EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0548

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Werkprogramma van de Commissie 2022 Een standvastige en eendrachtige Unie

COM/2022/548 final

Straatsburg, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Werkprogramma van de Commissie 2022
Een standvastige en eendrachtige Unie


1.Een standvastige en eendrachtige Unie 

“Een heel continent heeft solidariteit betoond.... Europeanen hebben niet weggekeken en ook niet geaarzeld.” Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, toespraak over de staat van de Unie, 14 september 2022.

Het afgelopen jaar werden Europa en de wereld geconfronteerd met meerdere crises tegelijk. De barbaarse Russische invasie van Oekraïne heeft Europa opnieuw de gruwelijke werkelijkheid van een oorlog onder ogen gebracht. Terwijl er steeds meer slachtoffers en verwoestingen te betreuren vallen, ondergaan ook heel Europa en de rest van de wereld meer en meer de gevolgen van het conflict. De energiecrisis die daarvan het gevolg is, heeft de reeds toenemende druk op de kosten van levensonderhoud verergerd, wat het krachtige herstel van Europa na de pandemie heeft geschaad. Tegelijkertijd wordt de op regels gebaseerde wereldorde op nieuwe manieren onder druk gezet, wat de noodzaak onderstreept van eenheid en samenwerking met onze partners en van investeringen en diplomatieke contacten met landen over de hele wereld.

Deze unieke reeks omstandigheden vormt de achtergrond voor het werkprogramma van de Commissie van dit jaar. Het wordt omkaderd door drie complementaire realiteiten. De eerste houdt in dat uitdagingen van een dergelijke omvang alleen maar daadwerkelijk kunnen worden aangepakt wanneer wij dat gezamenlijk, als één Unie doen. En Europa heeft steeds opnieuw laten zien dat het er stáát als het nodig is, of het nu gaat om vaccins, economisch herstel, sancties of steun aan Oekraïne. Telkens weer heeft Europa getoond waar het toe in staat is, met hoeveel ambitie het kan reageren en hoe snel het kan optreden wanneer het een gemeenschappelijk doel voor ogen heeft en sprake is van een eensgezinde aanpak. Dit moet in het komend jaar de drijvende kracht achter ons werk blijven.

De tweede realiteit houdt in dat deze crises slechts onderstrepen dat Europa de radicale transformatie die aan het begin van dit mandaat is aangekondigd, moet blijven versnellen, of het nu gaat om het aanpakken van de klimaat- en natuurcrises, het veerkrachtiger maken van onze economieën en democratieën, het concurrerender maken van onze industrieën, het eerlijker maken van onze samenlevingen of het versterken van onze geopolitieke status. De grondgedachte van dit programma, die voor het eerst werd uiteengezet in de politieke beleidslijnen, bestond erin een betere toekomst voor de volgende generatie op te bouwen en onszelf beter toe te rusten en voor te bereiden om de problemen die op ons af gaan komen, het hoofd te bieden. Dat geldt nu nog net zozeer als toen.

De derde realiteit houdt in dat deze unieke reeks crises, die zo diep ingrijpen in het dagelijks leven van de Europeanen, niet met een “business as usual”-benadering kan worden aangepakt. Er zal voortdurend snel moeten worden gereageerd, zowel om te anticiperen op toekomstige uitdagingen als om tegemoet te komen aan de meest dringende behoeften. Daarom zal ons werk erop gericht zijn Europeanen in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Dit zal het komend jaar de eerste prioriteit zijn van de Commissie – of dat nu gebeurt in de vorm van het verlagen van de energieprijzen, het veiligstellen van de cruciale voorraden die nodig zijn voor ons industriële concurrentievermogen en onze voedselzekerheid, het versterken van onze sociale markteconomie of onze niet-aflatende respons op de COVID-19-pandemie, waarvan nog steeds in de hele Unie sprake is.

Deze drie realiteiten zijn bepalend voor de werkzaamheden die in de bijlagen bij dit werkprogramma zijn opgenomen voor de zes grote ambities. Het werkprogramma bouwt voort op de werkzaamheden en de vooruitgang die we reeds hebben gerealiseerd bij de aanpak van de meest dringende problemen en bepaalt tegelijkertijd de koers voor de langere termijn. REPowerEU, het plan om Europa niet langer afhankelijk te laten zijn van de invoer van Russische energie, heeft de gestage daling van de aanvoer uit Rusland weten te compenseren door een toename van het aantal alternatieven. Deze toename was het gevolg van succesvolle inspanningen om toenadering tot onze internationale partners te zoeken. Er staat ons desalniettemin een moeilijke winter te wachten, maar dankzij de gasopslagverordening is bijna 91 % van de opslagcapaciteit van de EU gevuld en de lidstaten bereiden plannen voor gasbesparing voor volgens het Europees gasvraagreductieplan. De Commissie heeft ook noodmaatregelen voor interventies op de energiemarkt opgesteld om de recente dramatische prijsstijgingen aan te pakken en de energierekeningen voor Europeanen en Europese bedrijven te verlagen. En we zullen de energietransitie blijven versnellen, als middel om de klimaatcrisis aan te pakken, maar ook om onze afhankelijkheid te verminderen en ons concurrentievermogen te versterken. Cruciaal voor deze werkzaamheden zal ook de versterking zijn van de veerkracht en responscapaciteit van kritieke infrastructuur. Dit thema zal ook centraal staan in een door voorzitter Von der Leyen aangekondigd vijfstappenplan.

Om mensen en bedrijven in heel Europa te ondersteunen, moeten we nu blijven werken aan investeringen en hervormingen via NextGenerationEU. Tegelijkertijd moeten we gebruik blijven maken van de mogelijkheden die de EU-begroting biedt. Om de energiecrisis aan te pakken, moeten wij de fundamenten van onze economie beschermen, waarbij met name onze eengemaakte markt veilig moet worden gesteld en een hoog niveau van werkgelegenheid moet worden verzekerd. Naast het behoud van een gelijk speelveld op de eengemaakte markt door middel van duidelijke richtsnoeren inzake staatssteun op basis van de overkoepelende beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid, is een eensgezinde en gemeenschappelijke Europese oplossing van het grootste belang om het ernstige risico van versnippering van de Unie tegen te gaan. Met REPowerEU heeft de Commissie belangrijke eerste stappen gezet op het gebied van solidariteit, maar er is meer nodig. Daarom moeten we REPowerEU kracht bijzetten met aanvullende financiering op basis van een behoefteanalyse en rekening houdend met de investeringsabsorptiecapaciteit. Wij zullen kijken naar aanvullende financieringsbronnen voor REPowerEU en staan klaar om verdere stappen voor te stellen, onder meer op basis van de lessen die zijn geleerd inzake de EU-mechanismen voor financiële solidariteit in het kader van NextGenerationEU en andere succesvolle instrumenten.

Ofschoon wij hier in de EU de gevolgen van de Russische invasie onder ogen moeten zien, zal onze steun aan Oekraïne net zo onwrikbaar, vastberaden en eensgezind blijven als al sinds 24 februari het geval is. Het zijn Oekraïne en de toekomst van Oekraïne die het komend jaar op het spel staan. Dit gaat echter ook over de toekomst van de Europese Unie en alles waar zij voor staat: vrijheid, democratie, grondrechten, de rechtsstaat en alle waarden waarop de EU is gegrondvest.

De meer dan 180 maatregelen die de Europese Unie, in een geest van waarachtige solidariteit tussen haar en haar lidstaten, al heeft genomen in reactie op de invasie, raken Rusland daar waar het pijn doet en bieden tegelijkertijd krachtige steun aan Oekraïne en zijn bevolking. Sinds het begin van de oorlog hebben de EU en haar lidstaten tot september meer dan 19 miljard EUR gemobiliseerd om de economische, sociale en financiële veerkracht van Oekraïne te versterken en nog eens 3,1 miljard EUR aan militaire steun ter beschikking gesteld in het kader van de Europese Vredesfaciliteit. Burgers en lidstaten hebben blijk gegeven van een overweldigende hartelijkheid en solidariteit door miljoenen Oekraïners te verwelkomen die op de vlucht zijn voor het geweld, en de EU helpt ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot banen, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, door het in werking stellen van de richtlijn tijdelijke bescherming.

Dankzij het EU-mechanisme voor civiele bescherming is meer dan 70 000 ton hulp verleend aan Oekraïne, onder meer in de vorm van voedsel, water, onderdak, energie en gezondheidszorg. Via de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) en rescEU-noodvoorraden hebben we hebben medische en gespecialiseerde uitrusting gemobiliseerd met het oog op risico’s voor de volksgezondheid, zoals chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Door middel van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) en het voorstel inzake FAST-CARE hebben we het voor de lidstaten en de regio’s gemakkelijker gemaakt om cohesiefondsen te mobiliseren voor hulp aan mensen die de oorlog ontvluchten.

Wij zullen Oekraïne krachtige politieke, financiële en humanitaire hulp blijven bieden en staan klaar om de toekomstige wederopbouw van het land te ondersteunen. Een eerste stap is het verstrekken van 100 miljoen EUR voor het herstel van beschadigde Oekraïense scholen. Aangezien de toekomst van Oekraïne en zijn bevolking binnen de Unie ligt, zullen we er ook naar streven de toegang van Oekraïne tot de eengemaakte markt te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zullen wij zorg blijven dragen voor coördinatie, ook samen met onze bondgenoten, om te waarborgen dat de sancties doeltreffend worden gehandhaafd, zodat er krachtig economische druk op Rusland uitgeoefend blijft worden en het vermogen van Rusland om oorlog tegen Oekraïne te voeren, wordt ondermijnd.

