EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01989A0315(01)-20040601

Consolidated text: Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Canada inzake de handel in alcoholhoudende dranken

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1989/189/2004-06-01

01989A0315(01) — NL — 01.06.2004 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

OVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap en Canada inzake de handel in alcoholhoudende dranken

(PB L 071 van 15.3.1989, blz. 42)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

OVEREENKOMST tussen de Europese Gemeenschap en Canada inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken - Slotakte - Verklaringen

  L 35

3

6.2.2004
▼B

OVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap en Canada inzake de handel in alcoholhoudende drankenDE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, en

DE REGERING VAN CANADA, hierna genoemd „de partijen”,

REKENING HOUDEND met hun respectieve rechten en verplichtingen krachtens de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel in verband met de behandeling van goederen en in het bijzonder alcoholhoudende dranken van oorsprong uit het grondgebied van de andere partij;

HERINNEREND aan de bevindingen en conclusies van het GATT-panel over de invoer, de distributie en de verkoop van alcoholhoudende dranken door de Canadese provinciale afzetbureaus;

ERNAAR VERLANGEND hun meningsverschillen over de handel in de sector alcoholhoudende dranken op te lossen en ervoor te zorgen dat de verplichtingen van internationaal recht worden nageleefd en tegelijk erkennend dat er tijdelijk behoefte bestaat aan structurele aanpassingen;

ERNAAR STREVEND dat de maatregelen die thans de verkoop van alcoholhoudende dranken van oorsprong uit de Europese Economische Gemeenschap ten goede komen, niet restrictiever worden gemaakt,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:Artikel 1

Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

►M1  base price ◄ ”: de door de bevoegde Canadese instanties betaalde francoprijs van alcoholhoudende dranken, eventueel inclusief dienstverleningskosten;

▼M1 —————

▼B

„bevoegde Canadese instantie”: een bestuursinstantie, commissie, bureau of andere overheidsdienst die bij wet is gemachtigd toezicht te houden op de verkoop van gedistilleerd, wijn en bier;

„dienstverleningskosten”: de geverifieerde uitgaven verbonden aan de aankoop, opslag, levering op verkooppunten, behandeling en verkoop van alcoholhoudende dranken;

▼M1

„verschil in dienstverleningskosten”: het bedrag dat het verschil weergeeft tussen de dienstverleningskosten die kunnen worden toegerekend aan een ingevoerd product, en de dienstverleningskosten die kunnen worden toegerekend aan eenzelfde binnenlands product;

▼B

„de Gemeenschap”: de Europese Economische Gemeenschap;

„schrapping uit de noteringslijst”: annulering van een vermelding in de noteringslijst;

„gedistilleerd”: sterke drank, likeur en andere alcoholhoudende dranken;

▼M1 —————

▼B

„vermelding in de noteringslijst”: een besluit van een bevoegde Canadese instantie inzake toestemming tot de verkoop van merken of soorten gedistilleerd, wijn en bier op de afzetpunten van die instantie;

„toeslag”: het bedrag dat aan de basisprijs en de geldende heffingen en belastingen wordt toegevoegd, ten einde de kleinhandelsprijs vast te stellen;

▼M1 —————

▼B

„maatregel”: iedere wet, verordening, procedure, eis of praktijk;

▼M1 —————

▼B

„produkt van Canada”: gedistilleerd, wijn of bier in Canada geproduceerd, gebotteld of verpakt;

„produkt van de Gemeenschap”: gedistilleerd, wijn of bier geproduceerd in het douanegebied van de Gemeenschap;

▼M1

„verkoop in het klein”: de levering van alcoholische dranken aan de eindverbruiker of de verkoop van alcoholische dranken aan een restaurant, een bar, een club of een andere inrichting met vergunning.

▼M1

Artikel 2

Nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie

1.  De bevoegde Canadese instanties kennen voor alcoholische dranken die een product van de Gemeenschap zijn, een nationale behandeling en een behandeling als meestbegunstigde natie toe in overeenstemming met de WTO-overeenkomst. Ten aanzien van een provincie wordt onder nationale behandeling en behandeling als meestbegunstigde natie verstaan een behandeling die niet minder gunstig is dan de gunstigste behandeling door die provincie van welke soortgelijke goederen ook die een product zijn van Canada of van welk ander derde land ook.

