20, lid 1, tweede alinea, bedoelde datum aan boord van een communautair schip geplaatst is, dient te voldoen aan de toepasselijke voorschriften van de in genoemde bijlage bedoelde internationale instrumenten.

2.  De overeenstemming van de uitrusting met toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de betreffende resoluties en circulaires van de Internationale Maritieme Organisatie wordt uitsluitend aangetoond aan de hand van de in bijlage A.1 vermelde beproevingsnormen en overeenstemmingsbeoordelingsprocedures. Voor alle middelen en voorwerpen van bijlage A.1 waarvoor zowel normen van de IEC als van het ETSI zijn gegeven, vormen deze normen alternatieven en mag de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde bepalen welke norm gebruikt wordt.

3.  De in bijlage A.1 vermelde uitrusting die vóór de in lid 1 vermelde datum vervaardigd is, mag gedurende een periode van twee jaar gerekend vanaf deze datum in de handel gebracht worden en aan boord van een schip geplaatst worden waarvan de certificaten door of namens een Lid-Staat overeenkomstig de internationale verdragen zijn afgegeven, mits zij vervaardigd is overeenkomstig procedures voor typegoedkeuring die reeds voor de datum van vaststelling van deze richtlijn op het grondgebied van die Lid-Staat van kracht waren.

Artikel 6

1.  De Lid-Staten verbieden niet het in de handel brengen of de plaatsing aan boord van een communautair schip van uitrusting als bedoeld in bijlage A.1 waarop het merk is aangebracht, of die op andere gronden in overeenstemming is met de bepalingen van deze richtlijn en weigeren niet de desbetreffende veiligheidscertificaten af te geven of te vernieuwen.

2.  Er moet, in overeenstemming met het Internationaal Radioreglement, eerst door de bevoegde instantie een radiovergunning worden afgegeven, alvorens het betrokken veiligheidscertificaat wordt afgegeven.

Artikel 7

1.  Na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn dient de Gemeenschap bij de IMO of bij de Europese normalisatie-instellingen, naar gelang van het geval, een verzoek in tot vaststelling van normen, met inbegrip van gedetailleerde beproevingsnormen, voor de in bijlage A.2 vermelde uitrusting.

2.  Het in lid 1 bedoelde verzoek wordt:

 wanneer het aan de IMO wordt voorgelegd, ingediend door het Voorzitterschap van de Raad en door de Commissie:

 wanneer het aan de Europese normalisatie-instellingen wordt voorgelegd, ingediend door de Commissie overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften ( 8 ). De door de Commissie gegeven mandaten zijn gericht op het ontwikkelen van internationale normen via procedures voor samenwerking tussen de Europese organisaties en hun tegenhangers op internationaal niveau.

3.  De Lid-Staten doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de internationale organisaties, met inbegrip van de IMO, snel een begin maken met de ontwikkeling van deze normen.

4.  De Commissie dient de ontwikkeling van de beproevingsnormen regelmatig te controleren.

▼M7

5.  Indien de internationale organisaties, met inbegrip van de IMO, na een redelijke termijn geen passende beproevingsnormen voor een bepaald soort uitrusting hebben vastgesteld of weigeren dat te doen, kunnen normen worden vastgesteld die gebaseerd zijn op het werk van de Europese normalisatie-instellingen. Deze maatregel, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

6.  Wanneer de beproevingsnormen als bedoeld in lid 1 of lid 5 voor een bepaald soort uitrusting vastgesteld worden, respectievelijk van kracht worden, mag die uitrusting worden overgeschreven van bijlage A.2 naar bijlage A.1. Deze maatregel, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

De bepalingen van artikel 5 zijn vanaf de datum van deze overschrijving van toepassing.

▼B

Artikel 8

1.  Indien een nieuw schip, ongeacht onder welke vlag het vaart, niet in het scheepsregister van een Lid-Staat vermeld staat en daarin dient te worden opgenomen, dient dit schip door de ontvangende Lid-Staat te worden onderworpen aan een inspectie, waarbij wordt gecontroleerd of de toestand waarin de uitrusting verkeert in overeenstemming is met de veiligheidscertificaten en hetzij in overeenstemming is met de bepalingen van deze richtlijn en voorzien van het merk, hetzij ten genoegen van de bevoegde nationale instantie van de Lid-Staat gelijkwaardig is aan de uitrusting waaraan overeenkomstig deze richtlijn typegoedkeuring is verleend.

2.  Tenzij het merk op die uitrusting is aangebracht of de bevoegde nationale instantie die uitrusting gelijkwaardig acht, moet die uitrusting worden vervangen.

3.  Voor uitrusting die volgens dit artikel gelijkwaardig wordt geacht, verstrekt de Lid-Staat die vlaggestaat is een certificaat dat de uitrusting te allen tijde dient te vergezellen en dat behelst dat de Lid-Staat die vlaggestaat is toestemming geeft die uitrusting aan boord van het schip te plaatsen, met vermelding van eventuele beperkingen of bepalingen met betrekking tot het gebruik van de uitrusting.

4.  Wat betreft radiocommunicatieapparatuur eist de instantie van de vlaggestaat dat deze uitrusting zo min mogelijk inbreuk maakt op de eisen inzake het spectrum van radiofrequenties.

Artikel 9

1.  De Lid-Staten melden de Commissie en de overige Lid-Staten welke instanties zij hebben aangewezen voor uitvoering van de in artikel 10 vermelde procedures, met vermelding van de specifieke taken waarmee deze aangemelde instanties zijn belast en de identificatienummers die de Commissie hun vooraf heeft toegewezen. De organisaties leggen aan de Lid-Staat die voornemens is hen aan te melden alle gegevens en bewijsstukken voor waaruit blijkt dat ze aan de criteria van bijlage C voldoen.

2.  De Lid-Staten laten, door hun administratie of door een onpartijdig extern lichaam dat door de administratie benoemd wordt, ten minste eens in de twee jaar een audit verrichten die betrekking heeft op de taken die de aangemelde instanties namens de Lid-Staat vervullen. Door deze audit moet gewaarborgd worden dat de aangemelde instantie nog steeds aan de criteria van bijlage C voldoet.

3.  Een Lid-Staat die een aangemelde instantie heeft aangewezen moet die aanwijzing intrekken indien hij constateert dat deze instantie niet meer aan de criteria van bijlage C voldoet. Hij stelt de Commissie en de overige Lid-Staten daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 10

1.  De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, die nader beschreven staat in bijlage B, behelst het volgende:

i) een EG-typeonderzoek (module B) alsmede, voorafgaande aan het in de handel brengen van de uitrusting en afhankelijk van de keuze die de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde maakt uit de in bijlage A.1 vermelde mogelijkheden, voor alle uitrusting:

a) de EG-verklaring van overeenstemming met het type (module C), of

b) de EG-verklaring van overeenstemming met het type (produktiekwaliteitsborging) (module D), of

c) de EG-verklaring van overeenstemming met het type (produktkwaliteitsborging) (module E), of

d) de EG-verklaring van overeenstemming met het type (produktkeuring) (module F),

of

ii) de EG-volledige kwaliteitsborging (module H).

2.  De verklaring van overeenstemming met het type dient een schriftelijke verklaring te zijn en de in bijlage B aangegeven informatie te bevatten.

3.  Voor uitrusting die per stuk of in kleine hoeveelheden en niet in serie- of massaproduktie wordt vervaardigd mag de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure de EG-eenheidskeuring (module G) zijn.

4.  De Commissie houdt een geactualiseerde lijst bij van goedgekeurde uitrusting en ingetrokken of geweigerde aanvragen en stelt deze ter beschikking van belanghebbenden.

Artikel 11

1.  Op uitrusting als bedoeld in bijlage A.1, die voldoet aan de desbetreffende internationale instrumenten en overeenkomstig de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures is vervaardigd, moet door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde het merk zijn aangebracht.

2.  Het merk wordt gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie die de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd, indien genoemde instantie betrokken is bij de fase van de fabricagecontrole, en door de laatste twee cijfers van het jaar dat het merk is aangebracht. Het identificatienummer moet onder de verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie worden aangebracht hetzij door de instantie zelf hetzij door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde.

3.  De grafische vorm van het merk dient te zijn als is weergegeven in bijlage D.

4.  Het merk wordt op zodanige wijze op de uitrusting of op het gegevensplaatje aangebracht dat het voor de verwachte gebruiksduur van de uitrusting zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zal zijn. Wanneer echter de aard van het uitrustingsstuk dat niet toelaat of niet rechtvaardigt, wordt het merk aangebracht op de verpakking, op een etiket of op een brochure.

5.  Het is verboden merken of opschriften aan te brengen die derden kunnen misleiden omtrent de betekenis of de grafische vorm van het in deze richtlijn bedoelde merk.

6.  Het merk moet aan het einde van de produktiefase worden aangebracht.

Artikel 12

1.  Onverminderd artikel 6 mogen de Lid-Staten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er steekproeven worden uitgevoerd op de van het merk voorziene uitrusting die bij hen in de handel is en nog niet aan boord van een schip is geplaatst, teneinde te controleren of deze uitrusting voldoet aan deze richtlijn. De steekproeven die niet voorzien zijn in de modulen voor de overeenstemmingsbeoordeling in bijlage B, worden uitgevoerd op kosten van de Lid-Staat.

2.  Onverminderd de bepalingen van artikel 6 is, na plaatsing van uitrusting die voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn aan boord van een communautair schip, beoordeling daarvan door de instantie van de vlaggestaat van dat schip toegestaan, wanneer de internationale instrumenten om redenen van veiligheid en/of verontreinigingspreventie prestatieproeven in bedrijf aan boord voorschrijven, mits dit niet leidt tot doublures met de reeds uitgevoerde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures. De instantie van de vlaggestaat kan van de fabrikant van de uitrusting, diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde of de persoon die in de Gemeenschap verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van de uitrusting eisen dat de inspectie-/beproevingsverslagen worden overgelegd.

Artikel 13

1.  Indien een Lid-Staat bij een inspectie of op andere wijze vaststelt dat een uitrustingsstuk als bedoeld in bijlage A.1, waarop het merk is aangebracht en dat op de juiste wijze is geplaatst, wordt onderhouden en gebruikt voor zijn gebruiksdoel, de gezondheid en/of veiligheid van de bemanning, de passagiers of, indien van toepassing, andere personen in gevaar kan brengen, dan wel het marine milieu kan aantasten, neemt hij alle passende voorlopige maatregelen om dat uitrustingsstuk uit de handel te nemen, dan wel het in de handel brengen, het plaatsen, of het gebruiken daarvan aan boord van schepen waarvoor hij de veiligheidscertificaten afgeeft, te verbieden of te beperken. De Lid-Staat stelt onmiddellijk de overige Lid-Staten en de Commissie in kennis van deze maatregel, en vermeldt de redenen van zijn besluit en geeft met name aan of het niet voldoen aan het bepaalde in deze richtlijn is te wijten aan:

a) de niet-naleving van artikel 5, leden 1 en 2;

b) een onjuiste toepassing van de in artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde beproevingsnormen;

c) tekortkomingen in de beproevingsnormen zelf.