De aanhoudende voedselcrisis, die wordt veroorzaakt door sterk stijgende prijzen en ernstige droogtes en wordt verergerd door de Russische invasie in Oekraïne, brengt de voedselzekerheid in de hele wereld in gevaar en vormt een andere belangrijke uitdaging. Om dit probleem aan te pakken en de toegang van Oekraïne tot de eengemaakte markt en de mondiale toeleveringsketens via alternatieve routes te vergemakkelijken, blijft de Commissie nauw samenwerken met haar internationale partners, de lidstaten, de Oekraïense autoriteiten en ondernemers, teneinde de toegang tot meststoffen, voedselproductie en open handel te waarborgen zodat de voedselvoorziening niet wordt verstoord. Dankzij onze solidariteitscorridors kan Oekraïne graan en andere producten uitvoeren en de goederen invoeren die het nodig heeft, variërend van humanitaire-hulpgoederen tot meststoffen. We hebben ook 600 miljoen EUR uit het Europees Ontwikkelingsfonds vrijgemaakt om de steun voor voedselzekerheid aan landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan te verhogen.

Zowel in de EU als daarbuiten is er nog veel te doen, te beginnen met de uitvoering van hetgeen reeds is overeengekomen en de goedkeuring van wat nog moet worden overeengekomen. We hebben initiatieven voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, te investeren in groene technologieën en het milieu te beschermen. We hebben regels voorgesteld om mensen en bedrijven met een nieuwe generatie digitale technologieën te ondersteunen. We zijn met maatregelen gekomen om ons concurrentievermogen te versterken en de veerkracht van de eengemaakte markt te versterken, en tegelijkertijd sociale rechtvaardigheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze Commissie heeft maatregelen genomen om de capaciteit van de EU om de democratie en de rechtsstaat te verdedigen, verder te versterken. We hebben actie ondernomen om de vrijheid en pluriformiteit van de media te waarborgen en een op pluralisme, gelijkheid en inclusie gebaseerde samenleving. te versterken.

Het is van essentieel belang dat we ook meer aandacht besteden aan de ondersteuning van interinstitutionele onderhandelingen om onze politieke verbintenissen om te zetten in wetgeving. Dankzij de eensgezindheid van de instellingen – of het nu gaat om een COVID-19-certificaat, digitale regels of het minimumloon – is er al veel gedaan. We moeten deze aanpak versnellen, met name wat betreft dossiers die essentieel zijn voor de dubbele transitie, zoals het “Fit for 55”-pakket, de voorstellen inzake de wereldwijde ontbossing of batterijen en de wet op de artificiële intelligentie. De Commissie zal zich op alle beleidsterreinen blijven laten leiden door de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De duurzameontwikkelingsdoelstellingen zijn geïntegreerd in het Europees Semester en in onze instrumenten voor betere regelgeving. In 2023 zal de Commissie in het kader van het politiek forum op hoog niveau van de VN de eerste vrijwillige evaluatie presenteren van de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen door de EU.

De afgelopen jaren hebben Europeanen met eigen ogen het verschil kunnen zien dat onze EU-begroting kan maken. De middelen en de flexibiliteit kennen echter grenzen. De tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, die wij in 2023 zullen uitvoeren, zal gelegenheid bieden om opnieuw te beoordelen of de huidige EU-begroting nog steeds de middelen biedt voor gemeenschappelijke antwoorden op gemeenschappelijke uitdagingen.

Daartoe zal de Commissie ook een voorstel indienen voor een tweede pakket nieuwe eigen middelen, dat onder meer voortbouwt op het voorstel voor één enkele reeks belastingregels voor zakendoen in Europa (Befit). Samen met een eerste reeks voorstellen zullen deze maatregelen zorgen voor meer gediversifieerde en veerkrachtige soorten inkomsten en zullen ze onnodige bezuinigingen op programma’s van de Unie of buitensporige verhogingen van de bijdragen van de lidstaten voorkomen, gelet op de terugbetaling van de subsidiecomponent van het herstelplan NextGenerationEU.

2.De burger in het hart van de Europese democratie plaatsen 

Het werkprogramma van dit jaar is ook het eerste na de Conferentie over de toekomst van Europa. Veel van de belangrijke initiatieven die in dit werkprogramma worden beschreven, vormen een vervolg op de ambitieuze voorstellen die tijdens de conferentie zijn gedaan en getuigen van de rijkdom aan voorstellen en van het belang om resultaten te boeken op de gebieden die burgers belangrijk vinden.

De Conferentie over de toekomst van Europa 1 was een unieke oefening in participatieve en overlegdemocratie op Europese schaal, en een manier om onze beleidsvorming te verbeteren. De conferentie slaagde erin een ambitieuze en inspirerende visie voor onze Unie te ontwikkelen.

Deze visie is er een van een Europa dat het dagelijks leven van zijn burgers gemakkelijker maakt, of dat nu op het platteland of in stedelijke gebieden is, dat de problemen van onze generatie resoluut het hoofd biedt, dat autonomer is, en dat resultaten boekt ten aanzien van datgene wat er voor burgers het meest toe doet, variërend van het voedsel dat zij eten tot de lucht die zij inademen. Het is nu aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie om hieraan een vervolg te geven. Dit werkprogramma is een nieuwe een stap in het streven van de Commissie om “Van visie tot concrete actie” te komen 2 .

Het succes op lange termijn van de Conferentie over de toekomst van Europa zal afhangen van de verandering die zij teweeg kan brengen in de wijze waarop burgers beter kunnen worden betrokken bij de vaststelling van prioriteiten en ambities, alsook bij het ontwerpen en maken van beleid op Europees niveau.

Voortbouwend op het succes van de Conferentie over de toekomst van Europa maken burgerpanels nu deel uit van de beleidsvorming van de Commissie op bepaalde belangrijke gebieden. In de nieuwe generatie burgerpanels zal worden gedebatteerd over de initiatieven van volgend jaar ter zake van voedselverspilling, leermobiliteit en virtuele werelden.

3.Uitvoering van de zes grote ambities

3.1 De Europese Green Deal

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds ernstiger, zoals blijkt uit de extreme hittegolven, bosbranden en ongekende droogtes van dit jaar. Het versnellen van onze groene transitie is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken en onze economieën en veiligheid te versterken. Bovendien zal in het licht van de toenemende mondiale dreigingen en de nieuwe geopolitieke realiteit, het versnellen van de groene transformatie onze voedselzekerheid op lange termijn verbeteren door de opbouw van een duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem. De klimaatcrisis heeft ook nog duidelijker gemaakt dat onze EU-mechanismen voor civiele bescherming en crisisbeheersing verder versterkt moeten worden.

De meeste voorstellen die van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van de Europese Green Deal zijn reeds door de Commissie ingediend en wij zullen de medewetgevers alle steun blijven verlenen om ervoor te zorgen dat er vóór het einde van deze zittingsperiode overeenstemming kan worden bereikt. Dit jaar is een snel akkoord over het “Fit for 55”-pakket van cruciaal belang.

Als aanvulling op deze maatregelen hebben we eerder in 2022 een baanbrekend voorstel vastgesteld om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren en de beschadigde ecosystemen in Europa tegen 2050 te herstellen. In de komende maanden zullen we overgaan tot de vaststelling van ambitieuze pakketten met nieuwe klimaat- en milieumaatregelen, onder meer met betrekking tot emissies van vervoer en certificering van koolstofverwijdering, van voorstellen om de lucht- en de waterkwaliteit te verbeteren, en van belangrijke initiatieven op het gebied van de circulaire economie, in het kader waarvan met name aandacht wordt besteed aan de duurzaamheid van verpakkingen en kunststoffen, het groeiende probleem van verontreiniging door microplastics, het recht op reparatie en afgedankte voertuigen. We zullen ons ook inzetten voor een ambitieus wereldwijd akkoord voor de natuur tijdens de VN-conferentie over biodiversiteit in Montreal (COP 15) later dit jaar en zullen tijdens de klimaatconferentie van Sharm El-Sheikh (COP 27) blijk geven van ons mondiale leiderschap op het gebied van de bestrijding van klimaatverandering.

Tegelijkertijd moet onze Unie beter zijn voorbereid op en bestand zijn tegen toekomstige prijsschommelingen, zorgen voor betaalbare elektriciteitsrekeningen en anticiperen op de ingrijpende industriële transformatie die nodig is, wil het continent tegen 2050 koolstofvrij en grotendeels geëlektrificeerd zijn. Daarom zullen we begin 2023 een brede hervorming van de elektriciteitsmarkt van de EU voorstellen, onder meer door de elektriciteitsprijzen los te koppelen van de gasprijzen.

Om onze groene waterstofeconomie te helpen opschalen, zullen we een nieuwe Europese waterstofbank oprichten om 3 miljard EUR te investeren in het opstarten van een waterstofmarkt in de EU, onder meer door het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

In 2023 zullen we ook actie ondernemen om afval en de milieugevolgen van afval te beperken. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van voedselverspilling en textielafval. Dit was een van de thema’s die tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa naar voren kwamen. Ongeveer 20 % van alle in de EU geproduceerde levensmiddelen wordt verspild. Dit draagt bij tot de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, de ondermijning van de ecosystemen en de uitstoot van broeikasgassen. Om hier iets aan te doen, zullen we maatregelen nemen als het stellen van doelen voor de vermindering van voedselverspilling. Aangezien in de EU per persoon per jaar ongeveer 11 kg textiel wordt weggegooid, zullen we ook actie ondernemen om de recycling van textiel te verbeteren en ervoor zorgen dat producenten meer verantwoordelijkheid dragen voor afvalverwerking.

We zullen een breed kader voor duurzame voedselsystemen in de EU opzetten zodat bij alle voedselgerelateerde beleidsmaatregelen duurzaamheid centraal staat. We zullen de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn op de schop nemen zodat die een ruimer toepassingsgebied krijgt en een hoger niveau van dierenwelzijn waarborgt. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Conferentie over de toekomst van Europa en het Europees burgerinitiatief “End the Cage Age”.