2.  In afwijking van lid 1 mogen de bevoegde Canadese instanties binnen hun respectieve jurisdicties een overeenkomstig de Canadese regelgeving toegepaste maatregel handhaven die:

a) de verkoop door een distilleerderij of een wijnmakerij in het eigen bedrijf beperkt tot aldaar geproduceerde gedistilleerde dranken of wijnen, waarbij de gehanteerde prijzen niet lager mogen zijn dan die voor dezelfde gedistilleerde dranken of wijnen die worden verkocht via afzetpunten die beschikbaar zijn voor producten van de Gemeenschap;

b) afzetpunten van particuliere wijnpakhuizen in Ontario en British Columbia ertoe verplicht om uitsluitend door Canadese wijnmakerijen geproduceerde wijnen te verkopen;

c) bepaalt dat, de bestaande uitzondering voor acht marktaandelen van wijnen met oorsprongsbenaming mede in aanmerking genomen, wijn zonder oorsprongsbenaming en zonder vermelding van namen van druivenrassen die overeenkomstig de geldende regelingen in levensmiddelenwinkels in Québec wordt verkocht, moet zijn gebotteld in Québec, op voorwaarde dat in Québec alternatieve afzetpunten beschikbaar worden gesteld voor de verkoop van wijn die een product van de Gemeenschap is, ongeacht of die wijn al dan niet in Québec is gebotteld.

Artikel 3

Geografische aanduidingen

1.  Wijnen of gedistilleerde dranken die ten onrechte een geografische aanduiding dragen die op grond van de Canadese regelgeving wordt beschermd, worden door de bevoegde Canadese instanties niet in de noteringslijst vermeld en evenmin verkocht.

2.  Bij de uitoefening van welke functies ook met betrekking tot de inkoop en verkoop van wijnen handhaven de bevoegde Canadese instanties hun inkoopregels of -beleid met betrekking tot geografische namen van de Gemeenschap in die zin dat zij wijnen die niet van oorsprong zijn uit de door de betrokken naam aangegeven plaats, niet afzetten als zij dat op 1 november 2002 nog niet deden.

Artikel 4

Commerciële behandeling

De bevoegde Canadese instanties leven bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de inkoop, de distributie en de verkoop in het klein van producten van de Gemeenschap de in artikel XVII van de GATT opgenomen bepalingen inzake staatshandelsondernemingen na, met name in die zin dat zij desbetreffende beslissingen uitsluitend op grond van commerciële overwegingen nemen, en geven de ondernemingen van de Gemeenschap in overeenstemming met de zakelijke gebruiken een adequate kans om te concurreren voor deelneming aan dergelijke inkooptransacties.

▼M1

Artikel 4 bis

Prijsstelling

1.  De bevoegde Canadese instanties zorgen ervoor dat alle toeslagen, dienstverleningskosten en andere maatregelen betreffende de prijsstelling niet discriminerend zijn, voor alle verkoop in het klein gelden en in overeenstemming zijn met artikel 2.

2.  Voor een product van de Gemeenschap mag een verschil in dienstverleningskosten slechts worden toegepast voorzover het niet groter is dan de extra kosten die noodzakelijk aan de afzet van het product van de Gemeenschap zijn verbonden, rekening houdend met de extra kosten die voortvloeien uit onder meer de leveringsmethoden en de frequentie.

3.  Het verschil in dienstverleningskosten wordt in overeenstemming met standaardboekhoudprocedures door onafhankelijke accountants gestaafd aan de hand van een accountantsonderzoek dat op verzoek binnen één jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Canada inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken wordt voltooid en vervolgens wordt verricht wanneer er met tussenpozen van ten minste vier jaar om wordt verzocht. De resultaten van de accountantsonderzoeken worden ter beschikking van de Gemeenschap gesteld binnen één jaar nadat om het onderzoek is verzocht.

▼B

Artikel 5

Maatregelen inzake vermelding in of schrapping uit een noteringslijst

1.  De maatregelen van de bevoegde Canadese instanties in verband met de vermelding in of de schrapping uit een noteringslijst van produkten uit de Gemeenschap

a) mogen niet discriminerend zijn;

b) dienen te worden gebaseerd op normale commerciële overwegingen;

c) dienen doorzichtig te zijn en mogen geen verkapte handelsbelemmeringen creëren, en

d) dienen te worden gepubliceerd en ter beschikking te worden gesteld van personen die belang stellen in de sector en in de vermelding in of de schrapping uit een noteringslijst van dergelijke produkten.

2.  In verband met aanvragen om vermelding in een noteringslijst of besluiten tot schrapping uit een noteringslijst van produkten van de Gemeenschap dienen de bevoegde Canadese instanties:

a) de aanvrager onverwijld schriftelijk van het besluit in kennis te stellen;

▼M1

b) in het geval van een geweigerde vermelding in een noteringslijst of een besluit tot schrapping uit een noteringslijst, schriftelijk de redenen voor die beslissing op te geven;

▼B

c) administratieve beroepsprocedures in te stellen ten einde de mogelijkheid te creëren van een spoedige en objectieve herziening van een besluit om vermelding in een noteringslijst te weigeren respectievelijk een vermelding uit een noteringslijst te schrappen.

