Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Mededeling inzake invoer- en uitvoercertificaten voor landbouwproducten (Deze mededeling vervangt de mededeling die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 264 van 13 september 2013, blz. 4 en de mededeling van de Commissie — Enige instructies voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 376/2008, die op 24 september 2013 door de Commissie is goedgekeurd en op 25 september 2013 is meegedeeld aan de lidstaten)

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 278/34


Mededeling inzake invoer- en uitvoercertificaten voor landbouwproducten

(Deze mededeling vervangt de mededeling die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 264 van 13 september 2013, blz. 4 en de mededeling van de Commissie — Enige instructies voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 376/2008, die op 24 september 2013 door de Commissie is goedgekeurd en op 25 september 2013 is meegedeeld aan de lidstaten)

(2016/C 278/03)

Inhoud

I.

ALGEMEEN 34

II.

INVULLEN VAN DE VAKKEN VAN EEN CERTIFICAATAANVRAAG EN VAN EEN CERTIFICAAT 35

1.

Algemeen 35

2.

Sectorspecifiek 37

3.

Invoer 38

4.

Uitvoer 39

5.

Uittreksels 39

III.

AFSCHRIJVINGEN OP PAPIEREN CERTIFICATEN (ACHTERZIJDE VAN HET CERTIFICAAT OF UITTREKSEL) 41

1.

Algemene instructies 41

2.

Bijzondere instructies voor bepaalde vakken 41

IV.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 13, LID 3, TWEEDE ALINEA, VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1239 41

Bijlage I — Vermeldingen

Deel A

Deel B

Deel C

Bijlage II — Controle a posteriori

I.   ALGEMEEN

1.

Certificaten en uittreksels worden afgegeven door de met afgifte van certificaten belaste autoriteit van de lidstaten. Zij zijn geldig voor in- en uitvoertransacties in elke lidstaat, behalve in een aantal specifieke gevallen die in de regelgeving van de Unie zijn vastgesteld.

2.

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad (1) worden zaterdagen, zondagen en feestdagen niet als werkdagen beschouwd voor de indiening van certificaataanvragen en voor de afgifte van certificaten.

3.

Elk certificaat wordt slechts in één taal ingevuld.

4.

De aanvragen, de certificaten en de uittreksels mogen geen doorhalingen of overschrijvingen bevatten. Indien bij het invullen van de formulieren een fout is gemaakt, moet een nieuw aanvraagformulier of een nieuw certificaat worden ingevuld.

Wanneer de aanvraag een fout van ondergeschikt belang bevat die geen twijfel schept ten aanzien van de inhoud van de aanvraag, wordt het certificaat afgegeven na correctie van deze fout.

5.

Financiële bedragen worden in cijfers en in euro uitgedrukt, maar de lidstaten die niet tot de eurozone behoren, mogen deze in hun nationale munteenheid weergeven.

6.

Hoeveelheden worden als volgt uitgedrukt:

in metrieke gewichts- of volume-eenheden, met gebruikmaking van de volgende afkortingen:

„kg” voor kilogram

„hl” voor hectoliter

in aantallen voor levende dieren.

7.

Data worden aangegeven met een getal van 6 cijfers, nl. 2 cijfers in elk van de 3 vakjes: de eerste twee cijfers geven de dag aan (van 01 tot en met 31) in het eerste vakje, de volgende twee cijfers geven de maand aan (van 01 tot en met 12) in het tweede vakje en de laatste twee cijfers het jaar (01, enz. …) in het laatste vakje.

8.

Voorbeeld van toepassing van de plaatselijke tijd Brussel als bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie (2) (Certificaten) en in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie (3) (Certificaten):

13.00 uur in deze verordeningen komt overeen met 13.00 uur plaatselijke tijd Brussel:

Lidstaten

Plaatselijke tijd (winter en zomer)

Duitsland

België

Kroatië

Denemarken

Spanje

Frankrijk

Italië

Luxemburg

Nederland

Oostenrijk

Zweden

Tsjechië

Hongarije

Malta

Polen

Slovenië

Slowakije

13:00 uur

Ierland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

12:00 uur (= 13:00 uur, plaatselijke tijd Brussel)

Bulgarije

Cyprus

Griekenland

Finland

Estland

Letland

Litouwen

Roemenië

14:00 uur (= 13:00 uur, plaatselijke tijd Brussel)

II.   INVULLEN VAN DE VAKKEN VAN EEN CERTIFICAATAANVRAAG EN VAN EEN CERTIFICAAT

1.   Algemeen

1.1.