We zullen wetgeving voorstellen voor nieuwe genomische technieken, zoals gerichte mutagenese of cisgenese. Zij zal een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van bescherming van het milieu waarborgen en bijdragen tot een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem door middel van innovatieve plantaardige producten. Het initiatief is een reactie op een voorstel van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Bij de overschakeling op slimmere en duurzamere mobiliteit zullen we ook werken aan een verdere vergroening van het goederenvervoer om de emissies en vervuiling als gevolg van dat vervoer te verminderen.

Na overleg met de belangrijkste belanghebbenden zullen wij een gerichte herziening van de wetgeving inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (Reach) voorstellen teneinde Europese concurrentievoordelen en innovatie te waarborgen door het bevorderen van duurzame chemische stoffen, het vereenvoudigen en stroomlijnen van het regelgevingsproces, het verminderen van de lasten en het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu.

3.2 A Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

In het eindverslag van de Conferentie over de toekomst van Europa werd benadrukt dat digitale oplossingen voor alle Europeanen toegankelijk en beschikbaar moeten worden gemaakt en dat Europa het voortouw moet nemen bij een ethische, transparante en veilige digitale transformatie.

Voorts werd in het strategisch prognoseverslag 2022 van de Commissie benadrukt dat de groene en de digitale transitie tegelijk moeten worden versneld. Digitale oplossingen zullen ervoor zorgen dat onze economie efficiënter wordt en minder op hulpbronnen is aangewezen en tegelijkertijd helpen de voetafdruk van de digitalisering zelf wat betreft milieu, hulpbronnen en klimaat tot een minimum te beperken. Daartoe zullen we EU-wetgeving inzake kritieke grondstoffen voorstellen teneinde te zorgen voor een toereikend en gediversifieerd aanbod voor de Europese digitale economie en voor de groene transitie en prioriteit geven aan hergebruik en recycling.

Wij zullen ons niet alleen voortdurend samen met de lidstaten inspannen om de doelstellingen in het kader van het digitale decennium te verwezenlijken, maar ook instrumenten voorstellen voor de ontwikkeling van open, mensgerichte virtuele werelden, zoals metaverses. Deze bieden tal van mogelijkheden voor industrieën en dienstensectoren, de creatieve kunsten en burgers, en kansen om bredere maatschappelijke uitdagingen, zoals op gebied van gezondheid en slimme steden, aan te gaan.

Naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement uit hoofde van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Commissie een aanbeveling voorstellen inzake piraterij met betrekking tot live-inhoud, die een instrumentarium biedt om illegale streaming van live-evenementen, met name sportevenementen, tegen te gaan.

Wat mobiliteit betreft, kan digitalisering een katalysator zijn voor naadloze multimodaliteit en grotere duurzaamheid. Wij zullen een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens voorstellen om de digitalisering van de mobiliteitssector te stimuleren en het gebruik van innovatieve oplossingen aan te moedigen. Ter voorbereiding op nieuwe mobiliteitsoplossingen, zullen we ook een EU-regelgevingskader voor de hyperloop voorstellen, zodat wij voor deze snelle, koolstofarme vervoersoplossing toegerust zullen zijn.

Ons initiatief om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht verder uit te breiden en te verbeteren, zal de transparantie omtrent bedrijven op de eengemaakte markt vergroten, administratieve en gerechtelijke procedures vereenvoudigen en de grensoverschrijdende uitbreiding van bedrijven vergemakkelijken.

Het onzekere geopolitieke klimaat en de recente verstoringen van de toeleveringsketens tijdens de COVID-19-crisis hebben het enorme belang van onze unieke eengemaakte markt aangetoond voor het versterken van de economische basis van Europa. Een dynamische en goed functionerende interne markt vormen het fundament voor welvaart en stabiliteit in onze Unie. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de eengemaakte markt zullen we een mededeling over de eengemaakte markt uitbrengen. Daarin worden de aanzienlijke voordelen daarvan belicht en in kaart gebracht waar er lacunes qua uitvoering moeten worden gevuld en welke prioriteiten voor de toekomst moeten worden gesteld, wil de eengemaakte markt een sleutelrol blijven vervullen in het kader van de open strategische autonomie van onze Unie.

Om te helpen zorgen voor een stabiel regelgevingskader voor onze bedrijven, zullen wij een octrooilicentiepakket voorstellen. Wij zullen werken aan een efficiënt kader voor de verlening van licenties voor standaard essentiële octrooien om zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van de houders en uitvoerders ervan, en zullen duidelijke regels vaststellen voor dwanglicenties voor octrooien.

Onze eengemaakte markt is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van mensen in de hele Unie op de eerste plaats komen. Daarom zullen we gevolg geven aan de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement met een voorstel over asbestscreening, -registratie en -monitoring. Dit zal ertoe bijdragen dat alle lidstaten zich meer inzetten om deze gevaarlijke stof te monitoren, te screenen en te bestrijden.

We hebben een gunstig ondernemingsklimaat en een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden nodig. Ons toekomstig concurrentievermogen hangt daarvan af. We moeten de hindernissen wegnemen die onze kleine bedrijven nog steeds afremmen, want zij zijn het die de rode draad in Europa’s lange en succesvolle industriële geschiedenis vormen. Daarom zullen wij met een steunpakket voor het mkb komen. De Commissie zal de richtlijn betalingsachterstand herzien om de lasten voor kmo’s te verminderen.

Om te bevorderen dat de beroepsbevolking over de gevraagde vaardigheden beschikt en het concurrentievermogen van Europese bedrijven, met name kmo’s, te stimuleren en om het volledige potentieel van de digitale en de groene transitie op een sociaal rechtvaardige manier te benutten, zal 2023 het Europees Jaar van vaardigheden worden. Dat zal de nodige omscholing en bijscholing van onze beroepsbevolking bewerkstelligen en op ons continent de juiste vaardigheden aantrekken.

3.3 Een economie die werkt voor de mensen

De beslissing over dit werkprogramma vindt plaats in een tijd van grote economische onzekerheid. Daarom zullen we het na de winter eventueel opnieuw bekijken, met name wat betreft de maatregelen die van invloed kunnen zijn op het concurrentievermogen.

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne stelt de economische en sociale veerkracht van Europa op de proef op een moment waarop Europa ingrijpende veranderingen ondergaat. We moeten een krachtige reeks strategische handels- en investeringscontroles ontwikkelen om onze economische veiligheid te versterken en tegelijkertijd de waardeketens diversifiëren.

De Commissie staat klaar om de EU-verordening inzake de screening van buitenlandse directe investeringen te evalueren in het licht van twee jaar ervaring, teneinde, in overeenstemming met de beginselen van betere regelgeving, vast te stellen welke wijzigingen nodig zijn om de werking en doeltreffendheid ervan te versterken. Wij zullen ook gebruikmaken van de ervaring die is opgedaan met de huidige uitvoercontroleregeling van de EU en met de uitvoering van sancties in het kader van de Russische agressie jegens Oekraïne, teneinde onze strategische uitvoercontroles te versterken, in nauwe samenwerking met de lidstaten en onze internationale partners. Bovendien zullen wij onderzoeken of er aanvullende instrumenten nodig zijn met betrekking tot de controles op uitgaande strategische investeringen.

We moeten ook ons Europese model van de sociale markteconomie versterken. Wij zullen voortgaan met de uitvoering van de sociale agenda, zoals vastgesteld tijdens de sociale top van Porto in mei 2021, om te zorgen voor een sociaal rechtvaardige dubbele transitie. We zijn met belangrijke initiatieven gekomen om het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten uit te voeren. Wij zullen een initiatief presenteren voor de digitalisering van socialezekerheidsstelsels en sociale vangnetten ter ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, in samenhang met de lopende werkzaamheden in verband met ESSPass (European Social Security Pass).

In het kader van het Europees Jaar van de vaardigheden zullen we ook ons kwaliteitskader voor stages actualiseren om kwesties als eerlijke beloning en toegang tot sociale bescherming aan te pakken.

Naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement uit hoofde van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zullen wij met een wetgevingsinitiatief komen voor een statuut voor Europese grensoverschrijdende verenigingen, zodat deze ten volle kunnen profiteren van de vrijheden die de eengemaakte markt biedt. Deze verenigingen spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van goederen en diensten op tal van gebieden van de EU-economie en bij het leveren van een bijdrage aan de actieve betrokkenheid van burgers bij het maatschappelijk middenveld en de democratie.

Wij zullen een aanbeveling van de Raad over de ontwikkeling van randvoorwaarden voor de sociale economie voorstellen om de lidstaten te helpen hun beleid en wetgeving beter aan te passen aan de specifieke behoeften van entiteiten van de sociale economie.

Met het oog op de terugbetaling van de subsidiecomponent van het herstelplan NextGenerationEU en het waarborgen van financiering voor het sociaal klimaatfonds, heeft de Commissie een eerste reeks voorstellen voor nieuwe eigen middelen ingediend die nu met de medewetgevers worden besproken. Zoals tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa werd benadrukt, moet de Unie haar eigen begroting echter verder versterken. Daartoe zal de Commissie een voorstel indienen voor een tweede pakket nieuwe eigen middelen, dat voortbouwt op het voorstel voor één enkele reeks belastingregels voor zakendoen in Europa (Befit).

Samen zullen deze maatregelen zorgen voor meer gediversifieerde en veerkrachtigere soorten inkomsten en onnodige bezuinigingen op programma’s van de Unie of buitensporige verhogingen van de bijdragen van de lidstaten voorkomen. We zullen ook een tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 2021-2027 uitvoeren. Ook zullen we aandringen op de oprichting van een nieuw Europees soevereiniteitsfonds, om ervoor te zorgen dat de toekomst van de industrie “made in Europa” is.

Daarnaast zullen wij na de herziening van onze economische governance de oriëntatie van de Commissie presenteren om ervoor te zorgen dat deze nog steeds past bij de uitdagingen waarvoor dit decennium ons stelt, waarbij rekening zal worden gehouden met de waardevolle input van de Conferentie over de toekomst van Europa.