2.  De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen in overleg. Indien de Commissie na het overleg concludeert dat:

▼M7

 de maatregelen gerechtvaardigd zijn, stelt zij onmiddellijk de lidstaat die het initiatief daartoe heeft genomen en de overige lidstaten daarvan in kennis; indien het in lid 1 genoemde besluit te wijten is aan tekortkomingen in de beproevingsnormen, legt de Commissie, indien de lidstaat die het besluit heeft genomen dit wenst te handhaven, na overleg met de betrokken partijen, de zaak binnen twee maanden voor aan het in artikel 18, lid 1, bedoelde comité en start zij de regelgevingsprocedure van artikel 18, lid 2;

▼B

 de maatregelen niet gerechtvaardigd zijn, stelt zij onmiddellijk de Lid-Staat die het initiatief daartoe heeft genomen en de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde daarvan in kennis.

3.  Indien uitrusting die niet in overeenstemming is, het merk draagt, neemt de Lid-Staat onder wiens gezag degene die het merk heeft aangebracht valt, passende maatregelen; de Lid-Staat stelt de Commissie en de overige Lid-Staten in kennis van de maatregelen die hij heeft getroffen.

4.  De Commissie zorgt ervoor dat de Lid-Staten op de hoogte worden gehouden van de voortgang en het resultaat van deze procedure.

Artikel 14

1.  Onverminderd de bepalingen van artikel 5, kan de bevoegde nationale instantie van de vlaggestaat in uitzonderlijke gevallen van technische innovatie toestaan dat uitrusting die niet aan de conformiteitsbeoordelingsprocedures voldoet aan boord van een communautair schip wordt geplaatst, indien proefondervindelijk of op andere wijze, ten genoegen van de bevoegde nationale instantie van de vlaggestaat, wordt vastgesteld dat deze uitrusting minstens even doeltreffend is als uitrusting waarvoor wel overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zijn gevolgd.

Wat betreft radiocommunicatieapparatuur eist de instantie van de vlaggestaat dat deze uitrusting zo min mogelijk inbreuk maakt op de eisen inzake het spectrum van radiofrequenties.

2.  Deze beproevingsprocedures mogen in geen geval discriminatie inhouden tussen in de Lid-Staat die vlaggestaat is en de in andere Staten geproduceerde uitrusting.

3.  Voor uitrusting die onder dit artikel valt, verstrekt de Lid-Staat die vlaggestaat is een certificaat dat de uitrusting te allen tijde dient te vergezellen en dat behelst dat de Lid-Staat die vlaggestaat is toestemming geeft de uitrusting aan boord van het schip te plaatsen, met vermelding van eventuele beperking of bepalingen met betrekking tot het gebruik van de uitrusting.

4.  Indien een Lid-Staat krachtens dit artikel toestaat dat uitrusting aan boord van een communautair schip wordt geplaatst, deelt die Lid-Staat de Commissie en de overige Lid-Staten onverwijld de betreffende bijzonderheden mede en geeft de verslagen van alle relevante proeven, beoordelingen en overeenstemmingsbeoordelingsprocedures door.

▼M7

5.  De in lid 1 bedoelde uitrusting wordt toegevoegd aan bijlage A.2. Deze maatregel, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

6.  Bij overdracht van een schip met uitrusting aan boord die onder lid 1 van dit artikel valt, aan een andere Lid-Staat, mag de ontvangende Lid-Staat die vlaggestaat is de nodige maatregelen nemen inclusief eventueel beproevingen en praktische demonstraties, om te zorgen dat de uitrusting ten minste zo doeltreffend is als de uitrusting waarbij de conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn gevolgd.

Artikel 15

1.  Onverminderd artikel 5 mag de instantie van een vlaggestaat toestaan dat uitrusting waarvoor geen overeenstemmingsbeoordelingsprocedures zijn gevolgd of die niet onder artikel 14 valt met het oog op beproeving of beoordeling aan boord van een communautair schip wordt geplaatst, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) voor de uitrusting wordt door de Lid-Staat die vlaggestaat is een certificaat verstrekt dat de uitrusting te allen tijde dient te vergezellen en dat behelst dat de Lid-Staat die vlaggestaat is toestemming geeft die uitrusting aan boord van het communautaire schip te plaatsen, met vermelding van eventuele beperkingen of bepalingen met betrekking tot het gebruik van de uitrusting;

b) de toestemming mag slechts voor een korte periode gegeven worden;

c) er mag niet op die uitrusting vertrouwd worden als op uitrusting die voldoet aan de eisen van deze richtlijn en zij mag laatstgenoemde uitrusting, die klaar voor onmiddellijk gebruik aan boord van het communautaire schip moet blijven, niet vervangen.

2.  Wat betreft radiocommunicatieapparatuur eist de instantie van de vlaggestaat dat deze uitrusting zo min mogelijk inbreuk maakt op de eisen inzake het spectrum van radiofrequenties.

Artikel 16

1.  Indien de uitrusting moet worden vervangen in een haven buiten de Gemeenschap en in uitzonderlijke omstandigheden die tegenover de instantie van de vlaggestaat naar behoren moeten worden gerechtvaardigd, mag, indien het vanuit het oogpunt van tijd, vertraging en kosten redelijkerwijs niet uitvoerbaar is om uitrusting aan boord te plaatsen waarvoor een EG-typegoedkeuring is verleend, andere uitrusting aan boord worden geplaatst. Daarbij moet de onderstaande procedure gevolgd worden:

a) de uitrusting gaat vergezeld van documentatie afgegeven door een erkende organisatie die gelijkwaardig is aan een aangemelde instantie, indien tussen de Gemeenschap en het betrokken derde land een overeenkomst is gesloten inzake wederzijdse erkenning van deze organisaties;

b) indien het onmogelijk blijkt om aan het bepaalde onder a) te voldoen, mag uitrusting die vergezeld gaat van documentatie afgegeven door een Staat die lid is van de IMO en partij bij de desbetreffende Verdragen, waarin naleving van de desbetreffende IMO-voorschriften gecertificeerd wordt, aan boord worden geplaatst, mits voldaan is aan het bepaalde in de leden 2 en 3.

2.  De instantie van de vlaggestaat wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de aard en de kenmerken van deze andere uitrusting.

3.  De instantie van de vlaggestaat moet er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat de in lid 1 bedoelde uitrusting en de beproevingsdocumenten voldoen aan de desbetreffende voorschriften van de internationale instrumenten en van deze richtlijn.

4.  Wat betreft radiocommunicatieapparatuur eist de instantie van de vlaggestaat dat deze uitrusting zo min mogelijk inbreuk maakt op de eisen inzake het spectrum van radiofrequenties.

▼M4

Artikel 17

▼M7

De richtlijn kan worden gewijzigd met het oog op:

a) de toepassing voor de doeleinden van deze richtlijn van de achtereenvolgende wijzigingen van de internationale instrumenten;

b) de bijwerking van bijlage A door opname daarin van nieuwe uitrusting en overschrijving van uitrusting van bijlage A.2 naar bijlage A.1 en vice versa;

c) de toevoeging van de mogelijkheid modules B + C en module H te gebruiken voor uitrusting van bijlage A.1, alsmede door wijziging van de kolommen betreffende de conformiteitsbeoordelingsmodules;

d) toevoeging van normalisatieorganisaties in de definitie van beproevingsnormen in artikel 2.

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼M4

De onder c), d) en n), van artikel 2 genoemde verdragen en beproevingsnormen worden verstaan onverminderd de eventueel krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) ( 9 ) genomen maatregelen.

▼M7

Artikel 18

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( 10 ) ingestelde Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS).

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad ( 11 ) van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

3.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

▼B

Artikel 19

De Lid-Staten bieden elkaar wederzijdse bijstand met het oog op een doeltreffende implementatie en handhaving van deze richtlijn.

Artikel 20

1.  De Lid-Staten dienen uiterlijk op 30 juni 1998 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

De Lid-Staten passen deze bepalingen toe met ingang van 1 januari 1999.

Wanneer de Lid-Staten de in de eerste alinea bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2.  De Lid-Staten delen de Commissie onmiddellijk de bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallend gebied vaststellen. De Commissie stelt de overige Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 21

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 22

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

▼M11
BIJLAGE A

Algemene noot betreffende bijlage A: onder „SOLAS-voorschriften” wordt verstaan de geconsolideerde versie van het SOLAS-verdrag van 2009.

Algemene noot betreffende bijlage A: voor bepaalde benamingen worden in kolom 5 een aantal mogelijke productvarianten onder dezelfde benaming vermeld. Mogelijke varianten worden onafhankelijk van elkaar vermeld en van elkaar gescheiden door een streepjeslijn. Voor certificeringsdoeleinden wordt alleen de relevante productvariant geselecteerd (bv. A.1/3.3).

Lijst van gebruikte afkortingen

A.1: wijziging 1 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

A.2: wijziging 2 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

AC: wijzigend corrigendum betreffende niet-IMO-normdocumenten.

CAT: categorie voor radarapparatuur als gedefinieerd in deel 1.3 van IEC 62388 (2007).

Circ.: circulaire.

COLREG: Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (International Regulations for Preventing Collisions at Sea).

COMSAR: IMO-subcomité inzake Radiocommunicatie, opsporing en redding.

EN: Europese norm.

ETSI: Europees Instituut voor telecommunicatienormen.

FSS: Internationale Code voor brandveiligheidsystemen.

FTP: Internationale Code voor brandproefprocedures (International Code for Application of Fire Test Procedures).

HSC: Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen (High Speed Craft Code).

IBC: Internationale Code inzake het vervoer van chemicaliën in bulk (International Bulk Chemical Code).

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

IEC: Internationale Elektrotechnische Commissie (International Electro-technical Commission).

IGC: Internationale Code voor de bouw en uitrusting en schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren.

IMO: Internationale Maritieme Organisatie.

ISO: Internationale Organisatie voor Normalisatie.

ITU: Internationale Telecommunicatie Unie.

LSA: reddingsmiddel (Life saving appliance).

MARPOL: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).

MEPC: Comité voor de bescherming van het mariene milieu (Marine Environment Protection Committee).

MSC: Maritieme Veiligheidscommissie (Maritime Safety Committee).

NOx: stikstofoxiden.

O2-/HC-systemen: zuurstof-/koolwaterstofsystemen.

SOLAS: Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

SOx: zwaveloxiden.

Reg.: voorschrift.