De aanvrager hoeft alleen de vakken 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 en 20 van het formulier voor de certificaataanvraag in te vullen. De lidstaten kunnen evenwel voorschrijven dat de aanvrager ook vak 1 en eventueel vak 5 invult.

1.2.

Indien in vak 7 of vak 8 van het formulier betreffende de invoer en in vak 7 van het formulier betreffende de uitvoer onvoldoende plaats is om de in de regelgeving van de Unie bedoelde vermelding aan te brengen, moet de gehele vermelding worden opgenomen in vak 20, voorafgegaan door een asterisk die overeenstemt met een asterisk die wordt aangebracht in vak 7 of vak 8.

1.3.

Indien in vak 20 onvoldoende plaats is om de gehele vermelding aan te brengen, moet deze worden opgenomen in vak 15, voorafgegaan door een asterisk die overeenstemt met een asterisk die wordt aangebracht in vak 7 of vak 8.

1.4.

In de vakken 7 en 8 van het formulier moet vóór de woorden „ja” of „neen” het toepasselijke vakje worden aangekruist.

1.5.

Wanneer het certificaat wordt afgegeven voor een kleinere dan de gevraagde hoeveelheid, vermeldt de met afgifte belaste autoriteit:

a)

in de vakken 17 en 18: de hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven;

b)

in vak 11: het bedrag van de daarmee overeenstemmende zekerheid.

1.6.

De ongebruikte ruimte in de vakken 20 en 24 van de invoercertificaten en in de vakken 20 en 22 van de uitvoercertificaten moet onbruikbaar worden gemaakt. Om elk risico van onbevoegd plaatsen van vermeldingen te vermijden, moet als volgt te werk worden gegaan:

a)

in de vakken waar geen bijzondere vermeldingen of voorwaarden zijn:

kruisjes plaatsen tot het einde van de eerste regel, bijvoorbeeld:

24.   Bijzondere voorwaarden (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

wanneer er wel bijzondere vermeldingen of voorwaarden zijn:

kruisjes plaatsen vanaf het einde van de tekst tot het einde van de begonnen regel en op de volledige daaropvolgende regel, bijvoorbeeld:

24.   Bijzondere voorwaarden (3): tolerantie van 0,4 graden XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Vak 3 van de certificaten moet onbruikbaar worden gemaakt, behalve als het een uittreksel betreft.

1.8.

In de in artikel 6, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 bedoelde gevallen wordt één van de in bijlage I, deel A, bedoelde vermeldingen door de met afgifte belaste autoriteit aangebracht in vak 6 van het certificaat.

1.9.

In de in artikel 15, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 bedoelde gevallen wordt één van de in bijlage I, deel B, bedoelde vermeldingen aangebracht in vak 22 (uitvoercertificaat) of in vak 24 (invoercertificaat) van het vervangingscertificaat of -uittreksel.

1.10.

In de in artikel 5, lid 5, eerste alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 bedoelde gevallen wordt in vak 19 van het certificaat het cijfer nul („0”) ingevuld.

1.11.

In de in artikel 5, lid 5, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 bedoelde gevallen wordt in vak 24 (invoercertificaat) één van de in bijlage I, deel C, opgenomen vermeldingen aangebracht, tenzij een voor een specifieke sector geldende regeling een specifieke vermelding voorschrijft.

1.12.

Als een duplicaatcertificaat of -uittreksel wordt afgegeven, wordt indien mogelijk diagonaal op deze documenten een van de hierna genoemde vermeldingen aangebracht:

„ДУБЛИКАТ”

BG

„DUPLICADO”

ES

„DUPLIKÁT”

CS

„DUPLIKAT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAAT”

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

„DUPLICATE”

EN

„DUPLICATA”

FR

„DUPLIKAT”

HR

„DUPLICATO”

IT

„DUBLIKĀTS”

LV

„DUBLIKATAS”

LT

„MÁSOLAT”

HU

„DUPLIKAT”

MT

„DUPLICAAT”

NL

„DUPLIKAT”

PL

„DUPLICADO”

PT

„DUPLICAT”

RO

„DUPLIKÁT”

SK

„DVOJNIK”

SL

„KAKSOISKAPPALE”

FI

„DUPLIKAT”

SV

2.   Sectorspecifiek

2.1.   Hennep

2.1.1.

Vak 20

Het hennepras moet worden vermeld indien het gaat om hennepzaad, bestemd voor zaaidoeleinden.

2.1.2.