We zullen ook een voorstel doen voor de wijze waarop de administratieve samenwerking kan worden verdiept en verbeterd. Hierdoor zullen ook de synergieën kunnen verbeteren tussen de EU-instrumenten die zijn ontworpen om capaciteiten te versterken, met name op lokaal en regionaal niveau. Het zal ook een beter beheer van investeringen en transformaties mogelijk maken en tegelijkertijd zorgen voor een volledige en doeltreffende uitvoering van het EU-beleid.

Efficiënte en geïntegreerde financiële markten en het vrije verkeer van kapitaal zijn essentieel voor economische groei en herstel, alsook voor de dubbele – groene en digitale – transitie. Zij dragen er ook toe bij dat de EU haar leidende mondiale economische en geopolitieke rol behoudt. De Commissie heeft een reeks hervormingen van de regelgeving voorgesteld op het gebied van investeringen, openbaarmaking van informatie, banken en verzekeringen. Nu zullen we streven naar verdere vooruitgang bij de opbouw van de kapitaalmarktenunie. De Commissie zal ook een pakket maatregelen voorstellen om retailbeleggingen te vergemakkelijken, terwijl de toegang tot gegevens bij financiële diensten verder zal worden verbeterd via een initiatief voor een kader voor open financiering. We zullen ook de richtlijn betalingsdiensten herzien om innovatie te ondersteunen en tegelijkertijd te zorgen voor een eenvoudiger en veiliger gebruik van onlinebetalingsdiensten en gebruikers beter te beschermen tegen fraude en misbruik.

Om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke munt van de Unie klaar is voor het digitale tijdperk, zullen wij een voorstel presenteren met de grondslagen van een digitale euro vóór de eventuele uitgifte ervan door de Europese Centrale Bank.

3.4 Een sterker Europa in de wereld

Hoewel multilateralisme en de op regels gebaseerde internationale orde onze fundamentele leidende beginselen zullen blijven, moeten we ons voorbereiden op een tijdperk van systemische rivaliteit in een multipolaire wereld.

Als toonaangevende donor van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp zal de EU blijven reageren op de wereldwijde gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne, met name wat betreft de wereldwijde voedsel- en energiecrises.

De sancties tegen Rusland zullen van kracht blijven zolang de agressie tegen Oekraïne en de onrechtmatige bezetting/annexatie van Oekraïens grondgebied voortduren. Ook zullen we ons sanctie-instrumentarium actualiseren en daarin corruptie opnemen.

De gruwelijke realiteit van de oorlog bewijst eens te meer dat de EU-inspanningen op het gebied van veiligheid en defensie moeten worden opgevoerd. In aansluiting op het strategisch kompas van de EU zullen we in 2023 de EU-ruimtevaartstrategie voor veiligheid en defensie en de geactualiseerde maritieme veiligheidsstrategie van de EU presenteren. We zullen ook een dialoog aangaan met de Europese defensie-industrie over de vraag hoe de productie kan worden verhoogd om de bestaande leemten in de Europese wapenvoorraden op te vullen.

Wij zullen blijven samenwerken met kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan en met Oekraïne, Moldavië en Georgië, gelet op hun toekomstige toetreding tot de Unie. Wij zullen onze steun voor het Oostelijk Partnerschap en het Zuidelijk Nabuurschap handhaven. Daarnaast zullen wij actief bijdragen aan en input leveren voor de werkzaamheden van de toekomstige Europese politieke gemeenschap, teneinde ook buiten het kader van het toetredingsproces contacten met de landen van Europa te onderhouden.

Om de veerkracht van de EU te versterken en onze toeleveringsketens te diversifiëren, zullen wij aandringen op volledige ratificatie van handelsovereenkomsten, bijvoorbeeld die met Chili, Mexico en Nieuw-Zeeland, en de onderhandelingen met andere belangrijke partners, zoals Australië, India en Indonesië, voortzetten. We zullen ook een nieuwe agenda voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voorstellen.

De EU blijft vastbesloten crises in andere delen van de wereld aan te pakken en zinvolle multilaterale oplossingen voor mondiale problemen te bevorderen, met name door de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te herzien en onze betrekkingen met internationale financiële instellingen te versterken.

Nu conflicten en natuurrampen toenemen, groeien ook de humanitaire noden, terwijl de financieringskloof zich verbreedt. Het blijft van cruciaal belang de efficiëntie en doeltreffendheid van de hulpverlening te verbeteren, onder meer door de eigen capaciteit van de EU om op crisissituaties te reageren, op te schalen. We zullen onder meer onze brandbestrijdingscapaciteit verdubbelen in de aanloop naar het bosbrandseizoen van 2023 en 10 lichte amfibische vliegtuigen en 3 helikopters aan onze vloot toevoegen.

3.5 Bevordering van onze Europese levenswijze

Het Europees Jaar van de jeugd 2022 heeft een scala aan mogelijkheden geboden voor jonge Europeanen om hun vaardigheden en competenties te versterken en om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te bevorderen. Ook in het kader van het Europees Jaar van de vaardigheden zal de nadruk sterk op jongeren blijven liggen.

Slechts 15% van de jongeren heeft in een ander EU-land gestudeerd, een opleiding gevolgd of stage gelopen. Daarom zal de Commissie voorstellen om het huidige EU-kader voor leermobiliteit te actualiseren zodat gemakkelijker kan worden overgestapt van het ene naar het andere onderwijsstelsel. Dit is een belangrijke stap op weg naar een Europese onderwijsruimte tegen 2025.

Op het gebied van gezondheid zal de Commissie doorgaan met de uitvoering van het ambitieuze kankerbestrijdingsplan, een van de pijlers van een sterke Europese gezondheidsunie. Wij zullen met een aanbeveling komen over vormen van kanker die door vaccinatie kunnen worden voorkomen en met een actualisering van de aanbeveling betreffende rookvrije ruimten.

Een andere belangrijke pijler van de Europese gezondheidsunie, aanbevolen door de Conferentie over de toekomst van Europa, vormt de totstandbrenging van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. De snelle goedkeuring en uitvoering van dit initiatief zal de kwaliteit en continuïteit van de gezondheidszorg versterken en de rechten van burgers met betrekking tot hun gezondheidsgegevens waarborgen. De Commissie zal reageren op een ander voorstel van de Conferentie over de toekomst van Europa met een brede aanpak van geestelijke gezondheid, een belangrijke maatschappelijke kwestie die tijdens de pandemie extra over het voetlicht is gebracht. De Commissie zal ook sport en de mentale en fysieke voordelen van een gezonde levensstijl voor de samenleving en alle generaties blijven promoten, voortbouwend op het HealthyLifestyle4All-initiatief en de daarvan deel uitmakende Youth Ideas Labs. 

De gebeurtenissen in onze onmiddellijke nabijheid blijven duidelijk maken waarom een duidelijk en robuust kader voor ons migratie- en asielstelsel zo essentieel is. Het afgelopen jaar is ook belangrijke vooruitgang geboekt met een Europese aanpak van migratie zoals uiteengezet in het migratie- en asielpact. De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad haar volledige steun blijven verlenen voor de uitvoering van de gezamenlijke routekaart voor het pact, en zal alle ter tafel liggende voorstellen vóór het einde van dit mandaat vaststellen. Als aanvulling hierop zullen wij naar vooruitgang streven inzake het vaardigheden- en talentenpakket teneinde doeltreffende en wederzijds tot voordeel strekkende legale migratie te bevorderen, en een en ander kracht bijzetten met een nieuw initiatief om de erkenning te vergemakkelijken van kwalificaties van onderdanen van derde landen. Dit zal op ons continent de juiste vaardigheden aantrekken, wat een belangrijk thema is van het Europees Jaar van de vaardigheden 2023. Er komt een gericht initiatief voor de oprichting van een Academie voor vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging om een van de strategisch belangrijkste vaardigheden te bevorderen.

In het kader van onze inspanningen om een echte veiligheidsunie tot stand te brengen en de EU-strategie ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen uit te voeren, zal de Commissie een herziening van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen voorstellen. Deze zal gericht zijn op nieuwe uitdagingen als gevolg van technologische veranderingen en op de noodzaak om de preventie van, het onderzoek naar en de vervolging van misdrijven in verband met seksueel misbruik van kinderen op te schalen en kindslachtoffers, zowel online als offline, te beschermen, in overeenstemming met de brede EU-strategie voor de rechten van het kind. Het initiatief vormt een aanvulling op het recente voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. De Veiligheidsunie zal ook worden versterkt, door versterkte grensoverschrijdende politiële samenwerking om nieuwe en complexe veiligheidsdreigingen aan te pakken, zodra de voorstellen van de Commissie zijn aangenomen.

De Commissie zal alle nodige stappen blijven nemen om te zorgen voor een sterk en veerkrachtig Schengengebied zonder controles aan de binnengrenzen. De noodzaak van efficiënte grenscontroles en het streven naar een soepel verloop van internationale reizen en naar veiligheid zullen met elkaar in overeenstemming worden gebracht dankzij technologische vooruitgang als gevolg van de verdere invoering van de nieuwe interoperabele systemen en een nieuw voorstel voor de digitalisering van reisdocumenten. De Commissie zal de medewetgevers ook steun blijven verlenen voor een snelle goedkeuring van de herziene Schengengrenscode. 

3.6 A Een nieuwe impuls voor Europese democratie

Onze democratie, het fundament van onze Unie, staat meer dan ooit onder druk. De stabiliteit, veiligheid en welvaart van onze Unie zijn sterk afhankelijk van de instandhouding van onze democratische waarden en instellingen. Daarom moeten wij onverminderd onze grondrechten en gedeelde waarden, zoals gelijkheid en de rechtsstaat, blijven verdedigen en de fundamenten van onze vrije en democratische samenlevingen, zoals pluralisme en vrijheid van de media, blijven beschermen.

