EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2464

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2464 van de Commissie van 17 augustus 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft handelsnormen voor eieren

C/2023/5508

OJ L, 2023/2464, 08.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2464/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2464/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2464

8.11.2023

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2464 VAN DE COMMISSIE

van 17 augustus 2023

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft handelsnormen voor eieren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 78, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In haar mededeling van 20 mei 2020 getiteld “Een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” (2) heeft de Commissie onder meer aangekondigd dat zij de handelsnormen zou herzien om te bevorderen dat duurzame landbouwproducten ingang vinden en voldoende beschikbaar zijn en om de rol van duurzaamheidscriteria te versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van deze normen voor voedselverlies en -verspilling.

(2)

In deel VI van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn definities, aanduidingen en verkoopbenamingen voor eieren van kippen van de soort Gallus gallus vastgelegd.

(3)

Verordening (EU) nr. 1308/2013 biedt de mogelijkheid om eieren te merken in de productie-inrichting of in het eerste pakstation waaraan de eieren worden geleverd. Dat houdt een zeker risico in op al dan niet opzettelijk bedrieglijk merken, aangezien eieren van verschillende bedrijven en productiesystemen door elkaar kunnen geraken of verkeerd kunnen worden geëtiketteerd. Bovendien kan dit bij voedselveiligheidsincidenten tot problemen in verband met traceerbaarheid leiden. In het licht van de toenemende vraag van de consument moeten de traceerbaarheidsvoorschriften worden aangescherpt. Door technische vooruitgang is een heel gamma aan merkingstechnologie beschikbaar op landbouwbedrijfsniveau.

(4)

Daarom mag het merken van eieren alleen in de productie-inrichting plaatsvinden. Wel moet in aanmerking worden genomen dat verscheidene lidstaten reeds efficiënte merkingssystemen in de pakstations hebben ontwikkeld. Daarom moet het de lidstaten worden toegestaan vrijstelling te verlenen van de verplichting om eieren in de productie-inrichting te merken indien dat merken plaatsvindt in het eerste pakstation waaraan de eieren worden geleverd, mits deze vrijstelling evenredig en niet-discriminerend is en het doel van de traceerbaarheid van de eieren niet ondermijnt.

(5)

Om de lidstaten voldoende tijd te geven om hun nationale wetgeving aan te passen, mag deze verordening pas twaalf maanden na de bekendmaking ervan van toepassing worden.

(6)

Verordening (EU) nr. 1308/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel VI, punt III, van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Punt 2 wordt vervangen door:

“2.

Het merken van de eieren overeenkomstig het bepaalde in punt 1 vindt plaats in de productie-inrichting.”.

(2)

Het volgende punt 2 bis wordt ingevoegd:

“2 bis.

De lidstaten kunnen eieren op basis van objectieve criteria vrijstellen van de in punt 2 vastgestelde eis als het merken plaatsvindt in het eerste pakstation waaraan de eieren worden geleverd.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 8 november 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 augustus 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  COM(2020) 381 final.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2464/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top