Vak 24

Een van de volgende vermeldingen moet worden aangebracht:

Zaaizaad voor de inzaai van henneprassen van GN-code ex 1207 99 20 gaat vergezeld van het bewijs dat het gehalte aan tetrahydrocannabinol van het betrokken ras niet hoger is dan de waarde die is vastgesteld overeenkomstig artikel 32, lid 6, en artikel 35, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4);

Niet voor inzaai bestemd hennepzaad van GN-code ex 1207 99 91 wordt ingevoerd door een door de lidstaat goedgekeurde importeur;

Hennep, ruw of geroot, van GN-code 5302 10 00 voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 32, lid 6, en artikel 35, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1307/2013.

2.2.   Ethylalcohol uit landbouwproducten

2.2.1.

Op de invoercertificaataanvraag en het invoercertificaat voor alcohol uit landbouwproducten wordt in vak 8 het land van oorsprong vermeld. Het vakje „verplicht: ja” moet worden aangevinkt. Op verzoek van de belanghebbende kan de instantie die het certificaat heeft afgegeven, eenmalig het land van oorsprong vervangen door een ander land.

2.2.2.

De lidstaten kunnen besluiten dat in vak 20 de invoerprijs (cif) van de alcohol moet worden vermeld.

2.3.   Knoflook

2.3.1.

In vak 8 van de certificaataanvraag en van het certificaat wordt het land van oorsprong ingevuld en wordt het woord „ja” aangekruist. Het invoercertificaat is enkel geldig voor invoer van oorsprong uit het vermelde land.

3.   Invoer

3.1.   Vak 7

Onder „land van uitvoer” wordt verstaan het derde land van waaruit het product naar de Unie wordt verzonden.

3.1.1.

Vermelding van het land van uitvoer of de groep landen van uitvoer is vereist wanneer dit in de regelgeving van de Unie is voorgeschreven.

3.1.2.

Indien volgens de regelgeving van de Unie een bepaalde herkomst is voorgeschreven, moet het vakje vóór het woord „ja” worden aangekruist en moet de herkomst van het product overeenstemmen met de op het certificaat vermelde herkomst, op straffe van ongeldigheid van het certificaat.

3.1.3.

In de overige gevallen is vermelding van het land van uitvoer facultatief. Dan moet het vakje vóór het woord „neen” worden aangekruist. Vermelding van het land van uitvoer kan echter nuttig zijn met het oog op de toepassing van artikel 16 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 bij overmacht.

3.2.   Vak 8

Het land van oorsprong wordt bepaald volgens de desbetreffende regels van de Unie.

De hierboven met betrekking tot vak 7 gegeven aanwijzingen zijn van overeenkomstige toepassing.

3.3.   Vak 14

Vermeld de gebruikelijke handelsbenaming van het product (bijvoorbeeld suiker), en geen handelsmerk.

3.4.   Vakken 15 en 16

In het algemeen wordt het certificaat aangevraagd en afgegeven voor alle onder eenzelfde GN-code (acht cijfers) vallende producten. In sommige, in de regelgeving van de Unie vastgestelde bijzondere gevallen wordt het certificaat evenwel aangevraagd en afgegeven:

hetzij voor producten die onder verschillende GN-codes vallen;

hetzij voor slechts een deel van de producten die onder een bepaalde GN-code vallen.

Indien in vak 16 onvoldoende plaats is om verscheidene GN-codes te vermelden, moeten alle codes worden vermeld in vak 15, voorafgegaan door een asterisk die overeenstemt met een asterisk die wordt aangebracht in vak 16.

3.5.   Vak 15

De beschrijving mag worden vereenvoudigd, maar dient de elementen te bevatten op grond waarvan het product onder de in vak 16 vermelde GN-code is ingedeeld.

3.6.   Vak 16

De volledige GN-code dient te worden vermeld. In bepaalde, in de regelgeving van de Unie vastgestelde gevallen moeten echter:

de volledige GN-codes of de door „ex” voorafgegane GN-codes worden vermeld;

of

de codes worden vermeld zoals in de desbetreffende regelgeving van de Unie is bepaald.

3.7.   Vak 19

3.7.1.

Invullen overeenkomstig de regelgeving van de Unie inzake de voor het betrokken product toegestane tolerantie.

3.7.2.

Voor certificaten waarvoor geen overschrijdingstolerantie geldt, moet in vak 19 het cijfer nul („0”) worden ingevuld.

3.7.3.

Vak 20

Invullen overeenkomstig de voor elke sector met een gemeenschappelijke marktordening geldende specifieke regelgeving van de Unie.

3.7.4.

