EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41981X0919

Resolutie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, in het kader van de Raad bijeen, van 23 juni 1981

PB C 241 van 19.9.1981, p. 1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (ES, PT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/1995

41981X0919

Resolutie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, in het kader van de Raad bijeen, van 23 juni 1981

Publicatieblad Nr. C 241 van 19/09/1981 blz. 0001 - 0007
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 01 Deel 3 blz. 0087
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 01 Deel 3 blz. 0087


RESOLUTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN van 23 juni 1981

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Eraan herinnerend dat de Regeringshoofden, op 9 en 10 december 1974 te Parijs bijeen, hebben verzocht, de mogelijkheid te bestuderen om een Paspoortenunie in te stellen, en, daarop vooruitlopend, een uniform paspoort in te voeren, en dat de Europese Raad, op 3 en 4 december 1975 te Rome bijeen, na kennisneming van het hem voorgelegde verslag, overeenstemming heeft bereikt over de invoering van een paspoort van een uniform model,

Verlangend alles te doen wat de onderdanen van de Lid-Staten kan sterken in het gevoel tot een zelfde Gemeenschap te behoren,

Van oordeel dat de invoering van een dergelijk paspoort het verkeer van de onderdanen van de Lid-Staten kan vergemakkelijken,

Hebben een paspoort vastgesteld waarvan het uniforme model in bijlage I is beschreven en de werkingssfeer in bijlage II, welke bijlagen een integrerend bestanddeel van deze resolutie vormen,

Zijn overeengekomen dat de Lid-Staten alles in het werk zullen stellen om te bereiken dat dit paspoort uiterlijk vanaf 1 januari 1985 wordt afgegeven.

Udfærdiget i Luxembourg, den treogtyvende juni nitten hundrede og enogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten Juni neunzehnhunderteinundachtzig. >PIC FILE= "T0033819">

Done at Luxembourg on the twenty-third day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-one.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un.

Fatto a Lussemburgo, addì ventitré giugno millenovecentottantuno.

Gedaan te Luxemburg, de drieëntwintigste juni negentienhonderd eenentachtig.

>PIC FILE= "T0033820">

>PIC FILE= "T0033821">

BIJLAGE I KENMERKEN VAN HET PASPOORT VAN UNIFORM MODEL

A. Formaat van het paspoort

Het formaat van het paspoort is uniform. Dit formaat wordt vastgesteld door een groep deskundigen met inachtneming van de technische problemen, met name die welke rijzen naar aanleiding van het eventueel invoegen van een geplastificeerd blad.

De afmetingen van het eventueel in het paspoort op te nemen geplastificeerde blad zijn die welke in de ontwerp-aanbeveling van de ICAO zijn vermeld.

B. Omslag van het paspoort a) Kleur : lila.

b) Vermeldingen op de omslag:

In deze volgorde: - "Europese Gemeenschap",

- de naam van de Staat die het paspoort afgeeft,

- het embleem van de Staat,

- het woord "paspoort".

De woorden "Europese Gemeenschap" en de naam van de Staat worden in hetzelfde lettertype gedrukt.

c) Taal waarin deze vermeldingen gesteld worden:

Deze vermeldingen worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft.

d) Binnenkant van de voorzijde van het paspoort:

De Staten hebben de mogelijkheid om hier de vermeldingen van hun keuze te plaatsen. Deze facultatieve vermeldingen worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft.

C. Aantal bladzijden van het paspoort

Het paspoort heeft normaliter 32 bladzijden. Aan personen die veel moeten reizen kan evenwel een paspoort met meer bladzijden worden uitgereikt.

Onderaan de laatste bladzijde staat het aantal bladzijden van het paspoort. Deze vermelding is gesteld in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (1). (1) Te weten de talen waarin de Verdragen zijn gesteld : Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers, Italiaans en Nederlands.

D. Eerste bladzijde

Op deze bladzijde staan de volgende vermeldingen en wel in onderstaande volgorde: - "Europese Gemeenschap",

- de naam van de Staat die het paspoort afgeeft,

- het woord "Paspoort".