De systematische handhaving van de rechtsstaat in alle lidstaten werd door de Conferentie over de toekomst van Europa als doelstelling geformuleerd, en de derde editie van het jaarverslag over de rechtsstaat van juli 2022 bevatte voor het eerst aanbevelingen aan alle lidstaten. Het actieplan voor Europese democratie heeft de bescherming van belangrijke democratische pijlers tot een politieke topprioriteit gemaakt. Daarop voortbouwend heeft de Commissie Europese wetgeving inzake mediavrijheid voorgesteld om te voorzien in wettelijke waarborgen voor mediavrijheid en -pluriformiteit.

In 2023 zal de Commissie een pakket voor de verdediging van de democratie voorstellen. Dit heeft als doel om de maatregelen in het kader van het actieplan voor Europese democratie te versterken om vrije en eerlijke verkiezingen te bevorderen, de strijd tegen desinformatie op te voeren en de vrijheid en pluriformiteit van de media te ondersteunen, onder meer door ruimte voor het maatschappelijk middenveld en burgerparticipatie te ontwikkelen opdat de democratische veerkracht van binnenuit wordt vergroot. Het zal met name voorstellen bevatten om onze democratieën te beschermen en het vertrouwen te versterken door ons democratisch systeem tegen externe belangen te verdedigen. We zullen ook maatregelen voorstellen om ons wetgevingskader inzake corruptiebestrijding te actualiseren.

De Commissie heeft voorstellen gedaan om de verkiezingen voor het Europees Parlement te versterken, door de integriteit van die verkiezingen te ondersteunen en een grotere participatie te bevorderen door middel van regels inzake de transparantie en gerichtheid van politieke reclame, het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en het kiesrecht van mobiele Europeanen. Wij staan klaar om de medewetgevers ook te ondersteunen bij hun werkzaamheden met betrekking tot het voorstel van het Europees Parlement voor een nieuwe kieswet. Het is belangrijk dat al deze nieuwe regels met betrekking tot verkiezingen op tijd voor de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 worden ingevoerd.

De Commissie zal blijven bouwen aan een Unie van gelijkheid door middel van een vlaggenschipinitiatief voor de rechten van personen met een handicap, in het kader waarvan een Europese gehandicaptenkaart wordt voorgesteld die de wederzijdse erkenning van de status van personen met een handicap in alle lidstaten waarborgt. De Unie van gelijkheid zou verder worden versterkt wanneer de medewetgevers overeenstemming bereiken over de voorgestelde initiatieven inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en inzake loontransparantie. In het kader van de uitvoering van het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 zal de Commissie haar werkzaamheden voortzetten om te zorgen voor doeltreffende bescherming tegen discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, onder meer op het gebied van rechtshandhaving.

Om ervoor te zorgen dat de rechten van consumenten op zowel online- als offlinemarkten beschermd en gehandhaafd blijven, zal de Commissie wijzigingen voorstellen van de regels voor samenwerking tussen consumentenbeschermingsinstanties, om oneerlijke handelspraktijken te helpen ontmoedigen en doeltreffender onderzoeken naar inbreuken op het consumentenrecht te ondersteunen.

De Commissie zal kijken naar instrumenten om haar transparantiekader te versterken, met name wat de toegang tot documenten betreft.

Om de samenwerking tussen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten bij de handhaving van de algemene verordening gegevensbescherming te verbeteren, zal de Commissie voorstellen een aantal nationale procedurele aspecten van hun werkzaamheden te harmoniseren.

4.Betere regelgeving, tenuitvoerlegging en handhaving van het EU-recht

4.1Betere regelgeving

De uitdagingen waarmee Europa thans wordt geconfronteerd, hebben de noodzaak duidelijk gemaakt van onderbouwde beleidsvorming op basis van feiten en beginselen inzake betere regelgeving.

De Commissie beschikt nu over regelgevingsinstrumenten die voldoen aan de hoogste normen, zoals erkend door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Betere regelgeving heeft tot doel ervoor te zorgen dat wetgeving noodzakelijk is en zo veel mogelijk voordelen oplevert voor burgers en belanghebbenden. Het “one in, one out”-beginsel, dat nu volledig wordt toegepast, is gericht op de gevolgen van de kosten van Commissievoorstellen voor burgers en bedrijven. Dit vormt een aanvulling op de systematische inspanningen in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit) om bureaucratische rompslomp en onnodige kosten in kaart te brengen en weg te nemen. Het “Fit for Future-platform”, een deskundigengroep op hoog niveau, ondersteunt de Commissie verder bij het in kaart brengen van het potentieel voor vereenvoudiging en lastenvermindering. Een groep op hoog niveau van belanghebbenden kan verder bijdragen tot een gerichte stroomlijning van het acquis dat voor burgers en bedrijven van belang is. Een krachtiger test voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zal ervoor zorgen dat Europese bedrijven van de interne markt profiteren zonder een onevenredig hoge prijs te betalen. In 2023 zal de Commissie het “one in, one out”-beginsel blijven toepassen en de balans beginnen op te maken van de resultaten en de doeltreffendheid ervan.

De agenda voor betere regelgeving is van cruciaal belang voor de ondersteuning van duurzaamheid. Door aanzienlijke gevolgen op het gebied van gelijke behandeling in aanmerking te nemen, zorgt zij ervoor dat bij effectbeoordelingen rekening wordt gehouden met doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het betrekken van strategische prognoses bij het verbeteren van regelgeving en het toekomstbestendig maken van wetgeving zal de Commissie de nodige instrumenten bieden om met toekomstige onzekerheden om te gaan.

4.2Tenuitvoerlegging en handhaving van het EU-recht 

Het is van essentieel belang dat zodra de Unie over de voorgestelde initiatieven overeenstemming heeft bereikt, deze volledig en tijdig ten uitvoer worden gelegd teneinde de door ons beloofde concrete verandering te bewerkstelligen. In de vorige week gepresenteerde mededeling over de toepassing van het EU-recht wordt uiteengezet hoe de Commissie haar werkzaamheden op het gebied van handhaving heeft verdiept en ontwikkeld, in samenwerking met de lidstaten, gespecialiseerde autoriteiten en andere belanghebbenden. De volledige en consistente toepassing van de EU-regels vergroot de rechtszekerheid en het vertrouwen van mensen en bedrijven in de nationale instellingen en de EU in haar geheel, met name wat betreft onze gedeelde waarden, grondrechten, de rechtsstaat, de vier fundamentele vrijheden van de EU en de werking van de interne markt. Een juiste handhaving van de EU-regels maximaliseert de concrete voordelen die het EU-beleid oplevert voor het dagelijks leven van mensen, waar zij ook in de EU mogen wonen. De Commissie zal met de lidstaten blijven samenwerken om hen te helpen het EU-recht correct toe te passen, eventuele problemen snel op te lossen en resoluut op te treden tegen inbreuken die de verwezenlijking van belangrijke EU-beleidsdoelstellingen belemmeren of die de waarden en fundamentele vrijheden van de EU dreigen te ondermijnen.

5.Conclusie

Sinds het begin van dit mandaat heeft de Europese Unie aangetoond dat zij in staat is om resultaten voor de burgers te boeken op die gebieden die er het meest toe doen. Zij heeft eensgezind gereageerd op ongekende crises en haar inspanningen opgevoerd voor de radicale transformatie die zij reeds had ingezet. Dit moet in het komend jaar de drijvende kracht achter ons werk blijven.

Onze belangrijkste acties voor het volgend jaar zijn opgenomen in de bijlagen bij deze mededeling. Zij omvatten een lijst van prioritaire aanhangige voorstellen op basis waarvan wij onze dialoog met het Europees Parlement en de Raad zullen voortzetten, teneinde voor het eind van dit jaar overeenstemming te bereiken over de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten.

Samen zullen we vorm geven aan een Unie die haar sterke punten kan bundelen om ook de grootste uitdagingen aan te gaan, of het nu gaat om klimaatverandering en natuurverlies of pandemieën en regionale veiligheid. Een krachtige Unie, die haar waarden en de rechtsstaat hoog houdt. Een bloeiende Unie, die is gegrondvest op een sterke economie, solidariteit tussen generaties en een unieke eengemaakte markt en die een ongekende sociale bescherming biedt. Een onverdeelde Unie, die een sterke stem in de wereld heeft en als een wereldleider optreedt om de problemen van onze generatie aan te pakken.

(1)

 Conferentie over de toekomst van Europa – Verslag over het eindresultaat

(2)

Mededeling van juni 2022 “Van visie tot concrete actie”, COM(2022) 404 final.

Top

Straatsburg, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

BIJLAGEN

bij

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Werkprogramma van de Commissie voor 2023
Een standvastige en eendrachtige Unie


Bijlage I: Nieuwe initiatieven 1

Initiatief dat direct of indirect voortvloeit uit een voorstel van de Conferentie over de toekomst van Europa

Nr.

Beleidsdoelstelling

Initiatieven

Een Europese Green Deal

1.

Elektriciteitsmarkt

Herziening van de EU-regels betreffende de interne elektriciteitsmarkt (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 1e kwartaal 2023)

2.

Hernieuwbare waterstof

EU-waterstofbank (wetgevend of niet-wetgevend, 3e kwartaal 2023)

3.

Afvalbeperking

Herziening van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, met betrekking tot levensmiddelenafval en textiel (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 191 en 192 VWEU, 2e kwartaal 2023)

4.

Nieuwe genomische technieken

Wetgeving voor planten die met bepaalde nieuwe genomische technieken worden geproduceerd (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023, overeenkomstig het op artikel 241 VWEU gebaseerde Besluit (EU) 2019/1904 van de Raad waarbij de Commissie wordt verzocht een studie voor te leggen betreffende de status van nieuwe genomische technieken in het Unierecht, alsook een voorstel, indien passend in het licht van het resultaat van de studie)

5.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn – herziening van de EU-wetgeving (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 43 en 114 VWEU, 3e kwartaal 2023)

6.

Duurzame voedselsystemen

Wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 3e kwartaal 2023)

7.