Vak 24

Invullen overeenkomstig de voor de betrokken productsector geldende regeling van de Unie.

3.7.5.

Vakken 25 en 26

De handtekening op papieren certificaten moet handgeschreven zijn.

4.   Uitvoer

4.1.   Vak 7

4.1.1.

Vermelding van het land van bestemming of de groep landen van bestemming is vereist wanneer dit in de regelgeving van de Unie is voorgeschreven.

4.1.2.

Indien volgens de regelgeving van de Unie een bepaalde bestemming is voorgeschreven, moet het vakje vóór het woord „ja” worden aangekruist en moet het product naar de op het certificaat vermelde bestemming worden uitgevoerd.

4.1.3.

In de overige gevallen is vermelding van het land van bestemming facultatief. Dan moet het vakje vóór het woord „neen” worden aangekruist. Vermelding van het land van bestemming kan echter nuttig zijn met het oog op de toepassing van artikel 16 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 bij overmacht.

4.2.   Vakken 14, 15, 16, 19 en 20

Op dezelfde wijze invullen als voor invoer.

4.3.   Vak 22

1.

Invullen overeenkomstig de voor de betrokken productsector geldende regeling van de Unie.

2.

Alle gegevens betreffende hoeveelheden en bedragen moeten zowel in cijfers als in letters worden vermeld.

4.4.   Vakken 23 en 24

De handtekening op papieren certificaten moet met de hand worden geschreven.

5.   Instructies voor het opstellen van uittreksels van certificaten

5.1.   Uittreksels van certificaten worden opgesteld door de met afgifte van certificaten belaste autoriteit van de lidstaat die het betrokken certificaat heeft afgegeven.

In vak 3 van de uittreksels van certificaten moet een van de volgende vermeldingen worden aangebracht:

:

In het Bulgaars

:

„Извлечение от лицензия № …”

:

In het Spaans

:

„Extracto de certificado n.o …”

:

In het Tsjechisch

:

„Výpis z licence č. …”

:

In het Deens

:

„Partiallicens nr. …”

:

In het Duits

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …”

:

In het Ests

:

„Litsentsi nr … väljavõte”

:

In het Grieks

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

:

In het Engels

:

„Extract of licence No. …”

:

In het Frans

:

„Extrait du certificat no …”

:

In het Kroatisch

:

„Izvadak dozvole br. …”

:

In het Italiaans

:

„Estratto del titolo n. …”

:

In het Lets

:

„Licences Nr. … izraksts”

:

In het Litouws

:

„Licencijos Nr. … išrašas”

:

In het Hongaars

:

„A … sz. engedély kivonata”

:

In het Maltees

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …”

:

In het Nederlands

:

„Uittreksel van certificaat nr. …”

:

In het Pools

:

„Wyciąg z pozwolenia nr …”

:

In het Portuguees

:

„Extrato do certificado n.o …”

:

In het Roemeens

:

„Extras din licenţa nr. …”

:

In het Slowaaks

:

„Výpis z licencie č. …”

:

In het Sloveens

:

„Izpisek dovoljenja št. …”

:

In het Fins

:

„Ote todistuksesta nro …”

:

In het Zweeds

:

„Dellicens nr. …”

In vak 3 moet het nummer worden aangebracht dat is vermeld in vak 25 van het originele invoercertificaat of in vak 23 van het originele uitvoercertificaat.

In geval van invoer moeten alle gegevens van de vakken 4, 6 tot en met 8, 10, 12 tot en met 16 en 19 tot en met 24 van het certificaat op het uittreksel of de uittreksels worden overgenomen.

In geval van uitvoer moeten alle gegevens van de vakken 4, 6, 7, 10, 12 tot en met 16 en 19 tot en met 22 van het certificaat op het uittreksel of de uittreksels worden overgenomen.

In elk geval bevat vak 11 van het uittreksel één van de volgende vermeldingen:

„Извлечение”

BG

„Extracto”

ES

„Výpis”

CS

„Partiallicens”

DA

„Teillizenz”

DE

„Väljavõte”

ET

„Απόσπασμα”

EL

„Extract”

EN

„Extrait”

FR

„Izvadak”

HR

„Estratto”

IT

„Izraksts”

LV

„Išrašas”

LT

„Kivonat”

HU

„Estratt”

MT

„Uittreksel”

NL

„Wyciąg”

PL

„Extrato”

PT

„Extras”

RO

„Výpis”

SK

„Izpisek”

SL

„Ote”

FI

„Dellicens”

SV

III.   AFSCHRIJVINGEN OP PAPIEREN CERTIFICATEN (ACHTERZIJDE VAN HET CERTIFICAAT OF UITTREKSEL)

1.   Algemene instructies

1.1.