Res.: resolutie.
BIJLAGE A.1

UITRUSTING WAARVOOR IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN REEDS GEDETAILLEERDE BEPROEVINGSNORMEN BESTAAN

Op heel bijlage A.1 van toepassing zijnde noten

a) Algemeen: naast de specifiek vermelde internationale beproevingsnormen bevatten de toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO een aantal bepalingen die moeten worden gecontroleerd tijdens het typeonderzoek (typegoedkeuring), zoals vermeld in de overeenstemmingsbeoordelingsmodules van bijlage B.

b) Kolom 1: artikel 2 van Richtlijn 2011/75/EU van de Commissie ( 12 ) is mogelijk van toepassing (7e wijziging van bijlage A bij de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen).

c) Kolom 1: artikel 2 van Richtlijn 2012/32/EU ( 13 ) is mogelijk van toepassing (8e wijziging van bijlage A bij de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen).

d) Kolom 5: wanneer IMO-resoluties worden vermeld, zijn alleen de beproevingsnormen in de desbetreffende delen van de bijlagen bij de resoluties van toepassing en niet de bepalingen van de resoluties zelf.

e) Kolom 5: van kracht zijnde versies van de internationale verdragen en beproevingsnormen. Ten behoeve van een correcte verwijzing naar de relevante normen moet op de beproevingsverslagen, certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming worden aangegeven welke norm en welke versie daarvan is toegepast.

f) Kolom 5: wanneer twee benamingen van groepen beproevingsnormen worden gescheiden door een „of” voldoet elk van deze groepen aan alle beproevingseisen waarmee overeenstemming met de IMO-prestatienormen kan worden aangetoond. Het volstaat bijgevolg op basis van één van deze groepen te testen om aan te tonen dat aan de eisen van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan. Wanneer daarentegen een ander scheidingsteken (komma) wordt gebruikt, zijn alle opgesomde referenties van toepassing.

g) De in deze bijlage vastgestelde eisen gelden onverminderd de uitrustingseisen in de internationale verdragen.

1.    Reddingsmiddelen

Kolom 4: IMO MSC/Circulaire 980 dient van toepassing te zijn, behalve wanneer vervangen door de in kolom 4 vermelde specifieke instrumenten.Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Reddingsboeien

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positieaangevende lichten voor persoonlijke reddingsmiddelen:

a)  voor reddingsvlotten en hulpverleningsboten

b)  voor reddingsboeien

c)  voor reddingsvesten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Zelfwerkende rooksignalen voor reddingsboeien

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Reddingsvesten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.922,

— IMO MSC.1/Circ.1304.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Overlevings- en beschermings-pakken die niet als reddingsvesten zijn geclassificeerd:

— al dan niet geïsoleerd

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Overlevings- en beschermings-pakken die als reddingsvesten zijn geclassificeerd:

— al dan niet geïsoleerd

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Hulpmiddelen tegen warmteverlies

— Reg. III/4,

— Reg. X/3

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Valschermsignalen (pyrotechniek)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Handstakellichten (pyrotechniek)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Drijvende rooksignalen (pyrotechniek)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, III.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lijnwerptoestellen

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Opblaasbare reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Vaste reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC 48(66)-(LSA-code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdekte omkeerbare reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Zelfdrijf-voorzieningen voor reddingsvlotten (hydrostatische openers)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Reddingsboten:

a)  door tewaterlatings-middelen uitgezette reddingsboten

— gedeeltelijk gesloten

— volledig gesloten;

b)  vrije-valreddingsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1423.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Vaste hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Opgeblazen hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Snelle hulp-verleningsboten:

a)  opblaasbare boot

b)  vaste boot

c)  vaste opblaasbare boot

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I,V,

— IMO MSC/Circ.1016,

— IMO MSC/Circ.1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Tewaterlatings-middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van lopers (davits)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Tewaterlatings-middelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvlotten

Verplaatst naar A.2/1.3

A.1/1.23

Tewaterlatings-middelen voor vrijevalreddingsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Tewaterlatings-middelen voor reddingsvlotten (Davits)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Tewaterlatings-middelen voor snelle hulpverleningsboten (Davits)

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Loskoppel-mechanisme voor

a)  Reddings- en hulpverleningsboten en (met torenloper of -lopers te water gelaten)

b)  reddingsvlotten (met torenloper of -lopers te water gelaten)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1419.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Systemen voor evacuatie op zee

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Hulpverlenings-middelen

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Inschepingsladders

— Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO MSC.1/Circ.1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retroreflecterende materialen

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

VHF-radiotelefonie-toestel voor reddingsvlot

Verplaatst naar A.1/5.17 en A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz SAR-transponder (SART)

Verplaatst naar A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflector voor reddings- en hulpverleningsboten

(passief)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas voor reddings- en hulpverleningsboten

Verplaatst naar A.1/4.23

A.1/1.35

Draagbare brandblusapparaten voor reddings- en hulpverleningsboten

Verplaatst naar A.1/3.38

A.1/1.36

Voortstuwings-motor voor reddings-/hulpverleningsboot

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) IV, V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Voortstuwings-buitenboordmotor voor hulpverleningsboot

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Zoeklichten voor gebruik in reddings- en hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Open omkeerbare reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8, bijlage 10,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8, bijlage 11.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) bijlage 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) bijlage 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Loodsstoeltje

Verplaatst naar A.1/4.48

A.1/1.41

Lieren voor reddingsvlotten en hulpverleningsboten

a)  door tewaterlatings-middelen uitgezette reddingsboten

b)  vrije-valreddingsboten

c)  reddingsvlotten

d)  hulpverlenings-boten

e)  snelle hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loodsladder

Verplaatst naar A.1/4.49

A.1/1.43

Vaste/opblaasbare hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Voorkoming van verontreiniging van de zeeNr.

Benaming

Voorschrift MARPOL 73/78, zoals gewijzigd, indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van MARPOL 73/78, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreersysteem (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max. 15 ppm)

—  Bijlage I, Reg 14.

Bijlage I, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoren van het olie-/water-scheidingsvlak

—  Bijlage I, Reg. 32.

—  Bijlage I, Reg. 32.

—  IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliegehaltemeters

—  Bijlage I, Reg. 14.

Bijlage I, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Oliefiltreersystemen voor koppeling aan een bestaande olie-/waterafscheider (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max. 15 ppm)

Doelbewust open gelaten

A.1/2.5

Bewakings- en regelsystemen voor olielozingen voor olietankers

—  Bijlage I, Reg. 31.

—  Bijlage I, Reg. 31.

—  IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Afvoersystemen

—  Bijlage IV, Reg. 9.

—  Bijlage IV, Reg. 9.

—  IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Scheepsafval-verbranders

—  Bijlage VI, Reg. 16.

—  Bijlage VI, Reg.16.

—  IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

NOx-analysator van het type chemiluminescentiedetector (CLD) of verwarmde chemiluminescentiedetector (HCLD) voor gebruik bij directe meting aan boord

—  IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 13),

— IMO Res. MEPC.177(58) — (NOx Technische code 2008),

— IMO Res. MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/Circ.638.

— IMO Res. MEPC.177(58) — (NOx Technische code 2008),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— IMO Res. MEPC.177(58) — (NOx Technische code 2008),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Uitrusting die gebruikmaakt van andere technologische middelen voor SOx-emissiebeperking

Verplaatst naar A.2/2.4

A.1/2.10

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen

— IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4),

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4).

—  IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    BrandbeveiligingsapparatuurNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primaire dekbedekking

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Draagbare blustoestellen

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4,

— IMO MSC/Circ.1239,

— IMO MSC/Circ.1275.

— EN 3-7 (2004) met inbegrip van A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006) met inbegrip van AC (2007),

— EN 3-9 (2006) met inbegrip van AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandweer-uitrusting: beschermende kleding (voor brandbestrijding op korte afstand)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Beschermende kleding voor brandbestrijding:

— EN 469 (2005) met inbegrip van A1 (2006) en AC (2006)

Beschermende kleding voor brandbestrijding — reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding:

— EN 1486 (2007).

Beschermende kleding voor brandbestrijding — beschermende kleding met reflecterend buitenoppervlak:

— ISO 15538 (2001) niveau 2

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandweer-uitrusting: laarzen

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandweer-uitrusting: handschoenen

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

—  EN 659 (2003) met inbegrip van A1 (2008) en AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandweer-uitrusting: helm

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel

Noot: bij ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken, moet een persluchtmasker worden gebruikt.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Voor uitrusting die bedoeld is voor gebruik bij ongevallen met vracht

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-code) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-code) 14.

— EN 136 (1998) met inbegrip van AC (2003),

— EN 137 (2006).

Voor uitrusting die bedoeld is voor gebruik bij ongevallen met vracht

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Ademhalings-apparatuur met luchttoevoer via een luchtslang

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7.

Noot: deze apparatuur is alleen geschikt voor hogesnelheidsvaartuigen die gebouwd zijn volgens de bepalingen van de HSC-code van 1994.

—  IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005) met inbegrip van AC (2005),

— EN 14594 (2005) met inbegrip van AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Onderdelen voor sprinklersystemen voor verblijfsruimten, dienstruimten en controlestations, die gelijkwaardig zijn aan de in SOLAS 74, voorschrift II-2/12, vermelde systemen (beperkt tot straalpijpen en hun prestatie).

(Straalpijpen voor vaste sprinkler-systemen, voor hogesnelheidsvaar-tuigen (HSC) vallen eveneens onder dit punt)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 8.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

—  IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk in ruimten voor machines en ladingpompkamers

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165, aanhangsel A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Brandwerendheid van afscheidingen van klasse A en B

a)  afscheidingen van klasse A

b)  afscheidingen van klasse B

Klasse A:

— Reg. II-2/3.2.

Klasse B:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg.II-2/9, en,

Klasse A:

— Reg. II-2/3.2.

— IMO MSC/Circ.1120

— IMO MSC.1/Circ.1435

Klasse B:

— Reg. II-2/3.4.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg II-2/4,

— Reg II-2/16

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Circ.677.

Voor andere apparatuur dan kleppen:

B + D

B + E

B + F

Voor kleppen:

B + F

A.1/3.13

Niet-brandbare materialen

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andere materialen dan staal voor buisleidingen die afscheidingen van klasse A of B doorboren

Opgenomen in A.1/3.26 en A.1/3.27

A.1/3.15

Andere materialen dan staal voor leidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

a)  kunststofbuizen en -fittingen,

b)  kleppen,

c)  soepele buisleidingen

d)  metalen buisonderdelen met sterke elastomeer-afdichtingen

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7, 10,

— IMO MSC/Circ.1120.

Pijpen en fittingen

— IMO Res. A.753(18).

Kleppen:

— ISO 10497 (2010).

Soepele buisleidingen:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001).

Metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddeuren

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

— IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Onderdelen voor bedieningssysteem voor branddeuren

Noot: Het gebruik van de term „onderdelen van een … systeem” in kolom 2 kan betekenen dat een afzonderlijk onderdeel, een groep onderdelen of het volledige systeem moet worden beproefd om vast te stellen of aan de internationale voorschriften is voldaan.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Bekledings-materialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

a)  decoratieve fineerlagen

b)  verfsystemen

c)  vloerbedekkingen

d)  isolerende bekleding van buisleidingen

e)  lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse A, B en C

f)  brandbare leidingdoorvoeren

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6 voor a), b) en c)

— Reg. II-2/9 voor e) en f)

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperieën, gordijnen en andere hangende materialen en wandbekledingen van textiel

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Bekleed meubilair

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Matrassen en beddengoed

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandkleppen

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Niet-brandbare afscheidingen van klasse A doorborende leidingen

Verplaatst naar A.1/3.26

A.1/3.24

Doorvoeren van elektrische kabels door afscheidingen van klasse A

Verplaatst naar A.1/3.26 a)

A.1/3.25

Brandbestendige ramen en patrijspoorten van klasse A en B

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Doorvoeren door afscheidingen van klasse A

a)  elektriciteits-kabels

b)  buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC.1/Circ.1276. (alleen van toepassing op b))

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Doorvoeren door afscheidingen van klasse B

a)  elektriciteits-kabels

b)  buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen).