De woorden "Europese Gemeenschap" en de naam van de Staat worden in hetzelfde lettertype gedrukt.

Deze vermeldingen worden gesteld in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (1).

Op deze bladzijde komt ook het serienummer van het paspoort voor. Dit nummer wordt eventueel op de andere bladzijden herhaald.

E. Geplastificeerd blad en traditioneel controleblad

Het paspoort bevat een geplastificeerd blad of een traditioneel controleblad.

Het geplastificeerde blad en het traditionele controleblad bevatten de volgende vermeldingen: 1. Naam

2. Voornamen

3. Nationaliteit

4. Geboortedatum

5. Geslacht

6. Geboorteplaats

7. Datum van afgifte

8. Datum waarop het paspoort verloopt

9. Instantie

10. Handtekening van de houder.

Deze vermeldingen - worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft alsmede in het Engels en het Frans;

- gaan vergezeld van nummers die verwijzen naar een index, waarin in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen de betekenis van deze vermeldingen wordt aangegeven (1).

Een foto van de houder bevindt zich op het geplastificeerde blad of op het traditionele controleblad.

De opmaak van het geplastificeerde blad komt overeen met het model in de ontwerpaanbeveling van de ICAO. (1) Te weten de talen waarin de Verdragen zijn gesteld : Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers, Italiaans en Nederlands.

F. Volgende bladzijde

De Staten kunnen op deze bladzijde vermeldingen plaatsen betreffende de 11. Woonplaats

12. Lengte van de houder

13. Kleur van zijn ogen

14. Verlenging van het paspoort.

Deze vermeldingen - worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft alsmede in het Engels en het Frans;

- gaan vergezeld van nummers die verwijzen naar een index, waarin in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen de betekenis van deze vermeldingen wordt aangegeven (1).

G. Volgende bladzijde

Deze bladzijde dient te worden gereserveerd: - voor inlichtingen betreffende de echtgenoot van de houder van het paspoort voor die Lid-Staten die een familiepaspoort afgeven;

- voor inlichtingen betreffende de kinderen die de houder van het paspoort vergezellen ; deze inlichtingen dienen betrekking te hebben op de naam, de voornaam, de geboortedatum, het geslacht;

- in voorkomend geval, voor de foto's van de echtgenoot en de kinderen.

Deze vermeldingen - worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft, alsmede in het Engels en het Frans;

- gaan vergezeld van nummers die verwijzen naar een index, waarin in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen de betekenis van deze vermeldingen wordt aangegeven (1).

H. Volgende bladzijde

Deze bladzijde blijft ter beschikking van de autoriteiten die bevoegd zijn tot de afgifte van het paspoort.

De vermelding bovenaan deze bladzijde wordt gesteld in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (1).

I. Volgende bladzijde

Op deze bladzijde staat de index met de vertaling in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (1) van de betekenis van de vermeldingen: - op het geplastificeerde blad, (1) Te weten de talen waarin de Verdragen zijn gesteld : Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers, Italiaans en Nederlands.

- of op het traditionele controleblad,

- op de in punt F en punt G bedoelde bladzijden.

J. Volgende bladzijden

Deze bladzijden zijn voor visa. Zij zijn genummerd en zijn niet voorzien van vermeldingen.

K. Binnenkant van de achterzijde van het paspoort

De Staten hebben de mogelijkheid om hier mededelingen en/of aanbevelingen van hun keuze op te nemen die worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft.

BIJLAGE II WERKINGSSFEER

A. Het paspoort van uniform model wordt afgegeven aan onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen.

B. Het is aan de Lid-Staten om te bepalen of zij aan andere personen een dergelijk paspoort afgeven.

C. De Lid-Staten kunnen in bepaalde bijzondere gevallen paspoorten van een ander model afgeven, zoals een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort.

D. Voor zover dat in specifieke gevallen nodig is, kunnen de Lid-Staten, onverminderd het overeenkomstig deze resolutie in te stellen paspoort, doorgaan met het afgeven van paspoorten van het oude model.

Top