Gezonde bodems

Initiatief inzake de bescherming, het duurzame beheer en het herstel van de bodems in de EU (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 192, lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2023)

8.

Pakket vergroening van het goederenvervoer

a)Internationaal goederen- en personenvervoer – vergroting van het aandeel van het spoorverkeer (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 2e kwartaal 2023)

9.

b)Herziening van de richtlijn inzake gewichten en afmetingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 2e kwartaal 2023)

10.

c)Herziening van de richtlijn inzake gecombineerd vervoer (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 en artikel 100, lid 2, VWEU, 2e kwartaal 2023)

11.

Duurzaam vervoer

Initiatief voor de vergroening van het bedrijfswagenpark (wetgevend of niet-wetgevend, 3e kwartaal 2023)

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

12.

Kritieke grondstoffen

Europese handeling inzake kritieke grondstoffen (wetgevend en niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 1e kwartaal 2023)

13.

Steun voor het mkb

Herziening van de richtlijn inzake betalingsachterstand (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2023)

14.

Virtuele werelden

Initiatief inzake virtuele werelden, zoals metaverse (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023)

15.

Octrooilicentiepakket

a)Dwanglicenties voor octrooien (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023)

16.

b)Standaard essentiële octrooien (wetgevend en niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023)

17.

Volksgezondheid

Screening op en registratie van asbest in gebouwen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2023, naar aanleiding van de op artikel 225 VWEU gebaseerde resolutie P9_TA(2021)0427 betreffende de bescherming van werknemers tegen asbest)

18.

Interne markt

Dertig jaar eengemaakte markt (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2023)

19.

Spectrumbeheer voor het digitale decennium

Nieuw programma voor het radiospectrumbeleid (RSPP 2.0) (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2023)

20.

Digitalisering van het vennootschapsrecht

Richtlijn voor de verdere uitbreiding en verbetering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 50, leden 1 en 2, VWEU, 1e kwartaal 2023)

21.

Mobiliteitspakket

a)Een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023)

22.

b)EU-regelgevingskader voor de hyperloop (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2023)

23.

Bestrijding van piraterij

Aanbeveling over piraterij van live-inhoud (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023, naar aanleiding van de op artikel 225 VWEU gebaseerde resolutie P9_TA(2021)0236 betreffende uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving)

Een economie die werkt voor de mensen

24.

Meerjarig financieel kader

Evaluatie van de werking van het meerjarig financieel kader, eventueel inclusief een herziening (niet-wetgevend en/of wetgevend, artikelen 312 en 295 VWEU, 2e kwartaal 2023)

25.

Economische governance

Evaluatie van de economische governance (wetgevend of niet-wetgevend, 1e kwartaal 2023)

26.

Eigen middelen

Tweede reeks nieuwe eigen middelen (wetgevend, artikelen 311 en 322 VWEU, 3e kwartaal 2023)

27.

Vennootschapsbelasting

Bedrijven in Europa: kader voor de belastingheffing van inkomsten (Befit) (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 115 VWEU, 3e kwartaal 2023)

28.

Toegang tot gegevens bij financiële diensten

a)Kader voor een open geldwezen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023)

29.

b)Herziening van de EU-regels inzake betalingsdiensten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023)

30.

Versterking van de rol van de euro

a)Digitale euro (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 133 VWEU, 2e kwartaal 2023)

31.

b)Draagwijdte en gevolgen van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en -munten (wetgevend, artikel 133 VWEU, 2e kwartaal 2023)

32.

Pakket retailbeleggingen

Verbetering van het kader voor retailbeleggingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 1e kwartaal 2023)

33.

Pakket sociale economie

a)Aanbeveling van de Raad betreffende de ontwikkeling van randvoorwaarden voor de sociale economie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023)

34.

b)Wetgevingsinitiatief inzake grensoverschrijdende activiteiten van verenigingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023, naar aanleiding van de op artikel 225 VWEU gebaseerde resolutie P9_TA(2022)0044 betreffende een statuut voor Europese grensoverschrijdende verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk)

35.

Bevordering van betere stages

Versterkt kwaliteitskader voor stages (niet-wetgevend en/of wetgevend, 2e kwartaal 2023)

36.

Concurrerend en efficiënt gebruik van luchthavencapaciteit

Herziening van de verordening betreffende luchthavenslots (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 100, lid 2, VWEU, 3e kwartaal 2023)

Een sterker Europa in de wereld

37.

Veiligheids- en defensiedimensie van de ruimte

Gezamenlijke mededeling over een EU-ruimtevaartstrategie voor veiligheid en defensie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023)

38.

Betrekkingen met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Gezamenlijke mededeling over een nieuwe agenda voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023)

39.

Maritieme veiligheid

Gezamenlijke mededeling over een actualisering van de EU-strategie voor maritieme veiligheid (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2023)

40.

Goed bestuur

Vaststelling van een sanctiekader tegen corruptie (wetgevend, 2e kwartaal 2023)

Bevordering van onze Europese levenswijze

41.

Geestelijke gezondheid

Een alomvattende aanpak van geestelijke gezondheid (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2023)

42.

Legale migratie

Erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen (niet-wetgevend en/of wetgevend, 3e kwartaal 2023)

43.

Een veerkrachtig Schengengebied

Digitalisering van reisdocumenten en facilitering van reizen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 77, lid 2, punten b) en d), VWEU, 3e kwartaal 2023)

44.

Strijd tegen seksueel misbruik van kinderen

Herziening van de richtlijn betreffende de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 82, lid 2, en artikel 83, lid 1, VWEU, 3e kwartaal 2023)

45.

Cyberbeveiliging

Academie voor vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2023) 

46.

Leermobiliteit

Aanbeveling van de Raad betreffende het bijgewerkte kader voor leermobiliteit (niet-wetgevend, artikelen 165, 166 en 292 VWEU, 3e kwartaal 2023)

47.

Preventiepakket

a)Herziening van de aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten (niet-wetgevend, artikelen 153, 168 en 292 VWEU, 3e kwartaal 2023)

48.

b)Aanbeveling van de Raad betreffende kankers die door vaccinatie kunnen worden voorkomen (niet-wetgevend, artikelen 168 en 292 VWEU, 3e kwartaal 2023)

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

49.

Pakket verdediging van de democratie

Pakket verdediging van de democratie, met inbegrip van een initiatief ter bescherming van de democratische ruimte van de EU tegen heimelijke buitenlandse beïnvloeding (wetgevend en niet-wetgevend, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023)

50.

Corruptiebestrijdingspakket

Bijwerking van het wetgevingskader voor corruptiebestrijding (wetgevend, artikel 83, lid 1, VWEU, 3e kwartaal 2023)

51.

Rechten van personen met een handicap 

Europese gehandicaptenkaart (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2023)Bijlage II: Refit-initiatieven 2

Initiatief dat direct of indirect voortvloeit uit een voorstel van de Conferentie over de toekomst van Europa

Nr.

Titel

Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte uitleg over de beoogde lastenverlichting en vereenvoudiging)

Een Europese Green Deal

1.

Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen

Deze gerichte herziening, die is aangekondigd in de strategie voor duurzame chemische stoffen en het actieplan om de verontreiniging tot nul terug te brengen, heeft tot doel de Europese concurrentievoordelen en de Europese innovatie te waarborgen door duurzame chemische stoffen te bevorderen, het regelgevingsproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen, de lasten te verminderen en de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2023)

2.

Herziening van de EU-regels – de toegang tot chemische gegevens en de beschikbaarheid, het delen en het hergebruiken van deze gegevens verbeteren ten behoeve van chemische veiligheidsbeoordelingen

Dit initiatief, dat is aangekondigd in de strategie voor duurzame chemische stoffen en het actieplan om de verontreiniging tot nul terug te brengen, zal de toegang tot gegevens over chemische stoffen verbeteren door technische en administratieve belemmeringen voor hergebruik van gegevens weg te nemen en de concepten van open data en transparantie uit te breiden, overeenkomstig het beginsel dat gegevens gemakkelijk vindbaar, interoperabel, beveiligd, deelbaar en herbruikbaar moeten zijn.

Het initiatief zal het gebruik van alle beschikbare gegevens versterken en de transparantie vergroten. Het zal de EU en de nationale autoriteiten ook in staat stellen om in voorkomend geval opdracht te geven tot het testen en monitoren van chemische stoffen, met inachtneming van het regelgevingskader. Het initiatief zal het mogelijk maken om bestaande informatie efficiënter te verzamelen, te gebruiken en te delen, met als doel de gegevensstromen tussen de agentschappen, de Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven te stroomlijnen.

(wetgevend, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2023)

3.

Herziening van het pakket technische controle

De herziening van het pakket is aangekondigd in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en moet ervoor zorgen dat voertuigen gedurende hun hele levensduur aan de emissie- en veiligheidsnormen voldoen (actie 7). De herziening heeft betrekking op drie richtlijnen: Richtlijn 2014/45/EG betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen; Richtlijn 2014/47/EG betreffende de technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen; en Richtlijn 1999/37/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2014/46/EG, inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen.

Specifiek moet de herziening ervoor zorgen dat moderne elektronische veiligheidscomponenten, geavanceerde rijhulpsystemen en geautomatiseerde functies tijdens de levensduur van de voertuigen naar behoren functioneren, dat bij voertuiginspecties zinvolle emissietests worden uitgevoerd, dat zowel de elektronische opslag van relevante gegevens over de technische controle en de voertuigidentificatie als de elektronische uitwisseling van deze gegevens tussen de EU-lidstaten wordt verbeterd en dat de digitalisering van administratieve documenten en certificaten wordt gefaciliteerd.

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2023)

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

4.

Herziening van de verordening inzake etikettering van textielproducten

De Commissie zal deze verordening herzien om specificaties voor fysieke en digitale etikettering van textielproducten in te voeren, met inbegrip van duurzaamheids- en circulariteitparameters die gebaseerd zijn op vereisten in het kader van de voorgestelde verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten. 

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2023)

5.