(Straalpijpen voor vaste sprinkler-systemen, voor hogesnelheids-vaartuigen (HSC) vallen eveneens onder dit punt)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— ISO 6182-1 (2004).

— of

— EN 12259-1 (1999) met inbegrip van A1 (2001), A2 (2004) en A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslangen

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  EN 14540 (2004) met inbegrip van A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Draagbare zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 15.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008) of IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corr. 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corr. 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

en, indien van toepassing:

a)  Cat. 1: (veilige zone):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007).

b)  Cat. 2: (gasontploffingsgevaar):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007) met inbegrip van IEC 60079-1 Corr. 1 (2008).

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheids-vaartuigen (HSC)

Geschrapt omdat dit onder A.1/3.9 en A.1/3.28 valt

A.1/3.32

Vuurbestendige materialen (met uitzondering van meubilair) voor hogesnelheids- vaartuigen

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Vuurbestendige materialen voor meubilair voor hogesnelheids- vaartuigen

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Vuurbestendige afscheidingen voor hogesnelheids- vaartuigen

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddeuren op hogesnelheids- vaartuigen

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandkleppen op hogesnelheids- vaartuigen

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Doorvoeren door vuurbestendige afscheidingen op hogesnelheids- vaartuigen

a)  elektriciteits-kabels

b)  buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Draagbare brandblusapparaten voor reddings- en hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4.

— Reg. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— EN 3-7 (2004) met inbegrip van A1 (2007),

— EN 3-8 (2006) met inbegrip van AC (2007),

— EN 3-9 (2006) met inbegrip van AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Straalpijpen voor equivalente brand-blusinstallaties met waternevel als blusmiddel voor machinekamers en ladingpompkamers

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

In de vloer aangebrachte ver-lichtingssystemen (uitsluitend onderdelen)

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 11.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 11.

— IMO Res. A.752(18).

— of

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Ademhalings-toestellen voor noodevacuatie (EEBD).

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3,

— IMO MSC/Circ.849.

— ISO 23269-1 (2008) en als alternatief:

— Onafhankelijk werkend: ademhalingstoestel met perslucht met volgelaatsmasker of mondstuk voor evacuatie:

— EN 402(2003).

— Onafhankelijk werkend: ademhalingstoestel met perslucht met een kap voor evacuatie:

— EN 1146(2005).

— Voor onafhankelijk werkende gesloten ademhalingstoestellen met perslucht:

— EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Onderdelen voor systemen met inert gas als blusmiddel

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 15,

— IMO MSC/Circ.353,

— IMO MSC/Circ.485,

— IMO MSC/Circ.731,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Straalpijpen voor brandblusinstallaties (automatisch of manueel bediend) voor frituurtoestellen

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandweeruitrusting — Reddingslijn

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Onderdelen voor equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (blusmiddel, kleppen en straalpijpen) voor machinekamers en ladingpompkamers

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5,

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel voor machinekamers (aerosolsystemen)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1270,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1270 met inbegrip van Corrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentraat voor vast aangebrachte schuimblus-installaties met hoge expansie voor machinekamers en ladingpompkamers

Noot: vast aangebrachte schuimblus-installaties met hoge expansie (inclusief „inside air”-systemen) voor machine- en ladingpompkamers dienen nog steeds tot tevredenheid van de administratie te worden getest met het goedgekeurde concentraat.

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 6.

—  IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Vast aangebrachte brandblusinstallaties met water als blusmiddel voor lokale toepassing in machinekamers van categorie A

(Tests van straalpijpen en prestatie)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdings-systemen voor ro-ro-ruimten en ruimten van speciale categorieën die gelijkwaardig zijn aan die als bedoeld in resolutie A.123(V)

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  IMO MSC.1/Circ. 1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen

Verplaatst naar A.2/3.9

A.1/3.51

Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers

a)  Brandmeldcentrales

b)  Energievoorziening

c)  Thermische melders — Puntmelders

d)  Rookmelders — Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe

e)  Vlamdetectoren — Puntmelders

f)  Handbrandmelders

g)  Speciale circuitisolatoren

h)  Input/output-elementen

i)  Kabels

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1242.

Brandmeldcentrales. Elektrische installaties in schepen:

— EN 54-2 (1997) met inbegrip van AC(1999) en A1(2006).

Energievoorziening:

— EN 54-4 (1997) met inbegrip van AC(1999), A1(2002) en A2(2006).

Thermische melders — Puntmelders:

— EN 54-5 (2000) met inbegrip van A1 (2002).

Rookmelders — Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe:

— EN 54-7 (2000) met inbegrip van A1(2002) en A2(2006).

Vlamdetectoren — Puntmelders:

— EN 54-10 (2002) met inbegrip van A1 (2005).

Handbrandmelders:

— EN 54-11 (2001) met inbegrip van A1 (2005).

Speciale circuitisolatoren:

— EN 54-17 (2007) met inbegrip van AC(2007).

Input/output-elementen:

— EN 54-18 (2005) met inbegrip van AC(2007).

Kabels:

— EN 60332-1-1 (2004).

En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen:

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Niet-draagbare en draagbare brandblussers

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— of

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Brandalarmerings-apparatuur — akoestische signaalgevers

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Akoestische signaalgevers

— EN 54-3 (2001) met inbegrip van A1(2002) en A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Vaste zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 15.

Voor gecombineerde O2-/koolwaterstofsystemen bovendien:

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

en, indien van toepassing:

a)  Categorie 4: (veilige zone)

— EN 50104 (2010).

b)  Categorie 3: (gasontploffingsgevaar)

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007).

Voor gecombineerde O2-/koolwaterstofsystemen bovendien:

— IMO MSC.1/Circ.1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten (spray/jet)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

Niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik combinatie straalpijpen PN16:

— EN 15182-1 (2007) met inbegrip van A1 (2009),

— EN 15182-2 (2007) met inbegrip van A1 (2009).

Niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek

— EN 15182-1 (2007) met inbegrip van A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Brandslangen (op haspel)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

—  EN 671-1 (2001) met inbegrip van AC(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Onderdelen voor schuimblus-installaties met gemiddelde expansie — vast dekschuimsysteem op tankschepen

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

—  IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Onderdelen voor vast aangebrachte schuimblus-installaties met lage expansie voor machinekamers en voor dekbeveiliging op tankschepen

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 6, 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Geëxpandeerd schuim voor vast aangebrachte brandblusinstallaties op chemicaliëntankers

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-code).

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-code),

— IMO MSC/Circ.553.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk voor cabinebalkons

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  „Inside air”-schuiminstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers.

b)  „Outside air”-schuiminstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers.

Noot: „Inside air”- schuimblus-installaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers dienen nog steeds tot tevredenheid van de administratie te worden getest met het goedgekeurde concentraat.

—  Reg. II-2/10.

—  Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Blusinstallaties op basis van droog chemisch poeder

—  Reg. II-2/1.

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-code).

—  IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Onderdelen voor rookdetectie-systemen met monsterextractie

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 10,

en voor:

Brandmeldcentrales. Elektrische installaties in schepen:

— EN 54-2 (1997) met inbegrip van AC(1999) en A1(2006).

Energievoorziening:

— EN 54-4 (1997) met inbegrip van AC(1999), A1(2002) en A2(2006).

Rookdetectoren met luchtaanzuiging:

— EN 54-20 (2006) met inbegrip van AC(2008).

En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen:

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

En, desgevallend, voor explosieve atmosferen

— EN 60079-0 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Afscheidingen van klasse C

—  Reg. II-2/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Vast detectie-systeem voor koolwaterstofgassen

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 16,

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IMO MSC.1/Circ.1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Evacuatie-geleidingssystemen als alternatief voor in de vloer aangebrachte verlichtings-systemen

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO MSC.1/Circ.1168.

—  IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Ex A.2/3.23

Schuimblus-systemen voor helikopter-voorzieningen

—  Reg. II-2/18.

— Reg. II-2/18,

— IMO MSC.1/Circ.1431.

—  EN 13565-1 (2003) met inbegrip van A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Navigatieapparatuur

Noten betreffende deel 4: navigatieapparatuur

Kolom 5:

IEC 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. met am1 (2010-11) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — deel 3: seriële-datanetwerk

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppeling

EN 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. EN 61162-1 (2011) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. EN 61162-2 (1998) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. EN 61162-3 (2008) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 EN 61162-3-am1 (2010) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. EN 61162-400 (2002) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 EN 61162-401 (2002) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 EN 61162-402 (2005) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 EN 61162-410 (2002) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 EN 61162-420 (2002) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 EN 61162-450 (2011) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppelingNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetisch kompas

a)  klasse A voor schepen

b)  klasse B voor reddings- en hulpverleningsboten

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (magnetische methode)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ISO 22090-2 (2004), met inbegrip van Corrigendum 2005,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— ISO 22090-2 (2004), met inbegrip van Corrigendum 2005,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarapparatuur

Verplaatst naar A.1/4.34, A.1/4.35 en A.1/4.36

A.1/4.5

Automatische radarplotapparatuur (ARPA)

Verplaatst naar A.1/4.34

A.1/4.6

Echoloodapparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) bijlage 4,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001) met inbegrip van ISO Technisch Corrigendum 1: 2006,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 9875 (2000) met inbegrip van ISO Technisch Corrigendum 1: 2006,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Snelheids- en afstandsmeetapparatuur (SDME)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Roerstand-, rpm-, spoedindicator

Verplaatst naar A.1/4.20, A.1/4.21 en A.1/4.22

A.1/4.9

Bochtaanwijzer

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiorichtingzoeker

Doelbewust open gelaten

A.1/4.11

Loran-C-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.818 (19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca-navigatieapparatuur

Doelbewust open gelaten

A.1/4.14

GPS-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Koersautomaat (Heading Control System — HCS)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) bijlage 3,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Loodsstoeltje

Verplaatst naar A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz SAR-transponder (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8, 14,

— ITU-R M.628-3(11/93).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.37

A.1/4.20

Roerstandindicator

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Rpm-indicator (schroef)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Spoedindicator

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas voor reddings- en hulpverleningsboten

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatische radarplotapparatuur (ARPA) voor hogesnelheidsvaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.37

A.1/4.25

Automatisch volgsysteem (ATA)

Verplaatst naar A.1/4.35

A.1/4.26

Automatisch volgsysteem (ATA) voor hogesnelheidsvaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronische plotapparatuur (EPA)

Verplaatst naar A.1/4.36

A.1/4.28

Geïntegreerde brug

Verplaatst naar A.2/4.30

A.1/4.29

Reisgegevens-recorder (Voyage Data Recorder — VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronischekaartsysteem (Electronic Chart Display and Information System — ECDIS) met back-up, en rasterkaartsysteem (Raster Chart Display System — RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Circ.266.