De afschrijvingen moeten leesbaar worden aangebracht met de computer, met de schrijfmachine of met de hand.

1.2.

De afschrijvingen mogen geen doorhalingen of overschrijvingen bevatten. Eventuele fouten worden verbeterd door de foutieve vermeldingen door te halen en de correcte vermelding aan te brengen.

Elke aldus uitgevoerde rectificatie moet worden geparafeerd door de persoon die deze verricht, en worden gewaarmerkt met het stempel van de met de afschrijving belaste autoriteit.

De instantie die een verbeterd certificaat of uittreksel afgeeft, brengt daarop ook de in het oorspronkelijke document voorkomende afschrijvingen aan.

2.   Bijzondere instructies voor bepaalde vakken

2.1.   Vak 29

Bij de eerste afschrijving is de in deel I in te vullen nettohoeveelheid die welke is vermeld in de vakken 17 en 18, verhoogd met de eventuele tolerantie en moet dezelfde meeteenheid worden gebruikt.

2.2.   Vakken 29 en 30

In geval van afschrijving in verband met de afgifte van een uittreksel is de aan te geven hoeveelheid die waarvoor het uittreksel is afgegeven, verhoogd met de eventuele tolerantie.

2.3.   Vak 31

Noteer het nummer van de douaneaangifte of, waar van toepassing, het nummer van het uittreksel, evenals de afschrijvingsdatum, d.w.z. de datum waarop de douaneaangifte is aanvaard.

2.4.   Vak 32

De naam van de lidstaat wordt weergegeven aan de hand van een van de in bijlage I, punt 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 vermelde afkortingen.

De handtekening moet handgeschreven zijn.

IV.   TOEPASSING VAN ARTIKEL 13 VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1239

Wanneer een instantie van een andere lidstaat om een controle, in de vorm van een steekproef of in een andere vorm, wordt gevraagd, wordt het in bijlage II opgenomen document gebruikt.


(1)  PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1.

(2)  PB L 206 van 30.7.2016, blz. 1.

(3)  PB L 206 van 30.7.2016, blz. 44.

(4)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608.


BIJLAGE I

Vermeldingen

DEEL A

In artikel 6, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

in het Spaans

:

Retrocesión al titular el …

:

in het Tsjechisch

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

in het Deens

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

in het Duits

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

in het Ests

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

in het Grieks

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

in het Engels

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

in het Frans

:

rétrocession au titulaire le …

:

in het Kroatisch

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

in het Italiaans

:

retrocessione al titolare in data …

:

in het Lets

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

in het Litouws

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

in het Hongaars

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

in het Maltees

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

in het Nederlands

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

in het Pools

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

in het Portugees

:

retrocessão ao titular em …

:

in het Roemeens

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

in het Slowaaks

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

in het Sloveens

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

in het Fins

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

in het Zweeds

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

DEEL B

In punt II.1.9 van deze mededeling bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

in het Spaans

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

in het Tsjechisch

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis — číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

in het Deens

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens — originallicens eller partiallicens nr. …

:

in het Duits

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz — Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

in het Ests

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või —väljavõte — originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

in het Grieks

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί — Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

in het Engels

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract — Number of original licence or extract …

:

in het Frans

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit — Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

in het Kroatisch

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak — Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

in het Italiaans

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto — Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

in het Lets

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts — Licences vai izraksta oriģināla numurs

:

in het Litouws

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

in het Hongaars

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására — az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

in het Maltees

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu — in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

in het Nederlands

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

in het Pools

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu — numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

in het Portugees

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

in het Roemeens

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) — Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

in het Slowaaks

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis — číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

in het Sloveens

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek — Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

in het Fins

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote — Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

in het Zweeds

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens — Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

DEEL C

In punt II.1.11 van deze mededeling bedoelde vermeldingen

:

in het Bulgaars

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

in het Spaans

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

in het Tsjechisch

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

in het Deens

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

in het Duits

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

in het Ests

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

in het Grieks

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

in het Engels

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

in het Frans

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

in het Kroatisch

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

in het Italiaans

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

in het Lets

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

in het Litouws

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

in het Hongaars

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

in het Maltees

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

in het Nederlands

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

in het Pools

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

in het Portugees

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

in het Roemeens

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

in het Slowaaks

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

in het Sloveens

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

in het Fins

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

in het Zweeds

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


BIJLAGE II

Controle a posteriori

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Top