Herziening van de EU-regels inzake geharmoniseerde rivierinformatiediensten

De EU-regels inzake geharmoniseerde rivierinformatiediensten vormen een interoperabiliteitskader voor digitale informatiediensten in de EU-binnenvaartsector. Dit initiatief zal de in het huidige kader vastgestelde tekortkomingen aanpakken, het proces voor de vaststelling van technische normen stroomlijnen en rekening houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Het initiatief is opgenomen in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (actie 43).

Verwacht wordt dat het EU-brede geharmoniseerde gebruik van rivierinformatiediensten de kosten (voor tijdverlies, transacties, administratieve lasten en rompslomp) van de vervoersondernemingen zal verminderen dankzij efficiëntieverbetering, bijvoorbeeld via betere planning van de middelen, lagere afhandelingskosten, snellere administratie, nauwkeurigheid van gegevens, realtime toegang en uitwisseling van informatie.

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2023)

Een economie die werkt voor de mensen

6.

Herziening van het regelgevingskader inzake passagiersrechten

De herziening moet de crisisbestendigheid van het kader voor passagiersrechten waarborgen. Met het oog daarop moeten, in voorkomend geval, voorstellen tot wijziging van bestaande regels worden gedaan om een adequate financiële beschermingsregeling in te stellen die luchtvaartpassagiers beschermt tegen het risico van een liquiditeitscrisis of insolventie, zodat zij hun tickets terugbetaald krijgen en zo nodig worden gerepatrieerd. De herziening zal ook opties omvatten voor multimodale tickets, regels voor terugbetaling aan de consument als deze via een tussenpersoon heeft geboekt, en regels voor het recht op terugbetaling wanneer de reiziger in buitengewone omstandigheden zelf het ticket annuleert. De herziening heeft tot doel een betere handhaving van de passagiersrechten te vergemakkelijken. Het initiatief is aangekondigd in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (acties 63 en 64).

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 en artikel 100, lid 2, VWEU, 2e kwartaal 2023)

Bevordering van onze Europese levenswijze

7.

Herziening van het kader voor wijzigingen van vergunningen voor geneesmiddelen

Deze herziening is aangekondigd in de farmaceutische strategie voor Europa. De wijzigingen vormen een aanvulling op de wijzigingen in het kader van de herziening van de geneesmiddelenwetgeving en kunnen tot gevolg hebben dat de administratieve lasten voor de sector worden verminderd en dat er middelen vrijkomen die momenteel worden geabsorbeerd door het grote aantal wijzigingen van vergunningen. Dit initiatief beoogt een herziening van de huidige regels voor de procedures om een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik, na toelating van het geneesmiddel te wijzigen. Doel hiervan is het levenscyclusbeheer van geneesmiddelen efficiënter te maken.

(niet-wetgevend, 4e kwartaal 2023)

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

8.

Herziening van het kader voor alternatieve geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting met het oog op betere handhaving van het consumentenrecht

Een robuust kader voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) zal consumenten en bedrijven in staat stellen hun geschillen snel en tegen lage kosten buitengerechtelijk op te lossen. De toename van online winkelen tijdens de pandemie heeft aangetoond dat er ruimte is voor vereenvoudiging over de hele lijn, met name op het vlak van grensoverschrijdende geschillen en kosteneffectieve maatregelen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van digitale instrumenten en collectieve mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting. Het initiatief heeft tot doel het ADR-kader te moderniseren in het licht van de snelle ontwikkeling van onlinemarkten en -reclame en de noodzaak de toegang van de consument tot eerlijke, neutrale en efficiënte geschillenbeslechtingssystemen te waarborgen.

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2023)Bijlage III: Prioritaire lopende voorstellen

Nr.

Volledige titel

Referenties

Een Europese Green Deal

1.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2115

COM(2022) 305 final
2022/0196(COD)

22.6.2022

2.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende natuurherstel

COM(2022) 304 final
2022/0195(COD)

22.6.2022

3.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen

COM(2022) 156 final
2022/0104(COD)

5.4.2022

4.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009

COM(2022) 151 final
2022/0100(COD)

5.4.2022

5.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 517/2014

COM(2022) 150 final
2022/0099(COD)

5.4.2022

6.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 305/2011

COM(2022) 144 final
2022/0094(COD)

30.3.2022

7.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken

COM(2022) 143 final
2022/0092(COD)

30.3.2022

8.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en tot intrekking van Richtlijn 2009/125/EG

COM(2022) 142 final
2022/0095(COD)

30.3.2022

9.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geografische aanduidingen van de Europese Unie voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, en kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2017/1001 en (EU) 2019/787 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1151/2012

COM(2022) 134 final
2022/0089(COD)

31.3.2022

10.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

COM(2021) 813 final
2021/0419(COD)

14.12.2021

11.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk, tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1153 en Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1315/2013

COM(2021) 812 final 
2021/0420(COD) 
14.12.2021

12.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de beperking van de methaanemissies in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942

COM(2021) 805 final 
2021/0423(COD) 
15.12.2021

13.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof (herschikking)

COM(2021) 804 final 
2021/0424(COD) 
15.12.2021

14.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof

COM(2021) 803 final 
2021/0425(COD) 
15.12.2021

15.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)

COM(2021) 802 final 
2021/0426(COD) 
15.12.2021

16.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de overbrenging van afvalstoffen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1257/2013 en (EU) 2020/1056

COM(2021) 709 final 
2021/0367(COD) 
17.11.2021

17.

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1814 wat betreft de hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden opgenomen

COM(2021) 571 final
2021/0202(COD)

14.7.2021

18.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een sociaal klimaatfonds

COM(2021) 568 final
2021/0206(COD)

14.7.2021

19.

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde vliegtuigexploitanten

COM(2021) 567 final
2021/0204(COD)

14.7.2021

20.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

COM(2021) 564 final
2021/0214(COD)

14.7.2021

21.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking)

COM(2021) 563 final
2021/0213(CNS)

14.7.2021

22.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

COM(2021) 562 final
2021/0210(COD)

14.7.2021

23.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer

COM(2021) 561 final
2021/0205(COD)

14.7.2021

24.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad

COM(2021) 559 final
2021/0223(COD)

14.7.2021

25.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende energie-efficiëntie (herschikking)

COM(2021) 558 final 
2021/0203(COD) 
14.7.2021

26.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad

COM(2021) 557 final
2021/0218(COD)

14.7.2021

27.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2019/631 wat betreft de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in overeenstemming met de verhoogde klimaatambitie van de Unie

COM(2021) 556 final
2021/0197(COD)

14.7.2021

28.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen

COM(2021) 555 final
2021/0200(COD)

14.7.2021

29.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de nalevingsvoorschriften, vaststelling van de streefcijfers voor de lidstaten voor 2030 en de verbintenis tot de collectieve verwezenlijking van klimaatneutraliteit in de sector landgebruik, bosbouw en landbouw tegen 2035, en van Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft verbetering van monitoring, rapportage, het volgen van de vooruitgang en beoordeling

COM(2021) 554 final
2021/0201(COD)

14.7.2021

30.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de bijdrage van de luchtvaart aan de emissiereductiedoelstelling van de Unie voor de hele economie en de passende toepassing van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel

COM(2021) 552 final
2021/0207(COD)

14.7.2021

31.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie, Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en Verordening (EU) 2015/757

COM(2021) 551 final
2021/0211(COD)

14.7.2021

32.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking)

COM(2020) 579 final
22.9.2020

COM(2013) 410 final
2013/0186(COD)

11.6.2013

33.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1139 met betrekking tot het vermogen van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart om op te treden als prestatiebeoordelingsorgaan van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

COM(2020) 577 final
2020/0264(COD)

22.9.2020

34.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

COM(2018) 368 final
2018/0193(COD)

30.5.2018

35.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage

COM(2013) 130 final
2013/0072(COD)

13.3.2013

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

36.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpassing van de regels inzake niet-contractuele civielrechtelijke aansprakelijkheid aan artificiële intelligentie (AI)

COM(2022) 496 final

2022/0303(COD)

28.9.2022

37.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende aansprakelijkheid voor producten met gebreken

COM(2022) 495 final

2022/0302(COD)

28.9.2022

38.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een noodinstrument voor de eengemaakte markt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 en (EU) nr. 305/2011 met betrekking tot noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling, de vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht vanwege een noodsituatie op de eengemaakte markt

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2014/68/EU met betrekking tot noodprocedures voor de conformiteitsbeoordeling, de vaststelling van gemeenschappelijke specificaties en markttoezicht vanwege een noodsituatie op de eengemaakte markt

COM(2022) 459 final
2022/0278(COD)

19.9.2022

COM(2022) 461 final

2022/0279(COD)

19.9.2022

COM(2022) 462 final

2022/0280(COD)

19.9.2022

39.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten voor producten met digitale elementen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020

COM(2022) 454 final
2022/0272(COD)

15.9.2022

40.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de wet ter versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen

COM(2022) 349 final

2022/0219(COD)

19.7.2022

41.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)

COM(2022) 68 final
2022/0047(COD)

23.2.2022

42.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027

COM(2022) 57 final
2022/0039(COD)

15.2.2022

43.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders

COM(2022) 46 final
2022/0032(COD)

8.2.2022

44.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk

COM(2021) 762 final
2021/0414(COD)

9.12.2021

45.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit

COM(2021) 281 final
2021/0136(COD)

3.6.2021

46.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake artificiële intelligentie (wet artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie

COM(2021) 206 final
2021/0106(COD)

21.4.2021

47.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

COM(2017) 10 final
2017/0003(COD)

10.1.2017

Een economie die werkt voor de mensen

48.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk

COM(2022) 489 final
2022/0298(COD)

28.9.2022

49.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een verbod op met dwangarbeid vervaardigde producten op de markt van de Unie

COM(2022) 453 final
2022/0269(COD)

14.9.2022

50.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie [herschikking]

COM(2022) 223 final
2022/0162(COD)