[ECDIS back-up en RCDS zijn alleen van toepassing als deze functies in de ECDIS zijn opgenomen. Op het certificaat van module B is aangegeven of deze opties al dan niet zijn getest].

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Universele AIS-apparatuur (Automatic Identification System)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

Noot: ITU-R M. 1371-4(2010) is alleen van toepassing overeenkomstig de voorschriften van IMO Res.MSC.74(69).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Routeautomaat (werkt wanneer het schip een snelheid tussen de minimale manoeuvreersnelheid en 30 knopen heeft)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarapparatuur CAT 1

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarapparatuur CAT 2

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarapparatuur CAT 3

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarapparatuur voor hogesnelheids-vaartuigtoepassin-gen (CAT 1H en CAT 2H)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarapparatuur goedgekeurd met een kaartoptie, namelijk:

a)  CAT 1C

b)  CAT 2C

c)  CAT 1HC for HSC

d)  CAT 2HC for HSC

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Passieve radarreflector

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Koersautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (GNSS-methode)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004) met inbegrip van corrigendum 1 (2005),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 22090-3 (2004) met inbegrip van corrigendum 1 (2005),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Zoeklicht voor hogesnelheidsvaartuigen

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Nachtzicht-apparatuur voor hogesnelheidsvaartuigen

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Differentiëlebaken-ontvanger voor DGPS- en DGLONASS- apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— EN 61162-reeks.

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Kaartfuncties voor scheepsradar

Geschrapt; valt onder A.1/4.38

A.1/4.46

Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (gyroscopische methode)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002) met inbegrip van Corrigendum 1 (2005),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— ISO 22090-1 (2002) met inbegrip van Corrigendum 1 (2005),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Vereenvoudigde reisgegevens-recorder (S-VDR)

—  Reg. V/20.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Loodsstoeltje

Doelbewust open gelaten (aangezien in IMO Res. MSC.308(88), van kracht vanaf 1 juli 2012, gesteld wordt dat „een mechanisch loodsstoeltje niet mag worden gebruikt”)

A.1/4.49

Loodsladder

— Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23

— IMO Res.A.1045(27),

— IMO MSC/Circ.773.

— IMO Res.A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

DGPS-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

DGLONASS-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Dagseinlamp

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Radardoelversterker

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Steun

—  Reg. V/18.

—  Reg. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Zie noot b) van deze bijlage A.1

AIS SART-apparatuur

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61097-14 (2010).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Galileo-ontvanger

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)

—  Reg. V/18.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010) met inbegrip van IEC 62616 Corrigendum 1 (2012).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62616(2010) met inbegrip van IEC 62616 Corrigendum 1 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Ex A.2/4.18

Ontvanger voor geluidssignalen

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Radiocommunicatieapparatuur

Noten betreffende deel 5: radiocommunicatieapparatuur

Kolom 5: Wanneer IMO MSC/Circ.862 en de normen voor het testen van producten tegenstrijdig zijn, hebben de voorschriften van IMO MSC/Circ.862 voorrang.

Kolom 5:

IEC 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. met am1 (2010-11) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — deel 3: seriële-datanetwerk

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppeling

EN 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. EN 61162-1 (2011) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. EN 61162-2 (1998) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. EN 61162-3 (2008) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 EN 61162-3-am1 (2010) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. EN 61162-400 (2002) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 EN 61162-401 (2002) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 EN 61162-402 (2005) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 EN 61162-410 (2002) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 EN 61162-420 (2002) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 EN 61162-450 (2011) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppelingNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09).

— of

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

VHF DSC-luister-wachtontvanger

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

NAVTEX-ontvanger

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

EGC-ontvanger

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.306(87),

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF-apparatuur voor maritieme veiligheids-informatie (MSI) (HF NBDP-ontvanger)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

— of

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Noot: IMO MSC/Circ. 862 is alleen van toepassing op het optionele remote activation device (apparaat voor activering op afstand), niet op het noodradiobaken (EPIRB) zelf.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L-band EPIRB-noodradiobaken (INMARSAT)

Doelbewust open gelaten

A.1/5.8

2 182 kHz-luister-wachtontvanger

Doelbewust open gelaten

A.1/5.9

Tweetonige alarmsignaalzender

Doelbewust open gelaten

A.1/5.10

MF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is

Noot: overeenkomstig de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en H3E-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— of

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

MF DSC-luister-wachtontvanger

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B-scheepssatelliet-station

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— IMO MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C-scheepssatelliet-station

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664 (16), (alleen van toepassing als de Inmarsat-C SES ook EGC-functies omvat),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is

Noot: in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC-code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— of

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

MF/HF DSC scanner luisterwacht-ontvanger

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-reeks.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

VHF-radiotelefonie-toestel voor de aeronautische frequenties

Verplaatst naar A.2/5.8

A.1/5.17

Draagbaar VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvlot

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Vast VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvlot

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

Inmarsat-F77

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/10,

— IMO Res. A.570 (14),

— IMO Res. A.808 (19),

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

— of

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Krachtens COLREG 72 vereiste apparatuurNr.

Benaming

Voorschrift COLREG 72 indien „typegoedkeuring” is voorgeschreven

Toepasselijke voorschriften van COLREG en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigatielichten

—  COLREG bijlage I/14.

— COLREG bijlage I/14,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83).

— EN 14744 (2005) met inbegrip van AC (2006),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— EN 14744 (2005) met inbegrip van AC (2006),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Veiligheidsuitrusting voor drogestortgoedschepen

Geen punten in bijlage A.1.

8.    Apparatuur onder SOLAS, hoofdstuk II-1. Constructie — Structuur, waterdichte indeling en stabiliteit, machines en elektrische installatiesNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Waterpeildetectoren

— Reg. II-1/22-1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— IMO Res.A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011).

— IEC 60529 (2001) met inbegrip van:

— Corrigendum 1 (2003), Corrigendum 2 (2007), Corrigendum 3 (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F
BIJLAGE A.2

UITRUSTING WAARVOOR IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN GEEN GEDETAILLEERDE BEPROEVINGSNORMEN BESTAAN

1.    Reddingsmiddelen

Kolom 4: IMO MSC/Circulaire 980 dient van toepassing te zijn, behalve wanneer vervangen door de in kolom 4 vermelde specifieke instrumenten.Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarreflector voor reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

—  IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code).

 
 

A.2/1.2

Overlevingspakken

Doelbewust open gelaten

A.2/1.3

Tewaterlatings-middelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvlotten

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

 
 

A.2/1.4

Inschepingsladders

Verplaatst naar A.1/1.29

A.2/1.5

Omroepinstallatie en algemene alarminstallatie (bij gebruik als brandalarm is punt A.1/3.53 van toepassing)

—  Reg. III/6.

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO MSC/Circ.808.

—  ISO 27991 (2008).

 

2.    Voorkoming van verontreiniging van de zeeNr.

Benaming

Voorschrift MARPOL 73/78, zoals gewijzigd, indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van MARPOL 73/78, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

NOx-analysator van het type chemiluminescentiedetector (CLD) of verwarmde chemiluminescentiedetector (HCLD) voor gebruik bij directe meting aan boord

Verplaatst naar A.1/2.8

A.2/2.2

Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen

Verplaatst naar A.1/2.10

A.2/2.3

Uitrusting die gebruikmaakt van gelijkwaardige methoden om de NOx-emissies aan boord te reduceren

—  Bijlage VI, Reg. 4.

—  Bijlage VI, Reg. 4.

 
 

A.2/2.4

Uitrusting die gebruikmaakt van andere technologische middelen voor SOx-emissiebeperking

— IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4)

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4)

 
 

A.2/2.5

NOx-analysatoren op het schip

die gebruikmaken van andere meetmethoden dan de directe meet- en bewakingsmethode van NOx Technische Code 2008

—  IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4).

 
 

3.    BrandbeveiligingsapparatuurNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Niet-draagbare en draagbare brandblussers

Verplaatst naar A.1/3.52

A.2/3.2

Straalpijpen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties met watersproei-systeem onder druk in ruimten van bijzondere aard, rorovrachtruimten, rororuimten en voertuigdekken

Verplaatst naar A.1/3.49

A.2/3.3

Startinrichtingen voor het starten van generatoraggregaten bij koud weer

Verplaatst naar A.2/8.1

A.2/3.4

Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten (spray/jet)

Verplaatst naar A.1/3.55

A.2/3.5

Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, bemande en onbemande machinekamers

Verplaatst naar A.1/3.51

A.2/3.6

Rookdetectoren

Verplaatst naar A.1/3.51

A.2/3.7

Warmtedetectoren

Verplaatst naar A.1/3.51

A.2/3.8

Elektrische veiligheidslamp

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code), 3.

—  IEC 60079-reeks.

 

A.2/3.9

Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen

—  Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

— EN 943-1 (2002) met inbegrip van AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005) met inbegrip van A1 (2009),

— IMO MSC/Circ.1120.

 

A.2/3.10

In de vloer aangebrachte verlichtings-systemen

Verplaatst naar A.1/3.40

A.2/3.11

Straalpijpen voor vast aangebrachte blusinstallaties met watersproeisysteem onder druk in machinekamers

Verplaatst naar A.1/3.10

A.2/3.12

Equivalente vast aangebrachte op gas gebaseerde brandblusinstallaties in voor machines bestemde ruimten of ladingpompkamers

Verplaatst naar A.1/3.45

A.2/3.13

Ademhalings-apparatuur met luchttoevoer via een luchtslang (Hogesnelheids-vaartuig)

Geschrapt

A.2/3.14

Brandslangen (op haspel)

Verplaatst naar A.1/3.56

A.2/3.15

Onderdelen voor rookdetectie-systemen met monsterextractie

Verplaatst naar A.1/3.63

A.2/3.16

Vlamdetectoren

Verplaatst naar A.1/3.51

A.2/3.17

Handbrandmelders

Verplaatst naar A.1/3.51

A.2/3.18

Alarmapparatuur

Verplaatst naar A.1/3.53

A.2/3.19

Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties met water als blusmiddel voor lokale toepassing in machinekamers van categorie A

Verplaatst naar A.1/3.48

A.2/3.20

Bekleed meubilair

Verplaatst naar A.1/3.20

A.2/3.21

Onderdelen voor brandblusinstallaties voor opslagkasten met verf en ontvlambare vloeistoffen

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO MSC.1/Circ.1239.

 
 

A.2/3.22

Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties voor kombuisafvoer-kokers

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Onderdelen voor brandblusinstallaties voor helikopterdekken

Verplaatst naar A.1/3.67

A.2/3.24

Draagbare schuimblussers

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

 
 

A.2/3.25

Afscheidingen van klasse C

Verplaatst naar A.1/3.64

A.2/3.26

Vloeibaargas-installaties voor huishoudelijk gebruik (onderdelen)

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

 
 

A.2/3.27

Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (CO2).

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1318.

Automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen:

— EN 12094-1 (2003).

Automatische niet elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen:

— EN 12094-2 (2003).

Handbediening voor activeren en stoppen:

— EN 12094-3 (2003).