Artikel 6

Overleg

De partijen oefenen toezicht uit op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst en plegen op verzoek van één van beide onverwijld overleg over iedere aangelegenheid in verband met de interpretatie en tenuitvoerlegging van de Overeenkomst. Zulks omvat overleg over maatregelen die thans de verkoop van produkten van de Gemeenschap ten goede komen.

▼M1

Artikel 7

Slotbepalingen

1.  De partijen behouden hun rechten en verplichtingen in het kader van de WTO-overeenkomst.

2.  Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan de rechten die een leverancier, diens vertegenwoordiger of een andere belanghebbende partij op grond van de Canadese regelgeving heeft.

3.  Voorzover een Canadese provinciale instantie geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om de productkeuze en de verkoop in het klein te sturen, valt zij niet onder de bepalingen van deze overeenkomst.

▼B

Artikel 8

Duur

Deze Overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening.

Deze Overeenkomst heeft een onbepaalde duur. ►M1  Zij kan door elk van beide partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één jaar. ◄

▼M1

Indien een partij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Canada inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken opzegt, heeft die opzegging ook een gelijktijdige opzegging van de onderhavige overeenkomst tot gevolg.

▼B

Hecho en doble ejemplar en Bruselas, el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i to eksemplarer i Bruxelles den otteogtyvende februar nitten hundrede og niofirs.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar neunzehnhundertneunundachtzig in zwei Urschriften.

Έγινε σε δύο αντίτυπα στις Βρυξέλλες, την εικοστή ογδόη Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done in duplicate at Brussels this twenty-eighth day of February in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-huit février mille neuf cent quatre-vingt neuf.

Fatto in duplice esemplare a Bruxelles, il ventotto febbraio millenovecentottantanove.

Gedaan in tweevoud, te Brussel, op achtentwintig februari negentienhonderd negenenachtig.

Feito em duplo exemplar em Bruxelas, aos vinte e oito de Fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

signatory

Por el Gobierno de Canadá

For Canadas regering

Für die Regierung Canadas

Για την κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Voor de Regering van Canada

Pelo Governo do Canadá

signatory

▼M1 —————

▼B

BRIEFWISSELINGEN

Brief nr. 1

Brussel, 28 februari 1989

Mijnheer,

Hierbij verwijs ik naar de Overeenkomst tussen Canada en de Europese Economische Gemeenschap inzake de handel in alcoholhoudende dranken, die vandaag is ondertekend.

Ik bevestig U dat de minister-president van Canada en de premiers van de Canadese provincies ermee hebben ingestemd een aanvang te maken met besprekingen waaraan de federale en provinciale overheidsinstanties zullen deelnemen en die betrekking zullen hebben op het verlagen of wegwerken van interprovinciale handelsbelemmeringen voor alcoholhoudende dranken, met inbegrip van bier.

Nadat die fase met goed gevolg zal zijn afgerond, zal Canada zijn maatregelen betreffende de vaststelling van de bierprijzen in overeenstemming brengen met zijn verplichtingen in het kader van de GATT.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van Canada

Brief nr. 2

Brussel, 28 februari 1989

Mijnheer,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van Uw schrijven van heden betreffende de verschillen in toeslag op bier.

Ik neem er akte van dat de Regering van Canada het voornemen heeft de maatregelen betreffende de vaststelling van de bierprijzen in overeenstemming te brengen met haar verplichtingen in het kader van de GATT.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Brief nr. 1

Brussel, 28 februari 1989

Mijnheer,

In het kader van de bilaterale Overeenkomst ter regeling van de geschillen tussen Canada en de Gemeenschap betreffende de praktijken van de Provincial Liquor Boards in Canada, die wij vandaag hebben ondertekend, bevestig ik U hierbij dat de Gemeenschap bereid is met Canada besprekingen te openen over de wederzijdse controle en bescherming van de benamingen van alcoholhoudende dranken. Ik neem er akte van dat de Regering van Canada eveneens bereid is gelijklopende besprekingen aan te vangen over de wederzijdse erkenning van benamingen van oorsprong voor wijn en dat wij het erover eens zijn in het eerste kwartaal van 1989 met die besprekingen te beginnen.

Ik zou het zeer op prijs stellen indien U mij bevestigt dat de Canadese Regering met de inhoud van deze brief akkoord gaat.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Brief nr. 2

Brussel, 28 februari 1989

Mijnheer,

Ik dank U voor Uw schrijven van heden, waarin U mededeelt dat de Gemeenschap bereid is besprekingen aan te vangen over de wederzijdse controle en bescherming van de benamingen van alcoholhoudende dranken en over de wederzijdse erkenning van benamingen van oorsprong voor wijn. Hierbij bevestig ik dat de Canadese Regering bereid is tot de voorgestelde besprekingen over te gaan.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van Canada

Top