16.5.2022

51.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

COM(2022) 184 final
2022/0125 (COD)

22.4.2022

52.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 909/2014 wat betreft afwikkelingsdiscipline, grensoverschrijdende verrichting van diensten, samenwerking op toezichtgebied, de verlening van bancaire nevendiensten en vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen van derde landen

COM(2022) 120 final
2022/0074(COD)

16.3.2022

53.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937

COM(2022) 71 final
2022/0051(COD)

23.2.2022

54.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Unie

COM(2021) 823 final
2021/0433(CNS)

22.12.2021

55.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 en tot intrekking van elf wetgevingsbesluiten op het gebied van nationale rekeningen

COM(2021) 776 final
2021/0407(COD)

10.12.2021

56.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang door derde landen

COM(2021) 775 final
2021/0406(COD)

8.12.2021

57.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten

COM(2021) 727 final 
2021/0385(COD) 
25.11.2021

58.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

COM(2021) 726 final 
2021/0384(COD) 
25.11.2021

59.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie

COM(2021) 723 final 
2021/0378(COD) 
25.11.2021

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

COM(2021) 724 final 
2021/0379(COD) 
25.11.2021

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

COM(2021) 725 final 
2021/0380(COD) 
25.11.2021

60.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de diversificatievereisten, het lenen van contanten en andere fondsregels en wat betreft de vereisten in verband met de vergunning, het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

COM(2021) 722 final  
2021/0377(COD) 
25.11.2021

61.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiëring door alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerdersrichtlijn, icbe’s)

COM(2021) 721 final 
2021/0376(COD) 
25.11.2021

62.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft vereisten inzake kredietrisico, risico van aanpassing van de kredietwaardering, operationeel risico, marktrisico en de output floor

COM(2021) 664 final 
2021/0342(COD) 
27.10.2021

63.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU wat betreft toezichtsbevoegdheden, sancties, bijkantoren uit derde landen en ecologische, sociale en governancerisico’s, en tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU

COM(2021) 663 final 
2021/0341(COD) 
27.10.2021

64.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2009/138/EG, (EU) 2017/1132 en de Verordeningen (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 648/2012

COM(2021) 582 final
2021/0296(COD)

22.9.2021

65.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG wat betreft evenredigheid, kwaliteit van het toezicht, rapportage, langetermijngarantiemaatregelen, macroprudentiële instrumenten, duurzaamheidsrisico’s, groepstoezicht en grensoverschrijdend toezicht

COM(2021) 581 final
2021/0295(COD)

22.9.2021

66.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad

COM(2021) 579 final
2021/0297(COD)

22.9.2021

67.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

COM(2021) 570 final
2021/0430(CNS)

22.12.2021

68.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849

COM(2021) 423 final
2021/0250(COD)

20.7.2021

69.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010

COM(2021) 421 final
2021/0240(COD)

20.7.2021

70.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering

COM(2021) 420 final
2021/0239(COD)

20.7.2021

71.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese groene obligaties

COM(2021) 391 final
2021/0191(COD)

6.7.2021

72.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

COM(2016) 815 final
2016/0397(COD)

13.12.2016

73.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

COM(2015) 586 final
2015/0270(COD)

24.11.2015

Een sterker Europa in de wereld

74.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting de overeenkomst tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van de Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie

COM(2022) 65 final 
2022/0045 (NLE) 
24.2.2022

Bevordering van onze Europese levenswijze

75.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009 en (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1683/95, (EG) nr. 333/2002, (EG) nr. 693/2003 en (EG) nr. 694/2003 van de Raad en de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen wat betreft de digitalisering van de visumprocedure

COM(2022) 658 final
2022/0132(COD)

27.4.2022

76.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (herschikking)

COM(2022) 655 final
2022/0131(COD)

27.4.2022

77.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking)

COM(2022) 650 final
2022/0134(COD)

27.4.2022

78.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen

COM(2022) 245 final
2022/0167(COD)

25.5.2022

79.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

COM(2022) 209 final
2022/0155(COD)

11.5.2022

80.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

COM(2022) 197 final
2022/0140(COD)

3.5.2022

81.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1806 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Koeweit, Qatar)

COM(2022) 189 final
2022/0135(COD)

27.4.2022

82.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Drugsagentschap van de Europese Unie

COM(2022) 18 final
2022/0009(COD)

12.1.2022

83.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen

COM(2021) 891 final
2021/0428(COD)

14.12.2021

84.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel

COM(2021) 890 final
2021/0427(COD)

14.12.2021

85.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking (“Prüm II”) en tot wijziging van de Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad en de Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad

COM(2021) 784 final
2021/0410(COD)

8.12.2021

86.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en tot intrekking van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad

COM(2021) 782 final
2021/0411(COD)

8.12.2021

87.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking)

COM(2020) 614 final
23.9.2020

COM(2016) 272 final
2016/0132(COD)

4.5.2016

88.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van migratie en asiel

COM(2020) 613 final
2020/0277(COD)

23.9.2020

89.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/817

COM(2020) 612 final
2020/0278(COD)

23.9.2020

90.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU

COM(2020) 611 final
23.9.2020

COM(2016) 467 final
2016/0224(COD)

13.7.2016

91.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende asiel- en migratiebeheer en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad en de voorgestelde verordening (EU) XXX/XXX [Fonds voor asiel en migratie]

COM(2020) 610 final
2020/0279(COD)

23.9.2020

92.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

COM(2018) 634 final
2018/0329(COD)

12.9.2018

93.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad

COM(2016) 468 final
2016/0225(COD)

13.7.2016

94.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

COM(2016) 466 final
2016/0223(COD)

13.7.2016

95.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)

COM(2016) 465 final
2016/0222(COD)

13.7.2016Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

96.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt (“verordening mediavrijheid”) en tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU

COM(2022) 457 final
2022/0277(COD)

16.9.2022

97.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures (“strategische rechtszaken tegen publieke participatie”)

COM(2022) 177 final
2022/0117(COD)

27.4.2022

98.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

COM(2022) 105 final
2022/0066(COD)

8.3.2022

99.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht en tot vervanging van Richtlijn 2008/99/EC

COM(2021) 851 final
2021/0422(COD)

15.12.2021

100.

Een inclusiever en beschermender Europa: uitbreiding van de lijst van EU-misdrijven tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven

COM(2021) 777 final
9.12.2021

101.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

COM(2021) 767 final
2021/0399(COD)

1.12.2021

102.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad, de Kaderbesluiten 2002/465/JBZ, 2002/584/JBZ, 2003/577/JBZ, 2005/214/JBZ, 2006/783/JBZ, 2008/909/JBZ, 2008/947/JBZ, 2009/829/JBZ en 2009/948/JBZ van de Raad en Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de digitalisering van de justitiële samenwerking

COM(2021) 760 final
2021/0395(COD)

1.12.2021

103.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking

COM(2021) 759 final
2021/0394(COD)

1.12.2021

104.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft

COM(2021) 757 final
2021/0393(COD)

1.12.2021

105.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726

COM(2021) 756 final
2021/0391(COD)

1.12.2021

106.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (herschikking)

COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD).
25.11.2021

107.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (herschikking)

COM(2021) 733 final
2021/0373(CNS)

25.11.2021

108.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (herschikking)

COM(2021) 732 final
2021/0372(CNS)

25.11.2021

109.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

COM(2021) 731 final
2021/0381(COD)

25.11.2021

110.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende consumentenkrediet

COM(2021) 347 final
2021/0171(COD)

30.6.2021

111.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake algemene productveiligheid, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad

COM(2021) 346 final
2021/0170(COD)

30.6.2021

112.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

COM(2021) 93 final
2021/0050(COD)

4.3.2021

113.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures

COM(2018) 226 final
2018/0107(COD)

17.4.2018

114.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken

COM(2018) 225 final
2018/0108(COD)

17.4.2018

115.

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

COM(2018) 96 final
2018/0044(COD)

12.3.2018

116.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

COM(2008) 426 final
2008/0140(CNS)

2.7.2008Bijlage IV: In te trekken voorstellen 3

Nr.

Referenties

Titel

Redenen voor de intrekking

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

1.

COM(2019) 208 final 2019/0101(COD)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

Achterhaald naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie in de zaken C-177/19, C-178/19 en C-179/19 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen (Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie, emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) – vaststelling van de uitstootwaarden voor stikstofoxide die niet mogen worden overschreden (not-to-exceed – NTE) bij tests die worden uitgevoerd in reële rijomstandigheden (real driving emissions – RDE)).Bijlage V: Lijst van voorgenomen intrekkingen

Nr.

Beleidsterrein

Titel

Redenen voor intrekking

1.

Vervoer

Richtlijn 89/629/EEG van de Raad betreffende de beperking van de geluidsemissie van civiele subsonische straalvliegtuigen

Richtlijn 89/629/EEG van de Raad van 4 december 1989 betreffende de beperking van de geluidsemissie van civiele subsonische straalvliegtuigen is achterhaald door de meer omvattende en strikte aanpak van Richtlijn 2006/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de regulering van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, deel II, hoofdstuk 3, tweede uitgave (1988) (gecodificeerde versie). De lidstaten hebben Richtlijn 2006/93/EG inmiddels vastgesteld en omgezet.

(1)    In deze bijlage geeft de Commissie nadere informatie (voor zover deze beschikbaar is) over de initiatieven die zijn opgenomen in haar werkprogramma, in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. Deze informatie, die tussen haakjes wordt vermeld naast elk initiatief, is slechts indicatief en kan tijdens het voorbereidende proces veranderen, met name in het licht van de uitkomsten van een effectbeoordelingsprocedure.
(2)    Deze bijlage bevat de belangrijkste Refit-herzieningen die de Commissie in 2023 zal uitvoeren.
(3)    Deze lijst bevat lopende wetgevingsvoorstellen die de Commissie de komende zes maanden wil intrekken.
Top