Regelkleppen voor drukvaten en bijbehorende bedieningsmechanismen:

— EN 12094-4 (2004).

Verdeelafsluiters voor hoge en lage druk en bijbehorende bedieningsmechanismen:

— EN 12094-5 (2006).

Niet-elektrische blokkeerinrichtingen:

— EN 12094-6 (2006).

Afblaasmonden voor CO2-systemen:

— EN 12094-7 (2000) met inbegrip van A1 (2005).

Connectoren:

— EN 12094-8 (2006).

Drukmeters en schakelaars voor het regelen van de druk:

— EN 12094-10 (2003).

Mechanische weegmiddelen:

— EN 12094-11 (2003).

Terugslagkleppen en keerkleppen:

— EN 12094-13 (2001) including AC (2002).

Odoriseerinstallaties in CO2-systemen met lage druk:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Onderdelen voor schuimblus-installaties met gemiddelde expansie — vast dekschuimsysteem op tankschepen

Verplaatst naar A.1/3.57

A.2/3.29

Onderdelen voor vast aangebrachte schuimblus-installaties met lage expansie voor machinekamers en voor dekbeveiliging op tankschepen

Verplaatst naar A.1/3.58

A.2/3.30

Geëxpandeerd schuim voor vast aangebrachte brandblusinstallaties op chemicaliëntankers

Verplaatst naar A.1/3.59

A.2/3.31

Handbediende sproei-installaties

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Blusinstallaties op basis van droog chemisch poeder

Verplaatst naar A.1/3.62

4.    Navigatieapparatuur

Noten betreffende deel 4: navigatieapparatuur

Kolom 3 en 4: Verwijzingen naar SOLAS hoofdstuk V moeten worden gelezen als verwijzingen naar SOLAS 1974, als gewijzigd door MSC 73 en in werking tredend op 1 juli 2002.

Kolom 5:

IEC 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. met am1 (2010-11) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — deel 3: seriële-datanetwerk

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppeling

EN 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. EN 61162-1 (2011) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. EN 61162-2 (1998) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. EN 61162-3 (2008) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 EN 61162-3-am1 (2010) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. EN 61162-400 (2002) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 EN 61162-401 (2002) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 EN 61162-402 (2005) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 EN 61162-410 (2002) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 EN 61162-420 (2002) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 EN 61162-450 (2011) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppelingNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrokompas voor hogesnelheids-vaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.31

A.2/4.2

Koersautomaat voor hogesnelheids-vaartuigen, (Heading Control System, voorheen autopilot)

Verplaatst naar A.1/4.40

A.2/4.3

Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (GNSS-methode)

Verplaatst naar A.1/4.41

A.2/4.4

Dagseinlamp

Verplaatst naar A.1/4.52

A.2/4.5

Zoeklicht voor hogesnelheids-vaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.42

A.2/4.6

Nachtzichtappara-tuur voor hoge-snelheidsvaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.43

A.2/4.7

Routeautomaat

Verplaatst naar A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronische kaart — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

Verplaatst naar A.1/4.30

A.2/4.9

Elektronische kaart — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), backup

Verplaatst naar A.1/4.30

A.2/4.10

Rasterkaart — Raster Chart Display System (RCDS)

Verplaatst naar A.1/4.30

A.2/4.11

Geïntegreerde GPS/GLONASS-apparatuur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.12

DGPS, DGLONASS-apparatuur

Verplaatst naar A.1/4.44, A.1/4.50 en A.1/4.51

A.2/4.13

Gyrokompas voor hogesnelheids-vaartuigen

Verplaatst naar A.1/4.31

A.2/4.14

Reisgegevens-recorder (Voyage Data Recorder — VDR)

Verplaatst naar A.1/4.29

A.2/4.15

Geïntegreerd navigatiesysteem

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.16

Bruguitrusting

Doelbewust open gelaten

A.2/4.17

Radardoel-versterker

Verplaatst naar A.1/4.53

A.2/4.18

Ontvanger voor geluidssignalen

Verplaatst naar A.1/4.58

A.2/4.19

Magnetisch kompas voor hogesnelheids-vaartuigen

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

 

A.2/4.20

Routeautomaat voor

— hogesnelheids-vaartuigen

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.21

Kaartfuncties voor scheepsradar

Verplaatst naar A.1/4.45

A.2/4.22

Zendend koers-instrument (Transmitting Heading Device — THD) (gyroscopische methode)

Verplaatst naar A.1/4.46

A.2/4.23

Zendend koers-instrument (Transmitting Heading Device — THD) (magnetische methode)

Verplaatst naar A.1/4.2

A.2/4.24

Stuwkracht-indicator

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.25

Indicatoren voor laterale stuwkracht, spoed en modus

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.26

Bochtaanwijzer

Verplaatst naar A.1/4.9

A.2/4.27

Roerstandindicator

Verplaatst naar A.1/4.20

A.2/4.28

Rpm-indicator (schroef)

Verplaatst naar A.1/4.21

A.2/4.29

Spoedindicator

Verplaatst naar A.1/4.22

A.2/4.30

Bruguitrusting

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.31

Steun

Verplaatst naar A.1/4.54

A.2/4.32

Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)

Verplaatst naar A.1/4.57

A.2/4.33

Routeautomaat

(werkt wanneer het schip met een snelheid van 30 knopen of meer vaart)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks,

— EN 62288 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks,

— IEC 62288 Ed. 1.0 (2008).

 

A.2/4.34

Apparatuur met Long Range Identification and Tracking (LRIT) (identificatie en volgen van schepen op lange afstand) capaciteit

—  Reg. V/19-1.

— Reg. V/19-1,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks.

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks.

 

A.2/4.35

Galileo-ontvanger

Verplaatst naar A.1/4.56

A.2/4.36

AIS SART-apparatuur

Verplaatst naar A.1/4.55

5.    Radiocommunicatieapparatuur

Noten betreffende deel 5: radiocommunicatieapparatuur

Kolom 5:

IEC 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. met am1 (2010-11) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — deel 3: seriële-datanetwerk

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppeling

EN 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

1. EN 61162-1 (2011) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

2. EN 61162-2 (1998) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

3. EN 61162-3 (2008) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

 EN 61162-3-am1 (2010) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

4. EN 61162-400 (2002) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

 EN 61162-401 (2002) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

 EN 61162-402 (2005) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

 EN 61162-410 (2002) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

 EN 61162-420 (2002) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

 EN 61162-450 (2011) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppelingNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg.IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.2

Reserve-energiebron voor de radio

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO COMSAR Circ.16,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F-scheepssatelliet-station

Verplaatst naar A.1/5.19

A.2/5.4

Noodpaneel

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO MSC/Circ. 862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.5

Ontvangstpaneel voor noodoproepen

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.6

L-band EPIRB-noodradiobaken (INMARSAT)

Doelbewust open gelaten

A.2/5.7

Scheepsveilig-heidsalarmsysteem

 

— Reg. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162-reeks.

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-reeks.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

VHF-radiotele-fonietoestel voor de aeronautische frequenties

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14.

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ICAO-Verdrag, bijlage 10, Radio -voorschriften.

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Krachtens COLREG 72 vereiste apparatuurNr.

Benaming

Voorschrift COLREG 72 indien „typegoedkeuring” is voorgeschreven

Toepasselijke voorschriften van COLREG en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigatielantaarns

Verplaatst naar A.1/6.1

A.2/6.2

Middelen voor het geven van geluidssignalen

—  COLREG 72 bijlage III/3.

— COLREG 72 bijlage III/3,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— Fluiten: COLREG 72 bijlage III/1 (Prestaties),

— Bellen of gongs: COLREG 72 bijlage III/2 (Prestaties).

— of

— IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— Fluiten: COLREG 72 bijlage III/1 (Prestaties),

— Bellen of gongs: COLREG 72 bijlage III/2 (Prestaties).

 

7.    Veiligheidsuitrusting voor drogestortgoedschepenNr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Beladingsmeet-apparatuur

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS Conferentieresolutie 5.

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS Conferentieresolutie 5.

—  IMO MSC.1/Circ 1229.

 

A.2/7.2

Waterniveau-detectoren op bulkcarriers

Geschrapt

8.    Apparatuur onder SOLAS, hoofdstuk II-1Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Startinrichtingen voor het starten van generatoraggregaten bij koud weer

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 12.

 
 

▼B
BIJLAGE B

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

EG-TYPEONDERZOEK (MODULE B)

1.

Een aangemelde instantie stelt vast en verklaart dat een representatief exemplaar van de betrokken produktie voldoet aan de bepalingen van de daarop van toepassing zijnde internationale instrumenten.

2.

De aanvraag voor een EG-typeonderzoek wordt door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde ingediend bij een aangemelde instantie van zijn keuze.

De aanvraag omvat:

 naam en adres van de fabrikant, alsmede naam en adres van de gemachtigde indien de aanvraag door laatstgenoemde wordt ingediend;

 een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag tegelijkertijd is ingediend bij een andere aangemelde instantie;

 de technische documentatie als omschreven in punt 3.

De aanvrager stelt een voor de betrokken produktie representatief exemplaar, dat hierna „type” ( 14 ) wordt genoemd, ter beschikking van de aangemelde instantie. De aangemelde instantie kan om meer exemplaren verzoeken indien dit nodig is voor het keuringsprogramma.

3.

Op basis van de technische documentatie moet beoordeeld kunnen worden of het produkt in overeenstemming is met de eisen van de betreffende internationale instrumenten. Voor zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient de technische documentatie inzicht te verschaffen in het ontwerp, de constructiekwaliteit, het fabricageproces, de installatie en de werking van het produkt overeenkomstig de beschrijving van de technische documentatie in het aanhangsel van deze bijlage.

4.

De aangemelde instantie:

4.1.

bestudeert de technische documentatie en controleert of het type in overeenstemming daarmee vervaardigd is;

4.2.

verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en de noodzakelijke proeven om na te gaan of werkelijk aan de eisen van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan;

4.3.

stelt in overleg met de aanvrager de plaats vast waar de noodzakelijke controles en proeven zullen worden uitgevoerd.

5.

Indien het type voldoet aan de bepalingen van de betrokken internationale instrumenten, verstrekt de aangemelde instantie een certificaat van EG-typeonderzoek aan de aanvrager. Het certificaat bevat naam en adres van de fabrikant, de detailbeschrijving van de uitrusting, de conclusies van de controle, de voorwaarden voor de geldigheid van het certificaat en de noodzakelijke gegevens voor de identificatie van het goedgekeurde type.

Een lijst van de belangrijke onderdelen van de technische documentatie wordt als bijlage bij het certificaat gevoegd en een afschrift daarvan wordt door de aangemelde instantie bewaard.

Indien aan de fabrikant een typecertificaat wordt geweigerd, dan geeft de aangemelde instantie de gedetailleerde redenen voor een dergelijke weigering op.

Indien een fabrikant opnieuw de typegoedkeuring aanvraagt voor uitrusting waarvoor een typecertificaat is geweigerd, dient bij zijn aanvraag tot de aangemelde instantie alle nodige informatie te worden gevoegd, met inbegrip van de oorspronkelijke beproevingsverslagen, de uitvoerige motivering van de eerdere weigering en een nadere beschrijving van alle aan de uitrusting aangebrachte wijzigingen.

6.

De aangemelde instantie die in het bezit is van de technische documentatie betreffende het certificaat van EG-typeonderzoek, wordt door de aanvrager in kennis gesteld van alle in het goedgekeurde produkt aangebrachte wijzigingen; voor de betrokken wijzigingen moet aanvullende goedkeuring worden verleend indien zij van invloed kunnen zijn op de overeenstemming met de eisen of de voor het produkt voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Deze aanvullende goedkeuring wordt gegeven in de vorm van een aanvulling op het oorspronkelijke certificaat van het EG-typeonderzoek.

7.

Iedere aangemelde instantie deelt desgevraagd aan de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is en aan de andere aangemelde instanties de relevante gegevens mee over de verstrekte en ingetrokken certificaten van EG-typeonderzoek en de bijbehorende aanvullingen.

8.

De overige aangemelde instanties kunnen afschriften van de certificaten van EG-typeonderzoek en/of de aanvullingen krijgen. De bijlagen bij de certificaten worden ter beschikking van de overige aangemelde instanties gehouden.

9.

Gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt bewaart de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde naast de technische documentatie ook een afschrift van het certificaat van EG-typeonderzoek en van de aanvullingen daarop.

OVEREENSTEMMING MET HET TYPE (MODULE C)

1.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde garandeert en verklaart dat de betrokken produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek en voldoen aan de eisen van de internationale instrumenten die op die produkten van toepassing zijn. De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op ieder produkt het merk aan en stelt een verklaring van overeenstemming op.

2.

De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek en met de eisen van de internationale instrumenten die op die produkten van toepassing zijn.

3.

Gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt bewaart de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde een afschrift van de verklaring van overeenstemming.

PRODUKTIEKWALITEITSBORGING (MODULE D)

1.

De fabrikant die aan de eisen van punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek. De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op ieder produkt het merk aan en stelt een verklaring van overeenstemming op. Het merk gaat vergezeld van het identificatienummer van de aangemelde instantie die belast is met het toezicht als omschreven in punt 4.

2.

De fabrikant hanteert een goedgekeurd produktiekwaliteitssysteem, verricht een eindproduktcontrole en keuring als omschreven in punt 3 en is onderworpen aan het toezicht als omschreven in punt 4.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1.

De fabrikant dient voor de betrokken produkten bij een aangemelde instantie van zijn keuze een aanvraag voor beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.

Deze aanvraag omvat:

 alle relevante informatie voor de bedoelde categorie produkten;

 de documentatie over het kwaliteitssysteem;

 de technische documentatie betreffende het goedgekeurde type en een afschrift van het certificaat van EG-typeonderzoek.

3.2.

Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek.

Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, eisen en bepalingen moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk vastgelegde beleidslijnen, procedures en instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat de kwaliteitsprogramma's, -plannen, -handleidingen en -rapporten door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.

Zij dient met name een behoorlijke beschrijving te bevatten van

 de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfsleiding met betrekking tot de produktkwaliteit;

 de fabricageprocessen, de kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingstechnieken, alsmede de in dat verband systematisch toe te passen technieken en maatregelen;

 de onderzoeken en proeven die vóór, tijdens en na de fabricage worden verricht en de frequentie waarmee dat zal gebeuren;

 de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.;

 de middelen om controle uit te oefenen op het bereiken van de vereiste produktkwaliteit en de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem.

3.3.

De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of dit voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen. Zij veronderstelt dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssystemen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast.

Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient ervaring te hebben met het beoordelen van de produkttechnologie in kwestie. De beoordelingsprocedure omvat een inspectiebezoek aan de installaties van de fabrikant.

De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.

3.4.

De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.

De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde op de hoogte gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.

De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk is.

Zij stelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.

4.

Toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie

4.1.

Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem.

4.2.

De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden toegang tot de fabricage-, controle-, beproevings- en opslagruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met name

 de documentatie over het kwaliteitssysteem;

 de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.

4.3.

De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.

4.4.

De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen. Zij verstrekt de fabrikant een verslag van het bezoek en, voor zover van toepassing, een keuringsverslag.

5.

De fabrikant houdt gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt de volgende gegevens ter beschikking van de nationale autoriteiten:

 de in punt 3.1, tweede streepje, bedoelde documentatie;

 de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;

 de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie.

6.

Iedere aangemelde instantie stelt desgevraagd de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is en de andere aangemelde instanties in kennis van de ter zake dienende informatie over afgifte en intrekking van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.

PRODUKTKWALITEITSBORGING (MODULE E)

1.

De fabrikant die aan de verplichtingen van punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek. De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op ieder produkt het merk aan en stelt een verklaring van overeenstemming op. Het merk gaat vergezeld van het identificatienummer van de aangemelde instantie die belast is met het toezicht als omschreven in punt 4.

2.

De fabrikant maakt gebruik van een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor eindproduktcontrole en keuring als omschreven in punt 3 en is onderworpen aan het toezicht als omschreven in punt 4.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1.

De fabrikant dient voor de betrokken produkten bij een aangemelde instantie van zijn keuze een aanvraag voor beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.

Deze aanvraag omvat:

 alle relevante informatie voor de bedoelde categorie produkten;

 de documentatie over het kwaliteitssysteem;

 de technische documentatie over het goedgekeurde type en een afschrift van het certificaat van EG-typeonderzoek.

3.2.

In het kader van het kwaliteitssysteem wordt ieder produkt onderzocht en er worden passende proeven verricht teneinde de overeenstemming met de desbetreffende eisen van de internationale instrumenten te controleren. Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, eisen en bepalingen moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk vastgelegde beleidslijnen, procedures en instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat de kwaliteitsprogramma's, -plannen, -handleidingen en -rapporten door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.

Zij dient met name een behoorlijke beschrijving te bevatten van

 de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfsleiding met betrekking tot de produktkwaliteit;

 de onderzoeken en proeven die na de fabricage worden verricht;

 de middelen om controle uit te oefenen op de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem;

 de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.

3.3

De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of dit voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen. Zij veronderstelt dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssystemen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast.

Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient, als beoordelaar, ervaring te hebben met het beoordelen van de produkttechnologie in kwestie. De beoordelingsprocedure omvat een evaluatiebezoek aan de installaties van de fabrikant.

De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.

3.4.

De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.

De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde op de hoogte gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.

De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk is.

Zij stelt de fabrikant van haar beslissingen in kennis. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.

4.

EG-toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie

4.1.

Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem.

4.2.

De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden toegang tot de controle-, beproevings- en opslagruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met name

 de documentatie over het kwaliteitssysteem;

 de technische documentatie;

 de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.

4.3.

De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.

4.4.

De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen; zij verstrekt de fabrikant een verslag van het bezoek en, voor zover van toepassing, een keuringsverslag.

5.

De fabrikant houdt gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt de volgende gegevens ter beschikking van de nationale autoriteiten:

 de in punt 3.1, tweede alinea, derde streepje, bedoelde documentatie;

 de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;

 de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie.

6.

Iedere aangemelde instantie stelt desgevraagd de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is en de andere aangemelde instanties in kennis van de ter zake dienende informatie over afgifte en intrekking van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.

PRODUKTKEURING (MODULE F)

1.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde garandeert en verklaart dat de aan de bepalingen van punt 3 onderworpen produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek.

2.

De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat de produkten in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek. Hij brengt op elk produkt het merk aan en stelt een verklaring van overeenstemming op.

3.

De aangemelde instantie verricht passende onderzoeken en proeven teneinde na te gaan of het produkt in overeenstemming is met de eisen van de internationale instrumenten; dit geschiedt naar keuze van de fabrikant via onderzoek en beproeving van ieder afzonderlijk produkt zoals aangegeven in punt 4, dan wel via onderzoek en beproeving op statistische basis zoals aangegeven in punt 5.

3 bis.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde bewaart gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt een afschrift van het certificaat van overeenstemming.

4.

Keuring door onderzoek en beproeving van ieder afzonderlijk produkt

4.1.

Alle produkten worden afzonderlijk onderzocht en er worden passende proeven verricht, teneinde na te gaan of zij in overeenstemming zijn met het type als beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek.

4.2.

De aangemelde instantie brengt op ieder goedgekeurd produkt haar identificatienummer aan of laat dit doen; tevens stelt zij ten aanzien van de verrichte proeven een verklaring van overeenstemming op.

4.3.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde moet in staat zijn het certificaat van overeenstemming van de aangemelde instantie aan de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is over te leggen indien daarom wordt verzocht.

5.

Statistische keuring

5.1.

De fabrikant biedt zijn produkten aan in homogene partijen en neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces de homogeniteit van iedere geproduceerde partij waarborgt.

5.2.

Alle produkten moeten voor keuring in homogene partijen beschikbaar zijn. Van iedere partij wordt een willekeurig monster genomen. De produkten in een monster worden afzonderlijk onderzocht en er worden passende proeven uitgevoerd, teneinde de overeenstemming met de eisen van de internationale instrumenten die daarop van toepassing zijn te controleren en te bepalen of de partij wordt goed- dan wel afgekeurd.

5.3.

Indien een partij wordt goedgekeurd, brengt de aangemelde instantie op ieder produkt haar identificatienummer aan of laat dit doen; tevens stelt zij ten aanzien van de verrichte proeven een certificaat van overeenstemming op. Alle produkten van de partij mogen in de handel worden gebracht, behalve de produkten van het monster die niet in overeenstemming werden bevonden.

Indien een partij wordt afgekeurd, neemt de aangemelde instantie of de bevoegde instantie passende maatregelen om te voorkomen dat die partij in de handel wordt gebracht. Ingeval het vaak voorkomt dat partijen worden afgekeurd, kan de aangemelde instantie de statistische keuring staken.

De fabrikant mag onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie tijdens het fabricageproces het identificatienummer van die instantie aanbrengen.

5.4.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde moet in staat zijn het certificaat van overeenstemming van de aangemelde instantie aan de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is over te leggen indien daarom wordt verzocht.

EENHEIDSKEURING (MODULE G)

1.

In deze module wordt de procedure beschreven in het kader waarvan de fabrikant garandeert en verklaart dat het betrokken produkt waarvoor het in punt 2 bedoelde certificaat is afgegeven, in overeenstemming is met de eisen van de internationale instrumenten die daarop van toepassing zijn. De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op het produkt het merk aan en stelt een verklaring van overeenstemming op.

2.

De aangemelde instantie onderzoekt het produkt en voert passende proeven uit teneinde overeenstemming van het produkt met de desbetreffende eisen van de internationale instrumenten te controleren.

De aangemelde instantie brengt haar identificatienummer op het goedgekeurde produkt aan of laat dit doen; tevens stelt zij ten aanzien van de verrichte proeven een certificaat van overeenstemming op.

3.

Op basis van de technische documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het produkt in overeenstemming is met de eisen van de internationale instrumenten en moet inzicht kunnen worden verkregen in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van het produkt.

VOLLEDIGE KWALITEITSBORGING (MODULE H)

1.

De fabrikant die aan de eisen van punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken produkten voldoen aan de eisen van de internationale instrumenten die op die produkten van toepassing zijn. De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde brengt op ieder produkt het merk aan en stelt een verklaring van overeenstemming op. Het merk gaat vergezeld van het identificatienummer van de aangemelde instantie die belast is met het toezicht als omschreven in punt 4.

2.

De fabrikant hanteert een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor ontwerp, fabricage, eindproduktcontrole en keuring als omschreven in punt 3 en is onderworpen aan het toezicht als omschreven in punt 4.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1.

De fabrikant dient bij een aangemelde instantie een aanvraag voor beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.

Deze aanvraag omvat:

 alle relevante informatie voor de bedoelde categorie produkten;

 de documentatie over het kwaliteitssysteem.

3.2.

Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de produkten in overeenstemming zijn met de eisen van de internationale instrumenten die op die produkten van toepassing zijn.

Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, eisen en bepalingen moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk vastgelegde beleidslijnen, procedures en instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat de kwaliteitsbepalende beleidsmaatregelen en procedures, zoals kwaliteitsprogramma's, -plannen, -handleidingen en -rapporten, door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.

De documentatie bevat met name een behoorlijke beschrijving van:

 de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfsleiding met betrekking tot produktkwaliteit;

 de technische ontwerp-specificaties, met inbegrip van de normen die worden toegepast en de middelen die zullen worden aangewend om te waarborgen dat wordt voldaan aan de essentiële eisen van de internationale instrumenten die op de produkten van toepassing zijn;

 de controle- en keuringstechnieken voor het ontwerp, de processen en systematische maatregelen die zullen worden toegepast bij het ontwerpen van de produkten die onder de bedoelde produktcategorie vallen;

 de daarbij gebruikte fabricage-, kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingstechnieken en -procédés en de in dat verband systematisch toe te passen maatregelen;

 de onderzoeken en proeven die vóór, tijdens of na de fabricage worden verricht en de frequentie waarmee dat zal gebeuren;

 de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.;

 de middelen om controle uit te oefenen op het bereiken van de vereiste ontwerp- en produktkwaliteit en de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem.

3.3.

De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of dit voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen. Zij veronderstelt dat aan deze eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssystemen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast.

Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient, als assessor, ervaring te hebben in het beoordelen van de produkttechnologie in kwestie. De beoordelingsprocedure omvat een evaluatiebezoek aan de installaties van de fabrikant.

De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.

3.4.

De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft.

De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt door de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde op de hoogte gebracht van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem.

De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk is.

Zij stelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelingsbesluit.

4.

EG-toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie

4.1.

Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem.

4.2.

De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden toegang tot de ontwerp-, fabricage-, controle-, beproevings- en opslagruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met name

 de documentatie over het kwaliteitssysteem;

 de kwaliteitsrapporten die in het kader van het ontwerp-gedeelte van het kwaliteitssysteem moeten worden opgemaakt, zoals resultaten van analyses, berekeningen, keuringen, enz.;

 de kwaliteitsrapporten die in het kader van het fabricagegedeelte van het kwaliteitssysteem moeten worden opgemaakt, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel, enz.

4.3.

De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt de fabrikant een controleverslag.

4.4.

De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen aan de fabrikant. Bij die bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen. Zij verstrekt de fabrikant een verslag van het bezoek en, voor zover van toepassing, een keuringsverslag.

5.

De fabrikant houdt gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste produkt de volgende gegevens ter beschikking van de nationale autoriteiten:

 de in punt 3.1, tweede alinea, tweede streepje, bedoelde documentatie;

 de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;

 de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie.

6.

Iedere aangemelde instantie stelt desgevraagd de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is en de andere aangemelde instanties in kennis van de ter zake dienende informatie over afgifte en intrekking van kwaliteitssysteemgoedkeuringen.

7.

Onderzoek van het ontwerp

7.1.

De fabrikant dient bij een aangemelde instantie een aanvraag voor onderzoek van het ontwerp in.

7.2

De aanvraag moet inzicht verschaffen in ontwerp, fabricageproces en werking van het produkt en beoordeling van de overeenstemming met de eisen van internationale instrumenten mogelijk maken.

De aanvraag omvat:

 de technische ontwerp-specificaties, met inbegrip van de normen die zijn toegepast;

 het nodige bewijsmateriaal tot staving van de adequaatheid daarvan, met name wanneer de in artikel 5 bedoelde normen niet volledig zijn toegepast. Dit bewijsmateriaal moet de resultaten omvatten van proeven die door het bevoegde laboratorium van de fabrikant of te zijnen behoeve zijn uitgevoerd.

7.3.

De aangemelde instantie onderzoekt de aanvraag en indien het ontwerp voldoet aan de bepalingen van de richtlijn die daarop van toepassing zijn, verstrekt zij de aanvrager een certificaat van EG-ontwerponderzoek. Het certificaat bevat de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden voor de geldigheid daarvan, de noodzakelijke gegevens voor identificatie van het goedgekeurde ontwerp en, voor zover van toepassing, een beschrijving van de werking van het produkt.

7.4.

De aanvrager houdt de aangemelde instantie die het certificaat van EG-ontwerponderzoek heeft verstrekt, op de hoogte van elke wijziging in het goedgekeurde ontwerp. Voor wijzigingen in het goedgekeurde ontwerp moet aanvullende goedkeuring worden verleend door de aangemelde instantie die het certificaat van EG-ontwerponderzoek heeft afgegeven, indien dergelijke wijzigingen van invloed kunnen zijn op de overeenstemming met de relevante eisen van de internationale instrumenten of de voor het produkt voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Deze aanvullende goedkeuring wordt gegeven in de vorm van een aanvulling op het oorspronkelijke certificaat van EG-ontwerponderzoek.

7.5.

De aangemelde instanties stellen desgevraagd de instantie van de Lid-Staat die vlaggestaat is en de andere aangemelde instanties op de hoogte van ter zake dienende informatie over:

 de afgegeven certificaten van EG-ontwerponderzoek en bijbehorende aanvullingen,

 de ingetrokken certificaten van EG-ontwerponderzoek en bijbehorende aanvullingen.
Aanhangsel van bijlage B

Door de fabrikant aan de aangemelde instantie te verstrekken technische documentatie

De voorschriften van dit aanhangsel zijn van toepassing op alle modules van bijlage B.

De in bijlage B bedoelde technische documentatie omvat alle relevante gegevens of middelen die door de fabrikant zijn gebruikt om te garanderen dat de uitrusting voldoet aan de desbetreffende essentiële eisen.

De technische documentatie dient inzicht te verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van het produkt en de beoordeling mogelijk te maken van de overeenstemming met de eisen van de relevante internationale instrumenten.

De documentatie omvat, voor zover dat voor de beoordeling noodzakelijk is:

 een algemene beschrijving van het type;

 ontwerp- en fabricagetekeningen, constructiekwaliteit alsmede schema's van onderdelen, eenheden, leidingen, enz.;

 beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van genoemde tekeningen en schema's en van de werking van het produkt;

 de resultaten van de verrichte ontwerp-berekeningen, ontpartijdige onderzoeken enz.;

 onpartijdige keuringsrapporten;

 handleidingen voor installatie, gebruik en onderhoud.

Indien van toepassing moet de ontwerp-documentatie de volgende stukken omvatten:

 verklaringen betreffende de in de uitrusting ingebouwde apparatuur;

 verklaringen en certificaten met betrekking tot de methoden voor fabricage en/of inspectie en/of controle van de uitrusting;

 alle andere documenten die een betere beoordeling door de aangemelde instantie mogelijk maken.
BIJLAGE C

Minimumcriteria die door de Lid-Staten bij het aanmelden van instanties moeten worden gehanteerd

1.

Aangemelde instanties moeten voldoen aan de relevante eisen van de EN 45000-reeks.

2.

De aangemelde instantie moet onafhankelijk zijn; de fabrikaten of de leveranciers mogen er geen zeggenschap over hebben.

3.

De aangemelde instantie moet op het grondgebied van de Gemeenschap zijn gevestigd.

4.

Wanneer een aangemelde instantie namens een Lid-Staat typegoedkeuringen aflevert, moet de Lid-Staat garanderen dat de kwalificaties, de technische ervaring en het personeel van de aangemelde instantie voldoende zijn om typegoedkeuringen af te leveren die voldoen aan de eisen van deze richtlijn en om een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

5.

De aangemelde instantie moet over deskundigen op scheepvaartgebied beschikken.

Een aangemelde instantie is gerechtigd overeenstemmingsbeoordelingsprocedures uit te voeren voor ieder in of buiten de Gemeenschap gevestigd bedrijf.

Een aangemelde instantie mag bij de uitvoering van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure in een Lid-Staat of een Staat buiten de Gemeenschap de middelen van haar thuisbasis gebruiken of het personeel van haar filiaal in het buitenland.

Indien een filiaal van de aangemelde instantie de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures uitvoert, worden alle documenten met betrekking tot die overeenstemmingsbeoordelingsprocedures afgegeven door en namens de aangemelde instantie en niet namens het filiaal.

Een filiaal van een aangemelde instantie dat in een andere Lid-Staat is gevestigd mag documenten afgeven met betrekking tot de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures, indien het door die Lid-Staat is aangemeld.
BIJLAGE D

Merk van overeenstemming

Het merk van overeenstemming ziet er als volgt uit:image

Bij verkleining of vergroting van het merk moeten de verhoudingen van de bovenstaande gegradueerde afbeelding in acht worden genomen.

De onderscheiden onderdelen van het merk moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minstens vijf millimeter bedraagt.

Bij kleine apparaten behoeft men zich niet aan de minimumafmeting te houden.( 1 ) PB nr. C 218 van 23. 8. 1995, blz. 9.

( 2 ) PB nr. C 101 van 3. 4. 1996, blz. 3.

( 3 ) Advies van het Europees Parlement van 29 november 1995 (PB nr. C 339 van 18. 12. 1995, blz. 21), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 18 juni 1996 (PB nr. C 248 van 26. 8. 1996, blz. 10) en besluit van het Europees Parlement van 24 oktober 1996 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

( 4 ) PB nr. C 271 van 7. 10. 1993, blz. 1.

( 5 ) PB nr. C 220 van 30. 8. 1993, blz. 23.

( 6 ) PB nr. L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (PB nr. L 220 van 31. 8. 1993, blz. 1).

( 7 ) PB nr. L 399 van 30. 12. 1989, blz. 18. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/95/EEG (PB nr. L 276 van 9. 11. 1993, blz. 11).

( 8 ) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

( 9 ) PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1.

( 10 ) PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1.

( 11 ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

( 12 ) PB L 239, 15.9.2011, blz. 1.

( 13 ) PB L 312, 10.11.2012, blz. 1.

( 14 ) Een type kan verscheidene produktvarianten omvatten voor zover de verschillen tussen de varianten geen invloed hebben op het veiligheidsniveau en de andere eisen inzake deugdelijkheid van het produkt.

Top